Podnikatelský plán Malé technické služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán Malé technické služby"

Transkript

1 Podnikatelský plán Malé technické služby Podnikatelský plán obsahuje shrnutí podnikatelského záměru - jeho investiční i neinvestiční části. Osnova podnikatelského plánu: Obsah 1. Informace o sociálním podniku a jeho strategiích 1.1 Motto Hlavní náplní činnosti sociálního podniku je sociální poslání. Úkolem je zaměstnat především osoby znevýhodněné na trhu práce osoby se zdravotním či mentálním postiţením, osoby ohroţené sociálním vyloučením osoby, jimţ je věnována na základě zákona při zprostředkování zaměstnání ze stran Úřadu práce zvýšená péče. Při činnosti sociálního podniku jsou uplatňovány principy sociální, ekonomický a environmentální, všechny tyto aktivity se prolínají. Důleţitý je přínos pro místní region. 1.2 Historie, vlastnické poměry Název: Malé technické služby Právní forma:. Zakladatelé:. Rok zaloţení: 2015/2016 Podnik je/není plátcem DPH. 1.3 Předmět podnikání Předmětem podnikání sociálního podniku je: - Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona. Hlavní náplní činnosti sociálního podniku jsou: - údrţba a úklid veřejných prostranství, lehké stavební práce, vyklízení prostor, stěhování, terénní a výkopové práce, údrţba zahrad a zahradnické sluţby, - provoz sběrného dvora, kompostáren, odpadové hospodářství 1.4 Klíčové osoby a subjekty Na vzniku sociálního podniku se aktivně podíleli: Vznik sociálního podniku byl konzultován s Personálním a poradenským sociálním druţstvem, Úřadem práce. 1.5 Obecně prospěšný cíl společnosti: Sociální podnik se zaměřuje na uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce (osob 50+, dlouhodobě nezaměstnaných, osob se zdravotním či mentálním postiţením) a poskytování sluţeb ve prospěch místních komunit především z území DSO mikroregionu Moštěnka. Zaměstnancům poskytuje moţnost prostřednictvím smysluplné práce, které zohledňuje jejich znevýhodnění, více se zapojit do ţivota obce, kde ţijí, i mimo ni a vést aktivní ţivot. 1.6 Současná situace budování sociálního podniku V současné době je zpracován podnikatelský plán. Jsou vyhledáváni další potenciální partneři a zakladatelé sociálního podniku. Předpokládaný termín zaloţení je přelom roku 2015/ Strategické cíle sociálního podniku A. Vybudování sociálního podniku, který se prosadí na místním trhu, bude zajišťovat chybějící sluţby v regionu. B. Vytváření kvalitních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce - příleţitost pro zaměstnance získat smysluplnou práci C. Podílení se na rozvoji regionu a to především vyuţíváním místních zdrojů a péčí o zkvalitňování ţivotního prostředí. D. Vybudování dlouhodobě ekonomicky prosperujícího a samostatně působícího sociálního podniku. 1

2 2 Popis nové podnikatelské aktivity a možnosti jejího vývoje Podnikatelská strategie sociálního podniku je zaloţena na dvou výše uvedených typech vzájemně se prolínajících a doplňujících sluţeb (viz 1.3). Výhodou je znalost místního prostředí včetně kontaktů potřebných pro rozvoj firmy. Na začátku své činnosti se bude sociální podnik svou nabídkou orientovat na sluţby pro podnikatele a obce v nejbliţším okolí. Bude poskytovat kvalitní sluţby a zároveň vytvářet vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance. Nejméně 51% zaměstnanců bude z cílové skupiny. Následně rozšíří poskytování sluţeb i pro domácnosti. V oblasti podnikatelských aktivit se zaměří na úpravu a údrţbu veřejných prostranství, zahradnické práce, lehké stavební a přidruţené práce, práce v oblasti odpadového hospodářství, drobné řemeslné práce. 3 Vymezení trhu a analýza trhu 3.1 Vymezení trhu Vymezení trhu geografické: obce DSO mikroregionu Moštěnka. Z hlediska obchodního se bude po počátečním zavedení jednat o hledání a zavádění nových sluţeb, které v regionu buďto chybí úplně nebo jsou zajišťovány pouze nedostatečně. 3.2 Vymezení konkurence Firma typu malé technické sluţby (MTS) v nejbliţším okolí neexistuje, pro obce vykonávají tyto aktivity především pracovníci obcí přijatí na VPP. Pracovníky na VPP však po uplynutí smlouvy (maximální délka 12 měsíců) není moţno opět zaměstnat a je nutné zaškolit další (podmínky VPP se mění). Pracovníci přijatí na VPP často vyţadují dohled a ne vţdy je jejich práce efektivní. MTS se stabilními zaměstnanci umoţní zajistit stálé zakázky stejně jako nárazové v patřičné kvalitě bez další zátěţe pro obce. Domácnosti mají k těmto sluţbám ztíţený přístup, někde vůbec neexistují. Podniky tyto sluţby zajišťují většinou vlastními silami. 3.3 Zákaznické portfolio Portfolio zákazníků se bude rekrutovat z obcí mikroregionu Moštěnka, místních podnikatelů a případně i domácností. 3.4 Vliv sezónnosti Práce MTS mají částečně sezónní charakter. Činnost v zimním období bude případně rozšířena i o další činnosti dle potřeb obcí, místních podnikatelů a domácností. 3.5 Plánovaný obchodní obrat tisíc Kč/rok 3.6 Analýza ziskovosti, bod zvratu Analýza ziskovosti MTS se odvíjí od nabízených sluţeb a jejich uplatnění na trhu a porovnání trţeb a nákladů. Základními sluţbami sociálního podniku MTS jsou - údrţba a úklid veřejných prostranství, lehké stavební práce, vyklízení prostor, stěhování, terénní a výkopové práce, údrţba zahrad a zahradnické sluţby geografické vymezení: obce Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka - vybrané sluţby v oblasti odpadového hospodářství - provoz sběrného dvora, kompostáren geografické vymezení: obce Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka Základní sluţby by měly být prováděny na základě krátkodobých/dlouhodobých smluv s obcemi, místními podnikateli, domácnostmi. Základní sluţby by se na obratu podniku měly podílet 90%. Doplňkovými sluţbami MTS jsou - úklidové práce, práce v lese a další geografické vymezení: obce Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka Doplňkové sluţby jsou poskytovány na základě objednávky především místním podnikatelům, obcím a domácnostem. Na obratu podniku by se měly podílet 10%. Při zajištění dlouhodobých smluv s ročním obratem Kč/rok se podnik MTS stává neztrátovým. Tato částka spolu s příspěvkem ÚP na vymezená chráněná pracovní místa a s předpokládanými získanými dotacemi z ESF pokryje mzdové náklady, provozní náklady a pravidelné platby. Optimální doba pro dosaţení tohoto obratu je dva roky od zahájení činnosti podniku. 2

3 4 Marketingová strategie 4.1 Segmence trhu Nabízené sluţby budou nabízeny v obcích DSO mikroregionu Moštěnka, orientují se na: A. Obce - údrţba veřejných prostor a zeleně, drobné stavební práce, terénní a výkopové práce - oblast odpadového hospodářství provoz sběrného dvora, kompostáren - práce v lese B. Místní podnikatelé - drobné stavební práce, terénní práce a výkopové, zahradnické práce, zemědělské činnosti C. Domácnosti - zahradnické práce, drobné stavební práce, údrţbové práce, venkovní úklidové práce, vyklízení prostor, stěhování Strategičtí partneři DSO mikroregionu Moštěnka, popř. další. Prodejní kanály Přímý prodej, webová prezentace 4.2 Konkurenční výhody - Znalost regionu, potřeb obcí, prezentace prospěšnosti sociálního podnikání zaměstnání místních obyvatel 4.3 Odhad prodeje a podílu na trhu MTS nabízenými sluţbami pro obce nemají konkurenci v dalších podnicích, v případě osvědčení a finanční výhodnosti by se mohly stát hlavními dodavateli některých nabízených sluţeb pro obce. Odebírání sluţeb místními podnikateli bude moţné také v rámci náhradního plnění. Sluţby pro domácnosti vyplynou z potřebnosti, v souvislosti s výrazným stárnutím místního obyvatelstva lze očekávat zvýšenou poptávku sluţeb pro seniory, dalšími předpokládanými odběrateli sluţeb jsou časově vytíţení občané. Těţiště sluţeb je rozloţeno mezi sluţby pro obce, sluţby pro podnikatele a domácnosti. Stanovení ceny Cena musí pokrýt náklady, být přiměřená po zákazníky a ne vyšší neţ obvyklá na trhu. Podnik se bude snaţit o získání dlouhodobých smluv na úklidu a údrţbu veřejných prostranství s obcemi a podnikateli, na nabízené práce pro domácnosti domácnostmi a zajištění vybraných sluţeb v oblasti odpadového hospodářství pro obce, svazek obcí. Ceník sluţeb DRUH PRÁCE MĚRNÁ JEDNOTKA SAZBA KČ ZAHRADNICKÉ Jarní výhrab trávníku m 2 0,85 Podzimní výhrab trávníku m 2 1,60 Provzdušnění trávníku m 2 0,50 Válení trávníku m 2 0,40 Přihnojení trávníku (cena vč. hnojiva) m 2 0,75 Pokos trávníku 8x ročně m 2 0,80 Pokos trávníku 6x ročně m 2 1,00 Pokos trávníku 5x ročně m 2 1,20 Pokos trávníku 4x ročně m 2 1,50 Ostatní plochy (stařina) m 2 1,70 Odplevelení keřových skupin m 2 8,50 Odplevelení keřových skupin - chemické m 2 1,65 Řez keřů do 1,5 m m 2 12,00 3

4 Řez keřů nad 1,5 m m 2 16,50 Řez a tvarování ţivých plotů m 2 16,50 Řez stromů (průměr koruny do 2 m) ks 85,00 Řez stromů (průměr koruny 4-6 m) ks 580,00 Řez stromů (průměr koruny 8-10 m) ks 1580,00 Odstranění pařezu ks 850,00 Zaloţení trávníku výsevem m 2 20,00 Odvoz biologického odpadu - tráva t 350,00 Odvoz biologického odpadu - větve t 450,00 Úklid zelených ploch - prostranství hod. 115,00 ÚKLID ČERNÉ SKLÁDKY Ruční úklid hod. 115,00 Jízdné km 20,00 Cena za uloţení dle skutečných nákladů uloţení na skládce DROBNÉ STAVEBNÍ A ÚDRŽBOVÉ PRÁCE Nasazení pracovníka hod. 115,00-200,00 Odvoz odpadu dle dohody VÝKOPOVÉ PRÁCE Výkopové práce - stroje Bude doplněno Ruční výkopové práce bez převozu zeminy Bude doplněno Ruční výkopové práce s převozem zeminy Bude doplněno ÚKLIDOVÉ PRÁCE Venkovní úklidové práce hod. 115,00-150,00 Vyklízení prostor dle dohody na základě toho, co je třeba vyklidit STĚHOVACÍ PRÁCE Drobné stěhovací práce hod. 120,00-200,00 Stěhovací práce včetně auta a 1-3 pracovníků hod. dle dohody POMOCNÉ LESNICKÉ PRÁCE Pomocné lesnické práce hod. dle dohody podle typu práce POMOCNÉ PRÁCE V ZEMĚDĚLSTVÍ Pomocné práce v zemědělství hod. dle dohody podle typu práce 4.4 Servis, sluţby, přidaná hodnota Přidaná hodnota našich sluţeb bude obsaţena především v jejich kvalitě a komplexnosti. Tím, ţe nabízíme celou škálu sluţeb, vycházíme vstříc především těm zákazníkům, kteří budou moci omezit škálu dodavatelů sluţeb a sníţit tak pracnost výběru a moţných komplikací s dodavateli. 4.5 Primární marketingová média Webová prezentace, tiskoviny (letáky), místní zpravodaje obcí. 4

5 Marketingový mix, realizace a zpětná vazba - vytvoření image sociálně a environmentálně zaloţeného sociálního podniku, vstřícného ke všem společenským skupinám - jednotná prezentace podniku logo, firemní identita, její důsledná aplikace - propagace formou tiskových zpráv 4.6 Komunikace pojmu Sociální podnik Při komunikaci se zákazníky budeme kromě ekonomické výhodnosti našich sluţeb zdůrazňovat současně společenskou prospěšnost sociálního podniku. Ta bude vycházet především z těchto aspektů: - zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce - zaměstnání pracovní síly z regionu - kvalitní práce - zohlednění sociálního, ekonomického a environmentálního hlediska 5 Harmonogram plán činnosti A. Uchopení podnikatelského záměru / rozšíření podnikatelského záměru B. Průzkum trhu a právního prostředí C. Absolvování stáţí v sociálních podnicích obdobného zaměření D. Jednání se zainteresovanými subjekty a získání podpory pro ustanovení sociálního podniku E. Podnikatelský plán F. Ustavení sociálního podniku G. Zajištění financování předjednání podpory, vymezení chráněných míst, dotační podpora z ESF, IROP, zajištění zakázek H. Zajištění materiálního zázemí I. Proškolení a zapracování pracovníků K. Zahájení činnosti podniku L. Získávání širšího portfolia zákazníků, marketingová podpora L. Dosaţení bezztrátovosti sociálního podniku Konkrétní termíny jednotlivých etap budou doplněny po definitivním rozhodnutí o zaloţení sociálního podniku. 6 Management a lidské zdroje Protoţe se alespoň z počátku bude jednat o malý podnik s jednoduchou organizační strukturou, bude řízen jedním vedoucím pracovníkem. Vedle vedoucího pracovníka, který bude současně vykonávat odbornější práce, budou zaměstnáni 3 pracovníci na celý nebo částečný pracovní úvazek s ohledem zdravotní stav a potřeby pracovníků. Pracovníci pracují v týmu, mají společný, cíl, spolupracují na základě společně přijatých pravidel. Obsah práce je vymezen v bodě 1.3. Konkrétní práci bude přidělovat vedoucí pracovník. Vedle základní mzdy můţe být navíc vyuţit motivační systém odměňování nebo jiné benefity, v závislosti na dosaţených ekonomických výsledcích. Tabulka managementu a lidských zdrojů vzor Pracovní pozice pož. kval. úvazek cíl. sk. 1 ž/m mzda os. náklady Vedoucí pracovník SŠ/USO 1,0 ne M , ,- Účetní USO 0,15 ne Ţ 2 160, ,- Pracovník I zákl. 1,0 č. 1 M/Ţ , ,- Pracovník II zákl. 1,0 č. 1 M/Ţ , ,- Pracovník III zákl. 0,5 č. 2 M/Ţ 4 500, ,- 1 Pracovník č. 1 dlouhodobě nezaměstnaný, 55+, lehce zdravotně postiţený 1 úvazek/12 000,- Kč/16 080,- Kč hrazeno z ÚP (Příspěvky ze zákona o zaměstnanosti) nebo projektu Pracovník č. 2 OZP 1 úvazek/9 000 Kč/ Kč hrazeno 75% ÚP, 25 % organizace 5

6 Celkem , ,- Celkem za rok ,- Dotace DLE APZ, projektu ESF Vlastní zdroje ,- 7 Potřeby a zdroje Předpokládá se čerpání z IROP na podporu vybavení sociálního podniku Drobné pracovní nářadí a pomůcky, ochranné pomůcky, pracovní oděv a obuv, notebook, telefon předpokládaná částka ,- Kč. Vybavení stroji malotraktor s příslušenstvím apod. Bude doplněno a vyčísleno. Automobil zájem o získání sponzorského automobilu. Předpokládá se čerpání finančních prostředků z APZ a ESF na mzdové náklady Náklady na mzdy se započtenou dotací ,- Kč (bez dotace ,- Kč) Počáteční investice + provozní náklady na 1 rok (ţivnostenské oprávnění, provoz mobilního telefonu, údrţba software, internet, vizitky + propagační materiály, kancelářské pomůcky, pronájem kanceláře) ,- Kč Celkem cca ,- Kč 8 SWOT analýza podnikatelské aktivity (tj. analýza silných a slabých stránek, externích příleţitostí a hrozeb v managementu i marketingu) SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Snaha zainteresovaných subjektů o zaměstnání OZP Nízké vzdělání cílové skupiny Malé pracovní návyky, nižší výkony Podpora ze strany ÚP Potřebnost nabízených služeb Nezkušenost se sociální ekonomikou a podnikáním a malá informovanost Možná vysoká počáteční fluktuace Příležitosti Rizika Podpora sociálního podnikání v programovacím období EU Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, v nichž lze i zvýhodňovat sociální podniky Snaha v regionu o uplatnění znevýhodněných na trhu práce Nedostatek dalších služeb v regionu Zvyšující se míra nezaměstnanosti v DSO mikroregionu Moštěnka Nezájem o nabízené služby Nezájem o zaměstnání cílové skupiny 6

7 9 Analýza rizik podniku 9.1 Riziková matice (identifikace rizik, opatření k eliminaci rizik apod.). Ţadatel uvede, jakým způsobem konkrétně bude řešit identifikovaná rizika (ve vztahu k trhu i ve vztahu k zaměstnancům a dalším zainteresovaným skupinám). Analýza rizik sociálního podniku Předpoklady, které musí být splněny, aby byl projekt úspěšně realizován Pravděpodobnost nesplnění předpokládané podmínky Velikost rizika při nesplnění předpokl. podmínky Dostatečná poptávka po výstupech projektu Stabilita provozních nákladů Zajištění zastupitelnosti členů projektového týmu Rizika provozní Střední poptávka po sluţbách podniku je vázána zejména na odběr ze strany obcí DSO mikroregionu Moštěnka Střední sociální podnik nebude vyţadovat ţádné nestandardní náklady na svůj provoz. Důleţitá je vyuţití podpor ÚP, dotačních prostředků EU. V případě nárůstu nákladů na provoz budou tyto náklady kryty zvýšenými trţbami. Rizika personální Nízká v rámci sestavování projektového týmu byla ke kaţdému členu týmu přiřazena osoba, která ho v případě potřeby ve všech směrech zastoupí. Vysoké Střední Nízké Zajištění stabilního pracovního týmu ve stanoveném počtu pro cílovou skupinu Střední - projekt od samého počátku počítá se zaměstnáváním osob z cílové skupiny a jejich zaškolováním. Střední Zapracování pracovníků z cílových skupin za optimální dobu Dodržení legislativních zákonů, předpisů, vyhlášek a norem Vysoká vlivem nízkých pracovních návyků pracovníků cílových skupin, popř. vzhledem k jejich zdravotního stavu, můţe docházet k delší době nutné k jejich zapracování. Rizika legislativní Nízká je dohlíţeno na to, aby projekt zaloţení sociálního podniku byl v souladu se strategickými rozvojovými materiály, příslušnými zákony a vyhláškami, bezpečnostními předpisy a technologickými normami, hygienickými předpisy. Střední Nízké Postupy pro omezení nebo eliminaci rizik Nedostatečná poptávka po výstupech projektu Nestabilita nákladů Nezajištění zastupitelnosti jednotlivých projektového týmu provozních členů Riziko nedostatečné poptávky po produktech sociálního podniku bylo charakterizováno jako střední. Eliminaci tohoto rizika budeme realizovat pomoci rozšiřování okruhu zákazníků a nabídkou dalších sluţeb na základě poptávky Nestabilita provozních nákladů je opět chápána jako riziko střední, jde o náklady, se kterými sociální podnik v rámci podnikatelské činnosti počítá a bude mít pro ně vyhrazenu určitou částku ve svém rozpočtu. Pro usnadnění řešení personálních záleţitostí má kaţdý člen projektového týmu určenou konkrétní osobu, která ho v případě potřeby operativně zastoupí. S řešením zastupitelnosti je počítáno jiţ od samotného vzniku záměru zaloţení sociálního podniku. 7

8 Nezajištění stabilního pracovního týmu ve stanoveném počtu pro cílovou skupinu Dodržení legislativních zákonů, předpisů, vyhlášek a norem Zapracování pracovníků z cílových skupin za optimální dobu Riziko střední - zaměstnanci z cílové skupiny budou zaměstnáni na částečný pracovní úvazek a v případě nutnosti dojde k jeho dočasnému navýšení. Předejít problematice nedodrţení legislativního rámce lze důslednou kontrolou všech kroků při zakládání a fungování sociálního podniku z pohledu souladu s právním řádem platným a účinným v ČR. Při spolupráci s Domovem Adam bude vytvořen plán předběţného zapracování, ve kterém budou připravováni budoucí zaměstnanci podniku na výkon konkrétní profese. Tím bude zkrácena nutná doba k plnému zapracování při přijetí zaměstnance do podniku. 10 Principy sociálního podnikání 10.1 Popis cílové skupiny Sociální podnik se zaměřuje na uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce. Znevýhodnění těchto skupin spočívá v různých druzích omezení. Nejčastěji se jedná o omezení ze zdravotních důvodů a to buďto o omezení fyzické, nebo duševní. K tomuto omezení často přistupuje omezení věkové bez ohledu na to, jestli se jedná o skutečný hendikep nebo pouze o předsudek nebo špatnou personální práci zaměstnavatelů. Tato cílová skupina si pro svou sníţenou výkonnost obtíţně hledá zaměstnání na otevřeném trhu práce. Další, nejčastěji se vyskytující cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané. Tyto osoby se často vyznačují kromě vlastního omezení ještě nízkou kvalifikací a neschopností přizpůsobení měnícím se podmínkám na trhu práce. Tato skupina je také nejvíce náchylná k sociálnímu vyloučení, čímţ se dostává do začarovaného kruhu, ze kterého se bez účinné pomoci těţko vystupuje. Na tyto cílové skupiny bude prioritně zaměřena naše pozornost a podnikatelský plán je uzpůsoben pracovním schopnostem těchto skupin, které se vyskytují i v našem regionu Adaptace a integrace cílové skupiny Pracovníci z cílové skupiny se s ohledem na jejich specifické potřeby zapracují. V případě specifických potřeb pracovníků z cílových skupin bude zajištěna odborná podpora. Zaměstnání umoţní pracovníkům vykonávat smysluplnou práci a více se zapojit do ţivota obce, kde ţijí, a vést aktivní ţivot. V případě potřeby se pracovníci zapojí do integračních aktivit sociálního podniku. Pro tento účel bude u kaţdého pracovníka po jeho nástupu sestaven individuální plán, ve kterém budou popsány jeho potřeby a příslušné vzdělávací a integrační aktivity Naplňování principu místního rozměru Sluţby budou poskytovány ve prospěch místních komunit především obcí z území DSO mikroregionu Moštěnka a místních podnikatelů a domácností. Sociální podnik se k sociálním principům přihlásil ve svých stanovách: Podnik je podnikem zaloţeným za účelem vytváření podmínek pro pracovní uplatnění osob se zdravotním postiţením, uchazečů o zaměstnání, jimţ je věnována na základě zákona při zprostředkování zaměstnání ze strany Úřadu práce zvýšená péče, zřizování chráněných pracovních míst, a k uspokojování sociálních potřeb těchto osob Spolupráce s partnery Dobré fungování sociálního podniku závisí také na podpoře místního společenství veřejné správy, neziskových organizací i podnikatelů. Sociální podnik se bude snaţit navázat spolupráci se všemi těmito sférami a tuto spolupráci rozvíjet. V oblasti zaměstnávání bude naším klíčovým partnerem úřad práce. Ve spolupráci s ním budeme vybírat vhodné místní pracovníky z cílových skupin. V případě potřeby budeme zajišťovat rekvalifikaci pracovníků a další integrační aktivity Environmentální dopady Nabízené sluţby údrţba veřejných prostranství a zeleně a práce v oblasti odpadového hospodářství provoz sběrného dvora a kompostáren přímo souvisí s ţivotním prostředím a mají na něj výrazně pozitivní dopad. 8

9 10.6 Inovativnost projektu Na území DSO mikroregionu Moštěnka se v současnosti nenachází ţádný funkční sociální podnik. Podnik tak můţe slouţit jako pozitivní příklad a můţe v regionu zprostředkovávat zkušenosti se sociálním podnikáním Pouţití zisku Případný zisk bude pouţit do rezervního fondu podniku nebo na rozvoj sociálního podniku a jeho zaměstnanců v souladu se stanovami sociálního podniku Popis naplňování rovných příleţitostí pro zaměstnance z cílové skupiny Zaměstnávání znevýhodněných skupin jiţ samo o sobě naplňuje principy rovných příleţitostí. Při výběru zaměstnanců nebudeme upřednostňovat příjem pracovníků na základě věku, pohlaví nebo příslušnosti k jiným etnickým skupinám. Budeme výhradně přihlíţet k potřebám konkrétních pracovníků a jejich schopnosti vykonávat určené činnosti. U hendikepovaných pracovníků budeme vyuţívat zkrácenou pracovní dobu dle jejich poţadavků. 9

Město Králíky třídí, vydělává a pomáhá

Město Králíky třídí, vydělává a pomáhá Město Králíky třídí, vydělává a pomáhá Podnikatelský plán sociálního podniku EKO Králíky v.o.s. 1 I. Sociální podnik a jeho strategie II. Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ, osoba oprávněná jednat jménem žadatele

Více

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE

PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE PŘÍRUČKA PRO MĚSTA A OBCE Právní formy sociálního podnikání pro obce Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek Založení sociálního podniku Příklady dobrých praxí ze zahraničí Projektové záměry zapojených

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Radmila Herzánová Anna Kovářová Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více