Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae"

Transkript

1 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr. Hana Slováčková Martina Sadílková Prom. biol. Jiří Heteša, CSc. Mgr. Lenka Šejnohová Jakub Gregor, Ph.D. Brno, září 26

2 Obsah 1. Zadání a cíle studie 2 2. Metodika odběru a hodnocení Přehled sledovaných lokalit Metodika hodnocení fytoplanktonních společenstev Hodnocení fyzikálních a chemických parametrů vody 5 3. Hodnocení změn v množství a složení fytoplanktonního společenstva v Brněnské přehradě 7 4. Závěry a komentáře 9 5. Grafické výstupy Sezónní změny hodnot chlorofylu-a na sledovaných lokalitách s rozlišením 4 skupin fytoplanktonu Profily hodnot chlorofylu-a v rámci nádrže ve vybraných vzorkovacích termínech Vertikální profily abundance fytoplanktonu ve vodním sloupci na lokalitě Sezónní změny v počtech buněk sinic na sledovaných lokalitách Sezónní změny základních fyzikálně-chemických parametrů na sledovaných lokalitách Mikroskopické rozbory 31

3 1. Zadání a cíle studie Monitoring složení fytoplanktonu s důrazem na přítomnost vodních květů sinic v Brněnské přehradní nádrži je motivován hned několika důvody. Jde především o organismy, které mohou produkcí toxických látek ohrožovat zdraví obyvatel využívajících přehradu ke koupání a jiným rekreačním aktivitám. Přesáhne-li množství cyanobakterií doporučené limitní koncentrace jejich biomasy pro rekreační nádrže (1 buněk/ml, 5 µg/l chlorofylu-a) je zapotřebí včas vyhlásit regulační stupeň pro využití nádrže k rekreaci (nedoporučení/zákaz koupání z důvodu překročení povoleného množství toxických cyanobakterií). Vzhledem k tomu, že jde o krok s vypočitatelnými finančními ztrátami, je důležité, aby fungovala kooperace alespoň 2 nezávislých organizací a výrok byl opřen o data z nezávislých kontrolních odběrů a analýz. Dále je v každé sezoně vhodné definovat trend změn ve vývoji fytoplanktonu oproti minulým sezónám. To bude důležitý podklad pro volbu alternativ boje se sinicemi, protože volba vhodné metody musí být cílena proti konkrétnímu složení vodních květů sinic, které jsou uloženy v sedimentech z jednotlivých ročníků alespoň po dobu 1 let. Proto byl na základě smlouvy o dílo podepsané mezi Jihomoravským krajem a Sdružením Flos Aquae (viz usnesení č. 1473/5/R27 Rady Jihomoravského kraje z 27. schůze) sledován vývoj společenstev fytoplanktonu na Brněnské přehradě na osmi vybraných lokalitách v období červen září 26. Pro detailnější pochopení trendů ve vývoji společenstev fytoplanktonu jsou důležité ještě údaje o jarním složení fytoplanktonu s definicí tzv. období clear water, které rozhoduje o tom, kdy a jaké sinice vodního květu nastoupí. Vzhledem k důležitosti těchto parametrů byla tato data naměřena, ale po dohodě zadavatele nejsou součástí této studie, jejíž časový rámec byl vymezen odběry v období

4 2. Metodika odběru a hodnocení Na nádrži bylo vybráno osm lokalit s cílem zaznamenat vývoj fytoplanktonu v celém 1km podélném profilu nádrže, a to následovně: Dvě lokality reprezentují horní mělkou část nádrže ( a ) Jedna lokalita tvoří přechod mezi horní a dolní částí nádrže () Tři lokality jsou ve vlastním těle nádrže (, a ) Dvě zátoky v těle nádrže (Sokolské koupaliště, ) Lokalita - ZOO pro sledování složení fytoplanktonu v řece Svratce ovlivněné Brněnskou přehradou Vzorky byly odebírány ve 14-denních intervalech vždy mezi 8 a 11 hodinou dopolední. Metodika odběrů byla dodržena dle ČSN ISO (75 751) Jakost vod Odběr vzorků Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Na každé z osmi lokalit byl odebrán hladinový vzorek odběrákem typu Friedinger z profilu -3 cm. Přímo na místě byly měřeny fyzikálně chemické parametry vody (průhlednost, teplota, ph, rozpuštěný kyslík, vodivost) a množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) pomocí ponorného fluorometru. Výhodou kombinace dvou přístupů (ponorný fluorometr a mikroskopické analýzy) jsou výsledky zachycující nejenom složení (kvalitu) fytoplanktonu z profilu -3cm (hladinového vzorku), ale rovněž změny v kvantitě fytoplanktonu v celém profilu vodního sloupce. Kombinací těchto dvou metodik společně s kombinací předpovědi počasí lze predikovat změny ve vývoji fytoplanktonu v následujících dnech Přehled sledovaných lokalit (přístaviště) Lokalita leží v horní mělké části nádrže, hloubka zde dosahuje maximálně 2,5 m. Lokalita svým charakterem připomíná spíš pomalu tekoucí řeku, čemuž odpovídá i složení fytoplanktonního společenstva, které je zpravidla tvořeno rozsivkami a zelenými řasami. Sinice se zde vyskytují v malém množství; výjimkou mohou být letní měsíce, kdy bývá biomasa sinic zavanuta větrem z nižších oblastí nádrže. 3

5 Velmi mělká (1,5 m) lokalita na nánosové straně koryta řeky se silnými vrstvami organických sedimentů. Složení fytoplanktonu zde často bývá velmi pestré a odlišné od ostatních částí nádrže. Zátoka na pravém břehu koryta, leží v pomezí horní a dolní části nádrže. Její hloubka je přibližně 5 m., Dvě lokality představující volnou hladinu nádrže. Hloubka je zde přibližně 6m (), resp. 11 m (). Lokalita byla pro monitoring sinic cíleně vybrána, jelikož se jedná o oblíbené koupací místo obyvatel města Brna. Lokalita s největší hloubkou (cca 16m). Odběry byly prováděny v oblasti žlutých bójek cca 5 m od hráze. Tato lokalita bývá během letních měsíců nejvíce zasažena biomasou sinic, která je sem naplavena a navanuta. Sokolské koupaliště Boční zátoka na levém břehu přehrady s hloubkou 4 m, která je tak částečně izolována od vlastního těla nádrže. Společenstvo fytoplanktonu se z tohoto důvodu může lišit od ostatních částí nádrže. ká zátoka Zátoka na dolním konci nádrže, hloubka 6 m. Lokalita, na které bývá limit doporučené koncentrace biomasy fytoplanktonu pro rekreační nádrže (1 buněk/ml, 5 µg/l chlorofylu-a) překročen zpravidla nejdříve ze všech výše jmenovaných lokalit. ZOO Odběry byly prováděny z mostu pro pěší nedaleko Zoologické zahrady (u hřiště). Cílem sledování této lokality je zjistit vliv Brněnské přehrady na kvalitu vody v řece Svratce. Složení fytoplanktonu obvykle odpovídá poměrů u hráze přehrady. 4

6 2.2. Metodika hodnocení fytoplanktonních společenstev Množství a podíly jednotlivých skupin fytoplanktonu na celkové biomase byly přímo na odběrovém místě stanoveny ponorným fluorometrem FluoroProbe (BBE Moldaenke, Kiel, Německo). Tento přístroj je schopen rozlišit 4 základní skupiny fytoplanktonu (zelené řasy, hnědé řasy, skrytěnky a sinice) na základě fluorescence fotosyntetických pigmentů přítomných v buňkách těchto organismů. Přístroj lze ponořit až do 5 m hloubky a naměřená data jsou v sekundových intervalech zobrazována na připojeném PC. Během několika desítek vteřin tak lze získat přehled o jeho výskytu v celém vodním sloupci od hladiny až ke dnu. To umožňuje zvolit velice efektivní vzorkovací strategii pro každou lokalitu. V grafech prezentovaných v této studii jsou uváděny průměrné koncentrace fytoplanktonu v příhladinové vrstvě -3 cm, tedy v zóně možného kontaktu člověka s vodními organismy, která je také doporučována odborníky na zdravotní rizika. Na základě naměřených dat byl odebrán i vzorek pro další laboratorní analýzy prostřednictvím odběrového přístroje typu Friendinger (opět z hloubky -3 cm). Tyto analýzy zahrnovaly především mikroskopickou taxonomickou determinaci a kvantifikaci jednotlivých rodů a druhů fytoplanktonních organismů. Údaje z FluoroProbe jsou prezentovány v mikrogramech chlorofylu na litr, zatímco údaje z mikroskopických jsou v počtech buněk příslušné skupiny (sinice, zelené řasy atd.) na mililitr. Jedná se tedy o dva naprosto odlišné parametry, neboť množství chlorofylu je údaj značně ovlivněný ekofyziologickými parametry a jeho množství se u jednotlivých typů organismů samozřejmě značně liší. Proto není vždy zřejmá korelace mezi množstvím chlorofylu a počtem buněk u čtyřech sledovaných tříd fytoplanktonu na stejné lokalitě ve stejném čase. V úvahu je třeba vzít i rozdílnou velikost buněk, protože v případě sinic se jedná o buňky bakteriální, zatímco řasy jsou organismy eukaryotické Hodnocení fyzikálních a chemických parametrů vody Z fyzikálně chemických parametrů kvality vody byly měřeny následující: ph množství kyslíku rozpuštěného ve vodě teplota vodivost 5

7 průhlednost vody. Průhlednost byla měřena Secchiho diskem, ostatní parametry pomocí soupravy Multiline P4 (WTW, Weilheim, Německo) obsahující ph elektrodu SenTix 41, kyslíkovou elektrodu CellOx 325 a vodivostní elektrodu TetraCon 325. Všechny tyto parametry byly opět měřeny 2 cm pod hladinou. Průhlednost vody je funkcí množství fytoplanktonu a látek rozpuštěných ve vodě. Během sezóny tak dosahuje nejvyšších hodnot během června při tzv. clear-water phase, tedy období, kdy je jarní rozvoj rozsivek potlačen díky predaci zooplanktonními organismy a neodšlo ještě k letními rozvoji fytoplanktonu (obvykle sinic). Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je závislá na teplotě, rozkladu organických látek, množství osvětlení a intenzitě fotosyntézy. Největších hodnot dosahuje ve dne v období s největším rozvojem fytoplanktonu, avšak ve stejném období v noci dochází naopak k jeho rychlému vyčerpání. K jeho poklesu dochází také při rozkladu odumřelé biomasy na podzim. Hodnota ph ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách, má vliv na dostupnost některých látek pro vodní organismy. Při velkém rozvoji sinic vodního květu významně stoupá. Vodivost (konduktivita) slouží k posouzení množství elektrolytů ve vodě. 6

8 3. Hodnocení změn v množství a složení fytoplanktonního společenstva v Brněnské přehradě Při prvním odběru dne byla na většině lokalit zaznamenána jarní dominance zelených řas a rozsivek s výskytem zástupců typických pro jarní fytoplankton eutrofních nádrží. Ze zelených řas se jednalo především o rody s kokální stélkou Chlorella, Desmodesmus a Scenedesmus, z rozsivek o zástupce rodů Cyclostephanos a Stephanodiscus. Sinice v průběhu června tvořily na většině lokalit pouze minoritní složku fytoplanktonu (~2%), jednalo se navíc ale o zástupce s vláknitou stélkou druhu Pseudanabaena limnetica, která netvořila ve vodním sloupci ani na hladině makroskopicky viditelné povlaky. Na žádné ze sedmi monitorovaných lokalit nebyl v červnu překročen limit WHO (1 tis. buněk/ml; 5 µg/l chlorofylu), celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí tis. b./ml., hodnoty chlorofylu v rozmezí 3-25 µg/l. V závěru měsíce června nastala tzv. fáze clear water, při kterém došlo k výraznému poklesu množství fytoplanktonu na 2-1 tis. b/ml a 3-8 (18) µg/l chlorofylu v důsledku zvýšeného množství zooplanktonu. V roce 26 nastoupila fáze clear-water na Brněnské přehradě o 14 dní později než v roce 25, v předchozích sezónách byla zaznamenávána i během května. Opoždění tohoto jevu je s největší pravděpodobností spojeno s dlouhou zimou a dlouho trvajícími nízkými teplotami vody v nádrži. Během období clear-water zůstaly stále hlavní složkou fytoplanktonu zelené řasy a rozsivky, z vodních květů sinic byl zaznamenán pouze slabě jediný druh Anabaena sigmoidea (56-16 b./ml.). Rod Microcystis tvořící pravidelně velké množství biomasy v létě nebyl v období června ještě zaznamenán. Na profilu získaném pomocí sondy FluoroProbe (kapitola 5.3.), který znázorňuje kvantitu jednotlivých skupin fytoplanktonu v celém vodním sloupci, je již ale dobře znatelná reinvaze buněk sinic ze sedimentu. V červenci dochází k ústupu zelených řas a rozsivek, sinice zaujímají hlavní postavení ve fytoplanktonu (9%). Dominující druhy se stávají sinice Microcystis aeruginosa a M. ichthyoblabe, které jsou minoritně doprovázeny svazečky sinice Aphanizomenon flosaqae. Přestože teploty vzduchu byly během celého července velmi vysoké, počet sinic překročil limitní hranice WHO pro koupání až na konci tohoto měsíce, a to pouze v horní části nádrže na lokalitách (546 tis. b./ml; 75 µg/l chlorofylu) a na Rokli (pouze v počtech buněk 16 tis. b./ml; 35 µg/l chlorofylu). Na ostatních lokalitách byly sinice vodních květů okem znatelné ve vodním sloupci, avšak k překročení limitu WHO nedocházelo. Tyto nízké hodnoty biomasy sinic v průběhu července pravděpodobně nastaly 7

9 v důsledku opožděné clear-water fáze, kdy inokulum sinice Microcystis aeruginosa nemělo po reinvazi ze sedimentu do vodním sloupce dostatečný čas na pomnožení pro následný masivní rozvoj. Na začátku srpna dochází ke snížení množství sinic na všech lokalitách pod hygienický limit daný WHO (změna počasí vysoké srážky, průtoky), sinice ale zůstávají ve fytoplanktonu hlavní skupinou (9%). Dominantním zástupcem zůstává nadále sinice rodu Microcystis (M. aeruginosa, M. ichthyoblabe), která je doprovázena rodem Aphanizomenon. Nejvíce sinic bylo na začátku srpna zaznamenáno na lokalitě (82 tis. b./ml; 18µg/l chlorofylu). Na konci srpna dochází k přesunu většiny biomasy z vrchní části nádrže směrem k lokalitě, kde byl jako na jediném místě dne překročen hygienický limit WHO (144 tis. b./ml; 76µg/l chlorofylu). Dominantní sinicí se stává už pouze rod Microcystis, především druhy M. aeruginosa a M. ichthyoblabe, doplňující je M. wesenbergii. V září dochází k překročení WHO limitu na dvou lokalitách: (125 tis. b./ml; 29 µg/l chlorofylu) a (137 tis. b./ml; 85 µg/l chlorofylu). Dominantní postavení ve fytoplanktonu stále zaujímá sinice rodu Microcystis (M. aeruginosa, M. ichthyoblabe, M. wesenbergii). Stejně tak jako v předchozí sezóně 25 bylo v roce 26 dosaženo hygienického limitu WHO na konci července, avšak s tím rozdílem, že v průběhu léta 25 byly hygienické limity překračovány na většině lokalit, kdežto v sezóně pouze na 1-2 lokalitách. Výrazně se lišilo celkové množství biomasy sinic, v roce 25 dosahovalo téměř 5x větších hodnot než v roce 26. Z hlediska výběru místa pro koupání doporučujeme na základě našeho monitoringu lokalitu jako nejvhodnější místo pro koupání obyvatel. Oproti ostatním přístupným místům potenciálním pro koupání má lokalita výhodu otevřeného prostoru na nádrži, kde nedochází k masovému shromažďování biomasy jako je tomu na jiných lokalitách horní část nádrže lokalita, dolní část nádrže lokalita, případně Sokolské koupaliště. Na lokalitě nedošlo v průběhu sezóny 26 vůbec k překročení WHO limitů pro koupání. 8

10 4. Závěry a komentáře Sledování složení fytoplanktonu v půběhu letní vegetační sezony 26 poskytlo data, která budou pro plánované revitalizační aktivity velmi hodnotná. Specifika v průběhu počasí sezony roku 26 obnažují principy a faktory, které řídí složení a množství biomasy fytoplanktonu, především dominanci sinic. Již fakt pozdního nástupu fáze clear-water na Brněnské přehradě o cca 2-4 týdny později než v předchozích sezónách napovídá o abnormálním průběhu sezony. Opoždění tohoto jevu je s největší pravděpodobností spojeno s dlouhou zimou. Pro případnou volbu technologií omezení masového rozvoje sinic dávají výsledky naměřené v této studii podklad, který prokazuje, že mezi faktory, které zásadním způsobem promlouvají do složení fytoplanktonu a výskytu vodních květů patří: průtok a doba zdržení vody v nádrži teplota vody a termální stratifikace průhlednost vody, promíchávání nádrže větrem a tvorba zákalů. Jak se ukazují minulé ročníky, také biotické interakce (např. boj 2 rodů sinic tvořících vodní květy Microcystis a Anabaena) dovedou oddálit masový rozvoj sinic nad hygienický limit. Data obsažená v této studii napovídají o možnostech manipulace s vodou v nádrži (např. zvýšit průtok v klíčové době ožívání sinic ze sedimentů, tvorba zákalů v době nástupu sinic, porušení termální stratifikace (a eliminovat tak strategickou výhodu sinic nad řasami) apod. Také tyto informace mají vysokou hodnotu, protože je-li systém dobře nastaven, je každý odborník schopen číst souvislosti použitelné ke korekci masového rozvoje sinic, což je v případě Brněnské přehrady důležitou nadstavbou klasického monitoringu vodních květů sinic. Z dat je dále zřetelné, že každý rok má zcela originální průběh, v čemž vyniká důležitost této činnosti. Právě výše zmíněné rozdílnosti ročníků mohou poskytnou prostor pro řešení prevence sinic způsoby, které mohou ušetřit i několik set milionů korun při realizaci revitalizace nádrže. 9

11 5. Grafické výstupy 5.1. Sezónní změny hodnot chlorofylu-a na sledovaných lokalitách s rozlišením 4 skupin fytoplanktonu 8 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

12 4 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

13 3 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

14 Sokolské koupaliště 3 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy ká zátoka 3 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

15 - ZOO 6 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

16 5.2. Profily hodnot chlorofylu-a v rámci nádrže ve vybraných vzorkovacích termínech Profil hodnot chlorofylu a dne Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Lokalita Profil hodnot chlorofylu a dne Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Lokalita 15

17 Profil hodnot chlorofylu a dne Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Lokalita 16

18 5.3. Vertikální profily abundance fytoplanktonu ve vodním sloupci na lokalitě

19

20

21

22 5.4. Sezónní změny v počtech buněk sinic na sledovaných lokalitách 5 Sinice - počet buněk / ml Sinice - počet buněk / ml

23 1 Sinice - počet buněk / ml Sinice - počet buněk / ml

24 12 Sinice - počet buněk / ml Sinice - počet buněk / ml

25 Sokolské koupaliště 12 Sinice - počet buněk / ml ká zátoka 6 Sinice - počet buněk / ml

26 - ZOO 1 Sinice - počet buněk / ml

27 5.5. Sezónní změny základních fyzikálně-chemických parametrů na sledovaných lokalitách Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm) Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm)

28 25 35 Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm) Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm)

29 Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm) Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm)

30 Sokolské koupaliště Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm) ká zátoka Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm)

31 - ZOO Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2)

32 6. Mikroskopické rozbory 31

33 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE 12 5 EUGLENOPHYCEAE CRYPTO 24 celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne bioma 18,8 21,5 43,4 15,8 13,7 15,8 17,4 27,1 32,8 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): na žádné ze sledovaných lokalit nebyl překročen hygienický limit pro koupání nejvíce fytoplanktonu bylo zaznamenáno na hlavním těle nádrže a velkých zátokách, resp. na lokalitě,,, a zastoupení taxonomických skupin: velkou měrou (více jak 5%) jsou zastoupeny zelené řasy a rozsivky počet druhů (taxonů): 94 převažující rody na těle nádrže: centrické rozsivky rodu Cyclostephanos a Stephnodiscus zelené kokální řasy rodu Scenedesmus a Chlorella sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě, kde predstavují více jako 4% fytoplankonu sinice druhové složení: především Pseudanabaena limnetica, Microcystis zatím nezaznamenána stav lokality pláž: celkový počet b. dosahuje 1/2 buněk hygienického limitu, sinice tvoří 14% fytopl. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: vyšší nárůst biomasy rozsivek, pro rozvoj sinic jsou stále nízké teploty vody Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Aphanizomenon gracilis Aphanocapsa delicatissima kolonie Aphanocapsa incerta kolonie Chroococcus minimus Coelosphaerium kuetzingianum 1 Pseudanabaena limnetica Pseudanabaena mucicola CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis Chrysococcus rufescens 24 Codonomonas pascheri 12 Kephyrion moniliferum CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE

34 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Asterionella formosa Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata 1 Aulacoseira italica Cocconeis placentula 5 Cyclostephanos dubius Cyclostephanos invisitatus Cyclotella meneghinina Cyclotella sp Cymbella minuta 12 Diatoma tenuis 12 Diatoma vulgaris 24 Navicula avenacea Navicula gregaria 12 5 Nitzschia acicularis Nitzschia capitellata 5 Nitzschia graciliformis Nitzschia palea Nitzschia sp Skeletonema potamos Stephanodiscus parvus Synedra acus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Chroomonas caudata 12 Cryptomonas sp. 12 CRYPTOPHYCEAE 24 DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Chlorogonium elongatum 5 Chloromonas sp. 12 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum aciculare 1 48 Actinastrum hantzschii Ankyra judayi 5 Chlorella sp Chlorotetraedron incus Closteriopsis longissima 12 Coelastrum astroideum 1 1 Coelastrum microporum Crucigenia tetrapedia Crucigeniella apiculata Crucigeniella neglecta Desmodesmus abundans Desmodesmus communis Desmodesmus costato-granulatus Dictyosphaerium ehrenbergianum 1 1 Dictyosphaerium pulchellum Dictyosphaerium subsolitarium Didymocystis planctonica Didymogenes palatina Golenkinia radiata Granulocystis helenae Kirchneriella aperta 5 Lagerheimia genevensis Lagerheimia wratislaviensis 5 12 Micractinium bornhemiense 48 Monoraphidium arcuatum

35 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Monoraphidium contortum Monoraphidium griffithii Monoraphidium komarkovae 12 5 Monoraphidium minutum Neodesmus danubialis 12 Nephrochlamys rotunda Nephrochlamys willeana Oocystis lacustris Oocystis parva Pediastrum boryanum Pediastrum duplex 1 Pediastrum tetras 1 96 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus apiculatus Scenedesmus armatus v. bicaudatus Scenedesmus linearis 48 Scenedesmus obliquus Scenedesmus opoliensis 1 1 Selenastrum gracile 1 44 Tetraedron caudatum Tetraedron minimum Tetrastrum elegans 48 Tetrastrum glabrum Tetrastrum staurogeniaeforme 48 1 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum 12 5 CONJUGATOPHYCEAE 12 5 EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas guttata 5 Trachelomonas oblonga 5 12 Trachelomonas planctonica 5 Trachelomonas volvocina 12 EUGLENOPHYCEAE

36 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAE trich. 16 CONJUGATOPHYCEAE 5 EUGLENOPHYCEAE CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa 22,1 4,,2 9,1 1,8 11,5 3,8 28,8 13, *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): na žádné ze sledovaných lokalit nebyl překročen hygienický limit pro koupání nejvíce fytoplanktonu (8tis.b/ml) bylo zaznamenáno v horní části nádrže na lokalitě, biomasa byla tvočena více jak ze 7% rozsivkami rozsivky jsou dominantí skupinou, na hlavním těle nádrže tvoří více jak 5% biomasy zastoupení taxonomických skupin: počet druhů: 18 převažující rody na těle nádrže: centrické rozsivky rodu Cyclostephanos a Stephnodiscus sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě a, kde dosahují 3% fytoplanktonu sinice druhové složení: dominanty Pseudanabaena limnetica, Coelosphaerium kuetzingianum, Chroococcus minimus, Microcystis stále nezaznamenána stav lokality pláž: celkový počet b. dosahuje 1/2 buněk hygienického limitu, sinice tvoří pouze 2% fytopl. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: očekáváme fázi clear-water, po které dochází zpravidla k nástupu sinice Microcystis Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae 64 Aphanocapsa delicatissima kolonie Aphanocapsa incerta kolonie 8 8 Chroococcus minimus Coelosphaerium kuetzingianum Phormidium sp. 5 Planktolyngbya sp. 3 6 Planktothrix suspensa Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis 8 Chrysococcus rufescens Kephyrion moniliferum Mallomonas sp. 5 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE

37 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Asterionella formosa 5 Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata 5 Aulacoseira italica Cocconeis placentula 5 Cyclostephanos dubius Cyclostephanos invisitatus Cyclotella meneghinina Cyclotella sp Cymbella minuta agg. 8 8 Diatoma vulgaris Fragilaria crotonensis 5 Meridion circulare 5 Navicula avenacea Navicula capitata 5 Navicula gregaria 5 Navicula sp. 8 8 Nitzschia acicularis Nitzschia graciliformis Nitzschia palea Nitzschia sp Rhoicosphenia abbreviata 5 Skeletonema potamos Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus parvus Synedra acus Synedra ulna 5 5 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris fallax 5 Goniochloris mutica 5 5 XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata Cryptomonas marssonii 5 Cryptomonas obovata 5 5 Cryptomonas sp. 32 CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 5 8 Chlamydomonas pertusa 5 Chlamydomonas sp Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum aciculare Actinastrum hantzschii Chlorella sp Chlorotetraedron incus Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Crucigenia tetrapedia Crucigeniella apiculata Crucigeniella neglecta Desmodesmus abundans Desmodesmus brasiliensis Desmodesmus communis Desmodesmus costato-granulatus Dictyosphaerium pulchellum Dictyosphaerium subsolitarium Didymocystis planctonica Granulocystis helenae 5 Keratococcus bicaudatus 5 Kirchneriella contorta 8 5

38 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Lagerheimia balatonica 8 5 Lagerheimia genevensis 5 Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium griffithii 5 Monoraphidium komarkovae 5 Monoraphidium minutum Neodesmus danubialis Nephrochlamys rotunda Nephrochlamys willeana 5 Oocystis lacustris Oocystis parva Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum tetras Planktosphaeria gelatinosa Pseudotrastrum punctatum 5 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus apiculatus Scenedesmus armatus v. bicaudatus Scenedesmus disciformis Scenedesmus obliquus Scenedesmus opoliensis 5 5 Scenedesmus ovalternus 5 Scenedesmus ovalternus v. graevenitzii 5 32 Tetraedron caudatum Tetraedron minimum Tetranephris europaea Tetrastrum glabrum Tetrastrum staurogeniaeforme 5 Tetrastrum triangulare 5 Westella botryoides 5 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. Elakatothrix genevensis 16 CHLOROPHYCEAE trich. 16 CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum 5 CONJUGATOPHYCEAE 5 EUGLENOPHYCEAE Euglena sp. 5 Euglena viridis 5 Phacus triqueter 5 Trachelomonas oblonga 5 5 Trachelomonas volvocina 5 EUGLENOPHYCEAE

39 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE 8 4 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAE trich. CONJUGATOPHYCEAE 16 EUGLENOPHYCEAE 8 CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomas,,,,2 57,1, 2,9 39,8 7,5 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): na žádné ze sledovaných lokalit nebyl překročen hygienický limit pro koupání clear-water (výrazné snížení množství fytoplanktonu predací zooplnaktonu) který je cca o 14dní oproti předchozím sezónám opožděn zastoupení taxonomických skupin: dominanty zelené řasy a rozsivky, sinice doprovodná skupina počet druhů (taxonů): 56, výrazné snížení oproti minulému odběru (18) převažující rody na těle nádrže: centrické rozsivky rodu Cyclotella, Aulacoseira zelené kokální řasy rodu Coelastru a Chlorella sinice množství (b/ml): %nejvíce zaznamenáno na lokalitě, výsledně na b/ml ale jen 16 sinice druhové složení: stav lokality pláž: předpokládaný vývoj v 14ti dnech: nástup vláknité sinice Anabaena sigmoidea, Microcystis pod výpustí celkový počet b. je velice nízký při nízkých průtocích a vysokých teplotách vzduchu předpokládáme namnožení vláknité sinice Anabaena sigmoidea a násput problematického rodu Microcystis, překročení hyg.limitu předpokládáme nejdříve po 14ti dnech Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena sigmoidea Microcystis aeruginosa 1 2 Pseudanabaena mucicola 24 CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Mallomonas sp. 8 4 CHRYSOPHYCEAE 8 4 BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira ambigua 5 Aulacoseira granulata Aulacoseira italica Cyclotella meneghinina 4 Cyclotella sp Gomphonema sp. 4

40 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Nitzschia fruticosa Nitzschia sp. 16 Skeletonema potamos 16 Stephanodiscus hantzschii 4 Stephanodiscus parvus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 5 Chlamydomonas sp Chloromonas sp. 16 Pandorina morum Phacotus lenticularis 32 4 Pteromonas aculeata 5 Tetraselmis cordiformis 5 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum hantzschii 5 Ankyra judayi Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Crucigeniella apiculata 5 Crucigeniella neglecta 5 Desmodesmus abundans 32 Desmodesmus brasiliensis 32 Desmodesmus communis Desmodesmus denticulatus 5 16 Didymocystis planctonica 5 Eutetramorus fottii 64 Micractinium pusillum 5 Monoraphidium arcuatum 8 8 Monoraphidium contortum 8 Nephrochlamys rotunda 32 Nephrochlamys willeana 5 Oocystis lacustris Oocystis parva Oocystis solitaria 8 4 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex 5 5 Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus apiculatus 16 Scenedesmus armatus v. bicaudatus 5 5 Scenedesmus disciformis 64 Scenedesmus opoliensis 32 Tetraedron minimum 8 Treubaria triappendiculata 8 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. CHLOROPHYCEAE trich. CONJUGATOPHYCEAE Staurastrum chaetoceras 8 Staurastrum pingue 8 CONJUGATOPHYCEAE 16 EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas oblonga 8 EUGLENOPHYCEAE 8

41 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 5 DINOPHYCEAE 5 CONJUGATOPHYCEAE 5 5 EUGLENOPHYCEAE 5 CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomas 13, 58,3 97,1 98,4 95,6 62,9 95,4 99,2 83,4 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): na žádné ze sledovaných lokalit nebyl překročen hygienický limit pro koupání nejvíce buněk/ml fytoplanktonu bylo zaznamenáno na lokalitě zastoupení taxonomických skupin: na hlavním těle nádrže resp. na lokalitě,,,, jsou ve fytoplanktonu zastoupeny více jak z 95% sinice počet druhů (taxonů): 52 (od prvního odběru 1.6. pokles více jak o 1/2) převažující rody na těle nádrže: sinice množství (b/ml): sinice druhové složení: stav lokality pláž: předpokládaný vývoj v 14ti dnech: nástup sinic v plné míře, dominantou je již rod Microcystis doprovázen minoritně rodem Aphanizomenon nejvíce zaznamenáno na lokalitě, kde predstavují více jako 97% fytoplankonu Microcystis aeruginosa, minoritně Aphanizomenon flos-aquae sinice tvoří 95% fytoplanktonu, počet b./ml pouze 1/1 z hyg.lim. při slunečném počasí a nízkých průtocích lze očekávat nárůst sinice Microcystis Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae 5 Anabaena sigmoidea 12 Anabaena smithii 5 Aphanizomenon flos-aquae Chroococcus minimus 16 Microcystis aeruginosa Microcystis flos-aquae Pseudanabaena mucicola CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Mallomonas sp CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira granulata Aulacoseira italica 5 5 Diatoma hyemalis v. quadratum 5 Navicula gregaria 4

42 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Nitzschia palea 5 Nitzschia sp. 4 Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus parvus Synedra ulna 5 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica 5 XANTHOPHYCEAE 5 CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata Cryptomonas obovata 4 Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Peridinium sp. 5 DINOPHYCEAE 5 CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 4 Chlamydomonas sp Eudorina elegans 64 Pandorina morum Spermatozopsis exsultans 4 8 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Ankyra ancora Ankyra judayi Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Crucigeniella apiculata 5 Desmodesmus armatus v.bicaudatus 5 Desmodesmus brasiliensis 5 Desmodesmus communis Desmodesmus denticulatus 5 5 Micractinium pusillum 5 Monoraphidium contortum 5 4 Oocystis lacustris Paradoxia multiseta 5 Pediastrum boryanum 5 5 Pediastrum duplex 5 5 Planktosphaeria gelatinosa 8 Scenedesmus aculeolatus 16 Scenedesmus armatus v. bicaudatus 5 Scenedesmus linearis 16 Schroederia robusta Tetraedron minimum 5 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. CHLOROPHYCEAE trich. CONJUGATOPHYCEAE Staurastrum sp. 5 5 CONJUGATOPHYCEAE 5 5 EUGLENOPHYCEAE Euglena sp. 5 EUGLENOPHYCEAE 5

43 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE 5 5 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomas 91,5 98,5 93,6 99,2 97,7 97,6 97, 9,5 96,8 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): byl překročen na lokalitách (546tis.b/ml) a (16tis.b/ml) zastoupení taxonomických skupin: na celé nádrži jsou sinice zastoupeny již více jak z 9% počet druhů (taxonů): 6 převažující rody na těle nádrže: rod Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě (5xpřekročen hyg.lim.) sinice druhové složení: Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, minoritně Aphaniz. klebahnii stav lokality pláž: sinice tvoří 98% fytoplanktonu, počet b./ml dosahuje 1/2 z hyg.lim. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: při sluneč. počasí a nízkých průtocích lze očekávat nárůst sinice Microcystis Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae Anabaena planctonica 176 Anabaena sigmoidea Aphanizomenon gracilis Aphanizomenon klebahnii Microcystis aeruginosa Microcystis flos-aquae Microcystis ichtyoblabe Microcystis wesenbergii 5 5 Pseudanabaena mucicola CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Kephyrion moniliferum 5 Mallomonas tonsurata 5 CHRYSOPHYCEAE 5 5 BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa 24 Aulacoseira ambigua 16 Aulacoseira granulata 5 56 Aulacoseura granulata v.angustissima

44 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Cyclostephanos dubius 8 8 Cyclotella meneghiniana 8 Nitzschia acicularis 5 Nitzschia sp. 5 Skeletonema potamos 16 Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus parvus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata 8 Cryptomonas obovata Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Ceratium hirundinella 5 8 Gymnodinium excavatum Peridinium sp. 5 DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 5 Chlamydomonas sp Chloromonas sp. 8 Eudorina elegans 5 64 Pandorina morum 5 Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Ankyra ancora Ankyra judayi 5 5 Chlorella sp Coelastrum astroideum 5 Coelastrum cambricum Coelastrum microporum Desmodesmus abundans 5 Desmodesmus armatus v.bicaudatus 5 Desmodesmus communis Desmodesmus denticulatus 16 Didymocystis planctonica 16 Franceia ovalis 5 Kirchneriella contorta 16 8 Monoraphidium contortum 8 Neochloris aquatica Oocystis lacustris Oocystis solitaria 5 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum simplex 5 Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus acuminatus 48 8 Scenedesmus linearis 5 Schroederia robusta 5 Schroederia setigera 8 8 Tetrastrum glabrum 32 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. CHLOROPHYCEAE trich. CONJUGATOPHYCEAE Staurastrum pingue CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE

45 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomas 1,7 18,9 98,6 96,8 98,6 97,2 8,7 94,9 95,2 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen na žádné ze sledovaných lokalit zastoupení taxonomických skupin: tělo nádrže sinice zastoupeny více jak z 8%, na lokalitách a horní část nádrže sinice nepřekračují 2% z celkovéh počtu buněk/ml fytoplaktonu počet druhů (taxonů): 16 převažující rody na těle nádrže: rod Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce lokalita (82tis.b./ml) oproti minulému odběru 25.7 došlo k výraznému poklesu biomasy fytoplanktonu (zvýšené průtoky, velký úhrn srážek), nejmarkantější změna v horní části nádrže (), z 546tis.b/ml. snížení na 13tis.b/ml) sinice druhové složení: Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, minoritně Aphanizomenon klebahnii stav lokality pláž: sinice tvoří 98% fytoplanktonu, počet b./ml dosahuje 1/3 z hyg.lim. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: z důvodu vysokých srážek a zvýšení průtoku došlo oproti minulému odběru k výraznému poklesu množství biomasy fytoplanktonu Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena sigmoidea 5 Aphanizomenon klebahnii Aphanocapsa delicatissima 5 Aphanocapsa incerta 5 Merismopedia tenuissima 5 5 Microcystis aeruginosa Microcystis ichtyoblabe Microcystis wesenbergii Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica Pseudanabaena mucicola Romeria elegans 2 Woronichinia naegeliana CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Bicosoeca planctonica

46 Brněnská přehrada Chrysococcus rufescens 5 Mallomonas sp. 5 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Amphora ovalis 4 Asterionella formosa Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata 8 5 Aulacoseira italica Cocconeis placentula 5 Cyclotella meneghiniana Fragilaria crotonensis Melosira varians 5 5 Navicula avenacea 4 Navicula sp Nitzschia acicularis 5 4 Nitzschia sp Skeletonema potamos 8 4 Stephanodiscus sp Stephanodiscus parvus Synedra acus 4 5 Synedra ulna 5 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas obovata 5 4 Cryptomonas sp. 4 4 CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Ceratium hirundinella DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAE monad. Chlamydomonas bicocca 4 Chlamydomonas monadina 4 5 Chlamydomonas pertusa 5 Chlamydomonas sp Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum aciculare 2 Actinastrum hantzschii 5 Ankyra judayi 8 Chlorella sp. 4 8 Coelastrum astroideum 32 Coelastrum microporum Crucigenia tetrapedia 5 Crucigeniella apiculata Crucigeniella neglecta 5 5 Desmodesmus abundans 5 16 Desmodesmus aculeatus 24 Desmodesmus armatus v.bicaudatus 8 32 Desmodesmus brasiliensis 5 Desmodesmus communis Desmodesmus costato-granulatus 16 Desmodesmus denticulatus 32 5 Desmodesmus opoliensis 8 8 Dictyosphaerium pulchellum 5 5 Dictyosphaerium subsolitarium 64 Didymocystis planctonica Didymogenes palatina 8 5 Eutetramorus globosus 5 Fusola viridis 16 Golenkinia radiata 4 Granulocystopsis helenae 4 Kirchneriella subcapitata 5 4 Lagerheimi ciliata 4 4 Monoraphidium arcuatum 12 4

47 Brněnská přehrada Monoraphidium contortum Monoraphidium griffithii 5 Monoraphidium komarkovae 5 5 Monoraphidium minutum 2 4 Nephrochlamys willeana 5 Oocystis lacustris 4 8 Oocystis parva 16 Oocystis solitaria Pediastrum boryanum 5 5 Pediastrum duplex Pediastrum simplex 5 Pediastrum sturmii 5 Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus acuminatus Scenedesmus disciformis 5 Scenedesmus linearis Schroederia setigera Tetraedron caudatum 5 Tetraedron incus 5 Tetrastrum glabrum 5 Tetrastrum staurogeniaeforme 5 Westella botryoides 5 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. Gloeotila limnetica 8 8 CHLOROPHYCEAE trich. 8 8 CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum Cosmarium sp Staurastrum pingue CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Euglena granulata 5 Euglena sp. 5 5 Trachelomonas granulosa 5 Trachelomonas hispida 5 5 Trachelomonas ornata 5 Trachelomonas sp. 5 5 Trachelomonas volvocina Trachelomonas volvocinopsis 5 EUGLENOPHYCEAE

48 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 5 5 DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTO 5 1 celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa 8,2 6,1 88,3 91,6 56,9 76,6 58,3 98, 98,2 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na lokalitě zastoupení taxonomických skupin: oproti minulému odběru 9.8. došlo k % poklesu zastoupení sinic, na pláži zaujímají sinice pouze 56% b/ml fytoplanktonu na lokalitách a tvoří sinice stále více jak 9% b/ml fytopl. počet druhů (taxonů): 85 převažující rody na těle nádrže: rod Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce sinic lokalita (141tis.b./ml) biomasa sinic ve spodní části nádrže (lokalita ) sinice druhové složení: Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, M. wesenbergii stav lokality pláž: sinice tvoří pouze 56%b/ml fytoplanktonu, počet b./ml dosahuje pouze 1/1 hyg.lim. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: při vyšších teplotách během podzimu možný nárůst biomasy sinic při nástupu nízkých podzimních teplot vyšší % rozsivek Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae Aphanizomenon klebahnii Aphanocapsa delicatissima 5 Aphanocapsa incerta 5 Chroococcus minimus 32 Coelomoron pusillum 5 Merismopedia tenuissima 5 Microcystis aeruginosa Microcystis ichtyoblabe Microcystis wesenbergii Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica Pseudanabaena mucicola CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr.

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) Sinice a řasy Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) žijí převážně ve vodním prostředí, fytoplanktonní,

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

Funkční skupiny fytoplanktonu Rodan Geriš,, Povodí Moravy s.p. Fytoplankton, ve kterém dominují rozsivky! Obecně se vyvíjí v dobře e promích chávané, často chladné vodě v moři i i v jezerech! Jedna z prvních

Více

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN AECOM CZ, s.r.o., Dr. Ing. Monika Stavělová VŠCHT, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. ÚVOD - projekt sanace ropných lagun pro zahraničního

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oskacelova@prf.jcu.cz

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Abiotické faktory Hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Typologické a typografické podmínky: morfologie dna, nadmořská výška, hloubka,

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT ESPT Státní zdravotní ústav - Centrum laboratorních činností ORGANIZÁTOR PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA, REG.Č. Šrobárova 8, Praha Vinohrady PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PT

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská diplomová práce Řasová a sinicová flóra v zatopených lomech na Skutečsku Iveta Svobodová Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Czech Phycology, Olomouc, 1: 37-44, 2001 37 Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Algal species composition of pools in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area Alena K o

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Czech Phycology, Olomouc, 4: 123-132 123 Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Algae and cyanobacteria in freshwater sponges (Porifera) in the Dalešice and Mohelno

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

rozpuštěného kyslíku v rybnících.

rozpuštěného kyslíku v rybnících. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: Rybářství

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Bakalářská práce Srovnání fytoplanktonu rybníků s polním a lesním úvodím v okolí Branišova Tomáš Hauer Vedoucí práce : Prof. RNDr. Jiří Komárek,

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Atlas mikroorganismů Jana Říhová Ambrožová Ústí nad Labem 2014 Název: Autoři: Atlas mikroorganismů doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN AECOM CZ, s.r.o., Dr. Ing. Monika Stavělová VŠCHT, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. ÚVOD - projekt sanace ropných lagun pro zahraničního

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Sinice a řasy Bílých Karpat. Markéta Fránková

Sinice a řasy Bílých Karpat. Markéta Fránková Sinice a řasy Bílých Karpat Markéta Fránková přehled pramenů Jako první sbíral v BK řasy Silvestr Prát z Uherského Brodu 20 nálezů (5 ze třídy Cyanophyceae, 3 ze třídy Euglenophyceae, 3 ze třídy Bacillariophyceae,

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic

Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Diplomová práce Floristická studie vodních sinic a řas v jihovýchodní části kraje Vysočina Bc. Antonín Melichar Vedoucí práce: RNDr. Jan

Více

Charakter a účinnost biologické filtrace

Charakter a účinnost biologické filtrace Charakter a účinnost biologické filtrace Jana Ambrožová 1), Jana Hubáčková 2), Táňa Matulová 1) 1) Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie vody a prostředí Technická 5, 166 28 Praha 6, jana.ambrozova@vscht.cz,

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Datum: 31.5.2005 Naše čís. jednací: Vaše čís. jednací: CHŽP-326/05 Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY SINICE A ŘASY ZATOPENÝCH LOMŮ V OKOLÍ ŠTĚNOVIC BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Havránková Učitelství pro střední školy,

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část Profil vod ke koupání VN Slapy dolní část Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529018 Název

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - koupaliště ve volné přírodě Hostivař Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529014

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny

Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Hydrická rekultivace na Mostecku ekosystém jezera a litorální zóny Martin Neruda, Jana Říhová Ambrožová, Iva Machová, Karel Kubát, Ladislava Filipová, Michal Holec, Diana Holcová Název projektu: DOPADY

Více

Řasy a sinice ve vodárenství

Řasy a sinice ve vodárenství Řasy a sinice ve vodárenství Sinice a řasy ve vodárenské a hygienické praxi Přírodovědecká fakulta UK, 28.-29.3.2009 Petr Pumann, Rizikové faktory v pitné vodě Je dobré uvědomit, že sinice a řasy nejsou

Více

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96 Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): mrazkovalucka96 Řasy (algae=řasy) - různorodá skupina eukaryotických autotrofních organismů, které se vyskytují v moři, ve sladké vodě a méně často v půdě nebo

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE TREBOUXIOPHYCEAE TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída je zatím nejméně jasnou skupinou v novém systému zelených řas. Podle fragmentárních poznatků jsou do třídy Pleurastrophyceae řazeny kokální a vláknité

Více

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta TŘÍDA: Dinophyceae ŘÁD: Gonyaulacales Ceratium (TP) ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2012 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Řasová a sinicová flóra Výškovického potoka v Slavkovském lese

Řasová a sinicová flóra Výškovického potoka v Slavkovském lese Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA BIOLOGIE Bakalářská práce Řasová a sinicová flóra Výškovického potoka v Slavkovském lese LUCIE ČERVENÁ Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala

Více

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A PRIMÁRNÍ PRODUKCE PP je závislá na biochemických procesech fotosyntézy autotrofních organizmů její množství je dáno množstvím dostupných živin v systému produktem je biomasa vytvořená za časovou jednotku

Více

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie

N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie ÚSTAV TECHNOLOGIE VODY A PROSTŘEDÍ N217019 - Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie Název úlohy: Hydrobiologie: Stanovení koncentrace chlorofylu-a Vypracováno v rámci projektu: Inovace a restrukturalizace

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky

Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky Ing. Bohdana Krčová Ing. Radka Hušková Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10 Hostivař, e-mail: bohdana.krcova@pvk.cz;

Více

APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE

APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE APLIKOVANÁ HYDROBIOLOGIE III - EUTROFIZACE Eutrofizace je definována jako proces zvyšování produkce organické hmoty ve vodě, ke které dochází především na základě zvýšeného přísunu živin (OECD 1982) S

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody

Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody Metodický návod pro přírodní koupaliště a koupací oblasti & další požadavky nové legislativy pro přírodní koupací vody Petr Pumann KONZULTAČNÍ DEN SZÚ Oddělení hygieny vody a NRC pro pitnou vodu Praha,

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207501 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady

Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady Profil vod ke koupání - jezero Poděbrady Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 109201 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Karolina Hanusová., Vojtěch Hanus., Šimon Markovič., V 3 Ing.ThMgr. Markovič Fedor BIOLOGIE VOD URANOVÝCH LOŽISEK VÍTKOV II A ZADNÍ CHODOV 1977-2013

Karolina Hanusová., Vojtěch Hanus., Šimon Markovič., V 3 Ing.ThMgr. Markovič Fedor BIOLOGIE VOD URANOVÝCH LOŽISEK VÍTKOV II A ZADNÍ CHODOV 1977-2013 Karolina Hanusová., Vojtěch Hanus., Šimon Markovič., V 3 Ing.ThMgr. Markovič Fedor BIOLOGIE VOD URANOVÝCH LOŽISEK VÍTKOV II A ZADNÍ CHODOV 1977-2013 1.Úvod V rozmezí let 1977 2008 bylo prováděno příležitostné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_269 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU

VLIV DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA OBSAH TOXICKÝCH KOVŮ A KVALITU VODY V DROBNÉM URBANIZOVANÉM TOKU Your Name and Company Lucie Doležalová, Dana Komínková, Lucie Večeřová, Jana Nábělková lucie.dolezalova@fsv.cvut.cz kominkova@fsv.cvut.cz ČVUT v Praze, fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality)

Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Přírodní koupací vody v ČR (monitoring kvality) Petr Pumann Diskuzní seminář Stav povrchových vod v ČR - sinice a jiné problémy 1.9.2015, Praha Proč monitorovat koupací vody? 1. informace pro koupající

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍPRAVKŮ PRO OMEZENÍ ROZVOJE SINIC V NÁDRŽI SKALKA

VYHODNOCENÍ PŘÍPRAVKŮ PRO OMEZENÍ ROZVOJE SINIC V NÁDRŽI SKALKA Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do Vaší budoucnosti. Dotační titul: Operační program přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 27-213 Číslo projektu

Více

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Jaroslav Jandl & kolektiv Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Úpravna vody Švařec upravuje povrchovou vodu z údolní nádrže Vír. Odběr surové vody je možný ze tří

Více