I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 STANOVY společnosti Severocentrum, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí jediného člena představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti (1) Akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny dle 171 odst. 1 a 172 odst. 2,3 zák.č. 513/1991 Sb. dne (2) Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, číslo vložky Obchodní firma společnosti a sídlo společnosti (1) Obchodní firma společnosti zní: Severocentrum, a.s. (2) Sídlem společnosti je: Ústí nad Labem, Vaníčkova 1594/1, PSČ (3) Identifikační číslo společnosti: Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 4 Doba trvání společnosti Společnost je založena na dobu neurčitou. 5 Jednání a podepisování jménem společnosti (1) Jménem společnosti jedná představenstvo. (2) Jednat jménem společnosti je oprávněn člen představenstva samostatně. (3) Podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí podpis člen představenstva samostatně. 6 Základní kapitál společnosti, změny základního kapitálu, způsob splácení emisního kursu akcií (1) Základní kapitál společnosti činí ,--Kč, (slovy: Sedmmilionůpětsetsedmdesátosmtisícšestsetkorunčeských). (2) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Zvýšení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními zák.č.513/1991 Sb. upsáním nových akcií, podmíněným zvýšení základního kapitálu, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, kombinovaným zvýšením základního kapitálu a zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva. (3) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními b zák.č.513/1991 Sb. snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, a upuštěním od vydání akcií. (4) Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu se na základě těchto stanov nepřipouští.

2 (5) O podmíněném zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Podmíněné zvýšení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními 207 zák.č.513/1991 Sb. (6) Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií, které upsali, nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části je upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20% ročně. (7) V případě nesplacení emisního kursu akcií upsaných upisovatelem se postupuje v souladu s ust. 177 odst. 3) 7) zák.č.513/1991 Sb. (8) V případě zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií peněžitými vklady jsou upisovatelé povinni část jmenovité hodnoty jimi upisovaných akcií, kterou stanoví valná hromada společnosti, nejméně však 30% a případné emisní ážio splatit ve lhůtě určené valnou hromadou, nejpozději do jednoho roku. V případě prodlení upisovatele se splácením akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti se přiměřeně použije ust. 177 zák.č. 513/1991 Sb. 7 Akcie společnosti (1) Základní kapitál je rozdělen na: 250 ks (slovy:dvěstěpadesátkusů) kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě akcie 5.300,--Kč (slovy:pěttisíctřistakorunčeských), ks (slovy:jedentisíckusů) kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě akcie 530,--Kč (slovy:pětsettřicetkorunčeských), ks (slovy:dvatisíceosmsetdevadesáttřikusy) kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě akcie 53,--Kč (slovy:padesáttřikorunčeských) ks (slovy:třicetsedmtisícosmsetdevadesáttřikusy) kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě akcie 147,--Kč (slovy:jednostočtyřicetsedmkorunčeských). (2) Akcie společnosti jsou v listinné podobě. (3) Akcie společnosti musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, číselné označení, datum emise a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. (4) Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny za těchto podmínek: a) písemná žádost majitele hromadné listiny o její výměnu za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny musí být doručena do vlastních rukou společnosti a podpis majitele hromadné listiny musí být na žádosti úředně ověřen, b) společnost je povinna vyměnit majiteli hromadné listiny tuto hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny do 90 dnů ode dne doručení žádosti, c) majitel hromadné listiny je povinen tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny převzít v sídle společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k tomu bude společností písemně vyzván, přičemž písemná žádost uvedené pod písm.a) tohoto odstavce musí obsahovat závazek majitele hromadné listiny uhradit společnosti škodu způsobenou nepřevzetím takto vyžádaných jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin v této třicetidenní lhůtě, d) majitel hromadné listiny odpovídá společnosti za škody, které jí vzniknou v důsledku nepřevzetí jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin z důvodu změny majitele hromadné listiny nebo doručovací adresy majitele hromadné listiny.

3 Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. II. SPRÁVA SPOLEČNOSTI 8 Orgány společnosti A. VALNÁ HROMADA 9 Pojem a pravomoc (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. Valné hromadě přísluší rozhodovat o veškeré činnosti společnosti, pokud zákon nebo stanovy nevyhrazují právo rozhodování jiným orgánům společnosti. (2) Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem dle ust. 210 zák.č.513/1991 Sb. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle ust. 210 zák.č.513/1991 Sb. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů dle ust. 160 zák.č. 513/1991 Sb., d) volba a odvolání členů představenstva, e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných dle ust. 200 zák.č.513/1991 Sb., f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, h) stanovení tantiém, i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, j) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního předpisu a o zrušení jejich registrace, k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, m) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, n) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku dle ust. 64 zák.č. 513/1991 Sb., o) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon č.513/1991 Sb. nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřují zákon nebo stanovy společnosti. (3) Postup při doplňování a změně stanov: O doplnění nebo změně stanov rozhoduje valná hromada na návrh předložený valné hromadě představenstvem. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo

4 společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. Rozhodne-li valná hromada společnosti o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. (4) Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty: O způsobu rozdělení zisku a úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva, které je povinno návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty projednat s dozorčí radou, jež k návrhu představenstva připojí své vyjádření, které bude společně s takovým návrhem předloženo valné hromadě k rozhodnutí. 10 Svolání a místo konání (1) Valnou hromadu svolává představenstvo, případně člen představenstva. Může ji svolat též dozorčí rada, vyžaduje-li to zájem společnosti. (2) Valná hromada se svolává oznámením uveřejněným v celostátně distribuovaném deníku Lidové noviny. V případě zániku tohoto deníku se valná hromada svolává oznámením uveřejněným v celostátně distribuovaném deníku Právo. Oznámení musí obsahovat alespoň označení, zda jde o řádnou, či mimořádnou valnou hromadu, firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady a pořad jednání valné hromady s tím, že pokud má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Zaslání kopie návrhu stanov je každý akcionář oprávněn si vyžádat avšak na svůj náklad a své nebezpečí. (3) Oznámení musí být uveřejněno nejpozději 30 dnů před uvedeným dnem konání. (4) Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, může však být svolána i jinam. (5) Řádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat každoročně, a to nejpozději do 6 měsíců po skončení kalendářního roku. (6) Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání: a) jestliže se na tom usnesla předcházející valná hromada, b) vyžadují-li to vážné zájmy společnosti, c) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, jež mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, a to písemně a s odůvodněním, návrhem pořadu jednání takové valné hromady a s uvedením návrhů, které hodlá (hodlají) valné hromadě předložit, d) v případech uvedených v 193 zák.č.513/1991 Sb. 11 Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady (1) Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář. V případě zmocněnce akcionáře je tento povinen se prokázat plnou mocí akcionáře, na které je vyžadován úředně ověřený podpis akcionáře. Je li akcionářem právnická osoba, musí se osoba vykonávající práva takového akcionáře na valné hromadě prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné úřední evidence ne starší 6 měsíců. Zmocněnec právnické osoby akcionáře je povinen prokázat udělení plné moci oprávněně jednající osobou akcionáře, a to příslušným výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné úřední evidence ne starší 6 měsíců. (2) Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě na základě předložených akcií. S každou jednou korunou jmenovité hodnoty akcie společnosti je spojen jeden hlas. (3) Hlasování na valné hromadě se děje aklamací.

5 (4) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, který zajistí listinu přítomných, do které se zapisují akcionáři přítomní na valné hromadě. V listině přítomných musí být uvedeno jméno (firma) akcionáře nebo zmocněnce, jeho bydliště (sídlo), čísla listinných akcií a jmenovitá hodnota akcií, jež je opravňují k hlasování a počet hlasů, které mu podle počtu akcií náleží. K listině se případně připojí plné moci zmocněnců. Obsah listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel. (5) O konání valné hromady se vyhotovuje zápis obsahující: firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí valné hromady, obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. 12 Podmínky platného usnesení (1) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, jež mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. (2) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud příslušná ust. zák.č.513/1991 Sb. nevyžadují většinu jinou. O záležitostech uvedených v 9 odst. 2) písm. a), b) a c) těchto stanov a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nich byly vydány zatímní listy. Rozhoduje-li valná hromada o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií, vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií dle ust. 204a zák.č.513/1991 Sb., o schválení ovládací smlouvy dle ust. 190b zák.č.513/1991 Sb., o schválení smlouvy o převodu zisku dle ust. 190a zák.č.513/1991 Sb. a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů. V případě, že společnost vydá více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. O rozhodnutích, uvedených v tomto článku stanov musí být pořízen notářský zápis. (3) Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, musí být svolána náhradní valná hromada s nezměněným pořadem jednání nejpozději do 6 týdnů po dni, na který byla svolána původně. Tato náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na výši zastoupeného kapitálu, na což je třeba výslovně upozornit v pozvánce. Oznámení o konání valné hromady však musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a lhůta stanovená ke svolání valné hromady se zkracuje na 15 dnů.

6 (4) Valná hromada se může platně usnášet pouze o záležitostech, které byly uvedeny v pozvánce. Tato podmínka se nevyžaduje v případě jednomyslného usnesení na valné hromadě, na které jsou přítomni akcionáři mající akcie, představující 100% základního kapitálu. (5) Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Forma notářského zápisu se vyžaduje v případech uvedených v zák.č.513/1991 Sb. B. PŘEDSTAVENSTVO 13 Pojem a pravomoc (1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Jedná jménem společnosti navenek, vytváří a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. Představenstvo je oprávněno pověřit výkonem svých práv další orgány společnosti. (2) Představenstvu přísluší zejména: a) vykonávat usnesení valné hromady, b) zabezpečit vypracování roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, c) vyhotovit a jedenkrát ročně valné hromadě předložit zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a o obchodní politice společnosti, d) zajišťovat řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti, e) vyhotovit a předkládat valné hromadě k projednání návrhy koncepce rozvoje společnosti a návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků pro dosahování jejich cílů, f) určovat způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti, g) schvalovat organizační strukturu společnost, zásadní řídící organizační normy společnosti, návrhy týkající se dislokačních otázek společnosti, uzavírání smluv o sdružení a o účasti společnosti v obchodních společnostech, h) jmenovat, odvolávat a kontrolovat činnost ředitele společnosti s právem zrušit jeho rozhodnutí, i) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům společnosti. (3) Povinnosti představenstva: Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem č.328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších novel. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhnout valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. V případě uzavírání smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nebývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné, případně konsolidované účetní závěrky, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. (4) Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě.

7 14 Organizace (1) Představenstvo společnosti má jednoho člena. Člena představenstva volí valná hromada, která je též oprávněna jej odvolat. Funkční období člena představenstva činí 5 let. Opětovná volba je možná. (2) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zák.č.455/1991 Sb. a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zák.č.455/1991 Sb. (3) Člen představenstva nesmí: podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. C. DOZORČÍ RADA 15 Pojem, organizace a pravomoc (1) Členy dozorčí rady volí valná hromada společnosti. Má-li však společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu, volí jednu třetinu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. (2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. (3) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. (4) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. (5) Dozorčí rada se skládá ze 3 členů, jejichž funkční období činí 5 let. Opětovná volba je možná. (6) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a podle potřeby svolává její zasedání, a místopředsedu. Usnesení dozorčí rady je platně přijato, pokud s ním souhlasí alespoň dva její členové. (7) Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady společnosti. (8) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 16 Hospodaření společnosti a pravidla pro rozdělování zisku (1) První obchodní rok společnosti začíná dnem vzniku společnosti a končí 31.prosincem příslušného kalendářního roku. Každý další obchodní rok společnosti začíná 1.lednem a končí 31.prosincem příslušného kalendářního roku. (2) Společnost povinně zřizuje rezervní fond podle zákona č.513/1991 Sb. a v souladu se stanovami společnosti. Společnost zřizuje podle svého rozhodnutí případně další účelové fondy při respektování platné právní úpravy pro jejich zřizování a hospodaření s nimi. (3) Způsob hospodaření s finančními fondy upravují vnitřní organiz. normy společnosti.

8 (4) Vytvořený zisk společnost rozděluje dle usnesení valné hromady, která rozdělení zisku projedná. (5) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o částku odpovídající 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu, odpovídající 20% výše základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty. 17 Účetní závěrka a výkaznictví Společnost: a) vytváří soustavu ekonomických informací v souladu s příslušnými závaznými právními předpisy, b) vede účetnictví v české měně v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) poskytuje účetní a statistické údaje příslušným orgánům v rozsahu, způsobem a termínech stanovených obecně závaznými právními předpisy. 18 Zásady pro sestavování bilance společnosti (1) Za obchodní rok sestavuje společnost majetkové a finanční bilance v souladu s platnými právními předpisy, a to v rozsahu stanoveném valnou hromadou, představenstvem nebo z podnětu dozorčí rady. Bilance jsou součástí roční účetní závěrky. (2) Majetková bilance společnosti je sestavována minimálně ve formě a rozsahu účetní rozvahy stanovené pro společnost platnými právními předpisy. Podrobnější bilance je sestavována podle požadavků valné hromady, představenstva nebo z podnětu dozorčí rady. (3) Finanční bilance společnosti se sestavuje jako srovnání potřeby a použití finančních prostředků pro rozvoj společnosti, hmotné zainteresovanosti zaměstnanců, orgánů a akcionářů společnosti na jedné straně a tvorby použitelných zdrojů k jejich profinancování na straně druhé. (4) Za správnost a úplnost sestavení bilance odpovídá představenstvo, které ji předkládá valné hromadě a dozorčí radě. (5) Majetková a finanční bilance společnosti je vždy zpracovávána jako součást jejího ročního či dlouhodobého finančního plánu a roční účetní závěrky. Kromě toho jsou tyto bilance sestavovány podle potřeby na základě rozhodnutí valné hromady, představenstva nebo dozorčí rady. 19 Zrušení společnosti (1) Společnost se zrušuje: dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady společnosti, pokud dojde k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodů, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. (2) Společnost zaniká na výmazem z obchodního rejstříku.

9 20 Oznámení a vyhlášky společnosti Oznámení a vyhlášky společnosti se oznamují v Obchodním věstníku vyjma svolávání valné hromady, jež se děje v souladu s ust. 10 odst. 2) stanov. 21 Závěrečná ustanovení (1) Společnost může zakládat dceřiné společnosti a zastupitelství na území ČR a jiných států v rámci platných právních předpisů. (2) Působnost společnosti, kterou neupravují výslovně tyto stanovy, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Ing. Michal Svoboda jediný člen představenstva

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti Stanovy společnosti CRISTAL PALACE, a. s. ke dni 15. 5. 2013 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost CRISTAL PALACE (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.

STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. STANOVY Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl.1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více