Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 13. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 361/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne Číslo: 362/13 Zodpovídá: FO Termín: rozpočtový výhled města Šternberka na roky a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtový výhled města Šternberka Číslo: 363/13 Zodpovídá: FO Termín: výsledky hospodaření města Šternberka za 1. čtvrtletí 2015 a k a rozpočtová opatření, uvedená v přílohách č. 1 a č. 2 a Zastupitelstvu města Šternberka vzít na vědomí výsledky hospodaření města Šternberka za 1. čtvrtletí 2015 a k a Zastupitelstvu města Šternberka schválit rozpočtové opatření, uvedené v příloze č. 1 Číslo: 364/13 Zodpovídá: OSV Termín: informace k projektu: Komunikační technologie pro zvýšení bezpečí a kvality života klientů v domácí péči a souhlasí s ukončením přípravných prací na uvedeném projektu

2 Číslo: 365/13 Zodpovídá: OSV Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit zřizovací listinu organizace Sociální služby Šternberk p.o. dle návrhu v důvodové zprávě Číslo: 366/13 Zodpovídá: SMM Termín: zápis bytové komise č. 8 ze dne Číslo: 367/13 Zodpovídá: SMM Termín: zápis č. 4 z komise rozvoje města a správy majetku ze dne Číslo: 368/13 Zodpovídá: SMM Termín: zpracování projektové dokumentace na opravu prostoru sloužícího podnikání v přízemí budovy ve Šternberku č. pop. 307, která je součástí pozemku parc. č. 2785/1 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Šternberk (ulice Masarykova, č.o. 20, restaurace PRIM) Ing. arch. Davidem Cvilinkem, sídlem Babice 33, IČ za cenu Kč v termínu do

3 Číslo: 369/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej nemovitostí v k. ú. Lhota u Šternberka a uzavření kupní smlouvy takto: pozemek parc. č. 217/77 zast.plocha o výměře 997 m 2, jehož součástí je stavba budovy bez č.p./č.e. za cenu Kč a pozemek parc.č. 217/128 ost.plocha o výměře m 2 za cenu Kč včetně DPH společnosti ALLGARD CZ s.r.o., Paseka 304, Paseka, IČ: dle předloženého materiálu, schválit nabytí práva služebnosti inženýrských sítí spočívající v umístění a provozování dešťové kanalizace v částech pozemku parc. č. 217/128 v k. ú. Lhota u Šternberka (v rozsahu určeném geometrickým plánem) ve prospěch města Šternberka,,, IČ: bezúplatně na dobu neurčitou a zmocnit k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti místostarostu Ing. Pavla Stonawského Číslo: 370/13 Zodpovídá: SMM Termín: zmocnit k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní smlouvy místostarostu Ing. Pavla Stonawského Číslo: 371/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 217/163 ost. plocha o výměře cca m 2 za cenu 550 Kč/m 2 ; část pozemku parc. č. 217/142 ost. plocha o výměře cca m 2 za cenu 550 Kč/m 2 ; část pozemku parc. č. 224/4 ost. plocha o výměře cca m 2 za cenu 550 Kč/m 2 ; část pozemku parc. č. 224/4 ost. plocha o výměře cca 150 m 2 za cenu 400 Kč/m 2 ; část pozemku parc. č. 220 ost. plocha a část pozemku parc. č. 221/1 ost. plocha jako celek o výměře m 2 za cenu 300 Kč/m 2 ; část pozemku parc. č. 224/3 ost.plocha o výměře cca m 2 za cenu 400 Kč/m 2, vše v obci Šternberk, k.ú. Lhota u Šternberka, se všemi součástmi a příslušenstvím v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu; v případě, že převod pozemku bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude ke kupní ceně uplatňována příslušná sazba v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

4 Číslo: 372/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č zahrada o výměře 494 m 2 v k. ú. Šternberk, se Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Masarykova 472/22, Šternberk se sídlem Masarykova 472/22,, IČ: za cenu Kč a zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 373/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: pronájem pozemku a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do na pozemek parc. č zastavěmá plocha o výměře 26 m 2 a parc. č zahrada o výměře 556 m 2 v k. ú. Šternberk za účelem využití zahrada a zastavěný pozemek za cenu Kč/rok s ****** a k podpisu předložené nájemní smlouvy místostarostu Michala Oborného Číslo: 374/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka souhlasit s předloženými seznamy místních a pomístních názvů v obci Šternberk a k.ú. Těšíkov v rámci obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby dle důvodové zprávy a zmocnit starostu k podpisu předložených seznamů s grafickou přílohou

5 Číslo: 375/13 Zodpovídá: SMM Termín: stavební úpravy bytových jednotek zvláštního určení č. 385/15, 385/16 a 385/20 v bytovém domě ve Šternberku č.pop. 385, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Šternberk (ulice Uničovská č.o. 53) v souvislosti s realizací plánované investice - výstavba výtahu, uzavření nájemní smlouvy na novou bytovou jednotku zvláštního určení č. C6 o velikosti 1+1 s příslušenstvím ve zvýšeném přízemí výše uvedeného domu mezi Městem Šternberk a paní ****** za podmínek důvodové zprávy, uzavření nájemní smlouvy na novou bytovou jednotku zvláštního určení č. C17 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v 1. patře výše uvedeného domu mezi Městem Šternberk a paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy, skončení nájmu stávající bytové jednotky č. 385/16 o velikosti 1+1 s příslušenstvím ve zvýšeném přízemí výše uvedeného domu pro nájemkyni paní ****** dohodou ke dni započetí stavebních úprav jednotky, skončení nájmu stávající bytové jednotky č. 385/20 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v 1. patře výše uvedeného domu pro paní ****** dohodou ke dni započetí stavebních úprav jednotky, místostarostu Michala Oborného k podpisu výše uvedených nájemních smluv a dohod o zániku nájmu bytových jednotek ve výše uvedené věci, pro paní ****** výměnu užívané bytové jednotky č. 385/15 o velikosti 1+1 s příslušenstvím ve zvýšeném přízemí výše uvedeného domu za byt zvláštního určení č. 005 o velikosti 1+0 s příslušenstvím ve zvýšeném přízemí obytného domu ve Šternberku č.pop. 387, který je součástí pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Šternberk (ulice Hanácká č.o. 4), uzavření nájemní smlouvy na výše uvedený byt č. 005 mezi Městem Šternberkem a paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a skončení nájmu výše uvedené bytové jednotky č. 385/15 dohodou k datu účinnosti nájemní smlouvy na byt č. 005,

6 místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy a dohody o zániku nájmu bytové jednotky v této věci, pro paní ****** výměnu užívané bytové jednotky č. 385/21 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v 1. patře výše uvedeného domu Uničovská č.pop. 385 za bytovou jednotku č. 385/53 o velikosti 1+0 s příslušenstvím v 1.patře téhož domu, uzavření nájemní smlouvy na výše uvedenou bytovou jednotku č. 385/23 mezi Městem Šternberkem a paní ****** za podmínek dle důvodové zprávy a skončení nájmu výše uvedené bytové jednotky č. 385/21 dohodou k datu účinnosti nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 385/23 a místostarostu Michala Oborného k podpisu nájemní smlouvy a dohody o zániku nájmu bytové jednotky ve výše uvedené věci Číslo: 376/13 Zodpovídá: SMM Termín: uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Šternberk a firmou Střechy - Malíček s.r.o., se sídlem v Doloplazech č. 425, IČ: v předloženém znění a starostu Ing. Stanislava Orsága k podpisu smlouvy Číslo: 377/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit nabytí nemovité věci - věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě s právem umístění a provozování kabelu veřejného osvětlení, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jeho odstraňováním ve prospěch Města Šternberka v části pozemku parc. č. 993 v k.ú. Šternberk, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, zastoupeného Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 120, Olomouc, IČ: , na dobu neurčitou, v rozsahu dle geom. plánu č /2014, za jednorázovou úhradu ve výši Kč, včetně DPH stanovenou znaleckým posudkem a zmocnit místostarostu Michala Oborného k podpisu předložené smlouvy

7 Číslo: 378/13 Zodpovídá: SMM Termín: ne pronájem pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 637 m 2, jehož součástí je budova č. pop. 951, stavba občanské vybavenosti (škola Hvězdné údolí č. o. 81) a pozemku parc. č o výměře 423 m 2 s využitím zahrada vše v k.ú. Šternberk panu ****** dle zaslané žádosti, Zastupitelstvu města Šternberka schválit prodej pozemku parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 637 m 2, jehož součástí je budova č. pop. 951, stavba občanské vybavenosti (škola Hvězdné údolí č. o. 81) a pozemku parc. č o výměře 423 m 2 s využitím zahrada, vše v k.ú. Šternberk se všemi součástmi a příslušentvími jak stojí a leží firmě Siarnaq s.r.o., se sídlem v Uničově, Benkov 70, IČ: za kupní cenu Kč za podmínek dle důvodové zprávy, zmocnit k podpisu kupní smlouvy místostarostu Michala Oborného, uzavření dohody o užívání inženýrských sítí mezi Městem Šternberk a paní ****** v předloženém znění a místostarostu Michala Oborného k podpisu této dohody Číslo: 379/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr města odprodat část pozemku parc. č ostatní plocha o výměře cca 44 m 2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) v k. ú. Šternberk za cenu 700 Kč/m 2 Číslo: 380/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit výkup pozemků a uzavření kupní smlouvy takto: část pozemku parc. č a část pozemku parc. č o celkové výměře 16 m 2 v k. ú. Šternberk (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za cenu 700 Kč/m 2 z vlastnictví ******, dle předloženého materiálu a zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem kupní smlouvy

8 Číslo: 381/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit zamítnutí záměru prodeje pozemků v zahrádkářské osadě Zámecký kopec dle předloženého materiálu a ukládá odboru SMM jednat o prodloužení stávajících nájemních smluv na dobu dalších 10 let Číslo: 382/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit záměr bezúplatného převodu částí pozemků, na kterých se nachází mostní konstrukce takto: část parc.č. 1536/4 ostatní plocha a část parc.č. 5980/5 ostatní plocha, nově označené dle GP č /2014 jako parc.č. 1536/11 o výměře 1 m 2 a parc. č. 5980/15 o výměře 5 m 2, vše ostatní plocha/silnice v obci a k.ú. Šternberk; část parc.č. 457 trvalý travní porost a část parc.č. 459 trvalý travní porost, nově označené dle GP č /2015 jako parc.č. 457/2 o výměře 8 m 2 a parc.č. 459/2 o výměře 18 m 2, vše ostatní plocha/jiná plocha v obci Šternberk a k.ú. Lhota u Šternberka, do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, IČ: , za podmínky, že obdarovaný uhradí náklady spojené s převodem a uložit místostarostovi Michalu Obornému podat žádost dle 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o bezúplatný převod části pozemku parc.č. 521 v obci Šternberk a k.ú. Lhota u Šternberka, na které se nachází místní komunikace IV. třídy - chodník, jehož součástí je pás zeleně s veřejným osvětlením ve vlastnictví a správě Města Šternberka, z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha, IČ: do vlastnictví Města Šternberka, Horní náměstí 78/16, Šternberk, IČ: Číslo: 383/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zatupitelstvu města Šternberka schválit záměr města odprodat pozemek parc. č. st. 152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m 2 v k. ú. Dalov za cenu 350 Kč/m 2

9 Číslo: 384/13 Zodpovídá: SMM Termín: záměr výpůjčky pozemku parc. č. 510/1 ostatní plocha o výměře m 2 k. ú. Lhota u Šternberka na dobu určitou 5 let s možností roční výpovědní lhůty Moravskému kynylogickému Svazu - Kynologického klubu Šternberk - POD ŠIBENÍKEM, Příčná 1, Šternberk, IČ: Číslo: 385/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit bezúplatné nabytí částí pozemku parc.č. 3673/1 o výměře 397 m 2 nově označené dle geometrického plánu č /2014 jako parc.č. 3673/4 o výměře 120 m 2, parc.č. 3673/5 o výměře 125 m 2, parc.č. 3673/6 o výměře 15 m 2, parc.č. 3673/7 o výměře 13 m 2, parc.č. 3673/8 o výměře 16 m 2, vše ostat.pl. využitím ostat. komunikace a parc.č. 3673/9 o výměře 108 m 2 ostat. pl. využitím zeleň, vše v k.ú. Šternberk z vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: , z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Města Šternberka, Horní náměstí 78/16, Šternberk, IČ: , za podmínky, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem předložené darovací smlouvy Číslo: 386/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka schválit bezúplatné nabytí částí pozemku parc.č o výměře m 2 oddělené dle geometrického plánu č /2014 ze dne a označené jako díly a+b o výměře 291 m 2 sloučené do pozemku parc.č ostatní plocha a díl c o výměře 47 m 2 sloučený do pozemku parc.č ostatní plocha a nabytí nově označených pozemků parc.č. 2526/4 o výměře 395 m 2, parc.č. 2526/5 o výměře 468 m 2, parc.č. 2526/6 o výměře 9 m 2, parc.č. 2526/7 o výměře 20 m 2, vše ostatní plocha v k.ú. a obci Šternberk, z vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: , z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví Města Šternberka, Horní náměstí 78/16, Šternberk, IČ: , za podmínky, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zmocnit místostarostu Michala Oborného podpisem předložené darovací smlouvy

10 Číslo: 387/13 Zodpovídá: SMM Termín: Zastupitelstvu města Šternberka zrušit dokument Zásady prodeje bytového fondu Města Šternberka Číslo: 388/13 Zodpovídá: OSRI Termín: zápis ze 7. jednání komise veřejných zakázek ze dne , vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Město Šternberk - obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 3, vítězný uchazeč: OSA STERA spol. s r. o., Zeyerova 855/15, Olomouc, IČ: , nabídková cena: ,33 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 389/13 Zodpovídá: OSRI Termín: zápis ze 7. jednání komise veřejných zakázek ze dne , vylučuje z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Město Šternberk - klimatizace objektu MěÚ Šternberk, Opavská 1 - II. uchazeče Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., Šternberk, Uničovská 2295/69, IČ: a uchazeče SMILE, s. r. o., nám. 28. dubna 40, Brno, IČ: , vítěze tohoto výběrového řízení, vítězný uchazeč: ENCOFASERVIS s. r. o., Brno-střed, Zábrdovice, Příční 118/10, IČ: , nabídková cena: ,40 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu

11 Číslo: 390/13 Zodpovídá: OSRI Termín: zápis ze 7. jednání komise veřejných zakázek ze dne , vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: ul. Uničovská odstavné plochy u VHS Sitka, vítězný uchazeč: ŠTERNSTAV CZ spol. s r. o., Na Bažinách 1810/26,, IČ: , nabídková cena: ,10 Kč bez DPH a starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle předloženého návrhu Číslo: 391/13 Zodpovídá: OSRI Termín: zápis ze 7. jednání komise veřejných zakázek ze dne , seznam zájemců a text výzvy k podání nabídek k výběrovému řízení: Bezbariérovost areálu domu s pečovatelskou službou Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53 a ukládá odboru OSRI zahájit výběrové řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku

12 Číslo: 392/13 Zodpovídá: OSRI Termín: zápis ze 7. jednání komise veřejných zakázek ze dne , texty zadávací dokumentace k výběrovým řízením: Sdružené dodávky elektrické energie pro město Šternberk a příspěvkové organizace města a Sdružené dodávky zemního plynu pro město Šternberk a příspěvkové organizace města, jmenuje komisi pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a ukládá odboru OSRI zahájit výběrová řízení na výše uvedené veřejné zakázky Číslo: 393/13 Zodpovídá: OSRI Termín: uzavření smlouvy o právu provést stavbu Stavební úpravy silnice II/445 ulice Uničovská ve Šternberku se Správou silnic Olomouckého kraje a starostu města k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu Číslo: 394/13 Zodpovídá: OŠK, OSRI Termín: uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku část B a C se zhotovitelem díla, společnostmi MOVYTO.CZ, s.r.o., Hliníky 444/5b, Prostějov, IČ a Japanel s.r.o.,ptení 285, Ptení, IČ a starostu podpisem dodatku smlouvy o dílo dle předloženého návrhu

13 Číslo: 395/13 Zodpovídá: OŠK, OSRI Termín: uzavření kupní smlouvy na obraz do interiéru Městského klubu s názvem Šternberk s akad. malířem Petrem Zlamalem dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a místostarostu Michala Oborného k podpisu smlouvy Číslo: 396/13 Zodpovídá: OŠK Termín: souhlasí s udělením výjimky z doby konání podle čl. 1 Obecně závazné vyhlášky Města Šternberka č. 4/2011/vyhl., o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku, ve znění pozdějších předpisů, pro akci Závody aut, konanou ve dnech v době od do hodin dle důvodové zprávy a rozhoduje o vydání správního rozhodnutí o výjimce z doby konání veřejnosti přístupných akcí Číslo: 397/13 Zodpovídá: OŠK Termín: zápis z jednání komise kulturní č. 4 ze dne Číslo: 398/13 Zodpovídá: OVV Termín: žádost o investiční dotaci od žadatele Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Zatupitelstvu města Šternberka schválit poskytnutí investiční dotace na účel určený žadatelem v žádosti a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, Olomouc, IČO , dle předloženého návrhu

14 Číslo: 399/13 Zodpovídá: OŽP Termín: zápis č. 3 z jednání komise pro životní prostředí ze dne Číslo: 400/13 Zodpovídá: OŽP Termín: žádosti o kácení stromů na pozemcích ve vlastnictví města Šternberka, souhlasí s kácením stromů na pozemcích parc. č. 4349/1 (1 ks smrk a 1 ks modřín), v k. ú. Šternberk a provedením náhradní výsadby a nesouhlasí s kácením stromu na pozemku parc. č. 1786/5 (1 ks topol), k. ú. Šternberk Číslo: 401/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: navrhuje program zasedání zastupitelstva města Šternberka dne Číslo: 402/13 Zodpovídá: OdPVV Termín: úpravu ceníku inzerce ve Šternberských listech o poskytování agenturní slevy ve výši 10% od Číslo: 403/13 Zodpovídá: S Termín: zastupitelstvu města schválit členství města Šternberka v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Šternbersko, znění smlouvy o vytvoření svazku obcí Mikroregion Šternbersko a stanov podle předloženého návrhu a delegovat starostu na ustavující valnou hromadu dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko

15 Číslo: 404/13 Zodpovídá: Taj Termín: revokuje usnesení č. 357/12 ze dne a 5. změnu 3. vydání směrnice S Organizační řád Městského úřadu Šternberk dle předloženého návrhu Ing. Stanislav Orság Michal Oborný starosta místostarosta

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 10.12.2014 Číslo: 57/2 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 10.12.2014 Číslo: 58/2 Zodpovídá: SMM Termín: 31.01.2015 že Nájemní smlouva

Více

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 36. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.06.2016 Číslo: 1167/36 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.06.2016 Číslo: 1168/36 Zodpovídá: OSV Termín: 24.06.2016 odměnu ředitelce

Více

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 91. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.5.2014 Číslo 2607 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.5.2014 program schůze dne 12.05.2014 Číslo 2608 Zodpovídá: OŠK Termín: 20.5.2014 v souladu s ustanovením

Více

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 5. schůze Rady města Šternberka ze dne 02.02.2015 Číslo: 114/5 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 02.02.2015 Číslo: 115/5 Zodpovídá: FO Termín: 31.08.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 7. schůze Rady města Šternberka ze dne 09.03.2015 Číslo: 160/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 09.03.2015 Číslo: 161/7 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.03.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 98. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.08.2014 Číslo: 2800 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 25.08.2014 Číslo: 2801 Zodpovídá: FO Termín: 11.09.2014 zápis z jednání finančního výboru

Více

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 12.. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 22.06.2016 239 / 12 č. 2 240 / 12 č. 3 241 / 12 č. 4 242 / 12 č. 5 243 / 12 č. 6 244 / 12 č. 7 program zasedání dne 22. 6. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06.04.2016 208 / 11 č. 2 209 / 11 č. 3 210 / 11 č. 4 211 / 11 č. 5 212 / 11 č. 6 213 / 11 č. 7 program zasedání dne 6. 4. 2016 přehled usnesení

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 20. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.09.2015 Číslo: 576/20 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.09.2015 Číslo: 577/20 Zodpovídá: OSMM Termín: 30.09.2015 souhlasí s přerušením

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.05.2015 Číslo: 316/12 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.05.2015 Číslo: 317/12 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 26.8.2013 Číslo 2055 Zodpovídá: OdPVV Termín: 26.8.2013 program schůze dne 26.8.2013 Číslo 2056 Zodpovídá: FO Termín: 30.8.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.10.2013 Číslo 2147 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.10.2013 program schůze dne 07.10.2013 Číslo 2148 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do

Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Zastupitelstva města Šternberka za období od do Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1848/52 Usnesení 52. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 05. 2017 program schůze dne 15.05.2017 Číslo: 1849/52 plnění

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.4.2013 Číslo 1808 Zodpovídá: OdPVV Termín: 29.4.2013 program schůze dne 29.04.2013 Číslo 1809 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2013 zápis z jednání finančního

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 63. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.3.2013 Číslo 1696 Zodpovídá: OdPVV Termín: 18.3.2013 program schůze dne 18.03.2013 Číslo 1697 Zodpovídá: FO Termín: 18.3.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 17. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.07.2015 Číslo: 462/17 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.07.2015 Číslo: 463/17 Zodpovídá: FO Termín: 27.07.2015 předložený seznam

Více

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 11. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.04.2015 Číslo: 269/11 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 27.04.2015 Číslo: 270/11 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2015 zápis z jednání

Více

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 21. schůze Rady města Šternberka ze dne 05.10.2015 Číslo: 590/21 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 05.10.2015 Číslo: 591/21 Zodpovídá: FO Termín: 09.12.2015 harmonogram přípravy

Více

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 43. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.5.2012 Číslo 1159 Zodpovídá: OKS Termín: 28.5.2012 program schůze dne 28.05.2012 Číslo 1160 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 3. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.12.2014 Číslo: 70/3 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 22.12.2014 Číslo: 71/3 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 427/12 Usnesení 12. schůze Rady města Šternberka ze dne 29. 04. 2019 program schůze Rady města Šternberka dne 29.04.2019

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 18.01.2016 Číslo: 786/27 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 18.01.2016 Číslo: 787/27 Zodpovídá: OSV Termín: 21.12.2015 návrhy na zavedení

Více

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.09.2014 615 / 26 č. 2 616 / 26 č. 3 617 / 26 č. 4 618 / 26 č. 5 619 / 26 č. 6 620 / 26 č. 7 program zasedání dne 24. 9. 2014 přehled usnesení

Více

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 32. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.04.2016 Číslo: 984/32 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 06.04.2016 Číslo: 985/32 Zodpovídá: OSMM Termín: 06.04.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 35. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.05.2016 Číslo: 1116/35 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 30.05.2016 Číslo: 1117/35 Zodpovídá: FO Termín: 09.06.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 40. schůze Rady města Šternberka ze dne 30.4.2012 Číslo 1116 Zodpovídá: Termín: 30.4.2012 program schůze dne 30.04.2012 Číslo 1117 Zodpovídá: FO Termín: 2.5.2012 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 9. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.04.2015 Číslo: 253/9 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 08.04.2015 Číslo: 254/9 Zodpovídá: SMM Termín: 08.04.2015 Zastupitelstvu města

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 24.02.2016 182 / 10 č. 2 183 / 10 č. 3 184 / 10 č. 4 185 / 10 č. 5 186 / 10 č. 6 program zasedání dne 24. 02. 2016 přehled usnesení Rady města

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 78. schůze Rady města Šternberka ze dne 21.10.2013 Číslo 2171 Zodpovídá: OdPVV Termín: 21.10.2013 program schůze dne 21.10.2013 Číslo 2172 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2013 b e r e n a v ě d o

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 08.04.2015 43 / 4 č. 2 44 / 4 č. 3 program zasedání dne 8. 4. 2015 návrh změny Jednacího řádu ZM a vydává dokument ZM Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 15. schůze Rady města Šternberka ze dne 29.06.2015 Číslo: 421/15 Zodpovídá: OdPVV Termín: Program schůze dne 29.06.2015 Číslo: 422/15 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2015 důvodovou zprávu k vrácení

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 87. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.3.2014 Číslo 2475 Zodpovídá: OdPVV Termín: 17.3.2014 program schůze dne 17.03.2014 Číslo 2476 Zodpovídá: FO Termín: 20.3.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2225/60 Usnesení 60. schůze Rady města Šternberka ze dne 30. 10. 2017 program schůze RM dne 30.10.2017 Číslo: 2226/60 zápis

Více

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 97. schůze Rady města Šternberka ze dne 04.08.2014 Číslo: 2762 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 04.08.2014 Schvaluje Číslo: 2763 Zodpovídá: FO Termín: 28.02.2015 předložený seznam pohledávek

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.6.2013 Číslo 1944 Zodpovídá: OdPVV Termín: 24.6.2013 program schůze dne 24.06.2013 Číslo 1945 Zodpovídá: FO Termín: 10.7.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1982/55 Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 17. 07. 2017 program schůze RM dne 17.07.2017 Číslo: 1983/55 plnění

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 90. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.4.2014 Číslo 2589 Zodpovídá: OdPVV Termín: 28.4.2014 program schůze dne 28.04.2014 Číslo 2590 Zodpovídá: FO Termín: 30.4.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 14. schůze Rady města Šternberka ze dne 17.06.2015 Číslo: 405/14 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 17.06.2015 Číslo: 406/14 Zodpovídá: Tomečková Iveta, Bc. důvodovou zprávu

Více

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 93. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.6.2014 Číslo 2634 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.6.2014 program schůze dne 04.06.2014 Číslo 2635 Zodpovídá: OdPVV Termín: 30.6.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2036/56 Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 07. 08. 2017 navrhuje program schůze Rady města Šternberka dne 07.08.2017

Více

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 Číslo: 367/18 program zasedání ZM dne 21.06.2017 Číslo:

Více

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 89. schůze Rady města Šternberka ze dne 14.4.2014 Číslo 2540 Zodpovídá: OdPVV Termín: 14.4.2014 program schůze dne 14.04.2014 Číslo 2541 Zodpovídá: OŽÚ Termín: 14.4.2014 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 23.9.2013 Číslo 2112 Zodpovídá: OdPVV Termín: 23.9.2013 program schůze dne 23.09.2013 Číslo 2113 Zodpovídá: FO Termín: 5.10.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 34. schůze Rady města Šternberka ze dne 16.05.2016 Číslo: 1078/34 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 16.05.2016 Číslo: 1079/34 Zodpovídá: FO Termín: 30.06.2016 důvodovou zprávu

Více

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2744/74 Usnesení 74. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 07. 2018 program schůze RM dne 16.07.2018 Číslo: 2745/74 plnění

Více

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 56. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.12.2012 Číslo 1516 Zodpovídá: OKS Termín: 3.12.2012 program schůze dne 03.12.2012 Číslo 1517 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 19. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.08.2015 Číslo: 514/19 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 31.08.2015 Číslo: 515/19 Zodpovídá: FO Termín: 03.09.2015 hospodaření města

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.12.2012 Číslo 1554 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.12.2012 program schůze dne 12.12.2012 Číslo 1555 Zodpovídá: OSRI- Termín: 28.2.2013 r e v o k u j e část

Více

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.02.2016 Číslo: 883/29 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.02.2016 Číslo: 884/29 Zodpovídá: OSMM Termín: 31.05.2016 Zastupitelstvu

Více

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 99. schůze Rady města Šternberka ze dne 08.09.2014 Číslo: 2823 Zodpovídá: OdPVV Termín: program schůze dne 08.09.2014 Číslo: 2824 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.09.2014 navrhuje program zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2829/77 Usnesení 77. schůze Rady města Šternberka ze dne 27. 08. 2018 program schůze RM dne 27.08.2018 Číslo: 2830/77 zápis

Více

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 75. schůze Rady města Šternberka ze dne 11.9.2013 Číslo 2087 Zodpovídá: OdPVV Termín: 11.9.2013 program schůze dne 11.09.2013 Číslo 2088 Zodpovídá: OŠK Termín: 1.10.2013 zastupitelstvu města -

Více

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 20. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 09. 2017 Číslo: 410/20 program zasedání ZM dne 20.09.2017 Číslo:

Více

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 22. schůze Rady města Šternberka ze dne 5.9.2011 Číslo: 617 Zodpovídá: FO Termín: 5.9.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 8. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 31. 7.

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2553/68 Usnesení 68. schůze Rady města Šternberka ze dne 26. 03. 2018 program schůze RM dne 26.03.2018 Číslo: 2554/68 navrhuje

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 101. schůze Rady města Šternberka ze dne 06.10.2014 Číslo: 2876 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje program schůze dne 06.10.2014 Číslo: 2877 Zodpovídá: OdPVV Termín: 31.10.2014 uzavření dodatku

Více

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 84. schůze Rady města Šternberka ze dne 3.2.2014 Číslo 2357 Zodpovídá: OdPVV Termín: 3.2.2014 program schůze dne 03.02.2014 Číslo 2358 Zodpovídá: OVV Termín: 7.2.2014 b e r e n a v ě d o m í zápis

Více

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2406/64 Usnesení 64. schůze Rady města Šternberka ze dne 15. 01. 2018 program schůze RM dne 15.01.2018 Číslo: 2407/64 žádost

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 26. 09. 2018 Číslo: 560/27 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1952/54 Usnesení 54. schůze Rady města Šternberka ze dne 21. 06. 2017 program schůze RM dne 21.06.2017 Číslo: 1953/54 zápis

Více

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 27. schůze Rady města Šternberka ze dne 31.10.2011 Číslo: 727 Zodpovídá: FO Termín: 24.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 13 10. 2011 a výsledky hospodaření Města Šternberka k 30.

Více

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 73. schůze Rady města Šternberka ze dne 12.8.2013 Číslo 2011 Zodpovídá: OdPVV Termín: 12.8.2013 program schůze dne 12.08.2013 Číslo 2012 Zodpovídá: FO Termín: 28.2.2014 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 33. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.04.2016 Číslo: 1005/33 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 25.04.2016 Číslo: 1006/33 Zodpovídá: FO Termín: 30.04.2016 zápis z jednání

Více

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 21. 02. 2018 Číslo: 487/22 program zasedání ZM dne 21.02.2018 Číslo:

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 20. 02. 2019 Číslo: 37/3 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 1/1 Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 11. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 05.11.2018 Číslo:

Více

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 06. 12. 2017 Číslo: 443/21 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 29. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.11.2011 Číslo 783 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2011 zápis z jednání finančního výboru ze dne 11. 11. 2011 a b e r e n a v ě d o m í výsledky hospodaření

Více

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2661/71 Usnesení 71. schůze Rady města Šternberka ze dne 14. 05. 2018 program schůze Rady města Šternberka dne 14.05.2018

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2081/57 Usnesení 57. schůze Rady města Šternberka ze dne 28. 08. 2017 program schůze RM dne 28.08.2017 Číslo: 2082/57 navrhuje

Více

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 21/2 Usnesení 2. schůze Rady města Šternberka ze dne 19. 11. 2018 program schůze RM dne 19.11.2018 Číslo: 22/2 navrhuje program

Více

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 94. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.6.2014 Číslo 2650 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.6.2014 program schůze RM dne 09.06.2014 Číslo 2651 Zodpovídá: FO Termín: 10.6.2014 druhé vydání směrnice

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2804/76 Usnesení 76. schůze Rady města Šternberka ze dne 06. 08. 2018 program schůze RM dne 06.08.2018 Číslo: 2805/76 předložený

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 42. schůze Rady města Šternberka ze dne 31. 10. 2016 Číslo: 1415/42 program schůze dne 31.10.2016 Číslo: 1416/42 zápis z jednání finančního výboru z 14.10.2016 výsledky hospodaření města Šternberka

Více

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 45. schůze Rady města Šternberka ze dne 25.6.2012 Číslo 1216 Zodpovídá: OKS Termín: 25.6.2012 program schůze dne 25.6.2012 Číslo 1217 Zodpovídá: OSV Termín: b e r e n a v ě d o m í zápis z jednání

Více

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 69. schůze Rady města Šternberka ze dne 27.5.2013 Číslo 1872 Zodpovídá: OdPVV Termín: 27.5.2013 program schůze dne 27.05.2013 Číslo 1873 Zodpovídá: FO Termín: 31.5.2013 b e r e n a v ě d o m í

Více

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 38. schůze Rady města Šternberka ze dne 28.3.2012 Číslo 1041 Zodpovídá: Termín: 28.3.2012 program schůze dne 28.3.2012 Číslo 1042 Zodpovídá: OS Termín: 28.3.2012 b e r e n a v ě d o m í zprávu

Více

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne Číslo: 1563/46 Usnesení 46. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 01. 2017 program schůze dne 16.01.2017 O: Mgr. I. Černocká T: 16.01.2017 Číslo: 1564/46 důvodovou zprávu ke změně směrnice S 61-06 Oběh

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k

Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne plnění úkolů Rady města Šternberka a Zastupitelstva města Šternberka k Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2179/59 Usnesení 59. schůze Rady města Šternberka ze dne 16. 10. 2017 program schůze RM dne 16.10.2017 Číslo: 2180/59 plnění

Více

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 55. schůze Rady města Šternberka ze dne 19.11.2012 Číslo 1481 Zodpovídá: OKS Termín: 19.11.2012 program schůze dne 19.11.2012 Číslo 1482 Zodpovídá: FO Termín: 30.11.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2498/67 Usnesení 67. schůze Rady města Šternberka ze dne 12. 03. 2018 program schůze RM dne 12.03.2018 Číslo: 2499/67 zápis

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 1. schůze Rady města Šternberka ze dne 24.11.2014 Číslo: 1/1 Zodpovídá: OdPVV Termín: Schvaluje Program schůze dne 24.11.2014 Číslo: 2/1 Zodpovídá: OPVZ Termín: 24.11.2014 navrhuje program zasedání

Více

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne

Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne zápis z jednání komise cestovního ruchu a MPZ ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2602/70 Usnesení 70. schůze Rady města Šternberka ze dne 23. 04. 2018 program schůze RM dne 23.04.2018 Číslo: 2603/70 zápis

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Číslo: 2427/65 Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 05. 02. 2018 program schůze RM dne 05.02.2018 Číslo: 2428/65 navrhuje

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 81. schůze Rady města Šternberka ze dne 9.12.2013 Číslo 2293 Zodpovídá: OdPVV Termín: 9.12.2013 program schůze dne 09.12.2013 Číslo 2294 Zodpovídá: OVV Termín: 9.12.2013 b e r e n a v ě d o m

Více

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 25.02.2015 27 / 3 č. 2 28 / 3 č. 3 program zasedání dne 25. 2. 2015 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více