Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost"

Transkript

1 Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet se a udržovat úspěšné transakce a vztahy se svými cílovými zákazníky. Tyto vlivy částečně jsou či nejsou ovlivnitelné Působí jinou vahou jiným způsobem na marketing. rozhodnutí Sílu těchto vlivů není snadné předpovídat a odhadnout Rozdělení vlivů z hlediska místa: Vlivy vnitřní Organizace a řízení Vybavenost Finanční situace Vnitřní konkurence Technický rozvoj Lidské zdroje Umístění podniku Image firmy Vlivy vnější Mikroprostředí Makroprostředí Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Ekonomické Demografické Přírodní Technické a technologické Politické Kulturní Vlivy vnitřní Oddělení marketingu - hlavní role v organizační struktuře podniku při zpracování marketingových plánů a provádění dalších marketingových činností Na těchto činnostech se podílí i další části firmy (vedení, financování, výroba, příprava výroby, technický rozvoj, ekonomický odbor, aj.) Nutná dobrá vzájemná komunikace a spolupráce vytvoření vhodné organizační struktury Oddělení marketingu plní 3 základní funkce: 1. komunikativní a informační 2. koordinační 3. analytickou komunikatvní a informační funkce 1

2 1. informuje zákazníky o výrobku a jeho vlastnostech, službách s jeho prodejem spojených a jeho fyzické distribuci 2. přenáší informace od zákazníků o prodeji výrobků, budoucí poptávce, apod. 3. zpracovává prognózu o budoucí poptávce - podklad pro: strategické plánování (technický rozvoj výrobků) výrobní úsek (stanovení množství vyráběných výrobků) finanční oddělení (tvorba a rozdělení finančních prostředků) zákazníci: spotřebitelé odběratelské firmy distributoři výrobků koordinační funkce oddělení marketingu slouží jako článek a prostředek komunikace mezi firmou a jejími zákazníky marketing vstupuje do vzájemného styku s vnějším mikroprostředím, ale současně komunikuje a spolupracuje s ostatními organizačními celky podniku na sestavení a plnění jeho marketingových plánů spolupracuje s : oddělením technického rozvoje finančním oddělením výrobním úsekem zásobováním účtárnou odbytem analytická funkce shromažďuje a analyzuje faktory působící v okolí podniku zpracované informace předává vedení podniku všechny organizační složky tvoří vnitřní prostředí podniku jeho součástí je i vrcholný management, který úrovní svojí řídící práce ovlivňuje další faktory vnitřního prostředí organizace: lidské zdroje image firmy finanční situaci, existují různá organizační členění podniku a v rámci něho začlenění oddělení marketingu Vlivy vnější Vnější mikroprostředí - částečně ovlivnitelné 2

3 1. konkurence - podnik ji může částečně ovlivnit (síla vlivu dána zdroji a možnostmi firmy) - podnik musí rozumět svému konkurenčnímu prostředí a reagovat na jeho podněty (nabízet konkurenceschopné výrobky, ovlivňovat chování konkurence svou strategií) 2. partnerské firmy 2.1. dodavatelé - podnik musí sledovat ceny, kvalitu, spolehlivost dodavatele, servis, pružnost - vhodnější je uzavírat dlouhodobé kontrakty s více dodavatelskými firmami 2.2. zprostředkovatelé 2.3. dopravci - Dopravci - Firmy zabývající se skladování zboží - Firmy poskytující marketingové služby 2.4. firmy zabývající se skladováním 2.5. firmy poskytující marketingové služby 2.6. finanční instituce - banky, pojišťovny-možnosti úvěru, pojištění, financování investic 3. zákazníci - společnost se zaměřuje na cílový trh trh spotřebním zbožím (cílový trh domácnosti ) trh průmyslový (cílový trh další podniky) trh vládní ( cílový trh vláda a státní instituce mezinárodní trh (zahraniční trh spotřebním zbožím, průmyslový, vládní) 4. veřejnost místní komunita (obyvatelstvo, organizace, úřady v oblasti okolí podníku, kde je podnik fyzicky situován) zájmové skupiny občanů (např. hnutí zelených, ochrana spotřebitelů, apod.) sdělovací prostředky (tj. noviny, časopisy, rozhlas, televize) zaměstnanci podniku široká veřejnost (představuje celkový pohled veřejnosti na postavení podniku ve společnosti) public-relation (styk s veřejností) - oddělení v podnikové organizaci, které se zabývá stykem s veřejností Vnější makroprostředí 1. ekonomické vlivy 3

4 ekonomické prostředí - národní ekonomické prostředí (ovlivňováno např. přírodními a lidskými zdroji, mírou inflace, úrokovou mírou, reálným příjmem domácností, produktivitou práce, rovnováhou platební bilance aj.) hospodářská politika = souhrn ekonomických cílů, nástrojů a opatření státu 4 nástroje: monetární (měnová) hospodářská politika fiskální (rozpočtová) hospodářská politika důchodová hospodářská politika vnější obchodní a měnová politika všechny vlivy národního ek. makroprostředí se promítají do kupní síly a struktury poptávky zákazníků - světové ekonomické prostředí (je souhrnem všech národních, regionálních a místních ekonomik) i když většina podniků vyvíjí svou aktivitu pouze na regionální nebo národní úrovni, jsou všechny součástí celosvětového ekonomického prostředí v současnosti jsou pro ekonomické prostředí typické jevy jako vysoká míra inflace, směnné kurzy, recese, nezaměstnanost 2. demografické vlivy demografie - se zabývá zkoumáním populace populaci tvoří zákazníci, kteří vytváření trh marketing se zabývá zkoumáním demografických vlivů v každé oblasti ve které firma podniká (tzn. velikostí populace, věkovým složením, rozdělením podle pohlaví, natalitou a mortalitou, národnostním, náboženským či rasovým složením obyvatelstva) závažnými jevy jako je růst populace, migrace obyvatelstva, vývoj porodnosti, stárnutí obyvatelstva, úroveň vzdělanosti, zaměstnanost a změny v rodině a to obzvláště s dynamickou proměnou role žen 3. přírodní prostředí zahrnuje zásoby přírodních zdrojů a jejich cenu problémy devastace životního prostředí (nedostatek kvalitní vody, nedostatek dřeva, nedostatek potravin, zhoršená přístupnost k ropě, rudám, uhlí, zvyšování kyselosti půdy, problémy s chemickým či jaderným odpadem) budování zařízení na čištění odpadů a filtraci 4

5 možnosti pro firmy, které nabízejí výrobky životnímu prostředí neškodlivé - enviromentally friendly ekologické problémy, jaké představují znečištění vody (toků, jezer, i moří) ovzduší, zejména ve spojitosti s ozonem, nedostatek surovin a s jejich těžbou spojená devastace životního prostředí, rostoucí náklady na energii (výstavba, provoz a hlavně ukončení životnosti jaderných elektráren) 4. technologické prostředí změny v technologii a technice zahrnují hlavní změny v surovinách, výrobcích a výrobních postupech morálně zastaralý výrobek konkurenční výhoda podniku charakterizující úroveň technického rozvoje se stále se zrychlujícím tempem inovací, se zkracováním inovačního cyklu a s tím související životností produktů 5. politické vlivy politické prostředí je tvořeno: legislativou = souhrn právních předpisů - obchodní zákoník, občanský zákoník, živnostenský zákon - právní předpisy vydané vládou na ochranu spotřebitelů (určuje pravidla hry v podnikatelské sféře a chrání před nekalou soutěží) zákony (legislativa) jak na ochranu investora (podnikatele), tak také na ochranu spotřebitele, činnosti vládních institucí (agentur), skupin veřejného zájmu, nevládních organizací a politických stran. 6. kulturní vlivy kulturní a sociální prostředí = faktory, které vyplývají z hodnot, zvyků, přístupů a preferencí určité země nebo oblasti subkultury = skupiny lidí uvnitř společnosti se společnými zájmy, hodnotami přes veškerou homogenizaci, jež s sebou přinesly zejména hromadné sdělovací prostředky, si i nadále uchovává řadu tradičních a dodnes silně působících hodnot a místních specifik (jazykových, náboženských), projevujících se v množství odlišných subkultur. SWOT analýza: Pro vnitřní činitele se provádí S-W analýza (analýza silných a slabých stránek Strenghts and Weanesses Analysis), hodnotí zejména průzkum trhu, cenu, distribuci, inovaci, stupeň automatizace a mechanizace, personalistiku, financování a systém plánování a řízení výroby. Pro vnější činitele se provádí O-T analýza (analýza příležitostí a hrozeb Opportunities and Threats Analysis), umožňuje rozšíření příležitostí na trhu a upozorňuje na budoucí problémy 5

6 Obě analýzy se vzájemně doplňují. Celková souhrnná analýza vnitřních a vnějších předpokladů nebo také někdy nazývaná jako analýza marketingového prostředí (trhu) se zkráceně označuje jako SWOT analýza, která je základem vypracování každé marketingové strategie a marketingového plánu SWOT analýzu můžeme provést nejen pro firmu, ale můžeme jí podrobit také nabízené produkty, konkurenty, zákaznické segmenty, apod. V procesu SWOT analýzy firmy bychom se měli zaměřit na následující oblasti: -prodejní výsledky (obrat, zisk) v posledním roce a trendy vývoje -finanční zdraví a síla podniku -konkurenční pozice firmy na trhu, její tržní podíl -image a reputace firmy mezi zákazníky a veřejností -organizační struktura firmy -marketingový mix Příklad SWOT analýzy malé firmy zabývající se kompletací a prodejem počítačů Silné stránky (Strenghts) technické know-how personálu kvalita dodávaných počítačů-velmi málo reklamací zavedená firma na trhu možnost nabídnout nízké ceny počítačů Příležitosti (Opportunities) Podnikání v oblasti Internetu Slabé stránky (Weaknesses) Nevhodná lokalita firmy Nedostatečný marketing Nedostatečné prodejní schopnosti personálu Hrozby (Threats) Silná konkurence ze strany značkových výrobců, kteří neustále snižují ceny Stagnující obrat firmy v posledních letech, snižující se zisk 6

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O.

ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O. Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Teorie pro praxi. Kolektiv autorů

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Teorie pro praxi. Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno 2014 Sociální

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE MARKETING STRATEGY

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Ing. Marek Moudrý. Nakladatelství a vydavatelství. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Marketing Základy marketingu Ing. Marek Moudrý Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH OBSAH... 3 SLOVO AUTORA...7 PROČ PRÁVĚ TAKOVÁ KONCEPCE VÝUKOVÉHO

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více