Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc."

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci Bc. Sabina Coufalová Vedoucí diplomové práce: PhDr. Markéta Horákova, Ph.D. Brno 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Markéty Horákové, Ph.D. a uvedla jsem všechny použité literární a jiné odborné zdroje. V Brně dne 18. prosince Sabina Coufalová 2

3 Poděkování Děkuji v prvé řadě PhDr. Markétě Horákové, Ph.D. za vynikající odborné vedení, trpělivost, profesionální přístup a cenné připomínky při spolupráci na tvorbě této diplomové práce. Dále děkuji vedoucí personálního oddělení zkoumané instituce za čas a ochotu při poskytování informací i za spolupráci při organizaci výzkumu. Mé díky patří rovněž všem účastníkům výzkumu. Na tomto místě chci poděkovat i Šárce Hrabinové za motivaci a podporu při psaní této práce. 3

4 Obsah OBSAH...4 ÚVOD...7 I. TEORETICKÁ ČÁST ZNALOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI SOUČASNÁ SPOLEČNOST JAKO SPOLEČNOST VĚDĚNÍ CELOŽIVOTNÍ UČENÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ DEFINICE A TYPY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ POTŘEBA VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU STRATEGICKÝ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ORGANIZACI UČÍCÍ SE ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V ORGANIZACI VÝHODY VZDĚLÁVÁNÍ V ORGANIZACI PODMÍNKY PRO EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PŘI TVORBĚ PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ CYKLUS TVORBY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ IDENTIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ANALÝZA PRACOVNÍHO MÍSTA A PROFIL ROLE ŠETŘENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKACE BARIÉR V UČENÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE VEŘEJNÉM SEKTORU V PRAXI V ČR VEŘEJNÝ SEKTOR A JEHO SPECIFIKA ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉM VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ ČR STATISTIKY ÚČASTI V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU ČR

5 II. METODOLOGICKÁ ČÁST POPIS VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ STRATEGIE HLAVNÍ VÝZKUMNÁ OTÁZKA DÍLČÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY OPERACIONALIZACE VÝZKUMNÁ STRATEGIE VÝZKUMNÝ VZOREK JEDNOTKA ZKOUMÁNÍ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ TECHNIKA SBĚRU DAT TRIANGULACE PRŮBĚH VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ A ANALÝZY DAT REFLEXE VÝZKUMU A JEHO LIMITY...62 III. EMPIRICKÁ ČÁST VÝSLEDKY VÝZKUMU DVO 1: JAKÝ JE PROFIL ROLE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI? POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA ODBORU POPIS KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ PRO VÝKON ROLE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA PRACOVNÍ PODMÍNKY MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V ORGANIZACI MOTIVACE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ODBORU DÍLČÍ ZÁVĚR DVO 2: JAKÉ JSOU REÁLNÉ KOMPETENCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI? DÍLČÍ ZÁVĚR DVO 3: JAKÁ JE MEZERA VE VÝKONNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI? DÍLČÍ ZÁVĚR DVO 4: JAKÉ MEZERY POCIŤUJÍ VE VÝKONU SVÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI? DÍLČÍ ZÁVĚR

6 6.5 DVO 5: JAKÉ MEZERY POCIŤUJÍ VE VÝKONU PRÁCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI JEJICH NADŘÍZENÍ? PODMÍNKY PRO ŽÁDOUCÍ VÝKON ÚROVEŇ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽÁDOUCÍ VÝKON MÍRA MOTIVACE OVLIVŇUJÍCÍ VÝKON OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEDOUCÍ ODBORŮ Z POHLEDU JEJICH NADŘÍZENÝCH DÍLČÍ ZÁVĚR ZÁVĚR DOPORUČENÍ VYTVOŘIT PROSTŘEDÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE VYPRACOVAT POPISY PRÁCE VEDOUCÍCH ODBORŮ ZAVEDENÍ HODNOTÍCÍHO PROCESU VEDOUCÍCH ODBORŮ VYUŽITÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ DALŠÍ MOŽNOSTI IDENTIFIKACE VZDĚLÁVACÍ MEZERY POUŽITÁ LITERATURA ANOTACE ANNOTATION REJSTŘÍK PŘÍLOHA 1: INFORMOVANÝ SOUHLAS PŘÍLOHA 2: SADY OTÁZEK PRO ROZHOVORY PŘÍLOHA 3: STRUKTURA RESPONDENTŮ STAŤ

7 Úvod Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. To nejlepší v životě je zůstat mladým. Henry Ford Má-li se firmám v dnešním světě dařit, musejí být ochotné učit se. To vyžaduje si uvědomit si, že nejsou dokonalé. Proto si úspěšný podnik je vědom potřeby neustálého zlepšování a hledá možnosti co nejlepšího sebeprosazení. (Vodák, Kucharčíková, 2007: 16) Toto tvrzení vychází z předpokladu, že v dnešní společnosti založené na znalostech již není rozhodujícím prvkem pro úspěch organizace pouze její hmotný majetek, ale na stejnou úroveň se dostávají vzdělaní zaměstnanci, kteří efektivně spolupracují, sdílejí informace a neustále se rozvíjí. P. F. Drucker pak hovoří o tom, že jediným zdrojem konkurenční výhody organizace se postupně stanou kvalifikovaní a vzdělaní lidé. (Vodák, Kucharčíková, 2007) Tyto argumenty dokládají, že procesy rozvoje a vzdělávání zaměstnanců jsou v současnosti jedním z nejzásadnějších činností personálního manažera a je tudíž potřeba upozornit na jejich důležitost. Z těchto důvodů se téma diplomové práce zaměří na oblast vzdělávání pracovníků, a to ve specifickém prostředí veřejného sektoru, ve vysokoškolské instituci. Téma vzdělávání pracovníků považuji ve všech typech organizací v moderní společnosti za klíčový proces, pokud chce být organizace výkonnou, flexibilní a poskytovat kvalitní služby, a nemusí se jednat jen o ziskový, soukromý sektor. Jak upozorňuje Zack, (2003 cit. dle Mužík, 2012: 139) některé organizace, jejichž výstupem jsou znalosti a jsou tedy svou povahou informační, se domnívají, že nepotřebují změnit svůj systém vzdělávání. Je možné, že tento jev se mohl dotknout i administrativních pracovníků ve vysokoškolských institucích, kteří působí právě v informačních organizacích, tudíž by na ně mohlo být nahlíženo jako na ty, kteří už operují dostatkem potřebných znalostí anebo si případně chybějící znalosti doplní z vlastní vůle ve svém volném čase. Symbolickým cílem diplomové práce je proto prozkoumat, jak je vzdělávání 7

8 neakademických pracovníků vnímáno na vysokoškolské půdě a jaká je jim věnována pozornost z pohledu personálního managementu. Opatření v podobě kariérních řádů, nabídky dalšího profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů jsou totiž primárně směřovány mezi akademické pracovníky. Role neakademických pracovníků je přitom ve vysokoškolských institucích v určitých oblastech klíčová, a proto je nutná jejich vysoká kvalifikace. I samotný vedoucí management univerzit vyžaduje po neakademických pracovnících kvalitní a odborné výstupy práce, jelikož od těchto výstupů se odvíjí strategické rozhodovací procesy. Za konkrétní nežádoucí stav považuji to, že ve vybrané vysokoškolské instituci nejsou zanalyzovány vzdělávací potřeby neakademických pracovníků. Jako nejvíce problematické vnímám to, že vzdělávací opatření pro neakademické pracovníky jsou spíše nárazová, vzdělávací programy zde tedy nemají systematickou a tím pádem efektivní a strategickou povahu. Cílem diplomové práce je prozkoumat, jaké potřeby dalšího profesního vzdělávání má střední management vybrané vysokoškolské instituce. Cílovou skupinou jsou tedy vedoucí jednotlivých odborů rektorátu vybrané vysokoškolské instituce. Výzkumným záměrem práce je provést strategickou analýzu, jejímž výstupem bude návrh strategického cíle pro potřeby organizační změny. Z hlediska typu výzkumu je možné práci označit jako evaluaci, analýzu potřeb zaměstnanců středního managementu dané vysokoškolské instituce vzhledem k jejich dalšímu profesnímu vzdělávání. Aplikačním cílem diplomové práce je, aby byl vytvořen systematický a strategický proces dalšího vzdělávání neakademických pracovníků s ohledem na jejich potřeby a zájmy v jejich pracovní pozici. Popsaný žádoucí stav by měl prospět akademickým pracovníkům, kterým neakademičtí pracovníci poskytují servis. Zároveň i vedoucímu managementu univerzity, kterému neakademičtí pracovníci připravují podklady pro rozhodování, tudíž by se díky rozšíření znalostí mohly tyto zpracovávané podklady zkvalitnit a tím pozitivně ovlivnit rozhodování o směřování vysoké školy. Hlavní výzkumná otázka zni: Jaké jsou vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vybrané vysokoškolské instituci vzhledem k jejich pracovní náplni? 8

9 I. Teoretická část 1 Znalosti a vzdělávání v současné společnosti Ačkoli je pojem učení a vzdělávání spojen v myšlení lidí především s dětstvím a dospíváním, potřeba učit se zůstává dle Jarvise (1992 cit. dle Novotný, 2009: 62) v každé etapě lidského života, jelikož pomáhá jedinci vyrovnat se s novými situacemi, které nastávají v době individuálních či sociálních změn. Vzdělávání a učení se tedy stává jedinečnou lidskou potřebou. Toto tvrzení dokládá Jarvis psychologickými (Maslow), pedagogickými (Tough) či sociologickými (Schutz, Luckmann) koncepty. Zásadní charakter potřeby vzdělávání vyplyne rovněž z první kapitoly, v níž bude charakterizován koncept současné společnosti jako společnosti vědění. První kapitola přibližuje důležitou roli znalostí a jejich neustálé obnovy v dnešní společnosti a tím zdůrazňuje potřebu vzdělávání a celoživotního učení, mezi které patří i vzdělávání na pracovišti, jemuž je věnováno téma diplomové práce. Následující text tedy upozorňuje na zkoumaný sociální problém a zasazuje problematiku do širšího kontextu. 1.1 Současná společnost jako společnost vědění Pro pochopení důležitosti významu celoživotního vzdělávání je nutné seznámit se s charakteristikami současné společnosti, ve které probíhá život člověka. Jednou z hlavních teorií popisující moderní společnost je koncept společnosti vědění. Existuje několik vymezení a definic společnosti vědění. První teoreticky vymezil společnost vědění (tzv. knowledge society) Peter F. Drucker ve své knize The Age of Discontinuity. Vznik společnosti vědění dává do souvislosti s nárůstem tzv. knowledge workers v moderní společnosti, tedy se skupinou lidí, jejichž obsah práce je závislý na úrovni jejich znalostí a ne na jejich fyzických předpokladech, 9

10 jak tomu bylo v době průmyslové společnosti. Jelikož byli pracovníci se znalostmi lépe placeni a měli lepší pracovní podmínky, staly se znalosti hlavní určující cenou v americké ekonomice. Produkce znalostí se proto stala klíčovou ekonomickou výhodou a úspěchem země. Pro moderní společnost tedy představují znalosti a tzv. knowledge workers hlavní zdroj vývoje a příjmu. Drucker ale současně upozorňuje, že jenom samotné vlastnictví znalostí nestačí, je nutné informace vhodně zpracovávat a rozvíjet je. (Drucker, 2008: ) Na Druckera pak navazuje ve svých úvahách řada autorů. Například Provazník zmiňuje jednu z charakteristik společnosti vědění, která je pro tuto diplomovou práci zásadní, a to, že za základní proces ve společnosti považuje rozvoj lidských zdrojů a rozvoj lidského potenciálu, přičemž subjektem jednání je zde člověk. (Provazník et. al, 1998: 205 cit. dle Veselý, 2004: 436). Podstatou dnešní společnosti je tedy vědění, které člověku umožňuje intelektovou a manuální činnost. (David, Foray, 2002: 12 cit. dle Veselý, 2004: 436) Vedle toho vznikají další koncepty, které se ale svou myšlenkou od teorie společnosti vědění odlišují. Například koncept společnosti založené na znalostech, podle kterého jsou strategickým prvkem společnosti informace. Podle kritiků tohoto konceptu jsou však informace pasivní data, do pohybu a interpretace je uvádí právě až člověk. (Veselý, 2004: 436) Jak vymezil již Drucker, význam distribuce a neustálé obnovy znalostí a vědění je spojen s faktem, že v dnešní společnosti roste počet profesí s vysokou složitostí práce, tzv. vědomostních pracovníků, kteří se dle definice OECD vyznačují tím, že jsou vysoce kvalifikovaní a jejich pracovní činnost je spjatá s vytvářením a zpracováváním informací. (Veselý, 2004: 438) Právě cílovou skupinu výzkumu této diplomové práce je možné považovat za skupinu vědomostních pracovníků, jelikož náplň jejich práce spočívá zejména ve zpracovávání a vytváření informací (bude dále rozebráno v empirické části práce). U této skupiny je pak neustálá obnova vědění klíčová pro výkon jejich profese. Zároveň jsou na rozsah vědění navázány téměř všechny funkční společenské systémy, jako hospodářský, právní a zdravotní. (Wilke, 2000: 247 cit. dle Veselý, 2004: 437) Veselý (2004: 444) dále zmiňuje, že podmínkou pro dobrý výkon a produkci 10

11 firmy na trhu je nepřetržitý proces produkce, inovace, rozšiřování a aplikace vědomostí a znalostí. Tento proces lze souhrnně označit za celoživotního učení. 1.2 Celoživotní učení Následující část představí koncept celoživotního učení. Nejprve budou zmíněny mezinárodní strategické dokumenty, které se věnují právě rozvoji a podpoře celoživotního vzdělávání, čímž bude znázorněn význam, jaký je celoživotnímu vzdělávání věnován v celosvětovém měřítku. Tyto dokumenty směřují svá opatření především do oblastí národní, vládní úrovně, avšak pro reálné naplnění strategických cílů je nutné, aby tato opatření byla řešena právě na úrovni jednotlivců a organizací. Z toho důvodu je k tématu vzdělávání pracovníků v organizaci na místě přiblížit mezinárodní strategické dokumenty v oblasti celoživotního učení Strategické dokumenty v oblasti celoživotního učení Z charakteristik dnešní společnosti vědění plyne, jak bylo zmíněno výše, klíčový význam neustálé obnovy znalostí, tedy proces vzdělávání. Význam vzdělávání dokládají mnohé dokumenty a úmluvy mezinárodních organizací, v nichž si členské státy stanovují strategické cíle právě v oblasti vzdělávání včetně celoživotního učení. Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století (1997: 1) chápe vzdělávání jako stále pokračující proces zdokonalování znalostí a dovedností a také ( ) jako výjimečný prostředek formování osobnosti a budování partnerských vztahů Mezi své klíčové vize pro rozvoj společnosti v dokumentu Učení je skryté bohatství (Learning: the Treasure Within) pak řadí podporu celoživotního vzdělávání, které člověka jednak adaptuje na změny ve společnosti a změny v povaze práce, ale také přispívá k osobnímu rozvoji. Výsledkem by pak měl být přechod k tzv. učící se společnosti založené na získávání, aktualizaci a využívání znalostí. (UNESCO, 1997: 5-7) Komise Vzdělávání pro 21. století (1997: 59-61) dále upozorňuje na to, že proces vzdělávání v moderní společnosti již nelze vztahovat jen k raným fázím života člověka, naopak je nutné proces učení uskutečňovat v průběhu celého života, a to právě kvůli změnám ve struktuře společnosti i požadavkům na trhu práce, které si žádají 11

12 neustálou obnovu znalostí a dovedností. Počáteční vzdělání rychle zastarává, proces celoživotního učení tak může organizacím pomoci udržet kvalitní pracovní sílu, a tím zvyšovat a zkvalitňovat své produkty. Za vynikající vzdělávací prostředí pro dospělé považuje komise (UNESCO, 1997) pracoviště. Podobně byla na konferenci ministrů školství zemí OECD (Meeting of the Education Commitee at Ministeral Level) v Paříži v roce 1996 za jednu ze strategií celoživotního učení v dokumentu Making Lifelong Learning a Reality for All ustavena myšlenka, že celoživotní učení by se mělo odehrávat v místě výkonu povolání, tzn. aby šlo zároveň o proces učení a proces uplatnění nabytých znalostí v práci. (OECD, 1996: 95-96) Tyto deklarace jsou zásadní pro téma diplomové práce, jelikož zdůvodňují význam vzdělávacích procesů přímo na pracovišti jakožto jeden z projevů celoživotního vzdělávání. Významnou konferencí v oblasti vzdělávání byla i 5. mezinárodní konference UNESCO v Hamburku (the Fifth International Conference on Adult Education CONFINTEA V) v roce 1997, na základě které vznikly dva významné dokumenty, tzv. Hamburská deklarace a Agentura pro budoucnost. Mezi zásadní body pro téma této práce patří zejména to, že zde byla zdůrazněna role vzdělávání dospělých v moderní společnosti. Z tohoto důvodu se zúčastněné země (mezi nimi i ČR) zavázaly k tomu, že se budou zaměřovat na rozvíjení programů vzdělávání dospělých a to i v rámci perspektivy celoživotního vzdělání, zlepšování jejich kvality a rovněž, aby lidé mohli vyjádřit své požadavky na vzdělání. (MŠMT, 2004) Důležitým počinem k vytvoření globálního politického konsensu ohledně problematiky vzdělávání vzhledem k managementu lidských zdrojů bylo Memorandum o celoživotním učení (Memorandum on Lifelong Learning) Evropské unie z roku Dokument reaguje na změny v sociální a ekonomické oblasti a svými cíli chce jedince přizpůsobit požadavkům právě společnosti vědění (knowledge-based society), tak aby byl maximálně zajištěn seberozvoj v kontextu nových technologií a udržení si tak pracovního místa. Hlavními cíli zde je podpora aktivního občanství a podpora zaměstnatelnosti. Vzhledem k tématu diplomové práce je signifikantním principem růst investic v oblasti lidských zdrojů a rozvinutí efektivní vzdělávací metody v kontextu celoživotního učení. (Lima, Guimaraes, 2011: 86-92) Z českého prostředí je třeba zmínit dokument MPSV Strategie rozvoje lidských 12

13 zdrojů pro Českou republiku, v němž patří mezi specifické strategie i celoživotní učení. Hlavní doporučení směřují v první řadě do oblasti informovanosti, propagace a podpory celoživotního vzdělávání a dále do vývoje efektivních vyučovacích metod založených především na informačních technologiích. Dokument vedle toho stanovuje specifickou strategií i další vzdělávání, které chápe primárně v souvislosti se vzdělávacími aktivitami na pracovišti a které tak slouží k rozvoji zaměstnatelnosti. V této souvislosti dokument zmiňuje, že ve většině organizací v ČR chybí systémy vzdělávání pracovníků, čímž Česká republika značně zaostává za zeměmi Západní Evropy. Řešení vidí ve vytvoření právního rámce, který by stanovil pravidla financování aktivit v oblasti celoživotního učení, což by mohlo motivovat zaměstnavatele zajišťovat pro své zaměstnance vzdělávání. Dále považuje za zásadní i zapojit do tohoto procesu střední, vyšší a vysoké školy, které by tyto aktivity poskytovaly. (MPSV, 2003: 20-21, 24-45) Pro úroveň ČR je základním dokumentem pro koncepce a politiky v oblasti celoživotního učení Strategie celoživotního učení ČR (MŠMT, 2007), která stanovuje vize, hlavní strategické směry politik a návrhy opatření na podporu rozvoje celoživotního učení včetně provázanosti opatření na operační programy ČR pro období Se Strategií pak úzce souvisí její Implementační plán (MŠMT, 2008), který stanovuje již konkrétní cíle a měřitelná opatření pro dosažení cílů včetně termínů splnění, stanovení odpovědných orgánů a způsobu a výše finančního zabezpečení Jak stanovila Strategie celoživotního učení ČR, jako prostředky či mechanismy k naplnění představených strategií a rozvoji celoživotního vzdělávání ČR lze chápat projekty pro čerpání dotační podpory na vzdělávání ze Strukturálních fondů EU na období , konkrétně pak Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK). V tomto dokumentu lze vidět, že i strategie vázané na finanční podporu věnují značnou pozornost celoživotnímu učení a dalšímu vzdělávání dospělých na pracovišti, čímž přímo vybízejí k aktivitám, které vzdělávací procesy posilní. To je zásadní vzhledem k tématu práce, jelikož signalizuje, že je zde tlak na vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců. Tématu dalšího vzdělávání a celoživotního učení se věnují prioritní osy 3 a 4 OP VK. V prioritní ose 3 Další vzdělávání je za globální cíl stanoven: posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky 13

14 a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. (MŠMT, 2006: 85) Mezi podporované aktivity pak strategie řadí například tvorbu vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí pro vzdělávání dospělých ve vzdělávacích institucích. Příjemci těchto opatření jsou mimo jiné ústřední orgány státní správy a instituce terciárního vzdělávání. V prioritní ose 4 Systémový rámec celoživotního učení je pak globálním cílem: vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. (MŠMT, 2006: 89) Klíčovými aktivitami je pak rovněž zkvalitnění systému hodnocení a řízení lidských zdrojů a úprava podmínek pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání. (MŠMT, 2006: 85-94) Tyto strategické cíle se tedy přímo týkají zkoumané oblasti v diplomové práci a je třeba jim věnovat pozornost z toho důvodu, že legitimizují aktuálnost zkoumaného sociálního problému. Důraz na další vzdělávání dospělých se objevuje i v nejnovějších strategických dokumentech Evropské unie. Ve strategii Evropské unie Education and Training 2020 je jednou z podmínek přechodu na znalostně založenou společnost i kvalita lidských zdrojů. Proto byl koncilem EU stanoven jako první strategický cíl realizovat celoživotní učení a mobilitu. Referenčním ukazatelem, tzv. European benchmarks, pak pro tento cíl je, aby se do roku % populace ve věku let účastnilo dalšího vzdělávání. Vědomosti, znalosti a dovednosti jsou totiž dle EU předpokladem osobního rozvoje lidí a jejich aktivní účasti na veřejném životě i uplatnění na trhu práce. (European Union, 2009) Na úrovni ČR vznikla v návaznosti na evropský podnět Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která analyzuje současný stav vzdělávacího systému ČR a stanovuje základní rámec pro jeho další rozvoj. I tato strategie chápe jako základní charakteristiku vzdělávacího systému celoživotní učení, přičemž si za průřezové priority stanovuje snížit nerovnost ve vzdělání, podporovat kvalitní výuku a kvalitní učitele a efektivně řídit vzdělávací systém. Strategie rovněž stanovuje soustavu indikátorů, které mají explicitně popisovat žádoucí cílový stav, což se prozatím dle vlastních slov tvůrců strategie, dařilo v českém školství spíše vágně. (MŠMT, 2014) 14

15 1.2.2 Definice a typy celoživotního učení Jarvis (2010) považuje učení za podstatu lidského bytí. Učení dle něho podmiňuje bytí, ale zároveň je nutné pamatovat, že učení se odehrává v sociálním prostředí, které se neustále mění. Učení (learning) pak definuje jako proces, který probíhá v průběhu celého života a během kterého tělo i mysl získávají a osvojují si zkušenosti, jenž ve výsledku mění osobnost člověka. Vzdělávání (education) je pak dle něj poskytování příležitostí k učení. (Jarvis, 2010: 39) Dále Jarvis rozděluje tři základní typy vzdělávání formální (formal), neformální (non-formal) a informální (informal), které zároveň mohou probíhat ve dvou situacích, a to buď úmyslně, anebo nahodile. Takto vzniká šest základních situací, v nichž dochází k procesu učení. Celoživotní učení je pak druhem formálního učení. (Jarvis, 2010: 42-44) Ke konceptu celoživotního učení se jako první přihlásilo UNESCO, ale jeho význam zmiňoval již na začátku 20. století například Dewey ve své knize Education and Democracy. Dnes je však celoživotní učení více spjato s jeho pragmatickým významem pro zaměstnání než pro rozvoj osobnosti, jak tomu bylo právě v minulosti. Jarvis pak shrnuje, že v současnosti je celoživotní učení proces, při kterém je vzdělávání dospělých začleněno do formálního vzdělávacího systému jako systém vzdělávání při práci a pro práci (work-life education). (Jarvis, 2010: 46) Mezi další větve formálního vzdělávání dospělých patří další profesní rozvoj (continuing professional development), který je představován především krátkými kurzy pro specifické profese. Další vzdělávání (continuing education) je pak často chápáno podobně jako celoživotní učení, jeho definice se ale úžeji váže s rozvojem zaměstnanosti a profesním rozvojem, zahrnuje tedy především leadership training a rozvoj manažerských dovedností. (Jarvis, 2010: 46-47) Právě proces dalšího vzdělávání je předmětem zájmu této diplomové práce. V rámci formálního vzdělávání dospělých je pak možné ještě zmínit opakované vzdělávání (recurrent education), které nabízí lehce radikální alternativní systém, kdy jednou ze základních myšlenek je, aby si každý sám určil po základním vzdělání množství pokračujícího formálního vzdělávání. Každý má tak právo na několik let vzdělávání později během celého života, což má zaručovat rovnost a právo všech lidí na dostačující vzdělání. (Jarvis, 2010: 48-51) 15

16 Rabušicová a Rabušic (2008: 34) přehledně vyvozují vzájemnou souvislost a provázanost konceptů zmíněných výše a vytváří hierarchický model: Koncept společnosti vědění vyjadřuje klíčové principy moderní společnosti. Cílem společnosti vědění jsou koncepty celoživotního učení, celoživotní zaměstnanosti a aktivního občanství, které spočívají především v osobním rozvoji člověka a určují fungování a vývoj společnosti. Prostředkem k dosažení těchto cílových konceptů je vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a komunitní vzdělávání. Ze všech výše uvedených faktů vyplývá, že prostředkem k vyrovnání se s požadavky společnosti vědění a splnění cílů celoživotního učení je právě vzdělávání dospělých. Z toho důvodu je velice aktuální věnovat se v organizaci problematice dalšího vzdělávání dospělých a rozvoji lidských zdrojů. Tento argument legitimizuje téma diplomové práce a ukazuje jeho důležitost. Koncept rozvoje lidských zdrojů bude představen ve druhé kapitole, na základě seznámení se s jeho principy bude následně možné stanovit hlavní výzkumnou otázku. 1.3 Potřeba vzdělávání ve veřejném sektoru Veřejný sektor byl a bude největším sběratelem, uživatelem a držitelem informací, protože informace jsou základem fungování všech úrovní veřejné správy a výkonu jejich kompetencí a aktivit. Všechny organizace intenzivně využívají informace pro svou každodenní práci. (Wright, Nemec, 2003: 326) Autoři na základě tohoto faktu odkazují na dílo Reinventing Government dvojice autorů Osborna a Gaeblera (1992), podle kterého je nutná komplexní reforma veřejného sektoru, a to právě kvůli rozvoji informačních technologií, které souvisí s přechodem společnosti na znalostní. Reformy by měly cílit na zvyšování výkonnosti, na decentralizaci, růst transparentnosti a otevřenosti, zvyšování kvality veřejných služeb atd. Tento proces však započal již v 80. letech například s knihou Nella Euricha Corporate Classrooms, kdy se ve Velké Británii i ve Spojených státech šířila myšlenka, že společnosti, které pracují se znalostmi a které se tak rychle mění dle sociálního prostředí, se musí stát učícími 16

17 se organizacemi. Organizace proto zakládaly své tzv. univerzity, v nichž se rozvíjely organizační znalosti, a čímž se mimo jiné obrátila pozornost na rozvoj lidských zdrojů jako na disciplínu. (Jarvis, 2010: 48) I univerzitu, zkoumanou organizaci, lze označit za organizaci založenou na znalostech. V rámci představené myšlenky je proto nutné znalosti jejích zaměstnanců neustále obnovovat. Z toho důvodu je ve zkoumané organizaci zásadní soustředit se na proces učení a vzdělávání zaměstnanců. Lidských zdrojům ve veřejném sektoru se věnuje i Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, která byla zmíněna výše. Zde upozorňuje na to, že současně s reformou veřejné správy, která probíhá v podstatě neustále od roku 1989, je nutné soustředit se i na rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. Reálně však chybí kvalitní koncepce a dochází k častým odkladům reforem. Doporučení MPSV (2003: 30-32) směřuje do motivace pracovníků veřejné správy k osobnímu rozvoji, kdy vzdělávání bude začleněno do systému odměňování a hodnocení. Dle Strategie jsou klíčovými oblastmi vzdělávání zvyšovat manažerské dovednosti a znalosti vysokých státních úředníků, vybudovat z pracovníků veřejné správy aktivní činitele a nositele celkové reformy a modernizace, rozvíjet etické hodnoty a soft skills v oblasti jednání s klienty, poskytovat rady, předcházet problémům, řešit konflikty a překonávat administrativní a rezortní bariéry. Za vhodné učební metody pro pracovníky veřejné správy považuje učení akcí, případové studie, simulace, týmové projekty, analýza problémů a interaktivní programy. Zároveň zdůrazňuje, že i veřejná instituce se může stát učící se organizací. Koncept učící se organizace bude popsán v následující kapitole. První kapitola začlenila zkoumaný sociální problém vzdělávacích potřeb do širšího rámce problematiky celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Za pomoci představení významných strategických dokumentů a strategických cílů v oblasti celoživotního učení byl demonstrován sociální význam zkoumaného problému, což legitimizuje výzkum diplomové práce. Aplikační cíl výzkumu, tedy vytvoření vzdělávacích aktivit pro zaměstnance vybrané instituce, pak přispívá k naplňování zmíněných strategických cílů zaměřujících se na zvyšování účasti dospělých v dalším vzdělávání. 17

18 2 Strategický rozvoj lidských zdrojů v organizaci Jak vyplynulo z předešlé části, prostředkem k vyrovnání se s požadavky společnosti vědění je rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Následující část proto slouží k popisu problematiky, která je spojena s konceptem vzdělávání v organizaci, a tím pádem i s konceptem vzdělávacích potřeb. Svým zaměřením se tedy váže k odpovědi na hlavní výzkumnou otázku. Pro pochopení problematiky vzdělávání zaměstnanců v organizaci je nutné se v prvé řadě seznámit s konceptem rozvoje lidských zdrojů jako jednou z aktivit řízení lidských zdrojů, který pomůže popsat zkoumaný sociální problém. Kapitola proto představí principy strategického rozvoje lidských zdrojů se zdůvodněním, proč je tato činnost v rámci řízení lidských zdrojů klíčová a proč je nutné věnovat všem pracovníkům v organizaci stejnou pozornost v oblasti zajišťování vzdělávání, a zároveň co vzdělávání pracovníků organizaci přináší. Tyto zásady budou následně využity při designování výzkumu diplomové práce. Rozvoj lidských zdrojů je jednou ze základních aktivit personálního řízení, a to společně s procesy zabezpečování pracovních zdrojů, řízení výkonu, odměňování, péčí o zaměstnanecké vztahy, poskytování služeb pro zaměstnance a správou jejich osobních záležitostí. Rozvoj lidských zdrojů se pak dále dělí do tří základních procesů, kterými jsou rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, rozvoj manažerů a řízení kariéry. (Armstrong, 1999: 44-45) Armstrong (2007: 441) definuje rozvoj lidských zdrojů takto: Rozvoj lidských zdrojů spočívá v poskytování příležitostí k učení, rozvoji a výcviku za účelem zlepšování výkonu jedince, týmu i organizace. Strategický rozvoj lidských zdrojů je pak možné chápat jako souhrn politik organizace či podniku ohledně toho, jak k naplňování podnikové strategie přispívá strategie rozvoje lidských zdrojů. (Armstrong, 2007: 443) Konkrétně strategický rozvoj lidských zdrojů definoval například Walton (1999 in Armstrong, 2007: 443) jako: zavádění, vyřazování, modifikování, řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince i týmy vybavuje 18

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons)

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Cílem projektu bylo vypracovat soubor dlouhodobých scénářů pro budoucnost vzdělávání do roku 2025 a dál v kontextu očekávaných sociálních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Tvorba a úloha rozvojových, adaptačních a motivačních plánů Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více