ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.: , ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Město Touškov Čemínská 296, Město Touškov,

2 Obsah 1 Identifikační údaje Charakteristika školy Velikost a úplnost školy Umístění školy Podmínky školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a spolupráce Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Průřezová témata Učební plán Učební plán - 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň Učební plán 2. stupeň Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň Poznámky ke vzdělávacím oblastem učební osnovy Český jazyk a literatura Matematika a její aplikace Anglický jazyk Informatika Člověk a jeho svět Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova ke zdraví Zdravotní a kondiční tělesná výchova Člověk v ohrožení Finanční gramotnost Německý jazyk Ruský jazyk Anglický jazyk II Hodnocení žáků

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Město Touškov, ZŠMT 303/2013 (zkrácený název ŠVP ZV ZŠ a MŠ Město Touškov, ZŠMT 303/2013) zpracovaný podle RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) PŘEDKLADATEL Název školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Adresa školy: Čemínská 296, Město Touškov, IČO: DIČ: CZ IZO ředitelství: Kontakty: telefon: fax: web: Ředitelka školy: Mgr. Bc. Dagmar Mezerová Koordinátor ŠVP: Mgr. Michaela Kohoutová ZŘIZOVATEL ŠKOLY Město Město Touškov, Dolní náměstí 1, Město Touškov Kontakty: telefon: PLATNOST DOKUMENTU Od Podpis ředitelky školy: Razítko školy:.. 3

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. 1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY Organizace vznikla 1. ledna 2003 sloučením tří typů samostatných škol mateřské, základní a praktické. Základní škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky, je spádovou školou pro přilehlé obce. Na druhý stupeň naší školy přicházejí také někteří žáci, kteří dokončili první stupeň v ZŠ Kozolupy a ZŠ Pňovany. Kapacita školy je zhruba 350 žáků. Žáci i pedagogové se stravují ve školní jídelně, která je umístěna u mateřské školy (vchod z Polní ulice). Ve škole také funguje školní družina pro žáky 1. stupně UMÍSTĚNÍ ŠKOLY Škola se nachází v centru obce. Jedná se o historickou budovu na Dolním náměstí a komplex budov na Čemínské ulici. V budově na Dolním náměstí se nachází část tříd 1. stupně, školní družina a třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Komplex budov na Čemínské ulici zahrnuje původní školu, novou přístavbu a budovu sportovní haly. Všechny tři budovy jsou propojené. Chodí sem část žáků 1. stupně a žáci 2. stupně. Zde se také nachází kancelář ředitelky celé organizace. Součástí organizace je i mateřská škola, která sídlí v komplexu budov přístupných z Polní ulice. Součástí komplexu je i školní jídelna pro žáky ZŠ PODMÍNKY ŠKOLY Ve škole se nacházejí odborné učebny: 2 jazykové učebny, 2 počítačové učebny, pracovna keramiky a výtvarné výchovy, gymnastická tělocvična, sportovní hala, v budově na Dolním náměstí se využívá podkrovní herna. Samozřejmostí jsou kmenové třídy vybavené výukovou technikou, kabinety učitelů, sborovna a sklady pomůcek. Ve všech budovách je kvalitní hygienické zázemí. Bezbariérový přístup včetně výtahu se nachází v nové budově na Čemínské ulici CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor spojuje mladé i zkušené pedagogy. Většina pedagogů je kvalifikovaných, ostatní si doplňují vzdělání. Ve škole pracuje metodik prevence rizikového chování, výchovný poradce, koordinátor environmentální výchovy a koordinátor ICT CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Žáci naší školy pocházejí z Města Touškova či přilehlých spádových obcí většinou zemědělských oblastí. Zhruba 2 % žáků jsou žáci z minoritních etnik či cizinci. Jako z většiny jiných základních škol, tak i z naší školy odcházejí nadaní žáci do škol plzeňských nebo na víceletá gymnázia DLOUHODOBÉ PROJEKTY A SPOLUPRÁCE Naše škola navázala kontakt se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně. Stali jsme se kmotry několika zvířat, počáteční jednorázová akce přerostla v dlouhodobou úzkou spolupráci. Žáci navštěvují ZOO několikrát ročně, podílejí se na přípravě akcí i projektů, které ZOO pravidelně pořádá. Zaměstnanci ZOO pravidelně besedují s žáky všech stupňů od mateřské školy po 2. stupeň. Z této úzké spolupráce částečně vyplynula i profilace naší školy. Dalším významným partnerem je občanské sdružení PAPRSEK, které pravidelně již několik let organizuje pro žáky naší školy řadu tradičních akcí. Samozřejmostí je i spolupráce se zřizovatelem školy a dalšími místními organizacemi. 4

5 2. 7 SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A DALŠÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY Zákonní zástupci mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních aktivů, popř. při dni otevřených dveří. Mají možnost informovat se o činnosti školy také prostřednictvím webových stránek školy. Spolupráci se zákonnými zástupci je třeba i nadále rozvíjet. Mezi další partnery, se kterými naše škola spolupracuje, patří Pedagogickopsychologická poradna Plzeň sever, Speciálně pedagogické centrum Plzeň, Odbor péče o dítě Nýřany. Poznámka: Kdykoliv je v dokumentu ŠVP použito slovo žák, je tím automaticky myšlena i žákyně. Kdykoliv je použito slovo učitel, je tím automaticky myšlena i učitelka. 5

6 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Příroda se bez člověka obejde, člověk bez přírody nikoli. Školní vzdělávací program naší školy vychází ze závazného dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Zároveň má však svou profilaci důraz na zdravý životní styl, který zahrnuje pohyb i soužití člověka s přírodou. Naším cílem není dosahování výjimečných sportovních výkonů, ale podpora takového životního stylu našich žáků, ve kterém zaujímá pravidelný pohyb a vztah k přírodě trvalé místo Postupné naplňování obecných vzdělávacích cílů směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie představují společně uplatňované postupy, metody, formy práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Strategie jsou uplatňovány všemi pedagogy. Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované na úrovni předmětů jsou zaznamenány v charakteristice konkrétních předmětů. Kompetence k učení Učitelé formulují a zadávají úkoly tak, aby umožňovaly volbu různých postupů a žák tím v co největší míře organizoval vlastní učení sám. Vedeme žáky k samostatnému vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, encyklopedie, denní tisk, zpravodajství) a k jejich ověřování v praxi. Uplatňujeme individuální přístup k žákovi. Umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost. Podle svých schopností a dovedností se žáci zúčastňují různých soutěží a olympiád. Kompetence k řešení problémů Všichni učitelé se snaží vést výuku tak, aby byli žáci schopni rozpoznat problémovou situaci, nalézt vhodný způsob řešení a správnost řešení ověřit na příkladech z praxe. Upozorňujeme žáky na problémy běžného denního života a společně hledáme řešení. Tento proces je nejvíce uplatňován při praktických aktivitách, školních výletech, exkurzích, projektových dnech apod. Snažíme se vést žáky také k tomu, aby se nenechali odradit případným neúspěchem. Kompetence komunikativní Vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci nejen v průběhu vyučování, ale i v době mimo vyučování, o přestávkách či v průběhu školních akcí. Učíme žáky vhodně argumentovat, obhajovat svůj názor a zároveň vyslechnout názory jiných. Zadáváme žákům takové úkoly, aby byli úměrně svému věku schopni jasně formulovat své myšlenky. Zároveň vedeme žáky k užívání odborné terminologie a názvosloví. Kompetence sociální a personální Snažíme se vytvářet ve třídě příznivé sociální klima. Žáky vedeme ke spolupráci, k dodržování pravidel týmové práce a oceňování a uznávání zkušeností jiných. 6

7 Naší prioritou je snaha o to, aby všichni žáci zažili úspěch a dosáhli pocitu uspokojení ze své práce i sebe samého. Zároveň však žáky učíme, jak se vyrovnat s případným neúspěchem. Především při pohybových aktivitách se žáci setkávají s jednáním pod vlivem emocí, pomáháme jim tyto situace zvládat a řešit. Důležitým bodem je také vzájemná tolerance. Zejména integrace žáků praktické školy a žáků prvního stupně do jedné budovy vychovává k toleranci již od útlého věku. Žáci se společně zúčastňují školních akcí, filmových představení, besed či sportovních soutěží. Kompetence občanské Ve výuce reflektujeme společenské a přírodní dění, vedeme žáky k chápání a dodržování společenských norem a pravidel. Seznamujeme je s kulturním a historickým dědictvím naší země. Ze zaměření školy je zřejmé, že velký důraz je kladen na environmentální výchovu. Kompetence pracovní Vedeme žáky k tomu, aby si uvědomovali důležitost znalosti pracovních postupů a plánování činností. Učíme je správně volit a užívat materiály a nástroje. Vyžadujeme dokončování prací v dohodnuté kvalitě a termínu. Klademe důraz na bezpečnost práce a ochranu vlastního zdraví. Pomáháme žákům v profesní orientaci. Školní preventivní strategie Škola vytváří Preventivní program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Preventivní program je součástí školního vzdělávacího programu, je nejméně jednou ročně vyhodnocován. Spoluvytváří ho metodik prevence, podílí se na jeho realizaci. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Pedagogové se věnují v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace. Klíčové vyučovací oblasti jsou: oblast přírodovědná (např. biologie člověka, fyziologie, biologické účinky drog, chemické aspekty drog atd.) oblast zdravého životního stylu (např. výchova ke zdraví, osobní a duševní hygieně, podmínky správné výživy, volný čas apod.) oblast společenskovědní (proces socializace jedince, užší a širší společenské prostředí, jedinec ve vzájemné interakci se sociálním prostředím apod.) oblast rodinné a občanské výchovy (postavení rodiny ve společnosti, vedení domácnosti, správná výživa, zdravý vývoj a 7

8 příprava na život, formy komunikace, zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, subjekty participující v oblasti prevence drog atd.) oblast sociálně právní (právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy apod.) oblast sociální patologie (postoj společnosti ke zneužívání drog, delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus apod.) Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována při plánovaných akcích a v následujících předmětech: Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Přírodopis, Český jazyk, Výtvarná výchova, Tělesná výchova Koncepce domácí přípravy Cíl domácí přípravy: procvičit si a zopakovat učivo ověřit si úroveň pochopení učiva ověřit si schopnost samostatně učivo aplikovat rozvíjet schopnost samostatně se učit rozvíjet smysl pro povinnost naučit se organizovat a využívat čas zpětná vazba pro učitele Formy domácí přípravy: příprava pomůcek, učebnic a sešitů, cvičebního úboru a cvičební obuvi na výuku podle rozvrhu a instrukcí vyučujících příprava na výuku - ústní - opakování učiva z předchozích vyučovacích hodin, práce s mapou, tabulkami - příprava na písemné opakování a zkoušení - příprava na ústní opakování a zkoušení - příprava referátů - příprava na besedy, diskuze aj. - čtení na 1. stupni pravidelné hlasité čtení; od 2. do 9. ročníku četba doporučené literatury (výběr a počet přečtených knih doporučí vyučující a zároveň určí způsob zpracování záznamů o četbě) příprava na výuku písemná - podle zadání vyučujících (zadání domácích úkolů a jejich frekvence je v kompetenci vyučujícího) Kontrola a hodnocení domácí přípravy: splnění domácí přípravy je vyučujícím zkontrolováno: kontrolou pomůcek ústním ověřením znalostí a dovedností kontrolou písemnosti hodnocením splněného úkolu Vyučující kontrolou domácí přípravy vyhodnotí úroveň osvojení učiva, nechá žákům prostor na dotazy. Spolupráce s rodiči žáků: podle svých možností zajistí svému dítěti vhodné zázemí podporující klidnou domácí přípravu 8

9 motivují své dítě k domácí přípravě na výuku 3. 3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním, žáci se sociálním znevýhodněním. Žáci se zdravotním postižením s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, s autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování. Žáci se zdravotním znevýhodněním zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní, s lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování, kteří vyžadují zohlednění při vzdělávání. Žáci se sociálním znevýhodněním z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Na Základní škole v Městě Touškově jsou žáci se zdravotním postižením vzděláváni formou integrace do běžné třídy základní školy, pokud to odpovídá potřebám a možnostem žáka i školy. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci s vývojovými poruchami učení a chování. Snažíme se pro jejich vzdělávání vytvořit optimální podmínky, a proto úzce spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Plzni, do které se souhlasem rodičů doporučujeme naše žáky k odbornému vyšetření. Vyšetření probíhají buď v Pedagogicko - psychologické poradně v Plzni nebo v budově školy Na základě vyjádření a doporučení odborného pracoviště, které vydává podklady k integraci, a souhlasu zákonného zástupce, je žákům upravován, v souladu se školním vzdělávacím programem, jejich individuální vzdělávací plán včetně metod práce a způsobu hodnocení výsledků vzdělávání. Tento plán sestavují na základě odborného posudku ze školského poradenského zařízení výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci a případně další odborníci (lékaři, apod.). S tímto plánem jsou seznámeni zákonní zástupci. Všem integrovaným žákům zajišťuje škola dostupné speciální pomůcky, školní potřeby a speciální učebnice včetně pracovních sešitů či listů. Při vyučování je dbáno na individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na prvním stupni probíhá reedukace většinou jedenkrát týdně před vyučováním pod vedením třídního učitele, který navazuje úzkou spolupráci s rodiči. Na druhém stupni základní školy reedukaci realizujeme formou individuálních konzultací po předchozí domluvě s rodiči žáků a jednotlivými vyučujícími. Pro žáky s tělesným postižením je zajištěn bezbariérový přístup. (budova na Čemínské ulici). Základní postup: seznámíme všechny učitele s poruchou dítěte a jejími specifiky dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny případných schůzek 9

10 vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka vypracujeme individuální vzdělávací program, seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky zajistíme na škole docházení dítěte na reedukaci Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Žáci se zdravotním znevýhodněním jsou vzděláváni formou integrace do běžné třídy základní školy, pokud to odpovídá potřebám a možnostem žáka i školy. V případě dlouhodobé nemoci či hospitalizace vždy dohodneme se zákonnými zástupci žáka formu a postup vzdělávání (samostudium, konzultace, popř. individuální plán) a hodnocení žáka (termín a způsob přezkoušení, případné prodloužení klasifikačního období). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Při práci se sociálně znevýhodněnými žáky volíme odpovídající metody a formy práce, zařazujeme žáky do tříd s odpovídajícím počtem žáků, spolupracujeme s příslušnými odborníky. Učitelé se snaží ve třídě vytvářet příznivé klima. Využíváme specifické učební materiály ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Naše škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjišťování nadaných žáků spolupracuje škola s Pedagogicko psychologickou poradnou v Plzni a na základě odborného vyšetření sestavuje individuální vzdělávací plány, které umožní maximální rozvoj konkrétního nadání žáků. Učitelé naší školy se snaží vytvářet optimální podmínky i pro žáky se zvýšeným zájmem o vzdělání, využívají k tomu např. zadávání náročnějších individuálních a samostatných úkolů, toleranci individuálního pracovního tempa žáka, uplatnění žáků mimo školu (soutěže, apod.), možnost práce na počítači, zapojování do zájmových aktivit pořádaných školou, práce s naučnou literaturou, apod. 10

11 3. 5 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV. Všechna průřezová témata nemusí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat. Průřezová témata zařazujeme do vzdělávacího procesu jednak formou integrace do jednotlivých předmětů (viz tabulky níže) a také je zahrnujeme do programu projektů, oborových dnů, lyžařského kurzu, školních výletů. Seznam používaných zkratek průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova OSV VDO VMEGS MuV EV MeV Seznam používaných zkratek vyučovacích předmětů: Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Výchova ke zdraví Finanční gramotnost Člověk v ohrožení Čj Aj Nj Rj M Inf Čljs Hv Vv Tv Pč Vko F CH Př Z VkZ Fgr Člo 11

12 Tématické okruhy Vztah člověka k prostředí Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA EV INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čljs Čljs Čljs Čljs Pč Čljs Čljs Vv Pč F Vko Čljs Př Ch Čljs Př F F Př F D Člo F F Z F Vko Př Ch Př Z F Př Ch Z Fgr 16

13 Tématické okruhy Evropa a svět nás zajímá VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH VMEGS INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Vv Vv Aj Vv Hv Aj Čljs Vv Hv Čljs Aj Aj F Aj Z Rj Nj Člo Aj Čj Aj Čj Fgr Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané Čljs Čljs Vv Vv Z D Vv Hv Rj Čljs Čljs Z Vko Rj Vv 17

14 Tématické okruhy Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Princip demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA VDO INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čljs Čljs F Čljs Čljs Vko D Vko Čljs Vko Vko Vko Čljs Čljs D Vko Z Ve Vv žáci 6., 7., 8., a 9. ročníku průběžně plní výtvarné úkoly vyplývající z aktuálních záměrů školy a spolupráce s městským úřadem tématický okruh občanská společnost a škola 18

15 Tématické okruhy Kulturní diferenciace Lidské vztahy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA MUV INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čljs Čljs D Vv Vko Čj D Vko Člo Vko Hv Z D Etnický původ Př Vko Multikulturalita Aj Vko Princip sociálního smíru a solidarity Čljs Čljs Vko 19

16 Tématické okruhy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Stavba mediálních sdělení Vnímání autora mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení MEDIÁLNÍ VÝCHOVA MEV INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čj Čj Čj D Vko Čj Čj Vv Čj Vko Vko Člo Pč Vko Čj Čj Práce v realizačním týmu Čj Vv Čj Vv Čj Vv Pč Čj 20

17 Tématické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čj Tv Pč Pč Vv Čj Čljs Tv Pč Pč Vv Čj Čljs Čj Čljs Čj Čljs F Vv Člo Rj Čj F Vko Rj Čj Pč Vv Tv Pč Pč Vv Pč Tv Čj Pč Vv Pč Tv Hv Čj Pč Vv Tv Tv Tv Vko Vv D Vv Vkz Vko Vv Hv Čj Fgr Rj Tv Hv Čj Vv 21

18 Tématické okruhy SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace Kooperace a kompetice MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA INTEGRACE V PŘEDMĚTECH 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Čljs Čljs Čljs Tv Čj Vv Vko Čj Čj Čj Vv Vv Vko Čj Vko D Aj Aj Aj Aj Aj Aj Aj Čj Čj Čj Čj Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Pč Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv Tv D Pč Pč Tv 22

19 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. STUPEŇ 4 UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Součet za předmět Součet za oblast DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk (35+7) 11 (9+2) 53 (44+9) 7 2 Matematika a její aplikace Matematika (20+4) 24 (20+4) 4 Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět (12+1) 13 (12+1) 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celková hodinová dotace Maximální týdenní dotace Minimální týdenní dotace

20 4.2 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast - vzdělávací oblast dle RUP Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Součet za předmět týdenní hodinová dotace daného předmětu posílená v některých předmětech o DČD Součet za oblast týdenní hodinová dotace dané oblasti posílená v některých předmětech o DČD DČD disponibilní časová dotace (Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 14 hodin) Celková hodinová dotace týdenní hodinová dotace v daném ročníku (Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 1. stupeň základního vzdělávání na 118 hodin) Maximální týdenní dotace maximální týdenní hodinová dotace pro daný ročník dle RUP Minimální týdenní dotace minimální týdenní hodinová dotace pro daný ročník dle RUP 24

21 4.3 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Součet za předmět Součet za oblast DČD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura (15+3) 36 Anglický jazyk (27+9) Další cizí jazyk Matematika Informatika (6) 20 (15+5) 3 (1+2) 20 (15+5) 3 (1+2) Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika (4+3) 11-3 Člověk a příroda Chemie Přírodopis (21+3) - Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Zdravotní a kondiční TV Člověk v ohrožení (9+1) 13 (10+3) Pracovní činnosti Finanční gramotnost (1) 1 (1) 4 (3+1) 1 (1) 10 4 (3+1) 1 (1) Celková hodinová dotace Maximální týdenní dotace Minimální týdenní dotace

22 4.4 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU 2. STUPEŇ Vzdělávací oblast - vzdělávací oblasti dle RUP Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Součet za předmět týdenní hodinová dotace daného předmětu posílená v některých předmětech o DČD Součet za oblast týdenní hodinová dotace dané oblasti posílená v některých předmětech o DČD DČD disponibilní časová dotace (Disponibilní časová dotace je vymezena pro 2. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 24 hodin) Celková hodinová dotace týdenní hodinová dotace v daném ročníku (Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro 2. stupeň základního vzdělávání na 122 hodin) Maximální týdenní dotace maximální týdenní hodinová dotace na daném stupni základního vzdělávání dle RUP Minimální týdenní dotace minimální týdenní hodinová dotace na daném stupni základního vzdělávání dle RUP 4.5 POZNÁMKY KE VZDĚLÁVACÍM OBLASTEM Jazyk a jazyková komunikace - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (vyučovací předmět český jazyk a literatura) - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru anglický jazyk je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání, výuka začíná od 3. ročníku - další cizí jazyk výuka dalšího cizího jazyka probíhá od 7. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny týdně. Nabízíme ruský, německý, v odůvodněných případech žáci prohlubují znalosti z anglického jazyka. Žák si volí jeden jazyk a pokračuje v něm až do 9. ročníku. Matematika a její aplikace - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předmět matematika) Informační a komunikační technologie - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie je realizován na 1. i 2. stupni základního vzdělávání (předmět informatika) Člověk a jeho svět - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je realizován ve všech ročnících 1. stupně základního vzdělávání (předmět člověk a jeho svět) Člověk a společnost - vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Dějepis a Výchova k občanství je realizován na 2. stupni základního vzdělávání (předmět dějepis, výchova k občanství) Člověk a příroda - vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis je realizován na 2. stupni základního vzdělávání (předměty fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Umění a kultura - vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Hudební výchova a Výtvarná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předměty hudební výchova a výtvarná výchova) 26

23 Člověk a zdraví - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví je realizován na 2. stupni základního vzdělávání (předmět Výchova ke zdraví) - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví na 1. stupni základního vzdělávání je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (předmět Člověk a jeho svět) - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předmět Tělesná výchova) - vzdělávací obsah předmětu Člověk v ohrožení vychází z výstupů předmětů VKZ, Z, Př, které se váží k mimořádným událostem, poskytování první pomoci, pobytu v přírodě. Člověk a svět práce - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je realizován ve všech ročnících základního vzdělávání (předmět pracovní činnosti) 27

24 Název vyučovacího předmětu: 5 UČEBNÍ OSNOVY Charakteristika vyučovacího předmětu: 5.1 Český jazyk a literatura 1. Časové vymezení předmětu Český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1. a 2. stupně. Hodinová dotace: 1. ročník 9 hodin 2. ročník 10 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 7 hodin 5. ročník 7 hodin 6. ročník 5 hodin 7. ročník 4 hodiny 8. ročník 4 hodiny 9. ročník 5 hodin 2. Obsahové vymezení předmětu Obsahem předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a souvisejících tématických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. 3. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá vždy v kmenové učebně. V početných třídách jsou žáci děleni do skupin. Jednou z důležitých forem při naplňování cílů předmětu jsou návštěvy knihoven, divadelních představení, práce s knihou a texty na internetu. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností, tomu je podřízena i výuka gramatiky. Předmět je úzce spjat s dějepisem (např. období Velké Moravy misijní činnost Konstantina a Metoděje, husitství, veleslavínské období, období národního obrození), hudební výchovou (lidová slovesnost, melodrama, písničkáři) 4. Začlenění průřezových témat V předmětu jsou realizována tato průřezová témata: 1. ročník OSV 2. ročník OSV 3. ročník OSV, MeV 4. ročník OSV, MeV 5. ročník OSV, MeV 6. ročník MuV, EV, OSV, Mev, 7. ročník EV, OSV 8. ročník MuV, OSV, VMEGS, EV 9. ročník - MuV, OSV, MV, VMEGS Pozn: Podrobné rozpracování viz. tabulka průřezových témat 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program

Základní škola Kounice, okres Nymburk Školní vzdělávací program OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a charakteristika ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Velikost a úplnost školy... 4 2.1.2 Vybavení školy... 5 2.1.3 Charakteristika pedagogického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola krok za krokem Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Více

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života

Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Základní škola Jedovnice, okres Blansko, 679 06 Jedovnice 401 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jedovnice - odrazový můstek do života Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DUHOVÁ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova 2 ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ UHOVÁ ŠKOLA ÁKLANÍ ŠKOLA Svitavy, Felberova Vydáno dne. 9. 4 Obsah IENTIFIKAČNÍ ÚAJE... CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.... Úplnost a velikost školy.... Vybavení školy.....

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013

Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 Školní vzdělávací program ZŠ Brigádníků, 3. verze, č. j. 198/2013 platný od 1.9.2013 ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 Brigádníků 14/510 Praha 10 Strašnice www.zsbrigadniku.cz Školní vzdělávací program ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více