Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc."

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci Bc. Sabina Coufalová Vedoucí diplomové práce: PhDr. Markéta Horákova, Ph.D. Brno 2014

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Markéty Horákové, Ph.D. a uvedla jsem všechny použité literární a jiné odborné zdroje. V Brně dne 18. prosince Sabina Coufalová 2

3 Poděkování Děkuji v prvé řadě PhDr. Markétě Horákové, Ph.D. za vynikající odborné vedení, trpělivost, profesionální přístup a cenné připomínky při spolupráci na tvorbě této diplomové práce. Dále děkuji vedoucí personálního oddělení zkoumané instituce za čas a ochotu při poskytování informací i za spolupráci při organizaci výzkumu. Mé díky patří rovněž všem účastníkům výzkumu. Na tomto místě chci poděkovat i Šárce Hrabinové za motivaci a podporu při psaní této práce. 3

4 Obsah OBSAH...4 ÚVOD...7 I. TEORETICKÁ ČÁST ZNALOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI SOUČASNÁ SPOLEČNOST JAKO SPOLEČNOST VĚDĚNÍ CELOŽIVOTNÍ UČENÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ DEFINICE A TYPY CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ POTŘEBA VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU STRATEGICKÝ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ORGANIZACI UČÍCÍ SE ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V ORGANIZACI VÝHODY VZDĚLÁVÁNÍ V ORGANIZACI PODMÍNKY PRO EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY PŘI TVORBĚ PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ CYKLUS TVORBY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ IDENTIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ANALÝZA PRACOVNÍHO MÍSTA A PROFIL ROLE ŠETŘENÍ O VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKACE BARIÉR V UČENÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE VEŘEJNÉM SEKTORU V PRAXI V ČR VEŘEJNÝ SEKTOR A JEHO SPECIFIKA ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VEŘEJNÉM VYSOKÉM ŠKOLSTVÍ ČR STATISTIKY ÚČASTI V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU ČR

5 II. METODOLOGICKÁ ČÁST POPIS VÝZKUMU A VÝZKUMNÉ STRATEGIE HLAVNÍ VÝZKUMNÁ OTÁZKA DÍLČÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY OPERACIONALIZACE VÝZKUMNÁ STRATEGIE VÝZKUMNÝ VZOREK JEDNOTKA ZKOUMÁNÍ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ TECHNIKA SBĚRU DAT TRIANGULACE PRŮBĚH VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ A ANALÝZY DAT REFLEXE VÝZKUMU A JEHO LIMITY...62 III. EMPIRICKÁ ČÁST VÝSLEDKY VÝZKUMU DVO 1: JAKÝ JE PROFIL ROLE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI? POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA ODBORU POPIS KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ PRO VÝKON ROLE VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA PRACOVNÍ PODMÍNKY MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ V ORGANIZACI MOTIVACE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ODBORU DÍLČÍ ZÁVĚR DVO 2: JAKÉ JSOU REÁLNÉ KOMPETENCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI? DÍLČÍ ZÁVĚR DVO 3: JAKÁ JE MEZERA VE VÝKONNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI? DÍLČÍ ZÁVĚR DVO 4: JAKÉ MEZERY POCIŤUJÍ VE VÝKONU SVÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI? DÍLČÍ ZÁVĚR

6 6.5 DVO 5: JAKÉ MEZERY POCIŤUJÍ VE VÝKONU PRÁCE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ADMINISTRATIVY A SPRÁVY VE VYBRANÉ VYSOKOŠKOLSKÉ INSTITUCI JEJICH NADŘÍZENÍ? PODMÍNKY PRO ŽÁDOUCÍ VÝKON ÚROVEŇ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽÁDOUCÍ VÝKON MÍRA MOTIVACE OVLIVŇUJÍCÍ VÝKON OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEDOUCÍ ODBORŮ Z POHLEDU JEJICH NADŘÍZENÝCH DÍLČÍ ZÁVĚR ZÁVĚR DOPORUČENÍ VYTVOŘIT PROSTŘEDÍ UČÍCÍ SE ORGANIZACE VYPRACOVAT POPISY PRÁCE VEDOUCÍCH ODBORŮ ZAVEDENÍ HODNOTÍCÍHO PROCESU VEDOUCÍCH ODBORŮ VYUŽITÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ DALŠÍ MOŽNOSTI IDENTIFIKACE VZDĚLÁVACÍ MEZERY POUŽITÁ LITERATURA ANOTACE ANNOTATION REJSTŘÍK PŘÍLOHA 1: INFORMOVANÝ SOUHLAS PŘÍLOHA 2: SADY OTÁZEK PRO ROZHOVORY PŘÍLOHA 3: STRUKTURA RESPONDENTŮ STAŤ

7 Úvod Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. To nejlepší v životě je zůstat mladým. Henry Ford Má-li se firmám v dnešním světě dařit, musejí být ochotné učit se. To vyžaduje si uvědomit si, že nejsou dokonalé. Proto si úspěšný podnik je vědom potřeby neustálého zlepšování a hledá možnosti co nejlepšího sebeprosazení. (Vodák, Kucharčíková, 2007: 16) Toto tvrzení vychází z předpokladu, že v dnešní společnosti založené na znalostech již není rozhodujícím prvkem pro úspěch organizace pouze její hmotný majetek, ale na stejnou úroveň se dostávají vzdělaní zaměstnanci, kteří efektivně spolupracují, sdílejí informace a neustále se rozvíjí. P. F. Drucker pak hovoří o tom, že jediným zdrojem konkurenční výhody organizace se postupně stanou kvalifikovaní a vzdělaní lidé. (Vodák, Kucharčíková, 2007) Tyto argumenty dokládají, že procesy rozvoje a vzdělávání zaměstnanců jsou v současnosti jedním z nejzásadnějších činností personálního manažera a je tudíž potřeba upozornit na jejich důležitost. Z těchto důvodů se téma diplomové práce zaměří na oblast vzdělávání pracovníků, a to ve specifickém prostředí veřejného sektoru, ve vysokoškolské instituci. Téma vzdělávání pracovníků považuji ve všech typech organizací v moderní společnosti za klíčový proces, pokud chce být organizace výkonnou, flexibilní a poskytovat kvalitní služby, a nemusí se jednat jen o ziskový, soukromý sektor. Jak upozorňuje Zack, (2003 cit. dle Mužík, 2012: 139) některé organizace, jejichž výstupem jsou znalosti a jsou tedy svou povahou informační, se domnívají, že nepotřebují změnit svůj systém vzdělávání. Je možné, že tento jev se mohl dotknout i administrativních pracovníků ve vysokoškolských institucích, kteří působí právě v informačních organizacích, tudíž by na ně mohlo být nahlíženo jako na ty, kteří už operují dostatkem potřebných znalostí anebo si případně chybějící znalosti doplní z vlastní vůle ve svém volném čase. Symbolickým cílem diplomové práce je proto prozkoumat, jak je vzdělávání 7

8 neakademických pracovníků vnímáno na vysokoškolské půdě a jaká je jim věnována pozornost z pohledu personálního managementu. Opatření v podobě kariérních řádů, nabídky dalšího profesního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů jsou totiž primárně směřovány mezi akademické pracovníky. Role neakademických pracovníků je přitom ve vysokoškolských institucích v určitých oblastech klíčová, a proto je nutná jejich vysoká kvalifikace. I samotný vedoucí management univerzit vyžaduje po neakademických pracovnících kvalitní a odborné výstupy práce, jelikož od těchto výstupů se odvíjí strategické rozhodovací procesy. Za konkrétní nežádoucí stav považuji to, že ve vybrané vysokoškolské instituci nejsou zanalyzovány vzdělávací potřeby neakademických pracovníků. Jako nejvíce problematické vnímám to, že vzdělávací opatření pro neakademické pracovníky jsou spíše nárazová, vzdělávací programy zde tedy nemají systematickou a tím pádem efektivní a strategickou povahu. Cílem diplomové práce je prozkoumat, jaké potřeby dalšího profesního vzdělávání má střední management vybrané vysokoškolské instituce. Cílovou skupinou jsou tedy vedoucí jednotlivých odborů rektorátu vybrané vysokoškolské instituce. Výzkumným záměrem práce je provést strategickou analýzu, jejímž výstupem bude návrh strategického cíle pro potřeby organizační změny. Z hlediska typu výzkumu je možné práci označit jako evaluaci, analýzu potřeb zaměstnanců středního managementu dané vysokoškolské instituce vzhledem k jejich dalšímu profesnímu vzdělávání. Aplikačním cílem diplomové práce je, aby byl vytvořen systematický a strategický proces dalšího vzdělávání neakademických pracovníků s ohledem na jejich potřeby a zájmy v jejich pracovní pozici. Popsaný žádoucí stav by měl prospět akademickým pracovníkům, kterým neakademičtí pracovníci poskytují servis. Zároveň i vedoucímu managementu univerzity, kterému neakademičtí pracovníci připravují podklady pro rozhodování, tudíž by se díky rozšíření znalostí mohly tyto zpracovávané podklady zkvalitnit a tím pozitivně ovlivnit rozhodování o směřování vysoké školy. Hlavní výzkumná otázka zni: Jaké jsou vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vybrané vysokoškolské instituci vzhledem k jejich pracovní náplni? 8

9 I. Teoretická část 1 Znalosti a vzdělávání v současné společnosti Ačkoli je pojem učení a vzdělávání spojen v myšlení lidí především s dětstvím a dospíváním, potřeba učit se zůstává dle Jarvise (1992 cit. dle Novotný, 2009: 62) v každé etapě lidského života, jelikož pomáhá jedinci vyrovnat se s novými situacemi, které nastávají v době individuálních či sociálních změn. Vzdělávání a učení se tedy stává jedinečnou lidskou potřebou. Toto tvrzení dokládá Jarvis psychologickými (Maslow), pedagogickými (Tough) či sociologickými (Schutz, Luckmann) koncepty. Zásadní charakter potřeby vzdělávání vyplyne rovněž z první kapitoly, v níž bude charakterizován koncept současné společnosti jako společnosti vědění. První kapitola přibližuje důležitou roli znalostí a jejich neustálé obnovy v dnešní společnosti a tím zdůrazňuje potřebu vzdělávání a celoživotního učení, mezi které patří i vzdělávání na pracovišti, jemuž je věnováno téma diplomové práce. Následující text tedy upozorňuje na zkoumaný sociální problém a zasazuje problematiku do širšího kontextu. 1.1 Současná společnost jako společnost vědění Pro pochopení důležitosti významu celoživotního vzdělávání je nutné seznámit se s charakteristikami současné společnosti, ve které probíhá život člověka. Jednou z hlavních teorií popisující moderní společnost je koncept společnosti vědění. Existuje několik vymezení a definic společnosti vědění. První teoreticky vymezil společnost vědění (tzv. knowledge society) Peter F. Drucker ve své knize The Age of Discontinuity. Vznik společnosti vědění dává do souvislosti s nárůstem tzv. knowledge workers v moderní společnosti, tedy se skupinou lidí, jejichž obsah práce je závislý na úrovni jejich znalostí a ne na jejich fyzických předpokladech, 9

10 jak tomu bylo v době průmyslové společnosti. Jelikož byli pracovníci se znalostmi lépe placeni a měli lepší pracovní podmínky, staly se znalosti hlavní určující cenou v americké ekonomice. Produkce znalostí se proto stala klíčovou ekonomickou výhodou a úspěchem země. Pro moderní společnost tedy představují znalosti a tzv. knowledge workers hlavní zdroj vývoje a příjmu. Drucker ale současně upozorňuje, že jenom samotné vlastnictví znalostí nestačí, je nutné informace vhodně zpracovávat a rozvíjet je. (Drucker, 2008: ) Na Druckera pak navazuje ve svých úvahách řada autorů. Například Provazník zmiňuje jednu z charakteristik společnosti vědění, která je pro tuto diplomovou práci zásadní, a to, že za základní proces ve společnosti považuje rozvoj lidských zdrojů a rozvoj lidského potenciálu, přičemž subjektem jednání je zde člověk. (Provazník et. al, 1998: 205 cit. dle Veselý, 2004: 436). Podstatou dnešní společnosti je tedy vědění, které člověku umožňuje intelektovou a manuální činnost. (David, Foray, 2002: 12 cit. dle Veselý, 2004: 436) Vedle toho vznikají další koncepty, které se ale svou myšlenkou od teorie společnosti vědění odlišují. Například koncept společnosti založené na znalostech, podle kterého jsou strategickým prvkem společnosti informace. Podle kritiků tohoto konceptu jsou však informace pasivní data, do pohybu a interpretace je uvádí právě až člověk. (Veselý, 2004: 436) Jak vymezil již Drucker, význam distribuce a neustálé obnovy znalostí a vědění je spojen s faktem, že v dnešní společnosti roste počet profesí s vysokou složitostí práce, tzv. vědomostních pracovníků, kteří se dle definice OECD vyznačují tím, že jsou vysoce kvalifikovaní a jejich pracovní činnost je spjatá s vytvářením a zpracováváním informací. (Veselý, 2004: 438) Právě cílovou skupinu výzkumu této diplomové práce je možné považovat za skupinu vědomostních pracovníků, jelikož náplň jejich práce spočívá zejména ve zpracovávání a vytváření informací (bude dále rozebráno v empirické části práce). U této skupiny je pak neustálá obnova vědění klíčová pro výkon jejich profese. Zároveň jsou na rozsah vědění navázány téměř všechny funkční společenské systémy, jako hospodářský, právní a zdravotní. (Wilke, 2000: 247 cit. dle Veselý, 2004: 437) Veselý (2004: 444) dále zmiňuje, že podmínkou pro dobrý výkon a produkci 10

11 firmy na trhu je nepřetržitý proces produkce, inovace, rozšiřování a aplikace vědomostí a znalostí. Tento proces lze souhrnně označit za celoživotního učení. 1.2 Celoživotní učení Následující část představí koncept celoživotního učení. Nejprve budou zmíněny mezinárodní strategické dokumenty, které se věnují právě rozvoji a podpoře celoživotního vzdělávání, čímž bude znázorněn význam, jaký je celoživotnímu vzdělávání věnován v celosvětovém měřítku. Tyto dokumenty směřují svá opatření především do oblastí národní, vládní úrovně, avšak pro reálné naplnění strategických cílů je nutné, aby tato opatření byla řešena právě na úrovni jednotlivců a organizací. Z toho důvodu je k tématu vzdělávání pracovníků v organizaci na místě přiblížit mezinárodní strategické dokumenty v oblasti celoživotního učení Strategické dokumenty v oblasti celoživotního učení Z charakteristik dnešní společnosti vědění plyne, jak bylo zmíněno výše, klíčový význam neustálé obnovy znalostí, tedy proces vzdělávání. Význam vzdělávání dokládají mnohé dokumenty a úmluvy mezinárodních organizací, v nichž si členské státy stanovují strategické cíle právě v oblasti vzdělávání včetně celoživotního učení. Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století (1997: 1) chápe vzdělávání jako stále pokračující proces zdokonalování znalostí a dovedností a také ( ) jako výjimečný prostředek formování osobnosti a budování partnerských vztahů Mezi své klíčové vize pro rozvoj společnosti v dokumentu Učení je skryté bohatství (Learning: the Treasure Within) pak řadí podporu celoživotního vzdělávání, které člověka jednak adaptuje na změny ve společnosti a změny v povaze práce, ale také přispívá k osobnímu rozvoji. Výsledkem by pak měl být přechod k tzv. učící se společnosti založené na získávání, aktualizaci a využívání znalostí. (UNESCO, 1997: 5-7) Komise Vzdělávání pro 21. století (1997: 59-61) dále upozorňuje na to, že proces vzdělávání v moderní společnosti již nelze vztahovat jen k raným fázím života člověka, naopak je nutné proces učení uskutečňovat v průběhu celého života, a to právě kvůli změnám ve struktuře společnosti i požadavkům na trhu práce, které si žádají 11

12 neustálou obnovu znalostí a dovedností. Počáteční vzdělání rychle zastarává, proces celoživotního učení tak může organizacím pomoci udržet kvalitní pracovní sílu, a tím zvyšovat a zkvalitňovat své produkty. Za vynikající vzdělávací prostředí pro dospělé považuje komise (UNESCO, 1997) pracoviště. Podobně byla na konferenci ministrů školství zemí OECD (Meeting of the Education Commitee at Ministeral Level) v Paříži v roce 1996 za jednu ze strategií celoživotního učení v dokumentu Making Lifelong Learning a Reality for All ustavena myšlenka, že celoživotní učení by se mělo odehrávat v místě výkonu povolání, tzn. aby šlo zároveň o proces učení a proces uplatnění nabytých znalostí v práci. (OECD, 1996: 95-96) Tyto deklarace jsou zásadní pro téma diplomové práce, jelikož zdůvodňují význam vzdělávacích procesů přímo na pracovišti jakožto jeden z projevů celoživotního vzdělávání. Významnou konferencí v oblasti vzdělávání byla i 5. mezinárodní konference UNESCO v Hamburku (the Fifth International Conference on Adult Education CONFINTEA V) v roce 1997, na základě které vznikly dva významné dokumenty, tzv. Hamburská deklarace a Agentura pro budoucnost. Mezi zásadní body pro téma této práce patří zejména to, že zde byla zdůrazněna role vzdělávání dospělých v moderní společnosti. Z tohoto důvodu se zúčastněné země (mezi nimi i ČR) zavázaly k tomu, že se budou zaměřovat na rozvíjení programů vzdělávání dospělých a to i v rámci perspektivy celoživotního vzdělání, zlepšování jejich kvality a rovněž, aby lidé mohli vyjádřit své požadavky na vzdělání. (MŠMT, 2004) Důležitým počinem k vytvoření globálního politického konsensu ohledně problematiky vzdělávání vzhledem k managementu lidských zdrojů bylo Memorandum o celoživotním učení (Memorandum on Lifelong Learning) Evropské unie z roku Dokument reaguje na změny v sociální a ekonomické oblasti a svými cíli chce jedince přizpůsobit požadavkům právě společnosti vědění (knowledge-based society), tak aby byl maximálně zajištěn seberozvoj v kontextu nových technologií a udržení si tak pracovního místa. Hlavními cíli zde je podpora aktivního občanství a podpora zaměstnatelnosti. Vzhledem k tématu diplomové práce je signifikantním principem růst investic v oblasti lidských zdrojů a rozvinutí efektivní vzdělávací metody v kontextu celoživotního učení. (Lima, Guimaraes, 2011: 86-92) Z českého prostředí je třeba zmínit dokument MPSV Strategie rozvoje lidských 12

13 zdrojů pro Českou republiku, v němž patří mezi specifické strategie i celoživotní učení. Hlavní doporučení směřují v první řadě do oblasti informovanosti, propagace a podpory celoživotního vzdělávání a dále do vývoje efektivních vyučovacích metod založených především na informačních technologiích. Dokument vedle toho stanovuje specifickou strategií i další vzdělávání, které chápe primárně v souvislosti se vzdělávacími aktivitami na pracovišti a které tak slouží k rozvoji zaměstnatelnosti. V této souvislosti dokument zmiňuje, že ve většině organizací v ČR chybí systémy vzdělávání pracovníků, čímž Česká republika značně zaostává za zeměmi Západní Evropy. Řešení vidí ve vytvoření právního rámce, který by stanovil pravidla financování aktivit v oblasti celoživotního učení, což by mohlo motivovat zaměstnavatele zajišťovat pro své zaměstnance vzdělávání. Dále považuje za zásadní i zapojit do tohoto procesu střední, vyšší a vysoké školy, které by tyto aktivity poskytovaly. (MPSV, 2003: 20-21, 24-45) Pro úroveň ČR je základním dokumentem pro koncepce a politiky v oblasti celoživotního učení Strategie celoživotního učení ČR (MŠMT, 2007), která stanovuje vize, hlavní strategické směry politik a návrhy opatření na podporu rozvoje celoživotního učení včetně provázanosti opatření na operační programy ČR pro období Se Strategií pak úzce souvisí její Implementační plán (MŠMT, 2008), který stanovuje již konkrétní cíle a měřitelná opatření pro dosažení cílů včetně termínů splnění, stanovení odpovědných orgánů a způsobu a výše finančního zabezpečení Jak stanovila Strategie celoživotního učení ČR, jako prostředky či mechanismy k naplnění představených strategií a rozvoji celoživotního vzdělávání ČR lze chápat projekty pro čerpání dotační podpory na vzdělávání ze Strukturálních fondů EU na období , konkrétně pak Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OP VK). V tomto dokumentu lze vidět, že i strategie vázané na finanční podporu věnují značnou pozornost celoživotnímu učení a dalšímu vzdělávání dospělých na pracovišti, čímž přímo vybízejí k aktivitám, které vzdělávací procesy posilní. To je zásadní vzhledem k tématu práce, jelikož signalizuje, že je zde tlak na vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců. Tématu dalšího vzdělávání a celoživotního učení se věnují prioritní osy 3 a 4 OP VK. V prioritní ose 3 Další vzdělávání je za globální cíl stanoven: posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky 13

14 a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. (MŠMT, 2006: 85) Mezi podporované aktivity pak strategie řadí například tvorbu vzdělávacích modulů zaměřených na podporu obecných kompetencí pro vzdělávání dospělých ve vzdělávacích institucích. Příjemci těchto opatření jsou mimo jiné ústřední orgány státní správy a instituce terciárního vzdělávání. V prioritní ose 4 Systémový rámec celoživotního učení je pak globálním cílem: vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení. (MŠMT, 2006: 89) Klíčovými aktivitami je pak rovněž zkvalitnění systému hodnocení a řízení lidských zdrojů a úprava podmínek pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání. (MŠMT, 2006: 85-94) Tyto strategické cíle se tedy přímo týkají zkoumané oblasti v diplomové práci a je třeba jim věnovat pozornost z toho důvodu, že legitimizují aktuálnost zkoumaného sociálního problému. Důraz na další vzdělávání dospělých se objevuje i v nejnovějších strategických dokumentech Evropské unie. Ve strategii Evropské unie Education and Training 2020 je jednou z podmínek přechodu na znalostně založenou společnost i kvalita lidských zdrojů. Proto byl koncilem EU stanoven jako první strategický cíl realizovat celoživotní učení a mobilitu. Referenčním ukazatelem, tzv. European benchmarks, pak pro tento cíl je, aby se do roku % populace ve věku let účastnilo dalšího vzdělávání. Vědomosti, znalosti a dovednosti jsou totiž dle EU předpokladem osobního rozvoje lidí a jejich aktivní účasti na veřejném životě i uplatnění na trhu práce. (European Union, 2009) Na úrovni ČR vznikla v návaznosti na evropský podnět Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která analyzuje současný stav vzdělávacího systému ČR a stanovuje základní rámec pro jeho další rozvoj. I tato strategie chápe jako základní charakteristiku vzdělávacího systému celoživotní učení, přičemž si za průřezové priority stanovuje snížit nerovnost ve vzdělání, podporovat kvalitní výuku a kvalitní učitele a efektivně řídit vzdělávací systém. Strategie rovněž stanovuje soustavu indikátorů, které mají explicitně popisovat žádoucí cílový stav, což se prozatím dle vlastních slov tvůrců strategie, dařilo v českém školství spíše vágně. (MŠMT, 2014) 14

15 1.2.2 Definice a typy celoživotního učení Jarvis (2010) považuje učení za podstatu lidského bytí. Učení dle něho podmiňuje bytí, ale zároveň je nutné pamatovat, že učení se odehrává v sociálním prostředí, které se neustále mění. Učení (learning) pak definuje jako proces, který probíhá v průběhu celého života a během kterého tělo i mysl získávají a osvojují si zkušenosti, jenž ve výsledku mění osobnost člověka. Vzdělávání (education) je pak dle něj poskytování příležitostí k učení. (Jarvis, 2010: 39) Dále Jarvis rozděluje tři základní typy vzdělávání formální (formal), neformální (non-formal) a informální (informal), které zároveň mohou probíhat ve dvou situacích, a to buď úmyslně, anebo nahodile. Takto vzniká šest základních situací, v nichž dochází k procesu učení. Celoživotní učení je pak druhem formálního učení. (Jarvis, 2010: 42-44) Ke konceptu celoživotního učení se jako první přihlásilo UNESCO, ale jeho význam zmiňoval již na začátku 20. století například Dewey ve své knize Education and Democracy. Dnes je však celoživotní učení více spjato s jeho pragmatickým významem pro zaměstnání než pro rozvoj osobnosti, jak tomu bylo právě v minulosti. Jarvis pak shrnuje, že v současnosti je celoživotní učení proces, při kterém je vzdělávání dospělých začleněno do formálního vzdělávacího systému jako systém vzdělávání při práci a pro práci (work-life education). (Jarvis, 2010: 46) Mezi další větve formálního vzdělávání dospělých patří další profesní rozvoj (continuing professional development), který je představován především krátkými kurzy pro specifické profese. Další vzdělávání (continuing education) je pak často chápáno podobně jako celoživotní učení, jeho definice se ale úžeji váže s rozvojem zaměstnanosti a profesním rozvojem, zahrnuje tedy především leadership training a rozvoj manažerských dovedností. (Jarvis, 2010: 46-47) Právě proces dalšího vzdělávání je předmětem zájmu této diplomové práce. V rámci formálního vzdělávání dospělých je pak možné ještě zmínit opakované vzdělávání (recurrent education), které nabízí lehce radikální alternativní systém, kdy jednou ze základních myšlenek je, aby si každý sám určil po základním vzdělání množství pokračujícího formálního vzdělávání. Každý má tak právo na několik let vzdělávání později během celého života, což má zaručovat rovnost a právo všech lidí na dostačující vzdělání. (Jarvis, 2010: 48-51) 15

16 Rabušicová a Rabušic (2008: 34) přehledně vyvozují vzájemnou souvislost a provázanost konceptů zmíněných výše a vytváří hierarchický model: Koncept společnosti vědění vyjadřuje klíčové principy moderní společnosti. Cílem společnosti vědění jsou koncepty celoživotního učení, celoživotní zaměstnanosti a aktivního občanství, které spočívají především v osobním rozvoji člověka a určují fungování a vývoj společnosti. Prostředkem k dosažení těchto cílových konceptů je vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a komunitní vzdělávání. Ze všech výše uvedených faktů vyplývá, že prostředkem k vyrovnání se s požadavky společnosti vědění a splnění cílů celoživotního učení je právě vzdělávání dospělých. Z toho důvodu je velice aktuální věnovat se v organizaci problematice dalšího vzdělávání dospělých a rozvoji lidských zdrojů. Tento argument legitimizuje téma diplomové práce a ukazuje jeho důležitost. Koncept rozvoje lidských zdrojů bude představen ve druhé kapitole, na základě seznámení se s jeho principy bude následně možné stanovit hlavní výzkumnou otázku. 1.3 Potřeba vzdělávání ve veřejném sektoru Veřejný sektor byl a bude největším sběratelem, uživatelem a držitelem informací, protože informace jsou základem fungování všech úrovní veřejné správy a výkonu jejich kompetencí a aktivit. Všechny organizace intenzivně využívají informace pro svou každodenní práci. (Wright, Nemec, 2003: 326) Autoři na základě tohoto faktu odkazují na dílo Reinventing Government dvojice autorů Osborna a Gaeblera (1992), podle kterého je nutná komplexní reforma veřejného sektoru, a to právě kvůli rozvoji informačních technologií, které souvisí s přechodem společnosti na znalostní. Reformy by měly cílit na zvyšování výkonnosti, na decentralizaci, růst transparentnosti a otevřenosti, zvyšování kvality veřejných služeb atd. Tento proces však započal již v 80. letech například s knihou Nella Euricha Corporate Classrooms, kdy se ve Velké Británii i ve Spojených státech šířila myšlenka, že společnosti, které pracují se znalostmi a které se tak rychle mění dle sociálního prostředí, se musí stát učícími 16

17 se organizacemi. Organizace proto zakládaly své tzv. univerzity, v nichž se rozvíjely organizační znalosti, a čímž se mimo jiné obrátila pozornost na rozvoj lidských zdrojů jako na disciplínu. (Jarvis, 2010: 48) I univerzitu, zkoumanou organizaci, lze označit za organizaci založenou na znalostech. V rámci představené myšlenky je proto nutné znalosti jejích zaměstnanců neustále obnovovat. Z toho důvodu je ve zkoumané organizaci zásadní soustředit se na proces učení a vzdělávání zaměstnanců. Lidských zdrojům ve veřejném sektoru se věnuje i Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, která byla zmíněna výše. Zde upozorňuje na to, že současně s reformou veřejné správy, která probíhá v podstatě neustále od roku 1989, je nutné soustředit se i na rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. Reálně však chybí kvalitní koncepce a dochází k častým odkladům reforem. Doporučení MPSV (2003: 30-32) směřuje do motivace pracovníků veřejné správy k osobnímu rozvoji, kdy vzdělávání bude začleněno do systému odměňování a hodnocení. Dle Strategie jsou klíčovými oblastmi vzdělávání zvyšovat manažerské dovednosti a znalosti vysokých státních úředníků, vybudovat z pracovníků veřejné správy aktivní činitele a nositele celkové reformy a modernizace, rozvíjet etické hodnoty a soft skills v oblasti jednání s klienty, poskytovat rady, předcházet problémům, řešit konflikty a překonávat administrativní a rezortní bariéry. Za vhodné učební metody pro pracovníky veřejné správy považuje učení akcí, případové studie, simulace, týmové projekty, analýza problémů a interaktivní programy. Zároveň zdůrazňuje, že i veřejná instituce se může stát učící se organizací. Koncept učící se organizace bude popsán v následující kapitole. První kapitola začlenila zkoumaný sociální problém vzdělávacích potřeb do širšího rámce problematiky celoživotního učení a vzdělávání dospělých. Za pomoci představení významných strategických dokumentů a strategických cílů v oblasti celoživotního učení byl demonstrován sociální význam zkoumaného problému, což legitimizuje výzkum diplomové práce. Aplikační cíl výzkumu, tedy vytvoření vzdělávacích aktivit pro zaměstnance vybrané instituce, pak přispívá k naplňování zmíněných strategických cílů zaměřujících se na zvyšování účasti dospělých v dalším vzdělávání. 17

18 2 Strategický rozvoj lidských zdrojů v organizaci Jak vyplynulo z předešlé části, prostředkem k vyrovnání se s požadavky společnosti vědění je rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Následující část proto slouží k popisu problematiky, která je spojena s konceptem vzdělávání v organizaci, a tím pádem i s konceptem vzdělávacích potřeb. Svým zaměřením se tedy váže k odpovědi na hlavní výzkumnou otázku. Pro pochopení problematiky vzdělávání zaměstnanců v organizaci je nutné se v prvé řadě seznámit s konceptem rozvoje lidských zdrojů jako jednou z aktivit řízení lidských zdrojů, který pomůže popsat zkoumaný sociální problém. Kapitola proto představí principy strategického rozvoje lidských zdrojů se zdůvodněním, proč je tato činnost v rámci řízení lidských zdrojů klíčová a proč je nutné věnovat všem pracovníkům v organizaci stejnou pozornost v oblasti zajišťování vzdělávání, a zároveň co vzdělávání pracovníků organizaci přináší. Tyto zásady budou následně využity při designování výzkumu diplomové práce. Rozvoj lidských zdrojů je jednou ze základních aktivit personálního řízení, a to společně s procesy zabezpečování pracovních zdrojů, řízení výkonu, odměňování, péčí o zaměstnanecké vztahy, poskytování služeb pro zaměstnance a správou jejich osobních záležitostí. Rozvoj lidských zdrojů se pak dále dělí do tří základních procesů, kterými jsou rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, rozvoj manažerů a řízení kariéry. (Armstrong, 1999: 44-45) Armstrong (2007: 441) definuje rozvoj lidských zdrojů takto: Rozvoj lidských zdrojů spočívá v poskytování příležitostí k učení, rozvoji a výcviku za účelem zlepšování výkonu jedince, týmu i organizace. Strategický rozvoj lidských zdrojů je pak možné chápat jako souhrn politik organizace či podniku ohledně toho, jak k naplňování podnikové strategie přispívá strategie rozvoje lidských zdrojů. (Armstrong, 2007: 443) Konkrétně strategický rozvoj lidských zdrojů definoval například Walton (1999 in Armstrong, 2007: 443) jako: zavádění, vyřazování, modifikování, řízení a usměrňování procesů, které všechny jedince i týmy vybavuje 18

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Další vzdělávání 2016+

Další vzdělávání 2016+ Další vzdělávání 2016+ Monika Měšťanová 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Strategie vzdělávací politiky 2020 http://www.vzdelavani2020.cz/index.html

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální grant: Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji realizovaný v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 21. 1. 2013 Zlín TENTO

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL

MASARYKOVA UNIVERZITA. PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií PROBLEMATIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDNÍCH ŠKOL BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu ČAPV, České Budějovice, 2007 Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Ústav pedagogických věd FF MU v Brně A. Nováka 1 602 00 Brno e-mail: novotny@phil.muni.cz Příspěvek

Více