Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018"

Transkript

1 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k dalšímu rozvoji městské části ve všech oblastech týkajících se života občanů. Záměry a priority jsou v tomto dokumentu zpracovány na základě volebních programů koaličních stran a zároveň zahrnují názory občanů. Cílem je dosáhnout městské části vstřícné a přitažlivé pro všechny věkové a sociální skupiny občanů, především jejím všestranným rozvojem, a postupného zlepšování kvality života všech občanů. Mohou být však realizovány jen takové aktivity, jaké nám dovolí objem pro toto volební období využitelných finančních prostředků. K základním prioritám, od kterých se budou odvíjet i další aktivity, a které se hluboce dotýkají každého z nás, náleží především výrazně zlepšit občanskou vybavenost městské části především vybudováním předškolních a školních zařízení pro stále narůstající počet dětí realizací dalších součástí občanské vybavenosti, potřebné pro další spokojený život našich občanů podporou zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti zamezit všemi dostupnými prostředky, které nám skýtá právní řád realizaci záměru společnosti BENEFIT Development, a.s. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně zároveň nepřipustit možnost realizace jakéhokoliv dalšího záměru, který by ohrozil existenci Parku Na prameništi nebo narušil životní prostředí na jiném území městské části Pro Radu MČ v tomto volebním období budou platit základní zásady, spočívající v kvalitním, účinném a transparentním výkonu veřejné správy efektivním vynakládání finančních prostředků a majetku svěřeného MČ plánovaném financování rozvojových aktivit dle přijatého dlouhodobého, střednědobého i krátkodobého plánu účelném směřování finančních zdrojů na jasně a jednoznačně stanovené priority ochraně zdraví, života a majetku občanů udržení zdravého životního prostředí a jeho trvalou ochranu, při rozhodování o budoucím územním rozvoji městské části uplatňovat ohled na ekologické vazby podpoře vzdělanosti a rozvoje volnočasových aktivit rozšiřování informovanosti občanů plánování a zabezpečování kontrolních činností Řízení, informace a hospodaření městské části Veškeré procesy, týkající se činnosti rady, zastupitelstva i úřadu MČ musí být jasné, pro občany srozumitelné a jejich základním předpokladem je soulad s platnými právními předpisy. K tomu Rada MČ vyvine maximální úsilí

2 i nadále na vysoké úrovni udržet nastavenou organizační strukturu úřadu, která umožňuje profesionalitu a kvalitní výkony veřejné správy, veškeré činnosti zastupitelstva, rady i úřadu MČ i podřízenost této činnosti veřejné kontrole o k tomuto záměru využívat jak veřejných zasedání ZMČ, tak Zpravodaje Zličína a Sobína či internetových stránek zavést zveřejňování smluv a dalších informací, které povedou ke zvýšení transparentnosti činnosti MČ pokračovat v nastolené tradici setkávání s občany z jednotlivých částí Zličína, při kterých budou řešeny bezprostřední otázky a problémy, které občany zajímají nebo tíží důsledně vyhodnocovat podněty občanů, směřující ke zlepšení činnosti samosprávy trvale hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a udržet nezadluženost MČ, jako tomu bylo doposud důsledně dbát na efektivní využívání veškerého movitého i nemovitého majetku MČ i v případě změn (úprav) v novém členění hlavního města Prahy uhájit identitu samostatné MČ Zličína Bezpečnost Oblast bezpečnosti je jednou ze základních priorit činnosti rady MČ, protože pocit bezpečí je jedním z nedůležitějších prvků spokojeného života občanů v městské části. V tomto směru je třeba především posilovat a rozvíjet spolupráci jak s městskou policí tak Policií ČR. Rada MČ proto bude usilovat o posílení Městské policie a i služeb Policie ČR v denních i nočních hodinách tak, - tzn. celodenní pohyb strážníků a Policie ČR nejen v místech soustředění zvýšeného počtu lidí, ale i v odlehlých lokalitách zlepšení veřejného osvětlení v nočních hodinách po celém území MČ zařazení vodních zdrojů ve Zličíně do celoměstského systému krizového centra jako zdroje zásobování pitnou vodou v případě krizových a havarijních stavů nebo ekologických katastrof udržování akceschopnosti Jednotky dobrovolných hasičů a výjezdové jednotky podporu veškerých preventivně výchovných programů, zaměřených na předcházení trestné činnosti mládeže, zvyšování bezpečnosti dopravy či zajišťování klidného prostředí pro život seniorů. Doprava S dynamickým rozvojem MČ úzce souvisí i trvalý nárůst dopravy, což na jedné straně vyžaduje modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury a na straně druhé klade zvýšené požadavky na zajištění bezpečnosti občanů. Rada MČ proto bude podporovat všechna opatření směřující k omezení množství automobilů přijíždějících do naší MČ a především zde parkujících tak, aby byl v co nejmenší míře komplikován život našich občanů usilovat o celkové zklidnění dopravy v městské části jednat o možnosti vybudování dalšího výjezdu ze sídliště Metropole v případě potřeby požadovat zahrnutí zajištění MHD již v průběhu výstavby nových bytových komplexů jednat o urychlené úpravy prostředí autobusového nádraží u metra Zličín usilovat o zlepšení dopravního značení a osvětlení všech přechodů pro chodce na celém území MČ aktivně se účastnit zpracování dalších projektů a realizaci úprav komunikací a chodníků ve Zličíně, jejichž potřeba se objeví v průběhu volebního období realizovat dokončení všech rozpracovaných projektů na úpravy komunikací a chodníků ve Zličíně a Sobíně v návaznosti na kladné vyřízení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům podporovat dokončení rekonstrukce komunikací Ke Břvům a Ke Zličínu nadále jednat o rozšíření autobusové dopravy a zavedení linky i do sídliště Metropole

3 v případě, že MHMP nepřevezme do majetku nově zbudované komunikace ve Zličíně i Sobíně přebírat tyto do majetku MČ na základě darovací smlouvy po doložení veškeré potřebné dokumentace městská část podle konkrétních odůvodněných požadavků občanů prosazovat instalaci zpomalovacích retardérů nebo stavebních zpomalovacích pásů na hlavních komunikací v MČ a doplnění chybějících dopravních značek usilovat o zlepšování podmínek pro bezpečný pohyb cyklistů ve spolupráci s magistrátem a TSK řešit opravy a obnovu silnic a chodníků, které jsou v majetku hl. m. Prahy nebo TSK zlepšovat prostředí autobusových zastávek Životní prostředí, územní rozvoj Jedním ze základních předpokladů příznivého vývoje života občanů v městské části je zdravé životní prostředí. Ochrana životního prostředí je veřejným zájmem a k jejímu naplnění bude v budoucím období směřovat i úsilí rady městské části všemi prostředky, které právní řád poskytuje, chránit Park Na prameništi ve Zličíně a bránit realizaci megalomanských plánů bezohledných podnikatelů dobudovat Park Na prameništi tak, aby se stal opravdovým místem setkávání občanů městské části a vyhovoval potřebám dětí i dospělých důsledně chránit zdroje pitné vody na území městské části, z nichž jeden je plně funkční a zásobuje část obyvatelstva, druhý je po menších úpravách způsobilý k okamžitému využití v případě krizových situací pro všechny občany Zličína a o jeho využití se jedná s MHMP a Ministerstvem obrany ČR aktivně se účastnit prací na Metropolitním plánu s cílem dosáhnout trvalého zlepšování životních podmínek občanů u všech předkládaných projektů, které hodlají investoři realizovat na území městské části, především sledovat, zda negativně neovlivní životní prostředí; nepodpořit žádné úpravy územního plánu, kterými by mohlo být zhoršeno životní prostředí podpořit všechny projekty, které přinesou další ozelenění ploch nepodpořit a s využitím všech dostupných prostředků zabránit zahušťování stávající výstavby novou výstavbou na pozemcích v majetku městské části na úkor současných volných ploch a veřejné zeleně zajistit udržování pořádku na území městské části a zamezit vytváření černých skládek" podpořit všechny aktivity, které povedou k odstranění šíření zápachu ze stávajících provozoven v okolních obcích nebo špatně vybudovaných kanalizací iniciovat jednání s PVK o opravách a úpravách zastaralé kanalizační sítě zvýšit frekvenci úklidu a údržby cyklostezek včetně možnosti sekání trávy v jejím okolí. Podle možnosti doplnit trasu cyklostezek novými oddychovými zónami s lavičkami na základě souhlasu zastupitelstva MČ podporovat nahrazení v současné době již téměř nedostačující čistírny odpadních vod v Sobíně čerpací stanicí, která zajistí bezproblémovou funkci odpadní kanalizace na tomto území ověřit možnosti zřízení detašovaného pracoviště stavebního úřadu Prahy 17 přímo ve Zličíně, což by v návaznosti na velké stavební aktivity na území naší MČ přispělo k přiblížení činnosti stavebního úřadu našim občanům aktualizovat Strategický plán rozvoje MČ na další období s cílem zapojit co nejvíce obyvatel do veřejného života

4 Školství, kultura, sociální oblast Městská část Praha Zličín Na území MČ byla realizována rozsáhlá bytová výstavba a s další výstavbou počítá a je zřejmé, že současný počet obyvatel v krátké době ještě výrazně vzroste. Žádný zákon však neukládá developerům, aby výstavbu nových bytů provázela i výstavba další potřebné občanské vybavenosti. Nejhorší situace je v současné době v základním školství a v počtu míst v mateřských školách. Proto Rada MČ bude vzhledem k narůstajícímu počtu dětí usilovat o získání finanční dotace z rozpočtu MHMP, aby mohla být realizována výstavba nové mateřské školy se čtyřmi třídami, jak to předpokládá studie zpracovaná v roce 2014 včetně prostor pro činnost Mateřského centra Studánka nadále usilovat o urychlené zahájení výstavby plně organizované ZDŠ, na kterou je zpracována projektová dokumentace, připraven pozemek a několikrát prodlužováno stavební povolení v rámci nové základní devítileté školy iniciovat zřízení základní umělecké školy, byť jako detašované pracoviště pět tříd současné ZŠ pro první stupeň po dostavbě nové plně organizované základní školy vrátit svému původnímu účelů, tj. mateřské škole a tak rozšířit počet jejich tříd podporovat rozvoj občanské vybavenosti sídlišť lékařská péče, dětská hřiště apod. vést další jednání se záměrem vybudovat ve Zličíně multifunkční kulturní centrum rekonstrukcí prostor současné hasičské zbrojnice vzhledem k dynamicky se zvyšujícímu počtu dětí v městské části realizovat založení tradice prvního dítěte nového roku, jehož rodiče mají trvalé bydliště v MČ, kterému bude předán dar ve výši 5 000,- Kč. věnovat trvalou pozornost kvalitě života našich seniorů či občanů se zdravotním postižením, žijících jak v DPS, tak i v bytových či rodinných domech, podporovat vytváření podmínek k zajištění důstojného stáří a podporovat veškeré aktivity, které přispějí ke zpříjemnění života těchto občanů v naší MČ podporovat výstavbu domova seniorů v Sobíně, který by měl vhodně doplňovat návaznou péči o seniory z DPS či bytových a rodinných domů, jejichž zdravotní stav nebo vyšší věk vyžaduje celodenní péči podle potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením rozšiřovat prostřednictvím společnosti ŽIVOT 90 poskytování komplexních monitorovacích sociálních služeb osob, které jsou v důsledku snížené soběstačnosti či náhlého zhoršení zdravotního stavu vystaveny vysokému riziku ohrožení života či zdraví v zájmu ochrany našich seniorů před aktivitami různých neseriózních podnikatelů pravidelně organizovat zájezdy pro seniory alespoň 4x ročně a podle potřeby, v závislosti na finančních možnostech MČ, rozšiřovat nabídku kulturních a společenských akcí nadále podporovat růst veškeré infrastruktury zdravotního, sociálního a vzdělávacího charakteru podporovat zájmové činnosti seniorů, mezigenerační programy a aktivity vedoucí k zajištění pocitu bezpečí trvale usilovat o rozvíjení osvětové činnosti knihovny, v roce 2015 bude založena tradice vyhlašování Čtenáře roku podporovat zapojení Zličínské knihovny do projektu Metropolitní knihovna, jehož cílem je vybraným knihovnám a jejich uživatelům usnadnit cestu k dokumentům a k vybraným službám podporovat neziskové organizace, které pečují o občany MČ

5 Sport, využití volného času dětí a mládeže a další volnočasové aktivity občanů V poslední období se zvýšil téměř o 100% občanů hlášených k trvalému pobytu a stejně tak i počet občanů na území MČ žijících, avšak k trvalému pobytu nehlášených. Pro obě tyto skupiny je nutné kromě jiného vyřešiti podmínky ke spokojenému životu, související především s oblastí sportu, kultury a využití volného času. K tomu Rada MČ bude usilovat o výstavbu nové hasičské zbrojnice z prostředků MHMP po splnění nezbytných předpokladů nadále podporovat realizaci sportovního a společenského zázemí objektu v areálu FC Zličín, který nahradí stávající v havarijním stav poskytovat trvalou podporu rozvoji požárního sportu a podporovat veškeré aktivity Sdružení dobrovolných hasičů a FC Zličín a jejich program výchovy dětí a dorostu především v rámci grantového řízení podporovat především formou grantů rozvoj i všech ostatních druhů sportů a aktivit dětí a mládeže, např. divadla trvale věnovat zvýšenou pozornost mimoškolním aktivitám dětí a mládeže, zejména těm, kteří nejsou organizováni ve sportovních jednotách a klubech a vytvářet podmínky pro různorodé volnočasové aktivity mládeže, bez jejich omezování jen na úzký okruh specializovaných zájmů nebo klubovou příslušnost v nově postavených školních komplexech vyhrazovat prostory pro realizaci dalších mimoškolních aktivit podporovat veškeré aktivity Sdružení dobrovolných hasičů a FC Zličín a jejich program výchovy dětí a dorostu především v rámci grantového řízení v závislosti na finančních možnostech MČ podpořit na základě diskuzí s občany vybudování oddechové zóny s relaxačními prvky pro široký okruh občanů podle jejich zájmu na pozemku za Hospůdkou Na Hrázi v Sobíně plně podporovat veškeré aktivity Mateřského centra Studánka, organizované pro děti předškolního věku a jejich maminky, jehož činnost považujeme za velmi přínosnou a vysoce ji oceňujeme Rada MČ Praha Zličín toto programové prohlášení bude realizovat ve volebním období a využije k jeho splnění všech legislativních i ekonomických nástrojů tak, aby výsledkem byl kvalitnější a příjemnější život všech občanů na území městské části. Tento dokument nemusí obsahovat podrobně všechny akce a činnosti, které jsou ve spolupráci koaličních partnerů již realizovány a stejně tak může být v případě potřeby v průběhu volebního období o další akce doplněn. Schválila RMČ Praha Zličín dne JUDr. Marta Koropecká starostka MČ

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA PROGRAM ROZVOJE MĚSTA ROUSÍNOVA na období 2014-2020 Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, e-mail: radnice@rousinov.cz Aktualizace: červen 2014 Program rozvoje územního obvodu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH V PROMĚNÁCH Konkrétní závazky PRO PRAHU 9 Rozšíříme Park Přátelství Nová parkovací místa Nová místa v mateřských školách Měníme Prahu 9 na dobrou adresu Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 10.

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více