Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/ je financován ze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze"

Transkript

1

2 Efektivní opatření s cílem zlepšení podmínek pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji (). Kurz je akreditován MŠMT na základě rozhodnutí ze dne pod č.j. : MSMT 20889/ Lektoři: Mgr. Vladimír Foist ředitel ZŠ Poběžovice, která získala certifikát Férová škola Ligy lidských práv. Na této škole se daří integrovat děti sociálně vyloučené, nadané, s poruchami učení nebo autisty. Škola se nachází v pohraničí na Domažlicku. Z 240 žáků, kteří školu navštěvují, je zhruba 80 sociálně znevýhodněných. Mgr. Jarmila Zobačová bývalá učitelka ZŠ Merhautova v Brně, lektorka (dlouholeté zkušenosti se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků včetně zahraničních stáží, učila třídu tzv. Ptáčat dětí ze sociálně vyloučené lokality o kterých ČT natočila dokument (ocenění Čin roku - Obsah kurzu: Kdo je sociálně znevýhodněný žák V tomto krátkém vstupu si vyjasníme, kdo to vůbec je sociálně znevýhodněný žák, jaké jsou aspekty sociálního znevýhodnění a představíme stručně příručku Mají na to a další materiály vhodné pro práci se sociálně znevýhodněnými dětmi. Příklady dobré praxe při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků ZŠ Poběžovice transformace školy na školu inkluzivního typu (Mgr. Vladimír Foist): - práce s pedagogickým sborem - spolupráce se zřizovatelem - ŠVP - hledání a nalézání zdrojů (fundraising); stanovení priorit dlouhodobého plánu rozvoje - získávání asistentů pedagoga, jejich financování (dlouhodobé), vzdělávání a možnosti využití Příklady metod a didaktických postupů, které se osvědčily při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (Mgr. Zobačová): - krátký dokument o úspěšně podpořené žákyni ZŠ Merhautova + diskuse - seznámení se s programem instrumentálního obohacování Reuwena Feuersteina zaměření na rozvoj kognitivních schopností dětí školního věku - využití písma Comenius script při práci s dětmi s projevy dysgrafie - Drama act teaching

3 ZŠ Poběžovice Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Důvody pro transformaci školy - Prostředí zanedbaného pohraničního regionu s komplikovanou historií včetně vysídleného původního obyvatelstva, militarizace oblasti v období normalizace a včetně současných migračních procesů - Nízký vzdělanostní potencionál a institucionální nedůvěra - Absence tradic a tradičních vazeb mezi obyvateli, specifičnost některých komunit - Sociálně patologické projevy dětí a mládeže ve městě i okolí promítající se do školního prostředí - Nárůst sociálně slabých rodin a sociálně vyloučených lokalit - Vzrůstající počet diagnostikovaných poruch a sociálně znevýhodněných žáků Motivace pro inkluzivní orientaci školy - Dlouhodobá strategie zřizovatele a školy založená na integračních principech - Snaha o stabilizaci regionu a o jeho rozvoj v buducnosti výchova mladé generace - Historicky relativně dlouhodobé soužití etnicky rozdílných skupin obyvatelstva - Uplatňování principů inkluzivního vzdělávání v předškolním vzdělávání - Vytváření účinných preventivních opatření pro zmírnění dopadů sociálně patologických jevů ve společnosti, pro omezení kriminality, zastavení nárůstu nezaměstnanosti i pro řešení problémů mladistvých - Hledání pomoci sociálně slabým rodinám i etnickým skupinám při jejich zapojení do společnosti, organizace poradenské a mediační služby Charakteristika města a regionu z pohledu odlišných skupin obyvatelstva - Počet obyvatel: 1752, 6 přidružených obcí - Počet obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách přesahuje vysoce hranici Základní školu navštěvuje 250 dětí z 26 obcí v regionu - Vznik komunit souvisí s osidlováním vysídleného pohraničí v době po druhé světové válce, ale jsou zde i komunity, které vznikly v posledních třech letech. Vzhledem k velké migraci a vazbám na Slovensko lze předpokládat vznik dalších lokalit. Jedná se o převážně romské nebo smíšené komunity. Pro region jsou palčivé otázky zaměstnanosti, zadluženosti i výrazné migrace. Problémy se výrazně promítají do školního prostředí. Situace v regionu vyloučené lokality

4 Na území regionu se nachází několik sociálně vyloučených lokalit. Přímo na území města se jedná o komunity v ulici Masarykova v těsném sousedství základní školy, v ulici Slovanská, Mariánská (Obecní dům) a Žižkova. Další lokality se vyskytují v okolních obcích Drahotín, Mnichov, Rybník a Zámělič. Zvláštní místo zaujímá komunita poblíž základní školy, která využívá přestavěnou budovu výrobního družstva. Inkluze? Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení všech dětí do běžné školy (tzv. hlavní vzdělávací proud), která je na tento postup patřičně připravena. Ze svého principu nerozděluje děti na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. Pracuje se samozřejmostí k heterogennímu složení kolektivu a každý jedinec se proto stává objektem individualizovaného přístupu. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, děti cizinců, děti jiného etnika či většinové společnosti. Pedagog se všem dětem věnuje rovnocenně, nikomu více ani méně. Nastavení inkluzivního prostředí současná legislativa 561/2004 Sb. Školský zákon - 2 Rovný přístup ke vzdělání - 35 Spádová škola - 16 Vzdělávání žáků se SVP Prováděcí vyhláška 73/2005 Sb. ve znění vyhl. č. 147/2011 Sb. - Vyrovnávací a podpůrná opatření - Individuální plán - Asistent pedagoga - Organizace vzdělávání - Počty žáků - Informovaný seznam Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Speciální vzdělávací potřeby, složení žáků z pohledu zdravotního a sociálního znevýhodnění Průměrný počet dětí ve třídách

5 Školu navštěvuje k dnešnímu dni 227 žáků ve 12 třídách. Nejvíce máme 27 žáků v šesté a v osmé třídě, nejméně žáků (14) je ve II.A. Vzhledem k početným integracím se snažíme udržet nižší počty v třídě, kde je míra individuální podpory nejintenzivnější. Tento luxus je ale velmi složité udržet. Průměr je 19 dětí na třídu. Počty integrovaných dětí v jednotlivých třídách První třída má svá specifika, systém podpory naplno funguje od druhé třídy. Současná situace je následující: 2. třída -1, 3.A. 3, 3.B 3, 4.A 3, 4.B 3, 5. tř. 2, 6 tř. 7, 7. tř. 7, 8. tř. 7 a 9. tř. 4 žáci Sociální inkluze (sociálně znevýhodnění) Procento sociálně znevýhodněných žáků závisí na okamžité situaci, pohybuje se okolo 25%. Základní škola v systému organizace komunity města a okolí - Sociálně orientovaná politika zaměstnávání sociálně vyloučených obyvatel v městských službách - Řešení sociálního a krizového bydlení - Společná koordinovaná činnost s policií - Podpora inkluzivního vzdělávání v předškolním i školním vzdělávání - Součinnost s odpovědnými orgány při řešení krizových situací - Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi - Zkušenosti s projektovým řešením problémů Základní pilíře inkluzivního prostředí ve škole - Týmová práce - Osobnost učitele - Spolupráce s místní komunitou sdílení informací - Schopnost přijmout vzdělávat každého žáka Dlouhodobý cíl, stanovení strategie školy směřující i inkluzi - Každá škola musí vycházet problematiky regionu - Měla by zvážit své možnosti a na základě získaných potřebnou strategii - Náš dlouhodobý cíl je přispět kvalitním vzdělávacím programem stabilizací regionu a pomoci našim žákům objevovat nové možnosti seberealizace systém je zaměřen nejen na handicapy, ale také na nadané žáky. - Schůdnou cestou se nám jeví vytvoření určité komunity související se školou (žáci, rodiče, veřejnost, zaměstnanci školy, partneři) tak, aby se pokud možno, všichni zúčastnění ztotožnili s našimi cíli a záměry. - Vše souvisí s ekonomickou, personální a materiální stabilitou pevně vytvořeným a funkčním zázemím, které nabízí dostatek příležitostí k zapojení do různých aktivit

6 - Strategie/SWOT_pob.docx - Strategie/strategie_Pob.docx Nastavení inkluzivního prostředí Analýza Dlouhodobý cíl Strategie Personální stabilizace Materiální zajištění Týmová spolupráce Vzdělávání pedagogů Práce s veřejností a rodiči Školní vzdělávací plán Spolupráce s odborníky a s NNO Inspirace doma i v zahraničí (stáže učitelů v partnerských školách) Práce se žáky Současná situace poradenské pracoviště - Školní psycholog financování: EU peníze školám ( šablony ), úvazek: 0,25, vzdělání: VŠ - Speciální pedagogové financování: státní rozpočet ÚZ , úvazek: 0,35, vzdělání: VŠ DVPP - Asistenti pedagoga financování: ÚZ (na základě uděleného souhlasu KÚ), (sociální znevýhodnění), (inkluzivní vzdělávání), úvazek: 4,5 1) AP úvazek 1,0, vzdělání VOŠ, DVPP ZČU 2) AP úvazek 1,0, vzdělání ÚSO, DVPP ZČU 3) AP úvazek 1,0, vzdělání VOŠ, DVPP ZČU 4) AP pro romské a smíšené komunity úvazek 1,0 5) AP, student PF, úvazek 0,2 Projektový tým základní stavební kámen Základem pro navození změn je pracovní tým ztotožňující se se záměry vedení školy. Projekty mohou být velmi motivační (finančně i možností seberealizace) a mohou prověřit sílu sboru. Změna rolí pedagogického sboru při realizaci projektu: - Vedení školy: ředitel jako hlavní manažer projektů + zástupce ředitele jako koordinátor jednotlivých týmů - Koordinátoři projektů: školní manažer EU peníze školám, školní manažer projektu Učíme se v přírodě, koordinátor projektu poradenského pracoviště, koordinátor projektu Comenius - Účetní školy finanční manažer projektů - Učitelé lektoři projektů podle odborů - Externí lektoři a poradci - Projektový a administrativní asistent

7 Podpora inkluzivního vzdělávání systémem nadstandardního ohodnocení učitelů Rozvojový program MŠMT rozhodnutí č / , Na podporu škol realizujících inkluzivní vzdělávání, prostředky pod ÚZ přinesl do rozpočtu školy cca ,- Kč, které je možné použít na posílení nenárokových složek platů učitelům realizujícím inkluzivní vzdělávání. Vnitřní prostředí školy a proinkluzivní strategii vytváří každý pedagog školy v rámci svého dosahu a je na vedení školy, jak tuto cestu nastaví. Tento program představuje především: - Finanční motivaci možnost ohodnotit učitele za inovativní a nadstandardní přístup - Zajištění souladu činnosti učitel poradenské pracoviště asistent - Možnost ohodnotit přípravu projektů (především nízkonákladových) pro podporu inkluzivního vzdělávání ze strany učitelů Současná situace složení žáků, asistence, podpora žáků školy - 75 žáků klasifikovaných jako sociálně a kulturně znevýhodněných asistence 1,0 úvazku - II. Stupeň 25 žáků IVP, asistence u 30 žáků asistence 0,8 úvazku - I. Stupeň 15 žáků IVP, asistence u 27 žáků (probíhají vyšetření) asistence 1,2 úvazku - PAS (Aspergův syndrom) 1 žák (?), LMD organické poruchy 3 žáci, ADHD 3 žáci osobní asistence 2,1 úvazku - Nadaní žáci 9/10 v péči speciálního pedagoga a školního psychologa 0,4 úvazku/klub Albert Asistence jako prostředek k začlenění žáků do hlavního vzdělávacího proudu, klasifikace sociálního znevýhodnění Asistence, činnost školního psychologa i speciální pedagogika probíhají zásadně se souhlasem rodičů. Veškerá práce je také následně individuálně vyhodnocena. Klasifikace sociálně znevýhodněných žáků - Vícejazyčná rodina, cizinci - Neúplné rodiny - Rodiny žijící na hranici chudoby - Rodiny ze sociálně vyloučených lokalit - Početné rodiny - Pěstounské rodiny (prarodiče..) Podklady pro začlenění do programu připravuje škola ve spolupráci třídních učitelů, asistentů, vedení školy - odborně je zaštiťuje poradenské pracoviště.

8 Asistence jako jeden z prostředků k začlenění žáků do hlavního vzdělávacího proudu Zásady asistenční práce: - Probíhá vždy podle potřeb vyučujícího na základě vzájemné domluvy učitel speciální pedagog učitel - Asistent je přítomen v hodině v kmenové třídě, pouze na část hodiny odchází se žáky k individuální práci do připravené učebny. - Celá vyučovací jednotka zahrnuje individuální práci podle pokynů učitele - Asistence probíhá i v odpoledních hodinách v rámci zájmové a reedukační činnosti. Asistence a poradenské pracoviště hrají významnou úlohu pro naplnění základních zásad inkluzivního vzdělávání: - Děti s IVP nejsou vyčleněny z dění ve škole. - Učitel má v hodinách mnohem více prostoru pro individuální práci. - Asistenti svým přístupem a svojí činností výrazně přispívají k uklidnění situace a mají významný vliv na klima školy. - Asistenti pomáhají s realizací projektových dnů, s organizací zájmové činnosti, se zajištěním pobytových akcí... Vývoj do současnosti - Od roku 2008 řešíme většinu potřeb formou grantů a projektů. - Největším problémem je tradičně ekonomické a personální podhodnocení potřeb /09 zřízení školního klubu, reorganizace systému, 0,5 úvazek asistenta pro žáky se SPU, znásobení zájmové činnosti, zařazení kurzové výuky /10 posílení práce asistenta na 0,8 úvazku, zřízení zájmového klubu Albert ve spolupráci se SPP, komunitní plán, společná strategie se zřizovatelem, zahájení činnosti speciálního pedagoga, externí spolupráce s psychologem /11 dotvoření poradenského pracoviště, posílení činnosti asistentů na 2,5 úvazku včetně asistenta pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí podání grantové žádosti pro udržitelnost systému, romský asistent zřízení Biofeedback centra, otevření , 5 asistentů, spolupráce s ASZ posílení úvazků AP o další úvazek, upevnění pozice pracovníka pro zajištění projektové práce, zřízení školní dohledové služby. Zásadní problém udržitelnost systému Inkluze je považována stále za nadstandardní přístup, přestože vyplývá s vývoje současné společnosti a ve vyspělých systémech je považována za normální způsob pojetí vzdělávání. Práce asistentů a přidělené prostředky jsou časově

9 vymezeny platností souhlasu KÚ a granty. Podmínkou pro získání souhlasu je vyjádření poradenského pracoviště, dále: - Práce asistenta a trvání smlouvy jsou dány dobou platnosti vyšetření. - Souhlas KÚ lze prodloužit na základě další žádosti a vyšetření, ale tento postup neznamená pro zaměstnance jistotu. - Školní psycholog je zaměstnán na základě grantu OP VK, což představuje obdobná rizika. - Vývoj složení žáků a jejich vzdělanostního potencionálu i IVP nelze přesně odhadnout, a proto je nutné věnovat této koncepci každoročně velkou pozornost. - Zřizovatel nemá dostatek prostředků na podporu systému. - Získání potřebných prostředků (v našem případě cca ,- Kč na školní rok) z grantových programů je dáno úspěšností podaných žádostí a enormní vytížeností týmu. - Nedostatečné finanční zajištění potřeb základního školství ze strany státu. - Chybí koncepční řešení, nástroje pro hodnocení účinnosti a výkonu. Možnosti a zdroje nevýhody a komplikace - Rozvojové programy MŠMT nevýhodné jsou časové limity, nejistota pro příští období, komplikovaná administrativa, personální. - Granty EU OP VK, ROP, MMR nevýhodou je složitá administrativa a velká pracovní náročnost, riziko vyplývá také z velkých nároků na odbornost a manažerské dovednosti, výhodou je výše finanční částky a možnost financovat i investiční potřeby (pozn. granty nízkonákladové jsou relativně dostupnější než projekty s vysokými náklady), během posledních dvou let byl díky těmto zdrojům posílen rozpočet školy o téměř ,- Kč. - Inspirace v zahraničí SRN, Velká Británie společné projekty a stáže Spolupráce školy a neziskových organizací Člověk v tísni projekt Varianty, regionální pobočky ČOSIV síť škol směřujících k inkluzi Liga lidských práv - projev Férová škola Agentura pro sociální začleňování: - Podporu při vytvoření účinného mediačního a poradenského systému pro pomoc rodinám v krizových situacích - Konzultační a metodickou pomoc - Pomoc při vyhledávání dotačních programů, partnerství - Zintenzivnění spolupráce s NNO - Podporu pro inkluzivní vzdělávání v základní a mateřské škole - Sdílení zkušeností a námětů pro řešení problematik integrace - Partnera pro jednání s institucemi a úřady - Zprostředkování kontaktů na zástupce řešících obdobnou problematiku - Otevřený přístup k dalšímu vzdělávání

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání

Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Transformace na školu inkluzivního typu hledání možných cest pro společné vzdělávání Inkluze přirozený přístup ke vzdělávání Inkluzivní vzdělávání lze chápat jako přístup, který předpokládá zařazení všech

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít?

Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Strategie rozvoje základního vzdě lávání v oblasti ORP Ostrov 2015-2018 Čím můžeme začít? Potůčky Horní Blatná Pernink Abertamy Jáchymov Merklín Hroznětín Ostrov 1 Strategie rozvoje Le i 5. třída Potůčky

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více