pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381, Sokolovská 381/68, Karlín, Praha 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381, Sokolovská 381/68, Karlín, 186 00 Praha 8"

Transkript

1 Zadavatel: BD Sokolovská 381 IČ: kontaktní osoba: p. Horáček Cenová nabídka pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381, Sokolovská 381/68, Karlín, Praha 8 zpracoval: Lucie Petrolínová funkce: výkonný manažer komerčních zakázek tel.: V Praze dne 6. června 2014

2 AUSTIS-REAL, s.r.o. K Austisu , Praha 5 - Slivenec Ředitelství správy nemovitostí: Nekvasilova 2/ Praha 8 Identifikační číslo: IČ: DIČ: CZ Statutární orgán Karel Janda - jednatel Marie Lukavská - jednatel Ing. Jiří Horák - jednatel Prokura Jakub Havlásek Kontakty recepce: web: web:

3 Společnost AUSTIS-REAL, s.r.o. byla založena v roce Je součástí celé skupiny společnosti AUSTIS a. s., která byla založena již v roce Rozvojem celé skupiny (AUSTIS Praha spol. s r.o., AUSTIS-REAL, s.r.o., AUSTIS stavební s.r.o., AUSTIS stavebniny s.r.o.) jsme dnes schopni našim zákazníků nabídnout širokou nabídku služeb. Pojištění Celá skupina má uzavřenou pojistku u Generali Pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu s limitem pojistného plnění do výše ,- Kč. Krytí se týká obecné odpovědnosti za škody včetně odpovědnosti za výrobek vyplývající z činnosti správa a údržba nemovitostí. Správa nemovitostí Správu provádíme prostřednictvím společností AUSTIS-REAL, s.r.o. a AUSTIS a.s. Společnost AUSTIS-REAL, s.r.o. vykonává správu nemovitostí od roku Po Praze se nachází celkem 13 provozoven na výkon správy pro bytový fond Městských částí Praha 2, 6, 8 a 10. Dále spravujeme několik administrativních budov Magistrátu hl. m. Prahy, soukromé domy po celé Praze, které vznikly privatizací, nově vznikající společenství vlastníků jednotek či bytová družstva a bytové domy postavené společností SKANSKA, a. s. i jinými developery. Spravujeme přes soukromých bytových jednotek a bytových jednotek ve veřejném sektoru, m² nebytových ploch a m² ploch technické správy budov. Útvar správy nemovitostí skupiny společnosti AUSTIS a.s. zaměstnává přes 90 pracovníků (1/3 AUSTIS-REAL, s.r.o.), kteří se pravidelně zúčastňují školení a seminářů za účelem zvýšení kvalifikace v této oblasti. Ke každému domu je přidělen technik, referentka předpisu, účetní a vedoucí. Vlastníci na tyto osoby obdrží kontakty. Komunikace probíhá nejčastěji elektronicky ( em) a telefonicky. Útvar správy nemovitostí je od roku 2010 nositelem Zlatého certifikátu pro integrovaný systém řízení v souladu s požadavky ČSN. Díky mnohaleté praxi a spokojeným klientům se domníváme, že pro vás budeme tím nejvhodnějším správcem a jsme schopni nabídnout vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Pro správu používáme účetní software Pohoda od společnosti Stormware s.r.o. Komplexní účetní a ekonomický software. Základem systému je propracovaný adresář a řada agend - banka, pokladna, majetek, atd. V případě podpory ze strany bankovního ústavu používáme i službu homebanking pro automatické stahování výpisů a platby. Systém umožňuje zpracovávat mzdy pro neomezený počet zaměstnanců (odměny výboru). Umožňuje sledování salda a finanční analýzu. Zároveň monitoruje insolvenční rejstřík eliminace (odstranění) pracného vyhledávání ve veřejné části insolvenčního rejstříku a okamžitá informovanost v případě nalezení obchodního partnera v insolvenci. Zároveň je automaticky propojen s evidenčním sw pro správu nemovitostí SSB2000 od společnosti STARLIT s.r.o, kde je veden předpis, evidenční listy, atd.

4 Reference Název zadavatele Referenční osoby SVJ ZA HLÁDKOVEM 981, p. Křižanovský Za Hládkovem 981, Praha SV Syrská 587 a 588, p. Jelínek Syrská 587 a 588, Praha SVJ NA Petřinách p. Kabelková Na Petřinách 1792, Praha SV Větrník 21 a 23, Ing.Freibergová Na Větrníku 1886, Praha SVJ Krásného 1 a 3 Mgr. Miklík Krásného 336/3, Praha SV Vašátkova 1007 a 1008 p. Ing.Kajínek Vašátkova 1007, Praha SV Na okraji 108 a 129, Bc. Burger Na okraji 108/68, Praha SVJD Kolátorova 1466 p. Hronková Junácká 1466/17, Praha SVD Brixiho 1668,1669 p. Kalina Brixiho 1668, Praha SVJ v domech U třetí baterie 1625 a 1626 p. Dvořák U třetí baterie 1625, Praha SV Sedlčanská 20 p. Černík Sedlčanská 1059/20, Praha BD Augustinova 2059 p. Ing. Krotký Augustinova 2059/24, Praha SVJ Zeyerova alej 2,4,6 MUDr. Majdan Zeyerova alej 1836/4, Praha SVD Pražského p. Chaberová Pražského 635, Praha SD čp.678 p. Salabová K červenému vrchu 678/1, Praha SV TOMANKA p. Ing.Procházka Tomanova SV MARJÁNKA B p. Procházka Břevnovská 485/16, Praha SV Na okraji , p. Ing.Zeman Na okraji 322, Praha Spol.pro dům čp. 1384, p. Franěk U Kunratického lesa 1384/17, Praha Společenství Hodkovičky 356 až 364 p. Husovský SV Dvojdům p. JUDr. Šebela Mládeže 1640/20, Praha SV MANOVKA p. Flaška Jinočanská 42/

5 Rozsah správy domu: účetnictví (ekonomická agenda), předpis a technická správa domu a) smluvně zajišťovat u oprávněných subjektů dodávku médií, tj. el. energie, plynu, tepla, vody apod. (na základě plné moci) b) zajišťovat smluvně popř. provádět, pokud k tomu je oprávněn, servisní činnost a provozní revize technických zařízení a inženýrských sítí (elektro v domě, hromosvody, plyn, požární ochranu), a to dle platných vyhlášek a norem c) zprostředkovat na přání vlastníka (bytové družstvo) havarijní službu a informovat o způsobu její dosažitelnosti uživatele objektu d) dohlížet na plnění povinností vyplývajících ze smluvních vztahů a obecně závazných předpisů e) zajistit pravidelný úklid a údržbu společných prostor domu, údržbu a úklid uzavřeného pozemku (dvorku) dle pokynů vlastníka f) zajistit v případě potřeby provedení deratizace, dezinsekce, popř. desinfekce odbornou firmou a zamezit sídlení holubů g) včas informovat členy družstva o chystaných akcích a změnách, které se jich dotýkají; informovat na veřejně přístupném místě vylepením, vyvěšením v objektu (jméno, adresa, způsob kontaktování) o: tel. číslech tísňových volání havarijní službě správci (včetně pověřených osob) h) zabezpečit v rozsahu povinností vlastníka opatření na úseku požární ochrany, hygieny, bezpečnosti práce, ochrany života a zdraví i) zajistit nezbytnou drobnou údržbu a opravy spravované nemovitosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů j) učinit opatření k zamezení vzniku dalších škod a v případě havárií neprodleně informovat vlastníka a řídit se jeho pokyny k) podávat vlastníkovi návrhy na nezbytné opravy či rekonstrukce l) zabezpečit v plném rozsahu povinnosti vlastníka v případě vydaných rozhodnutí a nařízení o nezbytných úpravách stavby, zabezpečovacích prací, údržbě apod. m) respektovat vlastníkem uzavřenou smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem, kontrolovat a garantovat provedení prací a správnost účtovaných cen dle uzavřené smlouvy o dílo, nestanoví-li vlastník jinak n) na akce převyšující svým nákladem ,- Kč bez DPH, nebo označené vlastníkem, konat výběrové řízení na zhotovitele této akce, ke kterému přizve odpovědného zástupce vlastníka, jenž má právo konečného rozhodnutí o výběru zhotovitele o) využívat právní prostředky k ochraně práv vlastníka k nemovitosti p) vyhotovovat výpočtové a evidenční listy a provádět jejich aktualizaci q) zajišťovat přehled členů a jednotlivých bytů a osob, které s nimi bydlí, prostřednictvím zástupce vlastníků r) zajišťovat na základě předaných podkladů ze strany vlastníka přehled nájemců jednotlivých nebytových prostor a účelu jejich využití s) zajišťovat kontakt s členy BD a nájemci nebytových prostor t) předepisovat zálohy na úhradu za služby a stanovovat výši příspěvků na správu domu a pozemku (tzv. fond oprav ) u) neprodleně upomínat členy BD a předepisovat poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení dle platného právního řádu a dle rozhodnutí statutárního orgánu. Přesáhne-li dlužná částka výši třech zálohových plateb, připraví správce, po dohodě se statutárním orgánem, návrh na soudní žalobu. v) provádět vyúčtování záloh na služby na jednotlivé členy BD či jiné odběratele dle platných předpisů za předchozí rok do následujícího roku

6 Mě síční ce na za správu 1 bytové a ne bytové je dnotky: Cena za správu jedné byt. a nebyt. jednotky 180,00 Kč DPH v zákonné výši 20% 36,00 Kč CELKEM cena za měsíc včetně DPH 216,00 Kč Cena za správu jednoho g.s. - Kč DPH v zákonné výši 20% - Kč CELKEM cena za měsíc včetně DPH - Kč Měsíční cena za správu objektu celkem: Cena za správu 27 jednotek 4 860,00 Kč DPH v zákonné výši 20% 923,40 Kč CELKEM cena za měsíc včetně DPH 5 783,40 Kč C ena za s právu 0 garážových stání - Kč DPH v zákonné výši 20% - Kč CELKEM cena za měsíc včetně DPH - Kč w) spravovat smlouvy se členy BD x) zajistit odečty podružných měřidel měřených služeb v bytech a vyhotovení dílčího vyúčtování těchto nákladů y) zpracovávat došlé faktury a vytvářet platební příkazy v elektronickém bankovnictví - dispoziční právo k účtu BD má vlastník, popř. zástupce správce z) zajišťovat vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace, včetně archivace (bezplatně po dobu 2 let) aa) vést dle platných předpisů průběžně účetnictví vlastníka včetně roční závěrky, jež bude zpracována do bb) informovat vlastníka o potřebě doplnění peněžních prostředků na správu domu. CENOVÁ NABÍDKA cena za správu 1 bytové/ nebytové jednotky 140,00 Kč cena za správu: 51 jednotek 7 140,00 Kč DPH v zákonné výši 21% 1 499,40 Kč cena celkem za měsíc včetně DPH 8 639,40 Kč Cena za jednotku nezahrnuje: vedení mezd (odměn) členů výboru: Hrubý příjem nad 2.499,- Kč 220,00 Kč za zpracování osoby včetně konečných výkazů Hrubý příjem do 2.499,- Kč 125,00 Kč za zpracování osoby včetně konečných výkazů Dohoda 125,00 Kč za zpracování osoby včetně konečných výkazů daňové přiznání 2.500,00 Kč za zpracování odečty podružných měřidel měřených služeb v bytech a vyhotovení dílčího vyúčtování těchto nákladů (voda, teplo) je předmětem činnosti specializované firmy. soudní vymáhání pohledávek součástí správy je pouze upomínání dlužníků. Správce spolupracuje s právním zástupcem, kterého hradí BD. Další nabízené služby: vytvoření a vedení internetových stránek - základní verze (první 3 měsíce zdarma) pronájem hlasovacího softwaru na shromáždění, zajištění obsluhy (1 hlasovací jednotka) zapůjčení dataprojektoru a plátna vedení dalšího bankovního účtu zpracovávání výkazů spojených s úvěrem zpracování mimořádné účetní závěrky 125,00 Kč měsíčně 4 750,00 Kč jednorázově 400,00 Kč jednorázově 250,00 Kč měsíčně 300,00 Kč měsíčně 2 000,00 Kč jednorázově * Cenová nabídka je platná do , ceny jsou uvedeny bez DPH.

7

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008 DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 23 Červen 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nímž se Vám dostávají informace

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více