Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X"

Transkript

1

2 Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc X Strana : 2

3 Obsah: Obsah: Úvod Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace Přehled kurzů Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Fakulta ekonomická Západočeské university Plzeň Slezká univerzita v Opavě, obchodně podnikatelská fakulta Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze ČVUT Praha Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně VUT v Brně Komentář k přehledu kurzů Předběžný návrh struktury učební pomůcky Inovační management Výměna zkušeností, diskuze Výuka managementu inovací na ZČU ICT jako podpora řízení inovací ve výuce na VŠMIE Informace Příloha prezentace z Wokshoupu Strana : 3

4 1. Úvod V r byl v rámci Programů mezinárodní spolupráce MŠMT schválen projekt Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání, jehož řešení bude v letech probíhat ve spolupráci partnerů z Česka a z Ruska. Za českou stranu se řešitelem stala Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., s tím, že se předpokládá úzká spolupráce s Asociací inovačního podnikání ČR. Významné zapojení AIP ČR do projektu je dáno tím, že v její působnosti pracuje od roku 1998 pracovní tým k přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání. V rámci ČR jsou v něm hodnoceny poznatky deseti vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích pracovišť v této oblasti. Bude naší snahou využít zkušenosti a poznatky těchto institucí při řešení daného úkolu (příprava učebních pomůcek, realizace kurzu). V RF je partnerskou organizací Státní univerzita řízení, Institut inovatiky a logistiky, katedra inovačního managementu. V souladu s cíli projektu budou předmětem řešení tyto činnosti: analýza dosavadního stavu přípravy se zohledněním zkušeností RF, ČR, EU a asijských partnerů RF a její prezentace příprava studijních materiálů (publikace, skripta a další) a jejich využití v rámci studijního kurzu a dalších vzdělávacích aktivit v zúčastněných zemích příprava a realizace studijního kurzu s předáním certifikátu a osvědčení hodnocení výsledků projektu, doporučení pro RF, ČR a jejich partnery a orgány Výsledkem projektu budou analýzy a studie dosavadního stavu přípravy odborníků pro oblast inovačního podnikání, připravené a vydané studijní materiály (publikace, skripta, aj.), příprava a realizace studijního kurzu s 20 účastníky, z toho 10 z RF a 10 z ČR. Výsledky projektu budou prezentovány každoročně na Mezinárodním salonu inovací a investic v Moskvě a na mezinárodním sympoziu s výstavou INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Cílem řady pracovních sešitů je přispět k výměně informací o průběhu řešení projektu, seznamovat se zkušenostmi s výukou inovací na vysokých školách a dalších institucích jak v Česku, tak i v zahraničí a dát prostor k publikaci nových teoretických poznatků a praktických zkušeností z inovační oblasti. V návaznosti na tento cíl první pracovní sešit obsahuje osnovy předmětů, zabývajících se inovacemi a přednášených, popř. připravovaných na některých českých vysokých školách. Jsme si vědomi toho, že v širším slova smyslu mají k inovačnímu procesu vztah i další discipliny, přednášené na vysokých školách, v jejichž názvu se slovo inovace nevyskytuje, jako např. obecný management, marketing, projektové řízení, podnikové financování, controlling apod. Analýza všech možných interakcí a návazností by však překročila jak rámec tohoto pracovního sešitu, tak i celého projektu. Při řešení projektu se budeme mimo jiné zabývat i Strana : 4

5 vymezením hloubky inovace. Jestliže u inovací nižších řádů (do generace včetně) můžeme předpokládat, že jejich příprava a realizace je součástí rutinních manažerských činností, potom u inovací vyšších řádů s vysokým stupněm progresivity musí jejich řízení dostat jiný rozměr. To se týká jak výběru inovací, výzkumu a vývoje, jejich právní ochrany, uvádění na trh, tak i zjišťování jejich efektivnosti a financování. Především těmto otázkám by se měly věnovat kurzy, hlouběji směrované k problematice inovací. Strana : 5

6 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace 5.1. Přehled kurzů K datu uzávěrky tohoto pracovního sešitu se podařilo shromáždit dále uváděné údaje o jednotlivých předmětech na následujících vysokých školách: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Název kurzu: Inovační management Garance: katedra podnikohospodářská EF VŠB-TU Ostrava Zařazení: navazující magisterské studium v prezenční formě, stud. program Ekonomika a management Rozsah: 4 kredity Cíl kurzu: přiblížit význam inovací v podnikání, ukázat metody tvůrčího myšlení, které jsou v práci managera inovací nezbytností a seznámit se základními strategiemi inovací, které je možno v praxi aplikovat. Obsah kurzu: Úvod do inovačního managementu Management inovací a informační společnost Úloha inovací v podniku Inovační cyklus Člověk základní faktor inovačního procesu Turnaround společnosti Inovační strategie Procesní management Procter & Gamble případová studie Znalostní management Koncepce inovací v ČR Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví v ČR Literatura: Bělohlávek, A.: Základy obchodního práva, práv průmyslových a práva soutěžního, 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB, s. ISBN Drucker, P. F.: Inovace a podnikavost. Praxe a principy. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Mládková, L.: Management znalostí v praxi. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, s. ISBN Pitra Z.: Inovační strategie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN Strana : 6

7 Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. 1. vyd. Praha: Profesionála Publishing, s. ISBN Vlček R.: Hodnotový management moderní koncepce řízení inovací. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Fakulta ekonomická Západočeské university Plzeň Název kurzu: Integrovaný management inovací Garance: Katedra managementu, inovací a projektů Zařazení: povinný předmět 5. ročníku FEK, zaměření Strategické řízení podniku Rozsah: 2hod.př., 2hod. sem. (cv.) Obsah kurzu: Úvod, základní koncepty Význam inovací. Příklady inovací, disruptivní a otevřené inovace Hodnocení inovačního potenciálu firmy metodika Inovační systém ve firmě a jeho implementace. Inovační kultura, inovační programy a vzdělávání. Hledání inovačních příležitostí. Inovační impulsy. Manažerské rozhodování a jeho počítačová podpora Tvořivost základy a techniky. Řešení problémů. Práce v týmu, řešení konfliktů. Týmové role, styly řešení konfliktů Techniky managementu inovací. Hodnocení inovačního potenciálu firmy - zpracování dotazníku ve firmě. Inovace v ČR a v EU Praxe inovačního podnikání. Případové studie. Prezentace semestrálních prací, hodnocení, závěr Literatura: VACEK J., VOSTRACKÝ Z., Skalický J., Integrovaný management inovací, ZČU, Plzeň, 1999 (skripta ke stažení, 299 kb, Word 97, zip, ve skriptech jsou uvedeny odkazy na další literaturu) VACEK J (editor) a kol., Mapa připravenosti firmy k inovacím. Dotazník pro hodnocení firem a metodika jeho vyhodnocení VACEK J (editor) a kol., Hledání inovačních příležitostí a práce s inovacemi (2343kB) VACEK J., Innovation management in design process, in: Sborník konferemce MOPP 2005, ZČU Plzeň, 2005 ŠVEJDA P. a kol., Základy inovačního podnikání, AIP ČR, Praha 2002, ISBN BELOBIN M., Team Roles, INNOMAT Innovation Management Tools, Úzkou vazbu na problematiku inovací mají i další předměty : Management znalostí, Manažerské rozhodování, Projektový management, Strategický management, Tvořivost-teorie a praxe. Strana : 7

8 Slezká univerzita v Opavě, obchodně podnikatelská fakulta Název kurzu: Inovační podnikání Garance: Katedra managementu a podnikání Zařazení: Závazný kurz magisterského a bakalářského studijního programu Ekonomika a management Rozsah (p+s+c): 2+1+0, 5 kreditů Cíl kurzu: Obsah kurzu navazuje na teoretický základ managementu, nauky o podniku a rozvojového procesu v podniku. Cílem je seznámit studenty s problematikou inovačního podnikání, jeho vývojem, výchovou inovačních podnikatelů nejen v rámci inovačních center. Součástí bude vazba na vznik a poslání inovačních center, jejich klasifikace a přínosy inovačních center pro rozvoj regionu. Na základě vymezení inovací, jejich členění, znázornění průběhu inovačních procesů lze naznačit možnosti řízení inovací a inovačních procesů v životním cyklu podniku. Pozornost je zaměřena na vývojové cykly a specifika zejména malých a středních podniků, účel a účinnost krizového řízení a možnosti využití rizikového a rozvojového kapitálu. Obsah kurzu: Obecné pojetí rozvojového procesu, vymezení a členění inovací Pojetí rozvoje v hospodářství a podniku, technicko-ekonomický rozvoj. Význam rozvoje podniků z hlediska začleňování ČR do evropských struktur, mechanismus fungování procesu a význam jednotlivých změn. Vymezení a členění inovací, užší a širší pojetí. Klasifikace inovací podle P. F. Druckera a F. Valenty. Zákonitosti inovací a inovačních procesů, možnosti využití teorie inovací pří řízení podniku Inovační příležitosti, přístupy ke zkoumání inovací. Dvojí přístup ke zkoumání zákonitostí inovací. Časový průběh inovace, inovační křivky, specifické časové průběhy. Výchozí momenty rozvojového procesu, jejich charakteristika a význam. Využití znalostí zákonitostí při řízení inovací a tvorbě strategie podniku. Inovace výrobků, technologie i systému řízení a organizace podniku. Inovační podnikání, zvláštnosti a ekonomické důsledky různých inovačních průběhů Inovační tok a jeho zákonitosti v životnosti podniku. Možnosti využití teorie inovací při řízení hospodářské a rozvojové činnosti podniku. Efektivnost rozvojového procesu, teoretické vymezení efektivnosti. Kritéria a ukazatelé efektivnosti, elementární a komplexní efekt. Nutnost zvyšování inovační aktivity v procesním řízení podniku. Význam inovačního podnikání pro rozvoj podniku a regionu. Podpory inovačního podnikání Systém podpor v ČR, jejich druhy, podmínky pro získání podpory. Základem pro realizaci podpor musí být podnikatelský záměr inovačního typu. Strana : 8

9 Systém řízení MSP-inovačně zaměřených Charakteristika malých a středních podniků, jejich specifika. Organizační struktura jako nástroj řízení, procesní řízení. Inovace jako strukturní změny kvantity i kvality, základ rozvoje podniku. Výhody a nevýhody MSP při realizaci inovačních procesů. Vznik a vývoj inovačních center. Inovační centra, jejich charakteristika, klasifikace Původ inovačních center vědeckých parků (USA), inovační centra v Evropě a ostatních kontinentech. Inovační centra v ČR a SR, jejich charakteristika, hodnocení funkčnosti a efektivnosti vybraných příkladů. Kategorizace IC, příklady akreditovaných IC, jejich poslání. Význam Společnosti vědeckotechnických parků a jejich obsah činnosti. Podmínky bariéry při zřizování inovačních center. Inovační centra s inkubátory pro výchovu malých a středních podnikatelů. Postup při zřizování inovačních center. Inovační centra v ČR a ve světě Základní poslání inkubátorů, podmínky úspěšného působení, managementu inovačního centra. Postup při zřizování inovačních center. Zakladatelé inovačních center, vhodný objekt, úroveň managementu, možnosti nabídky služeb inovačního centra, úroveň regionální infrastruktury, projekt zřízení inovačního centra FEASIBILITY STUDY, kritéria pro výběr firem účastníků v parku. Příprava projektů pro zřízení vybraných typů inovačních center. Přínosy inovačních center pro hospodářský rozvoj regionů a státu Vymezení přínosů inovačních center pro rozvoj regionů, zejména v oblasti trvalé inovace technologií, výrobků a služeb v regionu a dosahování zvýšení konkurence na trzích, vzniku nových podnikatelů (malých a středních), v oblasti řešení nezaměstnanosti, rekvalifikace, zlepšení infrastruktury regionu atd. Poslání Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Poslání Asociace inovačního podnikání ČR. Strategie MSP inovačně zaměřených v období příprav na internacionalizaci podnikání Postavení a poslání těchto MSP, vztahy k velkým obchodním společnostem. Příprava strategických plánů a metody jeho tvorby. Výchova managementu pro strategické řízení při využití výhody velikosti a pružnosti. Zvláštnosti a ekonomické důsledky různých inovačních průběhů v hospodářství a v podniku. Využitelnost zákonitostí při řízení hospodářských procesů a obchodní politiky podniku. Krizové řízení Podstata podnikové krize, typologie krizí a krizových stavů. Možné typy vývoje podniků a zdroje podnikových krizí. Řešení krizí, krizové řízení a revitalizace. Nástroje krizového managementu. Využití rizikového a rozvojového kapitálu pro inovační podnikání Využití rozvojového a rizikového kapitálu. Role rizikového a rozvojového kapitálu, jeho typy a struktura. Srovnání využití rizikového a rozvojového kapitálu ve světě a u nás. Investoři rizikového a rozvojového kapitálu, fondy. Rizika a výnosy. Řešení krizových situací a financování inovací a investic. Strana : 9

10 Literatura: KONEČNÝ, M., WAGNEROVÁ, E. Inovační podnikání. Karviná: OPF SU, ISBN KONEČNÝ, M., WAGNEROVÁ, E., NULLOVÁ, M. Inovační podnikání praktikum. Karviná: OPF SU, ISBN Název kurzu: Management změn a řízení projektů Garance: katedra managementu a podnikání Cíl kurzu:seznámit studenty s podstatou a významem projektového a změnového řízení a jeho interdisciplinární povahou. Dále poskytnout stručný přehled o jednotlivých aspektech projektu, struktuře a metodách jeho řešení s následnou praktickou realizací pomocí softwarových prostředků v rámci cvičení. Obsah kurzu: Úvod do problematiky Vymezení základních pojmů (Project Management, Project Control, Management by Project), definování rozdílů a specifikace jejich významu. Česká republika v Evropské unii Stručná charakteristika formování Evropské unie. Proces začleňování ČR do struktur Evropské unie a důsledky z toho plynoucí na realizaci hospodářské politiky. Institucionální a legislativní uspořádaní EU. Projekt, jeho struktura a základní atributy Definice pojmu projekt, projekt jako cesta k dosažení cíle, charakteristika atributů projektu (jedinečnost, acykličnost, složitost, komplexnost, termíny, náklady, zdroje, tým a rizika), členění projektu, principy projektového řízení, strategie projektu. Životní cyklus a fáze projektu Význam stanovení vhodných kriterií pro zajištění úspěšnosti projektu, fáze projektu (přeprojektová, projektová a poprojektová), členění fází na etapy a následně na jednotlivé činnosti. Význam zařazení milníků do projektu. Určení rozsahu resp. obsahu projektu (okemová břitva). Základní metody projektového řízení Stručná charakteristika následujících metod metoda logického rámce, metoda síťové analýzy, metoda hodnocení stavu projektu, metoda analýzy rizik. Doplňkové a obecné metody projektového řízení Stručná charakteristika následujících metod analýza cílů, SWOT analýza, CSF analýza, hodnotová analýza, DELPHI, metody statistické analýzy, brainstorming, Paretova analýza, modelování a simulace, benchmarking, vicekriteriální rozhodovací analýza. Analýza rizik Definice pojmů, určení významu, specifikace rizik v jednotlivých fázích projektu a jejich vliv na rozhodovací proces. Posouzení rizika a plán korekčních opatření ve vztahu ke změně jednotlivých činností projektu. Strana : 10

11 Úvod do změnového řízení Pojem změna; bifurkační bod; cíle změn (maximalizace potenciálu a produktu), jejich zdroje a prostředky, 3 energetizace, energetizační strategie a odpor vůči změnám; 5 etap vyzrávání manažera pro změny. Uspořádání organizace, entropie a úloha změny ve snižování entropie Změna jako základ vývojového procesu organizace. Plánování, organizování, usměrňování a kontrola změn. Komunikace, rozhodování a informační zabezpečení změny. Dynamika změn Cyklus změn, tok času změn, časové okamžiky změn, agregace času změn, chronologický sled změn Systémová matice změn. Realizace strukturální politiky EU Utváření a úloha strukturální politiky v rámci aktivit Evropské unie. Nástroje strukturální politiky. Principy a postupy její realizace. Programové zajištění. Možnosti ČR při čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU. Literatura: BAČA, S.: Strategie řízení znalostí. Praha : Economia, MŘ č.5/2001 ISSN , KALIŠ, J., HYNDRÁK, K., TESAŘ, V. Microsoft PROJECT kompletní průvodce pro verze 2003 a vyd. Praha: Computer Press, ISBN X. KOPČAI, A. Řízení proudu změn. Kap. 1 3, vyd. Ostrava: Kopčai Silma 90, ISBN ROSENAU, M.D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, ISBN SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik. Kap. 4 6, vyd. Praha: Grada, ISBN Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Název kurzu: Inovace Garance: katedra ekonomiky Zařazení: pro posluchače bakalářského studia oboru Manažerská ekonomika Rozsah: 2 kredity Cíl: seznámit posluchače s významem inovací pro národní hospodářství a pro podnik, definovat rozhodující parametry inovačního procesu, včetně jejich financování a efektivnosti Obsah kurzu: Cíle a struktura kurzu. Inovace a inovační proces. Tržní mechanismus a inovace Výrobní organismy a inovace Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu Strana : 11

12 Faktor času v inovačním procesu Komplexnost a absorpce inovací a jejich akční radius Financování inovací Efektivnost inovačního procesu Invenční část inovačního procesu Zelená kniha inovací, bariéry inovací EU a inovace Inovační strategie a politika Česka Literatura: Valenta, F.: Inovace. Od Schumpetera k nové ekonomice. Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání, - AIP ČR, Praha, 2002 Křenek, P., Chvojka, M., Brábniková, Š.: Česká republika v evropském výzkumném prostoru. MZV ČR, Praha, 2003 Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím. VaV (ISBN ) Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze Název kurzu: Průmyslové inovace Garance: katedra podnikové ekonomiky Zařazení: volitelný předmět bakalářského a magisterského studia Rozsah: 2 hod. přednášek, 2 hod. cvičení Cíl kurzu: Seznámit studenty s racionálními postupy řešení technickotechnologických problémů, s volbou optimálních inovačních řešení; objasnění aspektů optimalizace nákladů na provoz a bezpečnost systémů; vysvětlit problematiku ochrany duševního a průmyslové vlastnictví, technologického poradenství a transferu technologií; pojmy inkubátory inovací. Efektivnost inovačního procesu. Obsah kurzu: základní pojmy pojetí inovace, inovační podnikání, zdroje inovací, vědeckotechnický park systém inovačního podnikání v ČR funkce systému a jeho subjekty, inovační infrastruktura a inovační potenciál ČR organizace pro oblast inovačního podnikání, jejich struktura a funkce, Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) a její partneři, frekvence inovací a jejich vazba na hospodářské cykly, inovační zisk, zavedená a nová odvětví financování a podpora inovačního podnikání interní a externí zdroje financování inovačního procesu ve firmě, přímá a nepřímá podpora inovací z veřejných zdrojů ochrana duševního a průmyslového vlastnictví úloha autora a uživatele, základní legislativní formy (patenty, užitné vzory, ochranné známky) Strana : 12

13 transfer technologií podstata, organizační formy transferu, pracoviště a sítě transferu technologií, technologické poradenství, vědeckotechnické parky úkoly, funkce, základní typy, zakladatelé VTP, národní síť VTP a jejich akreditace, řízení inovací inovační politika jako součást firemní strategie, řízení technických inovací ve firmě, ekonomická efektivnost inovací tvorba a realizace inovačních zadání, změna struktury objektu (svinování, rozvíjení objektu), snižování nákladů na provoz technického systému, slučování alternativních systémů, dynamické inovační podnikání úkoly a funkce, způsob hodnocení inkubátory inovací úkoly a funkce vědeckotechnických center, předpoklady pro vznik inovačních center. Název kurzu: Management inovací Garance: katedra managementu Zařazení: pro posluchače magisterského studia Rozsah: 2 kredity Cíl kurzu: naučit posluchače prakticky používat moderních metodických nástrojů a manažerských činností při přípravě a realizaci efektivních inovací, které jsou jedním z hlavních zdrojů zvyšování konkurenceschopnosti, komerční úspěšnosti a celkové prosperity firmy. Obsah kurzu: Management inovací podstata, obsah. Inovace typologie, podněty pro inovace. Objekty managementu inovací. Stupně managementu inovací. Systémový přístup v managementu inovací. Strategie managementu inovací. Restrukturalizace firmy. Hodnota pro zákazníka, maximalizace hodnoty. Hodnotový management jako obor. Obecná teorie hodnotového managementu. Konstruktivní teorie hodnotového managementu. Předvídání cen hodnotovým přístupem. Aplikační disciplíny hodnotového managementu. Literatura: VLČEK, R. : Hodnota pro zákazníka Praha, ČVUT Praha Název kurzu: Základy inovačního podnikání Garance: Fakulta stavební ČVUT Zařazení: volitelný předmět Rozsah (p+s+c): 2 p. +1 c. Strana : 13

14 Obsah kurzu: Základní pojmy Základní dokumenty ČR pro oblast inovačního podnikání Systém inovačního podnikání v ČR Pojetí inovačního potenciálu-technologický profil ČR Systém podnikového řízení-managementu Přehled teorie inovace Inovační podnikání Podpora inovačního podnikání Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví Transfer technologií Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce Vědeckotechnické parky v ČR Základní projekty a činnosti na podporu inovačního podnikání v ČR Projektování inovačního podnikání Literatura: Švejda, P. a kol: Základy inovačního podnikání-aip ČR, Praha Pittner, M., Švejda, P.:Řízení inovací v podniku-aip ČR, Praha Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Název kurzu: Řízení inovací Garance: Ústav podnikové ekonomiky, Fakulta managementu a ekonomiky Rozsah kurzu: 4 kredity Obsah kurzu: Úvod do řízení inovací a inovačních procesů; Inovace jako hnací motor podnikatelských činností. Historie inovací a inovačních procesů. Kvalitativní a kvantitativní stránka inovačního procesu. Cyklus životnosti výrobku. Efektivnost inovací. Organizační stránka inovačního procesu.; Výrobková politika firem Pojetí výrobkové politiky. Klasifikace výrobkových inovací a technologií.; Sortimentní politika, politika značek, politika kvality, politika služeb a záruk.; Výzkum a vývoj nových výrobků v podniku Nezbytnost výzkumu a vývoje nových výrobků. Požadavky na organizační strukturu z hlediska inovačních možností. Proces výzkumu a vývoje.; Marketingová a inovační strategie firmy Marketingové pojetí nových výrobků. Propojení a vazby strategie, plánů a programů inovací, inovačních procesů a marketingových činností.; Management inovací Problematika managementu inovací. Charakteristika inovací a management podniku. Řízení inovací z hlediska vnějších a vnitřních vazeb firmy.; Strana : 14

15 Příprava a realizace komplexních inovací Etapy přípravy a realizace komplexních inovací. Druhy inovačních projektů. Hodnocení inovačních projektů. Organizace managementu inovací firmy.; Tvorba a vyhledávání námětů na úkoly vědeckotechnického rozvoje Efektivnost jako určující problém řízení výchozích fází vědeckotechnického rozvoje. Metody tvorby a vyhledávání námětů na úkoly vědeckotechnického rozvoje.; Výchozí fáze vědeckotechnického rozvoje Pojetí, obsah, organizace a úloha výchozích fází vědeckotechnického rozvoje a jejich dalších propojení a návaznosti.; Inovační podnikání Základní principy inovačního podnikání. Transfer technologií. Projektování inovačního podnikání Literatura: BRAUN, CH. C. Innovationsstrategien multinationaler Unternehmungen;Unternehmungen P. Lang - Franfurt a/m; B;., DRUCKER, P. F. Inovace a podnikavost; Praha, Management Press;., GLOGAR, A. Řízení výchozích fází vědeckotechnického rozvoje; Praha, VÚVTR;., HEŘMAN, J., HEZINA, M., ZEMAN, K. Průmyslové inovace; Praha, VŠE;., KIERNAN, M.J. Inovuj nebo nepřežiješ;praha, Management Press;., MLČOCH, J. Inovace a výnosnost podniku; Praha, Linde;., PITRA, Z. Inovační strategie; Praha, Grada Publishing;., VALENTA, F. Inovace v manažerské praxi; Praha, Velryba;., VLČEK, R., OBERMANNOVÁ, E. Marketingový management inovací; Praha Název kurzu: Firemní inovační politika Garance: Ústav podnikové ekonomiky Rozsah kurzu: 4 kredity Obsah kurzu: Inovační politika EU, ČR, zlínský region; Inovační politika u Tomáše Bati; Tvorba firemní inovační politiky; Konkurenceschopnost podnikatelských subjektů; Podpůrné programy ČR a EU pro inovace; Projektové řízení inovací; Tvorba inovačních projektů; Normotvorná základna kvality pro inovační projekty; Hodnocení inovačních projektů; Klastry v zahraničí a ČR; Projektově a inovačně orientovaná společnost; Transformace současné výrobní a nevýrobní firmy na projektově a inovačně orientovanou společnost. Literatura: Strana : 15

16 MLČOCH, J. INOVACE A VÝNOSNOST PODNIKU. PRAHA: Linde,,, 2002 VALENTA, F. INOVACE V MANAŽERSKÉ PRAXI. PRAHA: Velryba,,, 2001 KIERNAN, M.J. INOVUJ NEBO NEPŘEŽIJEŠ. PRAHA: Management Press,,, 1998 PITRA, Z. INOVAČNÍ STRATEGIE. PRAHA: Grada Publishing,,, 1997 BRAUN, CH.C. INNOVATIONSSTRATEGIEN MULTINATIONALER UNTERNEHMUNGEN. FRANFURT A/M.: Unternehmungen P. Lang,,, 1995 DRUCKER, P.F. INOVACE A PODNIKAVOST. PRAHA: Management Press,,, 1993 VLČEK, R., OBERMANNOVÁ, E. MARKETINGOVÝ MANAGEMENT INOVACÍ. PRAHA: VŠE,,, 1994 GLOGAR, A. ŘÍZENÍ VÝCHOZÍCH FÁZÍ VĚDECKOTECHNICKÉHO ROZVOJE. PRAHA: VÚVTR,,, 1986 "NÁRODNÍ POLITIKA VÝZKUMU A VÝVOJE ČESKÉ REPUBLIKA", PŘÍLOHA Č. 3 PUBLIKACE "PRŮVODCE SYSTÉMEM STÁTNÍ PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE ČR" AUTOŘI T. PRNKA, K. ŠPERLINK, P. KŘENEK, VYD. REPRONIS OSTRAVA, 2000, ISBN ; HTTP: //www.msmt.cz, Inovační politika v Evropě v letech 2000 a 2001, 10/2002, ISBN VUT v Brně Název kurzu: Základy inovačních procesů pro manažery vědy a výzkumu Garance: VUT v Brně, Útvar transferu technologií Zařazení: postgraduální studium Rozsah: 9 hod. Cíl: Seznámit vedoucí vědecké pracovníky se základní problematikou přenosu výsledků vědy do průmyslového využití a s nástroji EC pro využívání vědy a výzkumu jako motoru ekonomiky. Vytvořit tak základní předpoklady pro vícezdrojové financování výzkumu. Obsah: Paradigma vědy a výzkumu jako motoru rozvoje ekonomiky. Úloha státu a úloha soukromého kapitálu. Účastníci inovačního procesu, jejich funkce a vzájemné vazby. Nedostatky tohoto systému v ČR Doporučení konference OECD Benchmarking industry-science relationships Základní způsoby ochrany duševního vlastnictví. Praktické úkoly zaměstnavatele. Důsledky zákona Bayh-Dole (USA, 1980). Ukázka činnosti manažera znalostí při komercializaci nového námětu: marketing inovací. Praktické cvičení postupu komercializace námětu vytvořeného v průběhu výzkumu. Struktura právnických dokumentů: Dohoda o důvěrnosti informací Licenční smlouva Smlouva o provedení výzkumu Strana : 16

17 Literatura: Doporučení konference OECD Benchmarking industry-science relationships Vzorové právnické dokumenty (v angličtině) Effective Collaborative R&D and Knowledge Transfer, Conference report, EIRMA, Brussels Febr 5, 2004 Název kurzu: Manažeři vědeckotechnických inkubátorů a parků Garance: VUT v Brně, Útvar transferu technologií Zařazení: postgraduální studium Rozsah: 58 hod. Cíl: Připravit manažery Inovačních inkubátorů a Technologických parků tak, aby byli schopni účelně komunikovat se zřizovatelem, řídit inkubační proces a vytvářet účelné sítě spolupracovníků dostatečně kvalifikovaných k vybudování a řízení tohoto prvku inovačního systému Obsah kurzu: Základy systému podpory inovačního podnikání. Evropské a české programy podpory inovačního podnikání. Typologie inkubátorů a jejich rozdílné cíle a charakteristiky. Technologické parky. Psaní podnikatelského plánu: struktura, postupy. Workshop: podnikatelský plán Vyhodnocení kvality podnikatelského plánu (Klofsten, West). Způsoby financování začínajících technologických firem. Úspěšné modely používané v zemích EU. Zdroje a programy použitelné pro vytvoření finančních nástrojů nezbytných k rozvoji firem. Strategie rozvoje technologické firmy. Psaní a řízení inovačního projektu. Metoda Logické rámcové matice. Základy marketingu. Specifika marketingu inovačních produktů. Metody vyhodnocení finanční návratnosti investice do technologické firmy: NPV, IRR. Struktura podkladů pro potenciální investory. Základy Harvardské školy vyjednávání (Fischer, Ury). Praktické cvičení. Simulační podnikatelská hra Global Marketplace. Řízení jakosti v procesu inkubace firem (program TOP, Twente University, NL) Zkoušky, pohovory Název kurzu: Technology Scouts (Technologičtí zpravodajové) Garance: VUT Brno, Útvar transferu technologií Zařazení: postgraduální studium Rozsah: 58 hod. Cíl: Vytvořit na výzkumných institucích (VŠ, ústavy AV) oddělení (2-3 vyškolení odborníci), které bude schopno: Napsat projekt výzkumu, který by přinesl příspěvek EC (Rámcové programy, Strukturální fondy). Řídit složitý mezinárodní projekt. Navrhnout strategii ochrany duševního vlastnictví těch výsledků výzkumu, u nichž je to účelné. Navrhnout znění smlouvy o kontrahovaném výzkumu. Strana : 17

18 Provést základní průzkum trhu, z něhož může vyplynout ocenění know-how nebo produktu, případně podněty pro další (aplikovaný) výzkum a vývoj, jehož výsledky by lépe odpovídaly poptávce trhu a zájmu firem. Znát strukturu licenční dohody. Vést licenční jednání s koncovým uživatelem know-how. Spolu s finančními odborníky zpracovat analýzu portfolia výzkumných projektů a vyhodnotit jeho hodnotu. Připravit pro evropské databáze (jmenovitě: Cordis, Global Marketplace) nabídku know-how výzkumné instituce pro praktické využití. Obsah kursu: Inovace a hospodářský rozvoj. Inovační systémy. Přístup EC a ČR. Cesty komercializace poznatků. Metoda Logické rámcové matice. Způsoby řízení složitých projektů: milníky (milestones), výstupy (deliverables), výzkumné zprávy a finanční výkazy. Pomocné SW programy pro řízení projektů (MS Office) Různé formy ochrany duševního vlastnictví; rozdíly mezi US patentem a Euro patentem, základní zásady pro zacházení s důvěrnou informací, Závazek mlčenlivosti (vzor dle českého práva), možnosti rozšíření patentu. Posuzování předcházejících patentů. Negociační dovednosti: srovnání klasického pozičního vyjednávání s tzv Harvardskou školou (Fischer, Ury) Struktura smlouvy o kontrahovaném výzkumu, úskalí smlouvy, vlastnictví výsledků, analýza smlouvy EU (Rámcový program). Základní marketingové techniky pro inovační produkty. Analýza konkurence a náhradních řešení problému. (dle NASA TT Office) Cenové rozvahy. Vývody marketingové studie pro ocenění know-how. Simulační hra licenční jednání o využití biotechnologického patentu (Jakobsen, Knudsen, Danish Invention Centre) Základy finančního managementu pro manažery výzkumu (Peter Burke, The Valuation of Technology) Informace o výsledcích výzkumu v databázích CORDIS. CRIS a její formát, The Global Marketplace a její formát. Ukázky zpracování informace pro obě databáze. Cvičení na vyhledávání informací. Konflikt zájmů. Etický kodex Manažera poznatků. Analýza případové studie. Úvod, závěrečné testy a pohovory Literatura: Euro Inovační Manažeři (EIM) dostupná v distanční formě Strana : 18

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Systém inovačního podnikání v ČR

Systém inovačního podnikání v ČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR Systém inovačního podnikání v ČR Pavel Švejda Konference Přístup k financím - české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem v rámci projektu sítě Enterprise Europe

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Inovační procesy. Jaro 2010

Inovační procesy. Jaro 2010 Inovační procesy Jaro 2010 1 Kontakt Viktorie Klímová E-mail: klimova@econ.muni.cz Kancelář č. 532 2 Literatura Klímová, V.: Inovační procesy. ISBN 80-210-4166-8. Vybrané kapitoly! (ne kapitola 11, změny

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Ochrana duševního vlastnictví, managementu vědy a výzkumu a komercionalizace výsledků výzkumu. Program seminářů

Ochrana duševního vlastnictví, managementu vědy a výzkumu a komercionalizace výsledků výzkumu. Program seminářů Ochrana duševního vlastnictví, managementu vědy a výzkumu a komercionalizace výsledků výzkumu Program seminářů Co je cílem seminářů? Cílem je předat účastníkům komplexní souhrn poznatků z oblasti managementu

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Vyhodnocení řešení projektů za rok Rozvojové projekty. Bc. Michal Žemlička Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D.

Vyhodnocení řešení projektů za rok Rozvojové projekty. Bc. Michal Žemlička Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D. Vyhodnocení řešení projektů za rok 2012 Rozvojové projekty Bc. Michal Žemlička Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D. 1 Obsah 1. Projekty řešené v roce 2012. Dosažené výstupy 2. Schválené projekty na rok 2013 2 Institucionální

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST

SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST SYLABUS MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav merenda Vydání: první, 2011 Počet stran: 20 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Vědeckotechnický park Plzeň

Vědeckotechnický park Plzeň Prezentace na 9. setkání k problematice rozvoje lidských zdrojů 4. 11. 2005 RNDr. Emil Chochole,CSc. - VTP Plzeň, a.s. předseda představenstva, výkonný ředitel Cíle projektu Zvýšení potenciálu města i

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon:

Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č telefon: Podniková ekonomika I 1. ročník prezenční studium, akademický rok 2011/12 Základní informace přednášející: kancelář: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. dv. č. 6.21 telefon: 545 13 26 00 e-mail: martinov@node.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Otevřené Inovace - Inovace 2

Otevřené Inovace - Inovace 2 Otevřené Inovace - Inovace 2 Profil společnosti Technologické Inovační Centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PROJEKTOVÝ MANAGEMENT SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2011-2012 ZIMNÍ SEMESTR (KPE/PM) Vyučuje: Blanka Bednářová a Libor Fůs blanka.bednarova@upol.cz, libor.fus@gmail.com Výuka: čtvrtek, od 18:45 do 20:15 v

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více