4.2 Šestikrokový model řízení a zavádění změn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.2 Šestikrokový model řízení a zavádění změn"

Transkript

1 Tab. 4.4 Základní typy změnových strategií Č. Oblast kritických faktorů Příklady 1 Smysluplnost změny smysluplnost z hlediska vize, cílů, priorit a úkolů organizace nezbytnost, potřebnost změny smysluplnost z hlediska hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti spravedlnost atd. 2 Správné provedení změny správné plánování změny správný postup provedení včetně trvalého zavedení správné načasování atd. 3 Správná komunikace změny přiměřená komunikace změny dovnitř organizace dovnitř i ven, její správné načasování získání spojenců a eliminace odpůrců změny vědět, co komu změna bere a komu dává Pramen : autoři 4.2 Šestikrokový model řízení a zavádění změn Model řízení změn ve smyslu Smart Administration Výše uvedená teoreticko-metodologická východiska analyzující změny se nyní pokusíme aplikovat na návrhu modelu řízení a zavádění změn. Tak jako každý model obecně, tak i tento model je založen na určitých předpokladech. Prvním předpokladem je idea, že daný model je ideálním zobrazením, jak prakticky účinně postupovat při řízení změn ve smyslu Smart Administration. Druhým předpokladem je míra určitého záměrného zjednodušení, a to takového, které umožňuje vyčlenit podstatné obsahové kroky, abstrahovat od nepodstatných problémů a určit časovou následnost (sekvenci) jednotlivých kroků. Stanovení časové následnosti jednotlivých kroků může být v řídicí praxi východiskem pro sestavení celkového plánu změn a pro sestavování jednotlivých dílčích metodik vztahujících se k jednotlivým krokům navrhovaného modelu. Dodržení navrhovaného postupu podstatně zvýší míru pravděpodobnosti úspěšné realizace navrhované změny. Třetím předpokladem je skutečnost, že navrhovaný model není nereálnou bez zřetele na realitu vykonstruovanou fikcí, nýbrž ideálním obrazem řízení změn, který byl sestaven na základě analýzy řady empirických případů a osobních zkušeností z praxe řízení změn. Navrhovaný model považujeme za podpůrný prostředek pro efektivní řízení jakékoliv navrhované změny. Pro účinné použití tohoto modelu se předpokládá, že řídicí subjekt bude následně způsobilý tvořivě aplikovat 114

2 ŘÍZENÍ ZMĚN VE SMYSLU SMART ADMINISTRATION navrhovaný obecný obsah s ohledem na konkrétní situaci. Jen tak může navrhovaný model splnit roli metodologického nástroje řízení a zavádění změn. Jak je zřejmé z obrázku 4.5, model je založen na jednotlivých fázích. Pojem fáze označuje určitý časový krok, v jehož rámci jsou uskutečněny určité (v rámečku blíže uvedené) činnosti. Charakteristikou fáze je to, že je stanovena na základě určité sekvence čili časové následnosti jednotlivých kroků. Časová následnost odpovídá logice řízení změn. Tuto logiku řízení změn (transformovanou do podoby navrhovaných šesti kroků) je nutné dodržovat, jinak vzniká riziko, že při praktickém řízení a zavádění dané změny bude docházet k poruchám, či dokonce až k naprostému nenaplnění změnových očekávání (změnových cílů). Jednotlivé fáze modelu jsou: 1. Sdílení ideje změny a správná komunikace aktérů zainteresovaných na změně (respektive komunikace a klima organizace), 2. Analýza a nalezení opatření, 3. Přijetí rozhodnutí o změně, 4. Plánování změny, 5. Provedení a vyhodnocení změny, 6. Trvalé zavedení změny. Model je zobrazen na obrázku 4.5. Obr. 4.5 Model řízení změn ve smyslu Smart Administration Trvalé zavedení: Zajistit nap íklad pomocí zahrnutí do periodických kontrolních mechanism (controlling a reporting), do vnit ních p edpis, do popis práce pracovník, do motiva ních faktor atd. Provedení a vyhodnocení: Prove naplánované opat ení k zavedení zm ny Ud lej vyhodnocení, zda bylo dosaženo naplánovaného Ujisti se, že problém byl vy ešen nebo zm na zavedena, pokud ne, vra se k fázi 1 Analýza rámcových podmínek a nalezení opat ení: Shromáždi informace, analyzuj problém, najdi p í iny a d sledky, u se od jiných, navrhni správné opat ení k zavedení zm ny i vy ešení problém Sdílení ideje zm ny a správná komunikace: Získej spojence a zajisti p im enou komunikaci jednotlivých krok ízení zm ny dovnit organizace i ven Tvorba variant a p ijetí rozhodnutí: Rozhodni o optimálním opat ení nebo odmítnutí zm ny (posu smysluplnost, ú elnost, spravedlnost; na asování; proveditelnost organiza ní, technickou, personální, finan ní atd.) Plánování: cíl a cílových hodnot zm ny (co se má zm nit a pro, indikátory zm ny) harmonogramu, termín a odpov dností rozpo tu zm ny Odmítnutí zm ny : sm r postupu; alternativní sm r postupu; vazba správné komunikace na všechny fáze správná komunikace (fáze 1); d lat správné zm ny (fáze 2 až 3); d lat je správn (fáze 4 až 6) Pramen : autoři 115

3 4.2.2 Stručný popis jednotlivých fází Fáze 1: Sdílení ideje změny a správná komunikace (komunikace a klima organizace) Výchozím krokem a také klíčovým předpokladem pro fungování změn je, aby příslušní aktéři sdíleli společnou ideu ( společnou hodnotu ) o potřebě změny. Sdílení společné ideje 106 o potřebě změny je integrující hodnotou a motivem pro následnou praktickou změnu. Je žádoucí, aby zainteresovaní aktéři byli vnitřně ztotožněni s potřebou změny 107. V takovém případě je možné očekávat, že ti aktéři, kteří se vnitřně ztotožní s ideou potřeby změny, ji také budou aktivně prosazovat, hájit a získávat spojence. Osobní dlouholeté zkušenosti navrhovatelů tohoto změnového modelu z oblasti veřejné správy ukazují, že původní navrhovatelé změny (to jsou vlastně inovátoři) tvoří jen nepatrné procento pracovníků z celkového počtu pracovníků dané instituce. Po zveřejnění zámyslu změny přibližně jedna pětina pracovníků instituce se stává okamžitými stoupenci změn, kteří také navrhované změny podporují a propagují. Obvykle více jak polovina pracovníků dané instituce jsou nerozhodnutí pracovníci. Ty je potřebné získat pro změnu. Obvykle další pětina pracovníků jsou zjevní odpůrci navrhovaných změn. Jsou to pracovníci, kteří se z různých důvodů nehodlají podílet na navrhovaných změnách. Tito pracovníci obvykle i sami z pracoviště odcházejí 108. Praxe ukazuje, že pracovníci neztotožnění se změnami, v případě, že zůstávají na daném pracovišti, navrhované a projektované změny buď vědomě sabotují, nebo případně s ohledem na svoji omezenou disponibilitu k výkonu změn brzdí. Závěrem k obsahu sdílení ideje změny a správné komunikace je vhodné zmínit, že je nutné dosáhnout přiměřenou a kompetentní komunikaci po celou dobu řízení změny dovnitř organizace i navenek. Komunikace musí odpovídat klimatu (vnitřní kultuře) organizace. Zahrnuje schopnost získat a neztratit spojence a přesvědčit (nebo alespoň neutralizovat) odpůrce změny. Správná komunikace je úzce 106 Drucker (2006, s. 367): Organizace musí být zaměřena na jeden cíl, protože jinak to bude její příslušníky mást. Budou se pak spíše věnovat své úzce specializované činnosti, než aby ji zapojovali do plnění společného úkolu. Každý z nich bude vymezovat,výsledky v jazyce své odbornosti. 107 Hutchens (2006c, s. 66): Lidé jsou schopni se celým srdcem oddat podnikové vizi pouze tehdy, pokud chápou, jak je spojena s věcmi, o které jim osobně nejvíce jde. 108 Je vhodné poznamenat, že uvedená procentní proporce jednotlivých skupin pracovníků může být i jiná s ohledem na specifika instituce. Platí však, že při řízení a zavádění změn se s uvedenými typy pracovníků setkáváme. 116

4 ŘÍZENÍ ZMĚN VE SMYSLU SMART ADMINISTRATION spojena s integritou osobnosti realizátorů změny 109. Více se tomuto tématu věnuje kapitola 5. Fáze 2: Analýza problému včetně analýzy rámcových podmínek a identifikace možností řešení V druhé fázi provádíme podrobnou analýzu problému. Ptáme se 110 : co je příčinou existujícího stavu? Proč je potřebné jej změnit? Jaké budou důsledky z přetrvávání daného problému? Jaké jsou omezující (rámcové) podmínky? Co tvoří ohrožení pro realizaci potřebné změny? Jaké jsou příležitosti k realizaci navrhované změny? Jak je zřejmé, druhá fáze je analytickou fází, kdy shromažďujeme potřebné informace, podrobně analyzujeme problémy, hledáme jejich příčiny a identifikujeme důsledky. Její součástí je také návrh správného opatření k zavedení změny či vyřešení problémů, které odpovídá podmínkám organizace. Analytické metody jsou tématem kapitoly 6. Fáze 3: Tvorba variant a přijetí rozhodnutí Obsahem třetí fáze je návrh variantních řešení a přijetí rozhodnutí. Varianty představují množinu možných způsobů řešení. Jak již víme z předchozí analýzy, přípustnost řešení je dána existujícími vnějšími a vnitřními podmínkami 111 a omezeními řešení. S ohledem na tyto podmínky a cíle, k nimž chceme řízenou změnou dospět, vytváříme varianty řešení. Z nich vybíráme optimální variantu. Optimální změnová varianta je (za daných omezujících podmínek) nejlepší možnou variantou, která nejúplněji splňuje stanovené změnové cíle. Volbou optimální varianty volíme (za jinak nezměněných podmínek) nejlepší způsob řešení problému. Přitom mohou nastat dva krajní případy. Prvním je případ, kdy volíme tzv. nulovou variantu. Nulová varianta je takovou variantou, kdy dospíváme k závěru, že změna není nutná, resp. není s ohledem na blíže analyzované podmínky žádoucí. V takovém případě setrváváme na 109 Covey (2005, s. 148): Integrita znamená, že ve svém životě důsledně respektujeme principy a přirozené zákony, které v poslední instanci určují důsledky našeho chování. Čestnost je principem pravdomluvnosti. Integrita je dodržování slibů daných sobě samému a/nebo druhým. 110 Collinson, Parcel (2005, s. 10): Začněte tím, že budete klást jednoduché otázky. 111 Drucker (2006, s. 28): Rozhodovatelé v orgánech veřejné správy, na univerzitách, v podnicích, v odborových organizacích, v náboženských společnostech musí do svých dnešních rozhodnutí promítnout budoucnost, která již nastala. Proto musí vědět, k jakým událostem, které jsou v rozporu s jejich současnými východisky, již došlo, a na základě toho vytvářet nové skutečnosti. 117

5 dosavadním stavu. Srovnáváme navrhované změnové varianty s existujícím setrvávajícím stavem (nulovou variantou), analyzujeme jejich dopady a na základě komparace důsledků jednotlivých variant s nulovou variantou argumentujeme, proč doporučujeme setrvat na existujícím stavu. Opakem jsou případy, kdy z množiny změnových variant vybíráme tu, která nejlépe odpovídá kritériím optimálního výběru. Při tomto výběru nesmíme zapomínat, že základními kritérii pro výběr nejlepší varianty jsou cílové změny (a jejich ukazatele, resp. kritéria hodnocení) a omezující (zejména zdrojové podmínky). Více viz kapitola 7. Na základě volby varianty přijímáme rozhodnutí k řešení problému. To zahrnuje posouzení (1) správnosti změny, včetně posouzení smysluplnosti 112, účelnosti, spravedlnosti, (2) návrhu správného provedení změny, tedy načasování, proveditelnost organizační, technickou, personální, finanční atd., (3) posouzení správné komunikace. Fáze 4: Plánování změny Čtvrtá fáze je plánovací fází 113. Zatímco v předchozím kroku je klíčové vyhodnotit zejména, proč změnu zavést, tento krok řeší prováděcí plán změny. Jde o plánování 1. cílů a cílových hodnot změny (co se má změnit a proč, indikátory změny), 2. konkrétních harmonogramů, aktivit, termínů a odpovědností na všech úrovních, kterých se změna týká, 3. rozpočtu změny. K realizaci změny vypracováváme realizační změnový plán. Jde o dokument, v němž jsou v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu definovány způsoby změnových realizací cílů, odpovědnosti řídicích subjektů, jejich kompetence a plánovány zdroje potřebné k realizaci změny. Součástí realizačního změnového plánu je časový harmonogram činností vyúsťujících do realizace plánované změny. Ke sladění činností mohou být použity různé podpůrné manažerské metody, jako je například výpočet kritické cesty, jak na tento problém blíže ukazujeme v práci: Ochrana (2011). Realizační změnový plán má dvě základní funkce, a to funkci projekčně koordinační a funkci komunikační. Obsahem projekčně koordinační funkce je vytvoření věcného a časového souladu jednotlivých plánovaných činností tak, aby byly 112 Hutchens (2006b, s. 53): Ke změnám dochází neustále. Něco změnit je snadné. Těžké je udělat změnu tak, aby změna vydržela a přinesla novou kvalitu. Taková změna nastává pouze tehdy, když mají všichni lidé o změnu hluboký osobní i emoční zájem. Je to změna, která vyžaduje učení se. 113 Drucker (2006, s. 95): I ten nejlepší plán je jen souborem dobrých úmyslů, pokud se nepřemění v pracovní výkon. 118

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION

EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION EFEKTIVNÕ ZAV DÃNÕ A ÿõzenõ ZMÃN VE VEÿEJN SPR VEé SMART ADMINISTRATION Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě Smart Administration FRANTIŠEK OCHRANA MILAN PŮČEK Vzor citace: OCHRANA, F., PŮČEK,

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE Účel Vytvoření modelu, který by popisoval hlavní faktory působící na systém udržitelné spotřeby a výroby (USV) z pohledu výrobce, bylo

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu

Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu Analytický pracovní dokument pro potřebu OBP MV ČR Únor březen 2006 Ivan Gabal Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více