Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc X

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X"

Transkript

1

2 Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc X Strana : 2

3 Obsah: Obsah: Úvod Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace Přehled kurzů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Fakulta ekonomická Západočeské university Plzeň Slezká univerzita v Opavě, obchodně podnikatelská fakulta Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze ČVUT Praha Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VUT v Brně Komentář k přehledu kurzů Předběžný návrh struktury učební pomůcky Inovační management Výměna zkušeností, diskuze Výuka managementu inovací na ZČU ICT jako podpora řízení inovací ve výuce na VŠMIE Informace Příloha prezentace z Wokshoupu Strana : 3

4 1. Úvod V r byl v rámci Programů mezinárodní spolupráce MŠMT schválen projekt Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, jehož řešení bude v letech probíhat ve spolupráci partnerů z Česka a z Ruska. Za českou stranu se řešitelem stala Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., s tím, že se předpokládá úzká spolupráce s Asociací inovačního podnikání ČR. Významné zapojení AIP ČR do projektu je dáno tím, že v její působnosti pracuje od roku 1998 pracovní tým k přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání. V rámci ČR jsou v něm hodnoceny poznatky deseti vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích pracovišť v této oblasti. Bude naší snahou využít zkušenosti a poznatky těchto institucí při řešení daného úkolu (příprava učebních pomůcek, realizace kurzu). V RF je partnerskou organizací Státní univerzita řízení, Institut inovatiky a logistiky, katedra inovačního managementu. V souladu s cíli projektu budou předmětem řešení tyto činnosti: analýza dosavadního stavu přípravy se zohledněním zkušeností RF, ČR, EU a asijských partnerů RF a její prezentace příprava studijních materiálů (publikace, skripta a další) a jejich využití v rámci studijního kurzu a dalších vzdělávacích aktivit v zúčastněných zemích příprava a realizace studijního kurzu s předáním certifikátu a osvědčení hodnocení výsledků projektu, doporučení pro RF, ČR a jejich partnery a orgány Výsledkem projektu budou analýzy a studie dosavadního stavu přípravy odborníků pro oblast inovačního podnikání, připravené a vydané studijní materiály (publikace, skripta, aj.), příprava a realizace studijního kurzu s 20 účastníky, z toho 10 z RF a 10 z ČR. Výsledky projektu budou prezentovány každoročně na Mezinárodním salonu inovací a investic v Moskvě a na mezinárodním sympoziu s výstavou INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Cílem řady pracovních sešitů je přispět k výměně informací o průběhu řešení projektu, seznamovat se zkušenostmi s výukou inovací na vysokých školách a dalších institucích jak v Česku, tak i v zahraničí a dát prostor k publikaci nových teoretických poznatků a praktických zkušeností z inovační oblasti. V návaznosti na tento cíl první pracovní sešit obsahuje osnovy předmětů, zabývajících se inovacemi a přednášených, popř. připravovaných na některých českých vysokých školách. Jsme si vědomi toho, že v širším slova smyslu mají k inovačnímu procesu vztah i další discipliny, přednášené na vysokých školách, v jejichž názvu se slovo inovace nevyskytuje, jako např. obecný management, marketing, projektové řízení, podnikové financování, controlling apod. Analýza všech možných interakcí a návazností by však překročila jak rámec tohoto pracovního sešitu, tak i celého projektu. Při řešení projektu se budeme mimo jiné zabývat i Strana : 4

5 vymezením hloubky inovace. Jestliže u inovací nižších řádů (do generace včetně) můžeme předpokládat, že jejich příprava a realizace je součástí rutinních manažerských činností, potom u inovací vyšších řádů s vysokým stupněm progresivity musí jejich řízení dostat jiný rozměr. To se týká jak výběru inovací, výzkumu a vývoje, jejich právní ochrany, uvádění na trh, tak i zjišťování jejich efektivnosti a financování. Především těmto otázkám by se měly věnovat kurzy, hlouběji směrované k problematice inovací. Strana : 5

6 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace 5.1. Přehled kurzů K datu uzávěrky tohoto pracovního sešitu se podařilo shromáždit dále uváděné údaje o jednotlivých předmětech na následujících vysokých školách: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Název kurzu: Inovační management Garance: katedra podnikohospodářská EF VŠB-TU Ostrava Zařazení: navazující magisterské studium v prezenční formě, stud. program Ekonomika a management Rozsah: 4 kredity Cíl kurzu: přiblížit význam inovací v podnikání, ukázat metody tvůrčího myšlení, které jsou v práci managera inovací nezbytností a seznámit se základními strategiemi inovací, které je možno v praxi aplikovat. Obsah kurzu: Úvod do inovačního managementu Management inovací a informační společnost Úloha inovací v podniku Inovační cyklus Člověk základní faktor inovačního procesu Turnaround společnosti Inovační strategie Procesní management Procter & Gamble případová studie Znalostní management Koncepce inovací v ČR Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví v ČR Literatura: Bělohlávek, A.: Základy obchodního práva, práv průmyslových a práva soutěžního, 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB, s. ISBN Drucker, P. F.: Inovace a podnikavost. Praxe a principy. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Mládková, L.: Management znalostí v praxi. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN Pitra Z.: Inovační strategie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Strana : 6

7 Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha: Profesionála Publishing, s. ISBN Vlček R.: Hodnotový management moderní koncepce řízení inovací. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Fakulta ekonomická Západočeské university Plzeň Název kurzu: Integrovaný management inovací Garance: Katedra managementu, inovací a projektů Zařazení: povinný předmět 5. ročníku FEK, zaměření Strategické řízení podniku Rozsah: 2hod.př., 2hod. sem. (cv.) Obsah kurzu: Úvod, základní koncepty Význam inovací. Příklady inovací, disruptivní a otevřené inovace Hodnocení inovačního potenciálu firmy metodika Inovační systém ve firmě a jeho implementace. Inovační kultura, inovační programy a vzdělávání. Hledání inovačních příležitostí. Inovační impulsy. Manažerské rozhodování a jeho počítačová podpora Tvořivost základy a techniky. Řešení problémů. Práce v týmu, řešení konfliktů. Týmové role, styly řešení konfliktů Techniky managementu inovací. Hodnocení inovačního potenciálu firmy - zpracování dotazníku ve firmě. Inovace v ČR a v EU Praxe inovačního podnikání. Případové studie. Prezentace semestrálních prací, hodnocení, závěr Literatura: VACEK J., VOSTRACKÝ Z., Skalický J., Integrovaný management inovací, ZČU, Plzeň, 1999 (skripta ke stažení, 299 kb, Word 97, zip, ve skriptech jsou uvedeny odkazy na další literaturu) VACEK J (editor) a kol., Mapa připravenosti firmy k inovacím. Dotazník pro hodnocení firem a metodika jeho vyhodnocení VACEK J (editor) a kol., Hledání inovačních příležitostí a práce s inovacemi (2343kB) VACEK J., Innovation management in design process, in: Sborník konferemce MOPP 2005, ZČU Plzeň, 2005 ŠVEJDA P. a kol., Základy inovačního podnikání, AIP ČR, Praha 2002, ISBN BELOBIN M., Team Roles, INNOMAT Innovation Management Tools, Úzkou vazbu na problematiku inovací mají i další předměty : Management znalostí, Manažerské rozhodování, Projektový management, Strategický management, Tvořivost-teorie a praxe. Strana : 7

8 Slezká univerzita v Opavě, obchodně podnikatelská fakulta Název kurzu: Inovační podnikání Garance: Katedra managementu a podnikání Zařazení: Závazný kurz magisterského a bakalářského studijního programu Ekonomika a management Rozsah (p+s+c): 2+1+0, 5 kreditů Cíl kurzu: Obsah kurzu navazuje na teoretický základ managementu, nauky o podniku a rozvojového procesu v podniku. Cílem je seznámit studenty s problematikou inovačního podnikání, jeho vývojem, výchovou inovačních podnikatelů nejen v rámci inovačních center. Součástí bude vazba na vznik a poslání inovačních center, jejich klasifikace a přínosy inovačních center pro rozvoj regionu. Na základě vymezení inovací, jejich členění, znázornění průběhu inovačních procesů lze naznačit možnosti řízení inovací a inovačních procesů v životním cyklu podniku. Pozornost je zaměřena na vývojové cykly a specifika zejména malých a středních podniků, účel a účinnost krizového řízení a možnosti využití rizikového a rozvojového kapitálu. Obsah kurzu: Obecné pojetí rozvojového procesu, vymezení a členění inovací Pojetí rozvoje v hospodářství a podniku, technicko-ekonomický rozvoj. Význam rozvoje podniků z hlediska začleňování ČR do evropských struktur, mechanismus fungování procesu a význam jednotlivých změn. Vymezení a členění inovací, užší a širší pojetí. Klasifikace inovací podle P. F. Druckera a F. Valenty. Zákonitosti inovací a inovačních procesů, možnosti využití teorie inovací pří řízení podniku Inovační příležitosti, přístupy ke zkoumání inovací. Dvojí přístup ke zkoumání zákonitostí inovací. Časový průběh inovace, inovační křivky, specifické časové průběhy. Výchozí momenty rozvojového procesu, jejich charakteristika a význam. Využití znalostí zákonitostí při řízení inovací a tvorbě strategie podniku. Inovace výrobků, technologie i systému řízení a organizace podniku. Inovační podnikání, zvláštnosti a ekonomické důsledky různých inovačních průběhů Inovační tok a jeho zákonitosti v životnosti podniku. Možnosti využití teorie inovací při řízení hospodářské a rozvojové činnosti podniku. Efektivnost rozvojového procesu, teoretické vymezení efektivnosti. Kritéria a ukazatelé efektivnosti, elementární a komplexní efekt. Nutnost zvyšování inovační aktivity v procesním řízení podniku. Význam inovačního podnikání pro rozvoj podniku a regionu. Podpory inovačního podnikání Systém podpor v ČR, jejich druhy, podmínky pro získání podpory. Základem pro realizaci podpor musí být podnikatelský záměr inovačního typu. Strana : 8

9 Systém řízení MSP-inovačně zaměřených Charakteristika malých a středních podniků, jejich specifika. Organizační struktura jako nástroj řízení, procesní řízení. Inovace jako strukturní změny kvantity i kvality, základ rozvoje podniku. Výhody a nevýhody MSP při realizaci inovačních procesů. Vznik a vývoj inovačních center. Inovační centra, jejich charakteristika, klasifikace Původ inovačních center vědeckých parků (USA), inovační centra v Evropě a ostatních kontinentech. Inovační centra v ČR a SR, jejich charakteristika, hodnocení funkčnosti a efektivnosti vybraných příkladů. Kategorizace IC, příklady akreditovaných IC, jejich poslání. Význam Společnosti vědeckotechnických parků a jejich obsah činnosti. Podmínky bariéry při zřizování inovačních center. Inovační centra s inkubátory pro výchovu malých a středních podnikatelů. Postup při zřizování inovačních center. Inovační centra v ČR a ve světě Základní poslání inkubátorů, podmínky úspěšného působení, managementu inovačního centra. Postup při zřizování inovačních center. Zakladatelé inovačních center, vhodný objekt, úroveň managementu, možnosti nabídky služeb inovačního centra, úroveň regionální infrastruktury, projekt zřízení inovačního centra FEASIBILITY STUDY, kritéria pro výběr firem účastníků v parku. Příprava projektů pro zřízení vybraných typů inovačních center. Přínosy inovačních center pro hospodářský rozvoj regionů a státu Vymezení přínosů inovačních center pro rozvoj regionů, zejména v oblasti trvalé inovace technologií, výrobků a služeb v regionu a dosahování zvýšení konkurence na trzích, vzniku nových podnikatelů (malých a středních), v oblasti řešení nezaměstnanosti, rekvalifikace, zlepšení infrastruktury regionu atd. Poslání Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Poslání Asociace inovačního podnikání ČR. Strategie MSP inovačně zaměřených v období příprav na internacionalizaci podnikání Postavení a poslání těchto MSP, vztahy k velkým obchodním společnostem. Příprava strategických plánů a metody jeho tvorby. Výchova managementu pro strategické řízení při využití výhody velikosti a pružnosti. Zvláštnosti a ekonomické důsledky různých inovačních průběhů v hospodářství a v podniku. Využitelnost zákonitostí při řízení hospodářských procesů a obchodní politiky podniku. Krizové řízení Podstata podnikové krize, typologie krizí a krizových stavů. Možné typy vývoje podniků a zdroje podnikových krizí. Řešení krizí, krizové řízení a revitalizace. Nástroje krizového managementu. Využití rizikového a rozvojového kapitálu pro inovační podnikání Využití rozvojového a rizikového kapitálu. Role rizikového a rozvojového kapitálu, jeho typy a struktura. Srovnání využití rizikového a rozvojového kapitálu ve světě a u nás. Investoři rizikového a rozvojového kapitálu, fondy. Rizika a výnosy. Řešení krizových situací a financování inovací a investic. Strana : 9

10 Literatura: KONEČNÝ, M., WAGNEROVÁ, E. Inovační podnikání. Karviná: OPF SU, ISBN KONEČNÝ, M., WAGNEROVÁ, E., NULLOVÁ, M. Inovační podnikání praktikum. Karviná: OPF SU, ISBN Název kurzu: Management změn a řízení projektů Garance: katedra managementu a podnikání Cíl kurzu:seznámit studenty s podstatou a významem projektového a změnového řízení a jeho interdisciplinární povahou. Dále poskytnout stručný přehled o jednotlivých aspektech projektu, struktuře a metodách jeho řešení s následnou praktickou realizací pomocí softwarových prostředků v rámci cvičení. Obsah kurzu: Úvod do problematiky Vymezení základních pojmů (Project Management, Project Control, Management by Project), definování rozdílů a specifikace jejich významu. Česká republika v Evropské unii Stručná charakteristika formování Evropské unie. Proces začleňování ČR do struktur Evropské unie a důsledky z toho plynoucí na realizaci hospodářské politiky. Institucionální a legislativní uspořádaní EU. Projekt, jeho struktura a základní atributy Definice pojmu projekt, projekt jako cesta k dosažení cíle, charakteristika atributů projektu (jedinečnost, acykličnost, složitost, komplexnost, termíny, náklady, zdroje, tým a rizika), členění projektu, principy projektového řízení, strategie projektu. Životní cyklus a fáze projektu Význam stanovení vhodných kriterií pro zajištění úspěšnosti projektu, fáze projektu (přeprojektová, projektová a poprojektová), členění fází na etapy a následně na jednotlivé činnosti. Význam zařazení milníků do projektu. Určení rozsahu resp. obsahu projektu (okemová břitva). Základní metody projektového řízení Stručná charakteristika následujících metod metoda logického rámce, metoda síťové analýzy, metoda hodnocení stavu projektu, metoda analýzy rizik. Doplňkové a obecné metody projektového řízení Stručná charakteristika následujících metod analýza cílů, SWOT analýza, CSF analýza, hodnotová analýza, DELPHI, metody statistické analýzy, brainstorming, Paretova analýza, modelování a simulace, benchmarking, vicekriteriální rozhodovací analýza. Analýza rizik Definice pojmů, určení významu, specifikace rizik v jednotlivých fázích projektu a jejich vliv na rozhodovací proces. Posouzení rizika a plán korekčních opatření ve vztahu ke změně jednotlivých činností projektu. Strana : 10

11 Úvod do změnového řízení Pojem změna; bifurkační bod; cíle změn (maximalizace potenciálu a produktu), jejich zdroje a prostředky, 3 energetizace, energetizační strategie a odpor vůči změnám; 5 etap vyzrávání manažera pro změny. Uspořádání organizace, entropie a úloha změny ve snižování entropie Změna jako základ vývojového procesu organizace. Plánování, organizování, usměrňování a kontrola změn. Komunikace, rozhodování a informační zabezpečení změny. Dynamika změn Cyklus změn, tok času změn, časové okamžiky změn, agregace času změn, chronologický sled změn Systémová matice změn. Realizace strukturální politiky EU Utváření a úloha strukturální politiky v rámci aktivit Evropské unie. Nástroje strukturální politiky. Principy a postupy její realizace. Programové zajištění. Možnosti ČR při čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU. Literatura: BAČA, S.: Strategie řízení znalostí. Praha : Economia, MŘ č.5/2001 ISSN , KALIŠ, J., HYNDRÁK, K., TESAŘ, V. Microsoft PROJECT kompletní průvodce pro verze 2003 a vyd. Praha: Computer Press, ISBN X. KOPČAI, A. Řízení proudu změn. Kap. 1 3, vyd. Ostrava: Kopčai Silma 90, ISBN ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, ISBN SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. Kap. 4 6, vyd. Praha: Grada, ISBN Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Název kurzu: Inovace Garance: katedra ekonomiky Zařazení: pro posluchače bakalářského studia oboru Manažerská ekonomika Rozsah: 2 kredity Cíl: seznámit posluchače s významem inovací pro národní hospodářství a pro podnik, definovat rozhodující parametry inovačního procesu, včetně jejich financování a efektivnosti Obsah kurzu: Cíle a struktura kurzu. Inovace a inovační proces. Tržní mechanismus a inovace Výrobní organismy a inovace Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu Strana : 11

12 Faktor času v inovačním procesu Komplexnost a absorpce inovací a jejich akční radius Financování inovací Efektivnost inovačního procesu Invenční část inovačního procesu Zelená kniha inovací, bariéry inovací EU a inovace Inovační strategie a politika Česka Literatura: Valenta, F.: Inovace. Od Schumpetera k nové ekonomice. Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání, - AIP ČR, Praha, 2002 Křenek, P., Chvojka, M., Brábniková, Š.: Česká republika v evropském výzkumném prostoru. MZV ČR, Praha, 2003 Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím. VaV (ISBN ) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze Název kurzu: Průmyslové inovace Garance: katedra podnikové ekonomiky Zařazení: volitelný předmět bakalářského a magisterského studia Rozsah: 2 hod. přednášek, 2 hod. cvičení Cíl kurzu: Seznámit studenty s racionálními postupy řešení technickotechnologických problémů, s volbou optimálních inovačních řešení; objasnění aspektů optimalizace nákladů na provoz a bezpečnost systémů; vysvětlit problematiku ochrany duševního a průmyslové vlastnictví, technologického poradenství a transferu technologií; pojmy inkubátory inovací. Efektivnost inovačního procesu. Obsah kurzu: základní pojmy pojetí inovace, inovační podnikání, zdroje inovací, vědeckotechnický park systém inovačního podnikání v ČR funkce systému a jeho subjekty, inovační infrastruktura a inovační potenciál ČR organizace pro oblast inovačního podnikání, jejich struktura a funkce, Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) a její partneři, frekvence inovací a jejich vazba na hospodářské cykly, inovační zisk, zavedená a nová odvětví financování a podpora inovačního podnikání interní a externí zdroje financování inovačního procesu ve firmě, přímá a nepřímá podpora inovací z veřejných zdrojů ochrana duševního a průmyslového vlastnictví úloha autora a uživatele, základní legislativní formy (patenty, užitné vzory, ochranné známky) Strana : 12

13 transfer technologií podstata, organizační formy transferu, pracoviště a sítě transferu technologií, technologické poradenství, vědeckotechnické parky úkoly, funkce, základní typy, zakladatelé VTP, národní síť VTP a jejich akreditace, řízení inovací inovační politika jako součást firemní strategie, řízení technických inovací ve firmě, ekonomická efektivnost inovací tvorba a realizace inovačních zadání, změna struktury objektu (svinování, rozvíjení objektu), snižování nákladů na provoz technického systému, slučování alternativních systémů, dynamické inovační podnikání úkoly a funkce, způsob hodnocení inkubátory inovací úkoly a funkce vědeckotechnických center, předpoklady pro vznik inovačních center. Název kurzu: Management inovací Garance: katedra managementu Zařazení: pro posluchače magisterského studia Rozsah: 2 kredity Cíl kurzu: naučit posluchače prakticky používat moderních metodických nástrojů a manažerských činností při přípravě a realizaci efektivních inovací, které jsou jedním z hlavních zdrojů zvyšování konkurenceschopnosti, komerční úspěšnosti a celkové prosperity firmy. Obsah kurzu: Management inovací podstata, obsah. Inovace typologie, podněty pro inovace. Objekty managementu inovací. Stupně managementu inovací. Systémový přístup v managementu inovací. Strategie managementu inovací. Restrukturalizace firmy. Hodnota pro zákazníka, maximalizace hodnoty. Hodnotový management jako obor. Obecná teorie hodnotového managementu. Konstruktivní teorie hodnotového managementu. Předvídání cen hodnotovým přístupem. Aplikační disciplíny hodnotového managementu. Literatura: VLČEK, R. : Hodnota pro zákazníka Praha, ČVUT Praha Název kurzu: Základy inovačního podnikání Garance: Fakulta stavební ČVUT Zařazení: volitelný předmět Rozsah (p+s+c): 2 p. +1 c. Strana : 13

14 Obsah kurzu: Základní pojmy Základní dokumenty ČR pro oblast inovačního podnikání Systém inovačního podnikání v ČR Pojetí inovačního potenciálu-technologický profil ČR Systém podnikového řízení-managementu Přehled teorie inovace Inovační podnikání Podpora inovačního podnikání Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví Transfer technologií Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce Vědeckotechnické parky v ČR Základní projekty a činnosti na podporu inovačního podnikání v ČR Projektování inovačního podnikání Literatura: Švejda, P. a kol: Základy inovačního podnikání-aip ČR, Praha Pittner, M., Švejda, P.:Řízení inovací v podniku-aip ČR, Praha Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Název kurzu: Řízení inovací Garance: Ústav podnikové ekonomiky, Fakulta managementu a ekonomiky Rozsah kurzu: 4 kredity Obsah kurzu: Úvod do řízení inovací a inovačních procesů; Inovace jako hnací motor podnikatelských činností. Historie inovací a inovačních procesů. Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu. Cyklus životnosti výrobku. Efektivnost inovací. Organizační stránka inovačního procesu.; Výrobková politika firem Pojetí výrobkové politiky. Klasifikace výrobkových inovací a technologií.; Sortimentní politika, politika značek, politika kvality, politika služeb a záruk.; Výzkum a vývoj nových výrobků v podniku Nezbytnost výzkumu a vývoje nových výrobků. Požadavky na organizační strukturu z hlediska inovačních možností. Proces výzkumu a vývoje.; Marketingová a inovační strategie firmy Marketingové pojetí nových výrobků. Propojení a vazby strategie, plánů a programů inovací, inovačních procesů a marketingových činností.; Management inovací Problematika managementu inovací. Charakteristika inovací a management podniku. Řízení inovací z hlediska vnějších a vnitřních vazeb firmy.; Strana : 14

15 Příprava a realizace komplexních inovací Etapy přípravy a realizace komplexních inovací. Druhy inovačních projektů. Hodnocení inovačních projektů. Organizace managementu inovací firmy.; Tvorba a vyhledávání námětů na úkoly vědeckotechnického rozvoje Efektivnost jako určující problém řízení výchozích fází vědeckotechnického rozvoje. Metody tvorby a vyhledávání námětů na úkoly vědeckotechnického rozvoje.; Výchozí fáze vědeckotechnického rozvoje Pojetí, obsah, organizace a úloha výchozích fází vědeckotechnického rozvoje a jejich dalších propojení a návaznosti.; Inovační podnikání Základní principy inovačního podnikání. Transfer technologií. Projektování inovačního podnikání Literatura: BRAUN, CH. C. Innovationsstrategien multinationaler Unternehmungen;Unternehmungen P. Lang - Franfurt a/m; B;., DRUCKER, P. F. Inovace a podnikavost; Praha, Management Press;., GLOGAR, A. Řízení výchozích fází vědeckotechnického rozvoje; Praha, VÚVTR;., HEŘMAN, J., HEZINA, M., ZEMAN, K. Průmyslové inovace; Praha, VŠE;., KIERNAN, M.J. Inovuj nebo nepřežiješ;praha, Management Press;., MLČOCH, J. Inovace a výnosnost podniku; Praha, Linde;., PITRA, Z. Inovační strategie; Praha, Grada Publishing;., VALENTA, F. Inovace v manažerské praxi; Praha, Velryba;., VLČEK, R., OBERMANNOVÁ, E. Marketingový management inovací; Praha Název kurzu: Firemní inovační politika Garance: Ústav podnikové ekonomiky Rozsah kurzu: 4 kredity Obsah kurzu: Inovační politika EU, ČR, zlínský region; Inovační politika u Tomáše Bati; Tvorba firemní inovační politiky; Konkurenceschopnost podnikatelských subjektů; Podpůrné programy ČR a EU pro inovace; Projektové řízení inovací; Tvorba inovačních projektů; Normotvorná základna kvality pro inovační projekty; Hodnocení inovačních projektů; Klastry v zahraničí a ČR; Projektově a inovačně orientovaná společnost; Transformace současné výrobní a nevýrobní firmy na projektově a inovačně orientovanou společnost. Literatura: Strana : 15

16 MLČOCH, J. INOVACE A VÝNOSNOST PODNIKU. PRAHA: Linde,,, 2002 VALENTA, F. INOVACE V MANAŽERSKÉ PRAXI. PRAHA: Velryba,,, 2001 KIERNAN, M.J. INOVUJ NEBO NEPŘEŽIJEŠ. PRAHA: Management Press,,, 1998 PITRA, Z. INOVAČNÍ STRATEGIE. PRAHA: Grada Publishing,,, 1997 BRAUN, CH.C. INNOVATIONSSTRATEGIEN MULTINATIONALER UNTERNEHMUNGEN. FRANFURT A/M.: Unternehmungen P. Lang,,, 1995 DRUCKER, P.F. INOVACE A PODNIKAVOST. PRAHA: Management Press,,, 1993 VLČEK, R., OBERMANNOVÁ, E. MARKETINGOVÝ MANAGEMENT INOVACÍ. PRAHA: VŠE,,, 1994 GLOGAR, A. ŘÍZENÍ VÝCHOZÍCH FÁZÍ VĚDECKOTECHNICKÉHO ROZVOJE. PRAHA: VÚVTR,,, 1986 "NÁRODNÍ POLITIKA VÝZKUMU A VÝVOJE ČESKÉ REPUBLIKA", PŘÍLOHA Č. 3 PUBLIKACE "PRŮVODCE SYSTÉMEM STÁTNÍ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE ČR" AUTOŘI T. PRNKA, K. ŠPERLINK, P. KŘENEK, VYD. REPRONIS OSTRAVA, 2000, ISBN ; HTTP: //www.msmt.cz, Inovační politika v Evropě v letech 2000 a 2001, 10/2002, ISBN VUT v Brně Název kurzu: Základy inovačních procesů pro manažery vědy a výzkumu Garance: VUT v Brně, Útvar transferu technologií Zařazení: postgraduální studium Rozsah: 9 hod. Cíl: Seznámit vedoucí vědecké pracovníky se základní problematikou přenosu výsledků vědy do průmyslového využití a s nástroji EC pro využívání vědy a výzkumu jako motoru ekonomiky. Vytvořit tak základní předpoklady pro vícezdrojové financování výzkumu. Obsah: Paradigma vědy a výzkumu jako motoru rozvoje ekonomiky. Úloha státu a úloha soukromého kapitálu. Účastníci inovačního procesu, jejich funkce a vzájemné vazby. Nedostatky tohoto systému v ČR Doporučení konference OECD Benchmarking industry-science relationships Základní způsoby ochrany duševního vlastnictví. Praktické úkoly zaměstnavatele. Důsledky zákona Bayh-Dole (USA, 1980). Ukázka činnosti manažera znalostí při komercializaci nového námětu: marketing inovací. Praktické cvičení postupu komercializace námětu vytvořeného v průběhu výzkumu. Struktura právnických dokumentů: Dohoda o důvěrnosti informací Licenční smlouva Smlouva o provedení výzkumu Strana : 16

17 Literatura: Doporučení konference OECD Benchmarking industry-science relationships Vzorové právnické dokumenty (v angličtině) Effective Collaborative R&D and Knowledge Transfer, Conference report, EIRMA, Brussels Febr 5, 2004 Název kurzu: Manažeři vědeckotechnických inkubátorů a parků Garance: VUT v Brně, Útvar transferu technologií Zařazení: postgraduální studium Rozsah: 58 hod. Cíl: Připravit manažery Inovačních inkubátorů a Technologických parků tak, aby byli schopni účelně komunikovat se zřizovatelem, řídit inkubační proces a vytvářet účelné sítě spolupracovníků dostatečně kvalifikovaných k vybudování a řízení tohoto prvku inovačního systému Obsah kurzu: Základy systému podpory inovačního podnikání. Evropské a české programy podpory inovačního podnikání. Typologie inkubátorů a jejich rozdílné cíle a charakteristiky. Technologické parky. Psaní podnikatelského plánu: struktura, postupy. Workshop: podnikatelský plán Vyhodnocení kvality podnikatelského plánu (Klofsten, West). Způsoby financování začínajících technologických firem. Úspěšné modely používané v zemích EU. Zdroje a programy použitelné pro vytvoření finančních nástrojů nezbytných k rozvoji firem. Strategie rozvoje technologické firmy. Psaní a řízení inovačního projektu. Metoda Logické rámcové matice. Základy marketingu. Specifika marketingu inovačních produktů. Metody vyhodnocení finanční návratnosti investice do technologické firmy: NPV, IRR. Struktura podkladů pro potenciální investory. Základy Harvardské školy vyjednávání (Fischer, Ury). Praktické cvičení. Simulační podnikatelská hra Global Marketplace. Řízení jakosti v procesu inkubace firem (program TOP, Twente University, NL) Zkoušky, pohovory Název kurzu: Technology Scouts (Technologičtí zpravodajové) Garance: VUT Brno, Útvar transferu technologií Zařazení: postgraduální studium Rozsah: 58 hod. Cíl: Vytvořit na výzkumných institucích (VŠ, ústavy AV) oddělení (2-3 vyškolení odborníci), které bude schopno: Napsat projekt výzkumu, který by přinesl příspěvek EC (Rámcové programy, Strukturální fondy). Řídit složitý mezinárodní projekt. Navrhnout strategii ochrany duševního vlastnictví těch výsledků výzkumu, u nichž je to účelné. Navrhnout znění smlouvy o kontrahovaném výzkumu. Strana : 17

18 Provést základní průzkum trhu, z něhož může vyplynout ocenění know-how nebo produktu, případně podněty pro další (aplikovaný) výzkum a vývoj, jehož výsledky by lépe odpovídaly poptávce trhu a zájmu firem. Znát strukturu licenční dohody. Vést licenční jednání s koncovým uživatelem know-how. Spolu s finančními odborníky zpracovat analýzu portfolia výzkumných projektů a vyhodnotit jeho hodnotu. Připravit pro evropské databáze (jmenovitě: Cordis, Global Marketplace) nabídku know-how výzkumné instituce pro praktické využití. Obsah kursu: Inovace a hospodářský rozvoj. Inovační systémy. Přístup EC a ČR. Cesty komercializace poznatků. Metoda Logické rámcové matice. Způsoby řízení složitých projektů: milníky (milestones), výstupy (deliverables), výzkumné zprávy a finanční výkazy. Pomocné SW programy pro řízení projektů (MS Office) Různé formy ochrany duševního vlastnictví; rozdíly mezi US patentem a Euro patentem, základní zásady pro zacházení s důvěrnou informací, Závazek mlčenlivosti (vzor dle českého práva), možnosti rozšíření patentu. Posuzování předcházejících patentů. Negociační dovednosti: srovnání klasického pozičního vyjednávání s tzv Harvardskou školou (Fischer, Ury) Struktura smlouvy o kontrahovaném výzkumu, úskalí smlouvy, vlastnictví výsledků, analýza smlouvy EU (Rámcový program). Základní marketingové techniky pro inovační produkty. Analýza konkurence a náhradních řešení problému. (dle NASA TT Office) Cenové rozvahy. Vývody marketingové studie pro ocenění know-how. Simulační hra licenční jednání o využití biotechnologického patentu (Jakobsen, Knudsen, Danish Invention Centre) Základy finančního managementu pro manažery výzkumu (Peter Burke, The Valuation of Technology) Informace o výsledcích výzkumu v databázích CORDIS. CRIS a její formát, The Global Marketplace a její formát. Ukázky zpracování informace pro obě databáze. Cvičení na vyhledávání informací. Konflikt zájmů. Etický kodex Manažera poznatků. Analýza případové studie. Úvod, závěrečné testy a pohovory Literatura: Euro Inovační Manažeři (EIM) dostupná v distanční formě Strana : 18

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

STRATEGICKÝ MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava STRATEGICKÝ MANAGEMENT učební text Miloslav Konečný, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací

Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava Poradenství v oblasti transferu technologií a inovací učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Bc. Michael Trombik Ostrava 2012 Učební text byl vytvořen

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více