Kodex jednání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex jednání. www.gw-world.com"

Transkript

1 Kodex jednání Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ

2 Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto hodnoty jsou závazně stanoveny ve zde předkládaném Kodexu jednání. Všichni předsedové, jednatelé, manažeři, pracovníci a pracovnice společnosti Gebrüder Weiss GmbH a jejích dceřiných společností pod jejím přímým vlivem po celém světě jsou vázáni k dodržování těchto směrnic. Manažeři by měli jít příkladem a vnášet tyto hodnoty hlouběji dovnitř organizace.

3 1. Udržování hodnot Společnost GW zajišťuje nejen pohyb zboží a dat, ale hýbe i lidmi, kteří jsou s naší sítí ať už interně či externě ve spojení. Pohybujeme se s našimi zákazníky do budoucnosti, s pokrokovým jednáním a inovativními nápady. Současně chceme nadchnout našimi službami a produkty, přičemž vědomě sázíme na řešení s nízkými požadavky na zdroje. Naše strategie je založena na základních hodnotách Nezávislost Trvalý rozvoj Závaznost Dokonalý servis, které určují naše každodenní jednání a představují tak ústřední prvky našeho Kodexu jednání. GW se při své podnikatelské činnosti hlásí k dodržování všech zákonných předpisů a pravidel jednání uvedených v tomto dokumentu. Vyzýváme své obchodní partnery, aby se rovněž přihlásili k mezinárodně uznávaným zásadám v oblasti etických hodnot a očekáváme, že budou dodržovat platné zákony a směrnice.

4 2. Sociální odpovědnost Trvale udržitelný rozvoj znamená u GW jednu ze základních hodnot podniku. Klademe důraz na to, aby byly naše snahy v této oblasti vždy měřitelné a transparentní. Od roku 2009 proto zveřejňujeme zprávu o udržitelném rozvoji podle standardu Global Reporting Initiative (GRI). Chceme se z ekonomického i ekologického hlediska smysluplně chovat a zároveň aktivně žít naší sociální odpovědností. Lidská práva Koncern GW pokládá dodržování mezinárodních lidských práv a lidské důstojnosti za elementární součást svých hodnot. Dětská a nucená práce Koncern GW odsuzuje dětskou práci a jakoukoliv formu nucené nebo povinné práce. Svoboda sdružování Koncern GW respektuje právo na svobodu sdružování a právo ke kolektivnímu vyjednávání a tato práva hájí na všech pobočkách po celém světě. Diskriminace GW uznává a podporuje rovnoprávné jednání s každým člověkem nezávisle na jeho pohlaví, vyznání, sexuální orientaci, etnickém původu, národnosti, stáří, politickém přesvědčení, odborářské činnosti nebo postižení. Kulturní různorodost koncernu je považována za obohacení, diskriminace jednotlivých osob nebo skupin osob nebude trpěna. Celoživotní učení Vzdělávání a rekvalifikace jsou u GW chápány jako strategický faktor úspěchu. Příprava pracovníků a pracovnic na současné i budoucí požadavky v podniku se vyplatí. Nabídka rekvalifikací má u GW významnou prioritu a proto koncern již v roce 1988 zřídil fond zvláště pro financování vzdělávacích opatření. Ochrana zdraví při práci V rámci své podnikatelské činnosti podniká GW preventivně přiměřená opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Ochrana životního prostředí GW má zaveden systém environmentálního managementu. Zavazujeme se k zajištění kvality a k ekologickému, popř. udržitelnému chování a ochranu životního prostředí přitom vidíme jako výzvu, pro níž se vyplatí dnes i v budoucnosti zajistit zdroje.

5 Obchodní partneři 3. Naším cílem je nadchnout zákazníka a proto je základem naší každodenní práce vynikající kvalita služeb. Vytvořili jsme k tomu předpoklady díky organizaci plynule překračující hranice jednotlivých zemí. Naši zaměstnanci přesvědčují svou kompetencí a zaměřením na řešení. Usilujeme o stálé zlepšování a proaktivně tvoříme. Právo konkurence a kartelové právo GW podporuje férovou hospodářskou soutěž a drží se předpisů kartelového práva, dohody omezující hospodářskou soutěž a cenové úmluvy nejsou trpěny. Takové chování vyžaduje GW i od svých obchodních partnerů. Pro GW platí, že kvalita poskytované služby by měla být pro zákazníka rozhodujícím kritériem. Korupce Koncern GW je členem Transparency International a proto pro něj platí principy transparentnosti, odpovědnosti, bezúhonnosti, solidarity, občanské statečnosti, spravedlnosti, demokracie a státoprávnosti. GW se výslovně obrací proti všem druhům korupce, včetně vydírání a uplácení. Naši pracovníci, pracovnice a koncernem zplnomocněné třetí osoby jsou vedeni k tomu, aby nenabízeli ani nepřijímali jakákoliv zvýhodnění, která by mohla plynout z obchodních rozhodnutí. Poskytovatelé služeb Odměny vyplácené poradcům, agentům nebo prostředníkům musí být v přiměřeném poměru k poskytnutým službám. Pověřování třetích osob nesmí sloužit k doručování nepřípustných výhod obchodním partnerům. Veřejní činitelé / politické strany Poskytování skrytých výhod jakéhokoliv druhu pracovníkům a pracovnicím nebo zástupcům úřadů či státních podniků není přípustné. Týká se to i finanční podpory nebo darů politickým stranám či spolkům, popř. zastupitelům nebo kandidátům do politických úřadů. Dary Kromě našeho zapojení do sociálních projektů je přípustné věnovat dary organizacím v oblasti vzdělávání a vědy, jsou-li tyto dary dobrovolné a nejsou-li poskytovány za protislužbu. Sponzoring Sponzoring sportovních, uměleckých a kulturních spolků je přípustný, je-li poskytován dobrovolně a jsou-li všechny očekávané protislužby sjednány smluvně. Praní peněz / terorismus Pro GW je samozřejmé se preventivně zapojit do mezinárodního boje proti praní špinavých peněz a terorismu a ve své oblasti vlivu učinit opatření proti takovému jednání.

6 Odpovědnost našich pracovníků a pracovnic GW pokládá své pracovníky a pracovnice za největší kapitál podniku, jejich bezpečnost a spokojenost je pro podnik na prvním místě. Jakožto rodinný podnik cítí GW tradičně odpovědnost definovat hodnoty jako podklad pro organizování interních a externích osob. Pracovníci a pracovnice jsou povinni tato pravidla dodržovat. 4. Ochrana zdraví při práci Pracovníci a pracovnice jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy a předcházet svým uvědomělým chováním zdravotním rizikům. Při zjištění závad je třeba je neprodleně ohlásit příslušným nadřízeným nebo odpovědným místům. Vystupování na veřejnosti Veřejný obraz koncernu GW je ovlivňován i vystupováním našich pracovníků a pracovnic, a to i v digitálním světě. Vůči našim zákazníkům a obchodním partnerům vystupujeme vždy přátelsky věcně a chováme se k nim s přiměřeným respektem. Konflikty zájmů Konfliktům zájmů je nutné zamezit. Informovat představeného nebo oddělení Compliance je třeba již při předpokladu takového konfliktu. Ke konfliktu zájmů dochází, stojí-li proti sobě osobní nebo vlastní finanční zájmy pracovníka či pracovnice s podnikovou politikou GW, popř. se vztahem k obchodním partnerům. Dále je třeba při vykonávání vedlejších činností a při podílnictví u obchodních partnerů nebo konkurentů dbát na to, aby tyto skutečnosti nezakládaly konflikt zájmů. Za konflikt zájmů naopak není třeba považovat výkon funkce v závodní radě nebo v odborech. Pozvání a dary Příjímání a poskytování pozvání a darů je přípustné v rámci zákonných pravidel pouze tehdy, nemůželi vzbudit dojem nepřípustného ovlivňování. Předpokladem je, že se jedná o dobrovolný čin, který není prováděn v očekávání přijetí nebo vykonání nějaké protislužby. Důvěrnost S informacemi o zákaznících, partnerech, subdodavatelích, pracovnících, pracovnicích a konkurentech, které nejsou veřejně známé, je zacházeno diskrétně a nejsou předávány nepovolaným třetím osobám, ani využívány pro soukromé účely.

7 5. Důvěra Díky svým pevným základům je koncern GW nezávislý a strategicky směřuje k udržitelnému úspěchu. Dosažení dlouhodobých cílů má při tom jasnou prioritu před maximalizací čtvrtletních zisků. Koncern GW je zavázán svým vlastníkům, pracovníkům a pracovnicím, jejichž nasazení a důvěra jsou nezbytné k dosažení cílů. Vlastnictví podniku Vlastnictví GW je možné využívat výhradně v rámci obchodní činnosti a v žádném případě nesmí být užito k neschváleným, mimoprovozním účelům. Prodej a odebírání investičního majetku se smí uskutečnit pouze v souladu s kompetenčním řádem. Podávání zpráv Všechny zprávy musí odpovídat zákonným požadavkům a interním směrnicím a musí představovat věrný obraz situace společnosti. Ochrana dat Dodržujeme zásady datové bezpečnosti, které jsou zajištěny naší informační technologií. Osobní data jsou používána a zpracovávána pouze v rozsahu potřebném v rámci obchodní činnosti a povoleném zákonem.

8 Dodržování kodexu jednání Kodex jednání GW je prosazován na všech podnikových pobočkách po celém světě a pracovníci a pracovnice jsou povinni ho dodržovat. Platí ve společnosti Gebrüder Weiss GmbH a v jejích dceřiných společnostech, pokud jsou alespoň z 50 % ve vlastnictví koncernu a vedení podniku náleží společnosti Gebrüder Weiss GmbH nebo dosazeným osobám nebo grémiím. Závazek dodržování Dodržovat kodex jednání jsou povinni všichni předsedové, jednatelé, manažeři, pracovníci a pracovnice koncernu GW. Odpovědnost za prosazování těchto směrnic se přenáší shora dolů (topdown). Hlášení prohřešků Pracovníci a pracovnice koncernu GW by měli prohřešky proti zákonům nebo interním směrnicím hlásit přímému nadřízenému, jinému manažerovi, závodní radě nebo oddělení Compliance. Všechny předané informace jsou zpracovávány diskrétně. Následky Při porušení zákonů nebo interních směrnic se provádí v zájmu našich pracovníků a pracovnic, obchodních partnerů a společnosti pracovně právní a disciplinární opatření. Prohřešky proti platnému právu s sebou navíc mohou nést civilně právní nebo trestně právní důsledky. Další informace Máte-li dotazy nebo potřebujete-li další informace, obraťte se přímo na oddělení Compliance. Ochrana informátora GW nestrpí žádné jednání proti osobám, které nahlásí skutečné nebo domnělé prohřešky proti Kodexu jednání. GW si naproti tomu ale vyhrazuje právo podniknout disciplinární opatření proti pracovníkům a pracovnicím, kteří by vědomě vznesli falešná obvinění. 6.