Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k"

Transkript

1 Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne program schůze RM dne Číslo: 1983/55 plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Číslo: 1984/55 důvodovou zprávu k návrhu pro odprodej vozidla Škoda Superb 4M v rámci veřejné nejvyšší nabídky, návrh prodeje vozidla Škoda Superb 4M z vozového parku města formou veřejné nejvyšší nabídky dle předloženého návrhu se základní stanovenou cenou Kč a jmenuje komisi pro konání veřejné nejvyšší nabídky ve složení dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 1985/55 zápis z jednání škodní komise ze dne a vyřazení majetku z evidencí dle zápisu z jednání škodní komise Číslo: 1986/55 informace o dokončení opravy kanalizace v místní části Dalov dle tohoto materiálu a rozpočtové opatření č. 25 Číslo: 1987/55 Stránka 1 z 12

2 uzavření dodatku smlouvy o dílo Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 stavební úpravy, výtah mezi městem Šternberk a firmou CONE-STAVITELSTVÍ a.s., Kosmova 17/1126, Ostrava -Přívoz, IČ: v předloženém znění a starostu k podpisu dodatku smlouvy o dílo Číslo: 1988/55 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Šternberk a obcí Hlásnice, uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Šternberk a XXXXXa uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi městem Šternberk a XXXXXa místostarostu k podpisu smluv Číslo: 1989/55 uzavření smlouvy o údržbě podélných parkovacích zálivů u silnice II/444 ulice Věžní se Správou silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc, IČ: a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 1990/55 uzavření dodatku smlouvy o dílo "Město Šternberk - oprava schodů Brigádnická" mezi městem Šternberk a firmou OSA STERA s.r.o., Zeyerova 855/15, Olomouc, IČ a starostu k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 1991/55 jednání o změně smlouvy o dílo schválené usnesením č. 1684/49 ze dne , uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace "Šternberk Požární stanice s firmou PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, Ostrava, IČ , dle předloženého návrhu a starostu k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 1992/55 Stránka 2 z 12

3 uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Stezka pro chodce a cyklisty u. Pískoviště - Nábřežní, Šternberk" se společností PUK-intes, s.r.o., Masarykova 15, Šternberk, IČ a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 1993/55 zápis č. 7/2017 ze dne z jednání komise veřejných zakázek Rady města Šternberka Číslo: 1994/55 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Šternberk Sadová stavební úpravy chodníků - nabídka účastníka č. 1 - ŠTERNSTAV CZ spol. s.r.o., Na bažinách 1810/26, Šternberk, IČ: , nabídková cena bez DPH: ,80 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 1995/55 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Šternberk Opavská výstavba chodníku a úpravy veřejného osvětlení - nabídka účastníka č. 2 - Online-olin s.r.o., U Vrby 1484/3,78501 Šternberk, IČ: , nabídková cena bez DPH: ,23 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo dle předloženého návrhu Číslo: 1996/55 zadávací dokumentaci, seznamy účastníků k obeslání výzvou, složení komise pro otevírání obálek a složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Pojištění majetku města Šternberka dle předloženého návrhu a ukládá zahájit výběr dodavatele veřejné zakázky Číslo: 1997/55 ukládá zahájit přípravu zadávací dokumentace veřejných zakázek "Senior taxi" a "Město Stránka 3 z 12

4 Šternberk Úklidové služby v budovách Městského úřadu Šternberk", zadávaných v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a předložit ji ke schválení Radě města Šternberka a při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uvedené zakázky smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou - společností RTS a.s., Lazaretní 4038/13, Brno, IČ Číslo: 1998/55 důvodovou zprávu o záměru investiční akce na vybudovaní kancelářských prostorů pro přemístění finančního odboru MěÚ Šternberk z budovy Opavská 1 a ukládá provést výběrové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu Nové kanceláře MěÚ Šternberk v budově Radniční 18, Šternberk Číslo: 1999/55 uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Stezka pro chodce a cyklisty ul.pískoviště - Nábřežní" se Správou silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc, IČ: a starostu k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 2000/55 zápis z jednání školské rady při ZŠ náměstí Svobody ze dne a zápis z jednání školské rady při ZŠ Svatoplukova ze dne Číslo: 2001/55 čerpání investičního fondu DDM Šternberk ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s dokončením investiční akce zhotovení přípojky nízkého napětí pro dětské dopravní hřiště dle důvodové zprávy Číslo: 2002/55 souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Setkání obyvatel Lhoty konanou dne dle důvodové zprávy a rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů na Stránka 4 z 12

5 veřejném prostranství Číslo: 2003/55 souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Šternberk Open Air Florbal konanou ve dnech 19. a na Hlavním náměstí ve Šternberku dle důvodové zprávy a rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo: 2004/55 rozpočtové opatření č. 24 a repasi 33 ks vánoční výzdoby v majetku města dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě Číslo: 2005/55 žádost paní XXXXX o výpůjčku severní místnosti bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku za účelem pořádání letního příměstského tábora, uzavření smlouvy o výpůjčce severní místnosti bývalého augustiniánského kláštera s paní XXXXX, dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o výpůjčce Číslo: 2006/55 zprávu RNDr. Libora Svobody, ředitele Městských kulturních zařízení Šternberk ze zahraniční služební cesty ve věci přípravy projektu aktualizace Expozice času dne do Pszczyny, Polsko, souhlasí souhlasí s jeho účastí na související další zahraniční služební cestě dle důvodové zprávy a souhlasí s účastí Petra Ciby, ředitele ZUŠ Šternberk na zahraniční služební cestě, která se bude konat ve dnech do Kerkrade, Nizozemsko - soutěž dechových orchestrů Číslo: 2007/55 Stránka 5 z 12

6 zápis bytové komise č. 33 ze dne Číslo: 2008/55 pacht částí pozemků a uzavření pachtovní smlouvy na dobu neurčitou na části pozemků parc. č. 18/2 zahrada o výměře cca 860 m 2 a parc. č. 18/3 trvalý travní porost o výměře cca 600 m 2 v k. ú. Dalov za cenu 200 Kč/rok s XXXXX dle předloženého materiálu a k podpisu pachtovní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2009/55 uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 2214/26 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 2214, který je součástí pozemku parc. č. 1786/3 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice U Vrby č. o. 12) s panem XXXXX za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2010/55 uzavření nájemní smlouvy na byt č. E24 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 387, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Hanácká č. o. 4) s XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 2011/55 pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neručitou na část pozemku parc. č zahrada o výměře cca 20 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu 60 Kč/rok s paní XXXXX předloženého materiálu a k podpisu nájemní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2012/55 pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 737/1 trvalý travní porost o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Dalov za cenu 300 Kč/rok s XXXXX předloženého materiálu a Stránka 6 z 12

7 k podpisu nájemní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2013/55 pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 856/4 ostatní plocha o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Dalov za cenu 500 Kč/rok společnosti HORSELAND s.r.o., Dalov 85, IČ: dle předloženého materiálu a k podpisu nájemní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2014/55 ukončení nájemní smlouvy č. 39/99/s ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2 ze dne uzavřené s manž. XXXXXna pozemky parc. č a parc. č v k. ú. Šternberk dohodou ke dni , ukončení nájemní smlouvy č. 114/98/s ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2 ze dne uzavřené s manž. XXXXXna pozemky parc. č. 4992/1 a parc. č. 4992/2 v k. ú. Šternberk dohodou ke dni dle předloženého materiálu, ukončení nájemní smlouvy č. 148/98/s ve znění pozdějších dodatků č. 1 a č. 2 ze dne uzavřené s manž. XXXXXna pozemky parc. č. 5002, parc. č v k. ú. Šternberk dohodou ke dni dle předloženého materiálu a k podpisu dohod o ukončení nájmu místostarostu Michala Oborného Číslo: 2015/55 záměr města Šternberka pronajmout pozemky parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 a parc. č zahrada o výměře o výměře 714 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy č.e. 240 postavené na pozemku parc. č v k. ú. Šternberk za cenu Kč/rok dle předloženého materiálu, záměr města Šternberka pronajmout pozemky parc. č. 4992/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 a parc. č. 4992/1 zahrada o výměře o výměře 582 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy č.e. 261 postavené na pozemku parc. č. 4992/2 v k. ú. Šternberk za cenu Kč/rok dle předloženého materiálu a záměr města Šternberka pronajmout pozemky parc. č zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m 2 a parc. č zahrada o výměře o výměře 593 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada se zastavěným pozemkem vlastníkovi budovy č.e. 255 postavené na pozemku parc. č v k. ú. Šternberk za cenu Kč/rok dle předloženého materiálu Stránka 7 z 12

8 Číslo: 2016/55 pro XXXXXnájemce bytu č. 306 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 2411, který je součástí pozemku parc. č. 3344/4 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Labutí č. o. 25) a garážového stání č. 3 v tomtéž domě podnájem pro XXXXXza podmínek dle předloženého materiálu Číslo: 2017/55 uzavření smlouvy o právu provést stavbu II/444 Šternberk průtah stav. úpravy ul. Věžní, na částech pozemků parc. č. 2141, 2141, 2142, 2143, 2145, 2156/1, 2156/3, 2156/6, 2204/17, 2204/18, 2204/23, 2213, 2214/3, 2311, 2329, 2333, 2335/1, 2336/4, 2337/1, 2337/2, 2337/3, 2338, 2763, 2934, 2960, 2961/2, 2962, 2963, 2968, 2986, 2995, 3060/14, 3172, 3174, 3508/2 a 3508/29 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, se stavebníkem Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, IČ: , dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu Číslo: 2018/55 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právem umístění a provedení vodovodní přípojky pro napojení rodinného domu Pod Lesem 1099/15 ve Šternberku plánované v pozemku parc. č v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberka, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu Číslo: 2019/55 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mostu č. ev , v lokalitě ul. Jívavská a Svatoplukova, Šternberk, na částech pozemků parc. č. 1478/1, 1478/2, 1489/3, 1572, 5965/13, 5980/5 a 5980/6 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, se stavebníkem Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Nusle, IČ: , dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu Číslo: 2020/55 uzavření smlouvy o právu provést stavbu s právem umístit a provést stavbu provedením a umístěním stavby komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stránka 8 z 12

9 Dalov spočívající mimo jiné ve výstavbě polních cest, revitalizaci vodní tůňky a úpravě porostu před hřbitovem, které budou z části umístěny na pozemcích parc. č. 1057/1, 1073, 1198, 1216, 1219, 1220 a 1225 v k. ú. Dalov, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu Číslo: 2021/55 uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s právem umístění a provozování přípojek plynu, kanalizace a vody, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jejich provozem, opravami a udržováním, změnami nebo jejich odstraňováním, v části pozemků parc. č. 4615/1, 4621/1, 4621/7, 4621/13, 4643/3, 4643/6 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch společnosti Bytové domy Světlov s. r. o., Vodní 133/10, Šternberk, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě Číslo: 2022/55 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právem zřízení a provozování vedení NTL plynovodu, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho zřizováním, stavebními úpravami, opravami a odstraňováním v části pozemků parc. č. 2986, 3172, , 2213, 2214/3, 2337/3 v k. ú. Šternberk, které jsou ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene a za cenu dle dokumentu Rady města Šternberka, Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberka, č , ze dne , a dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Číslo: 2023/55 uzavření dohody o zániku nájmu bytu č. 102 o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 47, který je součástí pozemku parc. č. 115 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Horní náměstí č. o. 2) s XXXXX v předloženém znění a Stránka 9 z 12

10 místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody Číslo: 2024/55 uzavření dohody o zániku nájmu bytové jednotky č. 472/13 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě ve Šternberku, č. pop. 472, který je součástí pozemku parc. č. 2834/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Horní náměstí č. o. 2) s XXXXX v předloženém znění a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody Číslo: 2025/55 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování zemního kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IE , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 784/2, 1042, 411/2, 631, 413 a 761, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, v rozsahu dle GP /2016, /2016 a /2016 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s právem umístění a provozování vzdušného kabelového vedení nízkého napětí elektřiny, č. stavby: IE , včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním v části pozemků parc. č. 784/2, 1042, 1052, 1053 a 1101, které jsou ve vlastnictví Města Šternberka, v rozsahu dle GP /2016 a /2016, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IV-Podmokly, IČ: , na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu, ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a k podpisu předložené smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 2026/55 uzaření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě s právem - umístění a provozování vodovodní a kanalizační přípojky, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v části pozemku parc. č. 6140, ve prospěch pozemu parc. č. 6139/4 a parc. č. 6139/7, jehož součástí je stavba č.p v k.ú. Šternberk, na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2016 a za jednorázovou úhradu ve výši 680 Kč, která bude navýšena o DPH dle platného právního předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě a místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy Číslo: 2027/55 Stránka 10 z 12

11 uzavření smlouvy o výpůjčce souboru místností v přízemí budovy ve Šternberku, č. pop. 80, která je součástí pozemku parc. č. 89, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 18). Jedná se o místnosti č. 1.03, 1.10, 1.11, 1.09, 1.05, 1.06, 1.08, 1.13, 1.14, 1.15 o celkové ploše 200,45 m2 pro vypůjčitele - MAS Šternbersko o.p.s. se sídlem ve Šternberku, Horní náměstí 78/16, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o výpůjčce Číslo: 2028/55 uzavření dohody o zániku nájmu věcí movitých k datu s MAS Šternbersko o.p.s. se sídlem ve Šternberku, Horní náměstí 78/16, IČ v předloženém znění a místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody Číslo: 2029/55 uzavření smlouvy o výpůjčce souboru místností v přízemí budovy ve Šternberku, č. pop. 80, která je součástí pozemku parc. č. 89, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 18). Jedná se o místnosti č. 1.21, 1.20, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.19 o celkové ploše 69,85 m2 pro vypůjčitele - Mikroregion Šternbersko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem ve Šternberku, Horní náměstí 78/16, IČ za podmínek dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o výpůjčce Číslo: 2030/55 revokuje usnesení č. 1939/53 ze dne ve věci ukončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání dohodou a usnesení č. 1940/53 ze dne ve věci uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání, vše v přízemí budovy ve Šternberku, č.p. 162, která je součástí pozemku parc. č. 237, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 5) a zaslanou výpověď Bc. Jany Svobodové, bytem Šternberk, Světlov 1981/76, IČ: ke dni z nájmu prostoru sloužícího podnikání, vše v přízemí budovy ve Šternberku, č.p. 162, která je součástí pozemku parc. č. 237, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk Číslo: 2031/55 zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v přízemí budovy ve Stránka 11 z 12

12 Šternberku, č.p. 162, která je součástí pozemku parc. č. 237, zast. plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 5) za podmínek dle předloženého materiálu Číslo: 2032/55 záměr rozšíření předmětu nájmu o část pozemku parc. č. 18/3 trvalý travní porost o výměře cca 250 m 2 a o část pozemku parc. č. 18/2 zahrada o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Dalov za účelem využití rekreační plocha u nájemní smlouvy č. 587/03/s ze dne uzavřené s XXXXXza cenu 750 Kč/rok dle předloženého materiálu Číslo: 2033/55 uzavření dodatku smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v přízemí domu č.p. 143, který je součástí pozemku parc. č. 206 v k.ú. Šternberk (Hlavní nám. 17) s Mgr. et Bc. Evou Josefíkovou, Jívavská 1397/71, IČ: , ve věci snížení nájemného od do , za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu předloženého dodatku Číslo: 2034/55 uzavření smlouvy o provedení náhradní výsadby mezi Městem Šternberk a povinnou společností Bytové domy Světlov s.r.o., Vodní 133/10, Šternberk, IČ: podle přiloženého návrhu a místostarostku Ing. Ivetu Káňovou k podpisu smlouvy Číslo: 2035/55 navrhuje program zasedání ZM dne Ing. Stanislav Orság starosta Michal Oborný místostarosta Stránka 12 z 12

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2154/58 Usnesení 58. schůze Rady města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 program schůze RM dne 20.09.2017 Číslo: 2155/58 žádost

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do

Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1773/51 Usnesení 51. schůze Rady města Šternberka ze dne 24. 04. 2017 program schůze dne 24.04.2017 Číslo: 1774/51 plnění

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1515/45 Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 12. 2016 program schůze dne 19.12.2016 O: V. Koudelová T: 19.12.2016 Číslo: 1516/45 žádost Atletického klubu Šternberk, z.s., IČ 26550580

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 403/11 Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 17.04.2019

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2348/63 Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18. 12. 2017 program schůze RM dne 18.12.2017 Číslo: 2349/63 jednání

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 16. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.5.2011 Číslo: 425 Zodpovídá: FO Termín: 9.6.2011 rozpočtový výhled města Šternberka na roky 2012 2016 a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.11.2012 Číslo 1464 Zodpovídá: OKS Termín: 5.11.2012 program schůze dne 05.11.2012 Číslo 1465 Zodpovídá: OSV Termín: 30.11.2012 uzavření smlouvy o poskytnutí

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města konané dne anonymizovaný číslo usnesení termín zodpovídá 2016/13/350 RM schvaluje program 13. schůze RM. 2016/13/351 RM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č. 2015/9/251 do 31. 12. 2016. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2652/72 Usnesení 72. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 05. 2018 program schůze RM dne 28.05.2018 Číslo: 2653/72 navrhuje

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019

Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 Výpis z usnesení 10. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 13. května 2019 1/ Kontrola usnesení 10/73 b e r e n a v ě d o m í a) provedenou kontrolu usnesení. b) zprávu o činnosti komise dopravy.

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1885/53 Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 05. 2017 program schůze RM dne 29.05.2017 Číslo: 1886/53 zápis

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Hostinné, konané dne 14.05.2019 242/15/RM/2019 Schválení programu 15. schůze RM program 15. schůze: 1. Schválení programu

Více

Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1670/49 Usnesení 49. schůze Rady města Šternberka ze dne 13. 03. 2017 program schůze dne 13.03.2017 Číslo: 1671/49 navrhuje

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 17. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. července 2019 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Uničov, Masarykovo nám. 1 UR01/17/2019 Schválení programu 17. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více