Jan Gajdoš. Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Gajdoš. Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Jan Gajdoš Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2013

2 Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Ing. Janě Bellové, Ph.D. za odborné vedení, tolik potřebné rady, pomoc a čas, který mi věnovala. 2

3 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Vývoj zadluženosti domácností v ČR ekonomické a právní aspekty vypracoval samostatně a citoval jsem všechny použité zdroje. V Olomouci dne... 3

4 Obsah 1. Úvod Představení základních pojmů Historie zadluženosti Nejčastější příčiny zadlužování Subjekty poskytující úvěry Dělení úvěrů Druhy úvěrů Zadluženost domácností v ČR Metodika měření zadluženosti domácností Vývoj zadluženosti domácností v letech Zadluženost v roce Zadluženost v roce Zadluženost v roce Zadluženost v roce Zadluženost v roce Zadluženost v roce Zadluženost v roce Zadluženost v roce Zadluženost v roce Shrnutí vývoje zadluženosti v letech Srovnání zadluženosti domácností v ČR s vybranými evropskými zeměmi Právní aspekty zadlužování domácností Insolvenční řízení a jeho následky Průběh insolvenčního řízení Vliv nového občanského zákoníku na zadluženost domácností Shrnutí a návrhy de lege ferenda Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam zkratek Seznam grafů a tabulek

5 1. Úvod Zadluženost domácností v České republice je stále častějším a bolestnějším tématem. Bohužel, zadluženost má stále stoupající tendenci a stává se tak neustále rostoucím celospolečenským problémem. O neustále zvyšující se zadluženosti se u nás začalo častěji hovořit až po roce 2008, kdy naši společnost zasáhla celosvětová ekonomická krize. Scénář, který si jistě všichni dobře pamatujeme, byl pro spoustu lidí velice nepříjemný. Zavíraly se velké podniky s dlouholetou tradicí, velké množství lidí přišlo o práci, vzrostla nezaměstnanost a tak zadluženost domácností logicky narůstala a bohužel narůstá i nyní. Z problému zadluženosti se stalo také vděčné politické téma, kdy se strany napříč celým politickým spektrem, snaží tento problém řešit, dodejme však, že se jim to zatím příliš nepovedlo. Tato diplomová práce si úvodem klade za cíl podrobně analyzovat vývoj zadluženosti domácností v České republice z ekonomického i právního pohledu a následně navrhnout možná řešení a opatření k zamezení dalšího růstu zadluženosti domácností. Z hledisek právních se tato práce zaměří na analýzu stávající legislativy v oblasti poskytování úvěrů a to jak bankovních, tak i nebankovních. Dále bude kladen důraz na problematiku oddlužení fyzických osob a právní následky při neschopnosti splnit své závazky. Co se týče ekonomických aspektů, tak zde bude věnována pozornost historickému vývoji zadluženosti domácností v České republice. Dále pak makroekonomickým a mikroekonomickým ukazatelům, ekonomickým následkům zadluženosti, dluhovému zatížení domácností a srovnáním míry zadluženosti domácností v České republice s vybranými evropskými státy. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální problematiku, která se v čase neustále vyvíjí, autor se musel uchýlit k čerpání informací především z internetových zdrojů, jež poskytují potřebná data flexibilněji než odborné monografie. 5

6 2. Představení základních pojmů Pro lepší orientaci v textu a v zájmu správného a rychlého pochopení této práce, je nutné osvětlit některé základní pojmy, se kterými se bude čtenář v této diplomové práci dále setkávat. Domácnost je definována zákonem č. 40/1694 Sb., občanským zákoníkem (dále jen jako občanský zákoník ) jako společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 1 Domácnost lze také vnímat jako základní sociálně-ekonomickou jednotku naší společnosti, která má pro celou ekonomiku zcela zásadní význam, neboť přichází na trh s cílem uspokojovat své potřeby. Pod pojmem dluh rozumíme povinnost dlužníka plnit pohledávku věřiteli. Předmět dluhu může být vymezen jak pozitivně, tzn. zaplatit nebo něco dát nebo negativně, tzn. něčeho se zdržet. 2 především s pozitivním vymezením předmětu dluhu. Pro účely této práce budeme pracovat Hrubý domácí produkt je základní veličinou pro srovnání výkonnosti ekonomiky daného státu. Lze jej vyjádřit několika způsoby. Pro představu čtenáře se skládá z kumulované spotřeby, investic, vládních výdajů a čistého vývozu (což je hodnota exportu snížená o hodnotu importu), takto strukturovaný výpočet pojednává o výdajovém modelu HDP. 3 Pojem spotřeba domácností je možné chápat jako uspokojení potřeb nebo přání, pramenící z nedostatku, který lze odstranit prostřednictvím zakoupení určitých výrobků a služeb, které domácnosti hradí ze svých důchodů. 4 Insolvenční řízení vyjadřuje řešení úpadku, či hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů, případně aby došlo k oddlužení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 2 FIALOVÁ, Helena, FIALA, Jan. Ekonomický výkladový slovník. 9. aktualiz. vyd. Praha: A plus, 2011, s JUREČKA, Václav. Makroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010, s JUREČKA, Václav. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010, s zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů 6

7 Jednu z klíčových rolí v problematice zadluženosti hrají finanční zprostředkovatelé. Jejich úkolem je zabezpečovat transfer peněžních prostředků od přebytkových subjektů k deficitním subjektům. 6 Mezi finanční zprostředkovatele tak lze logicky zařadit bankovní ústavy, stavební spořitelny, penzijní a investiční fondy, leasingové společnosti a další firmy, které figurují na nebankovním trhu s finančními službami Historie zadluženosti Zadluženost je lidstvu známá ještě déle než peníze samotné, ať už v jakékoli podobě. Člověk se mohl zadlužit ještě dávno před tím, než byly vynalezeny peníze v takové formě, v jaké je známe dnes. V době, kdy ještě nebyly objeveny peníze v moderní podobě, obchodní styk se uskutečňoval prostřednictvím prosté směny zboží. Tento druh směny označuje historie jako tzv. barterové obchody. Jednalo se o přímou směnu bez zapojení některého všeobecného prostředku směny. 7 Postupem času lidé zjistili, že směnit konkrétní statky může být v určitých situacích obtížné, a proto se uchýlili k užívání všeobecných ekvivalentů, kdy se jako prostředek směny užívaly kožešiny, hedvábí, minerály či kovy. Peníze v kovové formě se začaly užívat na přelomu 7. a 6. století před naším letopočtem. Vznik prvních českých mincí se datuje do druhé poloviny vlády Boleslava I., tedy kolem roku 950 našeho letopočtu. Jednalo se o denáry, které měly průměr mm a vážily cca 1,4 g. 8 Ve středověku měla na chování společnosti velký vliv církev. Církev odsuzovala půjčky, které byly jakkoliv úročeny a označovala je lichvou. Tento tvrdý postoj trval přibližně do 14. století. Pak se nepřátelství církve vůči lichvě začalo pomalu měnit ve shovívavost. 9 6 ČERNOHORSKÝ, Jan a Petr TEPLÝ. Základy financí. Praha: Grada Publishing, 2011, s Historický vývoj peněz. Peníze.org [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava a kol. Bankovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011, s LE GOFF, Jacques. Peníze ve středověku: historicko-antropologická studie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, s

8 Problematikou církve a lichvy se zabýval značný počet církevních hodnostářů. Josef Pazderka, farář, definoval v roce 1884 peníze takto: 10 Peníze jsou 1. všeobecným směnivem a tím také 2. všeobecným měřidlem hodnoty věcí a pro to obojí 3. zastupitelem čili representantem věcí, any tyto věci v oněch bytně obsaženy jsou, ne sice všechny hromadně a určitě, nýbrž rozlučně a neurčitě; neboť ježto peníze všeobecným směnivem a měřidlem hodnoty jsou, možno člověku, jenž je má, míti i rozličné věci, buď ty aneb ony, jež za peníze míti možno. Dle jeho názoru nebyly ve středověku peníze schopny tvořit další peníze. Nyní se však ukazuje, že peníze jsou plodné a počítají se mezi kapitál. Samozřejmě v té době nešlo překročit míru zisku stanovenou světskou vrchností. Církev ale i nadále trvala na tom, že hříchu lichvy se dopustí ten, kdo žádá náhradu při půjčce statků nutných k životu, např. obilí. 11 Tímto novým postojem církev umožnila půjčování peněz mezi lidmi, aniž by to bylo považováno za hřích. Ve 14. století vznikl úvěrový finanční instrument, který známe dodnes a tím je směnka. Směnka vznikla jako prostředek, který umožnil uspokojit zvýšenou potřebu peněz. Ražba mincí byla v daných státech omezena množstvím drahých kovů a tak se ke slovu dostaly směnky. Směnky v této době však používali zejména kupci coby zdroj úvěru. Se samotnými směnkami se i čile obchodovalo. Eskont směnek lidé vynalezli o dvě století později. 12 V druhé polovině 15. století, konkrétně v roce 1472, vznikla instituce, která má se zadlužeností domácností ty nejužší vazby banka. Banca Monte dei Paschi di Siena vznikla v italském městě Siena, které bylo ve středověku křižovatkou důležitých obchodních cest. Tato skutečnost přispěla k rozvoji obchodního a bankovního ruchu ve městě. Jako první bankovní služby se objevily výměny peněz a půjčky. Tyto aktivity vyvrcholily založením první veřejně kontrolované úvěrové instituce Monte di Pieta. Cílem založení této instituce bylo založení konkurence židům, kteří nespadali pod autoritu církve v otázkách lichvy a půjčovali peněžní prostředky na vysoký úrok. Dalším cílem bylo zpřístupnění půjček pro chudší 10 PAZDERKA, Josef. Církev a lichva [online]. 1884, č. 9 [cit ]. Dostupné z: 11 Tamtéž 12 LE GOFF, Jacques. Peníze ve středověku: historicko-antropologická studie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, s

9 obyvatele, kteří si nemohli dovolit platit vysoký úrok židům. Zpočátku Monte di Pieta poskytovala obyvatelstvu bezúročné půjčky, později byl stanoven úrok ve výši 7,5%, který měl sloužit pouze k pokrytí provozních nákladů. Banka procházela mnoha důležitými reformami, kdy např. v roce 1568 byl stanoven úrok z vkladů 5% p.a. a v roce 1580 byla pověřena výběrem daní z obilí. V roce 1625 došlo k vydání prvních bankovních dluhopisů, přičemž zisk byl dělen na poloviny, jedna polovina připadla chudým vesničanům a druhá chudým měšťanům a klášterům. V roce 1872 byla banka přejmenována na Monte dei Paschi a po první světové válce otevřela více než sto nových poboček. V roce 1995 byla ministrem financí rozdělena na nadaci a akciovou společnost. 13 V roce 2012 byla Itálie šokována, když se zjistilo, že nadace prohospodařila za posledních patnáct let přes 2 mld. eur. 14 Osud nejstarší banky je tak nejistý a reálně hrozí její pád. Na našem území byla v roce 1825 založena první spořitelna, nazývající se Schraňovaní pokladnice pro hlavní město Prahu a pro Čechy, pro niž se vžil název Spořitelna česká. Na tuto instituci navázala Státní spořitelna, která byla založena státem až v roce 1967 a v roce 1969 byla rozdělena na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu. V roce 1992 proběhla transformace na Českou spořitelnu, a.s. 15 postavení na trhu s nezajištěnými úvěry. Česká spořitelna má v současné době nejsilnější V roce 1918 bylo na trhu v Československé republice na tři sta obchodních akciových bank, do konce roku 1929 jich bylo jen něco málo přes sto, přičemž 90% všech vkladů mělo k dispozici sedm bankovních domů. V únoru roku 1948 došlo po politickém převratu k centralizaci bankovnictví. Usnesením vlády byl snížen počet bank a byly vytvořeny dvě provozní banky (Živnostenská banka pro země české a Slovenská Tatrabanka pro Slovensko). Po roce 1953 byl vyloučen peněžní, kapitálový i devizový trh a toto zřízení korespondovalo s funkcí peněz v socialistickém státě. 16 Půjčky obyvatelům 13 CINKOVÁ, Karina. Banca Monte dei Paschi di Siena: Příběh nejstarší banky na světě [online]. ihned.cz, 2001 [cit ]. Dostupné z: 14 POGGI, Jacqueline. Lesk a bída nejstarší banky na světě [online]. Presseurop.eu, 2013 [cit ]. Dostupné z: 15 Peníze-půjčky-finance. Česká spořitelna [online]. [cit ]. Dostupné z: 16 Zlaté-mince. Historie československé měny [online]. [cit ]. Dostupné z: 9

10 zajišťovala Státní spořitelna, podporovaly se zejména novomanželské půjčky, od roku 1959 pak i osobní půjčky na nákup určitých dlouhodobých statků, např. televizorů. Zadluženost domácností byla do poloviny osmdesátých let na velice nízké úrovni. V této době se začaly poskytovat úvěry určené k výstavbě a rekonstrukci rodinných domů, šlo tedy a dlouhodobé a levné úvěry. Rok 1989 a pád komunismu znamenal pro všechny obyvatele, politickou reprezentaci i banky velkou zkoušku. Bylo nutné z centrálně řízeného hospodářství vytvořit co nejrychleji dobře fungující tržní hospodářství. Lidé, kteří stáli za ekonomickou transformací, si dle mého názoru uvědomovali, že bez fungujících bank nebude možné provést restrukturalizaci státních podniků či privatizaci. V roce 1990 v České republice působily čtyři plně státem vlastněné banky: Česká spořitelna, Živnostenská banka, Komerční banka, Investiční banka a také Československá obchodní banka, kde měl stát nadpoloviční podíl. Nově vznikající bankovní domy, které nevznikaly za podpory zahraničního kapitálu měly největší potíže s počátečním kapitálem. V roce 1990 centrální banka stanovila minimální hranici základního kapitálu na 50 mil. Kč, o rok později byla tato hranice navýšena na 300 mil. Kč a v roce 1993 ji Česká národní banka posunula až na 500 mil. Kč., i přesto však v roce 1996 na našem území fungovalo 23 bank. 17 Z hlediska zadluženosti domácností hrají vedle bank důležitou roli také stavební spořitelny, tyto specializované ústavy se soustředily ve svých začátcích na pasivní operace, tedy vklady od domácností, aby jim mohly později umožnit čerpat úvěr, který měl sloužit primárně k řešení bytových potřeb. Na český trh bylo stavební spoření zavedeno schválením zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (dále jen jako zákon o stavebním spoření). 18 V polovině devadesátých let bylo na trhu celkem šest stavebních spořitelen, které byly vlastnicky propojeny s velkými bankami. 19 Závěrem této kapitoly je nutné zmínit, že v roce 1993 domácnosti dlužily pouze 115 mld. Kč MERVART, Josef. České banky v kontextu světového vývoje. 1.vyd. Praha: Nakladelství Lidové noviny, 1998, s. 43, Asociace českých stavebních spořitelen. Historie stavebního spoření [online]. [cit ]. Dostupné z: 19 MERVART, Josef. České banky v kontextu světového vývoje. 1.vyd. Praha: Nakladelství Lidové noviny, 1998, s Bankovní poplatky. Vývoj zadluženosti v České republice [online]. [cit ]. Dostupné z: 10

11 2.2. Nejčastější příčiny zadlužování Důvodů, proč se lidé zadlužují, je celá řada. Není tomu dávno, kdy postoj většiny české společnosti k dluhům byl negativní. Platilo jednoduché pravidlo: dokud si na to nenaspořím, tak si to nekoupím. V současné době je to ale u spousty lidí právě opačně. Někteří lidé se obrací k postoji: proč šetřit když si to můžu koupit hned? Dluh se stal přirozenou součástí života mnoha obyvatel. 21 Z občasných dlužníků se však stávají dlužníci chroničtí, kteří padají do dluhové pasti, ze které je cesta velice složitá. Takoví lidé pak často postrádají jakoukoli platební morálku a často ani nemají zájem dostát svým závazkům. Silným argumentem proč se postoj Čechů k zadluženosti mění, plyne ze sociálních změn, které se v naší společnosti za posledních dvacet let udály. Nastává doba konzumní společnosti a materialismu, což znamená sledování pouze hmotného zájmu či prospěchu. 22 Zadlužení se tak stává pro mnohé lidi naprosto legitimním způsobem jak si zvýšit životní úroveň. Nebezpečí plyne z toho, že ne všechny potřeby mohou být uspokojeny, ne všichni lidé své závazky zvládnou splácet. Dalším důvodem, proč zadluženost domácností neustále roste, je nedostatečná finanční gramotnost obyvatelstva, zejména pak té části, která tvoří chronické dlužníky. Lidé si neumí spočítat o kolik konkrétní úvěr přeplatí, neznají ani základní zkratky používané v bankovnictví, např. RPSN či p.a. V oblasti finanční gramotnosti však můžeme spatřovat postup k lepšímu. Finanční (ne)gramotnost trápí nejen valnou část obyvatel, ale i některé úvěrové instituce. V současné době se situace zlepšuje, neboť se pořádají různé kurzy či konference týkající se finanční gramotnosti. V posledních letech se dostává finanční gramotnost i do osnov základních a středních škol 23, což osobně považuji za obrovský přínos, ke zlepšení stávající situace. Žáci mají dokonce možnost porovnat své vědomosti v soutěži finanční gramotnosti JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s Slovník cizích slov. Materialismus [online]. [cit ]. Dostupné z: 23 LEINERT, Ondřej. Do škol míří nové předměty: etická výchova a finanční gramotnost [online]. Parlamentní listy.cz [cit ]. Dostupné z: 24 více informací o soutěži lze nalézt na webové stránce 11

12 Jako další důvod tak vysoké zadluženosti lze označit i liknavost některých lidí při sjednávání úvěrových produktů. Lidé se často vůbec neobtěžují s tím, aby si přečetli obchodní podmínky. O tom jsem se sám přesvědčil, když jsem po dobu jednoho roku pracoval ve Volksbank, a. s. jako prodejce bankovních produktů. Lidé také často nereálně zváží, jak moc se dluhově zatíží, jinak řečeno, přecení své schopnosti a nezvládají pak dluh splácet. Děje se tak často pod nátlakem reklamy. Některé druhy reklamy mohou působit velice demagogicky a u finančně nevzdělaných lidi pak může docházet v podstatě k iluzi, že si mohou dovolit téměř všechno. Další častou iluzí dlužníků je názor, že pokud si půjčí, stanou se tak bohatšími, tento názor je samozřejmě zcestný. Často pak nastává situace, kdy si lidé kupují zbytečné věci, které vlastně vůbec nepotřebují, jen protože podlehli reklamě. Lidé, kteří se nechají ovlivnit propracovanou reklamou se rozhodují občas velice iracionálně. Marketingová psychologie hraje v dnešním obchodě, zejména v obchodě s úvěry, významnou roli. Svou roli při zadlužování domácností také hraje snadnost, s jakou je možné se zadlužit a nasycenost trhu veškerým zbožím, které si lze představit. Dnes lidé nemusí nutně navštívit banku nebo jinou úvěrovou instituci k tomu, aby se zadlužili. V dnešní době je možné se zadlužit přímo v obchodě například při nákupu elektrických spotřebičů formou splátkového prodeje či koupí auta pomocí finančního leasingu. Dokonce už i některé hypermarkety zavádí do svého portfolia finanční služby, kdy svým zákazníkům poskytují půjčky. Další příčinou vzrůstající zadluženosti je i ekonomický fakt, že půjčky jsou v dnešní době levné. V posledních letech panuje trend snižujících se základních úrokových sazeb stanovených Českou národní bankou. Od těchto sazeb se pak odvíjí úročení úvěrů od komerčních bank. Například diskontní sazba, která umožňuje komerčním bankám uložit si u centrální banky přebytečné peníze byla v roce 1997 stanovena hodnotou 13 procentních bodů, dnes je to 0,05 procentního bodu. 25 Podobný vývoj stihl i lombardní sazbu, za níž si komerční banky mohou u centrální banky půjčovat peníze, ta byla v roce 1997 stanovena ve výši 50 procentních bodů a dnes je to pouze 0,25 procenta Česká národní banka. Jak se vyvíjela diskontní sazba [online]. [cit ]. Dostupné z: 26 Česká národní banka. Jak se vyvíjela lombardní sazba [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

13 Samozřejmě, že v životě každého z nás mohou nastat výjimečné situace, které si žádají výjimečné činy, a právě půjčka může být jediným možným řešením. I půjčka může být pomocníkem, pokud se vypůjčené peníze použijí například na ziskovou investici Subjekty poskytující úvěry Druhů společností, které na našem území poskytují úvěry, je několik. Těmi nejstaršími a nejtradičnějšími jsou jistě banky. Bankami se dle 1 odst. 1, zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen jako zákon o bankách ) rozumí akciové společnosti se sídlem v České republice, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry a které k tomu mají bankovní licenci. Samozřejmě, že banky poskytují i další služby, ale pro účely této práce se autor bude věnovat zejména úvěrům. Dalšími subjekty, které poskytují úvěry jsou stavební spořitelny. Tyto specializované ústavy mají na našem území již dvacetiletou tradici a těší se velké oblibě. Jak vyplývá z 1 a 2 zákona o stavebním spoření, provozovatelem stavebního spoření je stavební spořitelna, která je bankou. Stavební spoření pak zákon definuje jako účelové spoření spočívající v přijímání vkladů a v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření a v poskytování příspěvku, které se nazývá státní podpora. Neméně důležitou roli při zadlužování domácností sehrávají i leasingové společnosti. Leasing jsou oprávněny poskytovat i banky, a to přímo ze zákona o bankách. Na trhu ale existuje celá řada společností, které nabízí finanční leasing a přesto bankami nejsou. Leasing není výslovně definován v platném soukromém právu. Není přesně definován ani obchodním zákoníku, ani v občanském zákoníku ani v jiném zvláštním předpisu. 27 Leasingové společnosti u nás nepotřebují žádnou zvláštní licenci, jak je tomu v řadě ostatních evropských států. K poskytování těchto služeb je oprávněna jakákoliv obchodní společnost či fyzická osoba, jež splnila podmínky pro soukromé podnikání. Další skupinu subjektů, jež poskytuje úvěry, tvoří nebankovní společnosti, které se snaží poskytovat úvěry fyzickým osobám. V praxi se jedná nejčastěji o 27 Česká leasingová a finanční asociace. Úprava leasingu v právu ČR [online]. [cit ]. Dostupné z: 13

14 společnosti o s ručením omezeným či akciové společnosti. Pokud poskytují úvěry od 5000 Kč do Kč, vztahuje se na ně zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen jako zákon o spotřebitelském úvěru ), který se v posledních letech novelizoval tak, aby byl spotřebitel více chráněn. Pravděpodobně nejnovější skupinou na trhu s úvěrový byznysem jsou společnosti poskytující velmi krátkodobé půjčky s dobou splatnosti jednoho až čtyř týdnů. Tyto společnosti figurují na českém trhu přibližně od roku Mám tím na mysli společnosti, které půjčují fyzickým osobám částku od 500 Kč do 5000 Kč k překlenutí finanční tísně před výplatou. Zároveň se tak tyto společnosti dokáží chytře vyhnout působnosti zákona o spotřebitelském úvěru. Tento druh půjček se tváří jako celkem levný druh úvěru, protože zákazník často zaplatí cca 10% z jistiny, nicméně zde je nutné si uvědomit fakt, že těch 10% z jistiny přeplatí za dobu např. jednoho týdne. Ve skutečnosti tak roční procentní sazba nákladů na tento druh půjčky může překročit i tisíc procent. Dle mého názoru je tento typ půjček velice nebezpečný, protože člověk si od nich často půjčí znovu a zanedlouho se ocitne v dluhové spirále. Další skupinou subjektů, které figurují v problematice zadluženosti, jsou i fyzické osoby. Dle našeho právního řádu smí poskytnout půjčku každá osoba. Nicméně jako zásadní rozdíl mezi půjčkou a úvěrem vidím v tom, že půjčka bývá často bezúročná. I ve smlouvě o půjčce lze dle 657 a 658 občanského zákoníku sjednat úroky, avšak například mezi rodinnými příslušníky se jedná často o půjčku bezúročnou. Významnou roli v oblasti zadluženosti hrají také společnosti specializující se na splátkový prodej. Tyto společnosti spolupracují zejména s obchodníky prodávajícími nábytek, spotřební zboží či elektroniku. Obchod funguje de facto tak, že úvěrová společnost zboží prodejci zaplatí a zákazník jej pak splácí přímo na účet úvěrové společnosti. Děje se tak za přispění propracovaného marketingu a tato činnost většinou podléhá zákonu o spotřebitelském úvěru a zákonu č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. A v neposlední řadě mají na zvyšující se zadluženosti podíl i společnosti poskytující konsolidaci těch stávajících půjček. Tento druh činnosti nelze zařadit pod určité subjekty poskytující úvěry, protože konsolidaci půjček se věnují téměř všechny výše jmenované subjekty. Princip je v celku jednoduchý. Lidé, kteří mají vícero půjček a nezvládají je splácet, navštíví společnost, která tuto službu 14

15 poskytuje. Tato společnost stávající půjčky sloučí do jedné (přičemž zaplatí závazky stávajícím věřitelům) a uloží dlužníkovi nižší splátky, ve finále se však tato operace dlužníkům prodraží Dělení úvěrů Úvěry lze rozdělit dle mnoha kritérií. V odborné literatuře týkající se bankovnictví a bankovních produktů je možné najít různé skupiny a druhy úvěrů. Primárně je možné úvěry rozdělit dle splatnosti, poskytovatele, účelu půjčovaných peněžních prostředků, měny a způsobu zajištění úvěru. 28 Z časového hlediska rozlišujeme úvěrů dobu splatnosti. Dle tohoto hlediska je možné úvěry obecně rozlišit na krátkodobé úvěry s dobou splatnosti maximálně 12 měsíců, střednědobé úvěry s dobou splatnosti od jednoho do pěti let a dlouhodobé úvěry s dobou splatnosti více než pět let. Z výše uvedeného textu vyplývá, že na úvěrovém trhu figuruje celá řada subjektů. Primárně tedy lze rozdělit úvěry dle poskytovatele na bankovní a nebankovní úvěry. Dle účelu je možné úvěry rozdělit na účelové (např. hypotéky, finanční leasingy) a neúčelové (např. spotřebitelské úvěry nebo kontokorentní úvěry). 29 Dle kritéria měny se úvěry rozlišují na korunové, poskytované v Kč a úvěry devizové, poskytované v devizových prostředcích 30 tedy v cizích měnách. Z hlediska způsobu zajištění lze úvěry rozdělit na zajištěné a nezajištěné. Zajištění úvěru pak umožňuje věřiteli uplatnit nároky vůči dlužníkovi nebo třetí osobě. Při úvěrových smlouvách se nejčastěji využívá zajištění ručením prostřednictvím bankovní záruky nebo avalem směnky, dále pak zajištění zástavním právem. 31 Subjekty poskytující úvěry samozřejmě vybírají pro ně co nejvhodnější způsob zajištění pro případ, že by dlužník nebyl schopen či ochoten dostát svých závazků. 28 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s SEKERKA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. Praha: Profess, 1997, s Tamtéž, s Tamtéž, s

16 2.5. Druhy úvěrů V této kapitole budou popsány druhy úvěrů, se kterými se domácnosti potkávají na trhu bankovních i nebankovních úvěrů nejčastěji. Pro účely této diplomové práce bude autor pracovat s kontokorentním úvěrem, úvěrovou kartou, hypotečním úvěrem, spotřebitelským úvěrem finančním a zpětným leasingem a splátkovým prodejem. Kontokorentní úvěr je úvěr, který banka poskytuje v pohyblivé výši klientovi na jeho běžném účtu. Formálním základem tohoto typu úvěru je kontokorentní účet, tj. takový běžný účet, na kterém je možný kreditní i debetní zůstatek. Ve prospěch tohoto účtu připisuje banka všechny došlé úhrady a k jeho tíži zúčtovává všechny klientovy platby. Kontokorentní úvěr vzniká uzavřením úvěrové smlouvy, ve které se banka zavazuje poskytnout klientu úvěr na běžném účtu. Současně mu oznámí výši úvěrového rámce, tzn. povolený rozsah přípustného debetu. 32 Kontokorentní úvěr a úvěrovou kartu tak lze zařadit mezi nejčastější krátkodobé bankovní úvěry. Úvěrová karta patří stejně jako kontokorentní úvěr mezi krátkodobé bankovní úvěry. Lidé často neznají rozdíl mezi úvěrovou kartou (lidově řečeno kreditkou) a platební (debetní) kartou. Debetní karta slouží klientům banky k placení za zboží či služby u obchodníka, případně k výběrům z bankomatu a umožňuje využít peněžní prostředky uložené v dané bance. Naproti tomu úvěrová karta slouží k čerpání úvěru, tedy vypůjčených peněz. V současném retailovém bankovnictví vedou banky tvrdý boj o každého klienta. Pro banky je tento druh úvěry výhodný a proto se snaží lákat klienty na nejrůznější výhody. Tou pravděpodobně nejzásadnější je bezúročné období. Většina českých bank nabízí bezúročné období až 55 dní. 33 Nicméně je nutné zdůraznit, že po této době úrokové sazby oscilují kolem 20%, proto je tento druh úvěru velmi drahý. Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr využívaný k investování do nemovitostí, jehož splacení je zajišťováno zástavním právem k nemovitosti. Tomuto typu úvěrových obchodů se věnují hypoteční, ale i obchodní banky. 32 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, s Srovnání kreditní karty. Bezúročné období 55 dní [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 Hypoteční úvěrování je obvykle spojováno s financováním osobních bytových potřeb příjemce úvěru. Doba splatnosti hypotečních úvěrů se pohybuje v rozmezí pěti až třiceti let. Hypoteční úvěr je primárně účelový. Slouží tedy ke koupi nemovitosti, k financování rekonstrukce, či výstavbě. Výše úvěru obvykle odpovídá cca 70 % ceny nemovitosti, nicméně může být vyšší i nižší. V posledních letech řada bank poskytuje i tzv. americké hypotéky. Tedy hypotéky, které jsou neúčelové. 34 U hypotečních úvěrů banky realizují své zajištění prostřednictvím zástavního práva k dané nemovitosti. Tento typ úvěru je pravděpodobně nejlevnějším možným úvěrem. Ceny hypoték jsou v současné době na historickém minimu, což je dáno i minimální výší základních sazeb vyhlašovaných ČNB. Spotřební úvěr je těžké zařadit dle lhůty splatnosti, neboť splatnost může být teoreticky jakkoli dlouhá, záleží na dohodě smluvních stran. Spotřebitelské úvěry poskytují tradičně banky i nebankovní společnosti, tedy vlastně kdokoliv kdo má příslušné živnostenské oprávnění pro tento druh podnikání. Z hlediska zákona o spotřebitelském úvěru se jedná o částku od Kč do Kč, zákon dále vylučuje ze své působnosti úvěry na bydlení, čili hypotéky a některé další např. bezúročné půjčky. Samotným spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 35 Dále pak věřitelem je osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 36 Dalším důležitým pojmem v oblasti spotřebitelského úvěru je zprostředkovatel, tedy osoba, která není věřitelem a která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání za odměnu nabízí spotřebiteli možnost uzavřít smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo ji jménem věřitele uzavírá. 37 Tento druh úvěru je poměrně drahým zdrojem peněžních prostředků. Samotný úrok nemusí být vysoký, ale k němu je nutné připočítat nejrůznější poplatky, které si banky i nebankovní společnosti účtují. K lepší orientaci klienta v ceně za spotřebitelský úvěr má sloužit RPSN, což je 34 ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010, s písm. a) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších předpisů 36 3 písm. b) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších předpisů 37 3 písm. c) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších předpisů 17

18 zkratka pro roční procentní sazbu nákladů, která dle zákona o spotřebitelském úvěru vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. 38 Spotřebitelské úvěry lze dále rozdělit na účelové a neúčelové. Z hlediska zajištění pak na zajištěné a nezajištěné. Finanční leasing hraje v zadlužení domácností také významnou roli. Z hlediska doby splatnosti jej lze zařadit mezi střednědobé i dlouhodobé úvěry, protože doba splatnosti může od 12 do 72 měsíců 39 v závislosti na obchodních podmínkách dané leasingové společnosti. Smlouvy o finančním leasingu se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem (dále jen jako obchodní zákoník ). Jelikož finanční leasing jako takový není nikde v zákoně vymezen, bývají smlouvy o finančním leasingu uzavřeny jako nepojmenované dle ustanovení 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smlouvou se leasingová společnost zavazuje poskytnout klientovi finanční službu spočívající v koupi např. motorového vozidla vybraného klientem, předání vozidla klientovi k provozování na dobu trvání finančního leasingu a prodeji předmětného vozidla klientovi po uplynutí doby finančního leasingu za předem dohodnutou kupní (tzv. zůstatkovou) cenu za podmínky splnění veškerých závazků specifikovaných v hlavní smlouvě nebo jejích dodatcích. Finanční leasing se zdá být levnějším úvěrovým produktem, než je tomu například u spotřebitelského úvěru. Například u společnosti ŠkoFIN, s.r.o. při 30 % akontaci a době splácení 48 měsíců získá klient úrokovou sazbu jen 9,4 % p.a., avšak RPSN je již přes 19%. 40 Nutno podotknout, že splátky obsahují i povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i havarijní pojištění. Zajímavým produktem poskytovaným v poslední době je zpětný leasing. Tato finanční služba spočívá v tom, že klient může získat od leasingové společnosti peníze tím, že se leasingová společnost stane vlastníkem jeho např. motorového vozidla a on jej splácí stejným způsobem, jako když by si jej chtěl pořídit prostřednictvím finančního leasingu. Zde je nutné upozornit na to, že zpětný leasing má vyšší úrokovou sazbu a je pro klienty dražší než leasing finanční písm. c) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších předpisů 39 DRAŠNROVÁ, Klára a Jiří JANEČEK. Podmínky jednotlivých leasingových společností. [online]. idnes.cz, [cit ]. Dostupné z: 40 ŠkoFIN. Sami si spočítejte [online]. [cit ]. Dostupné z: 18

19 V otázce srovnání spotřebitelského úvěru a finančního leasingu např. u koupě motorového vozidla vidím největší nevýhodu finančního leasingu v tom, že motorové vozidlo je majetkem leasingové společnosti. V případě nezvládnutí splátkového kalendáře jej leasingová společnost zabaví a prodá, ba co víc, klient je dále jejich dlužníkem. Z tohoto důvodu se nyní značná část nákupů motorových vozidel děje prostřednictvím spotřebitelského úvěru, kdy motorové vozidlo je majetkem dlužníka a v případě problémů se splácením, jej lze snadno prodat a uhradit dluh. Závěr této kapitoly patří splátkovému prodeji. Splátkový prodej spadá nepochybně do kategorie spotřebních úvěrů. Liší se jen v principu počátku financování. Zatímco v případě klasického spotřebitelského úvěru banka nebo nebankovní instituce půjčí peníze svému klientovi a ten je pak dle svého uvážení utratí, u splátkového prodeje si zákazník vybere věc, kterou si chce koupit a vybraná banka či nebankovní společnost, která má smlouvu s obchodníkem, zákazníkovi půjčí peníze na jím vybranou věc. Na splátky je možné si koupit nejen bílou techniku, televize či nábytek, ale například i dovolenou. 41 Mezi nejznámější nebankovní společnosti patří Cetelem ČR, a.s. či Home Credit, a.s. Splátkový prodej je tak populární zejména kvůli jeho jednoduchosti. Zákazníkovi k získání úvěru prostřednictvím splátkového prodeje stačí většinou jen doklad totožnosti a potvrzení příjmu. Splátkový prodej je dražším úvěrem než klasický spotřebitelský úvěr, což je dáno jeho jednoduchostí a rychlou dostupností. Nicméně občas lze narazit na nabídku splátkového prodeje bez navýšení, takže zákazník ve finále nezaplatí nic navíc. K nákupu na splátky lze v poslední době využít i pojistného produktu, který chrání dlužníky při neschopnosti splácet, např. u společnosti Cetelem činí toto pojistné od 3,34 % do 6,99 % z měsíční splátky MARTÍNKOVÁ, Eva. (Ne)máte peníze - co s tím?: slabikář rodinných financí. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003, s Cetelem. Pojištění k nákupu na splátky [online]. [cit ]. Dostupné z: 19

20 3. Zadluženost domácností v ČR Tato kapitola diplomové práce bude zaměřena především na vývoj a strukturu zadluženosti domácností v České republice. Vzhledem k tomu, že zadluženost domácností neustále narůstá a lze se důvodně domnívat, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu, je nutné se této problematice aktivně věnovat. Svou vinu na tomto trendu nenesou jen klienti bank a úvěrových institucí, ale i tyto instituce samotné. Tomu se samozřejmě nelze divit, protože úvěry pro ně znamenají ekonomický zisk. Nicméně situace dospěla tak daleko, že si banky a jiné úvěrové instituce kladou dvě základní otázky: koho zadlužit a jak stávající dlužníky zadlužit ještě více? 43 Svou roli ve zvyšujícím se zadlužování domácností sehrává i fakt, že úvěry jsou stále dostupnější a dostupnější. Trh s úvěry se za poslední roky rozrostl o nové společnosti a postupně se tak uvolňují i podmínky pro žadatele, proto dnes úvěr může dostat téměř každý Metodika měření zadluženosti domácností Při měření zadluženosti domácností lze využít několika finančněanalytických nástrojů. Tím prvním je ukazatel zadluženosti. 44 Lze jej použít jak u finanční analýzy firem, tak domácností. Výpočet vypadá následovně: ukazatel zadluženosti = cizí zdroje celková aktiva Tento ukazatel vyjadřuje poměr cizích zdrojů, tedy úvěrů a celkových aktiv, tedy celkového majetku domácností. Z logiky věci vyplývá, že pokud se výsledek převyšuje hodnotu čísla jedna, jedná se o předluženou domácnost. Dalším je ukazatel likvidity 45, tedy schopnost v určité chvíli splatit závazky. ukazatel zadluženosti = peníze závazky 43 JÍLEK, Josef. Finanční trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, s ČERNOHORSKÝ, Jan, TEPLÝ, Petr. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s Tamtéž, s

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer

cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností a firem: pohled ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Cesta k odpovědnému úvěrování v ČR, Solus Praha, 9. června 21 Obsah Dopady krize na domácnosti Dopady

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry

Mil. Kč. Úvěry na bydlení Spotřební úvěry Ostatní úvěry Rostoucí zadlužení českých domácností bude z čeho spořit na důchody? Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. Mgr. Petr Kučera CCB Czech Credit Bureau, a.s. Mezinárodního fóra Zlaté koruny Hlavní zjištění V srpnu

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ

2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ 2. KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ Pro další použití v této publikaci je nejprve nutné vymezit používané pojmy tak, aby si publikace zachovala terminologickou jednotnost a přehlednost. Použitými

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 11/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 11/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb

aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb 5SVD2 3. PREZENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOST Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

pracovní list k tématu ÚVĚRY A ZADLUŽENÍ Individuální práce Jaký je rozdíl mezi zápůjčkou a úvěrem?

pracovní list k tématu ÚVĚRY A ZADLUŽENÍ Individuální práce Jaký je rozdíl mezi zápůjčkou a úvěrem? pracovní list k tématu ÚVĚRY A ZADLUŽENÍ Individuální práce A) Práce v hodině Úkol č. 1: Jaký je rozdíl mezi zápůjčkou a úvěrem? Úkol č. 2: Doplňte vynechaná slova: Nejčastějším typem úvěru je tzv. 1,

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ pod záštitou Ministerstva financí v partnerství s Českou národní bankou za finanční podpory Nadace Citi Foundation pátek 25. listopadu 2011 8:30 18:00 hodin Vencovského aula

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více