T T. Think Together Martin Flégl THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Martin Flégl THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 ZSG-DEA jako nástroj na přerozdělení finančních prostředků mezi veřejné vysoké školy ZSG-DEA as a tool for redistribution of financial resources among public higher education institutions Martin Flégl 237

2 Abstrakt Příspěvek hodnotí efektivnost přidělených finančních prostředků na Vědu a Výzkum (VaV) z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za rok 2011 mezi veřejné vysoké školy. Tato efektivnost je měřena s ohledem na vyprodukované RIV body v letech Efektivnost je měřena pomocí metody Data Envelopment Analysis (DEA). Soubor hodnocených produkčních jednotek zahrnuje 20 veřejných vysokých škol v České republice financovaných z veřejného rozpočtu MŠMT. Pomocí metody DEA jsou jednotlivé produkční jednotky rozděleny na efektivní (efektivnost rovna 100 %) a neefektivní (efektivnost menší než 100 %). V druhé části příspěvku je navržen postup, jakým způsobem přerozdělit finanční prostředky na VaV s cílem dosažení hranice efektivnosti všemi měřenými produkčními jednotkami. K tomuto postupu je sestavent Zero Sum Gains Data Envelopment Analysis (ZSG-DEA) model. Tato metoda umožňuje přerozdělení finančních prostředků ve stejné výši, která byla v rozpočtu na VaV MŠMT v roce 2011 vyčleněna na financování veřejných vysokých škol. Klíčová slova ZSG-DEA, DEA model, Efektivnost, Vzdělávání, RIV, Vysoké školy. Abstract Contribution evaluates efficiency of allocated financial resources for Research and Development (R&D) from the budget of Ministry of education, youth and sport (MŠMT) in the year 2011 among higher public education institutions. This efficiency is measured according to the RIV points produced during Efficiency is measured with Data Envelopment Analysis (DEA) method. Set of the measured production units refers to 20 higher public education institutions in the Czech Republic. These institutions are financed from the MŠMT budget. Using the DEA method we can distinguish efficient units (efficiency equals to 100%) and inefficient units (efficiency less than 100%). In the second part of the contribution, a process for redistribution of financial resources for R&D is proposed. This process enables to reach efficient level to all measured production units. In this process so called Zero Sum Gains Data Envelopment Analysis (ZSG-DEA) model is used. This method allows the reallocation of financial resources in the same level as it was earmarked in the MŠMT budget in 2011 for the higher public education institutions. Key Words ZSG-DEA, DEA model, Efficiency, Education, Research and Development, Higher education institutions Úvod Porovnávání výkonnosti vzdělávacích institucí zaznamenalo v poslední době velký význam. Vzdělávací systém v České republice se nachází v období změn a očekávaných reforem. Základní směry budoucího vývoje představilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v Bíle knize terciárního vzdělávání (MŠMT, 2002). Navrhované změny MŠMT byly v poslední době velmi diskutovány a to nejenom v akademických kruzích. Jedním z důvodů chystaných změn je klesající úroveň financování veřejných vysokých škol. Měření výkonnosti může do jisté míry být měřítkem pro přerozdělování finančních prostředků. Think Together 2013 Dostupné z:

3 Nástrojů pro měření efektivnosti je celá řada. Velmi rozšířeným model pro porovnávání efektivnosti transformace vstupů na výstupy je metoda Data Envelopment Analysis (DEA). Tato metoda je hojně využívána i při měření efektivnosti vzdělávacích institucí. Worthington (2001) shrnul přístupy, které byly použity pro měření efektivnosti ve vzdělávání (střední školy, vysoké školy, efektivnost studijních programů atd.) během let Již zmiňovaná metoda DEA byla dominantní metodou pro měření efektivnosti ve vzdělávání. Metoda DEA vyžaduje definování vstupů a výstupů, které mají být porovnány. Většina DEA modelů definuje vstupy jako např. lidské zdroje (učitelé, lidé v administrativě atp.) a vstupy materiální podoby v peněžním vyjádření či jiném kvantitativním vyjádření (Worthington, 2001). Johnes a Johnes (1995) definovaly nejčastější strukturu DEA modelů pro měření efektivnosti v terciárním vzdělávání. Vstupy těchto modelů jsou: 1. Počet pracovníků/výzkumníků 2. Výzkumné granty 3. Náročnost vysokoškolského studia Na druhé straně nejčastějšími výstupy DEA modelů jsou: 1. Publikované články v odborných časopisech 2. Publikace knih a editorská činnost 3. Další publikované výstupy Modely efektivnosti nemusí měřit efektivnost pouze na celouniverzitní úrovni. Kao a Hung (2006) sestavili DEA model pro měření efektivnost samostatných kateder. Definovanými vstupy byly počet pracovníků, provozní náklady a užitná plocha. Výstupy modelu byly celkové vyučované hodiny, publikace (výzkumná činnost) a externí granty. Modelům na hodnocení efektivnosti kateder se také zabýval např. Montoneri et al. (2012). Jablonský (2011) sestavil DEA model pro měření efektivnosti rozdělení finančních prostředků (vstup) mezi univerzitní katedry. Model obsahoval celkový počet hodin přímého (množství vyučovaných hodin a počet vyučovaných kurzů) a nepřímého (množství vypsaných zkoušek, počet vypracovávaných bakalářských a diplomových prací) vyučování a kvalitu výzkumné činnosti jako výstupy modelu. Samotné rozdělování finančních prostředků v akademické sféře je velmi diskutované téma poslední doby. Každá univerzita či vysoká škola musí hospodařit s přiděleným rozpočtem od MŠMT a z dalších finančních zdrojů, které si sama dokáže získat díky své činnosti. Finanční prostředky z MŠMT jsou většinou přerozdělovány podle výkonnostních kritérií (tato kritéria kopírují strukturu výše popsaných DEA modelů). Mezi tato kritéria můžeme zařadit: Rozsah přímého vyučování množství vyučovaných hodin, počet vyučovaných kurzů Rozsah nepřímého vyučování množství vypsaných zkoušek, počet vypracovávaných bakalářských a diplomových prací Výzkumná činnost měřená pomocí dosažených bodů z výzkumné činnosti, či pomocí počtu publikací Přidělené finanční prostředky z veřejného rozpočtu, ale nemusí být vždy efektivně vynaloženy. Vynaložení finančních prostředků může být měřeno s ohledem na všechny tři zmíněné body. Měření efektivnosti pouze s ohledem na výzkumnou činnost má smysl v případech, kdy se diskutuje možné rozdělení vysokých škol na vysoké školy 1) výzkumného ISBN:

4 charakteru a 2) vzdělávacího charakteru 1. Při tomto měření předpokládáme, že veškeré finanční prostředky přidělené MŠMT by měly především sloužit na výzkum. Přijmemeli tento fakt, pak ostatní (nevýzkumná) kritéria musí být potlačena. Výzkumná činnost je v České republice měřena pomocí RIV bodů (Rejstřík informací o výsledcích). Cílem příspěvku je ohodnotit výzkumnou efektivnost veřejných vysokých škol v České republice během let Tato efektivnost bude posouzena pomocí metody DEA s ohledem na přidělené finanční prostředky na VaV z MŠMT a jejich transformaci na výsledky výzkumu. Dalším cílem je navržení správného rozvržení finančních prostředků určené na VaV s cílem dosažení efektivní hranice všemi veřejnými vysokými školami. Toto rozvržení bude propočítáno pomocí metody ZSG- DEA. Materiály a metody Hodnocení publikačních výstupů podle RIVu Zdrojem dat je Rejstřík informací o výsledcích (RIV), který je klíčovou databází pro hodnocení vědeckých výsledků v České republice. Hodnocení provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dosažené výsledky jsou hodnoceny pomocí Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 1 Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT, 2002) navrhuje vytvoření tří charakteristických skupin vysokých škol: 1) Vysoké školy, kde se ve většině studijních programů (magisterských a doktorských) výrazně uplatní špičkový vědecký výzkum a výchova k vědecké práci; 2) Vysoké školy, kde vědecký výzkum bude probíhat spolu s vědeckou výchovou v jednom nebo několika málo studijních programech, ostatní studijní programy budou mít převážně praktický profesní charakter spojený s aplikovaným výzkumem a různými typy tvůrčí činnosti; 3) Vysoké školy zaměřené především na bakalářské studijní programy s uplatněním tvůrčí činnosti (vysoké školy neuniverzitního typu). (RVVI, 2010). Tato metodika je zaměřena na výsledcích, které byly vyprodukované každou výzkumnou institucí/organizací během posledních pěti let. Model na hodnocení publikační efektivnosti je založen na souboru výsledků, které byly publikovány během let Tento soubor byl publikován RVVI v lednu Proces hodnocení publikačních výstupů je založen formalizovaném postupu. V rámci tohoto postupu jsou výsledky rozděleny do dvou kategorií: Výsledky základního výzkumu - knihy, články ve vědeckých časopisech a sbornících konferencí Výsledky aplikovaného výzkumu - patenty, prototypy, průmyslové vzory, mapy, certifikované metody a software Každému výsledku je přiřazeno hodnota, např. 20 bodů pro knihu, článek ve vědeckém časopise s impakt faktorem (IF) obdrží bodů (s ohledem na hodnocení časopisu) a certifikované metody schválené Orgánem státní správy jsou ohodnoceny 40 body atd. Hodnocení je prováděno pro každou instituci/organizaci. Organizace obdrží relativní podíl rovnající se podílu, který vytvořil autor, a který je spjat s touto organizací. Metody hodnocení jsou v poslední době velmi diskutované ve vědeckých kruzích. Hlavní cíl hodnocení je poskytnout informace o vědeckých výsledcích. Tyto vědecké výsledky byly dosaženy za finanční podpory z veřejných financí, tj. z rozpočtu České republiky. Výsledky dále mohou poskytnout informace, jak efektivně bylo naloženo s finanční podporou. Kvantitativní hodnocení má přímý dopad na financování univerzit. Z tohoto důvodu dosažené hodnocení indikuje výzkumnou produktivitu jednotlivých univerzit. Ačkoliv oficiální hodnocení má mnoho slabin, jiný nástroj na hodnocení není ISBN:

5 v současné době k dispozici. To především z důvodu přesnosti a komplexity současného systému. V současném hodnocení za rok 2012 získala Česká Zemědělská Univerzita v Praze ,49 bodů. Tyto body odkazují na výsledky výzkumu v letech Podkladová data DEA model pro porovnání výzkumné efektivnosti obsahuje tři základní části (produkční jednotky, vstup a výstupy). Produkční jednotky Hodnocené produkční jednotky odpovídají 20 veřejným vysokým školám v České republice 2. Mezi hodnocené produkční jednotky patří Česká Zemědělská Univerzita v Praze (ČZU), České Vysoké Učení Technické v Praze (ČVUT), Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (JU), Masarykova Univerzita (MasU), Mendelova Univerzita v Brně (MenU), Ostravská Univerzita v Ostravě (OUO), Slezská Univerzita v Opavě (SUO), Technická Univerzita v Liberci (TUO), Univerzita Hradec Králové (UHK), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Univerzita Karlova v Praze (UK), Univerzita Palackého v Olomouci (UPal), Univerzita Pardubice (UPar), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno (VFU), Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Vysoká Škola Chemicko-Technologická v Praze (VŠCHT), Vysoká Škola 2 Z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je financováno celkem 26 veřejných vysokých škol. S ohledem na skutečnost, že některé z nich mají jiný cíl než výzkumnou činnost, byly z modelu vyřazeny 4 univerzity (Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze). Dále do modelu nebyla zahrnuta Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoká škola polytechnická Jihlava, protože nebyly zahrnuty v RIV souboru Ekonomická v Praze (VŠE), Vysoké Učení Technické v Brně (VUT) a Západočeská Univerzita v Plzni (ZČU). Vstup modelu Sestavený DEA model obsahuje pouze jediný vstup a to rozpočet přidělený MŠMT na Vědu a Výzkum (VaV) v roce 2011 (MŠMT, 2011a). Rozpočet na VaV se skládá ze dvou základních částí: 1. Kapitálové dotace na VaV - tato část dotace obsahuje složky: Institucionální podpora VaV - výzkumné záměry, Institucionální podpora VaV - podpora výzkumu organizace podle zhodnocení jimi dosažených výsledků, Účelová podpora VaV - aplikovaný výzkum, experimentálního vývoje a inovací, Účelové prostředky VaV - specifický vysokoškolský výzkum a Účelové prostředky VaV - velké infrastrukury 2. Neinvestiční dotace na VaV - tato část dotace obsahuje složky: Institucionální podpora VaV - výzkumné záměry, Institucionální podpora VaV - podpora výzkumu organizace podle zhodnocení jimi dosažených výsledků, Institucionální podpora VaV - mezinárodní spolupráce (tato spolupráce se dále dělí na Rámcové programy a Mobiltu výzkumných pracovníků), Účelová podpora VaV - aplikovaný výzkum, experimentálního vývoje a inovací (Národní program výzkumu II), Účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum a Účelová podpora VaV - velké infrastrukury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Kapitálové dotace z rozpočtu MŠMT za rok 2011 činily ,49 tis. Kč. Neinvestiční dotace na VaV činily ,473 tis. Kč. Celkový rozpočet na VaV, očištěný o 6 vyřazených univerzit, činí ,96 tis. Kč. ISBN:

6 Výstupy modelu Produkční jednotky jsou hodnoceny podle jednotlivých kategorií RIVu: Článek v impaktovaném časopise (Jimp), Článek v neimpaktovaném časopise ve světově uznávané databázi (Jneimp), Článek v neimpaktovaném časopise uvedeném na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Jrec), Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize (BC), Článek ve sborníku (D), Patent (P), Užitný nebo průmyslový vzor (F), Prototyp, funkční vzorek (G), Poskytovatelem realizovaný výsledek (H), Certifikovaná metodika, postupy, specializovaná mapa (N), Software (R), Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný a průmyslový vzor (S) a Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (Z). Jednotlivé výstupy jsou ohodnoceny podle získaných RIV bodů v letech (RVVI, 2013). DEA model, s ohledem na svojí velikost, je vložen do příloh (Tabulka 3). Metoda Datových Obalů (DEA Data Envelopment Analysis) jsou obtížně měřitelné. Hodnocená efektivnost jakékoli produkční jednotky je vypočtena jako maximální poměr vážených výstupů a vážených vstupů. Výpočet efektivnosti musí být založen na stejných podmínkách pro všechny měřené produkční jednotky. Výsledná efektivnost je menší nebo rovna 1, resp. 100 %. Nejjednodušší DEA model předpokládá konstantní výnosy z rozsahu (constant returns to scale). Tento model je nazýván CCR model, s ohledem na autory Charnes, Cooper a Rhodes (1978), kteří model sestavili. Řekneme, že y jk je množství j-tého výstupu produkční jednotky k, a x ik je množství i-tého vstupu k-té jednotky. Efektivnost produkční jednotk H se vypočítá pomocí matematického lineárního modelu následovně: Primární model za omezení Ö H m = v i=1 ih x ih MIN (1) Metoda DEA hodnotí produkční jednotky, anglicky uváděné jako DMU (Decision-making Units), oproti nejlepším produkčním jednotkám s myšlenkou, že: pokud jedna produkční jednotka může produkovat určité množství výstupů za použití určitého stupně použitých vstupů, tak podobná produkční jednotka by měla být schopná vyprodukovat přibližně stejné výstupy. Metoda DEA je model nelineárního programování využitelný pro hodnocení produkční efektivity produkčních jednotek. Toto hodnocení je založeno na vztahu mezi skupinou vstupů a skupinou výstupů dané produkční jednotky. Tyto vstupy a výstupy jsou většinou různého charakteru a podoby, které m i= 1 u n j= 1 n u y = 1 vih xik u y jk 0, k = 1, 2,, p j= 1 0, j = 1, 2,, n a v 0, i = 1, 2,, m. ih (2) ISBN:

7 Duální model za omezení p k = 1 z H MAX (3) λkh xik xih, i = 1, 2,, m p z H y λkh y jk 0, j = 1, 2,, n k = 1 λkh 0, k = 1, 2,, p Proměnné u = (u 1,,u m ) a v = (v 1,, v n ) jsou váhy přiřazené m výstupům a n vstupům. Pro získání efektivnosti všech produkčních jednotek, je nutné vypočítat model pro každou produkční jednotku zvlášť. Proměnné λ = (λ 1,, λ p ) jsou váhy přiřazené efektivní produkční jednotce. Tyto váhy jsou použity pro vytvoření virtuální jednotky pro neefektivní produkční jednotku. Vstupy a výstupy virtuální jednotky jsou spočítány pomocí vzorců: nebo x ih y x ih y = Ö x s H = y = = p ih + s kh k= 1 p λ λ kh k= 1 ih + x ik y jk,,,, i = 1,...,m j = 1,...,n i = 1,...,m j = 1,...,n + kde s ih a s jsou vektory přídatných proměnných v omezeních pro vstupy a výstupy. (4) (5) (6) Metoda ZSG-DEA Klasický DEA model předpokládá celkovou svobodu v chování produkčních jednotek. Tedy produkční jednotka ve svém procesu není ovlivněna produkcí jiné jednotky. Ne vždy je ale tato volnost možná a žádoucí. Možným příkladem omezené volnosti je celkové množství, které mohou produkční jednotky využít. V tomto případě, pokud jedna produkční jednotka vyžaduje více zdrojů, musí zákonitě dojít k poklesu zdrojů u jiné produkční jednotky. Při těchto omezeních je pro ohodnocení efektivnosti používána Zero Sum Gains DEA (ZSG-DEA) metoda (Gomes, Souza, 2010). Hlavní myšlenka ZSG-DEA je dosažení nejlepší možné kombinace vstupů a výstupů bez toho, aby se měnila celková hladina vyčleněných prostředků. ZSG-DEA předpokládá, že celková suma výstupů je konstantní. V tomto případě se tedy bude jednat, v jistém slova smyslu, o hru s nulovým součtem (Lins et al., 2003). Když jeden hráč vyhraje n, druhý hráč prohraje množství n. Existuje několik strategií pro neefektivní produkční jednotky jak dosáhnout efektivní hranice. Jak uvádí Lins et al. (2003) ZSG-DEA umožňuje následující postupy redukce: Stejná výše redukce výstupu pro všechny produkční jednotky Úměrná redukce výstupu pro všechny produkční jednotky Redukci zohledňující váhové omezení Obrázek 1a znázorňuje vytvoření nové hranice efektivnosti pomocí ZSG-DEA modelu. Tenká čára představuje původní hranici efektivnosti, tlustá čára představuje novou hranici. Obrázek 1b znázorňuje redukci pro efektivní produkční jednotky a a b a zisk pro jednotku c. ISBN:

8 Obrázek 1: Úměrná redukce výstupu pro všechny jednotky pomocí ZSG-DEA (Lin et al., 2003) Výstupově orientovaný ZSG-DEA model je charakterizován následovně: h Ri = hi [ y j ( qij hri 1) ] j W 1 (7) j W kde h Ri reprezentuje efektivnost produkční jednotky i v ZSG- DEA modelu, h i reprezentuje efektivnost produkční jednotky i v klasickém DEA modelu, W je množina neefektivních (kooperujících) produkčních jednotek a ij i O j O faktor proporcionality. Předpokládáme, že chceme alokovat fixně dané množství zdrojů R mezi n produkčních jednotek daných na základě vstupů x. V tomto případě můžeme předpokládat, bez ohledu na původní model, přidělení zdrojů každé jednotce ve výši R/n. Potom může být y j q = h / h je * původní model zjednodušen. Předpokládejme, že φ O je efektivnost jednotky O v DEA modelu. Potom konečné rozdělení O φ * / φ * O bude znamenat efektivní hranici pro všechny produkční jednotky. K výpočtům efektivnosti DEA modelu a ZSG-DEA modelu byl použit software Efficiency Measurement System (EMS) (Scheel, 2000). Výsledky a diskuze Efektivnost pomocí DEA metody může být počítána pomocí vstupově nebo výstupově orientovaném DEA modelu. V tomto příspěvku je použit vstupově orientovaný DEA model. To především z toho důvodu, že cílem příspěvku je ohodnotit efektivnost získaných finančních prostředků na VaV z rozpočtu MŠMT s ohledem na výzkumnou činnost. Cílem příspěvku není snaha o doporučení, jakých bodových hodnot by měly vysoké školy dosahovat ve svém výzkumu (i když i toto je pomocí DEA modelu vypočítat). Dalším předpokladem je konstantní výnos z rozsahu DEA modelu. Čím více finančních prostředků na VaV má vysoká škola k dispozici, tím více výzkumných bodů může vyprodukovat. Tabulka 1 obsahuje vypočítané výsledky efektivnosti. Efektivní jsou ty vysoké školy, které dosáhly hranice efektivnosti 100 %. Této hranice dosáhlo 60 % měřených vysokých škol (ČZU, JU, OUO, TUL, UJEP, UPal, UPar, UTB, VŠB-TUO, VŠE, VUT a ZČU). Tyto školy využily přidělené finanční prostředky na Vědu a Výzkum k vyprodukování odpovídajícího množství RIV bodů. Zbylé vysoké školy na efektivní hranici 100 % O ISBN:

9 nedosáhly. Je dobré podotknout, že ČVUT s výsledkem 96,95 % téměř dosahuje hranice efektivnosti. Nejhoršího výsledku dosáhly SUO (43,57 %) a UHK (21,58 %). Průměrná efektivnost všech produkčních jednotek je 84,96 %. DMU Virtuální jednotky Rozpočet původní (v tis. Kč) Rozpočet navrhovaný (v tis. Kč) ČZU 100,00% , ,00 ČVUT 96,95% ČZU (0,35) TUL (1,69) UJEP (1,33) UPar (0,32) VSB-TUO (1,10) VUT (0,79) , ,56 JU 100,00% , ,00 MasU 51,39% MenU 89,87% JU (0,00) OUO (5,55) UPar (1,16) VSB-TUO (0,28) ČZU (0,02) OUO (2,54) UJEP (0,75) VSB-TUO (0,45) , , , ,07 OUO 100,00% , ,50 SUO 43,57% OUO (0,55) VŠE (0,05) , ,23 TUL 100,00% , ,00 UHK 21,58% OUO (0,37) VSB-TUO (0,02) VŠE (0,50) , ,78 UJEP 100,00% , ,00 UK 58,77% OUO (28,32) UJEP (2,75) UPar (0,86) VSB-TUO (0,32) , ,80 UPal 100,00% , ,00 UPar 100,00% , ,00 UTB 100,00% , ,83 VFU 59,86% Efektivnost VŠB- -TUO VŠCHT 77,30% ČZU (0,00) JU (0,02) OUO (1,35) , ,25 100,00% , ,40 ČZU (0,02) UPal (0,06) UPar (1,28) VSB-TUO (0,44) , ,74 VŠE 100,00% , ,00 VUT 100,00% , ,79 ZČU 100,00% , ,65 84,96% , ,74 Tabulka 1: Efektivnost univerzit a přepočítané hladiny rozpočtu VaV Výstupem DEA modelu je taktéž doporučení, jakým způsobem by se neefektivní produkční jednotky měly chovat, aby dosáhly efektivní hranice. V našem případě při vstupově orientovaném DEA modelu musí dojít ke zmenšení vstupu, tj. ke snížení financování VaV z rozpočtu MŠMT. Toto chování je vypočteno jako kombinace efektivních jednotek. Pomocí této kombinace je vypočtena efektivní virtuální jednotka pro neefektivní jednotky (Tabulka 1). Např. UHK, která má efektivnost 21,58 %, by se měla chovat jako kombinace univerzit OUO (v poměru 0,37), VŠB-TUO (0,02) a VŠE (0,50). Přepočítaný rozpočet neefektivních jednotek je ve sloupci Rozpočet navrhovaný (Tabulka 1). Po přepočtení rozpočtu budou všechny jednotky efektivní, tj. dosáhnou efektivnosti 100 %. Na dosažené výsledky je potřeba nahlížet z perspektivy sestaveného DEA modelu. Model byl sestaven za podmínek, kdy jediným výstupem jsou RIV body dle jednotlivých kategorií a ostatní nevýzkumná kritéria jsou potlačena. ISBN:

10 V tomto případě se tedy nejedná o komplexní hodnocení efektivnosti veřejných vysokých škol v České republice. Při přepočtení efektivní hranice u vstupově orientovaného DEA modelu, dojde k poklesu celkového objemu přidělených finančních prostředků vyčleněné na VaV. Tento pokles je v našem případě na úroveň ,74 tis. Kč. V rozpočtu MŠMT byla pro rok 2011 vyčleněna částka ,96 tis. Kč. Tato částka tedy musí být využita i po přepočtení efektivní hranice rozpočtu. Pokud je cílem přerozdělit vyčleněný rozpočet MŠMT a zachovat 100% efektivnost všech měřených vysokých škol, je vhodné použít ZSG-DEA model (sestavený model Tabulka 4). V případě ZSG-DEA modelu se prohodil vstup (rozpočet) s výstupy (kategorie hodnocení RIVu). Tato záměna je zde z důvodu zamýšlené úpravy finančních prostředků z rozpočtu MŠMT. Vstupem jsou vyprodukované RIV body, na základě kterých dostanou vysoké školy přidělené finanční prostředky, tj. výstup DEA modelu resp. ZSG-DEA modelu. Aby se dala určit efektivní hranice je všem produkčním jednotkám pro začátek přidělen stejný rozpočet tis. Kč (R/n). Tabulka 2 obsahuje výpočty pro ZSG-DEA přerozdělení finančních prostředků. Sloupec Původní efektivnost ZSG- DEA obsahuje efektivnost jednotlivých vysokých škol s fixně přiděleným rovnoměrným rozpočtem. Protože se jedná o výstupově orientovaný model, neefektivní jsou ty jednotky, které dosahují efektivnosti vyšší než 100 %. V případě ZSG-DEA modelu to znamená, že neefektivním jednotkám bude přidělen vyšší rozpočet než fixní a naopak (hra s nulovým součtem). To z toho důvodu, že jejich výzkumná činnost (vstupy) dosahuje vyšší úrovně a tudíž by měly dostat více finančních prostředků na VaV než fixně přidělený rozpočet ( tis. Kč). Po novém přerozdělení finančních prostředků z MŠMT ( ,96) dosáhnou všechny vysoké školy efektivnosti 100 % (Tabulka 2 sloupce Rozpočet navrhovaný a Přerozdělená efektivnost (ZSG-DEA) ). Na začátku příspěvku byla nadnesena myšlenka, že struktura DEA modelu je zaměřena a ohodnocení výzkumné činnosti jednotlivých vysokých škol. Model by mohl posloužit k záměru rozdělení vysokých škol na výzkumné a vzdělávací. Toto rozdělení lze udělat na základě výsledků ZSG-DEA modelu. Ty vysoké školy, které po novém přerozdělení získaly výrazně více finančních prostředků (MasU, OUO, SUO, UJEP, UTB, VFU, VŠB-TUO, VŠE), dosáhly výrazné efektivity transformace finančních prostředků na VaV s ohledem na vyprodukované RIV body. Jejich výzkumná činnost byla tedy podfinancována. Naopak ty vysoké školy, které získaly výrazně méně finančních prostředků (ČVUT, UPal, VŠCHT a VUT), dosáhly nižší efektivnosti v produkci RIV bodů. Těmto vysokým školám lze ubrat finanční podporu na VaV a stále si udrží efektivnost 100 %. Nelze ale říci, že vysoké školy, které by měly získat více finančních prostředků na VaV jsou výzkumného charakteru. Výsledky se musí brát v kontextu celkových získaných RIV bodů jednotlivých vysokých škol z let Například UK vyprodukovala v letech ,05 % všech RIV bodů, ČVUT 12,14 % a MasU 10,78 %. Tyto tři zmíněné vysoké školy lze určitě počítat mezi vysoké školy výzkumného charakteru (leč jejich efektivita je nižší). Dále je nutné zmínit, že rozpočet MŠMT určený na financování veřejných vysokých škol obsahuje tři základní složky (MŠMT, 2011b): 1) Počet studentů (ukazatel A+B1), 2) Počet absolventů (ukazatel B2) a 3) další kritéria (ukazatel B3). Ukazatel B3, mimo jiné, zahrnuje ukazatele vědeckého výkonu vysoké školy. Částku, kterou ale každá vysoká škola nakonec ze svého ISBN:

11 rozpočtu použije na financování VaV, je rozdílná a záleží čistě na vnitřních předpisech každé z nich. DMU Rozpočet původní (v tis. Kč) Efektivnost (DEA) Původní Efektivnost (ZSG- -DEA) Rozpočet navrhovaný (v tis. Kč) Přerozdělená Efektivnost (ZSG-DEA) Rozdíl mezi původním a navrhovaným rozpočtem (v tis. Kč) ČZU ,00 100,00% 100,00% ,34 100,00% -6057,66 ČVUT ,74 96,95% 451,18% ,13 100,00% ,61 JU ,00 100,00% 193,24% ,37 100,00% 38973,37 MasU ,83 51,39% 786,66% ,91 100,00% ,08 MenU ,00 89,87% 180,42% ,37 100,00% 29277,37 OUO ,50 100,00% 148,37% ,37 100,00% ,87 SUO ,00 43,57% 100,00% ,34 100,00% 75478,34 TUL ,00 100,00% 100,00% ,34 100,00% ,66 UHK ,00 21,58% 100,00% ,34 100,00% 17386,34 UJEP ,00 100,00% 100,00% ,34 100,00% 75628,34 UK ,23 58,77% 1521,05% ,84 100,00% ,38 UPal ,00 100,00% 250,60% ,72 100,00% ,28 UPar ,00 100,00% 126,31% ,98 100,00% 10787,98 VŠE ,00 100,00% 100,00% ,34 100,00% 98477,34 VUT ,79 100,00% 317,57% ,41 100,00% ,38 ZČU ,65 100,00% 199,02% ,03 100,00% 21623, ,96 84,96% 5270,46% ,96 100,00% 0,00 Tabulka 2: Souhrn dosažených výsledků pomocí DEA a ZSG-DEA modelů Jak již bylo zmíněno v úvodu příspěvku, existuje mnoho přístupů jak měřit efektivnost ve vzdělávání. Např. Flégl et al. (2012) zhodnotili publikační efektivnost 12 kateder na Provozně ekonomické fakultě České Zemědělské Univerzitě v Praze. Model byl taktéž založen na RIV bodech použitých jako výstupy modelu. Vztah mezi produktivitou práce akademických pracovníků a personálními náklady ohodnotili Vltavská a Fišer (2012). Jejich model hodnotil ekonomické fakulty v České republice a opět bylo použito hodnocení pomocí RIV bodů. Dlouhý (2012) sestavil jednoduchý model na přerozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé katedry na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Jedním z výstupů modelu byly opět publikační RIV body. Pro efektivní přerozdělení finančních prostředků byla použita ZSG-DEA. V porovnání s jinými autory lze usuzovat, že struktura modelu prezentovaná v tomto příspěvku, je sestavena vhodně. UTB ,83 100,00% 100,00% ,34 100,00% 46766,51 VFU ,00 59,86% 100,00% ,34 100,00% 43484,34 VŠB- -TUO ,40 100,00% 190,70% ,35 100,00% 94592,95 VŠCHT ,00 77,30% 105,34% ,78 100,00% ,22 ISBN:

12 Závěr Cílem tohoto příspěvku bylo ohodnocení efektivnosti vynaložení přidělených finančních prostředků na VaV z rozpočtu MŠMT mezi veřejné vysoké školy. Tato efektivnost byla měřena pomocí metody DEA a model zahrnoval vyprodukované RIV body v letech Do hodnocených RIV bodů byly zahrnuty všechny kategorie přes publikace v odborných časopisech, patenty a průmyslové vzory až k poloprovozům. Mezi hodnocené produkční jednotky bylo zahrnuto 20 veřejných vysokých škol v České republice. V druhé části příspěvku byl navrhnut postup, jakým způsobem přerozdělit finanční prostředky na VaV s cílem dosažení hranice efektivnosti všemi měřenými produkčními jednotkami. K tomuto postupu byla použita ZSG-DEA metoda. Tato metoda umožňuje přerozdělení zdrojů takovým způsobem, že celkové množství rozdělovaných finančních prostředků zůstane nezměněno. Tento postup je vhodný zejména v případech přerozdělování fixních (odsouhlasených) rozpočtů. Metodu je možné taktéž použít při přidělování finančních prostředků na následují rok, v našem případě na rok Budoucí rozšíření tohoto příspěvku může být provedeno s ohledem na rozdílnou strukturu vstupů a výstupů DEA modelu. Jak popisují Johnes a Johnes (1995) a Kao a Hung (2006), je možné použití rozdílná kritéria k hodnocení efektivnosti. Připouštíme, že finanční prostředky z veřejného rozpočtu MŠMT nejsou přidělovány pouze s ohledem na výzkumnou činnost, ale větší část přiděleného rozpočtu bere v potaz i celkové zaměření samotné organizace. Jak je naznačeno výše, při komplexním hodnocení efektivnosti veřejných vysokých škol musí být brána v potaz i nevýzkumná kritéria. Mezi tyto kritéria patří rozsah přímého a nepřímého vyučování. Příkladem vysokých škol s rozdílným zaměřením jsou z modelu vyřazené Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze atd. Literatura Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E. (1978) Measuring the efficiency of decision-making units, European Journal of Operational Research, vol. 2, pp Dlouhý, M. (2012) Efficiency and resources allocation within a hierarchical organization, Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2012), Karviná, pp Flégl, M., Brožová, H., Zagata, L. (2012) Publication and research efficiency at the FEM CULS Prague - Application of DEA, Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012), Prague, pp Gomes, E. G., Souza, G. S. (2010) Allocating financial resources for competitive projects using a zero sum gains DEA model, Engevista, vol. 12, pp Jablonský, J. (2011) Models for efficiency evaluation in education, Proceedings of the 8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2011), Prague, pp Johnes, J., Johnes, G. (1995) Research funding and performance in U.K. university departments of economics: A frontier analysis Economics of Education Review, 14, pp Kao, Ch., Hung, H.T. (2006) Efficiency analysis of university departments: An empirical study, Omega, 36, pp Lins, M. P. E., Gomes, E. G., Soares de Mello, J. C. C. B., Soares de Mello, A. J. R. (2003) Olympic raking based on zero sum ISBN:

13 gains DEA model, European Journal of Operational Research, vol. 148, pp Montoneri, B., Lin, T. T., Lee, Ch. Ch., Huang, S.-L. (2012) Application of data envelopment analysis on the indicators contributing to learning and teaching performance, Teaching and Teacher Education, 28, pp MŠMT (2002) Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT, Praha, dostupné: msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvojevzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-voblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-adava-konkretni-podnety-k-praci-skol MŠMT (2011a) Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2011, [Online], dostupné: rozpis-rozpoctu-vysokych-skol-na-rok-2011, [10 Ledna 2013]. MŠMT (2011b) Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací vysokým školám v roce 2011, [Online], dostupné: msmt.cz/uploads/soubory/financovani_vs/pravidla_pro_ poskytovani_prispevku_a_dotaci/pravidla_pro_poskytovani_ prispevku_a_dotaci_vvs_2011.pdf, [29 Ledna 2013]. RVVI (2010) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací, [Online], dostupné: [12 Dubna 2012]. RVVI (2013) Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2012, [Online], dostupné: organizationvodetail.do;jsessionid=5072d509c625dcfe47bc 8DD3633F2791?rowId=VO [10 Ledna 2013]. Scheel, H. (2000) EMS: Efficiency Measurement System, [Online], dostupný: [12 April 2012]. Vltavská, K., Fišer, J. (2012) An empirical view on labour productivity at faculties of econmics at the public higher education institutions, Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012), Prague, pp Worthington, A. (2001) An Empirical Survey of Frontier Efficiency Measurement Techniques in Education, Education Economics, 9 (3), pp ISBN:

14 Přílohy DMU Rozpočet {I} Jimp {O} Jneimp {O} Jrec {O} BC {O} D {O} P {O} F {O} G {O} H {O} N {O} R {O} S {O} Z {O} ČZU ČVUT JU MasU MenU OUO SUO TUL UHK UJEP UK UPal UPar UTB VFU , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 763,15 338, , , ,15 0, ,11 121,79 202, , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 560,80 488, ,43 280,62 3, ,15 604,29 166, , , , , , ,73 925,91 51,76 651,28 0, , ,26 49, , , , , ,98 647,45 27,70 903,22 587,58 193, ,81 712,77 180,05 289, , , , , ,87 0,00 95,98 0,00 3,41 0,00 475,87 0,00 0, , , , ,50 564,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,92 0,00 0, , , , , , , , ,045 2, , , , , , , , , ,88 0,00 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130, , , , ,67 99,13 229,57 27,70 0,00 0, ,76 83,10 52,16 178, , , , , , , ,29 650, , , , , , , , , , , , , ,898 0,00 663,78 720,617 40, , , , , , , ,052 75, ,553 2, , ,06 27,7 407, , , , , ,52 109, , ,01 0,00 42, ,58 0,00 221, , , ,09 280,736 52,415 0,00 21,065 0,00 38,574 48,314 0,00 0,00 0,00 VŠB-TUO , , , , , ,04 503, , ,33 20, , , , ,285 VŠCHT VŠE VUT , , , , , , , , , , , ,415 81, ,68 100, , , , , , ,96 0,00 62,82 0,00 0,00 73,34 394,54 23,45 0, , , , , , , , ,51 258, , , , ,89 ZČU , , , , ,02 900, , ,20 0,00 281, , , , ,65 Tabulka 3: Vstupní data pro DEA model - hodnocení univerzit podle rozpočtu na VaV (vstup) a publikačních výsledků (výstupy) za roky ISBN:

15 DMU ČZU ČVUT JU Rozpočet {O} Jimp {I} Jneimp {I} Jrec {I} BC {I} D {I} P {I} F {I} G {I} H {I} N {I} R {I} S {I} Z {I} 22870, , , , , , , , , , ,79 202, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,615 3, , , , ,25 MasU , , , , , ,911 51, , , ,262 49, ,744 MenU 19774, , , ,98 647,451 27,7 903, , , , , , ,8 OUO 11371, , , , , , , , SUO TUL UHK UJEP UK UPal UPar UTB VFU 6440, , , , , , , , , , , , , ,045 2, , , , , , , , , , , , , , , ,666 99, ,567 27, ,758 83,099 52, , , , , , , , ,29 650, , , , , , , , , , , , , , ,78 720,617 40, , , , , , , ,052 75, ,553 2, , ,06 27,7 407, , , , , , , , , , , , , , ,09 280,736 52, , ,574 48, VŠB-TUO 16411, , , , ,04 503, , ,33 20, , , , ,285 VŠCHT 72613, , , , , , , , ,415 81, ,68 100, ,15 VŠE VUT 3638, , , , , , , ,54 23, , , ,2 4716, , , , , , , , , ,889 ZČU 16859, , , , , , , , , , , ,306 Tabulka 4: Vstupní data pro ZSG-DEA model - hodnocení univerzit podle rozpočtu VaV (výstup) a publikačních výsledků (vstupy) za roky ISBN:

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?)

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Jitka Moravcová Seminář DERS Dříteč, 27.2.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Seminář DERS 2013 není žádné ideální nekonfliktní řešení metodicky velmi složité nyní samostatný

Více

Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat)

Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat) Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat) Martin Branda Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Optimalizace s aplikací ve financích

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

T T. Think Together 2013. Jan Rydval THINK TOGETHER

T T. Think Together 2013. Jan Rydval THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Měření efektivnosti jazykových kurzů pomocí DEA modelů

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme

Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme Seminář ČVUT v Praze, 17.09.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme Jitka Moravcová Kde jsme - Metodika 2013 Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků.

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Seminář k Hodnocení VO

Seminář k Hodnocení VO Seminář k Hodnocení VO MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) 11. 3. 2014 13:00 hod. Změny údajů v CEP14 oproti roku 2013 Jsou přidána nová povinná pole: Údaje o financování

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit předkládá: Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích

IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích IS VaVaI - zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády ČR, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace CVTI SR Bratislava,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání

Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Informační podpora, hodnocení vědy a výzkumu Institutu celoživotního vzdělávání Ing. Věra Svobodová Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně 21. 5. 2012 Obsah Hodnocení

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF

Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Koncepce rozvoje SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na léta 2015 2017 Materiál k projednání Vědeckou radou SU OPF 1 Současný stav

Více

Dotazy od poskytovatelů

Dotazy od poskytovatelů Odbor výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR - provozovatel IS VaVaI Dotazy od poskytovatelů seminář Hodnocení VaV v roce 2011 dne 29. března 2011 Zdrojem pro odpovědi jsou veřejně přístupné informace

Více

Informačné systémy o vede

Informačné systémy o vede Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR prístup k elektronickým informačným zdrojom N IS P E Z Informačné systémy o vede Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom Zborník z medzinárodnej

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace při hodnocení efektivnosti bankovních poboček

Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace při hodnocení efektivnosti bankovních poboček Modely analýzy obalu dat a jejich aplikace při hodnocení efektivnosti bankovních poboček Josef Jablonský VŠE Praha, fakulta informatiky a statistiky nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha 3 jablon@vse.cz, http://nb.vse.cz/~jablon

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář

Technologická agentura ČR Program ALFA. informační seminář Technologická agentura ČR Program ALFA informační seminář 3. veřejná soutěž Dne 6. června byla vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA 3. veřejná

Více

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4)

SCOPUS * 12. J neimp. článek v recenzovaném časopise. světově uznávané databáze 4) statutárním orgánem příjemce). Vyúčtování podpory a ocenění výsledků se předává pouze poskytovateli jako samostatné dokumenty k podkladům pro předsedy OR. 6) Podklady pro předsedy OR zasílejte v jednom

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER Libor Nováček Poradenství, a zejména poradenství profesní, by mělo být důležitou součástí managementu institucí poskytujících

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (znění 2015) 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky průzkumu z prosince Iva Horová Koncem roku provedla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

Dobrý den Ing. Ladislav Skořepa Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky. Projekt Blíže k zelenému stromu Odborná praxe a posílení kontaktů

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Stráž pod Ralskem 19. března 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Stráž pod Ralskem 19. března 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Technologická agentura ČR organizační složka

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV

Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Předávání údajů do IS VaVaI - RIV Ing. Viera Hudečková, oddělení Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací JIC Brno, 5. 11. 2014 1 Obsah 1. Výzkum a vývoj v číslech 2. Webová stránka

Více

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě 20. - 21. 10. 2011 Ostrava Martina Kuncová 1, Hana Vojáčková

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010

ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 ZPRÁVA O PRŮBĚHU HODNOCENÍ 2010 Hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v průběhu roku 2010 probíhalo dle harmonogramu uvedeného v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST III. Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST 1. Identifikační údaje programu, jeho členění na podprogramy, termín

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

RIV aneb Člověče, publikuj!

RIV aneb Člověče, publikuj! RIV aneb Člověče, publikuj! pravidla společenské hry 1 Katedra matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Nečtiny, 8. 11. 2007 Člověče, publikuj! 16. 18. listopadu 2007 1 / 9 Člověče,

Více

Ing. Josef Hálek. eprojekty Praha, s.r.o. www.eprojekty.cz josef.halek@eprojekty,cz Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR

Ing. Josef Hálek. eprojekty Praha, s.r.o. www.eprojekty.cz josef.halek@eprojekty,cz Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR Ing. Josef Hálek eprojekty Praha, s.r.o. www.eprojekty.cz josef.halek@eprojekty,cz Systém eprojekt-y NAZV, MŠMT, MMR, MDCR, TAČR eprojekt eprojekty eplnenipuv eprinosy erivpro Info Banka Výzkumu Idea Řešení

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace

Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI. Popis. výsledku výsledku HODNOCENÉ VÝSLEDKY I. kategorie - Publikace Příloha č. 5 Definice druhů výsledků podle Metodiky RVVI Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011), ze dne 11.5.2011 Kód Název

Více

Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy

Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy Hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací současnost a perspektivy Ing. Martin Matějka, Mgr. Magda Lokayová, Úřad vlády České republiky, rvv@vlada.cz Souhrn Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy

Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Vyhledávání a orientace ve vědeckých informacích z pohledu citační analýzy Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Searching Session 2014 7. 10. 2014 Národní technická knihovna Úvodem Vědecká informace.

Více

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno

ASEP pracovní setkání. 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno ASEP pracovní setkání 13. 2. 2014 Praha 14. 2. 2014 Brno Osnova RIV 2014 Formuláře, klient úpravy ARL Na co se ptáte?! Knihy povinný výtisk. Kontroly dat postup Termíny Hodnocení 2015 a ASEP Týmy, obory,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více