Kodex chování zaměstnanců společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování zaměstnanců společnosti"

Transkript

1 Vydání (Revision) Účinnost (Effective as of) 1 07/08 Strana (Page) 1 z 1 Rámcová příručka managementu Popis procesu CG-CC-001 Kodex chování zaměstnanců společnosti TÜV SÜD Code of Ethics Etické jednání vytváří přidanou hodnotu nám a našim zákazníkům Funkce (Unit) Datum (Date) Jméno (Name) Podpis (Signature) Zpracoval (Prepared) Přezkoumal (Reviewed) Schválil (Approved) V-R B.Behm Podepsán Behm V-R B.Behm Podepsán Behm Představenstvo Schváleno na schůzi představenstva (VS 12/08/VIII.2 ze dne TÜV SÜD Group

2 1 TÜV SÜD Code of Ethics Etické jednání vytváří přidanou hodnotu nám a našim zákazníkům I.) Stanovisko představenstva Vážené dámy a pánové, Milé zaměstnankyně a zaměstnanci, etické zásady jsou důležitými součástmi soukromých stejně jako i podnikatelských záležitostí. Jsou podstatnou částí naší podnikatelské politiky a interních zásad vedení. Dobrá pověst TÜV SÜD na veřejnosti, zvláště u našich zákazníků a obchodních partnerů, je jedním z našich nejcennějších statků a má pro náš podnik velký význam. Doprovázíme a certifikujeme podniky a jejich výrobky podle mnoha technických standardů a přispíváme tak zvýšení bezpečnosti a hospodárnosti pro nás i naše zákazníky ve stále komplikovaněji technikou proniknutém světě. Výborné technické know-how však není vším, co poskytujeme našim zákazníkům. Podniky nejsou poměřovány pouze podle jejich ekonomických výkonů. Jsou to společenství založená na uznávání stejného systému hodnot, která jsou i v obchodním životě ve stále větší míře posuzována podle toho, jak a podle kterých principů svých výsledků dosáhla. Jako mezinárodně činný koncern jsme si vědomi, že naše odpovědnost přesahuje čistě technické a ekonomické aspekty. Ekologické, dlouhodobé a férové a sociálně odpovědné jednání nabývá stále většího významu v globalizovaném světě. Proto pracujeme na základě vysokých etických standardů a připojeného kodexu chování TÜV SÜD a chceme tím naše závazky vůči zákazníkům a společnosti spolehlivě plnit. V mnoha případech lze předejít porušení zákona včasným poskytnutím rady. K tomu vedle nadřízených přispívají radou a pomocí i experti našich koncernových odborů i externí systém ombudsmana. Očekáváme, že naši vedoucí pracovníci v etických zásadách stanovených v tomto Kodexu chování TÜV SÜD, které jsou podstatnou součástí Corporate Compliance u TÜV SÜD, aktivně půjdou příkladem a budou je šířit. Každý zaměstnanec je odpovědný za to, že jeho chování v průběhu činnosti odpovídá tomuto Kodexu chování. Porušení nebudeme tolerovat a vyvodíme z nich patřičné důsledky. Ty mohou sahat podle závažnosti narušení až k výpovědi z pracovního poměru. Etické a férové podnikatelské jednání je nezbytnou součástí našeho hodnotového systému. Věnujeme každému z našich zaměstnanců důvěru a očekáváme, že tomuto nároku vyhoví. Mnichov Vaši Dr Axel Stepken (CEO) Dr Manfred Bayerlein (COO) Dr Peter Klein (CFO)

3 2 II.) Zásady obchodní etiky TÜV SÜD jedním pohledem Loajalita a integrita vyznačují naše podnikatelské jednání. To se odráží v následujících zásadách: Vyvíjíme činnost po celém světě za respektování uznávaných standardů. Kde se angažujeme, jsou místní i mezinárodní zákony a úpravy dodržovány. Jsme za své jednání odpovědní a máme to na paměti. Zaměstnanci jsou nepřetržitě informováni a proškolováni, aby poznali, jak se eticky stavět k položeným otázkám. Nacházíme se v trvalém procesu zlepšování. Interní prohřešky proti kodexu chování TÜV SÜD oznamují zaměstnanci dále. První kontaktní osobou k tomu je bezprostřední nadřízený. Za jeho podpory se může obrátit na Chief Compliance Officera i na příslušné experty z ústředních odborů koncernu (zvláště z právního, personálního, finančního a účetního). Zaručujeme integritu a vytváříme důvěru. Jestliže by byli zaměstnanci nebo obchodní partneři konfrontování s porušováním kodexu chování TÜV SÜD, mají dále k dispozici také anonymně externí k mlčenlivosti a anonymitě zavázaný systém ombudsmana. Přebíráme odpovědnost za naše zaměstnance. Nikomu nesmí vzniknout z dodržování kodexu chování TÜV SÜD nějaká nevýhoda. Odmítáme nečisté obchodní praktiky. Naše obchody provádíme bez korupce nebo uplácení. III.) Kodex chování TÜV SÜD: Legální a odpovědné jednání 1.) Integrita našich služeb Kvalita a profesionalita, se kterými dosahujeme pro naše zákazníky měřitelné přidané hodnoty, jsou podstatnými znaky našich služeb. - Naše služby provádíme nezávisle a profesionálně se zřetelem na příslušné technické standardy a jejich dodržování a za respektování u TÜV SÜD platných metod, standardů a procesů. - Výsledky naší služby dokumentujeme přesně a úplně. 2.) Integrita našich finančních a podnikových podkladů Transparence směrem ven i dovnitř a orientace na pro podnik kotovaný na burze platné obvyklé standardy jsou měřítkem našeho podnikatelského jednání. - Zaznamenáváme veškeré obchodní případy do knih k tomu určených za použití korektních dokladů. - Uchováváme podklady ve shodě s příslušnými zákonnými předpisy i uvnitř TÜV SÜD platnými interním normami.

4 3 3.) Vyloučení konfliktů zájmů Loajalita vůči podniku a zaměstnancům je podstatnou základnou našeho chápání podnikatelské činnosti. - Vyhýbáme se situacím, ve kterých se personální nebo finanční zájmy dostávají do konfliktu s personálními nebo finančními zájmy TÜV SÜD. To se týká zvláště účasti dodavatelů, zákazníků a konkurence nebo navazování obchodních vztahů (např. smluv o poradenství). - Odmítáme přijímání nebo udělování přímých nebo nepřímých výhod, zvláště zpětných náhrad ( kick-backs ) nebo osobních dárků/pozvání pokud se přitom nejedná o společensky obvyklé dárky/pozvání v rámci v obchodě běžné pohostinnosti o nichž musí být za rozumného posouzení jasné, že mohou ovlivnit obchodní rozhodování nebo transakce. - Upouštíme od vedlejších činností mimo TÜV SÜD bez předchozího schválení nadřízeného. Výše uvedené konflikty zájmů jsou zde uváděny pouze jako příklady. Konflikty zájmů se mohou vyvinout z každé situace, při se které zájmy TÜV SÜD odchylují od osobních zájmů zaměstnanců nebo těch jejich příbuzných nebo osob, se kterými jsou v úzkém osobním kontaktu. Vyhýbáme se každému náznaku střetu zájmů. V případě pochybnosti je třeba je oznámit k vyjasnění nadřízenému. 4.) Úplatky a korupce Největší význam pro dobrou pověst našeho podniku mají neutralita a integrita našich služeb. Oddělujeme soukromou a podnikovou sféru a striktně se zdržujeme v tuzemsku i cizině - takových jednání, která mohou obchodním partnerům nebo úřadům a jejich zaměstnancům nebo jiným třetím osobám obstarat přímé nebo nepřímé výhody (např. nabízení, poskytování peněžních částek nebo osobních výhod). To platí zvláště tehdy, jestliže druh a rozsah těchto výhod jsou vhodné k tomu, aby jednání nebo rozhodování příjemce nepřípustně ovlivňovaly; - zapojování třetích osob (např. poradců, makléřů, sponzorů nebo jiných zprostředkovatelů) bez předchozího zajištění schválení nebo obejití výše uvedené úpravy; - zřizování a zařizování tzv. černých fondů za obcházení a mimo všeobecného koncernového účetnictví; - poskytování darů nebo jiných podpor třetím stranám bez předchozího schválení. Dárky, pohostinnost i pohoštění musí být vždy v souvislosti s obchodními vztahy nebo spojeny s obchodním účelem a pohybovat se v sociálně adekvátním a právně přijatelném rámci. Porušení tohoto nejsou v dobře míněném zájmu podniku, protože vedle osobního trestně právního postihu mohou mít za následek vysoké pokuty, doplatky daně a občanskoprávní nároky na náhradu škody.

5 4 5.) Konkurenční a kartelové právo Hlásíme se k férové a otevřené soutěži ve svobodném tržním hospodářství. Striktně se zdržujeme - nelegálních a/nebo trestně právních závažných praktik (např. nezákonných dohod o nabídkách nebo ceně), které soutěž vylučují, omezují nebo deformují; - výměny informací o konkurenci; - diskriminace konkurentů na základě zneužití pozice dominance na trhu. Porušování předpisů jsou postižitelná tresty nebo citelnými pokutami a mohou mít za následek neplatnost příslušných dohod nebo vést k vyloučení z tendrů nebo postupu přidělování veřejných zakázek. Vedle toho může také dojít na občanskoprávní nároky na náhradu škod ve značném rozsahu. 6.) Utajení a ochrana dat Důvěra zákazníků a důvěra k zaměstnancům je podstatným principem jednání našeho podniku. Dodržujeme - Provozní a obchodní tajemství firmy TÜV SÜD a jejích obchodních partnerů; - Smluvně zakotvené závazky utajení vůči třetím osobám; - Právní ustanovení o ochraně dat. 7.) Ustanovení o embargu a kontrole obchodu Při provádění svých výkonů jsme jako globálně operující podnik vázáni národními a mezinárodními dohodami. Dodržujeme - příslušná národní a mezinárodní omezení obchodu (embarga); - zvláštní ustanovení zákona o vnějších ekonomických vztazích a předpisů EU k zacházení s produkty s dvojím využitím a k potíráni terorismu. 8.) Bezpečnost práce, zařízení a produktů, ochrana zdraví a životního prostředí Ochrana člověka a životního prostředí je pro TÜV SÜD elementární zásadou. To platí jak při plnění našich úkolů pro vlastní podnik tak i v rámci našich služeb zákazníkům a obchodním partnerům. Dodržujeme - Zákony a předpisy k ochraně životního prostředí a ochraně zdraví i - bezpečnosti zařízení, produktu a práce. 9.) Zacházení s majetkem TÜV SÜD a majetkem cizím Odpovědné zacházení s vlastním i cizím majetkem i nehmotnými právními zájmy např. know-how a průmyslovými ochrannými právy (značky, patenty) má u TÜV SÜD vysokou prioritu. Jsme pečliví v zacházení

6 5 - S vlastním i cizím majetkem; - S vlastním know-how a vlastními ochrannými právy a respektujeme stejným způsobem cizí know-how a cizí ochranná práva. 10.) Praní špinavých peněz Přiměřená úhrada služeb je pro TÜV SÜD jako pro podnik vstupující do konkurence velmi důležitá. - Dodržujeme tuzemské i zahraniční předpisy o praní špinavých peněz. - Zdržujeme se jednání, které slouží výměně nebo přesunu peněz nebo proniknutí jiného investičního majetku do legálního ekonomického oběhu, které bezprostředně nebo zprostředkovaně pocházejí z předchozích trestných činů. 11.) Vzájemný styk zaměstnanců a styk s obchodními partnery TÜV SÜD Vzájemná férovost a respekt i vůči zákazníkům a obchodním partnerům je u TÜV SÜD ústřední součástí podnikové filosofie. Každý zaměstnanec je zároveň vyslancem svého podniku. Chováme se uvnitř i mimo náš podnik - s respektem vůči kolegům a zákazníkům a - zdržujeme se každé diskriminace (např. kvůli pohlaví, věku, postižení, sexuální orientace, etnickému původu nebo náboženskému přesvědčení) nebo mobbingu. IV.) Implementace a sledování Kodexu chování TÜV SÜD 1.) Závazek Kodex chování TÜV SÜD je podstatnou součástí programu TÜV SÜD Corporate Compliance. Kodex chování TÜV SÜD je směrnicí zastávanou představenstvem, grémii i všemi stupni vedení TÜV SÜD, která je pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně společností TÜV SÜD, na kterých se TÜV SÜD většinově podílí, v celém světě závazná a je předlohou pro jejich vlastní podnikatelské konání. U společností, na kterých si TÜV SÜD udržuje menšinový podíl, se bude TÜV SÜD zasazovat o odpovídající realizaci svého Kodexu chování. Přihlašujeme se tím zvláště k provádění našich obchodů bez korupce a úplatků. Orientujeme se přitom na Kodex chování od Transparency International, který mimo jiné definuje transparenci, odpovědnost, integritu, solidaritu, občanskou statečnost a státoprávní vědomí jako ústřední základy a hodnoty mezinárodního jednání. Zdržujeme se proto vědomě obchodních vztahů s třetími osobami, o kterých víme, že povolují nebo podporují praxi používání nečistých výhod.

7 6 Jsme jako perspektivně uvažující a trvale činný podnik přesvědčeni o tom, že taková obchodní politika nám umožní ještě úspěšnější zapojení do globální soutěže a není v rozporu se ziskovostí a růstem. 2.) Osobní odpovědnost Jsme všichni osobně odpovědni, aby byl Kodex chování TÜV SÜD dodržován. K tomu dostávají všichni zaměstnanci od svých vedení Kodex chování TÜV SÜD k dispozici pokud je to zapotřebí také ve svém národním jazyce. U přijetí nových pracovníků se postupuje obdobně. Kodex chování TÜV SÜD je kromě toho zveřejňován na Intranetu a Internetu v německém a anglickém jazyce. Všichni vedoucí pracovníci TÜV SÜD jsou povinni dbát striktního dodržování Kodexu chování svými zaměstnanci a jít jim ve svém osobním a pracovním konání aktivním příkladem. Žádnému zaměstnanci nesmí vzniknout z dodržování Kodexu chování TÜV SÜD nějaká nevýhoda. Všichni vedoucí pracovníci nejvyššího stupně řízení jsou mimo to povinni ročně předkládat prohlášení o splnění, ve kterém potvrzují dodržování Kodexu chování TÜV SÜD. Toto prohlášení je zakládáno do osobního spisu. Managementy podniků skupiny TÜV SÜD mají v rámci svého čtvrtletního reportingu rizik také povinnost ohlašovat přestupky proti Kodexu chování TÜV SÜD a z toho vyplývající rizika. Koncernová revize dbá při svých kontrolách na dodržování Kodexu chování TÜV SÜD a užívá jeho zásad jako svých kontrolních kritérií. 3.) Chief Compliance Officer Představenstvo TÜV SÜD použilo k realizaci Kodexu chování a k vyjasnění všech s tím souvisejících otázek osobu Chief Compliance Officer (CCO), který odpovídá nezávisle na příkazech za monitoring a sledování programu TÜV SÜD Corporate Compliance. Odchylky od Kodexu chování TÜV SÜD za základě národních zvláštností je třeba předem odsouhlasit s CCO. CCO koordinuje kromě toho také opatření pro školení a další vzdělávání uvnitř TÜV SÜD. Všichni zaměstanci jsou povinni poskytovat CCO k plnění jeho úkolů rozsáhlé informace. Veškerá hlášení zaměstnanců - pokud se nejedná o použití systému ombudsmana nebo žádosti o schválení se nejprve směrují na bezprostředního nadřízeného, který je v případě potřeby dále předává k vyjasnění CCO. Totéž platí při podezření na porušení Kodexu chování TÜV SÜD nebo podezření na každou nekalou výhodu, která je požadována zaměstnancem nebo je mu nabízena třetí osobou. Nehledě na to, je CCO všem zaměstnancům k dispozici také pro navázání přímého kontaktu, zvláště k vysvětlení otázek, o nichž trvají pochybnosti, nebo v konfliktních situacích. CCO a kontaktní osoby v systému ombudsmana se zabývají každou otázkou a každým podnětem jako s přísně důvěrnou a sledují je podle požadavků jednotlivé záležitosti. Na přání je zaměstnanec také informován, ke kterým opatřením bylo přikročeno na základě jeho ohlášení.

8 7 Pro všechny zaměstnance TÜV SÜD je CCO dosažitelný poštou, telefonicky, faxem nebo em takto: Chief Compliance Officer Herr Rechtsanwalt (Advokát) Bernhard Behm c/o TÜV SÜD AG Westendstr. 199 D München Tel/Fax: / Mobil: Jako externí ombudsmani resp. interní kontaktní partneři pro také anonymní navázání kontaktu jsou vedle toho k dispozici: Pro zaměstnance regionu Německo/Evropa Herr Rechtsanwalt (Advokát) Dr. Manfred Böck c/o Rechtsanwälte Böck, Oppeler, Hering Lipowskystr. 12 D München Tel.: Mobil: Pro zaměstnance regionu NAFTA: Herr Rechtsanwalt (Advokát) Mark Ventola c/o Sheehan, Phinney, Bass + Green, P.A. One Boston Place, 38th Floor Boston, MA Tel.: Fax: Pro zaměstnance regionu Asie/Pacifik: EthicsPoint Inc SW 68th Parkway, Portland, OR USA Kontakt přednostně online na nebo na pod tomto odkazem komunikující různá národní bezplatná telefonní čísla.

9 8 Jako interní kontaktní partnerka: Frau Ee Lan Kok (Paní) Senior Vice President (HR) TÜV SÜD Asia Pacific Pte. Ltd. 3 Science Park Drive # 04-01/05 The Franklin Singapore Singapore Tel.: Fax: Také třetí osoby, které nenáležejí k TÜV SÜD mohou v případě potřeby získat kontakt na výše jmenované kontaktní partnery. 4.) Compliance Committees (Výbor pro dodržování) Jako podpora CCO byl v každé strategické obchodní oblasti a pro regiony Asie/Pacifik a NAFTA zřízeny Compliance Committees (Výbory pro dodržování). K těm patří současní vedoucí obchodních odborů resp. současný Chief Regional Officer i jejich současný obchodní vedoucí. Ke Compliance Committees (Výborům pro dodržování) je vždy přiřazen zaměstnanec z koncernového odboru práva a Compliance (dodržování), který je v případě potřeby podpoří. Compliance Committees (Výbory pro dodržování) sestavují ročně v prosinci každého hospodářského roku Compliance Report (Zprávu o dodržování) pro CCO, ze které mimo jiného vyplývá způsob a počet v tomto časovém intervalu zjištěných porušení, zahájených opravných opatření a jiných uskutečněných nebo naplánovaných školících /vzdělávacích opatření pro zaměstnance. Na základě jednotlivých Compliance Reports (Zpráv o dodržování), poznatků ze systému ombudsmana a za přihlédnutí ke zjištěním koncernové revize sestavuje CCO Compliance Report (Zprávu o dodržování) za TÜV SÜD pro představenstvo TÜV SÜD AG. Tato Compliance Report (Zpráva o dodržování) za TÜV SÜD je zahrnuta do ročního hlášení představenstva dozorčí radě TÜV SÜD AG.

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER INNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER ÚVOD Inovačními produkty a řešeními přispívá skupina Eberspächer 1 ke komfortní a bezpečné mobilitě, vhodné pro životní prostředí. Díky špičkovým výkonům v oblasti výfukových

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Etická dilemata Etická dilemata

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

KoDex PrAviDel chování

KoDex PrAviDel chování KoDex PrAviDel chování Kodex chování společnosti Wilh. Werhahn KG Následující kodex chování platí pro všechny společnosti koncernu Werhahn. Jejich úkolem je převzetí a zavedení kodexu. Povinností příslušných

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Profesní a etický kodex odhadce majetku

Profesní a etický kodex odhadce majetku Profesní a etický kodex odhadce majetku ČERVEN 1999 OBSAH čl. 1 Úvodní ustanovení čl. 2 Vztah ke společnosti čl. 3 Vztah ke klientovi čl. 4 Vztah k profesi čl. 5 Vztah ke kolegům čl. 6 Vztah ke Komoře

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců. Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku

ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců. Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku ČESKÁ KOMORA ODHADCŮ MAJETKU, profesní sdružení znalců a odhadců Profesní a etický kodex znalce a odhadce majetku ŘÍJEN 2009 O B S A H čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 čl. 2 VZTAH KE SPOLEČNOSTI... 3 čl. 3

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Code of Conduct voestalpine AG. www.voestalpine.com

Code of Conduct voestalpine AG. www.voestalpine.com Code of Conduct voestalpine AG www.voestalpine.com 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 obsah 05 Úvod a stanovení cíle Oblast použití 07 Zpodpovědnost a provádění 08 Dodržování zákonů a ostatních

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Příručka ke compliance systému monitoringu dodržování zákonů a předpisů. Podnikové hodnoty & Příručka pro zaměstnance skupiny Seves Group

Příručka ke compliance systému monitoringu dodržování zákonů a předpisů. Podnikové hodnoty & Příručka pro zaměstnance skupiny Seves Group Příručka ke compliance systému monitoringu dodržování zákonů a předpisů Podnikové hodnoty & Příručka pro zaměstnance skupiny Seves Group 1 1 Předmluva Podnikové hodnoty Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci,

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT

Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT Protikorupční opatření ve skupině AGROFERT Skupina Agrofert Agrofert byl založen v lednu 1993 jako společnost se 4 zaměstnanci a základním kapitálem 100 tis. CZK, zaměřená na obchod s hnojivy V současnosti

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Etický kodex Jak chceme pracovat

Etický kodex Jak chceme pracovat Etický kodex Jak chceme pracovat Předmluva 2 3 Stabilizace transformace inovace (Fix Transform Innovate) to je strategie koncernu Deutsche Telekom. Klíč k našemu úspěchu spočívá ve firemní kultuře, která

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Program opatření provozovatele distribuční soustavy

Program opatření provozovatele distribuční soustavy Program opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o provozování a rozvoji

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM PNMO VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014 Zpracoval: Bc. Zbyněk Hanzl, Zdeňka Jurićová, DiS. Odborný

Více

Věstník ČNB částka 21/2002 ze dne 23. prosince 2002. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002

Věstník ČNB částka 21/2002 ze dne 23. prosince 2002. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002 Třídící znak 2 2 2 0 2 5 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 13. prosince 2002 k posuzování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob navrhovaných na funkce vedoucích zaměstnanců

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

1. ZÁKLADY. 1.1. Základní hodnoty Raiffeisen Společnost RZB AG (RZB) je součástí rakouské bankovní skupiny Raiffeisen.

1. ZÁKLADY. 1.1. Základní hodnoty Raiffeisen Společnost RZB AG (RZB) je součástí rakouské bankovní skupiny Raiffeisen. Etický kodex skupiny RZB pomáhá zaměstnancům v těchto otázkách: Znám základní hodnoty Raiffeisen? Je mé jednání zákonné a v souladu s politikou skupiny RZB? Mám z takového jednání dobrý pocit? Mohl bych

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme -

Geberit Kompass. Vize (graficky) Vize Kam míříme. Poslání Hodnoty Faktory úspěchu. Zásady řízení. Co děláme. Co nás vede. Jak spolupracujeme - Geberit Kompass Vize (graficky) Vize Kam míříme Poslání Hodnoty Faktory úspěchu Zásady řízení Co děláme Co nás vede Co nás dělá úspěšnými Jak spolupracujeme - Předmluva Albert M. Baehny Milí kolegové,

Více

1. Přijatá opatření. 1.1. Vnitropodnikové procesy

1. Přijatá opatření. 1.1. Vnitropodnikové procesy Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM

KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM I. PREAMBULE Skupina THIMM (tzn. THIMM Verpackung (včetně THIMM Print), THIMM Packaging CZ, THIMM Packaging RO, THIMM SCHERTLER Verpackungssysteme, THIMM SCHERTLER Packaging

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES www.reiwag.com Předmluva vedení společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Společnost Reiwag Facility Services s.r.o. považuje za svůj podnikatelský úkol, poskytovat

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Code of Conduct Etický kodex Bertelsmann

Code of Conduct Etický kodex Bertelsmann Code of Conduct www.ethics.bertelsmann.com Obsah Obsah 1 Prohlášení představenstva společnosti Bertelsmann 04 2.3.3 Ochrana údajů 25 o důležitosti Etického kodexu 2.3.4 Finanční integrita 26 2 Zásady 2.1

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více