Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae"

Transkript

1 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr. Hana Slováčková Martina Sadílková Prom. biol. Jiří Heteša, CSc. Mgr. Lenka Šejnohová Jakub Gregor, Ph.D. Brno, září 26

2 Obsah 1. Zadání a cíle studie 2 2. Metodika odběru a hodnocení Přehled sledovaných lokalit Metodika hodnocení fytoplanktonních společenstev Hodnocení fyzikálních a chemických parametrů vody 5 3. Hodnocení změn v množství a složení fytoplanktonního společenstva v Brněnské přehradě 7 4. Závěry a komentáře 9 5. Grafické výstupy Sezónní změny hodnot chlorofylu-a na sledovaných lokalitách s rozlišením 4 skupin fytoplanktonu Profily hodnot chlorofylu-a v rámci nádrže ve vybraných vzorkovacích termínech Vertikální profily abundance fytoplanktonu ve vodním sloupci na lokalitě Sezónní změny v počtech buněk sinic na sledovaných lokalitách Sezónní změny základních fyzikálně-chemických parametrů na sledovaných lokalitách Mikroskopické rozbory 31

3 1. Zadání a cíle studie Monitoring složení fytoplanktonu s důrazem na přítomnost vodních květů sinic v Brněnské přehradní nádrži je motivován hned několika důvody. Jde především o organismy, které mohou produkcí toxických látek ohrožovat zdraví obyvatel využívajících přehradu ke koupání a jiným rekreačním aktivitám. Přesáhne-li množství cyanobakterií doporučené limitní koncentrace jejich biomasy pro rekreační nádrže (1 buněk/ml, 5 µg/l chlorofylu-a) je zapotřebí včas vyhlásit regulační stupeň pro využití nádrže k rekreaci (nedoporučení/zákaz koupání z důvodu překročení povoleného množství toxických cyanobakterií). Vzhledem k tomu, že jde o krok s vypočitatelnými finančními ztrátami, je důležité, aby fungovala kooperace alespoň 2 nezávislých organizací a výrok byl opřen o data z nezávislých kontrolních odběrů a analýz. Dále je v každé sezoně vhodné definovat trend změn ve vývoji fytoplanktonu oproti minulým sezónám. To bude důležitý podklad pro volbu alternativ boje se sinicemi, protože volba vhodné metody musí být cílena proti konkrétnímu složení vodních květů sinic, které jsou uloženy v sedimentech z jednotlivých ročníků alespoň po dobu 1 let. Proto byl na základě smlouvy o dílo podepsané mezi Jihomoravským krajem a Sdružením Flos Aquae (viz usnesení č. 1473/5/R27 Rady Jihomoravského kraje z 27. schůze) sledován vývoj společenstev fytoplanktonu na Brněnské přehradě na osmi vybraných lokalitách v období červen září 26. Pro detailnější pochopení trendů ve vývoji společenstev fytoplanktonu jsou důležité ještě údaje o jarním složení fytoplanktonu s definicí tzv. období clear water, které rozhoduje o tom, kdy a jaké sinice vodního květu nastoupí. Vzhledem k důležitosti těchto parametrů byla tato data naměřena, ale po dohodě zadavatele nejsou součástí této studie, jejíž časový rámec byl vymezen odběry v období

4 2. Metodika odběru a hodnocení Na nádrži bylo vybráno osm lokalit s cílem zaznamenat vývoj fytoplanktonu v celém 1km podélném profilu nádrže, a to následovně: Dvě lokality reprezentují horní mělkou část nádrže ( a ) Jedna lokalita tvoří přechod mezi horní a dolní částí nádrže () Tři lokality jsou ve vlastním těle nádrže (, a ) Dvě zátoky v těle nádrže (Sokolské koupaliště, ) Lokalita - ZOO pro sledování složení fytoplanktonu v řece Svratce ovlivněné Brněnskou přehradou Vzorky byly odebírány ve 14-denních intervalech vždy mezi 8 a 11 hodinou dopolední. Metodika odběrů byla dodržena dle ČSN ISO (75 751) Jakost vod Odběr vzorků Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží. Na každé z osmi lokalit byl odebrán hladinový vzorek odběrákem typu Friedinger z profilu -3 cm. Přímo na místě byly měřeny fyzikálně chemické parametry vody (průhlednost, teplota, ph, rozpuštěný kyslík, vodivost) a množství fytoplanktonu (chlorofylu-a) pomocí ponorného fluorometru. Výhodou kombinace dvou přístupů (ponorný fluorometr a mikroskopické analýzy) jsou výsledky zachycující nejenom složení (kvalitu) fytoplanktonu z profilu -3cm (hladinového vzorku), ale rovněž změny v kvantitě fytoplanktonu v celém profilu vodního sloupce. Kombinací těchto dvou metodik společně s kombinací předpovědi počasí lze predikovat změny ve vývoji fytoplanktonu v následujících dnech Přehled sledovaných lokalit (přístaviště) Lokalita leží v horní mělké části nádrže, hloubka zde dosahuje maximálně 2,5 m. Lokalita svým charakterem připomíná spíš pomalu tekoucí řeku, čemuž odpovídá i složení fytoplanktonního společenstva, které je zpravidla tvořeno rozsivkami a zelenými řasami. Sinice se zde vyskytují v malém množství; výjimkou mohou být letní měsíce, kdy bývá biomasa sinic zavanuta větrem z nižších oblastí nádrže. 3

5 Velmi mělká (1,5 m) lokalita na nánosové straně koryta řeky se silnými vrstvami organických sedimentů. Složení fytoplanktonu zde často bývá velmi pestré a odlišné od ostatních částí nádrže. Zátoka na pravém břehu koryta, leží v pomezí horní a dolní části nádrže. Její hloubka je přibližně 5 m., Dvě lokality představující volnou hladinu nádrže. Hloubka je zde přibližně 6m (), resp. 11 m (). Lokalita byla pro monitoring sinic cíleně vybrána, jelikož se jedná o oblíbené koupací místo obyvatel města Brna. Lokalita s největší hloubkou (cca 16m). Odběry byly prováděny v oblasti žlutých bójek cca 5 m od hráze. Tato lokalita bývá během letních měsíců nejvíce zasažena biomasou sinic, která je sem naplavena a navanuta. Sokolské koupaliště Boční zátoka na levém břehu přehrady s hloubkou 4 m, která je tak částečně izolována od vlastního těla nádrže. Společenstvo fytoplanktonu se z tohoto důvodu může lišit od ostatních částí nádrže. ká zátoka Zátoka na dolním konci nádrže, hloubka 6 m. Lokalita, na které bývá limit doporučené koncentrace biomasy fytoplanktonu pro rekreační nádrže (1 buněk/ml, 5 µg/l chlorofylu-a) překročen zpravidla nejdříve ze všech výše jmenovaných lokalit. ZOO Odběry byly prováděny z mostu pro pěší nedaleko Zoologické zahrady (u hřiště). Cílem sledování této lokality je zjistit vliv Brněnské přehrady na kvalitu vody v řece Svratce. Složení fytoplanktonu obvykle odpovídá poměrů u hráze přehrady. 4

6 2.2. Metodika hodnocení fytoplanktonních společenstev Množství a podíly jednotlivých skupin fytoplanktonu na celkové biomase byly přímo na odběrovém místě stanoveny ponorným fluorometrem FluoroProbe (BBE Moldaenke, Kiel, Německo). Tento přístroj je schopen rozlišit 4 základní skupiny fytoplanktonu (zelené řasy, hnědé řasy, skrytěnky a sinice) na základě fluorescence fotosyntetických pigmentů přítomných v buňkách těchto organismů. Přístroj lze ponořit až do 5 m hloubky a naměřená data jsou v sekundových intervalech zobrazována na připojeném PC. Během několika desítek vteřin tak lze získat přehled o jeho výskytu v celém vodním sloupci od hladiny až ke dnu. To umožňuje zvolit velice efektivní vzorkovací strategii pro každou lokalitu. V grafech prezentovaných v této studii jsou uváděny průměrné koncentrace fytoplanktonu v příhladinové vrstvě -3 cm, tedy v zóně možného kontaktu člověka s vodními organismy, která je také doporučována odborníky na zdravotní rizika. Na základě naměřených dat byl odebrán i vzorek pro další laboratorní analýzy prostřednictvím odběrového přístroje typu Friendinger (opět z hloubky -3 cm). Tyto analýzy zahrnovaly především mikroskopickou taxonomickou determinaci a kvantifikaci jednotlivých rodů a druhů fytoplanktonních organismů. Údaje z FluoroProbe jsou prezentovány v mikrogramech chlorofylu na litr, zatímco údaje z mikroskopických jsou v počtech buněk příslušné skupiny (sinice, zelené řasy atd.) na mililitr. Jedná se tedy o dva naprosto odlišné parametry, neboť množství chlorofylu je údaj značně ovlivněný ekofyziologickými parametry a jeho množství se u jednotlivých typů organismů samozřejmě značně liší. Proto není vždy zřejmá korelace mezi množstvím chlorofylu a počtem buněk u čtyřech sledovaných tříd fytoplanktonu na stejné lokalitě ve stejném čase. V úvahu je třeba vzít i rozdílnou velikost buněk, protože v případě sinic se jedná o buňky bakteriální, zatímco řasy jsou organismy eukaryotické Hodnocení fyzikálních a chemických parametrů vody Z fyzikálně chemických parametrů kvality vody byly měřeny následující: ph množství kyslíku rozpuštěného ve vodě teplota vodivost 5

7 průhlednost vody. Průhlednost byla měřena Secchiho diskem, ostatní parametry pomocí soupravy Multiline P4 (WTW, Weilheim, Německo) obsahující ph elektrodu SenTix 41, kyslíkovou elektrodu CellOx 325 a vodivostní elektrodu TetraCon 325. Všechny tyto parametry byly opět měřeny 2 cm pod hladinou. Průhlednost vody je funkcí množství fytoplanktonu a látek rozpuštěných ve vodě. Během sezóny tak dosahuje nejvyšších hodnot během června při tzv. clear-water phase, tedy období, kdy je jarní rozvoj rozsivek potlačen díky predaci zooplanktonními organismy a neodšlo ještě k letními rozvoji fytoplanktonu (obvykle sinic). Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je závislá na teplotě, rozkladu organických látek, množství osvětlení a intenzitě fotosyntézy. Největších hodnot dosahuje ve dne v období s největším rozvojem fytoplanktonu, avšak ve stejném období v noci dochází naopak k jeho rychlému vyčerpání. K jeho poklesu dochází také při rozkladu odumřelé biomasy na podzim. Hodnota ph ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách, má vliv na dostupnost některých látek pro vodní organismy. Při velkém rozvoji sinic vodního květu významně stoupá. Vodivost (konduktivita) slouží k posouzení množství elektrolytů ve vodě. 6

8 3. Hodnocení změn v množství a složení fytoplanktonního společenstva v Brněnské přehradě Při prvním odběru dne byla na většině lokalit zaznamenána jarní dominance zelených řas a rozsivek s výskytem zástupců typických pro jarní fytoplankton eutrofních nádrží. Ze zelených řas se jednalo především o rody s kokální stélkou Chlorella, Desmodesmus a Scenedesmus, z rozsivek o zástupce rodů Cyclostephanos a Stephanodiscus. Sinice v průběhu června tvořily na většině lokalit pouze minoritní složku fytoplanktonu (~2%), jednalo se navíc ale o zástupce s vláknitou stélkou druhu Pseudanabaena limnetica, která netvořila ve vodním sloupci ani na hladině makroskopicky viditelné povlaky. Na žádné ze sedmi monitorovaných lokalit nebyl v červnu překročen limit WHO (1 tis. buněk/ml; 5 µg/l chlorofylu), celkový počet buněk na mililitr se pohyboval v rozmezí tis. b./ml., hodnoty chlorofylu v rozmezí 3-25 µg/l. V závěru měsíce června nastala tzv. fáze clear water, při kterém došlo k výraznému poklesu množství fytoplanktonu na 2-1 tis. b/ml a 3-8 (18) µg/l chlorofylu v důsledku zvýšeného množství zooplanktonu. V roce 26 nastoupila fáze clear-water na Brněnské přehradě o 14 dní později než v roce 25, v předchozích sezónách byla zaznamenávána i během května. Opoždění tohoto jevu je s největší pravděpodobností spojeno s dlouhou zimou a dlouho trvajícími nízkými teplotami vody v nádrži. Během období clear-water zůstaly stále hlavní složkou fytoplanktonu zelené řasy a rozsivky, z vodních květů sinic byl zaznamenán pouze slabě jediný druh Anabaena sigmoidea (56-16 b./ml.). Rod Microcystis tvořící pravidelně velké množství biomasy v létě nebyl v období června ještě zaznamenán. Na profilu získaném pomocí sondy FluoroProbe (kapitola 5.3.), který znázorňuje kvantitu jednotlivých skupin fytoplanktonu v celém vodním sloupci, je již ale dobře znatelná reinvaze buněk sinic ze sedimentu. V červenci dochází k ústupu zelených řas a rozsivek, sinice zaujímají hlavní postavení ve fytoplanktonu (9%). Dominující druhy se stávají sinice Microcystis aeruginosa a M. ichthyoblabe, které jsou minoritně doprovázeny svazečky sinice Aphanizomenon flosaqae. Přestože teploty vzduchu byly během celého července velmi vysoké, počet sinic překročil limitní hranice WHO pro koupání až na konci tohoto měsíce, a to pouze v horní části nádrže na lokalitách (546 tis. b./ml; 75 µg/l chlorofylu) a na Rokli (pouze v počtech buněk 16 tis. b./ml; 35 µg/l chlorofylu). Na ostatních lokalitách byly sinice vodních květů okem znatelné ve vodním sloupci, avšak k překročení limitu WHO nedocházelo. Tyto nízké hodnoty biomasy sinic v průběhu července pravděpodobně nastaly 7

9 v důsledku opožděné clear-water fáze, kdy inokulum sinice Microcystis aeruginosa nemělo po reinvazi ze sedimentu do vodním sloupce dostatečný čas na pomnožení pro následný masivní rozvoj. Na začátku srpna dochází ke snížení množství sinic na všech lokalitách pod hygienický limit daný WHO (změna počasí vysoké srážky, průtoky), sinice ale zůstávají ve fytoplanktonu hlavní skupinou (9%). Dominantním zástupcem zůstává nadále sinice rodu Microcystis (M. aeruginosa, M. ichthyoblabe), která je doprovázena rodem Aphanizomenon. Nejvíce sinic bylo na začátku srpna zaznamenáno na lokalitě (82 tis. b./ml; 18µg/l chlorofylu). Na konci srpna dochází k přesunu většiny biomasy z vrchní části nádrže směrem k lokalitě, kde byl jako na jediném místě dne překročen hygienický limit WHO (144 tis. b./ml; 76µg/l chlorofylu). Dominantní sinicí se stává už pouze rod Microcystis, především druhy M. aeruginosa a M. ichthyoblabe, doplňující je M. wesenbergii. V září dochází k překročení WHO limitu na dvou lokalitách: (125 tis. b./ml; 29 µg/l chlorofylu) a (137 tis. b./ml; 85 µg/l chlorofylu). Dominantní postavení ve fytoplanktonu stále zaujímá sinice rodu Microcystis (M. aeruginosa, M. ichthyoblabe, M. wesenbergii). Stejně tak jako v předchozí sezóně 25 bylo v roce 26 dosaženo hygienického limitu WHO na konci července, avšak s tím rozdílem, že v průběhu léta 25 byly hygienické limity překračovány na většině lokalit, kdežto v sezóně pouze na 1-2 lokalitách. Výrazně se lišilo celkové množství biomasy sinic, v roce 25 dosahovalo téměř 5x větších hodnot než v roce 26. Z hlediska výběru místa pro koupání doporučujeme na základě našeho monitoringu lokalitu jako nejvhodnější místo pro koupání obyvatel. Oproti ostatním přístupným místům potenciálním pro koupání má lokalita výhodu otevřeného prostoru na nádrži, kde nedochází k masovému shromažďování biomasy jako je tomu na jiných lokalitách horní část nádrže lokalita, dolní část nádrže lokalita, případně Sokolské koupaliště. Na lokalitě nedošlo v průběhu sezóny 26 vůbec k překročení WHO limitů pro koupání. 8

10 4. Závěry a komentáře Sledování složení fytoplanktonu v půběhu letní vegetační sezony 26 poskytlo data, která budou pro plánované revitalizační aktivity velmi hodnotná. Specifika v průběhu počasí sezony roku 26 obnažují principy a faktory, které řídí složení a množství biomasy fytoplanktonu, především dominanci sinic. Již fakt pozdního nástupu fáze clear-water na Brněnské přehradě o cca 2-4 týdny později než v předchozích sezónách napovídá o abnormálním průběhu sezony. Opoždění tohoto jevu je s největší pravděpodobností spojeno s dlouhou zimou. Pro případnou volbu technologií omezení masového rozvoje sinic dávají výsledky naměřené v této studii podklad, který prokazuje, že mezi faktory, které zásadním způsobem promlouvají do složení fytoplanktonu a výskytu vodních květů patří: průtok a doba zdržení vody v nádrži teplota vody a termální stratifikace průhlednost vody, promíchávání nádrže větrem a tvorba zákalů. Jak se ukazují minulé ročníky, také biotické interakce (např. boj 2 rodů sinic tvořících vodní květy Microcystis a Anabaena) dovedou oddálit masový rozvoj sinic nad hygienický limit. Data obsažená v této studii napovídají o možnostech manipulace s vodou v nádrži (např. zvýšit průtok v klíčové době ožívání sinic ze sedimentů, tvorba zákalů v době nástupu sinic, porušení termální stratifikace (a eliminovat tak strategickou výhodu sinic nad řasami) apod. Také tyto informace mají vysokou hodnotu, protože je-li systém dobře nastaven, je každý odborník schopen číst souvislosti použitelné ke korekci masového rozvoje sinic, což je v případě Brněnské přehrady důležitou nadstavbou klasického monitoringu vodních květů sinic. Z dat je dále zřetelné, že každý rok má zcela originální průběh, v čemž vyniká důležitost této činnosti. Právě výše zmíněné rozdílnosti ročníků mohou poskytnou prostor pro řešení prevence sinic způsoby, které mohou ušetřit i několik set milionů korun při realizaci revitalizace nádrže. 9

11 5. Grafické výstupy 5.1. Sezónní změny hodnot chlorofylu-a na sledovaných lokalitách s rozlišením 4 skupin fytoplanktonu 8 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

12 4 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

13 3 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

14 Sokolské koupaliště 3 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy ká zátoka 3 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

15 - ZOO 6 Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy

16 5.2. Profily hodnot chlorofylu-a v rámci nádrže ve vybraných vzorkovacích termínech Profil hodnot chlorofylu a dne Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Lokalita Profil hodnot chlorofylu a dne Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Lokalita 15

17 Profil hodnot chlorofylu a dne Chlorofyl a (ug/l) Skrytěnky Rozsivky Sinice Zelené řasy Lokalita 16

18 5.3. Vertikální profily abundance fytoplanktonu ve vodním sloupci na lokalitě

19

20

21

22 5.4. Sezónní změny v počtech buněk sinic na sledovaných lokalitách 5 Sinice - počet buněk / ml Sinice - počet buněk / ml

23 1 Sinice - počet buněk / ml Sinice - počet buněk / ml

24 12 Sinice - počet buněk / ml Sinice - počet buněk / ml

25 Sokolské koupaliště 12 Sinice - počet buněk / ml ká zátoka 6 Sinice - počet buněk / ml

26 - ZOO 1 Sinice - počet buněk / ml

27 5.5. Sezónní změny základních fyzikálně-chemických parametrů na sledovaných lokalitách Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm) Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm)

28 25 35 Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm) Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm)

29 Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm) Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm)

30 Sokolské koupaliště Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm) ká zátoka Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2) Průhlednost (cm)

31 - ZOO Teplota, ph, kyslík Vodivost, průhlednost Teplota ( C) ph Kyslík (mg/ml) Vodivost (us/cm2)

32 6. Mikroskopické rozbory 31

33 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE 12 5 EUGLENOPHYCEAE CRYPTO 24 celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne bioma 18,8 21,5 43,4 15,8 13,7 15,8 17,4 27,1 32,8 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): na žádné ze sledovaných lokalit nebyl překročen hygienický limit pro koupání nejvíce fytoplanktonu bylo zaznamenáno na hlavním těle nádrže a velkých zátokách, resp. na lokalitě,,, a zastoupení taxonomických skupin: velkou měrou (více jak 5%) jsou zastoupeny zelené řasy a rozsivky počet druhů (taxonů): 94 převažující rody na těle nádrže: centrické rozsivky rodu Cyclostephanos a Stephnodiscus zelené kokální řasy rodu Scenedesmus a Chlorella sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě, kde predstavují více jako 4% fytoplankonu sinice druhové složení: především Pseudanabaena limnetica, Microcystis zatím nezaznamenána stav lokality pláž: celkový počet b. dosahuje 1/2 buněk hygienického limitu, sinice tvoří 14% fytopl. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: vyšší nárůst biomasy rozsivek, pro rozvoj sinic jsou stále nízké teploty vody Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Aphanizomenon gracilis Aphanocapsa delicatissima kolonie Aphanocapsa incerta kolonie Chroococcus minimus Coelosphaerium kuetzingianum 1 Pseudanabaena limnetica Pseudanabaena mucicola CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis Chrysococcus rufescens 24 Codonomonas pascheri 12 Kephyrion moniliferum CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE

34 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Asterionella formosa Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata 1 Aulacoseira italica Cocconeis placentula 5 Cyclostephanos dubius Cyclostephanos invisitatus Cyclotella meneghinina Cyclotella sp Cymbella minuta 12 Diatoma tenuis 12 Diatoma vulgaris 24 Navicula avenacea Navicula gregaria 12 5 Nitzschia acicularis Nitzschia capitellata 5 Nitzschia graciliformis Nitzschia palea Nitzschia sp Skeletonema potamos Stephanodiscus parvus Synedra acus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Chroomonas caudata 12 Cryptomonas sp. 12 CRYPTOPHYCEAE 24 DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Chlorogonium elongatum 5 Chloromonas sp. 12 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum aciculare 1 48 Actinastrum hantzschii Ankyra judayi 5 Chlorella sp Chlorotetraedron incus Closteriopsis longissima 12 Coelastrum astroideum 1 1 Coelastrum microporum Crucigenia tetrapedia Crucigeniella apiculata Crucigeniella neglecta Desmodesmus abundans Desmodesmus communis Desmodesmus costato-granulatus Dictyosphaerium ehrenbergianum 1 1 Dictyosphaerium pulchellum Dictyosphaerium subsolitarium Didymocystis planctonica Didymogenes palatina Golenkinia radiata Granulocystis helenae Kirchneriella aperta 5 Lagerheimia genevensis Lagerheimia wratislaviensis 5 12 Micractinium bornhemiense 48 Monoraphidium arcuatum

35 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Monoraphidium contortum Monoraphidium griffithii Monoraphidium komarkovae 12 5 Monoraphidium minutum Neodesmus danubialis 12 Nephrochlamys rotunda Nephrochlamys willeana Oocystis lacustris Oocystis parva Pediastrum boryanum Pediastrum duplex 1 Pediastrum tetras 1 96 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus apiculatus Scenedesmus armatus v. bicaudatus Scenedesmus linearis 48 Scenedesmus obliquus Scenedesmus opoliensis 1 1 Selenastrum gracile 1 44 Tetraedron caudatum Tetraedron minimum Tetrastrum elegans 48 Tetrastrum glabrum Tetrastrum staurogeniaeforme 48 1 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum 12 5 CONJUGATOPHYCEAE 12 5 EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas guttata 5 Trachelomonas oblonga 5 12 Trachelomonas planctonica 5 Trachelomonas volvocina 12 EUGLENOPHYCEAE

36 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAE trich. 16 CONJUGATOPHYCEAE 5 EUGLENOPHYCEAE CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa 22,1 4,,2 9,1 1,8 11,5 3,8 28,8 13, *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): na žádné ze sledovaných lokalit nebyl překročen hygienický limit pro koupání nejvíce fytoplanktonu (8tis.b/ml) bylo zaznamenáno v horní části nádrže na lokalitě, biomasa byla tvočena více jak ze 7% rozsivkami rozsivky jsou dominantí skupinou, na hlavním těle nádrže tvoří více jak 5% biomasy zastoupení taxonomických skupin: počet druhů: 18 převažující rody na těle nádrže: centrické rozsivky rodu Cyclostephanos a Stephnodiscus sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě a, kde dosahují 3% fytoplanktonu sinice druhové složení: dominanty Pseudanabaena limnetica, Coelosphaerium kuetzingianum, Chroococcus minimus, Microcystis stále nezaznamenána stav lokality pláž: celkový počet b. dosahuje 1/2 buněk hygienického limitu, sinice tvoří pouze 2% fytopl. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: očekáváme fázi clear-water, po které dochází zpravidla k nástupu sinice Microcystis Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae 64 Aphanocapsa delicatissima kolonie Aphanocapsa incerta kolonie 8 8 Chroococcus minimus Coelosphaerium kuetzingianum Phormidium sp. 5 Planktolyngbya sp. 3 6 Planktothrix suspensa Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis 8 Chrysococcus rufescens Kephyrion moniliferum Mallomonas sp. 5 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE

37 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Asterionella formosa 5 Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata 5 Aulacoseira italica Cocconeis placentula 5 Cyclostephanos dubius Cyclostephanos invisitatus Cyclotella meneghinina Cyclotella sp Cymbella minuta agg. 8 8 Diatoma vulgaris Fragilaria crotonensis 5 Meridion circulare 5 Navicula avenacea Navicula capitata 5 Navicula gregaria 5 Navicula sp. 8 8 Nitzschia acicularis Nitzschia graciliformis Nitzschia palea Nitzschia sp Rhoicosphenia abbreviata 5 Skeletonema potamos Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus parvus Synedra acus Synedra ulna 5 5 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris fallax 5 Goniochloris mutica 5 5 XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata Cryptomonas marssonii 5 Cryptomonas obovata 5 5 Cryptomonas sp. 32 CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 5 8 Chlamydomonas pertusa 5 Chlamydomonas sp Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum aciculare Actinastrum hantzschii Chlorella sp Chlorotetraedron incus Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Crucigenia tetrapedia Crucigeniella apiculata Crucigeniella neglecta Desmodesmus abundans Desmodesmus brasiliensis Desmodesmus communis Desmodesmus costato-granulatus Dictyosphaerium pulchellum Dictyosphaerium subsolitarium Didymocystis planctonica Granulocystis helenae 5 Keratococcus bicaudatus 5 Kirchneriella contorta 8 5

38 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Lagerheimia balatonica 8 5 Lagerheimia genevensis 5 Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium griffithii 5 Monoraphidium komarkovae 5 Monoraphidium minutum Neodesmus danubialis Nephrochlamys rotunda Nephrochlamys willeana 5 Oocystis lacustris Oocystis parva Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum tetras Planktosphaeria gelatinosa Pseudotrastrum punctatum 5 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus apiculatus Scenedesmus armatus v. bicaudatus Scenedesmus disciformis Scenedesmus obliquus Scenedesmus opoliensis 5 5 Scenedesmus ovalternus 5 Scenedesmus ovalternus v. graevenitzii 5 32 Tetraedron caudatum Tetraedron minimum Tetranephris europaea Tetrastrum glabrum Tetrastrum staurogeniaeforme 5 Tetrastrum triangulare 5 Westella botryoides 5 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. Elakatothrix genevensis 16 CHLOROPHYCEAE trich. 16 CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum 5 CONJUGATOPHYCEAE 5 EUGLENOPHYCEAE Euglena sp. 5 Euglena viridis 5 Phacus triqueter 5 Trachelomonas oblonga 5 5 Trachelomonas volvocina 5 EUGLENOPHYCEAE

39 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE 8 4 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAE trich. CONJUGATOPHYCEAE 16 EUGLENOPHYCEAE 8 CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomas,,,,2 57,1, 2,9 39,8 7,5 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): na žádné ze sledovaných lokalit nebyl překročen hygienický limit pro koupání clear-water (výrazné snížení množství fytoplanktonu predací zooplnaktonu) který je cca o 14dní oproti předchozím sezónám opožděn zastoupení taxonomických skupin: dominanty zelené řasy a rozsivky, sinice doprovodná skupina počet druhů (taxonů): 56, výrazné snížení oproti minulému odběru (18) převažující rody na těle nádrže: centrické rozsivky rodu Cyclotella, Aulacoseira zelené kokální řasy rodu Coelastru a Chlorella sinice množství (b/ml): %nejvíce zaznamenáno na lokalitě, výsledně na b/ml ale jen 16 sinice druhové složení: stav lokality pláž: předpokládaný vývoj v 14ti dnech: nástup vláknité sinice Anabaena sigmoidea, Microcystis pod výpustí celkový počet b. je velice nízký při nízkých průtocích a vysokých teplotách vzduchu předpokládáme namnožení vláknité sinice Anabaena sigmoidea a násput problematického rodu Microcystis, překročení hyg.limitu předpokládáme nejdříve po 14ti dnech Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena sigmoidea Microcystis aeruginosa 1 2 Pseudanabaena mucicola 24 CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Mallomonas sp. 8 4 CHRYSOPHYCEAE 8 4 BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira ambigua 5 Aulacoseira granulata Aulacoseira italica Cyclotella meneghinina 4 Cyclotella sp Gomphonema sp. 4

40 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Nitzschia fruticosa Nitzschia sp. 16 Skeletonema potamos 16 Stephanodiscus hantzschii 4 Stephanodiscus parvus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 5 Chlamydomonas sp Chloromonas sp. 16 Pandorina morum Phacotus lenticularis 32 4 Pteromonas aculeata 5 Tetraselmis cordiformis 5 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum hantzschii 5 Ankyra judayi Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Crucigeniella apiculata 5 Crucigeniella neglecta 5 Desmodesmus abundans 32 Desmodesmus brasiliensis 32 Desmodesmus communis Desmodesmus denticulatus 5 16 Didymocystis planctonica 5 Eutetramorus fottii 64 Micractinium pusillum 5 Monoraphidium arcuatum 8 8 Monoraphidium contortum 8 Nephrochlamys rotunda 32 Nephrochlamys willeana 5 Oocystis lacustris Oocystis parva Oocystis solitaria 8 4 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex 5 5 Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus apiculatus 16 Scenedesmus armatus v. bicaudatus 5 5 Scenedesmus disciformis 64 Scenedesmus opoliensis 32 Tetraedron minimum 8 Treubaria triappendiculata 8 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. CHLOROPHYCEAE trich. CONJUGATOPHYCEAE Staurastrum chaetoceras 8 Staurastrum pingue 8 CONJUGATOPHYCEAE 16 EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas oblonga 8 EUGLENOPHYCEAE 8

41 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 5 DINOPHYCEAE 5 CONJUGATOPHYCEAE 5 5 EUGLENOPHYCEAE 5 CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomas 13, 58,3 97,1 98,4 95,6 62,9 95,4 99,2 83,4 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): na žádné ze sledovaných lokalit nebyl překročen hygienický limit pro koupání nejvíce buněk/ml fytoplanktonu bylo zaznamenáno na lokalitě zastoupení taxonomických skupin: na hlavním těle nádrže resp. na lokalitě,,,, jsou ve fytoplanktonu zastoupeny více jak z 95% sinice počet druhů (taxonů): 52 (od prvního odběru 1.6. pokles více jak o 1/2) převažující rody na těle nádrže: sinice množství (b/ml): sinice druhové složení: stav lokality pláž: předpokládaný vývoj v 14ti dnech: nástup sinic v plné míře, dominantou je již rod Microcystis doprovázen minoritně rodem Aphanizomenon nejvíce zaznamenáno na lokalitě, kde predstavují více jako 97% fytoplankonu Microcystis aeruginosa, minoritně Aphanizomenon flos-aquae sinice tvoří 95% fytoplanktonu, počet b./ml pouze 1/1 z hyg.lim. při slunečném počasí a nízkých průtocích lze očekávat nárůst sinice Microcystis Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae 5 Anabaena sigmoidea 12 Anabaena smithii 5 Aphanizomenon flos-aquae Chroococcus minimus 16 Microcystis aeruginosa Microcystis flos-aquae Pseudanabaena mucicola CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Mallomonas sp CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira granulata Aulacoseira italica 5 5 Diatoma hyemalis v. quadratum 5 Navicula gregaria 4

42 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Nitzschia palea 5 Nitzschia sp. 4 Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus parvus Synedra ulna 5 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica 5 XANTHOPHYCEAE 5 CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata Cryptomonas obovata 4 Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Peridinium sp. 5 DINOPHYCEAE 5 CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 4 Chlamydomonas sp Eudorina elegans 64 Pandorina morum Spermatozopsis exsultans 4 8 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Ankyra ancora Ankyra judayi Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Crucigeniella apiculata 5 Desmodesmus armatus v.bicaudatus 5 Desmodesmus brasiliensis 5 Desmodesmus communis Desmodesmus denticulatus 5 5 Micractinium pusillum 5 Monoraphidium contortum 5 4 Oocystis lacustris Paradoxia multiseta 5 Pediastrum boryanum 5 5 Pediastrum duplex 5 5 Planktosphaeria gelatinosa 8 Scenedesmus aculeolatus 16 Scenedesmus armatus v. bicaudatus 5 Scenedesmus linearis 16 Schroederia robusta Tetraedron minimum 5 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. CHLOROPHYCEAE trich. CONJUGATOPHYCEAE Staurastrum sp. 5 5 CONJUGATOPHYCEAE 5 5 EUGLENOPHYCEAE Euglena sp. 5 EUGLENOPHYCEAE 5

43 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE 5 5 XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomas 91,5 98,5 93,6 99,2 97,7 97,6 97, 9,5 96,8 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): byl překročen na lokalitách (546tis.b/ml) a (16tis.b/ml) zastoupení taxonomických skupin: na celé nádrži jsou sinice zastoupeny již více jak z 9% počet druhů (taxonů): 6 převažující rody na těle nádrže: rod Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce zaznamenáno na lokalitě (5xpřekročen hyg.lim.) sinice druhové složení: Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, minoritně Aphaniz. klebahnii stav lokality pláž: sinice tvoří 98% fytoplanktonu, počet b./ml dosahuje 1/2 z hyg.lim. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: při sluneč. počasí a nízkých průtocích lze očekávat nárůst sinice Microcystis Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae Anabaena planctonica 176 Anabaena sigmoidea Aphanizomenon gracilis Aphanizomenon klebahnii Microcystis aeruginosa Microcystis flos-aquae Microcystis ichtyoblabe Microcystis wesenbergii 5 5 Pseudanabaena mucicola CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Kephyrion moniliferum 5 Mallomonas tonsurata 5 CHRYSOPHYCEAE 5 5 BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa 24 Aulacoseira ambigua 16 Aulacoseira granulata 5 56 Aulacoseura granulata v.angustissima

44 Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada Cyclostephanos dubius 8 8 Cyclotella meneghiniana 8 Nitzschia acicularis 5 Nitzschia sp. 5 Skeletonema potamos 16 Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus parvus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata 8 Cryptomonas obovata Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Ceratium hirundinella 5 8 Gymnodinium excavatum Peridinium sp. 5 DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 5 Chlamydomonas sp Chloromonas sp. 8 Eudorina elegans 5 64 Pandorina morum 5 Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Ankyra ancora Ankyra judayi 5 5 Chlorella sp Coelastrum astroideum 5 Coelastrum cambricum Coelastrum microporum Desmodesmus abundans 5 Desmodesmus armatus v.bicaudatus 5 Desmodesmus communis Desmodesmus denticulatus 16 Didymocystis planctonica 16 Franceia ovalis 5 Kirchneriella contorta 16 8 Monoraphidium contortum 8 Neochloris aquatica Oocystis lacustris Oocystis solitaria 5 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum simplex 5 Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus acuminatus 48 8 Scenedesmus linearis 5 Schroederia robusta 5 Schroederia setigera 8 8 Tetrastrum glabrum 32 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. CHLOROPHYCEAE trich. CONJUGATOPHYCEAE Staurastrum pingue CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE

45 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTO celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomas 1,7 18,9 98,6 96,8 98,6 97,2 8,7 94,9 95,2 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání nebyl překročen na žádné ze sledovaných lokalit zastoupení taxonomických skupin: tělo nádrže sinice zastoupeny více jak z 8%, na lokalitách a horní část nádrže sinice nepřekračují 2% z celkovéh počtu buněk/ml fytoplaktonu počet druhů (taxonů): 16 převažující rody na těle nádrže: rod Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce lokalita (82tis.b./ml) oproti minulému odběru 25.7 došlo k výraznému poklesu biomasy fytoplanktonu (zvýšené průtoky, velký úhrn srážek), nejmarkantější změna v horní části nádrže (), z 546tis.b/ml. snížení na 13tis.b/ml) sinice druhové složení: Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, minoritně Aphanizomenon klebahnii stav lokality pláž: sinice tvoří 98% fytoplanktonu, počet b./ml dosahuje 1/3 z hyg.lim. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: z důvodu vysokých srážek a zvýšení průtoku došlo oproti minulému odběru k výraznému poklesu množství biomasy fytoplanktonu Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena sigmoidea 5 Aphanizomenon klebahnii Aphanocapsa delicatissima 5 Aphanocapsa incerta 5 Merismopedia tenuissima 5 5 Microcystis aeruginosa Microcystis ichtyoblabe Microcystis wesenbergii Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica Pseudanabaena mucicola Romeria elegans 2 Woronichinia naegeliana CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Bicosoeca planctonica

46 Brněnská přehrada Chrysococcus rufescens 5 Mallomonas sp. 5 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Amphora ovalis 4 Asterionella formosa Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata 8 5 Aulacoseira italica Cocconeis placentula 5 Cyclotella meneghiniana Fragilaria crotonensis Melosira varians 5 5 Navicula avenacea 4 Navicula sp Nitzschia acicularis 5 4 Nitzschia sp Skeletonema potamos 8 4 Stephanodiscus sp Stephanodiscus parvus Synedra acus 4 5 Synedra ulna 5 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas obovata 5 4 Cryptomonas sp. 4 4 CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Ceratium hirundinella DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAE monad. Chlamydomonas bicocca 4 Chlamydomonas monadina 4 5 Chlamydomonas pertusa 5 Chlamydomonas sp Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum aciculare 2 Actinastrum hantzschii 5 Ankyra judayi 8 Chlorella sp. 4 8 Coelastrum astroideum 32 Coelastrum microporum Crucigenia tetrapedia 5 Crucigeniella apiculata Crucigeniella neglecta 5 5 Desmodesmus abundans 5 16 Desmodesmus aculeatus 24 Desmodesmus armatus v.bicaudatus 8 32 Desmodesmus brasiliensis 5 Desmodesmus communis Desmodesmus costato-granulatus 16 Desmodesmus denticulatus 32 5 Desmodesmus opoliensis 8 8 Dictyosphaerium pulchellum 5 5 Dictyosphaerium subsolitarium 64 Didymocystis planctonica Didymogenes palatina 8 5 Eutetramorus globosus 5 Fusola viridis 16 Golenkinia radiata 4 Granulocystopsis helenae 4 Kirchneriella subcapitata 5 4 Lagerheimi ciliata 4 4 Monoraphidium arcuatum 12 4

47 Brněnská přehrada Monoraphidium contortum Monoraphidium griffithii 5 Monoraphidium komarkovae 5 5 Monoraphidium minutum 2 4 Nephrochlamys willeana 5 Oocystis lacustris 4 8 Oocystis parva 16 Oocystis solitaria Pediastrum boryanum 5 5 Pediastrum duplex Pediastrum simplex 5 Pediastrum sturmii 5 Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus acuminatus Scenedesmus disciformis 5 Scenedesmus linearis Schroederia setigera Tetraedron caudatum 5 Tetraedron incus 5 Tetrastrum glabrum 5 Tetrastrum staurogeniaeforme 5 Westella botryoides 5 CHLOROPHYCEAE kok CHLOROPHYCEAE trich. Gloeotila limnetica 8 8 CHLOROPHYCEAE trich. 8 8 CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum Cosmarium sp Staurastrum pingue CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Euglena granulata 5 Euglena sp. 5 5 Trachelomonas granulosa 5 Trachelomonas hispida 5 5 Trachelomonas ornata 5 Trachelomonas sp. 5 5 Trachelomonas volvocina Trachelomonas volvocinopsis 5 EUGLENOPHYCEAE

48 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Kamenice 126/3, 625 Brno, Česká Republika Tel.: (+42) Web: Brněnská přehrada , Kvalitativní a kvantitativní mikroskopický rozbor fytoplanktonu Přehled o zastoupení jednotlivých taxonomických skupin (buněk/ml) CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE 5 5 DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE CRYPTO 5 1 celkem b/ml % sinic z toho (počet b. ne biomasa 8,2 6,1 88,3 91,6 56,9 76,6 58,3 98, 98,2 *při překročení hygienického limitu je rámeček označen žlutě Zavěrečné shrnutí: hygienický limit (1tis. b/ml): hygienický limit pro koupání byl překročen na lokalitě zastoupení taxonomických skupin: oproti minulému odběru 9.8. došlo k % poklesu zastoupení sinic, na pláži zaujímají sinice pouze 56% b/ml fytoplanktonu na lokalitách a tvoří sinice stále více jak 9% b/ml fytopl. počet druhů (taxonů): 85 převažující rody na těle nádrže: rod Microcystis sinice množství (b/ml): nejvíce sinic lokalita (141tis.b./ml) biomasa sinic ve spodní části nádrže (lokalita ) sinice druhové složení: Microcystis aeruginosa, M. ichthyoblabe, M. wesenbergii stav lokality pláž: sinice tvoří pouze 56%b/ml fytoplanktonu, počet b./ml dosahuje pouze 1/1 hyg.lim. předpokládaný vývoj v 14ti dnech: při vyšších teplotách během podzimu možný nárůst biomasy sinic při nástupu nízkých podzimních teplot vyšší % rozsivek Podrobná kvalitativní a kvantitativní (b/ml) mikroskopická analýza fytoplanktonu: Brněnská přehrada CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae Aphanizomenon klebahnii Aphanocapsa delicatissima 5 Aphanocapsa incerta 5 Chroococcus minimus 32 Coelomoron pusillum 5 Merismopedia tenuissima 5 Microcystis aeruginosa Microcystis ichtyoblabe Microcystis wesenbergii Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica Pseudanabaena mucicola CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD.

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Kvalita vod Přehrady zdroje pitné vody Umělé i přírodní nádrže pro rekreaci Řeky, potoky, rybníky Odpadní vody Kvalita

Více

Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades

Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades Czech Phycology, Olomouc, 2: 83-92, 2002 83 Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades Periphyton composition change along the phosphorus gradient in the Florida

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor Vodní květy řas a sinic Petr Znachor Asi každý, kdo se v létě chodí koupat do přírodních koupališť, rybníků nebo nádrží, narazil na úkaz nazývaný vodní květ. Jedná se o hromadné, pouhým okem viditelné

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, Kladno 1 - Présentation électronique ÚVOD Základní informace: dvoukomorový vodojem 2x 400 m

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Zásady pro provoz. Výklad pojmů

Zásady pro provoz. Výklad pojmů Rehabilitační bazény - Podklad pro zpracování žádosti ve smyslu 18 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších právních předpisů

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU"

NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU FYTO-HBU NÁVOD K POUŽITÍ DATABÁZE FYTOPLANKTONU A VÝPOČETNÍHO PROGRAMU "FYTO-HBU"!! Aktuální informace o programu viz: http://www.hbu.cas.cz/show.php?show=97&lang=cs!! (v. 162) Základní informace o programu Výpočetní

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

Téma roku - PEDOLOGIE

Téma roku - PEDOLOGIE Téma roku - PEDOLOGIE Březen Kolik vody dokáže zadržet půda? Zadrží více vody půda písčitá nebo jílovitá? Jak lépe předpovědět povodně nebo velká sucha? Proveďte měření půdní vlhkosti v blízkosti vaší

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY Cvičení z rybářství a rybníkářství Fotografie použité v této prezentaci byly staženy z internetu, jejich využití je nekomerčního charakteru a pouze pro účely vzdělávací. Prosíme autory, kteří nesouhlasí

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Ekologický monitoring. Hydromorfologický monitoring. Ekologický monitoring. Morfologické podmínky. Kontinuita toku Hydrologický režim

Ekologický monitoring. Hydromorfologický monitoring. Ekologický monitoring. Morfologické podmínky. Kontinuita toku Hydrologický režim ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra zdravotního a ekologického inženýrství name Ekologický monitoring name Požadavek Rámcové směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES Ekologický monitoring Ekologický

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ

DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ DYNAMIKA PROMĚNLIVOSTI KONVERZNÍHO FAKTORU ZA TYPICKÝCH DNŮ Marcela Mašková, Jaroslav Rožnovský Ústav krajinné ekologie, Vysoká škola zemědělská Brno ÚVOD Základem existence a produkční aktivity rostlin

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2013 2013 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1]

Tab. 1 Přehled základních parametrů vznikajících a budoucích jezer ve zbytkových jámách povrchových dolů v severočeské a sokolovské pánvi [1] Obsah I) Úvod... 2 II) Cíl metodiky... 5 III) Vlastní popis metodiky... 7 III. 1. Mikroklima... 7 III. 2. Kvalita ovzduší... 16 III. 3. Ekosystém vody... 19 III. 4. Flóra a fauna... 24 III. 5. Pedologie...

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. V minulosti, zvláště v období mezi oběma světovými válkami, byly pro zřizování vodovodních

Více

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav)

Proudový model. Transportní model(neovlivněný stav) Základy technologií a odpadového hospodářství - Počítačovásimulace podzemního proudění a transportu rozpuštěných látek část 2 Jan Šembera, Jaroslav Nosek Technickáuniverzita v Liberci / Technische Universität

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2012 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a partnery zve všechny vodohospodáře,

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod.

Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Vyjadřování výsledků chemického a fyzikálního rozboru vod. Kvalitativní vyjádření výsledků rozboru vody chemickým vzorcem (např. KOH, Ca) značkou (např. Σc, Σ kationty ) zkratkou názvu stanovených látek

Více

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

č.. 6: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Pedologické praktikum - téma č.. 6: Práce v pedologické laboratoři - půdní fyzika Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Půdní

Více

Matematické vyhodnocení kvality zdrojů pitné vody pro hlavní město Prahu Charakteristika problému Výběr vyhodnocovaných ukazatelů

Matematické vyhodnocení kvality zdrojů pitné vody pro hlavní město Prahu Charakteristika problému Výběr vyhodnocovaných ukazatelů Matematické vyhodnocení kvality zdrojů pitné vody pro hlavní město Prahu Ing. Radka Hušková, Ing. Jaroslava Palasová, Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. Pražské vodovody a kanalizace a. s. Kvalita pitné vody

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Biotechnologie sinic a řas

Biotechnologie sinic a řas Biotechnologie sinic a řas Biotechnologie technologie využívající biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití. Miloslav Kitner

Více