Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat MPP v učebních plánech jednotlivých ročníků 9. Jednorázové akce 10. Tradice školy a školního prostředí 11. Koordinace aktivit spolupráce vyučujících 12. Řešení problematického chování žáků 13. Vzdělávání pedagogů 14. Zajištění bezpečnosti žáků ve škole 15. Závěr 1. ÚVOD Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/ , který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus.při jeho tvorbě byla brána na zřetel také Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. 2. PŘÍLOHY K MPP Stávající platné dokumenty v resortu MŠMT STRATEGIE Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období

2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až Strategie prevence kriminality na léta METODICKÉ POKYNY Metodický pokyn ministra školství, mládeže a TV k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ( č.: / ze dne ) zdroj: l_07.pdf Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (Čj.: / ) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (Čj.: / ) Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (Cj.: /99-22) Metodický pokyn k jednotnému postupu pří uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevencí a postihu záškoláctví (Čj.: / ) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních (Čj.: 29159/ ) VYHLÁŠKY Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Anotace - směrem k prevenci: - 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních - 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů - 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 283/1991Sb.

3 o Policii České republiky - 553/1991 Sb., o obecní policii - 94/1963 Sb., o rodině - 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže - 257/2000 Sb., o probační a mediační službě - 140/1961 Sb., trestní zákon - 141/1961 Sb., trestní řád - Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí - 6 Sociálně právní ochrana se zaměřuje zejména na děti: (c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že. požívají alkohol nebo návykové látky - 7 Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadné chování jejich dětí - Každý je oprávněn upozornit OSPO na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti,...nebo na skutečnosti uvedené v 6 3. VYTYČENÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Naše preventivní činnost se orientuje zejména na tyto oblasti: - drogové závislosti, alkohol, cigarety - kriminalita a delikvence - šikana, vandalismus a další projevy agresivního chování - záškoláctví - intolerance xenofobie, rasismus, antisemitismus - virtuální drogy (PC, TV) - zdravý životní styl - poruchy příjmu potravy - asertivní chování - zvládání stresových situací 4. CÍLE MPP 1. Hlavním cílem našeho programu je zvýšit odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům, vést je k asertivnímu, ale slušnému chování, ke správnému sebehodnocení tak, aby si dokázali klást v životě reálné cíle, naučili se zvládat stresové situace a pomáhali i ostatním. 2. Chceme se zaměřit na postupnou změnu klimatu školy směrem k větší otevřenosti, na vzájemnou spolupráci mezi pedagogickými pracovníky, žáky a jejich rodiči.

4 3. Důraz klademe na zapojení všech učitelů do realizace programu ve svých hodinách i při neformální komunikaci se žáky, na jejich vzájemnou informovanost o problémech jednotlivých žáků i třídních kolektivů. 4. Naší snahou je využívat možností spolupráce s orgány a organizacemi nad rámec MPP podle aktuální situace. CÍLOVÉ SKUPINY - žáci - pedagogičtí pracovníci - rodiče 5. KONKRÉTNÍ CÍLE PROGRAMU 1. Pomocí dotazníků, schránky důvěry, žákovské samosprávy a stálým kontaktem s žáky zjišťovat průběžně situaci na škole a včasnou reakcí minimalizovat výskyt sociálně patologických jevů. 2. Aktivně vyhledávat a řešit problémy se šikanou, záškoláctvím, případně s užíváním návykových látek. 3. Snažit se zapojovat rodiče do dění ve škole, podávat jim dostatek informací v oblasti nebezpečí soc. patologických jevů. 4. Využívat plně všech témat v učebních plánech, které pomáhají k lepší informovanosti žáků a formují jejich hodnotové postoje. 5. Realizovat setkávání s odborníky formou besed, a přednášek. 6. Prohlubovat a zkvalitňovat vědomosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 6. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU Pravidelně každý týden je vybírán obsah schránky důvěry, připomínky žáků se řeší podle typu stížnosti vždy s žáky nebo učiteli, kterých se záležitost týká. Každý měsíc se schází žákovská samospráva, na jeho jednání se žáci učí řešit své problémy, přicházejí se svými nápady a připomínkami k provozu školy. Podle potřeby se zástupci samosprávy scházejí i s vedením školy na otevřených schůzkách, kterých se může zúčastnit kterýkoli žák školy a vznést své dotazy a připomínky. Nabídka materiálů přístupných ve škole k jednotlivým okruhům (videokazety, CD, DVD, počítačové programy, knižní publikace) viz MZ kabinetu Vo a Vz. 7. METODY PRÁCE V rámci výuky budou kromě tradičních metod práce využívány také další metody, které se osvědčují nebo teprve zkouší. Výchova se bude prolínat mezipředmětově. Používané metody:

5 - aktivní sociální učení - výklad (příjem informací) - samostatné práce (na bázi řešení úkolů k daným tématům v jednotlivých měsících) - přednášky, besedy - nástěnka 8. ZASTOUPENÍ TÉMAT V UČEBNÍCH PLÁNECH JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využít materiály školy z oblasti primární prevence. Zaměření na mladší školní věk navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v rámci - hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení všestranný rozvoj osobnosti žáka soustředěnost na včasné diagnostikování soc.- patologických problémů ve třídních kolektivech důraz na spolupráci s rodiči široká nabídka volnočasových aktivit ( Klub - kroužky) ekologická výchova návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech 1. třída Asertivní chování, vlastní bezpečnost - umění říkat NE, vztahy mezi lidmi osobní bezpečí. průběžně po celý rok ve všech předmětech a aktivitách, zejména při skupinových činnostech v prvouce a literární výchově základní zásady mezilidské komunikace

6 . průběžně ve všech předmětech a aktivitách vztahy v dětském kolektivu. průběžně ve všech předmětech, zejména v ČS, ČJ, Tv, Švp, při kolektivních činnostech každý člověk je jiný. sledování a respektování odlišností (ČS, ČJ, Tv,) základní hygienické návyky. průběžně ve všech předmětech a činnostech, Švp využití volného času + Klub. průběžně rodina, jako bezpečné místo. využití vánočních a velikonočních svátků ( Prv, ČJ) Projekt Zdravé zuby 2. třída Zdravý životní styl - nenič své chytré tělo, výživa, zdraví fyzické i duševní, volný čas (PČ, TV) lidské tělo. Tv, Prv zdraví a jeho ochrana. Tv, Prv (popis částí těla) zacházení s léky. Prv (hygiena, čistota nemoc, úraz) režim dne. ČJ sloh, Prv (lidé a čas orientace v čase) vztahy mezi lidmi. ČJ muzea, divadla, výlety (hrady a zámky, projekty, skupinové práce), Prv chování v krizových situacích Projekt Zdravé zuby 3. třída Práva a povinnosti dětí i dospělých, cizinci mezi námi, vzájemný respekt pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti. Prv (člověk, lidské tělo, muž a žena, člověk, pečujeme o své zdraví) zdraví a jeho ochrana. Prv (pečujeme o své zdraví) lidé kolem nás, multikulturní výchova. Prv (rodina a škola, člověk) využívání volného času. Prv (práce a volný čas)

7 ochrana proti obtěžování cizí osobou. Prv (rodina, pečujeme o své zdraví) Projekt Zdravé zuby 4. třída Co nás ohrožuje - drogy, alkohol, cigarety, jak se jim bránit (pasivní kouření) - Sexuální výchova - zneužívání dětí (nejen děvčat!) Intolerance - xenofobie, rasismus lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími. ČJ čtení (formou rozhovorů, besed, výukových filmů) životospráva a důsledky nevhodných návyků. (podle potřeb ve výuce) využívání volného času. Př, ČJ sloh pojmy drogová závislost, a sexuální výchova. ČJ čtení (informace v médiích, výukové programy) vztahy v dětském kolektivu. divadlo, výlety, skupinová práce, práce v komunikativním kruhu Projekt Zdravé zuby 5. třída Trávení volného času (závadové party - delikvence, návykové látky - alkohol, cigarety, virtuální drogy -Tv, Pč - aktivní přístup sport, kroužky, umělecké aktivity), šikana, osobní bezpečí, asertivní chování domov, rodina, důvěra, vztahy. ČJ formou rozhovorů, besed, Vv koláže (téma bytové prostředí) léčivé a návykové látky. Př (srovnání, výroba léků, závislost) vztahy v dětském kolektivu. společné akce výlety, projekty, skupinové práce) Švp komunikace. Průběžně ve všech hodinách prezentace prací, práce ve skupinách, řešení modelových situací, návštěvy muzeí, divadel, výstav, komunikace s dospělými lidmi drogy a jejich vliv na organizmus. Př (učivo člověk beseda na dané téma, sbírání nejrůznějších informací v médiích), Tv (správná životospráva, vliv drog na organizmus, doping), ČJ (volný čas, kamarádi, konflikt a jeho řešení) nebezpečí při komunikaci s cizími osobami. ČJ průběžně (modelové situace a rozhovory)

8 Sexuální chování, zneužívání. Př (beseda, podle možností sledování výukového programu) Krizová centra. Př průběžně podle potřeby a vyskytujících problémů (modelové situace, rozhovory, beseda, důležité telefonní čísla, význam těchto zařízení Projekt Zdravé zuby Cíl Po pěti letech by děti měly umět definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, výchova k občanství, rodinná výchova, osobnostní výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. Zaměření na starší školní věk prevence = základ předcházení problémům A. Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení. Zejména spolupráce s výchovnou poradkyní a třídními učiteli věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky soustředit se zejména na problematiku šikany.

9 v rámci prevence kouření vytvoření dostatečné informovanosti sledovat často opakující se krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech možnost vyžadování lékařského potvrzení. sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagog. sbor. zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu nově příchozím vyučujícím nabídnout všestrannou kolegiální pomoc B. Aktivity pro žáky výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. věnovat nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření - osvěta v rámci hodin OV, RV, třídnických hodin dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, lyžařského výcvikového kurzu atd. organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, výlety, exkurze atd.) široká nabídka volnočasových aktivit (Klub - kroužky) účast v literárních, vzdělávacích, sportovních a jiných soutěžích ekologická výchova (třídění odpadu, apod.) v červnu tradiční sportovní den soutěží a míčových her v areálu naší školy včleňování výchovy ke zdravému životnímu stylu a oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů (RV, Vo, Vz, Z, D, Ch, Př, Z, TV) C. Aktivity pro rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů žáků s drogami (viz č. 1) na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách

10 6. třída Drogové závislosti, vandalismus, záškoláctví, zvládání stresových situací Vhodná náplň volného času, zdravý životní styl. Vo Prevence, problémy šikany. Vo) divadelní představení se zapojením žáků Ochrana zdraví. Vo zdravý životní styl, režim dne Rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince. Vo sociální role Osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích. Průběžně třídní učitel, třídnické hodiny Způsoby odmítání. Vo - komunikace Centra odborné pomoci. Vo 7. třída Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie), delikventní chování dětí, kriminalita, nebezpečí předčasného sexu a promiskuity komunikace mezi lidmi mezilidské vztahy péče o zdraví, Výchova k občanství. majetková nerovnost. problémy náboženství, náboženská nesnášenlivost. člověk a morálka, člověk a lidská práva. lidská práva, osobní bezpečí. sociální skupiny, Výchova ke zdraví. šikana, právo na bezpečí. pohlavní nemoci, prevence, zdroje. zdravá výživa. návykové látky. vztahy dívky, chlapci. sexuální násilí, pohlavní nemoci. zdravý životní styl

11 8. třída Ch - Chemické drogy a jejich zneužívání, cesta k závislosti. Vo, Vz - Intolerance, asertivní chování, kriminalita, osobní bezpečí, lidská práva, nebezpečí předčasného sexu a promiskuity fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka. Př (základní životní funkce člověka zdravý životní styl, chemická reakce v organizmu) tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka rozvoj sebepoznání a sebepojetí. Vo (poznání druhých, silné a slabé stránky mého já) řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty. Vo (náhražky smyslu života, co řeší droga), září (chování, jednání, city agresivita, konflikty, šikana), březen (konflikty v manželství). Vz (drogy, nejčastěji užívané látky, dopad na zdraví, osobní realizace, partnerství a rodinné soužití, těhotenství, agresivita, šikana, různé formy násilí, sexuální výchova, odlišnosti, deviace. Vz (sex. výchova, sexuální deviace, promiskuita a ohrožení života, pohlavně přenosné choroby). Př (rozmnožování člověka, rodičovství) drogová závislost, kontaktní centra Švp komunikace, práce v selhání kolektivu, snášenlivost, přizpůsobivost, řešení konfliktních situací (city, jednání, chování návaznost ve Vo). Beseda sexuální výchova, využít k diskuzi o všedních i nevšedních problémech TH podle potřeby během roku zařazovat práci v boji proti šikaně, agresivitě, Upevňovat harmonické vztahy ve třídě. Obeznámit s kontaktními místy pro krizové stavy. 9. třída Vo - Právní vědomí, Drogy II, Rodinné právo. volba povolání (1x měsíčně) probrány témata níže. sebevědomí, sebepojetí, rozvoj osobnosti. zdravé sexuální chování. volba životního partnera. sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem. komunikace. právní odpovědnost, trestní normy Školní výlet (komunikace, mezilidské vztahy aj. sociální dovednosti) Výchova k občanství. návykové látky zneužívání

12 . rodina. sexuální výchova, antikoncepce. potřeby dítěte, týrání, zneužívání. ochrana člověka za mimořádných okolností. zdravá výživa. volba povolání. tělesná a duševní hygiena. prevence zneužívání návykových látek Výchova k občanství Vztah k jiným kulturám a národnostem Komunikace Právní odpovědnost Volba povolání Cíl Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti ně se rozhodovat, odmítat 9. JEDNORÁZOVÉ AKCE Bezpečné chování - zásady bezpečného chování doma (telefonáty, cizí člověk za dveřmi ), v domě, ve výtahu, při cestě do školy, při kontaktu s cizími lidmi, preventivní zásady chování při kontaktu se psy. Dopravní výchova - chování chodců, cyklistů, činnost dopravních policistů při dohledu nad bezpečností silničního provozu 10. TRADICE ŠKOLY A ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ

13 Naše škola se snaží vytvářet pozitivní vztah ke škole a školnímu prostředí pomocí pravidelně se opakujících akcí vítání prvňáčků staršími dětmi, mikulášskou nadílkou, předvánočními besídkami a školními dílničkami, v červnu pak každoroční akce celé školy Sportovní den, závěrečné hodnocení úspěšných žáků naší školy, slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd za účasti představitelů obce, dále poslední zvonění pro 9. ročníky. K výchově dětí významně přispívá nabídka kroužků přímo ve škole. Na škole funguje žákovská samospráva, jejímž prostřednictvím se snažíme vést děti k zodpovědnosti ke školnímu prostředí, zabýváme se jejich připomínkami a nápady na jeho zlepšení. Tradicí na naší škole je vysoká účast žáků na různých soutěžích a olympiádách, kde dosahují dobrých výsledků. 11. KOORDINACE PREVENTIVNÍCH AKTIVIT, SPOLUPRÁCE VYUČUJÍCÍCH - Představení a schválení MPP všem učitelům, včetně konkrétních aktivit - Představení MPP třídními učiteli během třídních schůzek rodičům - V rámci pracovní doby spolupráce s ostatními pedagogy 12. ŘEŠENÍ PROBLEMATICKÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Se školním řádem a sankcemi za jeho porušení jsou žáci seznámeni první den nástupu do školy, rodiče později během první třídní schůzky. Problémy obvykle řeší třídní učitel s žákem a jeho rodiči. Pokud nedojde k nápravě, nebo se jedná o závažnější potíže, probíhá jednání za přítomnosti výchovné poradkyně a preventistky SPJ. Osvědčuje se nám jednat s rodiči pokud možno za přítomnosti žáků. V případech, kdy se ve škole vyskytnou žáci, kteří budou podezřeni ze zneužívání návykových látek, dealerství, šikany apod., bude přistoupeno k následujícím opatřením - viz Metodický pokyn k primární prevenci SPJ u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ze dne individuální rozhovor se žákem podle zjištěných informací následuje spolupráce s rodinou, popř. doporučení kontaktu s odborníky - uvědomění školského úřadu (úřad, do jehož kompetence toto spadá) - v případě nezájmu rodičů, kteří jsou o případu informováni, pokud nedojde k nápravě, uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě - v případě nutnosti se uskuteční oznámení policii (ohlašovací povinnost) - sankce na úrovni školy: viz výchovná opatření

14 13. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ Na začátku každého pololetí si pedagogové podle svých zájmů a potřeb vybírají různé semináře, školení a další aktivity, následně s jejich průběhem seznámí své kolegy. Množství vzdělávacích aktivit je nutné koordinovat vzhledem k finančním možnostem školy. 14. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin). Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. 15. ZÁVĚR Minimální preventivní program je součástí výchovy a vzdělávání žáků po celou dobu povinné školní docházky. Účastní se ho pedagogický sbor, žáci, rodiče, odborníci. Jeho efektivitu je možné ověřit mnohdy až po ukončení povinné školní docházky žáků, kdy žáci školu opustí a dokáží, že se umí uplatnit v naší společnosti, být asertivní, řešit problémy efektivně a bez pomoci drog a být samostatní. (Je ovšem velice těžké měřit efekt našeho preventivního působení bez pozdějších informací o žácích). Naší snahou a přáním je co nejvíce žáků vybavit schopností, silou, vůlí a rozumovými předpoklady ubránit se bezohledným negativním sociálně patologickým jevům a nátlakům nevhodného okolí žáka. V rámci tohoto MPP chceme žáky naší školy řádně připravit. Vypracovala: Mgr. Alena Bemerová, školní preventistka Aktualizováno

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. Perunova 6, 130 00 Praha 3 Minimální preventivní program SŠKK pro školní rok 2014/2015 Předkladatel programu: Mgr. Veronika Trégnerová Zodpovědná osoba: ředitelka

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více