Kodex chování zaměstnanců společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování zaměstnanců společnosti"

Transkript

1 Vydání (Revision) Účinnost (Effective as of) 1 07/08 Strana (Page) 1 z 1 Rámcová příručka managementu Popis procesu CG-CC-001 Kodex chování zaměstnanců společnosti TÜV SÜD Code of Ethics Etické jednání vytváří přidanou hodnotu nám a našim zákazníkům Funkce (Unit) Datum (Date) Jméno (Name) Podpis (Signature) Zpracoval (Prepared) Přezkoumal (Reviewed) Schválil (Approved) V-R B.Behm Podepsán Behm V-R B.Behm Podepsán Behm Představenstvo Schváleno na schůzi představenstva (VS 12/08/VIII.2 ze dne TÜV SÜD Group

2 1 TÜV SÜD Code of Ethics Etické jednání vytváří přidanou hodnotu nám a našim zákazníkům I.) Stanovisko představenstva Vážené dámy a pánové, Milé zaměstnankyně a zaměstnanci, etické zásady jsou důležitými součástmi soukromých stejně jako i podnikatelských záležitostí. Jsou podstatnou částí naší podnikatelské politiky a interních zásad vedení. Dobrá pověst TÜV SÜD na veřejnosti, zvláště u našich zákazníků a obchodních partnerů, je jedním z našich nejcennějších statků a má pro náš podnik velký význam. Doprovázíme a certifikujeme podniky a jejich výrobky podle mnoha technických standardů a přispíváme tak zvýšení bezpečnosti a hospodárnosti pro nás i naše zákazníky ve stále komplikovaněji technikou proniknutém světě. Výborné technické know-how však není vším, co poskytujeme našim zákazníkům. Podniky nejsou poměřovány pouze podle jejich ekonomických výkonů. Jsou to společenství založená na uznávání stejného systému hodnot, která jsou i v obchodním životě ve stále větší míře posuzována podle toho, jak a podle kterých principů svých výsledků dosáhla. Jako mezinárodně činný koncern jsme si vědomi, že naše odpovědnost přesahuje čistě technické a ekonomické aspekty. Ekologické, dlouhodobé a férové a sociálně odpovědné jednání nabývá stále většího významu v globalizovaném světě. Proto pracujeme na základě vysokých etických standardů a připojeného kodexu chování TÜV SÜD a chceme tím naše závazky vůči zákazníkům a společnosti spolehlivě plnit. V mnoha případech lze předejít porušení zákona včasným poskytnutím rady. K tomu vedle nadřízených přispívají radou a pomocí i experti našich koncernových odborů i externí systém ombudsmana. Očekáváme, že naši vedoucí pracovníci v etických zásadách stanovených v tomto Kodexu chování TÜV SÜD, které jsou podstatnou součástí Corporate Compliance u TÜV SÜD, aktivně půjdou příkladem a budou je šířit. Každý zaměstnanec je odpovědný za to, že jeho chování v průběhu činnosti odpovídá tomuto Kodexu chování. Porušení nebudeme tolerovat a vyvodíme z nich patřičné důsledky. Ty mohou sahat podle závažnosti narušení až k výpovědi z pracovního poměru. Etické a férové podnikatelské jednání je nezbytnou součástí našeho hodnotového systému. Věnujeme každému z našich zaměstnanců důvěru a očekáváme, že tomuto nároku vyhoví. Mnichov Vaši Dr Axel Stepken (CEO) Dr Manfred Bayerlein (COO) Dr Peter Klein (CFO)

3 2 II.) Zásady obchodní etiky TÜV SÜD jedním pohledem Loajalita a integrita vyznačují naše podnikatelské jednání. To se odráží v následujících zásadách: Vyvíjíme činnost po celém světě za respektování uznávaných standardů. Kde se angažujeme, jsou místní i mezinárodní zákony a úpravy dodržovány. Jsme za své jednání odpovědní a máme to na paměti. Zaměstnanci jsou nepřetržitě informováni a proškolováni, aby poznali, jak se eticky stavět k položeným otázkám. Nacházíme se v trvalém procesu zlepšování. Interní prohřešky proti kodexu chování TÜV SÜD oznamují zaměstnanci dále. První kontaktní osobou k tomu je bezprostřední nadřízený. Za jeho podpory se může obrátit na Chief Compliance Officera i na příslušné experty z ústředních odborů koncernu (zvláště z právního, personálního, finančního a účetního). Zaručujeme integritu a vytváříme důvěru. Jestliže by byli zaměstnanci nebo obchodní partneři konfrontování s porušováním kodexu chování TÜV SÜD, mají dále k dispozici také anonymně externí k mlčenlivosti a anonymitě zavázaný systém ombudsmana. Přebíráme odpovědnost za naše zaměstnance. Nikomu nesmí vzniknout z dodržování kodexu chování TÜV SÜD nějaká nevýhoda. Odmítáme nečisté obchodní praktiky. Naše obchody provádíme bez korupce nebo uplácení. III.) Kodex chování TÜV SÜD: Legální a odpovědné jednání 1.) Integrita našich služeb Kvalita a profesionalita, se kterými dosahujeme pro naše zákazníky měřitelné přidané hodnoty, jsou podstatnými znaky našich služeb. - Naše služby provádíme nezávisle a profesionálně se zřetelem na příslušné technické standardy a jejich dodržování a za respektování u TÜV SÜD platných metod, standardů a procesů. - Výsledky naší služby dokumentujeme přesně a úplně. 2.) Integrita našich finančních a podnikových podkladů Transparence směrem ven i dovnitř a orientace na pro podnik kotovaný na burze platné obvyklé standardy jsou měřítkem našeho podnikatelského jednání. - Zaznamenáváme veškeré obchodní případy do knih k tomu určených za použití korektních dokladů. - Uchováváme podklady ve shodě s příslušnými zákonnými předpisy i uvnitř TÜV SÜD platnými interním normami.

4 3 3.) Vyloučení konfliktů zájmů Loajalita vůči podniku a zaměstnancům je podstatnou základnou našeho chápání podnikatelské činnosti. - Vyhýbáme se situacím, ve kterých se personální nebo finanční zájmy dostávají do konfliktu s personálními nebo finančními zájmy TÜV SÜD. To se týká zvláště účasti dodavatelů, zákazníků a konkurence nebo navazování obchodních vztahů (např. smluv o poradenství). - Odmítáme přijímání nebo udělování přímých nebo nepřímých výhod, zvláště zpětných náhrad ( kick-backs ) nebo osobních dárků/pozvání pokud se přitom nejedná o společensky obvyklé dárky/pozvání v rámci v obchodě běžné pohostinnosti o nichž musí být za rozumného posouzení jasné, že mohou ovlivnit obchodní rozhodování nebo transakce. - Upouštíme od vedlejších činností mimo TÜV SÜD bez předchozího schválení nadřízeného. Výše uvedené konflikty zájmů jsou zde uváděny pouze jako příklady. Konflikty zájmů se mohou vyvinout z každé situace, při se které zájmy TÜV SÜD odchylují od osobních zájmů zaměstnanců nebo těch jejich příbuzných nebo osob, se kterými jsou v úzkém osobním kontaktu. Vyhýbáme se každému náznaku střetu zájmů. V případě pochybnosti je třeba je oznámit k vyjasnění nadřízenému. 4.) Úplatky a korupce Největší význam pro dobrou pověst našeho podniku mají neutralita a integrita našich služeb. Oddělujeme soukromou a podnikovou sféru a striktně se zdržujeme v tuzemsku i cizině - takových jednání, která mohou obchodním partnerům nebo úřadům a jejich zaměstnancům nebo jiným třetím osobám obstarat přímé nebo nepřímé výhody (např. nabízení, poskytování peněžních částek nebo osobních výhod). To platí zvláště tehdy, jestliže druh a rozsah těchto výhod jsou vhodné k tomu, aby jednání nebo rozhodování příjemce nepřípustně ovlivňovaly; - zapojování třetích osob (např. poradců, makléřů, sponzorů nebo jiných zprostředkovatelů) bez předchozího zajištění schválení nebo obejití výše uvedené úpravy; - zřizování a zařizování tzv. černých fondů za obcházení a mimo všeobecného koncernového účetnictví; - poskytování darů nebo jiných podpor třetím stranám bez předchozího schválení. Dárky, pohostinnost i pohoštění musí být vždy v souvislosti s obchodními vztahy nebo spojeny s obchodním účelem a pohybovat se v sociálně adekvátním a právně přijatelném rámci. Porušení tohoto nejsou v dobře míněném zájmu podniku, protože vedle osobního trestně právního postihu mohou mít za následek vysoké pokuty, doplatky daně a občanskoprávní nároky na náhradu škody.

5 4 5.) Konkurenční a kartelové právo Hlásíme se k férové a otevřené soutěži ve svobodném tržním hospodářství. Striktně se zdržujeme - nelegálních a/nebo trestně právních závažných praktik (např. nezákonných dohod o nabídkách nebo ceně), které soutěž vylučují, omezují nebo deformují; - výměny informací o konkurenci; - diskriminace konkurentů na základě zneužití pozice dominance na trhu. Porušování předpisů jsou postižitelná tresty nebo citelnými pokutami a mohou mít za následek neplatnost příslušných dohod nebo vést k vyloučení z tendrů nebo postupu přidělování veřejných zakázek. Vedle toho může také dojít na občanskoprávní nároky na náhradu škod ve značném rozsahu. 6.) Utajení a ochrana dat Důvěra zákazníků a důvěra k zaměstnancům je podstatným principem jednání našeho podniku. Dodržujeme - Provozní a obchodní tajemství firmy TÜV SÜD a jejích obchodních partnerů; - Smluvně zakotvené závazky utajení vůči třetím osobám; - Právní ustanovení o ochraně dat. 7.) Ustanovení o embargu a kontrole obchodu Při provádění svých výkonů jsme jako globálně operující podnik vázáni národními a mezinárodními dohodami. Dodržujeme - příslušná národní a mezinárodní omezení obchodu (embarga); - zvláštní ustanovení zákona o vnějších ekonomických vztazích a předpisů EU k zacházení s produkty s dvojím využitím a k potíráni terorismu. 8.) Bezpečnost práce, zařízení a produktů, ochrana zdraví a životního prostředí Ochrana člověka a životního prostředí je pro TÜV SÜD elementární zásadou. To platí jak při plnění našich úkolů pro vlastní podnik tak i v rámci našich služeb zákazníkům a obchodním partnerům. Dodržujeme - Zákony a předpisy k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví i - bezpečnosti zařízení, produktu a práce. 9.) Zacházení s majetkem TÜV SÜD a majetkem cizím Odpovědné zacházení s vlastním i cizím majetkem i nehmotnými právními zájmy např. know-how a průmyslovými ochrannými právy (značky, patenty) má u TÜV SÜD vysokou prioritu. Jsme pečliví v zacházení

6 5 - S vlastním i cizím majetkem; - S vlastním know-how a vlastními ochrannými právy a respektujeme stejným způsobem cizí know-how a cizí ochranná práva. 10.) Praní špinavých peněz Přiměřená úhrada služeb je pro TÜV SÜD jako pro podnik vstupující do konkurence velmi důležitá. - Dodržujeme tuzemské i zahraniční předpisy o praní špinavých peněz. - Zdržujeme se jednání, které slouží výměně nebo přesunu peněz nebo proniknutí jiného investičního majetku do legálního ekonomického oběhu, které bezprostředně nebo zprostředkovaně pocházejí z předchozích trestných činů. 11.) Vzájemný styk zaměstnanců a styk s obchodními partnery TÜV SÜD Vzájemná férovost a respekt i vůči zákazníkům a obchodním partnerům je u TÜV SÜD ústřední součástí podnikové filosofie. Každý zaměstnanec je zároveň vyslancem svého podniku. Chováme se uvnitř i mimo náš podnik - s respektem vůči kolegům a zákazníkům a - zdržujeme se každé diskriminace (např. kvůli pohlaví, věku, postižení, sexuální orientace, etnickému původu nebo náboženskému přesvědčení) nebo mobbingu. IV.) Implementace a sledování Kodexu chování TÜV SÜD 1.) Závazek Kodex chování TÜV SÜD je podstatnou součástí programu TÜV SÜD Corporate Compliance. Kodex chování TÜV SÜD je směrnicí zastávanou představenstvem, grémii i všemi stupni vedení TÜV SÜD, která je pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně společností TÜV SÜD, na kterých se TÜV SÜD většinově podílí, v celém světě závazná a je předlohou pro jejich vlastní podnikatelské konání. U společností, na kterých si TÜV SÜD udržuje menšinový podíl, se bude TÜV SÜD zasazovat o odpovídající realizaci svého Kodexu chování. Přihlašujeme se tím zvláště k provádění našich obchodů bez korupce a úplatků. Orientujeme se přitom na Kodex chování od Transparency International, který mimo jiné definuje transparenci, odpovědnost, integritu, solidaritu, občanskou statečnost a státoprávní vědomí jako ústřední základy a hodnoty mezinárodního jednání. Zdržujeme se proto vědomě obchodních vztahů s třetími osobami, o kterých víme, že povolují nebo podporují praxi používání nečistých výhod.

7 6 Jsme jako perspektivně uvažující a trvale činný podnik přesvědčeni o tom, že taková obchodní politika nám umožní ještě úspěšnější zapojení do globální soutěže a není v rozporu se ziskovostí a růstem. 2.) Osobní odpovědnost Jsme všichni osobně odpovědni, aby byl Kodex chování TÜV SÜD dodržován. K tomu dostávají všichni zaměstnanci od svých vedení Kodex chování TÜV SÜD k dispozici pokud je to zapotřebí také ve svém národním jazyce. U přijetí nových pracovníků se postupuje obdobně. Kodex chování TÜV SÜD je kromě toho zveřejňován na Intranetu a Internetu v německém a anglickém jazyce. Všichni vedoucí pracovníci TÜV SÜD jsou povinni dbát striktního dodržování Kodexu chování svými zaměstnanci a jít jim ve svém osobním a pracovním konání aktivním příkladem. Žádnému zaměstnanci nesmí vzniknout z dodržování Kodexu chování TÜV SÜD nějaká nevýhoda. Všichni vedoucí pracovníci nejvyššího stupně řízení jsou mimo to povinni ročně předkládat prohlášení o splnění, ve kterém potvrzují dodržování Kodexu chování TÜV SÜD. Toto prohlášení je zakládáno do osobního spisu. Managementy podniků skupiny TÜV SÜD mají v rámci svého čtvrtletního reportingu rizik také povinnost ohlašovat přestupky proti Kodexu chování TÜV SÜD a z toho vyplývající rizika. Koncernová revize dbá při svých kontrolách na dodržování Kodexu chování TÜV SÜD a užívá jeho zásad jako svých kontrolních kritérií. 3.) Chief Compliance Officer Představenstvo TÜV SÜD použilo k realizaci Kodexu chování a k vyjasnění všech s tím souvisejících otázek osobu Chief Compliance Officer (CCO), který odpovídá nezávisle na příkazech za monitoring a sledování programu TÜV SÜD Corporate Compliance. Odchylky od Kodexu chování TÜV SÜD za základě národních zvláštností je třeba předem odsouhlasit s CCO. CCO koordinuje kromě toho také opatření pro školení a další vzdělávání uvnitř TÜV SÜD. Všichni zaměstanci jsou povinni poskytovat CCO k plnění jeho úkolů rozsáhlé informace. Veškerá hlášení zaměstnanců - pokud se nejedná o použití systému ombudsmana nebo žádosti o schválení se nejprve směrují na bezprostředního nadřízeného, který je v případě potřeby dále předává k vyjasnění CCO. Totéž platí při podezření na porušení Kodexu chování TÜV SÜD nebo podezření na každou nekalou výhodu, která je požadována zaměstnancem nebo je mu nabízena třetí osobou. Nehledě na to, je CCO všem zaměstnancům k dispozici také pro navázání přímého kontaktu, zvláště k vysvětlení otázek, o nichž trvají pochybnosti, nebo v konfliktních situacích. CCO a kontaktní osoby v systému ombudsmana se zabývají každou otázkou a každým podnětem jako s přísně důvěrnou a sledují je podle požadavků jednotlivé záležitosti. Na přání je zaměstnanec také informován, ke kterým opatřením bylo přikročeno na základě jeho ohlášení.

8 7 Pro všechny zaměstnance TÜV SÜD je CCO dosažitelný poštou, telefonicky, faxem nebo em takto: Chief Compliance Officer Herr Rechtsanwalt (Advokát) Bernhard Behm c/o TÜV SÜD AG Westendstr. 199 D München Tel/Fax: / Mobil: Jako externí ombudsmani resp. interní kontaktní partneři pro také anonymní navázání kontaktu jsou vedle toho k dispozici: Pro zaměstnance regionu Německo/Evropa Herr Rechtsanwalt (Advokát) Dr. Manfred Böck c/o Rechtsanwälte Böck, Oppeler, Hering Lipowskystr. 12 D München Tel.: Mobil: Pro zaměstnance regionu NAFTA: Herr Rechtsanwalt (Advokát) Mark Ventola c/o Sheehan, Phinney, Bass + Green, P.A. One Boston Place, 38th Floor Boston, MA Tel.: Fax: Pro zaměstnance regionu Asie/Pacifik: EthicsPoint Inc SW 68th Parkway, Portland, OR USA Kontakt přednostně online na nebo na pod tomto odkazem komunikující různá národní bezplatná telefonní čísla.

9 8 Jako interní kontaktní partnerka: Frau Ee Lan Kok (Paní) Senior Vice President (HR) TÜV SÜD Asia Pacific Pte. Ltd. 3 Science Park Drive # 04-01/05 The Franklin Singapore Singapore Tel.: Fax: Také třetí osoby, které nenáležejí k TÜV SÜD mohou v případě potřeby získat kontakt na výše jmenované kontaktní partnery. 4.) Compliance Committees (Výbor pro dodržování) Jako podpora CCO byl v každé strategické obchodní oblasti a pro regiony Asie/Pacifik a NAFTA zřízeny Compliance Committees (Výbory pro dodržování). K těm patří současní vedoucí obchodních odborů resp. současný Chief Regional Officer i jejich současný obchodní vedoucí. Ke Compliance Committees (Výborům pro dodržování) je vždy přiřazen zaměstnanec z koncernového odboru práva a Compliance (dodržování), který je v případě potřeby podpoří. Compliance Committees (Výbory pro dodržování) sestavují ročně v prosinci každého hospodářského roku Compliance Report (Zprávu o dodržování) pro CCO, ze které mimo jiného vyplývá způsob a počet v tomto časovém intervalu zjištěných porušení, zahájených opravných opatření a jiných uskutečněných nebo naplánovaných školících /vzdělávacích opatření pro zaměstnance. Na základě jednotlivých Compliance Reports (Zpráv o dodržování), poznatků ze systému ombudsmana a za přihlédnutí ke zjištěním koncernové revize sestavuje CCO Compliance Report (Zprávu o dodržování) za TÜV SÜD pro představenstvo TÜV SÜD AG. Tato Compliance Report (Zpráva o dodržování) za TÜV SÜD je zahrnuta do ročního hlášení představenstva dozorčí radě TÜV SÜD AG.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Ammann Group Code of Conduct

Ammann Group Code of Conduct Ammann Group Code of Conduct C ode of Conduct Pro integritu naší společnosti a bezpečnost našich zaměstnanců Hans-Christian Schneider generální ředitel a člen správní rady skupiny Ammann «V etickém kodexu

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex chování innogy. Preambule

Kodex chování innogy. Preambule Kodex chování innogy Preambule My v innogy 1 jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakožto i akcionářům a zaměstnancům. Máme tedy jasné zásady, které

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER INNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER ÚVOD Inovačními produkty a řešeními přispívá skupina Eberspächer 1 ke komfortní a bezpečné mobilitě, vhodné pro životní prostředí. Díky špičkovým výkonům v oblasti výfukových

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Povinnosti zaměstance vůči zaměstnavateli Siemens Praha, Česká Republika

Povinnosti zaměstance vůči zaměstnavateli Siemens Praha, Česká Republika Povinnosti zaměstance vůči zaměstnavateli 30.4.2015 Siemens Praha, Česká Republika Program Povinnosti zaměstnace vůči zaměstnavateli Právní rámec Povinnosti zaměstnace vůči zaměstnavateli Nejčastějsí interní

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

KoDex PrAviDel chování

KoDex PrAviDel chování KoDex PrAviDel chování Kodex chování společnosti Wilh. Werhahn KG Následující kodex chování platí pro všechny společnosti koncernu Werhahn. Jejich úkolem je převzetí a zavedení kodexu. Povinností příslušných

Více

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Etická dilemata Etická dilemata

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Etický kodex pro smluvní partnery. My Business. Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF. Měníme vize v hodnoty.

Etický kodex pro smluvní partnery. My Business. Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF. Měníme vize v hodnoty. Etický kodex pro smluvní partnery My Business our ethics Etický kodex akciové společnosti HOCHTIEF Měníme vize v hodnoty. Obsah Preambule...3 Zásady...4 Konflikty zájmů a korupce...4 Trestné činy v souvislosti

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D KARLOVARSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU Ř Á D ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. R 02/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky skupiny BorsodChem Červen 2009 1. CÍL POLITIKY Podrobný popis fungování horké linky, jasné vymezení odpovědností a kompetencí, popis vyšetřování

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Preambule Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., v platném znění, s hlavním posláním naplňovat veřejný

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

ZUNO ETICKÝ KODEX 1. ZÁKLADY. Etický kodex ZUNO pomáhá zaměstnancům v těchto otázkách:

ZUNO ETICKÝ KODEX 1. ZÁKLADY. Etický kodex ZUNO pomáhá zaměstnancům v těchto otázkách: ZUNO ETICKÝ KODEX Etický kodex ZUNO pomáhá zaměstnancům v těchto otázkách: Znám základní hodnoty ZUNO? Je mé jednání zákonné a v souladu s politikou ZUNO? Mám ze svého jednání dobrý pocit? Mohl bych svoje

Více

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod a účel programu 4 2. Popis rámcových compliance dokumentů 4 3. Shrnutí oblastí compliance 5 4. Organizace compliance 7 5. Školení

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Směrnice. Etický kodex

Směrnice. Etický kodex Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Sekce personální politiky Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 183 513, fax: +420 224 183 020 www.mzv.cz Č.j: 451026/2015-OSPV V Praze dne 1.

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

1. ZÁKLADY. 1.1. Základní hodnoty Raiffeisen Společnost RZB AG (RZB) je součástí rakouské bankovní skupiny Raiffeisen.

1. ZÁKLADY. 1.1. Základní hodnoty Raiffeisen Společnost RZB AG (RZB) je součástí rakouské bankovní skupiny Raiffeisen. Etický kodex skupiny RZB pomáhá zaměstnancům v těchto otázkách: Znám základní hodnoty Raiffeisen? Je mé jednání zákonné a v souladu s politikou skupiny RZB? Mám z takového jednání dobrý pocit? Mohl bych

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

Příručka ke compliance systému monitoringu dodržování zákonů a předpisů. Podnikové hodnoty & Příručka pro zaměstnance skupiny Seves Group

Příručka ke compliance systému monitoringu dodržování zákonů a předpisů. Podnikové hodnoty & Příručka pro zaměstnance skupiny Seves Group Příručka ke compliance systému monitoringu dodržování zákonů a předpisů Podnikové hodnoty & Příručka pro zaměstnance skupiny Seves Group 1 1 Předmluva Podnikové hodnoty Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci,

Více

Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příloha č.1 k PŘ-25/15/1 Etický kodex LOM PRAHA s.p. Preambule Podnik důsledně dbá na dodržování etických pravidel, základních lidských hodnot a příslušných zákonných norem. Čestné a etické jednání je

Více

Code of Conduct voestalpine AG. www.voestalpine.com

Code of Conduct voestalpine AG. www.voestalpine.com Code of Conduct voestalpine AG www.voestalpine.com 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 obsah 05 Úvod a stanovení cíle Oblast použití 07 Zpodpovědnost a provádění 08 Dodržování zákonů a ostatních

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání 1. Úvodní ustanovení Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen Společnost ). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti. Základem pro přijetí

Více

Etický kodex Jak chceme pracovat

Etický kodex Jak chceme pracovat Etický kodex Jak chceme pracovat Předmluva 2 3 Stabilizace transformace inovace (Fix Transform Innovate) to je strategie koncernu Deutsche Telekom. Klíč k našemu úspěchu spočívá ve firemní kultuře, která

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více