TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY"

Transkript

1 Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky: ústní Školní rok: 2014/2015 Vypracoval: Ing. Radek Suchomel Projednáno předmětovou komisí dne 12. září 2014 Schváleno ředitelkou školy:

2 1. Základní ekonomické pojmy pojem a předmět ekonomie, rozdíl mikroekonomie a makroekonomie základní ekonomické systémy charakteristika základní ekonomické otázky (co, jak, pro koho) základní ekonomické subjekty (domácnosti, podniky, stát) potřeba, statek, služba, práce, pracovní síla, dělba práce, druhy práce výroba, základní výrobní faktory (práce, přírodní zdroje, kapitál) hranice produkčních možností hospodaření, efektivnost, hospodářský proces (výroby, rozdělování, přerozdělování, směna, spotřeba) 2. Trh, tržní mechanismus trh charakteristika trhu, druhy trhů (podle předmětu směny, podle území) nabídka a poptávka, převis nabídky a poptávky cena, rovnováha na trhu metody tvorby ceny, cenové praktiky dokonalá a nedokonalá konkurence (monopol, oligopol, monopolistická konkurence) zásahy státu do tržní ekonomiky 3. Mzda, mzdová soustava vysvětlení pojmu mzda a plat právní úprava odměňování v soukromém ve veřejném sektoru formy mzdy (úkolová, časová, podílová, kombinovaná) složky mzdy (základní mzdy, příplatky, prémie a odměny, náhrady mzdy) složky platu, platový tarif, platový stupeň, platová třída hrubá a čistá mzda, mzdové výpočty, výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců průměrná mzda ČR, minimální mzda, platové třídy a platové tarify kolektivní vyjednávání, tripartita 4. Dlouhodobý a oběžný majetek charakteristika a členění dlouhodobého majetku (DHM, DNM, DFM) charakteristika a členění oběžného majetku (peníze, pohledávky, zásoby) oceňování dlouhodobého majetku (pořizovací cena a její složky) pojmy odpisy, oprávky, zůstatková cena rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, způsob jejich stanovení a využití výpočet rovnoměrných a zrychlených daňových odpisů evidence dlouhodobého majetku, inventární karta a její náležitosti

3 5. Podnik jako základní složka národního hospodářství, podnikání podnik jako součást národního hospodářství (ekonomické subjekty) charakteristika podniku a podnikání vymezení podnikatele podle občanského zákoníku členění podniků podle předmětu činnosti, velikosti, právní formy volba právní formy podnikání výhody a nevýhody podnikání jednotlivce a společného podnikání, možné právní formy podnikání (podnikatel fyzická osoba, obchodní společnosti), skutečnosti zohledňované při výběru právní formy založení a vznik podniku, vysvětlení pojmu obchodní rejstřík obchodní firma (název podniku) jednání jménem podniku (FO, PO) statutární orgány, prokura, plná moc náležitosti plné moci rozdíl mezi zrušením a zánikem podniku zrušení podniku bez likvidace a s likvidací nejčastější důvody pro zrušení podniku 6. Výroba, řízení podniku (management), financování výrobní činnosti podniku, druhy výroby, příprava výroby definice managementu, úrovně řízení manažer, role manažera, styl řízení (autokratický, demokratický, liberální) manažerské funkce (plánování, organizování, výběr pracovníků, vedení lidí, kontrola) organizační struktura (formální a neformální, funkcionální a výrobková) financování podniku, vlastní a cizí zdroje financování, druhy úvěrů 7. Odbyt a marketing podniku vysvětlení pojmu odbyt a marketing marketingové koncepce (výrobní, výrobková, prodejní, marketingová, sociální) marketingové činnosti (výzkum trhu, segmentace trhu) marketingový mix (4P produkt, price, promotion, placement) životní cyklus výrobku tvorba ceny, vysvětlení pojmů trh, nabídka, poptávka, tržní cena cenové praktiky propagace a její formy (reklama, podpora prodeje, public relation, ) 8. Zásobovací a investiční činnosti podniku vymezení zásobovacích činností (plánování zásob, výběr dodavatele, příjem materiálu, skladování) druhy zásob (nakupované, zásoby vlastní výroby) evidence zásob, oceňování zásob při pořízení a při výdeji do spotřeby (FIFO, ) přejímání materiálu, reklamace vymezení investičních činností (plánování, posouzení ekonomické výhodnosti, zajištění zdrojů financování, pořízení majetku)

4 charakteristika dlouhodobého majetku způsoby pořízení dlouhodobého majetku evidence a používání dlouhodobého majetku opotřebení majetku (odpisy, oprávky, zůstatková cena) důvody a způsoby vyřazení dlouhodobého majetku 9. Personální činnosti podniku personální činnosti (plánování počtu zaměstnanců, výběr a přijímání zaměstnanců, evidence a odměňování zaměstnanců, péče o zaměstnance, propouštění zaměstnanců) pracovněprávní vztahy, právní úprava, zaměstnanec a zaměstnavatel vznik a zánik pracovního poměru základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele pracovní smlouva, dohoda o provedení práce a dohoda pracovní činnosti zkušební doba dovolená na zotavenou vysílání zaměstnanců na pracovní cesty, cestovní náhrady 10. Živnostenské podnikání cíle podnikání, předpoklady a charakteristické znaky podnikatele definice podnikání (živnosti) podle živnostenského zákona obchodní firma (název podniku), jednání jménem podniku (FO, PO) druhy živností (ohlašovací, koncesované) všeobecné a zvláštní podmínky provozovaní živnosti živnostenský rejstřík, živnostenská oprávnění podstata centrálního registračního místa přerušení, zánik a zrušení živnosti další povinnosti podnikatele vyplývající ze živnostenského zákona 11. Osobní obchodní společnosti, družstva charakteristika obchodních společností, právní úprava rozdíly mezi osobními a kapitálovými společnostmi z pohledu účasti společníků na chodu společnosti, povinné tvorby základního kapitálu a fondů, struktury orgánů společnosti a ručení charakteristika veřejné obchodní společnosti charakteristika komanditní společnosti charakteristika družstva výše kapitálu, vklad členů družstva, ručení, struktura orgánů družstva, kompetence, druhy družstev

5 12. Kapitálové obchodní společnosti, státní podnik charakteristika kapitálových obchodních společností charakteristika společnosti s ručením omezeným výše kapitálu, vklad společníka, ručení, rozdělení a zdanění zisku společnosti, struktura orgánů společnosti, kompetence charakteristika akciové společnosti výše kapitálu, vklad společníka, ručení, rozdělení a zdanění zisku společnosti, struktura orgánů společnosti, kompetence rozdíly založení akciové společnosti s veřejnou výzvou k upisování akcií a bez veřejné výzvy akcie, druhy akcií, základní práva akcionáře, zatímní list, dividendy, tantiémy obchodování s cennými papíry, evidence cenných papírů možnosti podnikání státu, charakteristika státního podniku, způsob založení a vzniku, důvody založení, struktura orgánů, pravidla hospodaření, praktické příklady využití státních podniků v ČR 13. Právní stránka obchodních vztahů - kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, písemnosti při nákupu a prodeji definice kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy podmínky vzniku kupní smlouvy, náležitosti smlouvy, způsoby uzavírání vznik, změna a zánik smlouvy práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího spotřebitelské smlouvy odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady, odpovědnost za prodlení písemnosti při nákupu a prodeji (poptávka, nabídka, objednávka, faktura, dodací list, reklamace) 14. Hospodaření podniku (náklady, výnosy, výsledek hospodaření), kalkulace a rozpočty definice nákladů, výnosů, příjmů a výdajů, výsledku hospodaření členění nákladů podle různých hledisek, členění výnosů grafické vyjádření závislosti nákladů na objemu produkce analýza bodu zvratu, propočty návratnosti, grafické vyjádření podstata a význam kalkulace kalkulační vzorec, kalkulační metody podstata a význam rozpočtů, vztah rozpočtů a kalkulací 15. Hotovostní a bezhotovostní platební styk význam a formy platebního styku pravidla pro nakládání s pokladní hotovostí, evidence pokladní hotovosti zřízení běžného účtu, náležitosti smlouvy, podpisový vzor formy bezhotovostního platebního styku příkaz k úhradě a k inkasu druhy a náležitosti platebních příkazů (jednorázový, hromadný, trvalý) konstantní, variabilní a specifický symbol

6 výběr a složení pokladní hotovosti (pokladní složenka, výběrní lístek) nástroje přímého bankovnictví (platební karty, elektronické bankovnictví) praktická úhrada faktury možnosti poslání hotovosti (poštovní poukázky, složenky) 16. Národní hospodářství definice, struktura, hodnocení jeho úrovně definice národního hospodářství a jeho struktura faktory ovlivňující úroveň národního hospodářství ziskový a neziskový sektor, charakteristika a rozdíly podrobnější členění neziskových organizací, nestátní neziskové organizace možnosti financování neziskového sektoru hodnocení úrovně národního hospodářství (HDP, míra inflace, bilance zahraničního obchodu, míra nezaměstnanosti) rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním důchodem způsob výpočtu HDP hospodářský cyklus fáze (expanze, vrchol, krize, dno), grafické vyjádření makroekonomické veličiny ČR 17. Integrace, Evropská unie, mezinárodní ekonomické organizace význam a stupně mezinárodní integrace historie Evropské unie, proces rozšiřování EU, základní pilíře EU instituce EU (Evropský parlament, Evropská rada, Evropská komise, Rada EU, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, ECB, Evropská investiční banka, Evropský ombudsman, výbory) rozpočet EU, příjmy a výdaje rozpočtu předsednictví EU, budoucnost a rozšiřování EU hospodářská a měnová unie, společná evropská měna, konvergenční kritéria členství ČR v dalších mezinárodních ekonomických organizacích podstata a úloha MMF a Světové banky 18. Zahraniční obchod, celnictví význam zahraničního obchodu obchodování mezi členskými státy EU, zahraniční obchod s nečlenskými státy formy zahraničního obchodu (export, import, reexport) rizika zahraničního obchodu a jejich odvracení INCOTERMS význam dokumentárních plateb v zahraničním obchodě celní politika ČR a Evropské unie význam a druhy cla, dovozní kvóty struktura celních orgánů ČR, úloha a pravomoci celních orgánů současná pozice ČR v mezinárodním obchodě

7 19. Peníze jejich vývoj, funkce, formy, ochranné prvky, nabídka a poptávka po penězích definice a význam peněz, historický vývoj peněz historie české měny formy peněz v současnosti (hotovostní a bezhotovostní forma) ochranné prvky českých bankovek nabídka a poptávka po penězích (finanční trhy) valuty a devizy, měnový kurz, kurzovní lístek osobní finance, pravidla investování, předlužení a možnosti jeho řešení exekuce, osobní bankrot 20. Bankovní soustava ČR charakteristika dvoustupňové bankovní soustavy charakteristika a základní úkoly České národní banky nástroje centrální banky k provádění monetární (měnové) politiky expanzivní a represivní monetární politika význam a činnost obchodních bank aktivní, pasivní a neutrální bankovní operace druhy bankovních vkladů a úvěrů, služby banky nástroje přímého bankovnictví (platební karty, elektronické bankovnictví) Fond pojištění vkladů 21. Nezaměstnanost a inflace definice a druhy nezaměstnanosti měření nezaměstnanosti příčiny a důsledky nezaměstnanosti definice inflace, její příčiny a druhy způsoby měření míry inflace inflace tažená poptávkou a nabídkou nezaměstnanost a míra inflace v ČR aktuální hodnoty 22. Struktura finančních trhů podstata a struktura finančních trhů definice peněžního a kapitálového trhu nástroje peněžního trhu - termínované a netermínované vklady, pokladniční poukázky, směnky nástroje kapitálového trhu směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy, hypotéční zástavní listy charakteristika stavebního spoření, penzijního připojištění, životního pojištění, leasingu instituce působící na finančním trhu, dohled nad finančním trhem (úloha ČNB) burzy, Burza cenných papírů Praha, index PX pojištění životní a neživotní

8 23. Státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí podstata státního rozpočtu příjmy a výdaje státního rozpočtu, příjmy daňové a nedaňové druhy státního rozpočtu, problematika deficitu veřejných financí, veřejný dluh legislativní úprava státního rozpočtu, procedura schvalování rozpočtu rozpočtové provizorium, státní závěrečný účet pozice státního rozpočtu v soustavě veřejných rozpočtů vývoj státního rozpočtu v ČR, aktuální podoba státního rozpočtu vazba státního rozpočtu na nadnárodní rozpočty (rozpočet EU) rozpočty krajů a obcí proces schvalování, pravidla tvorby, kontrola plnění 24. Daňová soustava ČR daňová soustava ČR, přímé a nepřímé daně, jejich charakteristika a podstata základní daňové pojmy daň, plátce, poplatník, předmět daně, sazba daně, daňové přiznání, zdaňovací období podstata daně z příjmů FO a PO předmět daně, sazba daně, způsob výpočtu, termíny podání daňového přiznání podstata DPH, registrace podnikatele k DPH (povinná, dobrovolná), sazby daně, způsob výpočtu daně, zdaňovací období (měsíční, čtvrtletní), termíny podání daňového přiznání 25. Hospodářská politika státu role státu v tržní ekonomice subjekty hospodářské politiky (parlament, vláda, ČNB, krajské úřady) cíle hospodářské politiky legislativní a právní systém rozpočtová (fiskální) politika měnová (monetární) politika cenová a důchodová politika (sociální politika) zahraničně obchodní politika

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 [01] Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, životní úroveň, užitek) 01 Charakterizujte pojem potřeba. 02 Podle kritéria

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách. obor vzdělání 63-41-M/02. Obchodní akademie Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více