7-8/2013 RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.itec-czech.cz 7-8/2013 RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN"

Transkript

1 7-8/213 Prázdninové dvojèíslo RC model Ape STOP and GO Jièínský veletrh - STAN

2 Jièínský veletrh - Stan e dnech srpna se konal v areálu firmy Kobit v Jièínì již sedmnáctý roèník tradièního veletrhu komunálních vozidel, silnièáøských Va speciálních nástaveb. Letos se pøišlo na Stan podívat okolo 65 lidí a vystavovalo zde na 4 firem. My jsme se této akce zúèastnili již po páté a letos jsme si pro zákazníky pøipravili novinku, která urèitì vzbudila zájem. Jednalo se o vozidla znaèky Victori Giotti. Celou akcí již tradiènì provázela vždy dokonalá Miluška Bittnerová. Pøipravujeme v roce , Safari , Dny zahradní a komunální techniky , ZERA Námìš nad Oslavou 3. 1., IX. Setkání starostù a místostarostù Plzeòského kraje

3 Jièínský veletrh - Stan

4 RC model APE Na zaèátku srpna si pan Radek Bret z Jaromìøe od nás koupil plastový model tøíkolky a na konci srpna nám pøišel ukázat, co s ním dokázal za pouhých 2 hodin práce. Pan Radek Bret pøedìlal plastový model na rádiem øízený model nebo-li RC model. Ovládání modelu sestává z vysílaèe-ovladaèe a pøijímaèe - ten pøijímá signál v modelu a elektromotory, vykonávají pohyb na oba dva smìry. Systém pøenosu informace z vysílaèe do pøijímaèe je podobný jako u rozhlasového vysílání.

5 Piaggio s námi na dovolené s tejnì jako každý rok i letos zamìstnanci firmy I-tec Czech o prázdninách vyrazili na dovolenou. K letošním hitùm patøilo hlavnì Chorvatsko a Španìlsko. A i když byli na dovolené, nezapomnìli se dívat kolem sebe, zda náhodou neuvidí pøi práci nebo alespoò projíždìt vozidla Piaggio. Na úlovky nejen z letošního roku se mùžete podívat na fotkách. Ch o rvat sko Krk a Chorvatsko Zaton a Trogir Itálie Rím Španelsko ostrov Ibiza 3 Itálie Panagolla

6 4 STOP and GO anáèek na semaforu pro chodce má už pøes padesát let. Amerièané v roce 1952 pøišli na to, že chodci potøebují vlastní semafor, a zavedli nápisy Walk a Don t Walk. V Nìmecku se ujalo nìco podobného, ale s nìmeckými nápisy. Soudruzi v NDR však vidìli, že svítící povel Èekej ikdo nerespektuje a dìti ho navíc nepøeètou. Na scénì se tak objevil èervený a zelený panáèek. eské panáèky na semaforech zná každý, ale dokážete øíct, kdo pomáhá bezpeènì pøejít napøíklad Thajsku nebo Rakousku? Nìmecko Rakousko Dánsko Belgie Polsko Francie Øecko Itálie Èína Malorka Monako Kolumbie Dánsko Rakousko Japonsko Gaudelaupe Thajsko Tchaj-wan Španìlsko Andorra Corunna

7 65 Dolomity via ferrata CESTOVÁNÍ ajištìné cesty (nìmecky Klettersteig, italsky via ferrata) jsou výstupy v horském terénu, které jsou pøedem opatøené fixními ocelovými lany, pøípadnì také ocelovými žebøíky a stupy. Toto trvalé zajištìní umožòuje vysokohorským turistùm proniknout Zi do míst, kam by se jinak dostali jen s pomocí horolezecké techniky. Klasické via ferraty jsou známé pøedevším z oblasti italských Dolomit, kde vznikly v dobì svìtových válek a sloužily vojákùm pøi pohybu v horách. Tyto cesty vedou pøevážnì po pøirozených postupových liniích a horských chodnících. S narùstající oblibou se zajištìné cesty zaèaly budovat i v ostatních èástech Alp, každým rokem jich tu pøibude nìkolik desítek. Nové zajištìné cesty vedou èasto velmi pøíkrým terénem a vyznaèují se velkým množstvím ocelových žebøíkù, øetìzù a stupù. Dolomity nabízejí nepøeberné množství atraktivních zajištìných cest lehké, støední i vyšší obtížnosti. Nìkteré cesty jsou otevøenou historickou knihou, která na nás dýchne drsnou atmosférou bojù z první války a vyvolá v nás bezmezný obdiv k výkonùm vojákù. Jiné ferraty jsou èistì sportovní cesty vynikající svou délkou, exponovanými kolmými nebo pøevislými úseky. Via Etore Bovero V olympijském mìsteèku Cortina d Ampezzo je nìkolik kempù. Kemp Olympia má pøíjemnou polohu, je dobrým výchozím bodem pro nìkolik atraktivních zajištìných cest a do mìsta jezdí pravidelnì autobus. Pøímo nad ním se tyèí metrù vysoká Col Rosa. Hned u bran kempu zaèíná široká zpevnìná cesta, z níž se po chvíli odboèuje vlevo na obyèejnou lesní cestu, která v serpentinách stoupá do sedla Forc Posporcosa. Pohledy dolù jsou hluboké a vzdušné, a i když je Via Etore Bovero zaøazena mezi "èervené", tedy cesty støední obtížnosti, rozhodnì není vhodná pro nìkoho, kdo trpí závratí. Vlastní lezení zabere asi hodinu. Poslední pasáž pod vrcholem je víceménì chodecká. Sestup z vrcholu je prudký a zdlouhavý. Stezka Ivano Dibona Stezka Ivano Dibona vede po høebeni, kde témìø na každém kroku jsou pøipomínky urputných bojù první svìtové války. Trasa vede kolem nìkolika zøícenin starých vojenských barákù, kolem umìle vyhloubených jeskyní a po staøièkých schodech vytesaných ve skále. Zajištìná stezka pøitahuje milovníky amerických akèních snímkù se Sylvesterem Stallonem. Ve zdejších horách se totiž toèil dnes již legendární Cliffhanger. Jedny z nejatraktivnìjších zábìrù byly poøízeny právì na 27 metrù dlouhé lávce kousek za horní stanicí lanovky u chaty Rif. G. Lorenzi. Turisté mají velké štìstí, že pro jednu z vrcholných scén filmu zhotovili filmaøi maketu lávky a umístili ji do oblasti Tofan. Jinak bychom dnes nemìli po èem chodit, mostek totiž ve filmu vyletí do vzduchu.

8 6 ZÁBAVA

9 7 Spaghetti Cesenatico (Špagety Cesenatico) Ingredience 4 porce: 4 g špaget divoký fenykl rybièky Saraghina hrst piniových oøíškù hrst rozinek sklenka bílého vína lžíce parmazánu èesnek olej extra virgin sùl Toskánský jableèný koláè Ingredience: 4 jablka hrst rozinek hrst piniových oøíškù likér Marascchino máslo na vymazání formy 1 g másla 3 g cukru krystal 3 vejce 1 dl mléka citronová kùra 15 g hladké mouky Postup: Špagety uvaøíme v osolené vodì do podoby al dente. V pánvi na oleji orestujeme nasekaný èesnek a nakrájené rybièky, pøisypeme piniové oøíšky a rozinky (není potøeba dopøedu namáèet, nasáknou se vínem a vodou ze špaget). Pøilijeme bílé víno, necháme chvilku restovat a poté pøidáme nasekaný divoký fenykl. Podle potøeby podlijeme vodou z pasty. Strouhanku orestujeme na sucho v pánvi do hnìda. Nakonec se smìsí promícháme špagety, pøi servírování zakápneme olejem a posypeme parmazánem. Postup: Rozinky zalijeme likérem a necháme marinovat. Jablka nakrájíme na plátky a smícháme s piniovými oøíšky a s rozinkami vèetnì likérové š ávy. V míse vyšleháme máslo s cukrem, vejci, mlékem a citronovou kùrou. Nakonec pøisypeme mouku s práškem do peèiva, dùkladnì spojíme a krém nalijeme do máslem vymazané formy. Na tìsto nasypeme jableènou smìs a vršek koláèe zasypeme tøtinovým cukrem. Peèeme v pøedehøáté troubì na 18 na 4 minut.

10 REKLAMA...vy víte jak, my víme s cím... 6 NA BIOODPAD. 1 2m3 3,5m3. 3 7m3 Piaggio QUARGO L7 motocykl ètyøkolka Piaggio PORTER Maxxi 7. 11m 3 8 MidiCompact kategorie N3 kategorie N1 NewMidicar kategorie N2

11 I-Tec Czech, spol. s r.o. Rudná 3/3 73 Ostrava - Vítkovice tel.: mob.:

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO13 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO13 MÏsÌËnÌ vyd nì»ervenec 2004 RoËnÌk III. ï ËÌslo Toto číslo vyšlo 2. července 2004 Distribuční sí ZRCADLA: Cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Mor. Krumlov

Více

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách

zdarma pro zákazníky T-Mobile Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách Impuls4 07 Best of Anna K. Nadílka více než vánoèní Andorra knížectví v oblacích Kde razítka nezamrzají Alpinismus nejen v Alpách zdarma pro zákazníky T-Mobile inzerce úvodník 1 Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

Více

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù:

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù: prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Vážení a milí spoluobèané, stále více si uvìdomuji a zvláštì v tomto adventním a pøedvánoèním období, že bychom mìli zpomalit náš neustálý hon. Mìli bychom se uklidnit a

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL

20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL 20 LET PÉÈE O DOSPÌLÉ NEMOCNÉ S CF VE FN MOTOL V minulém èísle Zpravodaje jsme si mohli pøeèíst hezký èlánek paní docentky Vávrové hodnotící 45 let léèby CF ve FN Motol. Také na dospìlé èásti pražského

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka

Slovo P. Jaroslava. Zlatá stezka Køes anský obèasník FARNOST DAÈICE III ØÍJEN / 2002 náklad 150 ks Vybíráme Slovo P. Jaroslava... str. 1 Ohlédntí za prázdninami... str. 2, 4, 5 Daèické baroknìní... str. 2 Bosé karmelitky... str. 3 Víra

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9

CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod záøí 2007, èíslo 9 CLIMBzin Obèasný zpravodaj HO Sokol Uh. Brod METEORA BEZINKOVÝ SIRUP JAK JSEM SE STAL SKALNÍM MUŽEM TA3, ÚDOLÍ DÌR, Co. - MIXXXák ADY, HOT SPORT NEWS, Co na to Nelly?, A co HNÌDÁK? KRÁTKÉ ZPRÁVY, RUBRIKA

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více