EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ"

Transkript

1 EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/ Praha 6 Česká republika Verze

3 OBSAH SEZNAM ZKRATEK ÚVOD ÚKOL 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA SECONDARY ANALYSIS Demografie státu Trh práce Ekonomika státu Dynamika podnikatelských aktiit Podpora pro začínající podnikatele a SP ÚKOL 2 TECHNICKÁ PŘÍLOHA EQ DO JAKÉ MÍRY JSOU RELEVANTNÍ PODPOŘENÉ CÍLOVÉ SKUPINY A TYPY OPRÁVNĚNÝCH PŘÍJEMCŮ VÝZEV? EQ JAKÉ JSOU POZOROVATELNÉ DOPADY NA ÚČASTNÍKY UKONČENÝCH PROJEKTŮ, ZEJM. NA CÍLOVÉ SKUPINY? ÚKOL 3 TECHNICKÁ PŘÍLOHA EQ EQ 3.4: JAKÉ JSOU POZOROVATELNÉ DOPADY UKONČENÝCH PROJEKTŮ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SOUHRN POZNATKŮ DLE JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ DESK-RESEARCH RELEVANTNÍ DOKUMENTY K TÉMATICE SP A INP Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV, reize č. 3, Strategická ealuace ESF s důrazem na OP LZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cíloé skupiny programu Organizace ealuačně expertních fokusních skupin OP LZZ OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Hodnocení efektiity programů APZ a doproodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti roce Hora, O., Siroátka, T Sronání efektů aktiní politiky zaměstnanosti České republice období růstu (2007) a během prní fáze krize (2009) Global entrepreneurship monitor 2011 Podnikatelská aktiita ČR, Podkladoé studie pro příprau ČR na yužíání fondů EU Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Analýza možností poskytoání mikropůjček IREAS Začleňující podnikání ústeckém kraji Zpráa ze semináře MPSV Výsledky mezinárodních sítí ESF na podnikání zneýhodněných COPIE2 a sociálního podnikání NBFSE MPO Koncepce podpory malých a středních podniků na období let Výsledky dotazníkoého šetření sociálních podnicích České republice EC (2010). European Employment Obseratory Reiew. Self-employment in Europe 2010, soubor EUL14138_EN_ OECD, EC (2012). Policy Brief on Senior Entrepreneurship. Entrepreneurial Actiities in Europe. ISBN OECD, EC (2012). Policy Brief on Youth Entrepreneurship. Entrepreneurial Actiities in Europe OECD, EC (2012). Policy Brief on Social Entrepreneurship. Entrepreneurial Actiities in Europe EK, COM(2012) 795. Akční plán podnikání Opětoné probuzení podnikatelského ducha Eropě NBFSE (2012). Results of the Network Better Future of Social Economy NBFSE Learning for change: Better Future of the Social Economy Baseline Study GLE, Redeco Sronáací analýza modelů sociální ekonomiky EU a možnosti jejich aplikace ČR TESSEA Studie infrastruktury sociální ekonomiky České republice

4 Potter, J. (2012). THE MISSING ENTREPRENEURS: ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL INCLUSION IN EUROPE. INCLUSIVE ENTREPRENEURSHIP: OBSTACLES AND OPPORTUNITIES FOR JOB CREATION MÉNĚ RELEVANTNÍ DOKUMENTY K TÉMATICE SP A INP Hodnocení přínosů projektů OPRLZ k aktiní politice zaměstnanosti, Horákoá, Hora, Vyhlídal: VÚPSV, Vyhodnocení plnění monitoroacích indikátorů OP LZZ zjišťoaných ealuací McKinsey Global Institute The social economy: Unlocking alue and productiity through social technologies CIRIEC (2012). Sociální ekonomika Eropské unii SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

5 Seznam zkratek Zkratka Význam zkratky APZ Aktiní politika zaměstnanosti COPIE Community of Practice on Inclusie Entrepreneurship CS Cíloá skupina ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad EK Eropská komise ERDF European Regional Deelopment Fund (Eropský fond regionálního rozoje) ESF Eropský sociální fond EU Eropská unie IOP Integroaný operační program InP Inkluziní podnikání KP Konečný příjemce MSSF Monitoroací systém strukturálních fondů NNO Nestátní neziskoá organizace OP Operační program OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost RLZ Rozoj lidských zdrojů ŘO Řídící orgán SF Strukturální fondy SP Sociální podnikání ÚP Úřad práce

6 1. ÚVOD Tento dokument předstauje samostatnou technickou přílohu Průběžné zpráy II., která byla ytořena rámci realizace Ealuace podpory sociálního a inkluziního podnikání OPLZZ. Hlaním cílem této technické přílohy je uést detailní popis postupu, metodologie a dílčí analýzy proedené rámci desk-research, dotazníkoých šetření a dalších aktiit. Technická příloha je členěna dle jednotliých úkolů ealuace.

7 2. ÚKOL 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA 2.1 Secondary Analysis Demografie státu Česká republika je středně elký stát s rozlohou necelých 80 tis. km 2 a 10,5 mil. obyatel. Z pohledu regionálního rozoje je státem s elkými nitřními disparitami oblasti ekonomické i sociální. Česká republika se administratině dělí na 14 krajů (NUTS III), jejichž základní charakteristiky jsou uedeny následující tabulce. Tab. č. 1: Základní údaje o krajích ČR (data k ) kraj rozloha (km 2 ) počet oby. hustota (oby./km 2 ) % žen index stáří Praha 496, ,0 51,4 129,2 Středočeský , ,3 50,6 97,4 Jihočeský , ,3 50,7 113,2 Plzeňský 7 561, ,7 50,5 119,2 Karloarský 3 314, ,0 50,7 108,7 Ústecký 5 334, ,0 50,6 100,8 Liberecký 3 163, ,6 51,0 105,2 Králoéhradecký 4 758, ,2 50,9 120,5 Pardubický 4 518, ,3 50,6 113,1 Vysočina 6 795, ,2 50,4 116,2 Jihomoraský 7 194, ,4 51,1 118,4 Olomoucký 5 266, ,1 51,1 116,5 Zlínský 3 963, ,3 51,1 121,1 Moraskoslezský 5 427, ,0 51,0 112,5 ČR , ,3 50,9 113,3 Zdroj: eřejná databáze ČSÚ 1, lastní dopočty Kraje České republiky se yznačují elkými rozdíly z hlediska rozlohy (Praha s. Středočeský kraj), počtu obyatel (Středočeský s. Karloarský kraj) i hustoty obyatel (Praha s. Jihočeský kraj). U ukazatele podílu žen nejsou rozdíly mezi kraji ýrazné, e šech krajích ČR toří ženy nadpoloiční ětšinu obyatel. Ve šech krajích s ýjimkou Středočeského je index stáří yšší než 100, což znamená přeahu obyatel starších 65 let nad dětskou složkou (0-14 let). Hodnoty pod průměrem ČR (113,3) ykazují, edle Středočeského, ještě kraje Ústecký, Liberecký, Karloarský a Moraskoslezský. Výjimečné postaení má hl. město Praha, které je krajem s malou rozlohou, ale s druhým nejětším počtem obyatel, nejyšší hustotou zalidnění, nejyšším podílem žen a také s nejyšší hodnotou indexu stáří. Výoj počtu obyatel České republiky ukazuje následující graf. 1 ČSÚ, eřejná databáze on-line, [cit ], ldsel0=1&cislotab=dem1030cu&oa=tabulka&str=tabdetail.jsp

8 Obr. č. 1: Výoj počtu obyatel ČR, Zdroj: Vlastní graf podle údajů ČSÚ Z grafu yplýá pokles počtu obyatel 90. letech 20. století, který pokračoal i na začátku 21. století. V roce 2005 nastal růst počtu obyatel, který by oliněn zejména populační lnou, jež dosáhla sého rcholu r. 2008, kdy se ČR narodilo téměř 120 tis. dětí 2. Podle projekce ČSÚ 3, bude počet narozených dětí klesat a zároeň bude narůstat podíl seniorů na obyatelstu ČR. Předpokládá se celkoý úbytek obyatelsta, iz následující graf 2, přičemž pokles přirozenou měnou by měl být do určité míry kompenzoán migrací. Obr. č. 2: Predikce ýoj počtu obyatel ČR, ČSÚ, eřejná databáze on-line, [cit ], 8&cislotab=DEM0060PU_KR&oa=tabulka&str=tabdetail.jsp 3 ČSÚ, Projekce obyatelsta České republiky do r on-line, [cit ],

9 Počet obyatel mil. Počet obyatel ,1 7, nízká arianta střední arianta ysoká arianta 6,1 Rok Zdroj: ČSÚ, Projekce obyatelsta České republiky do r on-line, [cit ], Výoj počtu cizinců na území ČR od r. 1993, kdy znikla Česká republika, ukazuje graf 3. V podstatě lze konstatoat, že počet cizinců s tralým nebo dlouhodobým pobytem ČR s malými ýkyy roste celém sledoaném období, od r osciluje kolem hodnoty cca 430 tisíc osob. Obr. č. 3: Výoj počtu cizinců ČR, Zdroj: ČSÚ, on-line, [cit ], Podle údajů MV ČR 4 k byli České republice zastoupeni cizinci s pooleným přechodným či tralým pobytem ze šech kontinentů. Následující tabulka 2 zahrnuje nejíce zastoupené národnosti. 4 MV ČR, Cizinci 3. zemí se zaeidoaným pooleným pobytem na území České republiky a cizinci zemí EU + Islandu, Norska, Šýcarska a Lichtenštejnska se zaeidoaným pobytem na území České republiky k ,

10 Tab. č. 2: Cizinci ČR podle země půodu cizinci celkem Pobyt k k přechodný tralý celkem % cizinci celkem Ukrajina ,9 Sloensko ,1 Vietnam ,0 Ruská federace ,6 Polsko ,4 Německo ,1 Zdroj: MVČR 5, lastní dopočty Cizinci jsou České republice rozmístěni neronoměrně, jak yplýá z tabulky 2. Cizinci se koncentrují do elkých měst, která jsou ekonomickými, sociálními, kulturními a zděláacími centry, a jejich okolí. Zcela dominantní je tomto smyslu postaení Prahy, kde jsou zastoupeni podstatě cizinci šech národností ČR. Z blízkosti Prahy pak profitují přilehlé okresy Středočeského kraje (zejm. Praha ýchod a Praha západ). Dalším ýznamným místem koncentrace cizinců e Středočeském kraji je okres Mladá Bolesla, jako centrum prosperujícího automobiloého průmyslu. Cizinci se soustřeďují také dalších elkých městech ČR - Brně, Plzni, Ostraě a jejich okolí. Výrazněji jsou cizinci zastoupeni také Ústeckém kraji, což oliňuje do značné míry ietnamská komunita, či Karloarském kraji (Vietnamci a Rusoé) 6. Tab. č. 3: Cizinci se zaeidoaným pooleným pobytem krajích ČR k kraj počet osob podíl % Praha ,7 Středočeský ,0 Jihočeský ,4 Plzeňský ,5 Karloarský ,3 Ústecký ,0 Liberecký ,8 Králoéhradecký ,1 Pardubický ,6 Vysočina ,8 Jihomoraský ,5 Olomoucký ,3 Zlínský ,8 Moraskoslezský ,3 on-line, [cit ] 5 MV ČR, Cizinci 3. zemí se zaeidoaným pooleným pobytem na území České republiky a cizinci zemí EU + Islandu, Norska, Šýcarska a Lichtenštejnska se zaeidoaným pobytem na území České republiky k , on-line, [cit ] 6 Podle údajů z eřejné databáze ČSÚ (k ).

11 ČR ,0 Zdroj MV ČR, online, [cit ], lastní dopočty Trh práce Trh práce je České republice regionální diferencoán, na jedné straně existují regiony, které ykazují elmi dobré charakteristiky trhu práce, na straně druhé jsou zde dlouhodobě problémoá území, která se potýkají s celou řadou ekonomických a na ně naazujících sociálních problémů. Následující graf zachycuje míru ekonomické aktiity ČR, od jejího zniku do současnosti, tj. letech Lze konstatoat, že míra ekonomické aktiity se s malými ýkyy pozolna snižuje, posledních 5 letech osciluje kolem hodnoty 58,5 %. Ekonomická aktiita mužů je celém sledoaném období yšší než u žen, ale zatímco u mužů neustále klesá, u žen od r mírně stoupá. Obr. č. 4: Výoj míry ekonomické aktiity ČR, , % 73,0 68,0 63,0 58,0 celkem muži ženy 53,0 48,0 Zdroj: Vlastní graf podle údajů ČSÚ 7 Tento ukazatel je regionálně diferencoán, jak zachycuje tabulka X. Dlouhodobě nejyšších hodnot dosahuje míra ekonomické aktiity hl. m. Praze, a to jak celkoě, tak u mužů i u žen. Nad celorepublikoým průměrem se pohybuje míra ekonomické aktiity e Středočeském, Plzeňském a Karloarském kraji, Jihomoraský kraj dosahuje průměru ČR. Nejnižší mírou ekonomické aktiity se yznačuje kraj Vysočina, celkoě lze konstatoat, že tento ukazatel dosahuje nižších hodnot na Moraě. Poronáme-li míru ekonomických aktiity podle pohlaí, opět nejyšších hodnot dosahují hl. m. Praha a Středočeský kraj, naopak nejnižší hodnoty mají u mužů Moraskoslezský a Králoéhradecký kraj, u žen pak Ústecký kraj a Vysočina. 7 ČSÚ (2013): Trh práce ČR , on-line [cit ]

12 Tab. č. 4: Míra ekonomické aktiity krajích ČR r kraj Míra ekonomické aktiity % celkem muži ženy Praha 61,9 71,6 52,9 Středočeský 60,4 69,1 52,1 Jihočeský 57,8 66,5 49,4 Plzeňský 59,5 68,8 50,4 Karloarský 60 68,9 51,4 Ústecký 56,8 66,8 47,1 Liberecký 57,6 67,3 48,4 Králoéhradecký 57,8 65,6 50,3 Pardubický 58,5 67,3 50,1 Vysočina 56,8 65,8 48,1 Jihomoraský 58,6 68,3 49,5 Olomoucký 57,3 65,8 49,3 Zlínský 57,5 66,9 48,8 Moraskoslezský 57,2 65,4 49,4 ČR 58,6 67,7 50 Zdroj: ČSÚ 8 Praconí síla ČR je relatině zdělaná; zdělanostní struktura obyatel starších 15 let podle nejyššího dosaženého zdělání se během 20ti let poměrně značně změnila, jak lze idět z následujícího grafu. Došlo ke zdojnásobení podílu osob s ysokoškolským zděláním a zároeň k ýraznému snížení osob pouze se základním zděláním nebo bez zdělání. K těmto pozitiním změnám přispěly nejen společenské změny a s nimi spojená ětší oteřenost a dostupnost zděláání, ale i generační ýměna. Obr. č. 5: Vzdělanostní struktura obyatel ČR starších 15 let, 1993 a % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vysokoškolské Střední s maturitou Střední bez maturity Základní zdělání a bez zdělání Zdroj: lastní graf podle údajů ČSÚ 9 8 ČSÚ (2013): Trh práce ČR , on-line [cit ]

13 I když celkoě dochází ke zlepšoání zdělanostní struktury obyatel České republiky, i této oblasti se projeují poměrně ýrazné regionální rozdíly. Nejyšší podíl osob ysokoškolsky zdělaných ykazuje hl. m. Praha, s odstupem následoaná Jihomoraským krajem. Naopak nejnižší podíly ysokoškolsky zdělaných ykazují dlouhodobě kraje Ústecký a Karloarský. K nejýznamnějším charakteristikám trhu práce patří nezaměstnanost. Situace na trhu práce ČR je současnosti oliněna dozníající recesí, která následoala po krizi r Výoj míry obecné nezaměstnanosti podle údajů ČSÚ ukazuje následující graf. Obr. č. 6: Výoj míry nezaměstnanosti ČR, ,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 celkem muži ženy Zdroj: lastní graf podle údajů ČSÚ 10 Z grafu je patrná dlouhodobě yšší míra nezaměstnanosti žen. Míra obecné nezaměstnanosti relatině rychle rostla e druhé poloině 90. let a dosáhla sého rcholu r Pak začala pomalu klesat s ýrazným snížením r. 2008, současnosti se pohybuje na úroni cca 7 %. Také tento ukazatel je ýrazně regionálně diferencoaný, s elkými rozdíly nejen na úroni krajů, ale zejména na úroni okresů. Podle údajů MPSV11 bylo čerenci 2013 ČR celkem uchazečů o zaměstnání, z toho je dosažitelných. Podíl žen na celkoém počtu uchazečů činil 50,9 % a eidenci bylo osob se zdraotním postižením (11,2 % z celkoého počtu nezaměstnaných). Absolenti škol a mladistí se podíleli na celkoé nezaměstnanosti 5,3 %. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (íce 12 9 ČSÚ (2013): Trh práce ČR , on-line [cit ] 10 ČSÚ (2013): Trh práce ČR , on-line [cit ] 11 MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za čerenec 2013 on-line[cit ],

14 měsíců) na celkoém počtu nezaměstnaných e 2. čtrtletí činil 39 %, podíl uchazečů starších 50 let 27 %. Průměrný ěk uchazeče o zaměstnání byl 39,3 let. Regionální diferenciaci nezaměstnanosti lze ododit z následujícího kartogramu. Jako nejproblematičtější z hlediska nezaměstnanosti se jeí Ústecký kraj a ybrané okresy Moraskoslezského kraje (Ostraa-město, Kariná, Bruntál). Naopak Praha, a její zázemí, tj. okresy Praha- ýchod a Praha-západ se yznačují nízkou nezaměstnaností, dále také okresy Mladá Bolesla, Plzeň-jih, Pelhřimo a Prachatice. Obr. č. 7: Podíl nezaměstnaných na počtu obyatel k Zdroj: MPSV 13 Také dlouhodobá nezaměstnanost je regionálně poměrně ýznamně rozdílná. Nejyšší podíl osob nezaměstnaných íce než 12 měsíců na celkoém počtu nezaměstnaných ykazoal e 2. čtrtletí 2013 kraj Ústecký (44,6 %) a Moraskoslezský (43,6 %). Více než 40% podíl se objeil krajích Olomouckém, Jihomoraském, Karloarském a Kraji Vysočina. Nejnižší hodnotu dosahoal této ukazatel hl. m. Praze (29,5 %) 14 a krajích Jihočeském a Králoéhradeckém (shodně 32,6 %) MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za 2.čtrtletí 2013 on-line[cit ], 13 MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za čerenec 2013, on-line[cit ], 14 MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za 2.čtrtletí 2013, on-line [cit ], lastní dopočty 15 MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za 2.čtrtletí 2013, on-line [cit ], lastní dopočty

15 osoby, místa tis. Průměrný ěk uchazeče o zaměstnání se po e 2. čtrtletí pohyboal rozmezí 38,7-40,0 let, přičemž nejyšší byl Moraskoslezském a naopak nejnižší Ústeckém kraji. Tomu odpoídá i zastoupení uchazečů starších 50 let, nejyšší, s hodnotou 28,8 %, Moraskoslezském kraji a nejnižší Ústeckém kraji (24,5 %). Situaci na trhu práce lze charakterizoat také pomocí olných praconích míst. Graf X naznačuje ýoj počtu uchazečů o práci e sronání s olnými praconími místy ČR. V podstatě lze idět rozírání nůžek mezi počtem olných praconích míst a počtem uchazečů, a to zejména po r Obr. č. 8: Výoj počtu uchazečů o zaměstnání a olných praconích míst uchazeči o zaměstnání olná praconí místa 0 Zdroj: MPSV 16 K nárůstu počtu uchazečů na 1 olné praconí místo dochází na úroni celé ČR, nicméně i tento ukazatel je poměrně ýrazně regionálně diferencoaný. V čerenci 2013 připadalo České republice na 1 olné praconí místo 12,3 uchazeče. Nejhorší hodnoty tohoto ukazatele ykazoaly kraje Olomoucký (27,7 uchazeče na 1 VPM), Vysočina (25), Jihomoraský (23,2) a Ústecký (21,1), naopak nejnižší hodnoty dosahoalo hl. m. Praha (4,5) a dále kraje Plzeňský a Liberecký (oba shodně 8,1). Vzhledem k pokračující recesi nelze předpokládat ýraznější změny z hlediska tohoto ukazatele. Podle MPSV 17 lze na trhu práce ČR identifikoat následující problémy: Nízká míra zaměstnanosti a rostoucí míra nezaměstnanosti Nízká míra zaměstnanosti osob e ěku let ČR, předeším žen Rostoucí míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let ČR Vysoká míra nezaměstnanosti nízkokalifikoaných osob ČR Nízká míra zaměstnanosti žen, předeším těch, které pečují o malé děti či žen e yšším ěku 16 Přezato z MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za čerenec 2013, on-line [cit ], 17 MPSV (2013).OP Zaměstnanost, erze z , str. 8-21

16 Nedostatečné podmínky pro slaďoání praconího a soukromého žiota ČR Diskriminace na trhu práce, ertikální a horizontální segregace a rozdíl odměňoání žen a mužů Nízká úroeň znalostí, doedností a kompetencí praconíků Nesoulad mezi kalifikační úroní praconí síly a požadaky trhu práce Malá uplatnitelnost a nízká zaměstnanost osob sociálně yloučených nebo sociálním yloučením ohrožených na trhu práce Kalita systému dalšího zděláání je nedostatečná Kapacita institucí trhu práce je nízká a poskytoané služby neodpoídají zcela potřebám klientů Nastaení a dostupnost sociálních služeb neodpoídá potřebám osob yloučených nebo yloučením ohrožených pro jejich zařazení na trh práce Sociální ekonomika není dostatečně rozinuta a neodpoídá tak potřebám osob sociálně yloučených a sociálním yloučením ohrožených Nedostatečné zapojení místních samosprá a místních aktérů do preence a řešení problémů oblasti sociálního začleňoání Neyužíání potenciálu sociálních inoací oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňoání a eřejné spráy Nedostatečné yužíání existujících zahraničních zkušeností oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňoání a eřejné spráy Ekonomika státu Česká republika je země s relatině malým trhem a elkou oteřeností ekonomiky, která je spojena s ysokou subdodaatelsky podmíněnou záislosti na úspěšnosti předeším německého hospodářstí 18. Česká ekonomika současnosti prochází recesí. I když poslední údaje Českého statistického úřadu yoláají mírný optimismus z hlediska překonání důsledků hospodářské krize, Národní program reforem 2013 předpokládá mírný růst HDP o 1,2 % až r Česká republika rámci EU se řadí spíše k méně yspělým státům, HDP/oby. PPS se pohyboalo r na úroni 80 % průměru EU 19. Výoj HDP charakterizuje následující graf, z něhož je patrný pokles a následná stagnace české ekonomiky po r MMR (2013). Strategie regionálního rozoje ČR , str ČSÚ. Statistická ročenka ČR 2012 (mezinárodní sronání) on-line [cit ]

17 Obr. č. 9: Výoj HDP mld. Kč, b.c , , , , , , , ,0 500,0 0,0 Zdroj: Vlastní graf podle údajů ČSÚ 20 I rámci relatině malé ČR existují území (kraje), která jsou ekonomicky ýkonnější než ostatní, což je oliněno působením řady faktorů, naázaných na místní, specifické podmínky, historii ýoje ekonomiky daného území a jeho schopnost reagoat na nější podněty (inoace) 21. Významnou roli pro regionální ekonomiku pak sehráají elká města jako centra ýzkumu a ýoje (VaV), inoací, zdělání, kultury, služeb. Diferenciaci krajů České republiky lze dokumentoat na ybraných ekonomických ukazatelích HDP na 1 obyatele (2011), které yjadřuje celkoou ekonomickou úroeň, objem přímých zahraničních inestic (kumuloaná data k ) na 1 obyatele, který naznačuje inestiční atraktinost regionu, a čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyatele (2011), pomocí něhož lze charakterizoat žiotní úroeň domácností. V tabulce jsou uedeny procentuální podíly těchto ukazatelů jednotliých krajích ůči celorepublikoé hodnotě. Poslední sloupec pak ukazuje úroeň HDP/oby. krajů ČR ůči průměru EU ČSÚ. Česká republika: hlaní makroekonomické ukazatele on-line [cit ] 21 MMR (2013). Strategie regionálního rozoje ČR , str. 9

18 Tab. č. 5: Vybrané ekonomické ukazatele krajích ČR, 2011 Kraj HDP/oby. %, ČR=100 PZI/oby. %, ČR=100 ČDDD/oby. %, ČR=100 HDP/oby., %, EU27=100 Praha 214,8 442,3 131,3 172,3 Středočeský 88,2 87,0 108,6 71,6 Jihočeský 84,4 61,1 95,1 68,0 Plzeňský 89,0 56,9 98,6 68,0 Karloarský 70,8 28,4 90,2 57,6 Ústecký 80,0 46,0 89,8 66,4 Liberecký 76,2 58,4 94,0 59,5 Králoéhradecký 86,2 37,6 94,4 68,5 Pardubický 81,1 44,8 93,0 62,9 Vysočina 82,1 42,5 94,7 64,9 Jihomoraský 92,9 59,8 97,0 74,5 Olomoucký 76,5 21,2 90,6 60,1 Zlínský 84,5 37,0 93,5 66,8 Moraskoslezský 86,9 61,4 92,7 65,9 Zdroj: ČSÚ 22, ČNB 23, SRR 24, lastní dopočty Z údajů tabulce yplýá dominantní postaení hl. města Prahy, které je e šech ukazatelích nejlepší, s elkým odstupem je následoané Středočeským, Jihomoraským a Plzeňským krajem. Naopak nejhorší hodnoty (a to dlouhodobě) ykazují kraje Karloarský, Ústecký a Olomoucký. Výjimečné postaení Prahy je, podle Strategie regionálního rozoje , oliněno následujícími faktory 25 : Praha je centrální městský region, se šemi jeho lastnostmi (tj. ysoce urbanizoaný prostor, s ysokou hustotou zalidnění), území regionu je ymezeno hranicemi města, nezahrnuje ani bezprostřední okolí, které je jeho spádoou oblastí. Díky denní dojížďce přispíá Středočeský kraj k ysoké ekonomické ýkonnosti Prahy, jedná se o region s koncentrací hrubé přidané hodnoty, ytořené sektorem lády; koncentrací ětšiny bonitních odětí služeb (peněžnictí, pojišťonictí, telekomunikace), je zde soustředěn ýznamný podíl mezinárodně akceptoaných ědecko-ýzkumných institucí a ysokých škol, jsou zde lokalizoány ústředí zahraničních a nadnárodních firem s celostátní působností, zahrnuje ysoký podíl cizinců žijících a pracujících Praze (37,7 % šech cizinců se zaeidoaným pobytem ČR). Pokud jde o odětoou strukturu hospodářstí, ýznamnou roli české ekonomice sehráá zejména zpracoatelský průmysl, přičemž dominantní postaení má průmysl automobiloý a na něj naazující 22 ČSÚ on-line [cit ] 23 ČNB on-line [cit ] 24 MMR (2012). Strategie regionálního rozoje ČR , str MMR (2012). Strategie regionálního rozoje ČR , str. 9

19 obory. Nicméně i odětoé struktuře existují poměrně ýznamné regionální disparity, které lze ilustroat strukturou zaměstnanosti krajích ČR. Tab. č. 6: Struktura zaměstnanosti podle sektorů NH krajích ČR, 2011 Kraj zaměstnanost podle sektorů NH % zem., lesn. a rybář. průmysl staebnictí služby Praha 0,3 9,4 7,7 82,6 Středočeský 2,8 27,2 8,6 61,4 Jihočeský 5,4 31,2 10,6 52,8 Plzeňský 4,9 33,1 9,5 52,4 Karloarský 2,6 31,0 8,6 57,9 Ústecký 2,5 32,6 11,3 53,6 Liberecký 2,1 40,4 8,9 48,6 Králoéhradecký 4,2 32,1 8,8 54,9 Pardubický 4,6 35,8 9,0 50,6 Vysočina 5,6 36,3 8,5 49,6 Jihomoraský 2,9 27,2 8,7 61,2 Olomoucký 3,5 32,4 8,8 55,2 Zlínský 3,0 38,8 9,6 48,6 Moraskoslezský 2,0 36,3 7,3 54,3 Zdroj: ČSÚ 26, lastní dopočty Z tabulky yplýá odlišnost struktury zaměstnanosti Praze, kterou lze charakterizoat ysokým podílem zaměstnaných e službách. Více než 60% podíl zaměstnaných e službách ykazuje Středočeský a Jihomoraský kraj (li krajského města Brna, 2. nejětšího města ČR podle počtu obyatel). Vysokým zastoupením průmyslu e struktuře zaměstnanosti se yznačují kraje Liberecký a Zlínský. Nejyšším podíl zaměstnaných zemědělstí mají kraje Vysočina a Jihočeský. Strategie regionálního rozoje pro období rozděloala kraje České republiky podle hospodářské ýkonnosti, dlouhodobého socioekonomického ýoje a míry koncentrace aktiit a geografické polohy do tří základních kategorií: rozíjející se regiony: Praha, Středočeský, Plzeňský a Jihomoraský kraj; regiony s průměrnou nebo nižší dynamikou rozoje: Jihočeský, Králoehradecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský a Liberecký kraj; zaostáající nebo jinak problémoé regiony: Karloarský, Olomoucký, Ústecký a Moraskoslezský kraj. Pro období byly kraje rámci SRR 27 hodnoceny z hlediska sé konkurenceschopnosti: komplexně konkurenceschopné regiony - Praha, Středočeský a Jihomoraský kraj, regiony s možností rychlé akcelerace konkurenceschopnosti - Pardubický kraj, 26 ČSÚ. Vybrané ukazatele krajů on-line [cit ] 27 MMR (2012). Strategie regionálního rozoje ČR , str

20 regiony se slabým transferem znalostí do ekonomiky - Olomoucký a Zlínský kraj inoatiní, ašak celkoě průměrné regiony - Kraj Vysočina, komplexně nekonkurenceschopné regiony - Ústecký a Karloarský kraj, regiony s nejednoznačnými atributy konkurenceschopnosti Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Králoéhradecký, Moraskoslezský kraj. Tato klasifikace regionů ukazuje na problémoost některých krajů České republiky z hlediska jejich dalšího dlouhodobého ekonomického rozoje. Jedná se zejména o kraje Ústecký, Karloarský a Olomoucký Dynamika podnikatelských aktiit Dynamika podnikatelských aktiit nejen ČR souisela a souisí s makroekonomickým ýojem. Paradoxně e sféře trhu práce sehrála hospodářská krize pozitiní li na ýoj míry podnikatelských aktiit ČR. Podle analýzy a údajů ČSÚ (2013, str. 2) zcela neplatí teze o tom, že počty těchto firem narůstají s růstem ekonomické aktiity. Naopak: skutečnost, kdy zejména lidé ze skupiny sebezaměstnáajících zanecháali sého podnikání, byla ČR spojena s nástupem konjunktury - segment elkých a zčásti i středních firem byl nastartoáním silného růstu ekonomiky schopen absorboat praconíky formou zaměstnaneckého poměru. Mezi roky ubylo z nejmenších firem 105 tis. zaměstnaných osob, zatímco ostatních ětších firmách segmentu, ale i mimo něj, se zaměstnanost zyšoala. Naproti tomu krizoém roce 2009, ale i roce 2010, přibylo úhrnu 47 tis. zaměstnaných osob, díky 50tisícoému přírůstku osob samostatně ýdělečně činných. Ostatní elikostní skupiny firem praconí místa redukoaly. Za celý segment tak došlo mezi lety k úbytku počtu zaměstnaných osob o 64 tisíc. Plyne z toho, že mnoho praconíků tak dobách nepřízniého ýoje ekonomiky yužíá samostatného podnikání jen jako náhražky nedostatečného uplatnění na trhu práce e formě regulérního zaměstnaneckého poměru. Tento faktický únik do podnikání přitom není spojen s odpoídajícím růstem produktu. Tab. č. 7: Ekonomické subjekty podle ybraných práních forem (sta k ) Rok Celkem státní podniky z toho ybrané prání formy akcioé společnosti soukromí podnikatelé podnikající dle žinostenského zákona Zdroj: ČSÚ (2013),

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA verze 11. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva 30. 11. 2015 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozoje enkoa ČR - prohlašuji, že šechny informace uedené Žádosti o dotaci jsou pradié - prohlašuji, že mám k datu

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, ,

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, , Příprava Olomouckého a Zlínského kraje na kohezní politiku EU 2014+ Analýza dopadů politiky soudržnosti v území NUTS2 Střední Morava A) Analýza využívání strukturálních fondů 2007 2011 Kohezní politika

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov NEMOCNICE BŘECLAV, příspěkoá organizace U nemocnice 1, 690 74 Břecla telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nemb.cz IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná Obchodním rejstříku u Krajského

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016

Město Týn nad Vltavou Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 Město Týn nad Vltaou ýdajů na rok 2016 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Zemědělská a potrainářská činnost a rozoj 1014 Běžné ýdaje (bez opra) 65,00 1014 - opray a udržoání 10,00 1014 Ozdraoání

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 27. 5. 2013 Sociální inkluze zkušenosti a výhled na období 2014+ Sociáln

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. 43585/201 6-MZE 000251703175 PČ: P26286/2016-CMZE ^lf CUlfYlTV Zaeid.: 27.07.2016 10:03 Počet listů Pianoý zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. Přílohy: W7 Článek I - Základní ustanoení Tyto stanoy jsou

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 PO1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (EFRR) Specifický cíl 1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2 Budování kapacit

Více

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti,

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti, III. ROZVODOVOST Ani v roce 08 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod 3, z nichž 65 % iniciovaly ženy. V relaci

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance

Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance skupina: FINANCE TESSEA Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky TESSEA, pracovní skupina Finance Sociální ekonomika v ČR- financování sociálních podniků Bořetice, 23.6.2011 Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r r 4"' i < f tri l PARDUBICKY KRAJ IP < - -Wť' ( Krajský úřad ÍÍ> Kancelář hejtmana >'< -D04- DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KR r y VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2016-2020 Česká strana sociálně demokratická

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2014

Občané o stavu životního prostředí květen 2014 oe06 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 20 Technické

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR hlavní zpracovatel projektu společnost

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce.

Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Aktuální situace na trhu práce v Jihomoravském kraji. Nová role úřadů práce. Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Vedoucí oddělení zaměstnanosti josef.burger@bm.mpsv.cz Obsah prezentace

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období 2014-2020 Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 27. 4. 2016 O čem budeme hovořit? Definice sociálního podnikání Statistické údaje

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více