ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.: , ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Město Touškov Čemínská 296, Město Touškov,

2 Obsah 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Velikost a úplnost školy Umístění školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a spolupráce Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata Učební plán Učební plán - 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň Učební plán 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň Poznámky ke vzdělávacím oblastem učební osnovy Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Anglický jazyk Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Zdravotní a kondiční tělesná výchova Člověk v ohrožení Finanční gramotnost Německý jazyk Ruský jazyk Anglický jazyk II Hodnocení žáků

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Město Touškov, ZŠMT 303/2013 (zkrácený název ŠVP ZV ZŠ a MŠ Město Touškov, ZŠMT 303/2013) zpracovaný podle RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) PŘEDKLADATEL Název školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Adresa školy: Čemínská 296, Město Touškov, IČO: DIČ: CZ IZO ředitelství: Kontakty: telefon: fax: web: Ředitelka školy: Mgr. Bc. Dagmar Mezerová Koordinátor ŠVP: Mgr. Michaela Kohoutová ZŘIZOVATEL ŠKOLY Město Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov Kontakty: telefon: PLATNOST DOKUMENTU Od Podpis ředitelky školy: Razítko školy:.. 3

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. 1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY Organizace vznikla 1. ledna 2003 sloučením tří typů samostatných škol mateřské, základní a praktické. Základní škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky, je spádovou školou pro přilehlé obce. Na druhý stupeň naší školy přicházejí také někteří žáci, kteří dokončili první stupeň v ZŠ Kozolupy a ZŠ Pňovany. Kapacita školy je zhruba 350 žáků. Žáci i pedagogové se stravují ve školní jídelně, která je umístěna u mateřské školy (vchod z Polní ulice). Ve škole také funguje školní družina pro žáky 1. stupně UMÍSTĚNÍ ŠKOLY Škola se nachází v centru obce. Jedná se o historickou budovu na Dolním náměstí a komplex budov na Čemínské ulici. V budově na Dolním náměstí se nachází část tříd 1. stupně, školní družina a třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplex budov na Čemínské ulici zahrnuje původní školu, novou přístavbu a budovu sportovní haly. Všechny tři budovy jsou propojené. Chodí sem část žáků 1. stupně a žáci 2. stupně. Zde se také nachází kancelář ředitelky celé organizace. Součástí organizace je i mateřská škola, která sídlí v komplexu budov přístupných z Polní ulice. Součástí komplexu je i školní jídelna pro žáky ZŠ PODMÍNKY ŠKOLY Ve škole se nacházejí odborné učebny: 2 jazykové učebny, 2 počítačové učebny, pracovna keramiky a výtvarné výchovy, gymnastická tělocvična, sportovní hala, v budově na Dolním náměstí se využívá podkrovní herna. Samozřejmostí jsou kmenové třídy vybavené výukovou technikou, kabinety učitelů, sborovna a sklady pomůcek. Ve všech budovách je kvalitní hygienické zázemí. Bezbariérový přístup včetně výtahu se nachází v nové budově na Čemínské ulici CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené pedagogy. Většina pedagogů je kvalifikovaných, ostatní si doplňují vzdělání. Ve škole pracuje metodik prevence rizikového chování, výchovný poradce, koordinátor environmentální výchovy a koordinátor ICT CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Žáci naší školy pocházejí z Města Touškova či přilehlých spádových obcí většinou zemědělských oblastí. Zhruba 2 % žáků jsou žáci z minoritních etnik či cizinci. Jako z většiny jiných základních škol, tak i z naší školy odcházejí nadaní žáci do škol plzeňských nebo na víceletá gymnázia DLOUHODOBÉ PROJEKTY A SPOLUPRÁCE Naše škola navázala kontakt se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Stali jsme se kmotry několika zvířat, počáteční jednorázová akce přerostla v dlouhodobou úzkou spolupráci. Žáci navštěvují ZOO několikrát ročně, podílejí se na přípravě akcí i projektů, které ZOO pravidelně pořádá. Zaměstnanci ZOO pravidelně besedují s žáky všech stupňů od mateřské školy po 2. stupeň. Z této úzké spolupráce částečně vyplynula i profilace naší školy. Dalším významným partnerem je občanské sdružení PAPRSEK, které pravidelně již několik let organizuje pro žáky naší školy řadu tradičních akcí. Samozřejmostí je i spolupráce se zřizovatelem školy a dalšími místními organizacemi. 4

5 2. 7 SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A DALŠÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY Zákonní zástupci mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních aktivů, popř. při dni otevřených dveří. Mají možnost informovat se o činnosti školy také prostřednictvím webových stránek školy. Spolupráci se zákonnými zástupci je třeba i nadále rozvíjet. Mezi další partnery, se kterými naše škola spolupracuje, patří Pedagogickopsychologická poradna Plzeň sever, Speciálně pedagogické centrum Plzeň, Odbor péče o dítě Nýřany. Poznámka: Kdykoliv je v dokumentu ŠVP použito slovo žák, je tím automaticky myšlena i žákyně. Kdykoliv je použito slovo učitel, je tím automaticky myšlena i učitelka. 5

6 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Příroda se bez člověka obejde, člověk bez přírody nikoli. Školní vzdělávací program naší školy vychází ze závazného dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zároveň má však svou profilaci důraz na zdravý životní styl, který zahrnuje pohyb i soužití člověka s přírodou. Naším cílem není dosahování výjimečných sportovních výkonů, ale podpora takového životního stylu našich žáků, ve kterém zaujímá pravidelný pohyb a vztah k přírodě trvalé místo Postupné naplňování obecných vzdělávacích cílů směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody, formy práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Strategie jsou uplatňovány všemi pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované na úrovni předmětů jsou zaznamenány v charakteristice konkrétních předmětů. Kompetence k učení Učitelé formulují a zadávají úkoly tak, aby umožňovaly volbu různých postupů a žák tím v co největší míře organizoval vlastní učení sám. Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, encyklopedie, denní tisk, zpravodajství) a k jejich ověřování v praxi. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Podle svých schopností a dovedností se žáci zúčastňují různých soutěží a olympiád. Kompetence k řešení problémů Všichni učitelé se snaží vést výuku tak, aby byli žáci schopni rozpoznat problémovou situaci, nalézt vhodný způsob řešení a správnost řešení ověřit na příkladech z praxe. Upozorňujeme žáky na problémy běžného denního života a společně hledáme řešení. Tento proces je nejvíce uplatňován při praktických aktivitách, školních výletech, exkurzích, projektových dnech apod. Snažíme se vést žáky také k tomu, aby se nenechali odradit případným neúspěchem. Kompetence komunikativní Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci nejen v průběhu vyučování, ale i v době mimo vyučování, o přestávkách či v průběhu školních akcí. Učíme žáky vhodně argumentovat, obhajovat svůj názor a zároveň vyslechnout názory jiných. Zadáváme žákům takové úkoly, aby byli úměrně svému věku schopni jasně formulovat své myšlenky. Zároveň vedeme žáky k užívání odborné terminologie a názvosloví. Kompetence sociální a personální Snažíme se vytvářet ve třídě příznivé sociální klima. Žáky vedeme ke spolupráci, k dodržování pravidel týmové práce a oceňování a uznávání zkušeností jiných. 6

7 Naší prioritou je snaha o to, aby všichni žáci zažili úspěch a dosáhli pocitu uspokojení ze své práce i sebe samého. Zároveň však žáky učíme, jak se vyrovnat s případným neúspěchem. Především při pohybových aktivitách se žáci setkávají s jednáním pod vlivem emocí, pomáháme jim tyto situace zvládat a řešit. Důležitým bodem je také vzájemná tolerance. Zejména integrace žáků praktické školy a žáků prvního stupně do jedné budovy vychovává k toleranci již od útlého věku. Žáci se společně zúčastňují školních akcí, filmových představení, besed či sportovních soutěží. Kompetence občanské Ve výuce reflektujeme společenské a přírodní dění, vedeme žáky k chápání a dodržování společenských norem a pravidel. Seznamujeme je s kulturním a historickým dědictvím naší země. Ze zaměření školy je zřejmé, že velký důraz je kladen na environmentální výchovu. Kompetence pracovní Vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali důležitost znalosti pracovních postupů a plánování činností. Učíme je správně volit a užívat materiály a nástroje. Vyžadujeme dokončování prací v dohodnuté kvalitě a termínu. Klademe důraz na bezpečnost práce a ochranu vlastního zdraví. Pomáháme žákům v profesní orientaci. Školní preventivní strategie Škola vytváří Preventivní program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Preventivní program je součástí školního vzdělávacího programu, je nejméně jednou ročně vyhodnocován. Spoluvytváří ho metodik prevence, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Pedagogové se věnují v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace. Klíčové vyučovací oblasti jsou: oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.) oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.) oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.) oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a 7

8 příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována při plánovaných akcích a v následujících předmětech: Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Přírodopis, Český jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova Koncepce domácí přípravy Cíl domácí přípravy: procvičit si a zopakovat učivo ověřit si úroveň pochopení učiva ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat rozvíjet schopnost samostatně se učit rozvíjet smysl pro povinnost naučit se organizovat a využívat čas zpětná vazba pro učitele Formy domácí přípravy: příprava pomůcek, učebnic a sešitů, cvičebního úboru a cvičební obuvi na výuku podle rozvrhu a instrukcí vyučujících příprava na výuku - ústní - opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin, práce s mapou, tabulkami - příprava na písemné opakování a zkoušení - příprava na ústní opakování a zkoušení - příprava referátů - příprava na besedy, diskuze aj. - čtení na 1. stupni pravidelné hlasité čtení; od 2. do 9. ročníku četba doporučené literatury (výběr a počet přečtených knih doporučí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamů o četbě) příprava na výuku písemná - podle zadání vyučujících (zadání domácích úkolů a jejich frekvence je v kompetenci vyučujícího) Kontrola a hodnocení domácí přípravy: splnění domácí přípravy je vyučujícím zkontrolováno: kontrolou pomůcek ústním ověřením znalostí a dovedností kontrolou písemnosti hodnocením splněného úkolu Vyučující kontrolou domácí přípravy vyhodnotí úroveň osvojení učiva, nechá žákům prostor na dotazy. Spolupráce s rodiči žáků: podle svých možností zajistí svému dítěti vhodné zázemí podporující klidnou domácí přípravu 8

9 motivují své dítě k domácí přípravě na výuku 3. 3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním. Žáci se zdravotním postižením s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování. Žáci se zdravotním znevýhodněním zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání. Žáci se sociálním znevýhodněním z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Na Základní škole v Městě Touškově jsou žáci se zdravotním postižením vzděláváni formou integrace do běžné třídy základní školy, pokud to odpovídá potřebám a možnostem žáka i školy. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci s vývojovými poruchami učení a chování. Snažíme se pro jejich vzdělávání vytvořit optimální podmínky, a proto úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Plzni, do které se souhlasem rodičů doporučujeme naše žáky k odbornému vyšetření. Vyšetření probíhají buď v Pedagogicko - psychologické poradně v Plzni nebo v budově školy Na základě vyjádření a doporučení odborného pracoviště, které vydává podklady k integraci, a souhlasu zákonného zástupce, je žákům upravován, v souladu se školním vzdělávacím programem, jejich individuální vzdělávací plán včetně metod práce a způsobu hodnocení výsledků vzdělávání. Tento plán sestavují na základě odborného posudku ze školského poradenského zařízení výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci a případně další odborníci (lékaři, apod.). S tímto plánem jsou seznámeni zákonní zástupci. Všem integrovaným žákům zajišťuje škola dostupné speciální pomůcky, školní potřeby a speciální učebnice včetně pracovních sešitů či listů. Při vyučování je dbáno na individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni probíhá reedukace většinou jedenkrát týdně před vyučováním pod vedením třídního učitele, který navazuje úzkou spolupráci s rodiči. Na druhém stupni základní školy reedukaci realizujeme formou individuálních konzultací po předchozí domluvě s rodiči žáků a jednotlivými vyučujícími. Pro žáky s tělesným postižením je zajištěn bezbariérový přístup. (budova na Čemínské ulici). Základní postup: seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny případných schůzek 9

10 vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka vypracujeme individuální vzdělávací program, seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky zajistíme na škole docházení dítěte na reedukaci Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou vzděláváni formou integrace do běžné třídy základní školy, pokud to odpovídá potřebám a možnostem žáka i školy. V případě dlouhodobé nemoci či hospitalizace vždy dohodneme se zákonnými zástupci žáka formu a postup vzdělávání (samostudium, konzultace, popř. individuální plán) a hodnocení žáka (termín a způsob přezkoušení, případné prodloužení klasifikačního období). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Při práci se sociálně znevýhodněnými žáky volíme odpovídající metody a formy práce, zařazujeme žáky do tříd s odpovídajícím počtem žáků, spolupracujeme s příslušnými odborníky. Učitelé se snaží ve třídě vytvářet příznivé klima. Využíváme specifické učební materiály ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Naše škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování nadaných žáků spolupracuje škola s Pedagogicko psychologickou poradnou v Plzni a na základě odborného vyšetření sestavuje individuální vzdělávací plány, které umožní maximální rozvoj konkrétního nadání žáků. Učitelé naší školy se snaží vytvářet optimální podmínky i pro žáky se zvýšeným zájmem o vzdělání, využívají k tomu např. zadávání náročnějších individuálních a samostatných úkolů, toleranci individuálního pracovního tempa žáka, uplatnění žáků mimo školu (soutěže, apod.), možnost práce na počítači, zapojování do zájmových aktivit pořádaných školou, práce s naučnou literaturou, apod. 10

11 3. 5 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová témata nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. Průřezová témata zařazujeme do vzdělávacího procesu jednak formou integrace do jednotlivých předmětů (viz tabulky níže) a také je zahrnujeme do programu projektů, oborových dnů, lyžařského kurzu, školních výletů. Seznam používaných zkratek průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova OSV VDO VMEGS MuV EV MeV Seznam používaných zkratek vyučovacích předmětů: Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Finanční gramotnost Člověk v ohrožení Čj Aj Nj Rj M Inf Čljs Hv Vv Tv Pč Vko F CH Př Z VkZ Fgr Člo 11

12 Tématické okruhy Vztah člověka k prostředí Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA EV INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čljs Čljs Čljs Čljs Pč Čljs Čljs Vv Pč F Vko Čljs Př Ch Čljs Př F F Př F D Člo F F Z F Vko Př Ch Př Z F Př Ch Z Fgr 16

13 Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH VMEGS INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Vv Vv Aj Vv Hv Aj Čljs Vv Hv Čljs Aj Aj F Aj Z Rj Nj Člo Aj Čj Aj Čj Fgr Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Čljs Čljs Vv Vv Z D Vv Hv Rj Čljs Čljs Z Vko Rj Vv 17

14 Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VDO INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čljs Čljs F Čljs Čljs Vko D Vko Čljs Vko Vko Vko Čljs Čljs D Vko Z Ve Vv žáci 6., 7., 8., a 9. ročníku průběžně plní výtvarné úkoly vyplývající z aktuálních záměrů školy a spolupráce s městským úřadem tématický okruh občanská společnost a škola 18

15 Tématické okruhy Kulturní diferenciace Lidské vztahy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA MUV INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čljs Čljs D Vv Vko Čj D Vko Člo Vko Hv Z D Etnický původ Př Vko Multikulturalita Aj Vko Princip sociálního smíru a solidarity Čljs Čljs Vko 19

16 Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA MEV INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čj Čj Čj D Vko Čj Čj Vv Čj Vko Vko Člo Pč Vko Čj Čj Práce v realizačním týmu Čj Vv Čj Vv Čj Vv Pč Čj 20

17 Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čj Tv Pč Pč Vv Čj Čljs Tv Pč Pč Vv Čj Čljs Čj Čljs Čj Čljs F Vv Člo Rj Čj F Vko Rj Čj Pč Vv Tv Pč Pč Vv Pč Tv Čj Pč Vv Pč Tv Hv Čj Pč Vv Tv Tv Tv Vko Vv D Vv Vkz Vko Vv Hv Čj Fgr Rj Tv Hv Čj Vv 21

18 Tématické okruhy SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čljs Čljs Čljs Tv Čj Vv Vko Čj Čj Čj Vv Vv Vko Čj Vko D Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj Čj Čj Čj Čj Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Pč Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv D Pč Pč Tv 22

19 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. STUPEŇ 4 UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Součet za předmět Součet za oblast DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk (35+7) 11 (9+2) 53 (44+9) 7 2 Matematika a její aplikace Matematika (20+4) 24 (20+4) 4 Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (12+1) 13 (12+1) 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková hodinová dotace Maximální týdenní dotace Minimální týdenní dotace

20 4.2 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast - vzdělávací oblast dle RUP Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Součet za předmět týdenní hodinová dotace daného předmětu posílená v některých předmětech o DČD Součet za oblast týdenní hodinová dotace dané oblasti posílená v některých předmětech o DČD DČD disponibilní časová dotace (Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 14 hodin) Celková hodinová dotace týdenní hodinová dotace v daném ročníku (Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 118 hodin) Maximální týdenní dotace maximální týdenní hodinová dotace pro daný ročník dle RUP Minimální týdenní dotace minimální týdenní hodinová dotace pro daný ročník dle RUP 24

21 4.3 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Součet za předmět Součet za oblast DČD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura (15+3) 36 Anglický jazyk (27+9) Další cizí jazyk Matematika Informatika (6) 20 (15+5) 3 (1+2) 20 (15+5) 3 (1+2) Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika (4+3) 11-3 Člověk a příroda Chemie Přírodopis (21+3) - Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Zdravotní a kondiční TV Člověk v ohrožení (9+1) 13 (10+3) Pracovní činnosti Finanční gramotnost (1) 1 (1) 4 (3+1) 1 (1) 10 4 (3+1) 1 (1) Celková hodinová dotace Maximální týdenní dotace Minimální týdenní dotace

22 4.4 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast - vzdělávací oblasti dle RUP Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Součet za předmět týdenní hodinová dotace daného předmětu posílená v některých předmětech o DČD Součet za oblast týdenní hodinová dotace dané oblasti posílená v některých předmětech o DČD DČD disponibilní časová dotace (Disponibilní časová dotace je vymezena pro 2. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 24 hodin) Celková hodinová dotace týdenní hodinová dotace v daném ročníku (Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin) Maximální týdenní dotace maximální týdenní hodinová dotace na daném stupni základního vzdělávání dle RUP Minimální týdenní dotace minimální týdenní hodinová dotace na daném stupni základního vzdělávání dle RUP 4.5 POZNÁMKY KE VZDĚLÁVACÍM OBLASTEM Jazyk a jazyková komunikace - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (vyučovací předmět český jazyk a literatura) - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru anglický jazyk je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání, výuka začíná od 3. ročníku - další cizí jazyk výuka dalšího cizího jazyka probíhá od 7. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. Nabízíme ruský, německý, v odůvodněných případech žáci prohlubují znalosti z anglického jazyka. Žák si volí jeden jazyk a pokračuje v něm až do 9. ročníku. Matematika a její aplikace - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předmět matematika) Informační a komunikační technologie - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání (předmět informatika) Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání (předmět člověk a jeho svět) Člověk a společnost - vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Dějepis a Výchova k občanství je realizován na 2. stupni základního vzdělávání (předmět dějepis, výchova k občanství) Člověk a příroda - vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis je realizován na 2. stupni základního vzdělávání (předměty fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Umění a kultura - vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předměty hudební výchova a výtvarná výchova) 26

23 Člověk a zdraví - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován na 2. stupni základního vzdělávání (předmět Výchova ke zdraví) - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví na 1. stupni základního vzdělávání je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (předmět Člověk a jeho svět) - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předmět Tělesná výchova) - vzdělávací obsah předmětu Člověk v ohrožení vychází z výstupů předmětů VKZ, Z, Př, které se váží k mimořádným událostem, poskytování první pomoci, pobytu v přírodě. Člověk a svět práce - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předmět pracovní činnosti) 27

24 Název vyučovacího předmětu: 5 UČEBNÍ OSNOVY Charakteristika vyučovacího předmětu: 5.1 Český jazyk a literatura 1. Časové vymezení předmětu Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Hodinová dotace: 1. ročník 9 hodin 2. ročník 10 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 7 hodin 5. ročník 7 hodin 6. ročník 5 hodin 7. ročník 4 hodiny 8. ročník 4 hodiny 9. ročník 5 hodin 2. Obsahové vymezení předmětu Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. 3. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá vždy v kmenové učebně. V početných třídách jsou žáci děleni do skupin. Jednou z důležitých forem při naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, divadelních představení, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Předmět je úzce spjat s dějepisem (např. období Velké Moravy misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři) 4. Začlenění průřezových témat V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: 1. ročník OSV 2. ročník OSV 3. ročník OSV, MeV 4. ročník OSV, MeV 5. ročník OSV, MeV 6. ročník MuV, EV, OSV, Mev, 7. ročník EV, OSV 8. ročník MuV, OSV, VMEGS, EV 9. ročník - MuV, OSV, MV, VMEGS Pozn: Podrobné rozpracování viz. tabulka průřezových témat 28

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK 1. OBDOBÍ Období: 1. Očekávané výstupy Učivo GRAMATIKA ročník Průřezová témata Rozlišuje slovní druhy v základním tvaru ohebné a neohebné slovní druhy 2-3

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 3. ročník Měsíc Téma Učivo Očekávaný výstup září říjen OPAKOVÁNÍ Z 2. roč. VĚTA JEDNODUCHÝ PŘÍBĚH OPAKOVÁNÍ Z 2. ročníku PÁROVÉ SOUHLÁSKY ABECEDA JEDNODUCHÝ

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace : Český jazyk a literatura : ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Mezipředmětové vztahy --> český jazyk a literatura - 1. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život - 2018 ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura Kvalitní osvojení a užívání mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova. 1. ročník Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 1. stupeň: Jazyková výchova 1. ročník ČJL-3-2-01 Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA září - červen Soustředěně a pozorně naslouchá Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků JAZYK A JAZYKOVÁ

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 4.1.1. Český jazyk a literatura Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje:

5. UČEBNÍ OSNOVY Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk. Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje: - k ovládnutí základních jazykových jevů a k dorozumívání v ústní i písemné

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více