ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI. MP Holding, a.s."

Transkript

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI MP Holding, a.s.

2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1.1 Společnost MP Holding, a.s., vznikla na základě změny právní formy společnosti MP Holding, spol. s r.o., se sídlem Boskovice, Hradní 6, PSČ , IČ: , která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka Článek 2 Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo společnosti 2.1 Obchodní firma společnosti zní: MP Holding, a.s. 2.2 Sídlo společnosti je: Boskovice, Hradní 638/6, PSČ Identifikační číslo společnosti je: Článek 3 Předmět podnikání 3.1 Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, b) hostinská činnost, c) výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Článek 4 Trvání společnosti 4.1 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 2

3 Článek 5 Základní kapitál společnosti 5.1 Základní kapitál společnosti činí Kč (slovy: devět set šedesát milionů korun českých). Článek 6 Akcie společnosti 6.1 Základní kapitál je rozdělen na 120 (slovy: jedno sto dvacet) kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie Kč (osm milionů korun českých). Akcie mají listinnou podobu a jsou označeny pořadovým číslem. Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje podle 264 ZOK. 6.2 Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií mohou být vyjádřeny zatímním listem. 6.3 Základní kapitál společnosti byl v plném rozsahu splacen. Článek 7 Práva akcionářů 7.1 Akcionář je oprávněn zúčastňovat se valné hromady společnosti, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení o záležitostech společnosti i ovládaných osob a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 7.2 Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje podle poměru jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je akcionáři vyplacena převodem na účet uvedený v seznamu akcionářů. Dividendy jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 7.3 Společnost nerozděluje zisk mezi akcionáře v případech stanovených 350 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK ). 7.4 Akcionář není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů, a to ani za trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení. Za vrácení vkladu se nepokládají plnění poskytnutá: a) v důsledku snížení základního kapitálu, 3

4 b) při odkoupení akcií společností, c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, d) při rozdělení likvidačního zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací. 7.5 Akcionář má v případě zrušení společnosti s likvidací právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí podle poměru splacených jmenovitých hodnot akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je právem samostatně převoditelným, a to ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku. 7.6 S každou akcií o jmenovité hodnotě Kč je spojen 1 hlas a se všemi akciemi společnosti je spojeno 120 hlasů. 7.7 V případě, že akcie je společným majetkem více osob, musí se spolumajitelé akcie dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva s akcií spojená, nebo musí určit společného zmocněnce. II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Článek 8 Struktura orgánů společnosti 8.1 Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. 8.2 Společnost má tyto orgány: a) valná hromada, b) statutární ředitel, c) správní rada. III. VALNÁ HROMADA Článek 9 Postavení valné hromady a lhůta jejího konání 9.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 9.2 Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 4

5 Článek 10 Působnost valné hromady 10.1 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov společnosti, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou společnosti dle 511 ZOK nebo o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření správní rady dle 511 ZOK, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání členů správní rady, f) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty, o stanovení tantiém, h) rozhodování o odměňování členů správní rady podle 61 odst. 1 ZOK, i) schvalování smluv o výkonu funkce členů správní rady, j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, k) rozhodování o fúzi, o rozdělení, o převodu jmění na jediného akcionáře, o změně právní formy společnosti, l) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, m) rozhodnutí o změně podoby, druhu, formy akcií, o štěpení akcií nebo o spojení akcií, n) rozhodnutí o určení auditora podle 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, p) schvalování smluv nebo jiných právních jednání, požádá-li o to statutární ředitel nebo správní rada, q) rozhodnutí o způsobu hlasování podle čl těchto stanov, 5

6 r) schválení finanční asistence poskytnuté společností za podmínek 311 ZOK, s) další rozhodnutí, která zákon svěřuje do působnosti valné hromady. Článek 11 Svolání valné hromady 11.1 Valnou hromadu svolává statutární ředitel společnosti. Vyžaduje-li to zájem společnosti, může valnou hromadu svolat i správní rada Statutární ředitel je povinen svolat valnou hromadu, jestliže: a) o to požádá akcionář nebo akcionáři, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 1% základního kapitálu. Statutární ředitel je povinen svolat valnou hromadu do 40 dnů ode dne doručení žádosti. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánek se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. b) zjistí, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že po jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo pokud se zjistí, že se společnost dostala do úpadku Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti alespoň 30 dnů před jejím konáním a jejím současným zasláním akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Zaslání pozvánky akcionářům vlastnícím akcie na jméno může být nahrazeno uveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: a) obchodní firmu a její sídlo, b) datum, hodinu a místo konání valné hromady, c) označení, zda se koná valná hromada řádná nebo náhradní, d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti či navrhována k odvolání z orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li tento předkládán, obsahuje pozvánka vyjádření statutárního ředitele ke každé navrhované záležitosti. 6

7 11.5 Valná hromada může být odvolána nebo může být její konání odloženo. Odvolání nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeno stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak vzniká akcionářům, kteří by se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů. Byla-li valná hromada svolána z podnětu akcionářů uvedených v 365 ZOK, je odvolání nebo odložení konání valné hromady možné jen v případě, souhlasí-li s tím tito akcionáři Na žádost akcionářů uvedených v 365 ZOK zařadí statutární ředitel jimi navrhovanou záležitost na pořad jednání valné hromady, je-li ke každé záležitosti navrženo i usnesení, nebo je její zařazení odůvodněno Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat, jestliže s tím souhlasí všichni akcionáři. Článek 12 Způsobilost k usnášení valné hromady a náhradní valná hromada 12.1 Valná hromada je schopna usnášet se, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 55% základního kapitálu společnosti Není-li valná hromada schopna se usnášet do půl hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, svolá statutární ředitel náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původní. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne konání původní valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení bez ohledu na podmínku v odst. 1 tohoto článku. Článek 13 Jednání a rozhodování valné hromady 13.1 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na 7

8 jedné nebo na více valných hromadách Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, statutární ředitel, členové správní rady a oprávnění zástupci akcionářů. V případě, že je akcionář na mimořádné valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář nemá právo být na valné hromadě osobně přítomen. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady Akcionář nemá právo na náhradu výdajů spojených s účastí na valné hromadě Před zahájením valné hromady společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, která obsahuje: firmu a sídlo, jméno a bydliště akcionáře, popř. jeho zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují k hlasování, a čísla listinných akcií. K této listině se připojí i originály plných mocí a listinu podepíše předseda valné hromady a zapisovatel, kteří ručí za její správnost Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatel nebo jím určená osoba také řídí valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů Na jednání valné hromady se hlasuje veřejně, pokud valná hromada nestanoví jinak. Pokud se hlasuje tajně, stanoví valná hromada pravidla pro tajné hlasování. Výsledky hlasování oznamuje valné hromadě její předseda Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu a pak o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti Přítomní akcionáři mají právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. V případě, že se akcionář obrátí na statutárního ředitele či člena správní rady s dotazem, který není statutární ředitel či člen správní rady schopen zcela zodpovědět při jednání valné hromady, anebo by zodpovězení dotazu nepřiměřeně zdrželo jednání valné hromady, má statutární ředitel či člen správní rady povinnost písemně odpovědět na dotaz akcionáři ve lhůtě 15 dnů od konání valné hromady. 8

9 13.11 Dotazy, které nebudou zodpovězeny během valné hromady, budou zaregistrovány v zápise o konání valné hromady Dotazy a protesty se vznášejí ústně či písemně k rukám předsedy valné hromady, který rozhodne o tom, zda jsou způsobilé k projednání, uvedení do zápisu anebo zodpovězení přímo v rámci jednání valné hromady Svolavatel do doby, dokud nejsou zvoleny orgány valné hromady, a zvolený předseda valné hromady jsou oprávněni zakročit proti osobám, které narušují průběh jednání valné hromady. Taková osoba může být vyloučena z jednání valné hromady a vykázána z jednací místnosti Předseda valné hromady je oprávněn: a) rozhodovat o změně pořadu jednání valné hromady, b) rozhodovat o všech sporných případech, které souvisí s průběhem valné hromady, c) přerušit jednání valné hromady v okamžiku, kdy zjistí, že valná hromada není schopna usnášení; nezmění-li se v průběhu 30 minut stav přítomných akcionářů, je předseda valné hromady povinen jednání valné hromady ukončit, d) přerušit program jednání valné hromady a vyhlašovat přestávky, zejména k zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady, udělovat a odnímat slovo diskutujícím, e) přijímat procesní rozhodnutí, kterými se řídí průběh valné hromady Předseda valné hromady rozhoduje o tom, zda průběh jednání valné hromady lze zaznamenat na zvukové záznamové zařízení, obrazové záznamové zařízení či zvukově-obrazové záznamové zařízení umožňující trvalé uchování či reprodukci takového záznamu a která osoba, přítomná na valné hromadě, má právo takový záznam pořídit O průběhu konání valné hromady se vyhotovuje zápis v českém jazyce, který musí obsahovat: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo a dobu konání valné hromady, c) jména předsedy, zapisovatele a ověřovatelů zápisu valné hromady a jména osob pověřených sčítáním hlasů, d) popis jednotlivých projednávaných bodů pořadu valné hromady, e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, 9

10 f) obsah protestu akcionáře týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. Zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a dva zvolení ověřovatelé. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů se uchovává po celou dobu existence společnosti Akcionář může požádat statutárního ředitele o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. V případě, že o to akcionář požádá, zašle statutární ředitel akcionáři kopii zápisu nebo jeho části do 15 dnů. Požádá-li akcionář o zaslání kopie zápisu nebo jeho části v době před vyhotovením zápisu, zašle statutární ředitel akcionáři kopii zápisu nebo jeho části nejpozději do 15 dnů od vyhotovení zápisu. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodovat pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři či jejich zástupci a tito jednomyslně souhlasí s projednáním záležitosti. IV. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL Článek 14 Postavení a působnost statutárního ředitele 14.1 Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jako zákonný zástupce společnosti a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně vedení účetnictví společnosti Statutárním ředitelem může být předseda správní rady Nikdo není oprávněn dávat statutárnímu řediteli pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže tak stanoví zákon Statutární ředitel svolává valnou hromadu, stanovuje její pořad, předkládá valné 10

11 hromadě ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, zprávu o činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zabezpečuje vyhotovení zápisu o konání valné hromady a vykonává usnesení valné hromady Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti, řídí se usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, a předkládá správní radě: a) k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, b) k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, c) k informaci zápisy z jednání valné hromady a další dokumenty, které si správní rada v souladu se zákonem vyžádá. Článek 15 Volba a jmenování statutárního ředitele 15.1 Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona. Přestane-li statutární ředitel tyto podmínky splňovat, jeho funkce tím zaniká Statutárního ředitele volí většinou svých hlasů, jmenuje a odvolává správní rada Statutární ředitel je volen a jmenován na dobu neurčitou a opětovná volba je možná Funkce statutárního ředitele zaniká jeho smrtí, odstoupením z funkce, odvoláním nebo jiným způsobem uvedeným v zákoně nebo v těchto stanovách Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada. Článek 16 Povinnosti statutárního ředitele 16.1 Statutární ředitel je povinen vykonávat svoje povinnosti s péčí řádného hospodáře a je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Jestliže statutární ředitel způsobil společnosti škodu porušením svých povinností, odpovídá za ni. Statutární ředitel odpovídá za škodu, kterou způsobil plněním pokynů valné hromady, jen tehdy, je-li tento pokyn v rozporu s právními předpisy Pro statutárního ředitele platí zákaz konkurence. Statutární ředitel nesmí: 11

12 a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. V. SPRÁVNÍ RADA Článek 17 Postavení a působnost správní rady 17.1 Správní rada je kontrolní orgán společnosti, který dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a podnikatelskou činnost společnosti Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřuje do působnosti valné hromady nebo statutárního ředitele Správní rada jako kontrolní orgán společnosti: a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, popř. mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, b) pokud to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu a navrhuje potřebná opatření, c) projednává podnikatelské záměry společnosti, včetně finančních rozpočtů, organizační struktury společnosti a jejich změn, a navrhuje valné hromadě opatření, která považuje v dané věci za vhodná, d) vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé období, kterou předkládá statutární ředitel valné hromadě, e) je oprávněna vyžádat si informace od statutárního ředitele, f) rozhoduje o odměňování statutárního ředitele podle 61 odst. 1 ZOK. 12

13 17.5 Členové správní rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat účetní zápisy, účastnit se valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Článek 18 Volba a složení správní rady 18.1 Správní rada má 3 členy. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona. Přestane-li člen správní rady tyto podmínky splňovat, jeho funkce tím zaniká Členy správní rady volí a odvolává valná hromada, která také schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce Správní rada volí a odvolává většinou hlasů svých členů předsedu správní rady. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost Členové správní rady jsou voleni na dobu neurčitou a opětovná volba je možná. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady Funkce člena správní rady zaniká jeho smrtí, odstoupením z funkce, odvoláním nebo jiným způsobem uvedeným v zákoně nebo v těchto stanovách. V případě zániku funkce člena správní rady zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena správní rady Správní rada, jejíž počet členů klesl, avšak neklesl pod polovinu, může zvolit a jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Článek 19 Povinnosti členů správní rady 19.1 Členové správní rady jsou povinni vykonávat svoje povinnosti s péčí řádného hospodáře a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Ti členové, kteří způsobili společnosti škodu porušením svých povinností, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové správní rady odpovídají za škodu, kterou způsobili plněním pokynů valné hromady, jen tehdy, je-li tento pokyn v rozporu s právními předpisy Pro členy správní rady platí zákaz konkurence. Člen správní rady nesmí: 13

14 a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti Členové správní rady mají právo se zúčastnit valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky činnosti správní rady. Členu správní rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. Článek 20 Zasedání a rozhodování správní rady 20.1 Správní rada se schází dle potřeby. Zasedání svolává předseda správní rady, pokud svoláním nepověří jiného člena. Do doby zvolení předsedy je zasedání oprávněn svolat kterýkoli z členů správní rady Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat dobu, místo a program zasedání a musí být doručena členům nejpozději 7 dní před konáním zasedání. Jestliže všichni členové vysloví souhlas s nedodržením výše uvedeného postupu, má se za to, že je zasedání správní rady platně svoláno. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel Správní rada je schopna se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen má 1 hlas. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů O průběhu zasedání a rozhodnutí správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda V krajních případech je možné, aby správní rada hlasovala pomocí sdělovací techniky mimo zasedání. Takto se usnášet je správní rada způsobilá, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Takto hlasovat není možné o volbě a odvolání předsedy správní rady Veškeré náklady spojené se zasedáním a činností správní rady nese společnost. 14

15 VI. ZASTOUPENÍ SPOLEČNOSTI Článek 21 Zastoupení společnosti 21.1 Společnost zastupuje statutární ředitel, který je statutárním orgánem společnosti, a za společnost podepisuje tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis. VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 22 Účetní období a účetní závěrka 22.1 Účetním obdobím je kalendářní rok Po skončení účetního období je statutární ředitel povinen zajistit vypracování účetní závěrky Účetní závěrku společnosti předloží statutární ředitel k ověření auditorovi, pakliže je tato povinnost právními předpisy uložena, k přezkoumání správní radě a ke schválení valné hromadě společnosti V pozvánce na valnou hromadu, která má schvalovat účetní závěrku, uvede statutární ředitel dobu a místo, kde je pro akcionáře k nahlédnutí účetní závěrka, a uvede i hlavní údaje z účetní závěrky, jako jsou bilanční suma, stálá, oběžná a ostatní aktiva, vlastní a cizí zdroje, ostatní pasiva, výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Postup podle věty první tohoto článku lze nahradit uveřejněním účetní závěrky na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákona o účetnictví je společnost povinna účetní závěrku i výroční zprávu zveřejnit jejich uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. 15

16 Článek 23 Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty, tvorba a použití rezervního fondu 23.1 O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti a po přezkoumání správní radou O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů, pokud je společnost má, nebo snížením základního kapitálu společnosti, dále pak z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. Článek 24 Finanční asistence 24.1 Společnost může poskytnout za splnění podmínek 311 ZOK finanční asistenci. VIII. ZMĚNA ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Článek 25 Zvýšení základního kapitálu 25.1 Zvýšení základního kapitálu může být provedeno: a) upsáním nových akcií, b) zvýšením z vlastních zdrojů, c) kombinovaným zvýšením základního kapitálu O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo správní rada na základě pověření valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami Valná hromada společnosti může svým usnesením pověřit správní radu společnosti, aby rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo o zvýšení z vlastních zdrojů, s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/3 dosavadní výše základního kapitálu. V usnesení valné hromady musí být určena jmenovitá hodnota akcií, druh, forma a podoba akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu Pravidla při zvyšování základního kapitálu jsou následující: a) o zvýšení rozhoduje valná hromada na návrh správní rady společnosti nebo na základě pověření valné hromady správní rada, 16

17 b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou náležitosti podle stanov společnosti a také podle 407 ZOK, c) statutární ředitel je povinen bez zbytečného odkladu ode dne přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. d) účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku Pokud stanovy neurčují jinak, řídí se podmínky pro zvýšení základního kapitálu obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. Článek 26 Snížení základního kapitálu 26.1 Snížení základního kapitálu se děje způsobem uvedeným v ust. 516 a násl. ZOK Jestliže je společnost povinna snížit základní kapitál, použije k tomuto snížení vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je v majetku. Pokud tomu tak není, provede se snížení: a) snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na něž vydala společnost zatímní listy, b) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, c) upuštěním od vydání akcií, na něž společnost vydala zatímní listy Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští Pravidla pro snižování základního kapitálu jsou následující: a) o snížení základního kapitálu rozhoduje na návrh statutárního ředitele valná hromada, b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě náležitostí dle 407 ZOK také důvody snížení základního kapitálu, rozsah jeho snížení a způsob, jak má být snížení provedeno, a další náležitosti dle 516 ZOK, c) statutární ředitel je povinen bez zbytečného odkladu ode dne přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. d) do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu je statutární ředitel povinen písemně oznámit rozsah snížení základního 17

18 kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným. e) rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po zápisu usnesení do obchodního rejstříku zveřejní statutární ředitel nejméně dvakrát za sebou s 30-denním odstupem a s výzvou věřitelům, aby přihlásili svoje pohledávky vůči společnosti Účinky snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku Pokud stanovy neurčují jinak, řídí se podmínky snížení základního kapitálu obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 27 Změna stanov 27.1 O změně stanov rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí mít formu notářského zápisu, který také obsahuje text nových stanov společnosti Pozvánka na valnou hromadu, která má rozhodovat o změně stanov, musí obsahovat alespoň základní podstatu navrhovaných změn a návrh změny stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu stanovenou v pozvánce na valnou hromadu. Akcionář má právo si vyžádat na vlastní náklady kopii návrhu změn stanov. Na toto právo musí být akcionáři v pozvánce upozorněni Statutární ředitel je povinen nechat návrh změn stanov k posouzení správní radě. Po projednání správní radou se návrh spolu s jeho odůvodněním předkládá valné hromadě k rozhodnutí. Po schválení změn stanov je statutární ředitel povinen zabezpečit zápis změn v obchodním rejstříku. Změny stanov dle 431 ZOK nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady Dojde-li ke změně stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je statutární ředitel společnosti povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a toto uložit do sbírky listin rejstříkového soudu. 18

19 Článek 28 Záležitosti neupravené stanovami 28.1 V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení dalších obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o obchodních korporacích. 19

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost )

POZVÁNKA. na řádnou valnou hromadu společnosti. POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti POHL cz, a.s. IČ: 25606468 se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63 (dále jen Společnost ) Představenstvo Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s.

STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. STANOVY akciové společnosti AGROPROVODOV a.s. Úplné znění schválené valnou hromadou konanou dne 2.12.2016 Č l á n e k I. Úvodní ustanovení Akciová společnost AGROPROVODOV a.s. v důsledku realizace změny

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání Akciová společnost Agropodnik Košetice, a.s. byla založena jako družstvo s obchodní firmou Družstvo Agropodnik Košetice a zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2003, následně byla změněna její

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s.

STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. STANOVY akciové společnosti Resonanční pila, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Resonanční pila, a.s. 2. Sídlo společnosti: Chlumec

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07. STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo :

Představenstvo akciové společnosti. Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, Praha 2 Identifikační číslo : Představenstvo akciové společnosti Péče o krajinu a.s. se sídlem Na Kozačce 1103/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo : 28273729 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25.8.2016

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ IČ: zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více