EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ"

Transkript

1 EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráa II. SAMOSTATNÁ TECHNICKÁ PŘÍLOHA erze PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

2 IREAS centrum, s. r. o. Mařákoa 292/ Praha 6 Česká republika Verze

3 OBSAH SEZNAM ZKRATEK ÚVOD ÚKOL 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA SECONDARY ANALYSIS Demografie státu Trh práce Ekonomika státu Dynamika podnikatelských aktiit Podpora pro začínající podnikatele a SP ÚKOL 2 TECHNICKÁ PŘÍLOHA EQ DO JAKÉ MÍRY JSOU RELEVANTNÍ PODPOŘENÉ CÍLOVÉ SKUPINY A TYPY OPRÁVNĚNÝCH PŘÍJEMCŮ VÝZEV? EQ JAKÉ JSOU POZOROVATELNÉ DOPADY NA ÚČASTNÍKY UKONČENÝCH PROJEKTŮ, ZEJM. NA CÍLOVÉ SKUPINY? ÚKOL 3 TECHNICKÁ PŘÍLOHA EQ EQ 3.4: JAKÉ JSOU POZOROVATELNÉ DOPADY UKONČENÝCH PROJEKTŮ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH SOUHRN POZNATKŮ DLE JEDNOTLIVÝCH DOKUMENTŮ DESK-RESEARCH RELEVANTNÍ DOKUMENTY K TÉMATICE SP A INP Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost , MPSV, reize č. 3, Strategická ealuace ESF s důrazem na OP LZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cíloé skupiny programu Organizace ealuačně expertních fokusních skupin OP LZZ OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Hodnocení efektiity programů APZ a doproodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti roce Hora, O., Siroátka, T Sronání efektů aktiní politiky zaměstnanosti České republice období růstu (2007) a během prní fáze krize (2009) Global entrepreneurship monitor 2011 Podnikatelská aktiita ČR, Podkladoé studie pro příprau ČR na yužíání fondů EU Dodatek č. 1 Sociální podnikání a sociální ekonomika Analýza možností poskytoání mikropůjček IREAS Začleňující podnikání ústeckém kraji Zpráa ze semináře MPSV Výsledky mezinárodních sítí ESF na podnikání zneýhodněných COPIE2 a sociálního podnikání NBFSE MPO Koncepce podpory malých a středních podniků na období let Výsledky dotazníkoého šetření sociálních podnicích České republice EC (2010). European Employment Obseratory Reiew. Self-employment in Europe 2010, soubor EUL14138_EN_ OECD, EC (2012). Policy Brief on Senior Entrepreneurship. Entrepreneurial Actiities in Europe. ISBN OECD, EC (2012). Policy Brief on Youth Entrepreneurship. Entrepreneurial Actiities in Europe OECD, EC (2012). Policy Brief on Social Entrepreneurship. Entrepreneurial Actiities in Europe EK, COM(2012) 795. Akční plán podnikání Opětoné probuzení podnikatelského ducha Eropě NBFSE (2012). Results of the Network Better Future of Social Economy NBFSE Learning for change: Better Future of the Social Economy Baseline Study GLE, Redeco Sronáací analýza modelů sociální ekonomiky EU a možnosti jejich aplikace ČR TESSEA Studie infrastruktury sociální ekonomiky České republice

4 Potter, J. (2012). THE MISSING ENTREPRENEURS: ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL INCLUSION IN EUROPE. INCLUSIVE ENTREPRENEURSHIP: OBSTACLES AND OPPORTUNITIES FOR JOB CREATION MÉNĚ RELEVANTNÍ DOKUMENTY K TÉMATICE SP A INP Hodnocení přínosů projektů OPRLZ k aktiní politice zaměstnanosti, Horákoá, Hora, Vyhlídal: VÚPSV, Vyhodnocení plnění monitoroacích indikátorů OP LZZ zjišťoaných ealuací McKinsey Global Institute The social economy: Unlocking alue and productiity through social technologies CIRIEC (2012). Sociální ekonomika Eropské unii SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

5 Seznam zkratek Zkratka Význam zkratky APZ Aktiní politika zaměstnanosti COPIE Community of Practice on Inclusie Entrepreneurship CS Cíloá skupina ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad EK Eropská komise ERDF European Regional Deelopment Fund (Eropský fond regionálního rozoje) ESF Eropský sociální fond EU Eropská unie IOP Integroaný operační program InP Inkluziní podnikání KP Konečný příjemce MSSF Monitoroací systém strukturálních fondů NNO Nestátní neziskoá organizace OP Operační program OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost RLZ Rozoj lidských zdrojů ŘO Řídící orgán SF Strukturální fondy SP Sociální podnikání ÚP Úřad práce

6 1. ÚVOD Tento dokument předstauje samostatnou technickou přílohu Průběžné zpráy II., která byla ytořena rámci realizace Ealuace podpory sociálního a inkluziního podnikání OPLZZ. Hlaním cílem této technické přílohy je uést detailní popis postupu, metodologie a dílčí analýzy proedené rámci desk-research, dotazníkoých šetření a dalších aktiit. Technická příloha je členěna dle jednotliých úkolů ealuace.

7 2. ÚKOL 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA 2.1 Secondary Analysis Demografie státu Česká republika je středně elký stát s rozlohou necelých 80 tis. km 2 a 10,5 mil. obyatel. Z pohledu regionálního rozoje je státem s elkými nitřními disparitami oblasti ekonomické i sociální. Česká republika se administratině dělí na 14 krajů (NUTS III), jejichž základní charakteristiky jsou uedeny následující tabulce. Tab. č. 1: Základní údaje o krajích ČR (data k ) kraj rozloha (km 2 ) počet oby. hustota (oby./km 2 ) % žen index stáří Praha 496, ,0 51,4 129,2 Středočeský , ,3 50,6 97,4 Jihočeský , ,3 50,7 113,2 Plzeňský 7 561, ,7 50,5 119,2 Karloarský 3 314, ,0 50,7 108,7 Ústecký 5 334, ,0 50,6 100,8 Liberecký 3 163, ,6 51,0 105,2 Králoéhradecký 4 758, ,2 50,9 120,5 Pardubický 4 518, ,3 50,6 113,1 Vysočina 6 795, ,2 50,4 116,2 Jihomoraský 7 194, ,4 51,1 118,4 Olomoucký 5 266, ,1 51,1 116,5 Zlínský 3 963, ,3 51,1 121,1 Moraskoslezský 5 427, ,0 51,0 112,5 ČR , ,3 50,9 113,3 Zdroj: eřejná databáze ČSÚ 1, lastní dopočty Kraje České republiky se yznačují elkými rozdíly z hlediska rozlohy (Praha s. Středočeský kraj), počtu obyatel (Středočeský s. Karloarský kraj) i hustoty obyatel (Praha s. Jihočeský kraj). U ukazatele podílu žen nejsou rozdíly mezi kraji ýrazné, e šech krajích ČR toří ženy nadpoloiční ětšinu obyatel. Ve šech krajích s ýjimkou Středočeského je index stáří yšší než 100, což znamená přeahu obyatel starších 65 let nad dětskou složkou (0-14 let). Hodnoty pod průměrem ČR (113,3) ykazují, edle Středočeského, ještě kraje Ústecký, Liberecký, Karloarský a Moraskoslezský. Výjimečné postaení má hl. město Praha, které je krajem s malou rozlohou, ale s druhým nejětším počtem obyatel, nejyšší hustotou zalidnění, nejyšším podílem žen a také s nejyšší hodnotou indexu stáří. Výoj počtu obyatel České republiky ukazuje následující graf. 1 ČSÚ, eřejná databáze on-line, [cit ], ldsel0=1&cislotab=dem1030cu&oa=tabulka&str=tabdetail.jsp

8 Obr. č. 1: Výoj počtu obyatel ČR, Zdroj: Vlastní graf podle údajů ČSÚ Z grafu yplýá pokles počtu obyatel 90. letech 20. století, který pokračoal i na začátku 21. století. V roce 2005 nastal růst počtu obyatel, který by oliněn zejména populační lnou, jež dosáhla sého rcholu r. 2008, kdy se ČR narodilo téměř 120 tis. dětí 2. Podle projekce ČSÚ 3, bude počet narozených dětí klesat a zároeň bude narůstat podíl seniorů na obyatelstu ČR. Předpokládá se celkoý úbytek obyatelsta, iz následující graf 2, přičemž pokles přirozenou měnou by měl být do určité míry kompenzoán migrací. Obr. č. 2: Predikce ýoj počtu obyatel ČR, ČSÚ, eřejná databáze on-line, [cit ], 8&cislotab=DEM0060PU_KR&oa=tabulka&str=tabdetail.jsp 3 ČSÚ, Projekce obyatelsta České republiky do r on-line, [cit ],

9 Počet obyatel mil. Počet obyatel ,1 7, nízká arianta střední arianta ysoká arianta 6,1 Rok Zdroj: ČSÚ, Projekce obyatelsta České republiky do r on-line, [cit ], Výoj počtu cizinců na území ČR od r. 1993, kdy znikla Česká republika, ukazuje graf 3. V podstatě lze konstatoat, že počet cizinců s tralým nebo dlouhodobým pobytem ČR s malými ýkyy roste celém sledoaném období, od r osciluje kolem hodnoty cca 430 tisíc osob. Obr. č. 3: Výoj počtu cizinců ČR, Zdroj: ČSÚ, on-line, [cit ], Podle údajů MV ČR 4 k byli České republice zastoupeni cizinci s pooleným přechodným či tralým pobytem ze šech kontinentů. Následující tabulka 2 zahrnuje nejíce zastoupené národnosti. 4 MV ČR, Cizinci 3. zemí se zaeidoaným pooleným pobytem na území České republiky a cizinci zemí EU + Islandu, Norska, Šýcarska a Lichtenštejnska se zaeidoaným pobytem na území České republiky k ,

10 Tab. č. 2: Cizinci ČR podle země půodu cizinci celkem Pobyt k k přechodný tralý celkem % cizinci celkem Ukrajina ,9 Sloensko ,1 Vietnam ,0 Ruská federace ,6 Polsko ,4 Německo ,1 Zdroj: MVČR 5, lastní dopočty Cizinci jsou České republice rozmístěni neronoměrně, jak yplýá z tabulky 2. Cizinci se koncentrují do elkých měst, která jsou ekonomickými, sociálními, kulturními a zděláacími centry, a jejich okolí. Zcela dominantní je tomto smyslu postaení Prahy, kde jsou zastoupeni podstatě cizinci šech národností ČR. Z blízkosti Prahy pak profitují přilehlé okresy Středočeského kraje (zejm. Praha ýchod a Praha západ). Dalším ýznamným místem koncentrace cizinců e Středočeském kraji je okres Mladá Bolesla, jako centrum prosperujícího automobiloého průmyslu. Cizinci se soustřeďují také dalších elkých městech ČR - Brně, Plzni, Ostraě a jejich okolí. Výrazněji jsou cizinci zastoupeni také Ústeckém kraji, což oliňuje do značné míry ietnamská komunita, či Karloarském kraji (Vietnamci a Rusoé) 6. Tab. č. 3: Cizinci se zaeidoaným pooleným pobytem krajích ČR k kraj počet osob podíl % Praha ,7 Středočeský ,0 Jihočeský ,4 Plzeňský ,5 Karloarský ,3 Ústecký ,0 Liberecký ,8 Králoéhradecký ,1 Pardubický ,6 Vysočina ,8 Jihomoraský ,5 Olomoucký ,3 Zlínský ,8 Moraskoslezský ,3 on-line, [cit ] 5 MV ČR, Cizinci 3. zemí se zaeidoaným pooleným pobytem na území České republiky a cizinci zemí EU + Islandu, Norska, Šýcarska a Lichtenštejnska se zaeidoaným pobytem na území České republiky k , on-line, [cit ] 6 Podle údajů z eřejné databáze ČSÚ (k ).

11 ČR ,0 Zdroj MV ČR, online, [cit ], lastní dopočty Trh práce Trh práce je České republice regionální diferencoán, na jedné straně existují regiony, které ykazují elmi dobré charakteristiky trhu práce, na straně druhé jsou zde dlouhodobě problémoá území, která se potýkají s celou řadou ekonomických a na ně naazujících sociálních problémů. Následující graf zachycuje míru ekonomické aktiity ČR, od jejího zniku do současnosti, tj. letech Lze konstatoat, že míra ekonomické aktiity se s malými ýkyy pozolna snižuje, posledních 5 letech osciluje kolem hodnoty 58,5 %. Ekonomická aktiita mužů je celém sledoaném období yšší než u žen, ale zatímco u mužů neustále klesá, u žen od r mírně stoupá. Obr. č. 4: Výoj míry ekonomické aktiity ČR, , % 73,0 68,0 63,0 58,0 celkem muži ženy 53,0 48,0 Zdroj: Vlastní graf podle údajů ČSÚ 7 Tento ukazatel je regionálně diferencoán, jak zachycuje tabulka X. Dlouhodobě nejyšších hodnot dosahuje míra ekonomické aktiity hl. m. Praze, a to jak celkoě, tak u mužů i u žen. Nad celorepublikoým průměrem se pohybuje míra ekonomické aktiity e Středočeském, Plzeňském a Karloarském kraji, Jihomoraský kraj dosahuje průměru ČR. Nejnižší mírou ekonomické aktiity se yznačuje kraj Vysočina, celkoě lze konstatoat, že tento ukazatel dosahuje nižších hodnot na Moraě. Poronáme-li míru ekonomických aktiity podle pohlaí, opět nejyšších hodnot dosahují hl. m. Praha a Středočeský kraj, naopak nejnižší hodnoty mají u mužů Moraskoslezský a Králoéhradecký kraj, u žen pak Ústecký kraj a Vysočina. 7 ČSÚ (2013): Trh práce ČR , on-line [cit ]

12 Tab. č. 4: Míra ekonomické aktiity krajích ČR r kraj Míra ekonomické aktiity % celkem muži ženy Praha 61,9 71,6 52,9 Středočeský 60,4 69,1 52,1 Jihočeský 57,8 66,5 49,4 Plzeňský 59,5 68,8 50,4 Karloarský 60 68,9 51,4 Ústecký 56,8 66,8 47,1 Liberecký 57,6 67,3 48,4 Králoéhradecký 57,8 65,6 50,3 Pardubický 58,5 67,3 50,1 Vysočina 56,8 65,8 48,1 Jihomoraský 58,6 68,3 49,5 Olomoucký 57,3 65,8 49,3 Zlínský 57,5 66,9 48,8 Moraskoslezský 57,2 65,4 49,4 ČR 58,6 67,7 50 Zdroj: ČSÚ 8 Praconí síla ČR je relatině zdělaná; zdělanostní struktura obyatel starších 15 let podle nejyššího dosaženého zdělání se během 20ti let poměrně značně změnila, jak lze idět z následujícího grafu. Došlo ke zdojnásobení podílu osob s ysokoškolským zděláním a zároeň k ýraznému snížení osob pouze se základním zděláním nebo bez zdělání. K těmto pozitiním změnám přispěly nejen společenské změny a s nimi spojená ětší oteřenost a dostupnost zděláání, ale i generační ýměna. Obr. č. 5: Vzdělanostní struktura obyatel ČR starších 15 let, 1993 a % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vysokoškolské Střední s maturitou Střední bez maturity Základní zdělání a bez zdělání Zdroj: lastní graf podle údajů ČSÚ 9 8 ČSÚ (2013): Trh práce ČR , on-line [cit ]

13 I když celkoě dochází ke zlepšoání zdělanostní struktury obyatel České republiky, i této oblasti se projeují poměrně ýrazné regionální rozdíly. Nejyšší podíl osob ysokoškolsky zdělaných ykazuje hl. m. Praha, s odstupem následoaná Jihomoraským krajem. Naopak nejnižší podíly ysokoškolsky zdělaných ykazují dlouhodobě kraje Ústecký a Karloarský. K nejýznamnějším charakteristikám trhu práce patří nezaměstnanost. Situace na trhu práce ČR je současnosti oliněna dozníající recesí, která následoala po krizi r Výoj míry obecné nezaměstnanosti podle údajů ČSÚ ukazuje následující graf. Obr. č. 6: Výoj míry nezaměstnanosti ČR, ,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 celkem muži ženy Zdroj: lastní graf podle údajů ČSÚ 10 Z grafu je patrná dlouhodobě yšší míra nezaměstnanosti žen. Míra obecné nezaměstnanosti relatině rychle rostla e druhé poloině 90. let a dosáhla sého rcholu r Pak začala pomalu klesat s ýrazným snížením r. 2008, současnosti se pohybuje na úroni cca 7 %. Také tento ukazatel je ýrazně regionálně diferencoaný, s elkými rozdíly nejen na úroni krajů, ale zejména na úroni okresů. Podle údajů MPSV11 bylo čerenci 2013 ČR celkem uchazečů o zaměstnání, z toho je dosažitelných. Podíl žen na celkoém počtu uchazečů činil 50,9 % a eidenci bylo osob se zdraotním postižením (11,2 % z celkoého počtu nezaměstnaných). Absolenti škol a mladistí se podíleli na celkoé nezaměstnanosti 5,3 %. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (íce 12 9 ČSÚ (2013): Trh práce ČR , on-line [cit ] 10 ČSÚ (2013): Trh práce ČR , on-line [cit ] 11 MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za čerenec 2013 on-line[cit ],

14 měsíců) na celkoém počtu nezaměstnaných e 2. čtrtletí činil 39 %, podíl uchazečů starších 50 let 27 %. Průměrný ěk uchazeče o zaměstnání byl 39,3 let. Regionální diferenciaci nezaměstnanosti lze ododit z následujícího kartogramu. Jako nejproblematičtější z hlediska nezaměstnanosti se jeí Ústecký kraj a ybrané okresy Moraskoslezského kraje (Ostraa-město, Kariná, Bruntál). Naopak Praha, a její zázemí, tj. okresy Praha- ýchod a Praha-západ se yznačují nízkou nezaměstnaností, dále také okresy Mladá Bolesla, Plzeň-jih, Pelhřimo a Prachatice. Obr. č. 7: Podíl nezaměstnaných na počtu obyatel k Zdroj: MPSV 13 Také dlouhodobá nezaměstnanost je regionálně poměrně ýznamně rozdílná. Nejyšší podíl osob nezaměstnaných íce než 12 měsíců na celkoém počtu nezaměstnaných ykazoal e 2. čtrtletí 2013 kraj Ústecký (44,6 %) a Moraskoslezský (43,6 %). Více než 40% podíl se objeil krajích Olomouckém, Jihomoraském, Karloarském a Kraji Vysočina. Nejnižší hodnotu dosahoal této ukazatel hl. m. Praze (29,5 %) 14 a krajích Jihočeském a Králoéhradeckém (shodně 32,6 %) MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za 2.čtrtletí 2013 on-line[cit ], 13 MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za čerenec 2013, on-line[cit ], 14 MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za 2.čtrtletí 2013, on-line [cit ], lastní dopočty 15 MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za 2.čtrtletí 2013, on-line [cit ], lastní dopočty

15 osoby, místa tis. Průměrný ěk uchazeče o zaměstnání se po e 2. čtrtletí pohyboal rozmezí 38,7-40,0 let, přičemž nejyšší byl Moraskoslezském a naopak nejnižší Ústeckém kraji. Tomu odpoídá i zastoupení uchazečů starších 50 let, nejyšší, s hodnotou 28,8 %, Moraskoslezském kraji a nejnižší Ústeckém kraji (24,5 %). Situaci na trhu práce lze charakterizoat také pomocí olných praconích míst. Graf X naznačuje ýoj počtu uchazečů o práci e sronání s olnými praconími místy ČR. V podstatě lze idět rozírání nůžek mezi počtem olných praconích míst a počtem uchazečů, a to zejména po r Obr. č. 8: Výoj počtu uchazečů o zaměstnání a olných praconích míst uchazeči o zaměstnání olná praconí místa 0 Zdroj: MPSV 16 K nárůstu počtu uchazečů na 1 olné praconí místo dochází na úroni celé ČR, nicméně i tento ukazatel je poměrně ýrazně regionálně diferencoaný. V čerenci 2013 připadalo České republice na 1 olné praconí místo 12,3 uchazeče. Nejhorší hodnoty tohoto ukazatele ykazoaly kraje Olomoucký (27,7 uchazeče na 1 VPM), Vysočina (25), Jihomoraský (23,2) a Ústecký (21,1), naopak nejnižší hodnoty dosahoalo hl. m. Praha (4,5) a dále kraje Plzeňský a Liberecký (oba shodně 8,1). Vzhledem k pokračující recesi nelze předpokládat ýraznější změny z hlediska tohoto ukazatele. Podle MPSV 17 lze na trhu práce ČR identifikoat následující problémy: Nízká míra zaměstnanosti a rostoucí míra nezaměstnanosti Nízká míra zaměstnanosti osob e ěku let ČR, předeším žen Rostoucí míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let ČR Vysoká míra nezaměstnanosti nízkokalifikoaných osob ČR Nízká míra zaměstnanosti žen, předeším těch, které pečují o malé děti či žen e yšším ěku 16 Přezato z MPSV, Statistiky nezaměstnanosti za čerenec 2013, on-line [cit ], 17 MPSV (2013).OP Zaměstnanost, erze z , str. 8-21

16 Nedostatečné podmínky pro slaďoání praconího a soukromého žiota ČR Diskriminace na trhu práce, ertikální a horizontální segregace a rozdíl odměňoání žen a mužů Nízká úroeň znalostí, doedností a kompetencí praconíků Nesoulad mezi kalifikační úroní praconí síly a požadaky trhu práce Malá uplatnitelnost a nízká zaměstnanost osob sociálně yloučených nebo sociálním yloučením ohrožených na trhu práce Kalita systému dalšího zděláání je nedostatečná Kapacita institucí trhu práce je nízká a poskytoané služby neodpoídají zcela potřebám klientů Nastaení a dostupnost sociálních služeb neodpoídá potřebám osob yloučených nebo yloučením ohrožených pro jejich zařazení na trh práce Sociální ekonomika není dostatečně rozinuta a neodpoídá tak potřebám osob sociálně yloučených a sociálním yloučením ohrožených Nedostatečné zapojení místních samosprá a místních aktérů do preence a řešení problémů oblasti sociálního začleňoání Neyužíání potenciálu sociálních inoací oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňoání a eřejné spráy Nedostatečné yužíání existujících zahraničních zkušeností oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňoání a eřejné spráy Ekonomika státu Česká republika je země s relatině malým trhem a elkou oteřeností ekonomiky, která je spojena s ysokou subdodaatelsky podmíněnou záislosti na úspěšnosti předeším německého hospodářstí 18. Česká ekonomika současnosti prochází recesí. I když poslední údaje Českého statistického úřadu yoláají mírný optimismus z hlediska překonání důsledků hospodářské krize, Národní program reforem 2013 předpokládá mírný růst HDP o 1,2 % až r Česká republika rámci EU se řadí spíše k méně yspělým státům, HDP/oby. PPS se pohyboalo r na úroni 80 % průměru EU 19. Výoj HDP charakterizuje následující graf, z něhož je patrný pokles a následná stagnace české ekonomiky po r MMR (2013). Strategie regionálního rozoje ČR , str ČSÚ. Statistická ročenka ČR 2012 (mezinárodní sronání) on-line [cit ]

17 Obr. č. 9: Výoj HDP mld. Kč, b.c , , , , , , , ,0 500,0 0,0 Zdroj: Vlastní graf podle údajů ČSÚ 20 I rámci relatině malé ČR existují území (kraje), která jsou ekonomicky ýkonnější než ostatní, což je oliněno působením řady faktorů, naázaných na místní, specifické podmínky, historii ýoje ekonomiky daného území a jeho schopnost reagoat na nější podněty (inoace) 21. Významnou roli pro regionální ekonomiku pak sehráají elká města jako centra ýzkumu a ýoje (VaV), inoací, zdělání, kultury, služeb. Diferenciaci krajů České republiky lze dokumentoat na ybraných ekonomických ukazatelích HDP na 1 obyatele (2011), které yjadřuje celkoou ekonomickou úroeň, objem přímých zahraničních inestic (kumuloaná data k ) na 1 obyatele, který naznačuje inestiční atraktinost regionu, a čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyatele (2011), pomocí něhož lze charakterizoat žiotní úroeň domácností. V tabulce jsou uedeny procentuální podíly těchto ukazatelů jednotliých krajích ůči celorepublikoé hodnotě. Poslední sloupec pak ukazuje úroeň HDP/oby. krajů ČR ůči průměru EU ČSÚ. Česká republika: hlaní makroekonomické ukazatele on-line [cit ] 21 MMR (2013). Strategie regionálního rozoje ČR , str. 9

18 Tab. č. 5: Vybrané ekonomické ukazatele krajích ČR, 2011 Kraj HDP/oby. %, ČR=100 PZI/oby. %, ČR=100 ČDDD/oby. %, ČR=100 HDP/oby., %, EU27=100 Praha 214,8 442,3 131,3 172,3 Středočeský 88,2 87,0 108,6 71,6 Jihočeský 84,4 61,1 95,1 68,0 Plzeňský 89,0 56,9 98,6 68,0 Karloarský 70,8 28,4 90,2 57,6 Ústecký 80,0 46,0 89,8 66,4 Liberecký 76,2 58,4 94,0 59,5 Králoéhradecký 86,2 37,6 94,4 68,5 Pardubický 81,1 44,8 93,0 62,9 Vysočina 82,1 42,5 94,7 64,9 Jihomoraský 92,9 59,8 97,0 74,5 Olomoucký 76,5 21,2 90,6 60,1 Zlínský 84,5 37,0 93,5 66,8 Moraskoslezský 86,9 61,4 92,7 65,9 Zdroj: ČSÚ 22, ČNB 23, SRR 24, lastní dopočty Z údajů tabulce yplýá dominantní postaení hl. města Prahy, které je e šech ukazatelích nejlepší, s elkým odstupem je následoané Středočeským, Jihomoraským a Plzeňským krajem. Naopak nejhorší hodnoty (a to dlouhodobě) ykazují kraje Karloarský, Ústecký a Olomoucký. Výjimečné postaení Prahy je, podle Strategie regionálního rozoje , oliněno následujícími faktory 25 : Praha je centrální městský region, se šemi jeho lastnostmi (tj. ysoce urbanizoaný prostor, s ysokou hustotou zalidnění), území regionu je ymezeno hranicemi města, nezahrnuje ani bezprostřední okolí, které je jeho spádoou oblastí. Díky denní dojížďce přispíá Středočeský kraj k ysoké ekonomické ýkonnosti Prahy, jedná se o region s koncentrací hrubé přidané hodnoty, ytořené sektorem lády; koncentrací ětšiny bonitních odětí služeb (peněžnictí, pojišťonictí, telekomunikace), je zde soustředěn ýznamný podíl mezinárodně akceptoaných ědecko-ýzkumných institucí a ysokých škol, jsou zde lokalizoány ústředí zahraničních a nadnárodních firem s celostátní působností, zahrnuje ysoký podíl cizinců žijících a pracujících Praze (37,7 % šech cizinců se zaeidoaným pobytem ČR). Pokud jde o odětoou strukturu hospodářstí, ýznamnou roli české ekonomice sehráá zejména zpracoatelský průmysl, přičemž dominantní postaení má průmysl automobiloý a na něj naazující 22 ČSÚ on-line [cit ] 23 ČNB on-line [cit ] 24 MMR (2012). Strategie regionálního rozoje ČR , str MMR (2012). Strategie regionálního rozoje ČR , str. 9

19 obory. Nicméně i odětoé struktuře existují poměrně ýznamné regionální disparity, které lze ilustroat strukturou zaměstnanosti krajích ČR. Tab. č. 6: Struktura zaměstnanosti podle sektorů NH krajích ČR, 2011 Kraj zaměstnanost podle sektorů NH % zem., lesn. a rybář. průmysl staebnictí služby Praha 0,3 9,4 7,7 82,6 Středočeský 2,8 27,2 8,6 61,4 Jihočeský 5,4 31,2 10,6 52,8 Plzeňský 4,9 33,1 9,5 52,4 Karloarský 2,6 31,0 8,6 57,9 Ústecký 2,5 32,6 11,3 53,6 Liberecký 2,1 40,4 8,9 48,6 Králoéhradecký 4,2 32,1 8,8 54,9 Pardubický 4,6 35,8 9,0 50,6 Vysočina 5,6 36,3 8,5 49,6 Jihomoraský 2,9 27,2 8,7 61,2 Olomoucký 3,5 32,4 8,8 55,2 Zlínský 3,0 38,8 9,6 48,6 Moraskoslezský 2,0 36,3 7,3 54,3 Zdroj: ČSÚ 26, lastní dopočty Z tabulky yplýá odlišnost struktury zaměstnanosti Praze, kterou lze charakterizoat ysokým podílem zaměstnaných e službách. Více než 60% podíl zaměstnaných e službách ykazuje Středočeský a Jihomoraský kraj (li krajského města Brna, 2. nejětšího města ČR podle počtu obyatel). Vysokým zastoupením průmyslu e struktuře zaměstnanosti se yznačují kraje Liberecký a Zlínský. Nejyšším podíl zaměstnaných zemědělstí mají kraje Vysočina a Jihočeský. Strategie regionálního rozoje pro období rozděloala kraje České republiky podle hospodářské ýkonnosti, dlouhodobého socioekonomického ýoje a míry koncentrace aktiit a geografické polohy do tří základních kategorií: rozíjející se regiony: Praha, Středočeský, Plzeňský a Jihomoraský kraj; regiony s průměrnou nebo nižší dynamikou rozoje: Jihočeský, Králoehradecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský a Liberecký kraj; zaostáající nebo jinak problémoé regiony: Karloarský, Olomoucký, Ústecký a Moraskoslezský kraj. Pro období byly kraje rámci SRR 27 hodnoceny z hlediska sé konkurenceschopnosti: komplexně konkurenceschopné regiony - Praha, Středočeský a Jihomoraský kraj, regiony s možností rychlé akcelerace konkurenceschopnosti - Pardubický kraj, 26 ČSÚ. Vybrané ukazatele krajů on-line [cit ] 27 MMR (2012). Strategie regionálního rozoje ČR , str

20 regiony se slabým transferem znalostí do ekonomiky - Olomoucký a Zlínský kraj inoatiní, ašak celkoě průměrné regiony - Kraj Vysočina, komplexně nekonkurenceschopné regiony - Ústecký a Karloarský kraj, regiony s nejednoznačnými atributy konkurenceschopnosti Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Králoéhradecký, Moraskoslezský kraj. Tato klasifikace regionů ukazuje na problémoost některých krajů České republiky z hlediska jejich dalšího dlouhodobého ekonomického rozoje. Jedná se zejména o kraje Ústecký, Karloarský a Olomoucký Dynamika podnikatelských aktiit Dynamika podnikatelských aktiit nejen ČR souisela a souisí s makroekonomickým ýojem. Paradoxně e sféře trhu práce sehrála hospodářská krize pozitiní li na ýoj míry podnikatelských aktiit ČR. Podle analýzy a údajů ČSÚ (2013, str. 2) zcela neplatí teze o tom, že počty těchto firem narůstají s růstem ekonomické aktiity. Naopak: skutečnost, kdy zejména lidé ze skupiny sebezaměstnáajících zanecháali sého podnikání, byla ČR spojena s nástupem konjunktury - segment elkých a zčásti i středních firem byl nastartoáním silného růstu ekonomiky schopen absorboat praconíky formou zaměstnaneckého poměru. Mezi roky ubylo z nejmenších firem 105 tis. zaměstnaných osob, zatímco ostatních ětších firmách segmentu, ale i mimo něj, se zaměstnanost zyšoala. Naproti tomu krizoém roce 2009, ale i roce 2010, přibylo úhrnu 47 tis. zaměstnaných osob, díky 50tisícoému přírůstku osob samostatně ýdělečně činných. Ostatní elikostní skupiny firem praconí místa redukoaly. Za celý segment tak došlo mezi lety k úbytku počtu zaměstnaných osob o 64 tisíc. Plyne z toho, že mnoho praconíků tak dobách nepřízniého ýoje ekonomiky yužíá samostatného podnikání jen jako náhražky nedostatečného uplatnění na trhu práce e formě regulérního zaměstnaneckého poměru. Tento faktický únik do podnikání přitom není spojen s odpoídajícím růstem produktu. Tab. č. 7: Ekonomické subjekty podle ybraných práních forem (sta k ) Rok Celkem státní podniky z toho ybrané prání formy akcioé společnosti soukromí podnikatelé podnikající dle žinostenského zákona Zdroj: ČSÚ (2013),

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze Zpráa Akreditační komise o hodnocení Masarykoa ústau yšších studií Českého ysokého učení technického Praze čeren 2014 Úod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na sém zasedání č. 1/2014 e dnech 3.

Více

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD.

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. z anglického originálu) PRVNÍ POLOLETÍ. tok vzrostl o 53,7 mil. USD na 27,1 mil. USD. CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. OZNAMUJE VÝSLEDKY ZA DRUHÉ TLETÍ A PRVNÍ POLOLETÍ z anglického originálu) - se - OIBDA VNEM DRUHÉ TLETÍ kurzu o 8% na 166,8 mil. USD kurzu zrostla o 44% na 46,8

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA RUDOLF JELÍNEK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RUDOLF JELÍNEK a.s. 2 3 Obsah I. Úodní sloo předsedy předstaensta II. Profil společnosti 1. Základní údaje k 31. 12. 2014 2. Orgány společnosti

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b?

Akcie ČR - doporučení PX index zpět nad 1000b? AKCIE ČR PŘEHLED DOPORUČENÍ Akcie ČR - doporučení PX index zpět d 1000b? 11. února 2015 Úod roku přinesl pražské burze zisky finčním titulům, předeším akciím Komerční banky, ale i diidendoým stálicím jakými

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020. 3. Prosince 2013 Praha

KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020. 3. Prosince 2013 Praha KONKURENCESCHOPNOST V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 3. Prosince 2013 Praha Tematické vymezení oblastí KONKURENCECHOPNÉ PODNIKY VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE ZAMĚSTNANOST VZDĚLÁVÁNÍ Relevantní operační programy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce:

Přetrvávající či prohlubující se problémy trhu práce: ANALÝZA PODPORY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, ZAMĚSTNANOSTI A ZAMĚSTNATELNOSTI A JEJICH VZÁJEMNÝCH VAZEB S DŮRAZEM NA ADAPTIBILITU ZAMĚSTNANCŮ A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ 11. 4. 2012 Postup hodnocení Shodný postup

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Závěrečná zpráva verze 20. 6. 2014 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Konference Zaměstnanost 2014 Cheb, 2. října 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Petr Kolář, Agentura CzechInvest /Ing. Lada Kratochvílová, Regionální kancelář pro MSK/

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více