Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1437/43 program schůze dne Číslo: 1438/43 navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Číslo: 1439/43 zápis z jednání finančního výboru z , rozpočtová opatření č. 50, 51, 54, 55 a 56 dle předloženého návrhu, schválit rozpočtová opatření č. 52 a 53 a schválit plán práce finančního výboru na rok 2017 O: Ing. M. Hudcová T: Číslo: 1440/43 důvodovou zprávu a předložený návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2017 doporučuje Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočet města Šternberka na rok 2017 podle předloženého návrhu a schválit usnesení Zastupitelstva města Šternberka uvedené v důvodové zprávě O: Ing. I. Janošíková T: Číslo: 1441/43 tel.: Stránka 1 z 14

2 návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromaž aďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a tuto vyhlášku vydat O: Mgr. B. Dosoudilová T: Číslo: 1442/43 zápis z komise bezpečnosti a prevence kriminality ze dne Číslo: 1443/43 zápis z komise pro sport a volný čas ze dne Číslo: 1444/43 zápisy z jednání školských rad při ZŠ Svatoplukova ze dne , ZŠ Dr. Hrubého ze dne Číslo: 1445/43 žádosti ředitele Městských kulturních zařízení p.o. dle důvodové zprávy, čerpání rezervního fondu organizace v souladu s 30 odst. 3, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a řediteli Městských kulturních zařízení p.o. zajistit předání agendy související s Městským evropským informačním střediskem k na MAS Šternbersko o.p.s. O: L. Šimková T: Číslo: 1446/43 tel.: Stránka 2 z 14

3 přijetí finančních darů ZŠ Dr. Hrubého Šternberk, příspěvkovou organizací určených na nákup zesilovače Crown XLS 2002 na ozvučení akcí školy a na akci vypouštění balónků dle důvodové zprávy O: L. Šimková T: Číslo: 1447/43 žádosti o poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2017 na účel určený žadateli: TJ Sokol Šternberk, IČ provoz sokolovny a činnost oddílu volejbalu - od žaček k extralize žen; Fotbalový klub Šternberk, IČ provoz, opravy a údržba areálu FK; AMK Ecce Homo Šternberk, IČ celoroční činnost - motoristické akce pro veřejnost; Petr Endrödy, IČ provoz kina; doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí neinvestičních dotací na rok 2017 na účel určený žadateli a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s žadateli: TJ Sokol Šternberk, IČ , Zahradní 1418/23, Kč (provoz sokolovny) a Kč (činnost oddílu volejbalu - od žaček k extralize žen); Fotbalový klub Šternberk, IČ , Blahoslavova 15, Kč (provoz, opravy a údržba areálu FK); AMK Ecce Homo Šternberk, IČ , Nádražní 60, Kč (celoroční činnost - motoristické akce pro veřejnost); Petr Endrödy, IČ , Uničovská 434/39, Kč (provoz kina) dle návrhů uvedených v důvodové zprávě O: Mgr. J. Kameníčková T: Číslo: 1448/43 uzavření smlouvy o dílo s Univerzitou Palackého v Olomouci, IČ , na vytvoření reprezentativní publikace o historii města Šternberka pod názvem Dějiny Šternberka, cena díla Kč bez DPH, termín předání dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu uvedené smlouvy O: Mgr. J. Kameníčková Číslo: 1449/43 tel.: Stránka 3 z 14

4 ocenění osobností v oblasti sportu za sezónu 2015/2016 v kategoriích mládežnický sportovec, sportovec Šternberka, mládežnický kolektiv, kolektiv dospělých a trenér sportovního družstva/oddílu/klubu dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě O: Ing. M. Spišáková T: Číslo: 1450/43 výroční zprávy o činnosti základních škol Svatoplukova, Dr. Hrubého, nám. Svobody za školní rok 2015/2016. Číslo: 1451/43 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 52 a zvýšení příspěvku na provoz ZŠ Svatoplukova (předfinancování projektu šablony) dle důvodové zprávy O: L. Šimková T: Číslo: 1452/43 účast MŠ Komenského 44, Šternberk, p.o. jako partnera s finančním příspěvkem v projektu "Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech", jehož příjemcem je Centrum pro rozvoj a podporu regionů o.p.s. Olomouc a byl schválen pod reg. č. CZ /0.0./0.0/16_010/ v rámci OPVVV dle důvodové zprávy O: Mgr. J. Kameníčková T: Číslo: 1453/43 doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s MAS Šternbersko o.p.s., IČ na provoz informačního centra a vydávání Šternberských listů v roce 2017 dle důvodové zprávy O: L. Šimková T: Číslo: 1454/43 tel.: Stránka 4 z 14

5 záměr výpůjčky pozemku parc. č. st zast. plocha, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č. pop./č. ev. a pozemku parc. č ostatní plocha s využitím sportoviště a rekreační plocha v k.ú. Dalov, pro spolek TJ Dalov, se sídlem ve Šternberku, místní část Dalov 63, IČ a záměr zveřejnit O: Bc. D. Hoppová T: Číslo: 1455/43 uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne , číslo smlouvy 496/16/S/OSMM "Město Šternberk - stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu ČSA 13/30 ve Šternberku" na vícepráce v hodnotě ,74 bez DPH se zhotovitelem díla, firmou REFAS Olomouc, spol. s r.o., IČ a místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo O: Bc. D. Hoppová T: Číslo: 1456/43 záměr města propachtovat pozemky parc. č trvalý travní porost o výměře m 2 a parc. č ost. plocha o výměře 977 m 2 v k. ú. Dalov za cenu Kč + DPH/rok za podmínek dle předloženého materiálu, záměr města propachtovat pozemky parc. č. 867 ost. plocha o výměře m 2, parc. č. 869 ost. plocha o výměře m 2, parc. č. 877 ost. plocha o výměře 358 m 2, parc. č. 928 pst. plocha o výměře m 2 v k. ú. Krakořice za cenu Kč + DPH/rok za podmínek dle předloženého materiálu a záměr města uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě č. 656/02/s ve znění pozdějších dodatků č. 1-7 ze dne uzavřené se společností Paseka, zemědělská a.s., Babice 80, IČ: ve věci navýšení platby za užívání pozemku na Kč + DPH/rok na období od do za podmínek dle předloženého materiálu O: J. Rubošová T: Číslo: 1457/43 tel.: Stránka 5 z 14

6 schválit prodej části pozemku a uzavření kupní smlouvy s panem XXXXXna část pozemku parc. č. 6043/43 o výměře 54 m 2 dle geometrického plánu č /2016 ze dne nově označený jako pozemek parc. č. 6043/50 v k. ú. Šternberk za cenu Kč + DPH dle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného O: J. Rubošová T: Číslo: 1458/43 informace v důvodové zprávě předloženého materiálu a doporučuje v uvedených záležitostech vyčkat do rozhodnutí zakladatele státního podniku Lesy České republiky Číslo: 1459/43 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právem zřízení a provozování vedení NTL plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho zřízováním, stavebními úpravami, opravami a odstraňováním v části pozemků parc. č. 27 a 73 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene O: P. Smrčková DiS. T: Číslo: 1460/43 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení kabelů nízkého napětí elektřiny NNk a rozpojovacích pilířů, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemků parc. č. 520, 2763, 2788, 3210, 6106/2, 2812, 2821, 2832, 2833, 2849, 2838, 2837, 3211, 2624, 2609, 2868/1, 2877, 3190, 3188, 6110, 2934, 2912, 3176, 2962, 2960, 2616, 3187, 2968, 2785/1, 2836, 2615, 3508/29, vše v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, a v části pozemků parc. č. 2834/1 a 3212, a objektů č. p. 472 a č. p. 342, vše v k. ú. Šternberk, které jsou tel.: Stránka 6 z 14

7 v podílovém spoluvlastnictví Města Šternberk a ostatních vlastníků bytů, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti O: P. Smrčková DiS. T: Číslo: 1461/43 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vedení kabelů nízkého napětí elektřiny NNk a NNv, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejich odstraňováním v části pozemků parc. č. 991, 992 a 1017 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti O: P. Smrčková DiS. T: Číslo: 1462/43 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právem umístit a provést stavbu opravy mostu č.ev na křižovatce ulic Olomoucká a Věžní ve Šternberku, která bude z části umístěna na pozemcích parc. č. 1971/1 v k. ú. Šternberk a parc. č. 267/3 v k. ú. Lhota u Šternberka, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu O: P. Smrčková DiS. T: Číslo: 1463/43 schválit uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 27/2012/s ze dne ve věci prodloužení platnosti smlouvy nově do s manž.xxxxxdle tel.: Stránka 7 z 14

8 předloženého materiálu, schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 28/2012/s ze dne ve věci prodloužení platnosti smlouvy nově do s XXXXXdle předloženého materiálu, schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 29/2012/s ze dne ve věci prodloužení platnosti smlouvy nově do s XXXXXdle předloženého materiálu a zmocnit k podpisu výše uvedených dodatků místostarostu Michala Oborného a schválit uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc. č. 5356/6 zahrada v k. ú. Šternberk s XXXXX za cenu 60 Kč/m 2 dle předloženého materiálu a zmocnit k jejímu podpisu místostarostu Michala Oborného O: J. Rubošová T: Číslo: 1464/43 zařazení žádosti o přidělení bytu, bytové jednotky zvláštního určení do seznamu žadatelů o byt velikosti 1+1 pro žadatelku paní XXXXX O: Bc. D. Hoppová Číslo: 1465/43 revokuje usnesení č. 1383/41 ze dne ve věci uzavření nájemní smlouvy s paní XXXXXna pronájem bytu zvláštního určení č. D02 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v budově ve Šternberku, č.pop. 2439, která je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská, č.o. 51A) a uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku zvláštního určení č. 384/1 v bytovém domě ve Šternberku, č.pop. 384, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk pro výše uvedenou žadatelku za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy O: Bc. D. Hoppová T: Číslo: 1466/43 tel.: Stránka 8 z 14

9 záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání, který se nachází na pozemcích parc. č. 2785/1, 2785/2 a 2786/1 v k.ú. Šternberk, jejich součástí je budova občanské vybavenosti ve Šternberku, (restaurace, ulice Masarykova č. o. 20, nemovitá kulturní památka) dle předloženého materiálu a záměr zveřejnit Číslo: 1467/43 uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo Šternberk lokalita Olomoucká mezi městem Šternberk a firmou MODOS Olomouc spol. s r.o., Masarykova 34, Olomouc, IČ: v předloženém znění a starostu k podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 320/16/S/OIVZ O: D. Vychodil, H. Širgelová Číslo: 1468/43 uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo Šternberk lokalita Olomoucká, Kanalizační přípojky mezi městem Šternberk a firmou MODOS Olomouc spol. s.r.o., Masarykova 34, Olomouc, IČ: v předloženém znění a starostu k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 456/16/S/OIVZ O: D. Vychodil, H. Širgelová Číslo: 1469/43 zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Šternberk, Multifunkční kulturní zařízení - II. etapa", zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jmenuje komisi pro otevírání nabídek a komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek veřejné zakázky odboru OIVZ zahájit výběr dodavatele veřejné zakázky dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a tel.: Stránka 9 z 14

10 starostu k podpisu příslušných rozhodnutí a další korespondence, související se zadáním veřejné zakázky O: Ing. P. Sehnal Číslo: 1470/43 zápis č. 12/2016 z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1471/43 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy restaurace Prim ve Šternberku - nabídka účastníka č. 5 KONYTECH s.r.o., Hlavní náměstí 96/8,, IČ: , nabídková cena bez DPH: 3, ,87 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle předloženého návrhu O: H. Širgelová, I. Czabeová T: Číslo: 1472/43 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby PD lesní cesty lesy Města Šternberka - nabídka účastníka č. 2 Projektový Ateliér Dlabáček s.r.o., Gočárova tř. 535, Hradec Králové, IČ: , nabídková cena bez DPH: ,00 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem dle předloženého návrhu O: H. Širgelová, Ing. Z. Jurečková T: Číslo: 1473/43 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou formou elektronické aukce Nákup výpočetní techniky pro odbor sociálních věcí - nabídka účastníka ALICOM s.r.o., Komenského 15a / 2466, Jablonec nad Nisou , IČ: , nabídková cena Kč bez DPH a tel.: Stránka 10 z 14

11 starostu k podpisu kupní smlouvy s vybraným dodavatelem dle předloženého návrhu O: Ing. R. Sobkuliak, H. Širgelová T: Číslo: 1474/43 zrušuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Obnova dřevěných křížů pietního místa hřbitov Šternberk a OIVZ a OdIKř vypsat nové zadání VZ s podrobnou specifikací požadovaných materiálů O: Ing. R. Sobkuliak, H. Širgelová Číslo: 1475/43 přímé zadání zakázky na nákup odpadkových košů a starostu k podpisu kupní smlouvy s dodavatelem - mmcité 1 a.s.,bílovice č.p. 519, Bílovice u Uherského Hradiště, dle předloženého návrhu O: H. Širgelová, D. Vychodil Číslo: 1476/43 přímé zadání zakázky na Projekt interiéru stavby Domova se zvláštním režimem Opavská 2,4 Šternberk a starostu k podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem akad.soch. Martinem Lubičem, Zamenhofova 708/24, Olomouc dle předloženého návrhu O: H. Širgelová, Ing. J. Zajacová T: Číslo: 1477/43 seznam zájemců k obeslání a předloženou Výzvu k předložení nabídky prostřednictvím elektronické aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Domov pro tel.: Stránka 11 z 14

12 seniory Šternberk, Na Valech rekonstrukce výtahu vč. staveb. úprav a OIVZ zahájit výběrového řízení na zhotovitele stavby formou elektronické aukce O: H. Širgelová Číslo: 1478/43 žádost chatařů Dolní Žleb ve věci opravy komunikace a starostovi odpovědět žadatelům dle předloženého návrhu O: J. Kummer T: Číslo: 1479/43 žádost p. XXXXX ve věci parkovacích míst na ulici Panská a starostovi odpovědět žadateli podle předloženého návrhu Číslo: 1480/43 žádost ředitelky organizace Sociální služby Šternberk, p.o. Mgr. Hany Dvorské a přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů z projektu z Operačního programu Zaměstnanost s názvem Standardizace procesů a zkvalitnění sociální práce v domově pro seniory společnosti Profima Education s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, Zlín, IČ dle návrhu v důvodové zprávě a Mgr. Haně Dvorské, ředitelce organizace Sociální služby Šternberk, p.o. uzavřít smlouvu na dodání vzdělávacích aktivit dle návrhu v důvodové zpávě O: Ing. J. Zajacová T: Číslo: 1481/43 žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Šternberka a tel.: Stránka 12 z 14

13 rozpočtové opatření č.47 navýšení dotace a uzavření dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šternberka dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě pro OS Vincentinum, Sadová 7,, IČ místostarostu Michala Oborného k podpisu dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šternberka O: Ing. J. Zajacová T: Číslo: 1482/43 program jednání valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s. dne a Mgr. Antonína Kostrůnka zastupováním města na jednáních valné hromady spolku Číslo: 1483/43 návrh nových stanov dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Střední Moravy a souhlasit se schválením nových stanov Sdružení obcí Sřední Moravy podle předloženého návrhu a uložit starostovi takto hlasovat na valném shromáždění svazku Číslo: 1484/43 návrh termínů schůzi RM a zasedání ZM na rok 2017 a termíny přípravy rozpočtu na rok 2018, termíny schůzí RM na rok 2017 podle předloženého návrhu a schválit termíny zasedání ZM na rok 2017 a přípravy rozpočtu na rok 2018 podle předloženého návrhu Číslo: 1485/43 tel.: Stránka 13 z 14

14 dokumentaci k 72. valné hromadě společnosti VHS Sitka, s. r. o. dne a místostarostce Ing. Ivetě Káňové, jako zástupci města ve společnosti, hlasovat na valné hromadě v souladu s předloženými návrhy O: Ing. I. Káňová Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta tel.: Stránka 14 z 14

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Číslo: 299/15 Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program zasedání 07.12.2016 O: Mgr. I. Černocká T: 07.12.2016 Číslo: 300/15 přehled usnesení Rady města Šternberka

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1486/44 Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 12. 2016 program schůze dne 07.12.2016 O: V. Koudelová Číslo: 1487/44 rozhodnutí o poskytnutí dotace Městu Šternberk na projekt Zvýšení

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 28.03.2012 251 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 28.03.2012 252 / 10 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22. 02. 2017 Číslo: 321/16 program zasedání dne 22.02.2017 Číslo: 322/16

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2348/63 Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18. 12. 2017 program schůze RM dne 18.12.2017 Číslo: 2349/63 jednání

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2326/62 Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 program schůze RM dne 06.12.2017 Číslo: 2327/62 zápis

Více

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1773/51 Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne 24. 04. 2017 program schůze dne 24.04.2017 Číslo: 1774/51 plnění

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1885/53 Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 05. 2017 program schůze RM dne 29.05.2017 Číslo: 1886/53 zápis

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 403/11 Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 17.04.2019

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 25. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.10.2011 Číslo: 670 Zodpovídá: FO,SM Termín: 25.11.2011 zápis z komise stanovené podle směrnice č. S 61-01 Evidence pohledávek a jejich vymáhání a odpis

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 61. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 61. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2259/61 Usnesení 61. schůze Rady města Šternberka ze dne 13. 11. 2017 program schůze RM dne 13.11.2017 Číslo: 2260/61 navrhuje

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více