Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: zápis z jednání finanančního výboru z , výsledky hospodaření města Šternberka za 1. čtvrtletí 2016, resp. k , rozpočtová opatření č. 9, 16, 17 a 19, Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka za 1. čtvrtletí 2016 a k a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtová opatření č.15 a 18. Číslo: 1118/35 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit bezúplatné nabytí části pozemku a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku parc. č. parc. č. 373 zahrada o výměře cca 65 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) z vlastnictví ****** za podmínek dle předloženého materiálu a zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem smlouvy o smlouvě budoucí darovací

2 Číslo: 1119/35 Zodpovídá: OSMM Termín: podmínky výběrového řízení na prodej pozemeku parc. č. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Šternberk, č.p. 80 (Radniční 18) v k. ú. Šternberk stavba občanského vybavení nemovitá kulturní památka ve vlastnictví Komerční banky, a. s., Na Příkopě 33, Šternberk, IČ: dle předloženého materiálu a pověřuje starostu k učinění a zaslání nabídky na nákup pozemeku parc. č. 89 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Šternberk, č.p. 80 (Radniční 18) v k. ú. Šternberk stavba občanského vybavení nemovitá kulturní památka ve vlastnictví Komerční banky, a. s., Na Příkopě 33, Šternberk, IČ: , v souladu s podmínkami výběrového řízení na prodej nemovitosti a za cenu a podmínek dle předloženého materiálu Číslo: 1120/35 Zodpovídá: OSMM Termín: skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí obytného domu ve Šternberku, č. pop. 81, který je součástí pozemku parc. č. 88 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Radniční č. o. 16) dohodou k pro nájemkyni prostoru paní Pavlínu Roušalovou, bytem Praha 9, Žíšovská 1628, IČ za podmínek dle důvodové zprávy, místostarostu Michala Oborného k podpisu dohody o zániku nájmu prostoru sloužícího k podnikání a záměr města - pronájem výše uvedeného prostoru za podmínek dle důvodové zprávy Číslo: 1121/35 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit neuplatnění předkupního práva k budově č.e. 244 postavené na pozemku parc. č. 4950/2 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu Číslo: 1122/35 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k. ú. Krakořice se společností Paseka, zemědělská, a.s., Babice 80, IČ: v rozsahu a za podmínek dle předloženého materiálu, uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 656/02/s ve znění pozdějších dodatků č. 1-6 dle předloženého materiálu a k podpisu pachtovní smlouvy a dodatku ke smlouvě o nájmu pozemku místostarostu Michala Oborného

3 Číslo: 1123/35 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k. ú. Krakořice s Františkem Špačkem, Krakořice 15, IČ: v rozsahu a za podmínek dle předloženého materiálu a k podpisu pachtovní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 1124/35 Zodpovídá: OSMM Termín: Zatupitelstvu města Šternberka schválit navržený postup realizací jednotlivých prvků plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Krakořice dle předloženého materiálu a v souladu s předloženým záznamem ze zasedání sboru zástupců Komplexní pozemkové úpravy Krakořice ze dne Číslo: 1125/35 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 637 m 2, jehož součástí je budova č. pop. 951, stavba občanské vybavenosti (škola Hvězdné údolí č. o. 81) a prodeje pozemku parc. č. 5434, Šternberk o výměře 423 m 2 s využitím zahrada vše v k.ú. Šternberk, se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu Kč dle předloženého materiálu Číslo: 1126/35 Zodpovídá: OSMM Termín: rozšíření jména nájemce nájemní smlouvy ze dne , číslo smlouvy SMM/33/98 na pronájem bytové jednotky č. 1228/10 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Jívavská č. o. 8A) o pana ****** pro nájemkyni bytové jednotky paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy

4 Číslo: 1127/35 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě s právem uložení a provozování zemního optického telekomunikačního kabelu včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s jeho provozem, opravami a údržbou, změnami nebo odstraněním v části pozemku parc. č. 91/1 v k. ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Města Šternberk, ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení rozsahu služebnosti a za jednorázovou úhradu, dle předloženého materiálu a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě Číslo: 1128/35 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení č. D03 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v bytovém domě ve Šternberku, č. pop. 2439, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č.o. 51A) mezi Městem Šternberkem a paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1129/35 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí obytného domu ve Šternberku, č. pop. 47, který je součástí pozemku par. č. 115 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Šternberk (Horní náměstí č. o. 2) mezi Městem Šternberk a CERTAS CZ, spol. s r.o. se sídlem v Olomouci - Holice, Technologická 829/16, IČ za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy Číslo: 1130/35 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího k podnikání o užívané ploše 43 m 2 v přízemí budovy č. pop. 18 ve Šternberku, místní části Krakořice, která je součástí pozemku parc. č. st. 28 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Krakořice (budova kulturního domu). mezi Městem Šternberkem a panem ****** za podmínek dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy

5 Číslo: 1131/35 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a o odvádění odpadní vody pro veřejné WC, ulice Čechova, Šternberk mezi Městem Šternberk a VHS SITKA, s.r.o., IČ v předloženém znění a starostu k podpisu výše uvedené smlouvy Číslo: 1132/35 Zodpovídá: OSMM Termín: usnesení č. 1010/33 ze dne revokuje Číslo: 1133/35 Zodpovídá: OSMM Termín: výpověď nájmu pozemku parc. č. 106/2 zahrada o výměře 592 m 2 a části pozemku parc. č. 106/3 trvalý travní porost o výměře 320 m 2 v k.ú. Těšíkov pro nájemce ****** dle uzavřených nájemních smluv č. 193/00/s, 454/00/s a místostarostu Michala Oborného k podpisu výpovědi z nájmu pozemků v předloženém znění Číslo: 1134/35 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje části pozemku parc. č.88/1 trvalý travní porost o výměře cca 54 m 2 a části pozemku parc. č. st. 88 zbořeniště o výměře cca 6 m 2 (přesná výměra bude dána geometrickým plánem) v k. ú. Těšíkov za cenu 220 Kč/m 2 Číslo: 1135/35 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr pronájmu částí pozemků parc. č ostatní plocha o výměře cca 20 m 2 a parc. č. 5845/1 zahrada o výměře cca 166 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu 558 Kč/rok za účelem využití zahrada vlastníkovi sousední nemovité věci - pozemku parc. č. 5845/2 a parc. č. 5845/3 v k. ú. Šternberk

6 Číslo: 1136/35 Zodpovídá: OSMM Termín: záměr pronájmu části pozemku parc. č. 5847/1 zahrada o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Šternberk za cenu 900 Kč/rok vlastníkovi sousední nemovité věci - pozemku parc. č. 5854/1 v k. ú. Šternberk dle předloženého materiálu Číslo: 1137/35 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr směnit část pozemku parc. č. 2156/3 ost. pl., dle geometrického plánu č /2015 ze dne pozemek parc. č. 2156/3 ost. pl. o výměře m 2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s porosty a oplocením, vše v k.ú. a obci Šternberk, ve vlastnictví Města Šternberk, IČ: , ve výši ceny obvyklé Kč, za pozemek parc. č. 466 zast. pl. o výměře 555 m 2, jehož součástí je stavba, Šternberk, č.p. 1162, rod. dům, pozemek parc. č. 467/1 zast. pl. o výměře 945 m 2, jehož součástí je stavba, Šternberk, č.p. 1161, rod. dům, pozemek parc. č. 467/2 zast. pl. o výměře 30 m 2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná st., pozemek parc. č. 468/1 ost. pl. o výměře m 2 a pozemek parc. č. 468/2 zast. pl. o výměře 465 m 2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., obč. vyb., vše v k.ú. a obci Šternberk, vše se všemi součástmi a příslušenstvím, ve vlastnictví Olomouckého kraje, IČ: , v hospodaření Vincentina - poskytovatele sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace, ve výši ceny obvyklé Kč, za podmínky, že Město Šternberk uhradí cenový rozdíl směňovaných nemovitostí ve výši Kč, nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a budou zřízena věcná břemena pro inženýrské sítě na základě požadavku obou směňovatelů a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu žádosti o směnu nemovitostí Číslo: 1138/35 Zodpovídá: OSMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka projednat a schválit záměr směnit: části pozemků parc.č ostatní plocha cca 210 m 2 a část parc.č ostatní plocha cca 326 m 2 vše v k.ú. Šternberk, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše ve vlastnictví Města Šternberk, Horní náměstí 78/16, Šternberk, IČ: , za části pozemků parc.č ostatní plocha cca 294 m 2 a část parc.č. 5972/4 lesní pozemek cca 300 m 2, vše v k.ú. Šternberk, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, IČ: , za podmínky, že výměry budou upřesněny geometrickými plány tak, aby mezi směňovateli nevznikl finanční rozdíl a každý nabyvatel uhradí polovinu nákladů souvisejících s převodem a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu žádosti o směnu pozemků

7 Číslo: 1139/35 Zodpovídá: OSMM Termín: zápis bytové komise č. 23 ze dne Číslo: 1140/35 Zodpovídá: OSMM Termín: zápis č. 14 z jednání komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 1141/35 Zodpovídá: OSMM Termín: uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu ze dne č. sml. 512/10/S/SBNP, dodatku č. 6 smlouvy o nájmu ze dne č. sml. 271/07/S, dodatku č. 2 smlouvy o nájmu ze dne č. sml. 367/12/S/SBNP a dodatku č. 2 smlouvy o nájmu ze dne , č. sml. 388/10/SBNP mezi Městem Šternberkem na straně jedné a Alexejem Zatloukalem MISERICORDIA, IČ a Pohřební službou MISERICORDIA, s.r.o., IČ na straně druhé ve věci změny jména nájemce dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu výše uvedených dodatků smluv o nájmu Číslo: 1142/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Šternberk a RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ (Plynofikace lokality U hřbitova) a starostu k podpisu smlouvy Číslo: 1143/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: žádost ****** ve věci stavu komunikace na části ulice Strmá a ukládá starostovi odpovědět žadateli dle předloženého návrhu

8 Číslo: 1144/35 Zodpovídá: OSV, SMM, OIVZ Termín: návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Využití objektů Opavská 2 a 4 Šternberk pro potřeby Sociálních služeb, p.o. mezi městem Šternberk a Ing. Jiřím Frysem, Langrova 2794/12, Šumperk, IČ a starostu k podpisu smlouvy o dílo Číslo: 1145/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: na vědomí zápis č. 5/2016 z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne a zápis č. 6/2016 z jednání Komise veřejných zakázek Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1146/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk zatrubnění příkopů - uchazeč s nabídkou č. 5. VK-AQUA Olomouc spol s.r.o, Na Zákopě 581, Olomouc IČ: , cena bez DPH: ,00 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 1147/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy chodníků ulice Nádražní (před BUS nádražím) - uchazeč s nabídkou č. 1 STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o., Pod lesem 1755/23, Šternberk, cena bez DPH: ,00 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu

9 Číslo: 1148/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Územní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora ve Šternberku uchazeč s nabídkou č. 1 Ing. Zdeněk Tomek stavební firma a.s, Rejskova 17, Olomouc, cena ,00 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 1149/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Nákup software pro zpracování dokumentů pro RM a ZM uchazeč s nabídkou č. 1 INFLEX, s.r.o., Legionářská 1085/8, Olomouc, cena bez DPH: ,00 Kč starostu k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem Číslo: 1150/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/24 v k.ú. Lhota u Šternberka - uchazeč s nabídkou č. 2 - MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o., Dolní Žleb 68, IČ: , cena bez DPH ,96 bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 1151/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/23 v k.ú. Lhota u Šternberka - uchazeč s nabídkou č. 5 - ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na Bažinách 1810/26,, cena ,00 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu

10 Číslo: 1152/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané formou elektronické aukce Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ul. Na Bažinách a chodníků ulice Lhotská, Šternberk - uchazeč 3 - STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s.r.o., Pod lesem 1755/23, nabídková cena 1, ,37 Kč bez DPH starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Číslo: 1153/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: zrušuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Nákup výpočetní techniky - elektronická aukce Číslo: 1154/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Územní studie veřejných prostranství Pod kapličkou a Vinný vrch ve Šternberku - uchazeč s nabídkou č. 3. Ing. arch. Pavel Grasse, U Pivovaru 3, Olomouc IČ: , cena bez DPH ,00 Kč a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 1155/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy opěrné zdi, Světlov 2437/38, Šternberk - nejvýhodnější nabídka uchazeče č. 2 ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na Bažinách 1810/26,, IČ: , cena bez DPH ,00 Kč Číslo: 1156/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávané formou elektronické aukce Město Šternberk - nájem multifunkčních tiskových zařízení - uchazeč Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o., nabídková cena 1, ,00 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

11 Číslo: 1157/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané formou elektronické aukce Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov - uchazeč ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o., Na Bažinách 1810/26,, IČ: , nabídková cena Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Číslo: 1158/35 Zodpovídá: OIVZ Termín: o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávané formou elektronické aukce Nákup serveru pro ZŠ Svatoplukova uchazeč Quick & Quality IT s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha, nabídková cena Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Číslo: 1159/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: návrh výzvy k podání nabídek a seznam uchazečů k obeslání na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Oprava střechy domu Horní náměstí 47/2, Šternberk a ukládá OIVZ zahájit výběr zhotovitele/dodavatele

12 Číslo: 1160/35 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z konzumace alkoholických nápojů podle čl. 3 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 3/2008/vyhl., o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Šternberk Open Air Florbal, která se bude konat a na Hlavním náměstí ve Šternberku, dle důvodové zprávy, o vydání správního rozhodnutí o výjimce z konzumace alkoholických nápojů, souhlasí s udělením výjimky z doby konání podle čl. 1 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Šternberk Open Air Florbal, která se bude konat a na Hlavním náměstí ve Šternberku, dle důvodové zprávy a o vydání správního rozhodnutí o výjimce z doby konání veřejnosti přístupných akcí. Číslo: 1161/35 Zodpovídá: OŠK Termín: Zastupitelstvu města Šternberka vyjmout objekt bývalé školní družiny Sadová 1425/3 ze správy ZŠ Svatoplukova dle důvodové zprávy. Číslo: 1162/35 Zodpovídá: OŠK Termín: žádost spolku Štkaní o.s., IČ: , Dačického 1150/3, Praha - Nusle o výpůjčku prostor sklepa, nádvoří a 3.NP bývalého augustiniánského kláštera pro uspořádání výtvarného sympozia a žádost pana Petra Endrödyho, IČ: , Uničovská 39, Šternberk o výpůjčku nádvoří bývalého augustiniánského kláštera na letní promítání, uzavření smlouvy o výpůjčce prostor sklepa, nádvoří a 3.NP bývalého augustiniánského kláštera se spolkem Štkaní o.s., IČ: , Dačického 1150/3, Praha - Nusle a uzavření smlouvy o výpůjčku nádvoří bývalého augustiniánského kláštera s panem Petrem Endrödym, IČ: , Uničovská 39, Šternberk dle důvodové zprávy a místostarostu Michala Oborného k podpisu smluv dle důvodové zprávy Číslo: 1163/35 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání kulturní komise č.12 ze dne

13 Číslo: 1164/35 Zodpovídá: vedoucí OŽP Termín: zípis z 9. jednání komise pro životní prostředí ze dne Číslo: 1165/35 Zodpovídá: OŽP Termín: žádost o kácení stromu na pozemku ve vlastnictví města Šternberka a nesouhlasí s kácením stromu (1 ks modřín) na pozemku parc. č. 3508/2 v k. ú. Šternberk Číslo: 1166/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Ing. Stanislav Orság Michal Oborný starosta místostarosta

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne 01.06.2015 Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 01.06.2015 Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: 04.06.2015 rozpočtový výhled

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 37. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.07.2016 Číslo: 1192/37 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.07.2016 Číslo: 1193/37 Zodpovídá: OSV Termín: 29.07.2016 dodatek č. 1

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 284/9 Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 04. 03. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 04.03.2019 Číslo:

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 15.02.2012 218 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 15.02.2012 219 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.12.2012 351 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.12.2012 352 / 15 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 přehled

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2474/66 Usnesení 66. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 program schůze RM dne 21.02.2018 Číslo: 2475/66 žádost

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.7.2011 Číslo: 532 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.8.2011 změnu v plánu hospodaření Základní školy nám. Svobody Šternberk pro rok 2011 dle důvodové zprávy Číslo:

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2427/65 Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 02. 2018 program schůze RM dne 05.02.2018 Číslo: 2428/65 navrhuje

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 28. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.02.2016 Číslo: 829/28 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.02.2016 Číslo: 830/28 Zodpovídá: FO Termín: 25.02.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 93/5 Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 12. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 17.12.2018 Číslo:

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z 1. jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 132/6 Usnesení 6. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 01. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 14.01.2019 Číslo:

Více

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.1.2012 Číslo 893 Zodpovídá: FO Termín: 15.2.2012 p r o j e d n a l a návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2012 a předložit tento návrh rozpočtu města

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 31. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.03.2016 Číslo: 910/31 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 14.03.2016 Číslo: 911/31 Zodpovídá: FO Termín: 14.03.2016 inventarizační

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.2.2012 Číslo 971 Zodpovídá: S Termín: 27.2.2012 program schůze RM dne 27.2.2012 Číslo 972 Zodpovídá: FO Termín: 31.8.2012 b e r e n a v ě d o m í předložený

Více