T T. Think Together Martin Flégl THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2013. Martin Flégl THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 ZSG-DEA jako nástroj na přerozdělení finančních prostředků mezi veřejné vysoké školy ZSG-DEA as a tool for redistribution of financial resources among public higher education institutions Martin Flégl 237

2 Abstrakt Příspěvek hodnotí efektivnost přidělených finančních prostředků na Vědu a Výzkum (VaV) z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) za rok 2011 mezi veřejné vysoké školy. Tato efektivnost je měřena s ohledem na vyprodukované RIV body v letech Efektivnost je měřena pomocí metody Data Envelopment Analysis (DEA). Soubor hodnocených produkčních jednotek zahrnuje 20 veřejných vysokých škol v České republice financovaných z veřejného rozpočtu MŠMT. Pomocí metody DEA jsou jednotlivé produkční jednotky rozděleny na efektivní (efektivnost rovna 100 %) a neefektivní (efektivnost menší než 100 %). V druhé části příspěvku je navržen postup, jakým způsobem přerozdělit finanční prostředky na VaV s cílem dosažení hranice efektivnosti všemi měřenými produkčními jednotkami. K tomuto postupu je sestavent Zero Sum Gains Data Envelopment Analysis (ZSG-DEA) model. Tato metoda umožňuje přerozdělení finančních prostředků ve stejné výši, která byla v rozpočtu na VaV MŠMT v roce 2011 vyčleněna na financování veřejných vysokých škol. Klíčová slova ZSG-DEA, DEA model, Efektivnost, Vzdělávání, RIV, Vysoké školy. Abstract Contribution evaluates efficiency of allocated financial resources for Research and Development (R&D) from the budget of Ministry of education, youth and sport (MŠMT) in the year 2011 among higher public education institutions. This efficiency is measured according to the RIV points produced during Efficiency is measured with Data Envelopment Analysis (DEA) method. Set of the measured production units refers to 20 higher public education institutions in the Czech Republic. These institutions are financed from the MŠMT budget. Using the DEA method we can distinguish efficient units (efficiency equals to 100%) and inefficient units (efficiency less than 100%). In the second part of the contribution, a process for redistribution of financial resources for R&D is proposed. This process enables to reach efficient level to all measured production units. In this process so called Zero Sum Gains Data Envelopment Analysis (ZSG-DEA) model is used. This method allows the reallocation of financial resources in the same level as it was earmarked in the MŠMT budget in 2011 for the higher public education institutions. Key Words ZSG-DEA, DEA model, Efficiency, Education, Research and Development, Higher education institutions Úvod Porovnávání výkonnosti vzdělávacích institucí zaznamenalo v poslední době velký význam. Vzdělávací systém v České republice se nachází v období změn a očekávaných reforem. Základní směry budoucího vývoje představilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v Bíle knize terciárního vzdělávání (MŠMT, 2002). Navrhované změny MŠMT byly v poslední době velmi diskutovány a to nejenom v akademických kruzích. Jedním z důvodů chystaných změn je klesající úroveň financování veřejných vysokých škol. Měření výkonnosti může do jisté míry být měřítkem pro přerozdělování finančních prostředků. Think Together 2013 Dostupné z:

3 Nástrojů pro měření efektivnosti je celá řada. Velmi rozšířeným model pro porovnávání efektivnosti transformace vstupů na výstupy je metoda Data Envelopment Analysis (DEA). Tato metoda je hojně využívána i při měření efektivnosti vzdělávacích institucí. Worthington (2001) shrnul přístupy, které byly použity pro měření efektivnosti ve vzdělávání (střední školy, vysoké školy, efektivnost studijních programů atd.) během let Již zmiňovaná metoda DEA byla dominantní metodou pro měření efektivnosti ve vzdělávání. Metoda DEA vyžaduje definování vstupů a výstupů, které mají být porovnány. Většina DEA modelů definuje vstupy jako např. lidské zdroje (učitelé, lidé v administrativě atp.) a vstupy materiální podoby v peněžním vyjádření či jiném kvantitativním vyjádření (Worthington, 2001). Johnes a Johnes (1995) definovaly nejčastější strukturu DEA modelů pro měření efektivnosti v terciárním vzdělávání. Vstupy těchto modelů jsou: 1. Počet pracovníků/výzkumníků 2. Výzkumné granty 3. Náročnost vysokoškolského studia Na druhé straně nejčastějšími výstupy DEA modelů jsou: 1. Publikované články v odborných časopisech 2. Publikace knih a editorská činnost 3. Další publikované výstupy Modely efektivnosti nemusí měřit efektivnost pouze na celouniverzitní úrovni. Kao a Hung (2006) sestavili DEA model pro měření efektivnost samostatných kateder. Definovanými vstupy byly počet pracovníků, provozní náklady a užitná plocha. Výstupy modelu byly celkové vyučované hodiny, publikace (výzkumná činnost) a externí granty. Modelům na hodnocení efektivnosti kateder se také zabýval např. Montoneri et al. (2012). Jablonský (2011) sestavil DEA model pro měření efektivnosti rozdělení finančních prostředků (vstup) mezi univerzitní katedry. Model obsahoval celkový počet hodin přímého (množství vyučovaných hodin a počet vyučovaných kurzů) a nepřímého (množství vypsaných zkoušek, počet vypracovávaných bakalářských a diplomových prací) vyučování a kvalitu výzkumné činnosti jako výstupy modelu. Samotné rozdělování finančních prostředků v akademické sféře je velmi diskutované téma poslední doby. Každá univerzita či vysoká škola musí hospodařit s přiděleným rozpočtem od MŠMT a z dalších finančních zdrojů, které si sama dokáže získat díky své činnosti. Finanční prostředky z MŠMT jsou většinou přerozdělovány podle výkonnostních kritérií (tato kritéria kopírují strukturu výše popsaných DEA modelů). Mezi tato kritéria můžeme zařadit: Rozsah přímého vyučování množství vyučovaných hodin, počet vyučovaných kurzů Rozsah nepřímého vyučování množství vypsaných zkoušek, počet vypracovávaných bakalářských a diplomových prací Výzkumná činnost měřená pomocí dosažených bodů z výzkumné činnosti, či pomocí počtu publikací Přidělené finanční prostředky z veřejného rozpočtu, ale nemusí být vždy efektivně vynaloženy. Vynaložení finančních prostředků může být měřeno s ohledem na všechny tři zmíněné body. Měření efektivnosti pouze s ohledem na výzkumnou činnost má smysl v případech, kdy se diskutuje možné rozdělení vysokých škol na vysoké školy 1) výzkumného ISBN:

4 charakteru a 2) vzdělávacího charakteru 1. Při tomto měření předpokládáme, že veškeré finanční prostředky přidělené MŠMT by měly především sloužit na výzkum. Přijmemeli tento fakt, pak ostatní (nevýzkumná) kritéria musí být potlačena. Výzkumná činnost je v České republice měřena pomocí RIV bodů (Rejstřík informací o výsledcích). Cílem příspěvku je ohodnotit výzkumnou efektivnost veřejných vysokých škol v České republice během let Tato efektivnost bude posouzena pomocí metody DEA s ohledem na přidělené finanční prostředky na VaV z MŠMT a jejich transformaci na výsledky výzkumu. Dalším cílem je navržení správného rozvržení finančních prostředků určené na VaV s cílem dosažení efektivní hranice všemi veřejnými vysokými školami. Toto rozvržení bude propočítáno pomocí metody ZSG- DEA. Materiály a metody Hodnocení publikačních výstupů podle RIVu Zdrojem dat je Rejstřík informací o výsledcích (RIV), který je klíčovou databází pro hodnocení vědeckých výsledků v České republice. Hodnocení provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Dosažené výsledky jsou hodnoceny pomocí Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací 1 Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT, 2002) navrhuje vytvoření tří charakteristických skupin vysokých škol: 1) Vysoké školy, kde se ve většině studijních programů (magisterských a doktorských) výrazně uplatní špičkový vědecký výzkum a výchova k vědecké práci; 2) Vysoké školy, kde vědecký výzkum bude probíhat spolu s vědeckou výchovou v jednom nebo několika málo studijních programech, ostatní studijní programy budou mít převážně praktický profesní charakter spojený s aplikovaným výzkumem a různými typy tvůrčí činnosti; 3) Vysoké školy zaměřené především na bakalářské studijní programy s uplatněním tvůrčí činnosti (vysoké školy neuniverzitního typu). (RVVI, 2010). Tato metodika je zaměřena na výsledcích, které byly vyprodukované každou výzkumnou institucí/organizací během posledních pěti let. Model na hodnocení publikační efektivnosti je založen na souboru výsledků, které byly publikovány během let Tento soubor byl publikován RVVI v lednu Proces hodnocení publikačních výstupů je založen formalizovaném postupu. V rámci tohoto postupu jsou výsledky rozděleny do dvou kategorií: Výsledky základního výzkumu - knihy, články ve vědeckých časopisech a sbornících konferencí Výsledky aplikovaného výzkumu - patenty, prototypy, průmyslové vzory, mapy, certifikované metody a software Každému výsledku je přiřazeno hodnota, např. 20 bodů pro knihu, článek ve vědeckém časopise s impakt faktorem (IF) obdrží bodů (s ohledem na hodnocení časopisu) a certifikované metody schválené Orgánem státní správy jsou ohodnoceny 40 body atd. Hodnocení je prováděno pro každou instituci/organizaci. Organizace obdrží relativní podíl rovnající se podílu, který vytvořil autor, a který je spjat s touto organizací. Metody hodnocení jsou v poslední době velmi diskutované ve vědeckých kruzích. Hlavní cíl hodnocení je poskytnout informace o vědeckých výsledcích. Tyto vědecké výsledky byly dosaženy za finanční podpory z veřejných financí, tj. z rozpočtu České republiky. Výsledky dále mohou poskytnout informace, jak efektivně bylo naloženo s finanční podporou. Kvantitativní hodnocení má přímý dopad na financování univerzit. Z tohoto důvodu dosažené hodnocení indikuje výzkumnou produktivitu jednotlivých univerzit. Ačkoliv oficiální hodnocení má mnoho slabin, jiný nástroj na hodnocení není ISBN:

5 v současné době k dispozici. To především z důvodu přesnosti a komplexity současného systému. V současném hodnocení za rok 2012 získala Česká Zemědělská Univerzita v Praze ,49 bodů. Tyto body odkazují na výsledky výzkumu v letech Podkladová data DEA model pro porovnání výzkumné efektivnosti obsahuje tři základní části (produkční jednotky, vstup a výstupy). Produkční jednotky Hodnocené produkční jednotky odpovídají 20 veřejným vysokým školám v České republice 2. Mezi hodnocené produkční jednotky patří Česká Zemědělská Univerzita v Praze (ČZU), České Vysoké Učení Technické v Praze (ČVUT), Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (JU), Masarykova Univerzita (MasU), Mendelova Univerzita v Brně (MenU), Ostravská Univerzita v Ostravě (OUO), Slezská Univerzita v Opavě (SUO), Technická Univerzita v Liberci (TUO), Univerzita Hradec Králové (UHK), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Univerzita Karlova v Praze (UK), Univerzita Palackého v Olomouci (UPal), Univerzita Pardubice (UPar), Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Veterinární a Farmaceutická Univerzita Brno (VFU), Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Vysoká Škola Chemicko-Technologická v Praze (VŠCHT), Vysoká Škola 2 Z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je financováno celkem 26 veřejných vysokých škol. S ohledem na skutečnost, že některé z nich mají jiný cíl než výzkumnou činnost, byly z modelu vyřazeny 4 univerzity (Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze). Dále do modelu nebyla zahrnuta Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoká škola polytechnická Jihlava, protože nebyly zahrnuty v RIV souboru Ekonomická v Praze (VŠE), Vysoké Učení Technické v Brně (VUT) a Západočeská Univerzita v Plzni (ZČU). Vstup modelu Sestavený DEA model obsahuje pouze jediný vstup a to rozpočet přidělený MŠMT na Vědu a Výzkum (VaV) v roce 2011 (MŠMT, 2011a). Rozpočet na VaV se skládá ze dvou základních částí: 1. Kapitálové dotace na VaV - tato část dotace obsahuje složky: Institucionální podpora VaV - výzkumné záměry, Institucionální podpora VaV - podpora výzkumu organizace podle zhodnocení jimi dosažených výsledků, Účelová podpora VaV - aplikovaný výzkum, experimentálního vývoje a inovací, Účelové prostředky VaV - specifický vysokoškolský výzkum a Účelové prostředky VaV - velké infrastrukury 2. Neinvestiční dotace na VaV - tato část dotace obsahuje složky: Institucionální podpora VaV - výzkumné záměry, Institucionální podpora VaV - podpora výzkumu organizace podle zhodnocení jimi dosažených výsledků, Institucionální podpora VaV - mezinárodní spolupráce (tato spolupráce se dále dělí na Rámcové programy a Mobiltu výzkumných pracovníků), Účelová podpora VaV - aplikovaný výzkum, experimentálního vývoje a inovací (Národní program výzkumu II), Účelová podpora VaV - specifický vysokoškolský výzkum a Účelová podpora VaV - velké infrastrukury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Kapitálové dotace z rozpočtu MŠMT za rok 2011 činily ,49 tis. Kč. Neinvestiční dotace na VaV činily ,473 tis. Kč. Celkový rozpočet na VaV, očištěný o 6 vyřazených univerzit, činí ,96 tis. Kč. ISBN:

6 Výstupy modelu Produkční jednotky jsou hodnoceny podle jednotlivých kategorií RIVu: Článek v impaktovaném časopise (Jimp), Článek v neimpaktovaném časopise ve světově uznávané databázi (Jneimp), Článek v neimpaktovaném časopise uvedeném na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (Jrec), Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize (BC), Článek ve sborníku (D), Patent (P), Užitný nebo průmyslový vzor (F), Prototyp, funkční vzorek (G), Poskytovatelem realizovaný výsledek (H), Certifikovaná metodika, postupy, specializovaná mapa (N), Software (R), Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, užitný a průmyslový vzor (S) a Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno (Z). Jednotlivé výstupy jsou ohodnoceny podle získaných RIV bodů v letech (RVVI, 2013). DEA model, s ohledem na svojí velikost, je vložen do příloh (Tabulka 3). Metoda Datových Obalů (DEA Data Envelopment Analysis) jsou obtížně měřitelné. Hodnocená efektivnost jakékoli produkční jednotky je vypočtena jako maximální poměr vážených výstupů a vážených vstupů. Výpočet efektivnosti musí být založen na stejných podmínkách pro všechny měřené produkční jednotky. Výsledná efektivnost je menší nebo rovna 1, resp. 100 %. Nejjednodušší DEA model předpokládá konstantní výnosy z rozsahu (constant returns to scale). Tento model je nazýván CCR model, s ohledem na autory Charnes, Cooper a Rhodes (1978), kteří model sestavili. Řekneme, že y jk je množství j-tého výstupu produkční jednotky k, a x ik je množství i-tého vstupu k-té jednotky. Efektivnost produkční jednotk H se vypočítá pomocí matematického lineárního modelu následovně: Primární model za omezení Ö H m = v i=1 ih x ih MIN (1) Metoda DEA hodnotí produkční jednotky, anglicky uváděné jako DMU (Decision-making Units), oproti nejlepším produkčním jednotkám s myšlenkou, že: pokud jedna produkční jednotka může produkovat určité množství výstupů za použití určitého stupně použitých vstupů, tak podobná produkční jednotka by měla být schopná vyprodukovat přibližně stejné výstupy. Metoda DEA je model nelineárního programování využitelný pro hodnocení produkční efektivity produkčních jednotek. Toto hodnocení je založeno na vztahu mezi skupinou vstupů a skupinou výstupů dané produkční jednotky. Tyto vstupy a výstupy jsou většinou různého charakteru a podoby, které m i= 1 u n j= 1 n u y = 1 vih xik u y jk 0, k = 1, 2,, p j= 1 0, j = 1, 2,, n a v 0, i = 1, 2,, m. ih (2) ISBN:

7 Duální model za omezení p k = 1 z H MAX (3) λkh xik xih, i = 1, 2,, m p z H y λkh y jk 0, j = 1, 2,, n k = 1 λkh 0, k = 1, 2,, p Proměnné u = (u 1,,u m ) a v = (v 1,, v n ) jsou váhy přiřazené m výstupům a n vstupům. Pro získání efektivnosti všech produkčních jednotek, je nutné vypočítat model pro každou produkční jednotku zvlášť. Proměnné λ = (λ 1,, λ p ) jsou váhy přiřazené efektivní produkční jednotce. Tyto váhy jsou použity pro vytvoření virtuální jednotky pro neefektivní produkční jednotku. Vstupy a výstupy virtuální jednotky jsou spočítány pomocí vzorců: nebo x ih y x ih y = Ö x s H = y = = p ih + s kh k= 1 p λ λ kh k= 1 ih + x ik y jk,,,, i = 1,...,m j = 1,...,n i = 1,...,m j = 1,...,n + kde s ih a s jsou vektory přídatných proměnných v omezeních pro vstupy a výstupy. (4) (5) (6) Metoda ZSG-DEA Klasický DEA model předpokládá celkovou svobodu v chování produkčních jednotek. Tedy produkční jednotka ve svém procesu není ovlivněna produkcí jiné jednotky. Ne vždy je ale tato volnost možná a žádoucí. Možným příkladem omezené volnosti je celkové množství, které mohou produkční jednotky využít. V tomto případě, pokud jedna produkční jednotka vyžaduje více zdrojů, musí zákonitě dojít k poklesu zdrojů u jiné produkční jednotky. Při těchto omezeních je pro ohodnocení efektivnosti používána Zero Sum Gains DEA (ZSG-DEA) metoda (Gomes, Souza, 2010). Hlavní myšlenka ZSG-DEA je dosažení nejlepší možné kombinace vstupů a výstupů bez toho, aby se měnila celková hladina vyčleněných prostředků. ZSG-DEA předpokládá, že celková suma výstupů je konstantní. V tomto případě se tedy bude jednat, v jistém slova smyslu, o hru s nulovým součtem (Lins et al., 2003). Když jeden hráč vyhraje n, druhý hráč prohraje množství n. Existuje několik strategií pro neefektivní produkční jednotky jak dosáhnout efektivní hranice. Jak uvádí Lins et al. (2003) ZSG-DEA umožňuje následující postupy redukce: Stejná výše redukce výstupu pro všechny produkční jednotky Úměrná redukce výstupu pro všechny produkční jednotky Redukci zohledňující váhové omezení Obrázek 1a znázorňuje vytvoření nové hranice efektivnosti pomocí ZSG-DEA modelu. Tenká čára představuje původní hranici efektivnosti, tlustá čára představuje novou hranici. Obrázek 1b znázorňuje redukci pro efektivní produkční jednotky a a b a zisk pro jednotku c. ISBN:

8 Obrázek 1: Úměrná redukce výstupu pro všechny jednotky pomocí ZSG-DEA (Lin et al., 2003) Výstupově orientovaný ZSG-DEA model je charakterizován následovně: h Ri = hi [ y j ( qij hri 1) ] j W 1 (7) j W kde h Ri reprezentuje efektivnost produkční jednotky i v ZSG- DEA modelu, h i reprezentuje efektivnost produkční jednotky i v klasickém DEA modelu, W je množina neefektivních (kooperujících) produkčních jednotek a ij i O j O faktor proporcionality. Předpokládáme, že chceme alokovat fixně dané množství zdrojů R mezi n produkčních jednotek daných na základě vstupů x. V tomto případě můžeme předpokládat, bez ohledu na původní model, přidělení zdrojů každé jednotce ve výši R/n. Potom může být y j q = h / h je * původní model zjednodušen. Předpokládejme, že φ O je efektivnost jednotky O v DEA modelu. Potom konečné rozdělení O φ * / φ * O bude znamenat efektivní hranici pro všechny produkční jednotky. K výpočtům efektivnosti DEA modelu a ZSG-DEA modelu byl použit software Efficiency Measurement System (EMS) (Scheel, 2000). Výsledky a diskuze Efektivnost pomocí DEA metody může být počítána pomocí vstupově nebo výstupově orientovaném DEA modelu. V tomto příspěvku je použit vstupově orientovaný DEA model. To především z toho důvodu, že cílem příspěvku je ohodnotit efektivnost získaných finančních prostředků na VaV z rozpočtu MŠMT s ohledem na výzkumnou činnost. Cílem příspěvku není snaha o doporučení, jakých bodových hodnot by měly vysoké školy dosahovat ve svém výzkumu (i když i toto je pomocí DEA modelu vypočítat). Dalším předpokladem je konstantní výnos z rozsahu DEA modelu. Čím více finančních prostředků na VaV má vysoká škola k dispozici, tím více výzkumných bodů může vyprodukovat. Tabulka 1 obsahuje vypočítané výsledky efektivnosti. Efektivní jsou ty vysoké školy, které dosáhly hranice efektivnosti 100 %. Této hranice dosáhlo 60 % měřených vysokých škol (ČZU, JU, OUO, TUL, UJEP, UPal, UPar, UTB, VŠB-TUO, VŠE, VUT a ZČU). Tyto školy využily přidělené finanční prostředky na Vědu a Výzkum k vyprodukování odpovídajícího množství RIV bodů. Zbylé vysoké školy na efektivní hranici 100 % O ISBN:

9 nedosáhly. Je dobré podotknout, že ČVUT s výsledkem 96,95 % téměř dosahuje hranice efektivnosti. Nejhoršího výsledku dosáhly SUO (43,57 %) a UHK (21,58 %). Průměrná efektivnost všech produkčních jednotek je 84,96 %. DMU Virtuální jednotky Rozpočet původní (v tis. Kč) Rozpočet navrhovaný (v tis. Kč) ČZU 100,00% , ,00 ČVUT 96,95% ČZU (0,35) TUL (1,69) UJEP (1,33) UPar (0,32) VSB-TUO (1,10) VUT (0,79) , ,56 JU 100,00% , ,00 MasU 51,39% MenU 89,87% JU (0,00) OUO (5,55) UPar (1,16) VSB-TUO (0,28) ČZU (0,02) OUO (2,54) UJEP (0,75) VSB-TUO (0,45) , , , ,07 OUO 100,00% , ,50 SUO 43,57% OUO (0,55) VŠE (0,05) , ,23 TUL 100,00% , ,00 UHK 21,58% OUO (0,37) VSB-TUO (0,02) VŠE (0,50) , ,78 UJEP 100,00% , ,00 UK 58,77% OUO (28,32) UJEP (2,75) UPar (0,86) VSB-TUO (0,32) , ,80 UPal 100,00% , ,00 UPar 100,00% , ,00 UTB 100,00% , ,83 VFU 59,86% Efektivnost VŠB- -TUO VŠCHT 77,30% ČZU (0,00) JU (0,02) OUO (1,35) , ,25 100,00% , ,40 ČZU (0,02) UPal (0,06) UPar (1,28) VSB-TUO (0,44) , ,74 VŠE 100,00% , ,00 VUT 100,00% , ,79 ZČU 100,00% , ,65 84,96% , ,74 Tabulka 1: Efektivnost univerzit a přepočítané hladiny rozpočtu VaV Výstupem DEA modelu je taktéž doporučení, jakým způsobem by se neefektivní produkční jednotky měly chovat, aby dosáhly efektivní hranice. V našem případě při vstupově orientovaném DEA modelu musí dojít ke zmenšení vstupu, tj. ke snížení financování VaV z rozpočtu MŠMT. Toto chování je vypočteno jako kombinace efektivních jednotek. Pomocí této kombinace je vypočtena efektivní virtuální jednotka pro neefektivní jednotky (Tabulka 1). Např. UHK, která má efektivnost 21,58 %, by se měla chovat jako kombinace univerzit OUO (v poměru 0,37), VŠB-TUO (0,02) a VŠE (0,50). Přepočítaný rozpočet neefektivních jednotek je ve sloupci Rozpočet navrhovaný (Tabulka 1). Po přepočtení rozpočtu budou všechny jednotky efektivní, tj. dosáhnou efektivnosti 100 %. Na dosažené výsledky je potřeba nahlížet z perspektivy sestaveného DEA modelu. Model byl sestaven za podmínek, kdy jediným výstupem jsou RIV body dle jednotlivých kategorií a ostatní nevýzkumná kritéria jsou potlačena. ISBN:

10 V tomto případě se tedy nejedná o komplexní hodnocení efektivnosti veřejných vysokých škol v České republice. Při přepočtení efektivní hranice u vstupově orientovaného DEA modelu, dojde k poklesu celkového objemu přidělených finančních prostředků vyčleněné na VaV. Tento pokles je v našem případě na úroveň ,74 tis. Kč. V rozpočtu MŠMT byla pro rok 2011 vyčleněna částka ,96 tis. Kč. Tato částka tedy musí být využita i po přepočtení efektivní hranice rozpočtu. Pokud je cílem přerozdělit vyčleněný rozpočet MŠMT a zachovat 100% efektivnost všech měřených vysokých škol, je vhodné použít ZSG-DEA model (sestavený model Tabulka 4). V případě ZSG-DEA modelu se prohodil vstup (rozpočet) s výstupy (kategorie hodnocení RIVu). Tato záměna je zde z důvodu zamýšlené úpravy finančních prostředků z rozpočtu MŠMT. Vstupem jsou vyprodukované RIV body, na základě kterých dostanou vysoké školy přidělené finanční prostředky, tj. výstup DEA modelu resp. ZSG-DEA modelu. Aby se dala určit efektivní hranice je všem produkčním jednotkám pro začátek přidělen stejný rozpočet tis. Kč (R/n). Tabulka 2 obsahuje výpočty pro ZSG-DEA přerozdělení finančních prostředků. Sloupec Původní efektivnost ZSG- DEA obsahuje efektivnost jednotlivých vysokých škol s fixně přiděleným rovnoměrným rozpočtem. Protože se jedná o výstupově orientovaný model, neefektivní jsou ty jednotky, které dosahují efektivnosti vyšší než 100 %. V případě ZSG-DEA modelu to znamená, že neefektivním jednotkám bude přidělen vyšší rozpočet než fixní a naopak (hra s nulovým součtem). To z toho důvodu, že jejich výzkumná činnost (vstupy) dosahuje vyšší úrovně a tudíž by měly dostat více finančních prostředků na VaV než fixně přidělený rozpočet ( tis. Kč). Po novém přerozdělení finančních prostředků z MŠMT ( ,96) dosáhnou všechny vysoké školy efektivnosti 100 % (Tabulka 2 sloupce Rozpočet navrhovaný a Přerozdělená efektivnost (ZSG-DEA) ). Na začátku příspěvku byla nadnesena myšlenka, že struktura DEA modelu je zaměřena a ohodnocení výzkumné činnosti jednotlivých vysokých škol. Model by mohl posloužit k záměru rozdělení vysokých škol na výzkumné a vzdělávací. Toto rozdělení lze udělat na základě výsledků ZSG-DEA modelu. Ty vysoké školy, které po novém přerozdělení získaly výrazně více finančních prostředků (MasU, OUO, SUO, UJEP, UTB, VFU, VŠB-TUO, VŠE), dosáhly výrazné efektivity transformace finančních prostředků na VaV s ohledem na vyprodukované RIV body. Jejich výzkumná činnost byla tedy podfinancována. Naopak ty vysoké školy, které získaly výrazně méně finančních prostředků (ČVUT, UPal, VŠCHT a VUT), dosáhly nižší efektivnosti v produkci RIV bodů. Těmto vysokým školám lze ubrat finanční podporu na VaV a stále si udrží efektivnost 100 %. Nelze ale říci, že vysoké školy, které by měly získat více finančních prostředků na VaV jsou výzkumného charakteru. Výsledky se musí brát v kontextu celkových získaných RIV bodů jednotlivých vysokých škol z let Například UK vyprodukovala v letech ,05 % všech RIV bodů, ČVUT 12,14 % a MasU 10,78 %. Tyto tři zmíněné vysoké školy lze určitě počítat mezi vysoké školy výzkumného charakteru (leč jejich efektivita je nižší). Dále je nutné zmínit, že rozpočet MŠMT určený na financování veřejných vysokých škol obsahuje tři základní složky (MŠMT, 2011b): 1) Počet studentů (ukazatel A+B1), 2) Počet absolventů (ukazatel B2) a 3) další kritéria (ukazatel B3). Ukazatel B3, mimo jiné, zahrnuje ukazatele vědeckého výkonu vysoké školy. Částku, kterou ale každá vysoká škola nakonec ze svého ISBN:

11 rozpočtu použije na financování VaV, je rozdílná a záleží čistě na vnitřních předpisech každé z nich. DMU Rozpočet původní (v tis. Kč) Efektivnost (DEA) Původní Efektivnost (ZSG- -DEA) Rozpočet navrhovaný (v tis. Kč) Přerozdělená Efektivnost (ZSG-DEA) Rozdíl mezi původním a navrhovaným rozpočtem (v tis. Kč) ČZU ,00 100,00% 100,00% ,34 100,00% -6057,66 ČVUT ,74 96,95% 451,18% ,13 100,00% ,61 JU ,00 100,00% 193,24% ,37 100,00% 38973,37 MasU ,83 51,39% 786,66% ,91 100,00% ,08 MenU ,00 89,87% 180,42% ,37 100,00% 29277,37 OUO ,50 100,00% 148,37% ,37 100,00% ,87 SUO ,00 43,57% 100,00% ,34 100,00% 75478,34 TUL ,00 100,00% 100,00% ,34 100,00% ,66 UHK ,00 21,58% 100,00% ,34 100,00% 17386,34 UJEP ,00 100,00% 100,00% ,34 100,00% 75628,34 UK ,23 58,77% 1521,05% ,84 100,00% ,38 UPal ,00 100,00% 250,60% ,72 100,00% ,28 UPar ,00 100,00% 126,31% ,98 100,00% 10787,98 VŠE ,00 100,00% 100,00% ,34 100,00% 98477,34 VUT ,79 100,00% 317,57% ,41 100,00% ,38 ZČU ,65 100,00% 199,02% ,03 100,00% 21623, ,96 84,96% 5270,46% ,96 100,00% 0,00 Tabulka 2: Souhrn dosažených výsledků pomocí DEA a ZSG-DEA modelů Jak již bylo zmíněno v úvodu příspěvku, existuje mnoho přístupů jak měřit efektivnost ve vzdělávání. Např. Flégl et al. (2012) zhodnotili publikační efektivnost 12 kateder na Provozně ekonomické fakultě České Zemědělské Univerzitě v Praze. Model byl taktéž založen na RIV bodech použitých jako výstupy modelu. Vztah mezi produktivitou práce akademických pracovníků a personálními náklady ohodnotili Vltavská a Fišer (2012). Jejich model hodnotil ekonomické fakulty v České republice a opět bylo použito hodnocení pomocí RIV bodů. Dlouhý (2012) sestavil jednoduchý model na přerozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé katedry na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Jedním z výstupů modelu byly opět publikační RIV body. Pro efektivní přerozdělení finančních prostředků byla použita ZSG-DEA. V porovnání s jinými autory lze usuzovat, že struktura modelu prezentovaná v tomto příspěvku, je sestavena vhodně. UTB ,83 100,00% 100,00% ,34 100,00% 46766,51 VFU ,00 59,86% 100,00% ,34 100,00% 43484,34 VŠB- -TUO ,40 100,00% 190,70% ,35 100,00% 94592,95 VŠCHT ,00 77,30% 105,34% ,78 100,00% ,22 ISBN:

12 Závěr Cílem tohoto příspěvku bylo ohodnocení efektivnosti vynaložení přidělených finančních prostředků na VaV z rozpočtu MŠMT mezi veřejné vysoké školy. Tato efektivnost byla měřena pomocí metody DEA a model zahrnoval vyprodukované RIV body v letech Do hodnocených RIV bodů byly zahrnuty všechny kategorie přes publikace v odborných časopisech, patenty a průmyslové vzory až k poloprovozům. Mezi hodnocené produkční jednotky bylo zahrnuto 20 veřejných vysokých škol v České republice. V druhé části příspěvku byl navrhnut postup, jakým způsobem přerozdělit finanční prostředky na VaV s cílem dosažení hranice efektivnosti všemi měřenými produkčními jednotkami. K tomuto postupu byla použita ZSG-DEA metoda. Tato metoda umožňuje přerozdělení zdrojů takovým způsobem, že celkové množství rozdělovaných finančních prostředků zůstane nezměněno. Tento postup je vhodný zejména v případech přerozdělování fixních (odsouhlasených) rozpočtů. Metodu je možné taktéž použít při přidělování finančních prostředků na následují rok, v našem případě na rok Budoucí rozšíření tohoto příspěvku může být provedeno s ohledem na rozdílnou strukturu vstupů a výstupů DEA modelu. Jak popisují Johnes a Johnes (1995) a Kao a Hung (2006), je možné použití rozdílná kritéria k hodnocení efektivnosti. Připouštíme, že finanční prostředky z veřejného rozpočtu MŠMT nejsou přidělovány pouze s ohledem na výzkumnou činnost, ale větší část přiděleného rozpočtu bere v potaz i celkové zaměření samotné organizace. Jak je naznačeno výše, při komplexním hodnocení efektivnosti veřejných vysokých škol musí být brána v potaz i nevýzkumná kritéria. Mezi tyto kritéria patří rozsah přímého a nepřímého vyučování. Příkladem vysokých škol s rozdílným zaměřením jsou z modelu vyřazené Akademie múzických umění v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze atd. Literatura Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E. (1978) Measuring the efficiency of decision-making units, European Journal of Operational Research, vol. 2, pp Dlouhý, M. (2012) Efficiency and resources allocation within a hierarchical organization, Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2012), Karviná, pp Flégl, M., Brožová, H., Zagata, L. (2012) Publication and research efficiency at the FEM CULS Prague - Application of DEA, Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012), Prague, pp Gomes, E. G., Souza, G. S. (2010) Allocating financial resources for competitive projects using a zero sum gains DEA model, Engevista, vol. 12, pp Jablonský, J. (2011) Models for efficiency evaluation in education, Proceedings of the 8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2011), Prague, pp Johnes, J., Johnes, G. (1995) Research funding and performance in U.K. university departments of economics: A frontier analysis Economics of Education Review, 14, pp Kao, Ch., Hung, H.T. (2006) Efficiency analysis of university departments: An empirical study, Omega, 36, pp Lins, M. P. E., Gomes, E. G., Soares de Mello, J. C. C. B., Soares de Mello, A. J. R. (2003) Olympic raking based on zero sum ISBN:

13 gains DEA model, European Journal of Operational Research, vol. 148, pp Montoneri, B., Lin, T. T., Lee, Ch. Ch., Huang, S.-L. (2012) Application of data envelopment analysis on the indicators contributing to learning and teaching performance, Teaching and Teacher Education, 28, pp MŠMT (2002) Bílá kniha - národní program rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT, Praha, dostupné: msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvojevzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-voblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-adava-konkretni-podnety-k-praci-skol MŠMT (2011a) Rozpis rozpočtu vysokých škol na rok 2011, [Online], dostupné: rozpis-rozpoctu-vysokych-skol-na-rok-2011, [10 Ledna 2013]. MŠMT (2011b) Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací vysokým školám v roce 2011, [Online], dostupné: msmt.cz/uploads/soubory/financovani_vs/pravidla_pro_ poskytovani_prispevku_a_dotaci/pravidla_pro_poskytovani_ prispevku_a_dotaci_vvs_2011.pdf, [29 Ledna 2013]. RVVI (2010) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací, [Online], dostupné: [12 Dubna 2012]. RVVI (2013) Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2012, [Online], dostupné: organizationvodetail.do;jsessionid=5072d509c625dcfe47bc 8DD3633F2791?rowId=VO [10 Ledna 2013]. Scheel, H. (2000) EMS: Efficiency Measurement System, [Online], dostupný: [12 April 2012]. Vltavská, K., Fišer, J. (2012) An empirical view on labour productivity at faculties of econmics at the public higher education institutions, Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012), Prague, pp Worthington, A. (2001) An Empirical Survey of Frontier Efficiency Measurement Techniques in Education, Education Economics, 9 (3), pp ISBN:

14 Přílohy DMU Rozpočet {I} Jimp {O} Jneimp {O} Jrec {O} BC {O} D {O} P {O} F {O} G {O} H {O} N {O} R {O} S {O} Z {O} ČZU ČVUT JU MasU MenU OUO SUO TUL UHK UJEP UK UPal UPar UTB VFU , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 763,15 338, , , ,15 0, ,11 121,79 202, , , , , , , , , , , , , , , , , ,37 560,80 488, ,43 280,62 3, ,15 604,29 166, , , , , , ,73 925,91 51,76 651,28 0, , ,26 49, , , , , ,98 647,45 27,70 903,22 587,58 193, ,81 712,77 180,05 289, , , , , ,87 0,00 95,98 0,00 3,41 0,00 475,87 0,00 0, , , , ,50 564,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,92 0,00 0, , , , , , , , ,045 2, , , , , , , , , ,88 0,00 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130, , , , ,67 99,13 229,57 27,70 0,00 0, ,76 83,10 52,16 178, , , , , , , ,29 650, , , , , , , , , , , , , ,898 0,00 663,78 720,617 40, , , , , , , ,052 75, ,553 2, , ,06 27,7 407, , , , , ,52 109, , ,01 0,00 42, ,58 0,00 221, , , ,09 280,736 52,415 0,00 21,065 0,00 38,574 48,314 0,00 0,00 0,00 VŠB-TUO , , , , , ,04 503, , ,33 20, , , , ,285 VŠCHT VŠE VUT , , , , , , , , , , , ,415 81, ,68 100, , , , , , ,96 0,00 62,82 0,00 0,00 73,34 394,54 23,45 0, , , , , , , , ,51 258, , , , ,89 ZČU , , , , ,02 900, , ,20 0,00 281, , , , ,65 Tabulka 3: Vstupní data pro DEA model - hodnocení univerzit podle rozpočtu na VaV (vstup) a publikačních výsledků (výstupy) za roky ISBN:

15 DMU ČZU ČVUT JU Rozpočet {O} Jimp {I} Jneimp {I} Jrec {I} BC {I} D {I} P {I} F {I} G {I} H {I} N {I} R {I} S {I} Z {I} 22870, , , , , , , , , , ,79 202, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,615 3, , , , ,25 MasU , , , , , ,911 51, , , ,262 49, ,744 MenU 19774, , , ,98 647,451 27,7 903, , , , , , ,8 OUO 11371, , , , , , , , SUO TUL UHK UJEP UK UPal UPar UTB VFU 6440, , , , , , , , , , , , , ,045 2, , , , , , , , , , , , , , , ,666 99, ,567 27, ,758 83,099 52, , , , , , , , ,29 650, , , , , , , , , , , , , , ,78 720,617 40, , , , , , , ,052 75, ,553 2, , ,06 27,7 407, , , , , , , , , , , , , , ,09 280,736 52, , ,574 48, VŠB-TUO 16411, , , , ,04 503, , ,33 20, , , , ,285 VŠCHT 72613, , , , , , , , ,415 81, ,68 100, ,15 VŠE VUT 3638, , , , , , , ,54 23, , , ,2 4716, , , , , , , , , ,889 ZČU 16859, , , , , , , , , , , ,306 Tabulka 4: Vstupní data pro ZSG-DEA model - hodnocení univerzit podle rozpočtu VaV (výstup) a publikačních výsledků (vstupy) za roky ISBN:

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2015 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 23.2.2016 Nadpis Obsah Doktorské studium

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a její aplikování v roce 2013 a 2014 Ing. Martin Matějka sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřad vlády České republiky 1 Metodika 2013 schválena

Více

Název prezentace Michal Krátký

Název prezentace Michal Krátký Zpráva o vědě a výzkumu za rok 2011 Proděkan pro VaV Název prezentace Michal Krátký Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava Ostrava, 28.2.2012 Obsah Doktorské studium Projekty

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice

Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Úřad vlády ČR Metodika hodnocení výzkumu a vývoje v České Republice Ing. Martin Matějka 6.4.2010 MŠMT, Praha 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací novela zákona 130/2002 Sb. základní

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat)

Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat) Data Envelopment Analysis (Analýza obalu dat) Martin Branda Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Optimalizace s aplikací ve financích

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Akademický senát AMU

Akademický senát AMU Akademický senát AMU 25.3.2015 ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 DLE POSKYTOVATELE (v mil. Kč) Ostatní účelové prostředky Dar RWE Studio FAMU 0,3 mil DZS mobility 2,8 mil Cesnet projekt HAMU - 0,2 mil CŽV

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 35 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Financování vysokých škol v kontextu novely VŠ zákona Jakub Fischer Praha, 19. 5. 2015

Financování vysokých škol v kontextu novely VŠ zákona Jakub Fischer Praha, 19. 5. 2015 Financování vysokých škol v kontextu novely VŠ zákona Jakub Fischer Praha, 19. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura vystoupení Hlavní opěrné body současného systému financování vzdělávací činnosti

Více

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?)

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Jitka Moravcová Seminář DERS Dříteč, 27.2.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Seminář DERS 2013 není žádné ideální nekonfliktní řešení metodicky velmi složité nyní samostatný

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Posílení role zásluhového faktoru ve financování VaV z pohledu Rady VŠ

Posílení role zásluhového faktoru ve financování VaV z pohledu Rady VŠ Panel : Jak posílit roli zásluhového faktoru ve financování VaV? Hlavní parametry nového modelu financování VaV v ČR Posílení role zásluhového faktoru ve financování VaV z pohledu Rady VŠ Vladimír Haasz

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2010 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky Praha, březen 2010 Ministerstvo školství,

Více

Analýza obalu dat úvod

Analýza obalu dat úvod Analýza obalu dat úvod Jana Klicnarová Katedra aplikované matematiky a informatiky Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 2010 Analýza obalu dat (DEA) Analýza obalu dat (Data envelopement

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc

Financování a hodnocení výzkumu. Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Tomáš Opatrný PřF UP Olomouc Financování a hodnocení výzkumu Financování výzkumu v ČR Jak se připravoval návrh rozpočtu 2013 Metodika hodnocení VaV - jaká bude? IPN Metodika

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

VYHODNOCENÍ RIV BODŮ SU OPF. Hodnocení Michal Tvrdoň proděkan pro vědu a výzkum Vědecká rada SU OPF

VYHODNOCENÍ RIV BODŮ SU OPF. Hodnocení Michal Tvrdoň proděkan pro vědu a výzkum Vědecká rada SU OPF VYHODNOCENÍ RIV BODŮ SU OPF Hodnocení 214 Michal Tvrdoň proděkan pro vědu a výzkum Vědecká rada SU OPF 13. 4. 216 Celkový výkon fakulty v hodnoceních 28 až 214 (počet bodů I.pilíř) 5 45 4198 4567 4 35

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice Zpráva rektora předložená akademické obci dne Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2006 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 13. 3. 2007 Hlavní body Oblast vzdělávací činnosti Oblast tvůrčích činností Základní přehled o hospodaření Významnéinvestiční

Více

Hodnocení: postavení v systému VaVaI. Jitka Moravcová

Hodnocení: postavení v systému VaVaI. Jitka Moravcová Hodnocení: postavení v systému VaVaI Jitka Moravcová Cíl hodnocení ve VaVaI Definice Evropské komise: Evaluation is a process by which the quality, implementation, target relevance and impacts of RTD policies/programmes

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1

Rada pro výzkum a vývoj. Úřad vlády ČR. v České republice. Ing. Martin Matějka. 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1 Úřad vlády ČR Hodnocení výzkumu a vývoje v České republice Ing. Martin Matějka 23. 4. 2009 IS o vede v EU, Bratislava 1 Motto: Proč hodnotit výzkum a vývoj? Tři dobré důvody: stát chce dobře hospodařit

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

T T. Think Together 2013. Jan Rydval THINK TOGETHER

T T. Think Together 2013. Jan Rydval THINK TOGETHER Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 4. února 2013 T T THINK TOGETHER Think Together 2013 Měření efektivnosti jazykových kurzů pomocí DEA modelů

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ Vypracovala: Technologická agentura České republiky Sekce I oddělení strategií a analýz V Praze dne: 25. 9. 2016 1 Stručný souhrn...

Více

Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014

Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014 www.vscht.cz Metodika hodnocení VaV, OBD - sběr dat RIV 2014 10. 2. 2014 1 Obsah Metodika hodnocení výsledků stručně, význam, cíle, předpisy, postupy v roce 2014, druhy výsledků a jejich hodnocení (I.

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Rada pro výzkum a vývoj. Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006

Rada pro výzkum a vývoj. Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006 Rada pro výzkum a vývoj Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006 Praha, 2006 Rada pro výzkum a vývoj Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006 Praha, prosinec 2006 Rada pro

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. RIV vykazování a šíření informací o výsledcích výzkumu doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. FINANCOVÁNÍ Struktura normativního rozpočtu VVŠ (v %) rok 2010 2011 Celkem 100,0 % 100,0 % Normativní část rozpočtu

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015 Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, registrační číslo TD020048 je řešen s finanční podporou TA ČR Představení projektu

Více

Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme

Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme Seminář ČVUT v Praze, 17.09.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Hodnocení a financování VaV v ČR: kde jsme a kam jdeme Jitka Moravcová Kde jsme - Metodika 2013 Pilíř I: Oborové hodnocení publikačních výsledků.

Více

Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci?

Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci? Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb jak získat body pro Vaši instituci? Jaroslav Šilhánek Vysoká škola chemicko-technologická v Praze silhanek@vscht.cz Axiomy: Systém bodového hodnocení nikdo

Více

NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ

NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ NOVINKY V HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VaV SEMINÁŘ Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ

JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ 1 JAK JSOU ABSOLVENTI SŠ PŘIPRAVENI NA STUDIUM VŠ V OBLASTI PŘENOSITELNÝCH ICT KOMPETENCÍ Mgr. Ing. Vladimír Očenášek KIT PEF ČZU v Praze učíme informatické předměty na 2 fakultách, 8 oborech a 6 střediscích:

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

Seminář k Hodnocení VO

Seminář k Hodnocení VO Seminář k Hodnocení VO MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) 11. 3. 2014 13:00 hod. Změny údajů v CEP14 oproti roku 2013 Jsou přidána nová povinná pole: Údaje o financování

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu

Výzkumné dokumenty v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu v Chmelařském institutu s. r. o. Žatec, zpřístupňování plných textů a dat z výzkumu Úvod informace o podniku Sídlo: Kadaňská 2525, Žatec 43846 CZ14864347, Tel:+420415732111, Fax:+420415732150 Web: www.chizatec.cz

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009

Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008. Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Hodnocení činnosti Univerzity Pardubice 2008 Zpráva rektora předložená akademické obci dne 17. 3. 2009 Zájem uchazečů o studium Vzdělávací činnost Počty studentů podle skupin studijních oborů podle součástí

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd. Ivana Kozlová. Modely analýzy obalu dat

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd. Ivana Kozlová. Modely analýzy obalu dat Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ Ivana Kozlová Modely analýzy obalu dat Plzeň 2010 Obsah 1 Efektivnost a její hodnocení 2 2 Základní

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři):

Více

MEDIA KIT

MEDIA KIT MEDIA KIT 2017 www.studenta.cz je největší magazín pro VŠ studenty v ČR, který vyniká neotřelým redakčním obsahem, moderním grafickým zpracováním, cílenou distribucí a úzkým propojením s webem studenta.cz

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl

Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Autorskoprávní ochrana zaměstnaneckých a studentských děl Pavel Koukal září 2016 Katedra občanského práva 1 Vědecký výsledek a dušení vlastnictví autorské dílo vynález/technické řešení odrůda rostlin ochranná

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

Metodický pokyn č. 4/2015 pro realizaci a evidenci smluvního výzkumu na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze

Metodický pokyn č. 4/2015 pro realizaci a evidenci smluvního výzkumu na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 4/2015 pro realizaci a evidenci smluvního výzkumu na Fakultě informačních technologií

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Věda a výzkum Metodika 17+ Jitka Moravcová

Věda a výzkum Metodika 17+ Jitka Moravcová Věda a výzkum Metodika 17+ Jitka Moravcová 23.3.2017 Co je hodnocení Definice Evropské komise: Evaluation is a process by which the quality, implementation, target relevance and impacts of RTD policies/programmes

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Technický popis projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři): I. Celkové cíle projektu

Více

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014

Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Předávání údajů do informačního systému VaVaI 2014 Popis údajů do IS VaV RIV 2014 - dokument zveřejněn 8. ledna 2014 www.vyzkum.cz Pravidla pro předávání dat Popis údajů RIV 2014 Definice druhů výsledků

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více