EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA"

Transkript

1 EVROPSKÉ DOTACE V JIHOČESKÉM A PLZEŇSKÉM KRAJI MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

2 Regionální operační programy byly nejúspěšněji čerpané programy Ivo Grüner, pøedseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) je jedním ze sedmi regionálních operačních programů České republiky, které od roku 2007 slouží k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje. Program ROP Jihozápad podporuje dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) projekty realizované na území Jihočeského a Plzeňského kraje. Hlavním cílem ROP Jihozápad je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu zvyšování kvality života jeho obyvatel. Pro ROP Jihozápad je na období vyčleněno přibližně 18,4 miliard Kč. Na dotazy spojené s budoucností programu i jeho bilancí odpovídal Ivo Grüner, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje. Díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Jihozápad do Jihočeského a Plzeňského kraje plynulo z Evropské unie už více než 9 miliard korun. Odrazil se tento příliv financí i na zlepšení zaměstnanosti regionu Jihozápad? Projekty pomohly během let , přesněji k , vytvořit již 326 nových pracovních míst, na základě uzavřených smluv o podmínkách poskytnutí dotace jich je zajištěno dokonce 585. Stále trvá vyjednávání České republiky o partnerství s Evropskou komisí, jež určí kolik miliard eur, na co a kdo bude v příštích sedmi letech rozdělovat. Co se stane, pokud v blízké době k dohodě nedojde? Do konce letošního roku musí být dohoda připravena, jinak hrozí až roční zpoždění čerpání dotací z Evropské unie. Půl roku před koncem období vyčerpala Česká republika zatím jen 260,3 miliard Kč z třikrát většího přídělu evropských fondů ve výši 798,6 miliardy Kč, který máme vyjednán na léta Sděluje to červnová monitorovací zpráva Národního orgánu pro koordinaci o průběhu čerpání Strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů. Zpráva také uvádí, že nejúspěšnějšími z čerpaných programů byly právě regionální operační programy. Rozdìlení programu na prioritní osy a oblasti podpory Prioritní osa / Oblast podpory Jak tedy vidíte jejich budoucnost? V rámci vyjednávání o budoucnosti evropských fondů v letech 2014 až 2020 zastávají zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje jednotný názor: ponechat největší pravomoci při rozhodování o tom, kam dotace půjdou, na straně krajů. Zatímco kraje usilují, aby jim rozdělování evropských peněz zůstalo, ministerstvo pro místní rozvoj by je chtělo o tuto pravomoc připravit. Vliv na rozdělování unijních miliard si chceme do budoucna udržet zejména proto, že lidé v regionech vědí lépe než ministerští úředníci, na co nejlépe vynaložit dotace Evropské unie. Bylo by tedy dobré, aby implementace zůstala v tomto režimu a nepřecházela v příštím programovacím období pod správu ministerstva pro místní rozvoj. Úspěšnému čerpání financí u Evropské unie prostřednictvím ROP Jihozápad napomohl i fakt, že zaměstnanci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad byli žadatelům vždy nápomocni při poradenství a zdárně je metodicky vedli. Celková alokace podpory EUR 14.1 Dostupnost center , Modernizace regionální silnièní sítì Rozvoj infrastruktury pro veøejnou dopravu Zlepšení dopravní dostupnosti Modernizace vozového parku veøejné dopravy v regionu, modernizace silnièní sítì Rozvoj regionálních letišť Rozvoj místních komunikací 14.2 Stabilizace a rozvoj mìst a obcí , Integrované projekty rozvojových center Rozvojové projekty spádových center Aktivizace rozvojového Revitalizace èástí mìst a obcí potenciálu mìst a obcí, stabilizace venkovských Rozvoj infrastruktury základního, støedního a vyššího odborného školství oblastí, rozvoj vzdìlávacích, zdravotnických a sociálních Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci služeb Rozvoj zdravotnické péèe 14.3 Rozvoj cestovního ruchu , Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Zlepšení potenciálu území pro Revitalizace památek a využití kulturního dìdictví v rozvoji cestovního ruchu rozvoj cestovního ruchu Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktù cestovního ruchu 14.4 Technická pomoc , Podpora øídicích, implementaèních a kontrolních úkolù øídicího orgánu Zajištìní efektivního èerpání prostøedkù programu podporou Podpora zvyšování absorpèní kapacity regionu žadatelù, pøíjemcù podpory žadatelù, pøíjemcù podpory 14 ROP Jihozápad celkem ,

3 Obec Strašice má díky ROP Jihozápad areál zážitkové a poznávací turistiky Obec Strašice chtěla podnítit rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu Podbrdsko vytvořením základní infrastruktury. Právě infrastruktura a nabídka služeb cestovního ruchu byla, i přes značný turistický potenciál reprezentovaný zejména zachovalou přírodou, řadou historických a technických památek místa spjatého s vojenstvím a vojenským újezdem, značně nerozvinutá a nenabízela dostatek příležitostí pro zásadní rozvoj turismu. Kořeny projektu Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice sahají až do roku 2005, kdy se obec rozhodla využít získaný kasárenský areál nejen k výrobním a komerčním činnostem, ale i k vytvoření kulturního centra. V roce 2006 pak vytipovala vhodné objekty pro budoucí muzeum. O rok později obec rozhodla o vytvoření areálu budoucího muzea z objektu tzv. velitelské vily a sousedního dřevěného domu. Díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad obec nechala rekonstruovat tyto dvě historické budovy, které se rozprostírají na okraji bývalého vojenského areálu ve Strašicích. Interiér rekonstruovaných objektů zdůrazňuje současné potřeby v rozvoji turistického ruchu mikroregionu Středního Podbrdska, jehož jsou Strašice přirozeným spádovým centrem. Někdejší vila s byty důstojníků se změnila na první část expozic. Sklepní expozice evokuje podmínky protileteckého krytu. Vystaveny jsou tu předměty připomínající civilní obranu a hasičské záchranné sbory. Dále tu mohou návštěvníci nalézt přírodovědnou a paleontologickou expozici, která představuje vývoj života v oblasti Středních Brd a jejich okolí. Za zmínku stojí i expozice hornictví a mineralogie. Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí o dotaci ve výši Kč. Celkové náklady na stavbu dosáhly Kč. Přestavba byla ukončena V Jindřichově Hradci letos vzniklo Centrum fotografie a moderních médií Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci, které se otevřely veřejnosti v loňském roce, nabízejí od letošního léta ještě více služeb. Vedle dosavadních expozic a řemeslných dílen je možné prostory využívat i jako společenské místnosti. V neposlední řadě bylo také dokončeno vybavení objektu potřebným nábytkem. To vše s více než osmimilionovou podporou Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Jindřichohradecká kulturní památka jezuitská kolej byla revitalizována už v roce V zámeckém pivovaru tak vznikly dílny tapisérií a část expozic. V rámci komplexní obnovy památkově chráněného objektu bývalé jezuitské koleje došlo k vybavení třetího podlaží objektu potřebným nábytkem, výpočetní technikou a přístroji. Byly tak vybaveny konferenční a seminární místnosti, studovny, dílny a všechny výstavní místnosti a chodby. Dále došlo ke stavebním úpravám a vybavení části prvního nadzemního podlaží západního křídla potřebným mobiliářem a technikou jako jsou dataprojektory, počítače, promítací plátno a výstavní panely. Město v objektu ve spolupráci s partnery pořádá výstavy, workshopy a školení nejen se zaměřením na fotografii. Veřejnosti slouží i malá knihovna s badatelnou. Projekt byl předložen v rámci 16. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí o dotaci ve výši Kč. Celkové náklady na vznik Centra fotografie a moderních médií dosáhly částky Kč. Projekt byl ukončen a navázal na projekt s názvem Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií, centrum původních řemesel a unikátních technologií z roku

4 Evropské finance významně pomohly rozvoji regionu Mgr. Michaela Šímová øeditelka Úøadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Více než 9 miliard korun už bylo proplaceno z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) od začátku roku 2007 do července Dosavadní čerpání evropských financí shrnula Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Letos končí nynější programovací období, které trvá od roku Regionální operační program NUTS II Jihozápad, který spravuje Váš úřad, je jedním ze sedmi regionálních operačních programů České republiky, které slouží k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje. Kolik bylo dosud podpořeno projektů a za kolik peněz? Doposud bylo díky ROP Jihozápad podpořeno 700 projektů, které podle smluv o podmínkách poskytnutí dotace představují finanční objem necelých 15 miliard Kč. Vyplacené finanční prostředky přitom přesahují už 9 miliard Kč. Nejvíce financí mířilo na podporu dopravní infrastruktury. Výše podpory podepsaných smluv v této oblasti činí téměř 7 miliard Kč. Druhou nejvíce podpořenou oblastí byl rozvoj měst a obcí, kde byly podepsány smlouvy na téměř 5 miliard Kč. Jaký druh projektů chtěli žadatelé nejvíce podpořit? Největší zájem byl o oblast podpory 3.1 Podpora cestovního ruchu, potom o oblast 1.5 Rozvoj místních komunikací a třetí nejvyšší zájem byl o oblast 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Zájemci mohou projekty předkládat už několik let. Je dnes jejich kvalita vyšší? Určitě. Během let jsou žádosti profesionálnější i z toho důvodu, že je často zpracovávají externí firmy. Zároveň roste kvalita připravenosti samotných žadatelů, kteří si projektové žádosti zpracovávají sami. Samozřejmě i nyní se stává, že je předložena nekvalitní žádost, kterou podá subjekt s nedostatečnými zkušenostmi, ale většinou je to proto, že předkladatelé podcení přípravu. Někteří předkladatelé si stále neuvědomují, že kvalitně zpracovaná žádost není důležitá jen pro samotný proces schvalování, ale i pro následnou kontrolu a samotnou realizaci projektu. Jaký konkrétní projekt vás samotnou potěšil? Svým způsobem mám vztah ke všem projektům, které se mě osobně dotýkají. Zrovna jsem v životní etapě, kdy mám rodinu a vychovávám malého syna, takže mě teď zajímají zejména projekty směřující k dětem, například projekt Plzeňské ZOO. Také velmi oceňuji, že se velký objem peněz investoval do zdravotnictví a do sociálních služeb, například na projekt modernizace dětského oddělení českobudějovické nemocnice. Centralizace dětské péče do jedné budovy je skvělá, pro děti je tam větší komfort, vznikla onko-hematologická jednotka, která má pozitivní efekt pro celý Jihočeský kraj. Dalším zajímavým projektem je nová expozice katakomb v Klatovech a takto by šlo jmenovat další a další. Jak byste stručně zhodnotila úspěšnost ROP Jihozápad? O jeho úspěšnosti svědčí řada kvalitních předložených projektů, kdy je takzvaně z čeho vybírat a v konečném důsledku to prospívá právě regionu, jeho obyvatelům i návštěvníkům. Ale ze své pozice si úplně netroufám úspěšnost programu hodnotit. Toto by asi příslušelo někomu jinému, zejména občanům našich regionů. Dle mého subjektivního názoru je jednoznačné, že jakékoli finanční prostředky, které do našich krajů přijdou, jsou přínosem. Takže přes všechny těžkosti, se kterými jsme se museli v průběhu realizace vypořádávat, to vnímám velmi pozitivně. Ve státním rozpočtu jsou oblasti, na které peníze jednoduše nejsou, a proto jsou evropské finance skvělým benefitem pro rozvoj regionu. Je ROP Jihozápad v něčem nejlepší ve srovnání s ostatními kraji? Už léta, od zahájení implementace, jsme nejaktivnější ve zpracování žádostí. Je vidět, že obyvatelé Jihočeského a Plzeňského kraje mají velkou motivaci si sáhnout na nabízené finanční prostředky a jsou vždy v předstihu připraveni na další programovací období. Budou moci zájemci o evropské dotace předložit ještě nějaké projekty do konce letošního roku? Ano. Byl odsouhlasen plán výzev, ve kterém byly schváleny tři nové výzvy pro rok 2013, a to v oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 2. 4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství a 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. První dvě výzvy v současné době běží, ve výzvě v oblasti podpory 2.4 končí příjem projektových žádostí 1. listopadu Zároveň v tento den začne příjem žádostí do výzvy pro oblast podpory 3.1. Jedná se o poslední možnost pro předložení žádostí v těchto oblastech podpory. Jakým způsobem bude ROP Jihozápad pokračovat po roce 2014? Budoucnost regionálních operačních programů se nyní řeší na politické úrovni, jinými slovy o ní rozhodne vláda. Úřad jako takový bude samozřejmě fungovat dál, protože způsobilost výdajů z programovacího období bude až do roku Takže se budeme zaměřovat zejména na řádnou kontrolu a proplácení všech projektů. Mimoto budeme také řešit Region ROP Jihozápad v rámci ČR Karlovarský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Královohradecký kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj přípravy smluv o podmínkách poskytnutí dotace k projektům z posledních výzev. S ohledem na všechny činnosti, které nás v posledních dvou letech ještě čekají, bude nutné zajistit i rozšíření pracovní týmu v oblasti kontroly, abychom všechnu tuto obsáhlou agendu stihli do konce roku Podle posledních informací, které mám k dispozici, je naše budoucnost hodně závislá na rozhodnutí Vlády ČR, která v této souvislosti jedná s Asociací krajů ČR. Z takzvané strategie EU 2020 vyplývá, že prostředky budou podobně jako v předešlém období určeny na podporu infrastruktury, zdravotnictví, školství a cestovního ruchu. Všechno je ale ve fázi vyjednávání. Dovoluji si tvrdit, že my, jako úřad, jsme na další programové období připraveni a pouze čekáme na usnesení Vlády ČR. Troufám si odhadnout, že nové výzvy mohou být vyhlášeny v polovině roku

5 Pavilon dětského oddělení českobudějovické nemocnice Pavilon dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., již tři roky přispívá k vysokému standardu poskytované zdravotnické péče. Nový objekt se zařadil mezi nejmodernější dětská oddělení v republice, jak po stránce technické, tak i prostorové. Areál dětského oddělení v Nemocnici České Budějovice přestal odpovídat moderním požadavkům na zajištění maximálního komfortu pacientů. Cílem projektu byla výstavba nového pavilonu dětského oddělení, která by řešila hned několik problémů najednou. Nový pavilon je větší než stará budova, jednotlivá oddělení jsou lépe a efektivněji uspořádána, což mimo jiné zvyšuje kvalitu zdravotnických služeb. Technické a prostorové uspořádání nového objektu již zcela vyhovuje současným požadavkům. Pavilon, který je vybaven dvoulůžkovými, maximálně třílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, nabízí také oddělené sociální zázemí pro personál, návštěvy a doprovod pacientů. Současně vzniklo více prostoru pro ošetřovny, ambulance a k umístění nových lékařských přístrojů. Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí o dotaci ve výši Kč. Celkové náklady na výstavbu nového pavilonu dětského oddělení se vyšplhaly na Kč. Stavba nového oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., byla slavnostně zahájena v závěru roku 2008 a ukončena v květnu Evropské dotace pomohly zachránit gotický hrad v Soběslavi Areál soběslavského hradu v severozápadní části historického centra patří k významným místním středověkým památkám. Obnova historických prostor a vestavba knihovny do severního palácového křídla hradního areálu umožnila oživení a nové využití objektu v souladu s potřebami města a regionu. Obnova objektu trvala dva roky a Soběslav zpřístupnila městskou knihovnu v nově zrekonstruovaném severním křídle gotického hradu ze 14. století. Moderní budova knihovny je vestavěna mezi jeho zdi, aniž by je narušila. Unikátní stavba využívá historický objekt, v němž byl kupříkladu v roce 1394 vězněn král Václav IV. V patře, ve volném prostoru palácového křídla, je umístěn prosklený kontejner s vloženým mezipatrem pro knihovnu. Z knihovny je tak vidět celý povrch vnitřku hradu. Každý návštěvník může pozorovat, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami hrad procházel. Prosklená vestavba je ve večerních hodinách krásně nasvícena. Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí o dotaci ve výši Kč. Celkové náklady na akci dosáhly částky Kč. Lazebnický most pomohl zatraktivnit Český Krumlov Více než šestimilionová dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pomohla rekonstruovat Lazebnický most v Českém Krumlově. Ten v nové podobě slouží veřejnosti už více než čtyři roky. Lazebnický most leží na nejvýznamnější a nejexponovanější turistické trase v Českém Krumlově, spojuje historické centrum města a Státní hrad a zámek Český Krumlov. Během povodní v roce 2002 byl silně poškozen a s ohledem na jeho intenzitu využití už nesplňoval kapacitní a kvalitativní technické požadavky. Generální rekonstrukce mostu se tak jevila jako nezbytná. Kompletní rekonstrukce mostu zahrnovala odstranění vrchní i spodní mostovky, demontáž nosné dřevěné konstrukce, očištění a sanaci nosných ocelových nosníků, opravu závěrných zídek a navazujících konstrukcí na obou březích, včetně rekonstrukce některých inženýrských sítí, především vodovodního rozvodu. Město Český Krumlov podalo projekt do 3. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a získalo prostředky na jeho rekonstrukci ve výši Kč. 5

6 ROP Jihozápad podpořil řadu staveb občanské vybavenosti Díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) plynulo z Evropské unie do regionu přesně Kč, smlouvy na projekty v tomto období dosahují částky Kč. Ing. Jaromír Slíva Tato bilance se týká místopøedseda období od roku 2007 Regionální rady do konce června regionu soudržnosti Nejvíce Jihozápad financí mířilo do podpory dopravní infrastruktury, kde částka podepsaných smluv činí téměř 7 miliard Kč (dosud bylo proplaceno více než 3,5 miliard Kč), dále na rozvoj měst a obcí, pro něž jsou podepsány smlouvy ve výši téměř 5 miliard Kč (proplaceno více než 3,6 miliardy Kč) a na oblast cestovního ruchu jsou nasmlouvané projekty na 2,6 miliard Kč, z nichž vyplacené dotace jsou doposud více než 1,7 miliard Kč. Konkrétní stavby, podpořené ROP Jihozápad, přiblížil místopředseda Regionální rady ROP Jihozápad a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Jaromír Slíva. Na které projekty mířily největší dotace z Evropské unie prostřednictvím ROP Jihozápad v uplynulých letech? Bylo to na projekt výstavby městského okruhu Domažlická Křimická v Plzni, kde celková vynaložená částka činila Kč. Další významné částky mířily i do dalších dopravních staveb, například na program modernizace komunikací II. a III. třídy bylo vykázáno Kč nebo na moderní železniční vozidla pro Jihočeský a Plzeňský kraj dohromady více než 291 milionů Kč. Přestože se v rámci ROP Jihozápad silnice především modernizují, k bylo postaveno téměř 29 kilometrů nových silnic, výstavba má dosáhnout dle smluv zhruba 45 kilometrů. Silnice jsou velmi potřebné a ocení je řada motoristů. Ale co například stavby občanské vybavenosti s největší dotací? Významná podpora ve výši Kč byla určena například na novostavbu Divadla Jízdecká v Plzni, 60 milionů putovalo na revitalizaci rekreačního areálu města Blatná, přes 48 milionů podpořilo relaxační centrum Štruncovy sady, více než 55 milionů pak modernizaci a přístavbu plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci. Dotace ve výši Kč podpořila dostavbu Klatovské nemocnice, necelých 125 milionů Kč pak vybudování afrických a asijských expozic Zoologické a botanické zahrady města Plzně, přes 104 milionů zase bylo určeno Centru vodní zábavy Kdyně. Kterých projektů, podpořených díky ROP Jihozápad si v jižních Čechách ceníte nejvíce? Cením si všech projektů, které pomohou zlepšit kvalitu života našich obyvatel. Ale pokud mohu jmenovat několik z nich, jde například o projekty Modernizace a přístavba plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci, Rekreační areál města Blatná, Přístavba a rekonstrukce operačních sálů a multioborové JIP Nemocnice Strakonice, Pavilon dětského oddělení Nemocnice České Budějovice. V oblasti cestovního ruchu pak například oceňuji záchranu gotického hradu v Soběslavi. A v Plzeňském kraji? V Plzeňském kraji dotace napomohly novostavbě Divadla Jízdecká v Plzni, Relax centru Štruncovy sady v Plzni, rozšíření a modernizace 25. základní školy v Plzni nebo dostavbě Klatovské nemocnice. Zajímavý je i projekt klatovských katakomb. Několik těchto projektů přibližuje putovní výstava, která počátkem září začala v plzeňské ZOO. Výstavu organizuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad s cílem přiblížit stavby veřejnosti. Na co se mohou těšit její návštěvníci? Obyvatelé i návštěvníci tří jihočeských měst a tří míst v Plzeňském kraji si díky výstavě mohou připomenout významné stavby, které přispěly ke zlepšení dopravy, k rozvoji měst nebo k podpoře cestovního ruchu. S prezentací osmi panelů s popisem a fotografiemi konkrétních projektů se začalo v září v Zoologické a botanické zahradě města Plzně, konkrétně v pergole nosorožců. Po čtrnácti dnech se akce postupně přesouvala do areálu zámku Zbiroh, do Sladovny Písek a v těchto dnech ji může veřejnost zhlédnout na Městském úřadu v Českém Krumlově. Prvního listopadu se bude výstava přesouvat do prostor knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakonec bude k vidění v areálu jezuitské koleje v Klatovech, kde také třicátého listopadu skončí. Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období k , zdroj: MSC ,6 103,9 101,2100,2 99,3 97,7 96,0 94,3 91,7 90,2 85,7 84,3 83,4 79,7 78,8 74,3 45,4 * Zahrnuty individuální projekty (IP), grantové projekty (GP) a EK neschválené velké projekty Přehled čerpání programu Prioritní osy Alokace EUR Prostředky kryté Smlouvou EUR Celkový příspěvek z veřejných rozpočtů Proplacené prostředky příjemcům EUR Celkem

7 Opravený most slouží již dva roky veřejnosti Od podzimu 2011 funguje v Třeboni rekonstruovaný most ve Vodárenské ulici, na jehož opravu přispěla Evropská unie téměř 16 milionovou dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Most byl postaven v 80. letech 20. století a před rekonstrukcí byl ve velmi špatném technickém stavu. Rekonstrukce mostu zahrnovala položení nové monolitické desky. Jedna dvojice pilířů byla zcela vyměněna, ostatní pilíře byly sanovány. Mostní svršek vznikl zcela nový a bylo upraveno i zpevnění kolem křídel a pod mostem. Došlo také k rozšíření vozovky na 6 metrů z důvodu vedení cyklotrasy. Už tři roky lze putovat krajem Karla Klostermanna Dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pomohla vybudovat cyklistickou stezku v blízkosti města Sušice, která své návštěvníky už více než tři roky provází krajem Karla Klostermanna. Díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad se městu podařilo vybudovat 11 kilometrů nové cyklistické stezky. Více než 8 kilometrů přitom vede mimo motorovou dopravu. Na trase jsou tři odpočinková místa s informacemi pro cyklisty, přístřešky s posezením, kolostavy, lavičkami a herními prvky pro děti. Kvalitní asfaltový povrch umožňuje příjemnou jízdu i vyznavačům inline bruslení. Stezka je udržována po celý rok, proto ji mohou využít v zimě i běžkaři. Šířka cyklostezky je dle místních podmínek dva, tři a čtyři metry. V úsecích, které leží v záplavovém pásmu, zajišťují konstrukci vozovky betonové obrubníky. Stezka začíná na Modravě, vede podél řeky Vydry a Otavy, prochází přes Sušici, Horažďovice, Strakonice, Písek a končí ve Zvíkovském Podhradí. Celá trasa měří zhruba 151 kilometrů, z toho 68 kilometrů vede územím Plzeňského kraje a 83 kilometrů územím Jihočeského kraje. Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí o dotaci ve výši Kč. Celkové náklady na stezku dosáhly částky Kč. Realizace projektu byla ukončena dne ZOO Plzeň je díky financím z Evropské unie atraktivnější Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně to je název projektu, na který ZOO Plzeň získala téměř 125 milionovou dotaci z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. V rámci projektu Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně byly vybudovány tři nové tematické okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň: Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh představuje návštěvníkům v rámci jednotlivých pavilonů podobu těchto oblastí, včetně typické fauny i klimatických podmínek. V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno 11 nových pavilonů a ubikací, sestaveny 2 velké voliéry a několik menších voliér pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě pak nechala ZOO Plzeň upravit venkovní výběhy, které jsou přilehlé nově vybudovaným pavilonům. Zoologická a botanická zahrada města Plzně uspěla se svým projektem v rámci 2. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a získala dotaci ve výši Kč. Celkové náklady na vybudování afrických a asijských expozic dosáhly částky Kč. Projekt byl ukončen Relax centrum Štruncovy sady zatraktivnilo Plzeň Relaxační a sportovní park pro širokou veřejnost s názvem Relax centrum Štruncovy sady pomohl významně zatraktivnit Plzeň. K jeho vybudování pomohla dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši Kč. Základním cílem projektu Relax centrum Štruncovy sady bylo nejen zmodernizovat nejbližší okolí historického centra Plzně, ale především zvýšit nabídku sportovně-rekreační infrastruktury v tomto městě. Nevzhledný masivní betonový plot, který dříve lemoval fotbalový stadion, byl odstraněn a nahradil ho nový, průhledný. Obnovily se parkové cesty a veřejné osvětlení, firma provedla zahradní úpravy. V parku vzniklo náměstí s fontánou a venkovní galerie. Součástí projektu bylo také vybudování parkoviště s kapacitou několika desítek míst. 7

8 Fondy Evropské unie jsou finančním pilířem evropské politiky Termíny evropské peníze, evropské nebo strukturální fondy přešly do slovníku politiků, státních úředníků, představitelů samosprávy i médií. Nicméně laická veřejnost má o jejich přesných významech a obsahu jen mlhavou představu. Terminologie evropského financování přitom není nic tak složitého. Je třeba si uvědomit, že fondy Evropské unie jsou významným instrumentem společné evropské politiky. Slouží především k financování jednotlivých politik unie, k podpoře hospodářského růstu jednotlivých členských států osmadvacítky, k podpoře vzdělanosti v členských zemích a v k rozvoji řady dalších oblastí a dosažení strategických cílů. Druhou financovanou oblastí jsou fondy, cílené na podporu kandidujících zemí. Nejnovějším členským státem, který jako poslední vstupoval do rozvíjející se Evropské unie, bylo v červenci loňského roku Chorvatsko. I mezi kandidátskými zeměmi se objevují státy bývalé Jugoslávie, Srbsko, Makedonie, ale i Island nebo Turecko. Mezi potenciální kandidátské země pak patří i Albánie nebo Bosna a Hercegovina. SF Strukturální fondy Strukturální fondy EU slouží, obecně řečeno, k financování cílů regionální a strukturální politiky EU. Jinými slovy, jsou to prostředky, které slouží ke zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů. Klíčový význam mají Fond soudržnosti a strukturální fondy. Jejich posláním je zajistit, aby mezi sebou mohly optimálně komunikovat národní ekonomiky, které se historicky vyvíjely odlišně a mají i rozdílnou úroveň.. Proto je role Fondu soudržnosti zcela nezastupitelná pro oblast tzv. hospodářské a sociální soudržnosti zemí EU. A jeho role s přistoupením dalších kandidátských zemí z oblasti Balkánu s méně rozvinutými ekonomikami nadále poroste. Tento typ fondů se zaměřuje cíleně na snižování rozdílů v úrovni rozvoje různě rozvinutých ekonomik daných regionů, zaostalejších oblastí, ale třeba i rozdílů mezi městskými aglomeracemi a venkovskými oblastmi. OP Operační programy Evropská unie má v současné době k dispozici celkem čtyři strukturální fondy. Finanční podpora z těchto fondů je pak rozdělována prostřednictvím nám již přeci jen více známých operačních programů. Ty se zaměřují na podporu buďto daného regionu nebo sektoru. Směřují tedy například do oblasti rozvoje dopravy nebo do oblasti zemědělství a údržby krajiny atp. ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj Nejdůležitějším strukturálním fondem EU je European Regional Development Fund (ERDF), čili Evropský fond pro regionální rozvoj. Jak už plyne z jeho názvu, specifickými cíly tohoto klíčového fondu jsou zlepšování infrastruktury, tolik aktuální podpora tvorby nových pracovních míst, podpora malých a středních podniků, rozvoj technologií, ochrana a zlepšování životního prostředí a rozvoj turistiky. ESF - Evropský sociální fond V souvislosti s následky hospodářské krize nabývá na významu European Social Fund (ESF) - Evropský sociální fond. Tento fond pomáhá lidem CZ.1.04/4.1.01/ Zdroj: CZ.1.04/4.1.01/

9 v aktivním věku zapojit se efektivněji do trhu práce a podporovat tvorbu nových pracovních příležitostí. Fond financuje opatření v oblasti profesní přípravy, rekvalifikací, rovných příležitostí a systému získávání nových pracovníků. Do portfolia tohoto fondu patří například doplňování dlouhodobých sociálních programů členských států EU zaměřených na aktivní politiku zaměstnanosti nebo reintegrace dlouhodobě nezaměstnaných, pomoc absolventům škol při hledání zaměstnání, lidem s hendikepy, na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže, podporu vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů či zlepšování mobility pracovních sil. EAGGF - Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) sloužil k financování společné zemědělské politiky. Je to fond, který zajímal především naše zemědělce a potravináře. Gró tvořila garanční část, za jejíž pomoci šla podpora například na vývoz zemědělských přebytků a řada cenových a stabilizačních opatření na agrotrhu. Podpůrná část měla za úkol podporovat investice do sektoru a zvyšovat konkurenceschopnost. Patřila sem i finanční pomoc začínajícím zemědělcům či seniorům. Důležitou oblastí byly pro některé české zemědělce kompenzace rolníkům hospodařícím v okrajových a jinak znevýhodněných oblastech, například podhorských, či prostředky na využití lesů a jejich ochranu a aktivity na udržení přirozeného rázu krajiny. Prakticky nijak se nás nedotkl další potravinářský instrument - Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG - Financial Instrument for Fisheries Guidance), který se podílel na modernizaci rybářského průmyslu. CF - Kohezní fond - Fond soudržnosti Cohesion Fund (CF) - Fond soudržnosti - nepatří mezi strukturální fondy. Jako zvláštní fond solidarity byl v roce 1993 zřízen na pomoc čtyřem nejméně rozvinutým státům původní patnáctky: Řecku, Portugalsku, Irsku a Španělsku. Prostředky z tohoto fondu jsou určeny na přímé financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a rozvoje dopravy. Podmínkou je, že cílová země musí mít hrubý národní produkt na hlavu pod 90 % průměru EU a zavázala se k hospodářské a měnové konvergenci. Evropský fond solidarity (EUSF) Po záplavách v roce 2002 se Evropská komise rozhodla založit Evropský fond solidarity. Ten existuje nezávisle na jiných fondech. Země mohou žádat o pomoc při přírodní katastrofě. EUSF škody nekompenzuje plně a není též určen pro sanaci ztrát a úhradu škod soukromým osobám ani pro dlouhodobé rekonstrukce a ekonomickou obnovu.pro tyto oblasti jsou určeny strukturální fondy. Z Evropského fondu solidarity mohou být hrazeny náklady na dočasné ubytování, provizorní opravy důležitých dopravních tepen a další akutní investice. U nás jsme z tohoto fondu čerpali při likvidaci následků povodní ze srpna Fondy předvstupní pomoci V paměti jistě ještě máme minimálně dva anglické názvy z kandidátského období naší země. Fond PHARE (Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy) byl vytvořen pro snazší transformaci Polska a Maďarska. Jeho působnost byla záhy rozšířena na další země. Zahrnoval celkem 17 aktivit, kam patřila podpora vzdělávání, dopravy, veřejných institucí, energetiky, zemědělství atp. Fond SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) je určen pro kandidátské země do data vstupu do EU pro zavádění práva ES v oblasti společné zemědělské politiky. Podobné cíle jako Kohezní fond má Fond ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) v oblasti životního prostředí a dopravy. Podle zdrojů MMR připravil op Příloha Deníků jižní a západní Čechy. Vydává: Vltava-Labe-Press, a.s., region JIH, nám. Přemysla Otakara II. č. 8/5, České Budějovice a region ZÁPAD, Kovářská 4, Plzeň. Zveřejněno: Příloha je samostatně neprodejná. Zkvalitnění výuky lesnictví budoucnost lesních ekosystémů reg.č. CZ.1.07/1.1.14/ Doba trvání projektu: Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávání a zlepšení podmínek pro výuku vzdělávacích oborů Lesnictví a Lesní mechanizátor na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek, především v oblasti praktického vyučování, ve výuce odborných předmětů a v oblasti spolupráce se zaměstnavateli. Díky projektu je zkvalitňována výuka odborných předmětů pořízením a pronájmem moderních výukových pomůcek pro praktická cvičení (harvestor a vyvážecí souprava, železný kůň - lesní pásový vyklizovací naviják, drtič a štěpkovač větví, odkorňovací zařízení k loupání a špicování kulatiny a štípač dřeva, trenažér na kácení a řezání dřeva, pomůcky pro odběr a analýzu půdních vzorků, pro měření povětrnostních podmínek, pro zaměření výšky, polohy a objemu stromů, sada pomůcek a chemických prostředků pro ochranu lesa) včetně aktualizace sbírek přírodnin. Učitelé školy vytvářejí nové výukové materiály pro odborné předměty Lesnická zoologie, Pěstování lesa, Nauka o lesním prostředí, Lesnická technologie, Lesní těžba a Stroje a zařízení v lesnictví. Modernizace výuky proběhla také zakoupením interaktivní tabule a proškolením učitelů pro práci s ní. Ve spolupráci se zaměstnavateli se inovují odborné exkurze i pěstební a provozní praxe žáků školy. V rámci projektu dále probíhají vzdělávací akce pro žáky ZŠ (lesní zážitkový den Den stromů a lesní zážitková exkurze Pojďme na to od lesa ), které atraktivní formou lesní pedagogiky prohlubují zájem žáků o lesní ekosystém. Více informací: Škola + praxe = úspěch na trhu práce reg. č. CZ.1.07/2.1.00/ Doba trvání projektu: Projekt je zaměřen na komplexní inovaci stávajícího vzd. programu Lesnictví v podmínkách žadatele VOŠ lesnické a SLŠ B.Schwarzenberga v Písku. V rámci projektu se podařilo vydat učební texty: Pěstování lesů, Myslivost, Těžba a doprava dříví, Lesnická botanika a studijní slovní lesnické angličtiny a němčiny. Studenti dvakrát absolvovali řízené odborné praxe u partnerů projektu Lesy města Písku, s.r.o, CHKO a NP Šumava, VLS, s.p. divize Horní Planá a podařilo se také dvakrát realizovat zahraniční stáž studentů ve Finsku. V rámci projektu byl tak zkvalitněn systém odborných exkurzí, praxí a stáží studentů v úzké spolupráci s profesním sektorem. Od 1. září 2013 je také v provozu internetový server kde mohou studenti denního i dálkového studia najít inovované učební materiály, učební texty a další dokumenty, které byly vytvořeny v rámci inovace vzdělávacího programu N/01 lesnictví. V rámci již úspěšně ukončeného projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků Environmentální výchova v praxi, reg.č.cz.1.07/1.3.06/ pořádáme kursy DVPP pro učitele základních škol. Více informací Zvýšení kvality vzdělávání zavedením nových technologií do výuky reg.č. CZ.1.14/2.4.00/ Doba trvání projektu: Hlavní cílem projektu je zlepšit kvalitu odborného vzdělávání v podmínkách Vyšší odborné školy lesnické a střední lesnické školy B.Schwarzenberga Písek se zaměřením na současné moderní technologie využívané v praxi a jejich zavedení do výuky. Obsahem projektu je pořízení ucelené technologické řady mechanizačních zařízení pro výuku těžby, přibližování soustřeďování dříví z lesních porostů při prováděných výchovných zásahů v lesích (železný kůň, kolový traktor pro přibližování dříví v probírkových porostech, vyvážecí souprava, harvestor, pro probírky v předmýtních porostech a doplňkové ICT vybavení - terénní notebook pro přenos a zpracování dat z harvestoru). Tato moderní lesnická technika již běžně používaná v lesnickém provozu bude zařazena do výuky v rámci vzdělávacích oborů poskytovaných VOŠL a SLŠ Písek a umožní tak modernizaci vzdělávacích programů školy dle aktuálních požadavků trhu práce v lesnictví a souvisejících odvětvích. Studenti písecké lesárny reprezentovali Českou republiku v Portugalsku 25. a 26. září 2013 se konalo evropské kolo lesnické olympiády YPEF (Young People in European Forests) v národním parku Peneda Gerês v Portugalsku. Za Českou republiku bylo vysláno vítězné družstvo národního kola této největší evropské lesnické soutěže ve složení Jiří Novák, Jiří Šimpach a Václav Zumr z Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga Písek. V Portugalsku si prověřili znalosti o evropských lesích a lesnictví ve vědomostním testu v anglickém jazyce. Druhý den soutěže vítězové národních kol předvedli prezentace na téma The challenges of forest management in your country. Naši studenti představili bohatou historii českého lesnictví, písecké lesnické školy, poukázali na příliš velké množství lesnických škol v ČR a představili stále horké téma českého lesnictví stav lesa v bezzásahových zónách Šumavy. Pro soutěžící byl připraven bohatý doprovodný program. Krásy nejznámějšího portugalského parku poznávali za deštivého a chladného počasí, když se prodírali starou římskou cestou. Navštívili místní etnografi cké muzeum. Zúčastnili se vypouštění uzdraveného orla zpět do volné přírody. Studenti zde navázali kontakty s týmy vítězů národních kol z Rakouska, Německa, Polska, Estonska, Řecka, Litvy, hostitelského Portugalska a vítězi evropského kola z Maďarska. Text a foto: Lenka Polanská

10 Slovníček základních pojmů Bez slovníku základních pojmů se i poučený laik v problematice evropských strukturálních fondů lehko ztratí Pomologii potřebují zvládat úředníci i představitelé státní správy či samosprávy stejně jako zaměstnanci firem, škol a dalších institucí. Termín: umím psát projekty v dotazníku se dnes cení. Vybrali jsme proto pro vás a pro vaši základní orientaci alespoň elementární pojmy. Alokace je objem finančních prostředků určený pro konkrétní oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu, množství finančních prostředků určených pro daný stát, pro příslušný cíl regionální politiky nebo pro určitý operační program. Analýza projektu má poskytnout odpověď na otázku, zda navrhovaný projekt povede v dostatečné míře ke splnění předpokládaných cílů. Benefit 7+ je elektronický formulář sloužící k vyplňování projektové žádosti o prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Certifikací uskutečněných výdajů je potvrzení správnosti údajů předložených řídicími orgány platebnímu orgánu. Cílem je získat jistotu v tom, že nastavené řídicí a kontrolní systémy zajišťují řádné finanční řízení a že jsou při implementaci dodržovány předpisy EU a ČR vztahující se k poskytování pomoci ze strukturálních fondů. Cílová skupina je část obyvatel, dotčená realizací projektu mající z něj nějaký prospěch. Doba realizace projektu se liší podle typu projektu a operačních programů. Maximální doba realizace projektu se řídí obecným pravidlem n+2, tedy projekt se musí zrealizovat nejdéle do dvou let. E-government znamená využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. Cílem zvyšování kompetencí úředníků je zlepšování služeb veřejnosti. EIA - Environmental Impact Assessment je studie, posuzující vliv dané stavby, například liniové, na životní prostředí. Etapou projektu je technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná a po níž může být proplacena část dotace. Projekt nemusí být nutně rozdělen do jednotlivých etap. Etapizace plateb je proces poskytování plateb na základě žádosti žadatele o provedení platby v návaznosti na ukončení etapy projektu. Evaluace je proces, který zkoumá nakládání s finančními prostředky veřejných rozpočtů a napomáhá hospodárnosti při jejich čerpání. 10 Evropský fond pro regionální rozvoj je největší ze strukturálních fondů EU. Prostředky jsou určeny na investice do výroby vedoucí ke tvorbě nových pracovních míst a na investice do dopravní, vzdělávací, sociální a zdravotní infrastruktury. Podporuje rozvoj místního potenciálu výzkum a vývoj a investice zaměřené na životní prostředí. Evropský investiční fond (EIF) - jeho účelem je poskytování pomoci malým podnikům. Poskytuje rizikové investice malým a středním podnikům, zejména novým firmám a firmám zaměřeným na technologie. Finanční kontrola v rámci strukturálních fondů zabezpečuje hospodaření s veřejnými prostředky. Dohlíží na dodržování právních předpisů a ochranu veřejných prostředků. Finanční plán projektu předkládá konečný příjemce. Je součástí projektové žádosti i případné smlouvy o financování. Hodnotitelé provádějí věcné hodnocení projektů, jehož výsledky jsou podkladem pro vlastní výběr těch nejkvalitnějších projektů. Indikátory napomáhají monitorování průběhu a výsledku realizace projektu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele projektu. Individuální projekt je takový projekt, který není zastřešen grantovým schématem. Jeho realizátor obdrží podporu přímo. Kofinancování - spolufinancování je nutná míra finanční spolupráce ze strany státu, příjemce. V právě končícím programovacím období na roky poskytovaly fondy EU maximálně 85 % alokace, domácí spolufinancování tak činilo minimálně 15 %. Kolová výzva označuje konkrétní termín, v němž se přijímají žádosti o dotace. Obvykle trvá v řádu týdnů, maximálně měsíce. Pro zájemce je tedy nutné sledovat bedlivě termíny výzev. Komunitární programy jsou skupinou programů, sloužících k prohlubování spolupráce členských a kandidátských států EU. Jsou financovány z rozpočtu EU formou grantů. Konečný příjemce je subjekt, který žádá o příspěvek ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti a přijímá prostředky z těchto fondů. Může to být instituce i fyzická osoba. Konečný uživatel podpory je subjekt, který realizuje projekt a přijímá prostředky ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti na spolufinancování projektu. Kontrola formálních náležitostí žádosti spočívá v kontrole úplnosti žádosti a jejích povinných příloh, v kontrole formy předložení (elektronické, papírové) a dalších požadavků uvedených v pokynech pro žadatele. Kontrola fyzické realizace projektu se provádí v průběhu realizace projektu nebo po jeho skončení. Může být plánovaná i neplánovaná, jejím obsahem je identifikace kontrolované osoby; kontrola stavebního nebo montážního deníku, příslušné doklady k zařízením, přístrojům či technologiím a další monitorovací indikátory. Monitorovací indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, jejich seznam schvaluje monitorovací výbor, je součástí prováděcího dokumentu. Každý žadatel o finanční podporu je povinen v rámci žádosti o podporu doložit monitorovací ukazatele projektu a uvést kvantifikaci vybraných indikátorů. Monitorovací výbor má každý operační program. Výbor je odpovědný za sledování poskytované pomoci, schvaluje i kritéria, podle kterých jsou vybírány projekty k realizaci. Monitorovací zprávu dostává pravidelně řídící orgán pro informaci o stavu realizace projektu. Obsahuje informace o dopadech projektu na cílové skupiny, údaje o financování, problémech, návrhy na změny v projektu, plnění monitorovacích indikátorů atd. Monitorování - jeho úkolem je průběžné zjišťování pokroku v realizaci operačních programů či projektů a porovnávání s výchozím předpokládaným plánem. NATURA 2000 je soustavou chráněných území evropského významu. Jejím prostřednictvím se chrání nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů a přírodní stanoviště. Neinvestiční projekt cílí na měkké aktivity - vzdělávání, rekvalifikaci, na poskytování sociálních služeb, volnočasové aktivity, patří sem i projekty na podporu služeb v oblasti cestovního ruchu a technické pomoci. Nezpůsobilé výdaje - neuznatelné náklady jsou výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů (podle článku 56 nařízení Rady (ES) č.1083/2000, nařízení Komise (ES) č.1828/2006 a další legislativou) Dokončení na str. 18

11 Modernizace technologického vybavení odborného výcviku technických obor SOŠ a SOU Písek reg.. CZ.1.14/2.4.00/ Doba trvání projektu: až Zvyšování kompetencí pedagogických pracovník SOŠ a SOU Písek reg.. CZ.1.07/1.3.40/ doba trvání projektu: Projekt je zam en na další vzd lávání pedagogických pracovník SOŠ a SOU Písek. Jeho cílem je rozvoj kompetencí u itel praktické výuky (u itel odborného výcviku) a t ídních u itel - u itel všeobecných i odborných p edm t. Vzd lávání je zam eno na rozvoj m kkých dovedností ú astník, využití moderních metod a forem výuky, rozvoj kompetencí t ídních u itel. Vzd lávání bez bariér reg.. CZ.1.07/1.2.15/ doba trvání projektu: Cíle projektu budou realizované napl ováním hlavních aktivit rozložených do díl ích krok skládajících se z následujících oblastí: - zvyšování kompetencí u itel prost ednictvím vzd lávání v oblasti zlepšování sociálního prost edí ve škole s d razem na žáky s cílem zvýšení jejich schopností a dovedností efektivn a adekvátn se adaptovat na dané sociální prost edí a úsp šn v n m sociáln komunikovat; - dopln ní stávajícího systému poradenství pro žáky hledající odpov di na problémy, které ovliv ují nebo mohou ovliv ovat jejich výsledky ve škole s cílem zamezit jejich p ed asnému odchodu ze systému vzd lávání; - zavedení tzv. projektových dn, které žák m pomohou lépe uchopit kompetence p edávané jim v rámci ŠVP v oblastech nan ní gramotnost, ekologie a ekologické chování, boj proti rasismu a xenofobii a k získání sociálních dovedností d ležitých pro adekvátní sociální adaptaci, dobré mezilidské vztahy, porozum ní sob i druhým, ešení sociálních problém a optimalizaci sociální komunikace; - zlepšení podmínek pro uskute ování adapta ních kurz, které napomohou vytvo it p íznivé sociální klima v prvním ro níku jednotlivých obor ; - vytvo ení webových stránek umož ujících žák m individuální (jednotlivé, osobní) studium ve všech p edm tech (všeobecn vzd lávací i odborné), za využití materiál vzniklých v p edcházejících projektech realizovaných školou v etn u ebny vybavené ICT. Projekt svým obsahem eší zvýšení kvality výuky technických obor na SOŠ a SOU Písek realizací modernizace technologického vybavení na úseku odborného výcviku automobilních a d evozpracujících obor. Sou ástí ešení je vytvo ení vzorových provoz ur ených pro odborné vzd lávání žák školy. Odborný výcvik v technických oborech je realizován v samostatných školních dílnách, které rozsahem vybavení odpovídají st edn velkému autoservisu a st edn velkému truhlá skému provozu. Celý projekt je len n do dvou ástí. V oblasti autoopravárenství dojde realizací projektu k vytvo ení prostorových podmínek pro instalaci technického vybavení po ízeného v projektu. Prostorové pot eby budou ešeny p ístavbou nové samostatné dílny, kde bude instalována po ízená technika. Jedná se o diagnostickou techniku k diagnostice vozidel a analýz závad s napojením na servis vozidel. Sou ástí nového objektu pro odborný výcvik bude také odborná u ebna s po íta ovým vybavením pro výuku software pot ebného k obsluze za ízení pro ob zam ení projektu. Z hlediska technického vybavení dílen se jedná o za ízení pro elektronické m ení geometrie vozidel, emisní analýzu a další související technologická za ízení. V druhé ásti je cílem vytvo ení vzorového truhlá ského provozu z hlediska aplikace sou asných technologií. Základem je po ízení CNC obráb cího stroje vhodného pro truhlá skou a áste n i tesa skou výrobu. Jedná se o po íta em ízený obráb cí stroj využitelný pro zpracování deskového i masivního materiálu. Druhým za ízením je olepova ka hran s programovým ízením. Po ízením uvedeného vybavení se oba provozy dostanou z hlediska vybavenosti na úrove nejmodern jších technologií využívaných jak v autoopravárenství, tak v truhlá ské výrob. V p ípad truhlá ského CNC obráb cího centra se jedná o za ízení, které je k dispozici pouze na velmi malém po tu odborných škol v celé R emeslo i ve 21. století? Jako každý rok se budou za n kolik týdn desítky a stovky mladých lidí zamýšlet nad tím, na jakou školu jít studovat. Kde pokra ovat v p íprav na sv j další, nyní již profesní, život. St edem jejich zájmu a zájmu jejich rodi jsou v posledních letech p edevším st ední školy s maturitními obory. St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt v Písku je moderní, ale také náro nou školou, která nabízí odborné maturitní vzd lání a širokou nabídku emeslných obor. Zhotovit bytelný st l, postavit d m, vytvo it na n j krov, rozvést v n m vodu a teplo bylo a je um ní, které bude spole nost vždycky pot ebovat. Podobn nezastupitelné jsou služby v pohostinství. Písecký orista 1. místo Být dobrým kucha em i kucha kou, íšníkem, servírkou je vlastn totéž jako být reprezentantem daného místa, m sta i kraje. Jižní echy byly vždycky proslavené pohostinností a šikovností svých obyvatel. Na tuto tradici navazuje SOŠ a SOU Písek, které už více jak 130 let vychovává šikovné lidi v celé ad obor. Pro tuto innost je škola velmi dob e za ízena. Vlastní školní dílny pro výuku automobilních obor, záme ník, tesa nebo truhlá. Školní restaurace, školní kuchyn i cukrárna jsou vybaveny moderním technologickým za ízením. B žná je spolupráce s adou píseckých i mimopíseckých rem a podnik. Ta výrazn rozši uje možnosti školy. Da í se i erpání nan ních prost edk z evropských fond. Jist zajímavá je i snaha aktualizovat a zatraktiv ovat nabídku vzd lávání. Nap íklad pro obor zedník rozší ená výuka v oblastech zateplovací systémy, obklada nebo sádrokartoná. U obor autotronik a automechanik je sou ástí výuky bezplatné získání idi ského pr kazu skupiny B a C, pro instalatéry svá e ské pr kazy, pro další obory r zné kurzy dopl ující jejich specializaci (barmanský kurz, práce s motorovou pilou, lešená ský kurz a další). Pro mnohé budoucí žáky školy m že být získání výu ního listu jen polovinou ušlé cesty. SOŠ a SOU Písek nabízí absolvent m u ebních obor možnost doplnit si vzd lání nástavbovým studiem a získat tak maturitu. Samoz ejm je možná i p ímá cesta k maturit, a to výb rem ze dvou maturitních obor - Obchodn podnikatelská innost nebo Autotronik. O tom, že se písecké škole její práce da í, m že být d kazem i ada velmi dobrých umístn ní na odborných sout žích. Grilmánie eské Bud jovice místo emeslo m lo, má a bude mít zlaté dno. emeslo se tak stává jistotou v nejisté dob a St ední odborná škola a St ední odborné u ilišt v Písku je jistotou vaší budoucnosti. P ehled nabídky obor SOŠ a SOU Písek Maturitní obory L/01 Autotronik M/01 Ekonomika a podnikání - Obchodn podnikatelská innost U ební obory t íleté typu H H/01 Zedník* H/01 Montér suchých staveb H/01 Tesa * H/01 Instalatér H/01 Klempí * H/01 Mechanik opravá motorových vozidel - Automechanik H/01 Truhlá H/01 Kucha - íšník pro pohostinství H/01 Kucha H/01 íšník/servírka H/01 Cukrá H/01 Prodava stipendijní podpora Jiho eského kraje * U ební obory t íleté typu E obory vhodné pro žáky se vzd lávacími obtížemi E/01 Záme nické práce E/01 Zednické práce E/01 Malí ské a nat ra ské práce E/01 Kv tiná ské práce E/01 Kucha ské práce E/01 Pe ovatelské práce Nástavbové studium denní L/51 Nábytká ská a d eva ská výroba L/51 Stavební provoz L/51 Podnikání Nástavbové studium dálkové L/51 Podnikání

12 Jaká bude kohezní politika EU po roce 2014? Pro právě vrcholící období let je v ČR využíváno celkem 26 operačních programů. Prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti bylo pro vybrané členské státy EU a regiony vyčleněno celkem 347 miliard eur, čili přibližně 9, 022 bilionu korun. Pro Českou republiku bylo vyčleněno 26,7 miliardy euro, čili přibližně 694,2 miliardy korun. V příštím programovém období na roky se bude přibližně jednat o více než 20 miliard euro. Na Korvengenci 26 miliard euro ČR se momentálně dotýkají aktivity tří základních cílů. Cíl Konvergence byl zaměřen na podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni celků NUTS II, tedy v našich podmínkách NUTS II Jihozápad, s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než je 75 % průměrného HDP Evropské unie. Druhou cílovou oblastí byly státy, jejichž HDP na hlavu byl nižší než 90 % průměru EU. Sem patřily všechny české a moravské regiony soudržnosti s výjimkou Prahy. Na cíl Konvergence připadlo v ČR celkem 25,89 miliard euro. Cíl Evropské územní spolupráce byl zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III, které se nacházejí podél všech vnitřních a některých vnějších hranic. U nás na něj připadá 0,39 miliardy euro a prostředky lze čerpat z devíti operačních programů, z nichž nás Jihočechy zajímá především OP Přeshraniční spolupráce ČR Bavorsko a OP Přeshraniční spolupráce ČR Rakousko. Třetí cíl podporuje bohatší regiony, které nečerpají z Cíle Konvergence. V ČR je to pouze Praha, kam na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost přiteklo 0,42 miliardy euro. Jak v letech ? Jak už víme, Evropská unie realizuje svou kohezní politiku ve střednědobém horizontu sedmiletých cyklů, kterým se říká programová období. Končí programové období , i když jeho jednotlivé aktivity stále dobíhají. Nové programové období bude poznamenáno nejen přístupovými aktivitami některých kandidátských zemí - ať už nástupnických států z bývalé Republiky Jugoslávie či Turecka - ale i nutnou stabilizací veřejných financí, bankovního sektoru i celkové hospodářské situace některých zemí (Kypr, Řecko). Politiky Evropské unie se proto musí změnit a zareagovat na aktuální potřeby stávajících a přistupujících členů a celkového prostředí EU. Přípravy na programové období u nás začaly od roku Pro období dalších sedmi let zveřejnila Evropská komise v Páté kohezní zprávě z října 2011 návrhy na podobu, strukturu a principy kohezní politiky po roce Doknnčení na str. 14 PROJEKTY SPOLE NOSTI JIHO ESKÝ V DECKOTECHNICKÝ PARK, A.S. MSB - innocat íslo projektu: M00209 Projekt je realizován v rámci Programu p eshrani ní spolupráce Cíl Evropská územní spolupráce eská republika - Rakousko Partnery projektu jsou t i technologická centra z Horního Rakouska, konkrétn z Neufeldenu, Freistadtu a Lince a dv rmy z jižních ech reprezentující Jiho eský v deckotechnický park, konkrétn JVTP, a.s a JAIP o.p.s. Cílem projektu je zprost edkování transferu technologií mezi v deckovýzkumnými organizacemi a inova vními rmami z obou region. Za mto ú elem se v rámci projektu uskute ní n kolik tzv. Expertních dn, v rámci kterých dojde k setkání zástupc v deckých pracovník a rem s cílem vým ny zkušenos, navázání spolupráce, p ípadn realizace spole ných projekt. První Expertní den se konal v dubnu letošního roku v mechatronickém centru v Linci (LCM). V p sobivém p ehledu prezentovali zástupci LCM zástupc m eských podnikatel výsledky aplikovaného výzkumu a poskytované služby v oblas mechatroniky. Druhý Expertní den se konal v Biologickém centru Akademie v d R v eských Bud jovicích a Jiho eském výzkumném centru akvakultury a biodiverzity (CENAKVA) ve Vod anech, kde Fakulta rybá ství a ochrany vod Jiho eské univerzity vybudovala v decké centrum, které se zabývá výzkumem v oboru rybá ství a ochrany vod. Den strávený v t chto dvou výzkumných organizacích byl nabitý zajímavými a vysoce odbornými tématy, o kterých spole n s výzkumníky živ diskutovali zástupci hornorakouských a jiho eských rem. Pozi vní ohlasy ze strany ú astník obou Expertních dní ukázaly opodstatn nost vzájemného propojování v decké a komer ní sféry. Bilaterální rozhovory mezi rmami a experty byly impulsem pro rozvoj další spolupráce a navázání nových kontakt ROZVOJ JVTP ETAPA IIA íslo projektu 5.1 PP04/032 Spole nost Jiho eský v deckotechnický park, a.s., jejímž jediným akcioná em je Jiho- eský kraj realizuje projekt s názvem Rozvoj JVTP Etapa IIA, který je spolu nancován z Evropských strukturálních fond v rámci prioritní osy 5. Prost edí pro podnikání a inovace,oblast podpory 5.1 Pla ormy spolupráce, programu Prosperita - Výzva II a dále ko nancován a p ed nancován ze strany Jiho eského kraje. Nov budované prostory kancelá í, laborato í a technologických hal, které navazují na prostory vybudované Jiho eskou univerzitou v 1. Etap výstavby JVTP, budou za ínajícím a technologicky orientovaným inova vním malým a st edním podnik m nabízet atrak vní lokalitu v bezprost ední blízkos JU v eských Bud jovicích a prost edí napomáhající jejich vzniku a rozvoji, podpo e vývoje nových produkt, technologií a služeb. Hlavním p ínosem JVTP bude systema cká a efek vní podpora technologického, ekonomického a ins tucionálního základu systému inova ního procesu v rámci Jiho eského kraje. Nová budova bude nabízet vybavené kancelá ské, laboratorní prostory a technologické haly za zvýhodn né ceny, k dispozici bude budoucím nájemc m také p ednáškový sál, menší zasedací místnos, copy centrum, recepce a skladové prostory. V p ípad zájmu o bližší informace nás kontaktujte na ové adrese V_

13 Název projektu: Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé, zaměřených na získávání kompetencí Registrační číslo projetku: CZ.1.07/3.2.08/ Celková vlýše dotace: Kč ,22 Doba realizace: Vzdělávací program: Profesní kvalifikace Prodavač Vzdělávací program je určen pracovníkům v maloobchodě bez potřebné kvalifikace pro tuto práci a osobám s nižším vzděláním. Přínosem je získání potřebných znalostí a dovedností pro práci. Modulové uspořádání umožňuje účastníkům širší nabídku, větší variabilitu a prostupnost při dosahování cíle. Vzdělávací program je vypracován v souladu s Národní soustavou kvalifikací a jeho absolvent tím splní jednu z podmínek pro získání výučního listu v oboru Specialista maloobchodu. Veškeré kurzy jsou připravovány dle současných poznatků a informací a s použitím moderních metod výuky. Ve výuce je počítáno s využítím moderních technologií (práce s interaktivní tabulí, možnost přípray a testování pomocí e-learningu). Zájemci o další vzdělávání, u kterých jsou jednou z největších bariér jejich časové možnosti, mohou kombinovat přímou výuku a e-learning a omezit tak čas strávený v hodinách přímé výuky. Vzdělávací program tvoří tyto moduly: Modul 1 Kalkulace ceny a vyúčtování tržby Přepočet cen zboží na požadovanou měnu při platbách na pokladnách Modul 2 Obsluha pokladny a pokladných systémů Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb za zboží a služby Modul 3 Posuzování kvality zboží Příprava a úprava zboží k prodeji Modul 4 Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou Zajišťování a poskytování doplňkových služeb spojených s prodejem Modul 5 Jednání ve styku se zákazníkem, obchodními partnery a kontrolními orgány Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů Modul 6 Úprava a aranžování zboří v obchodně provozní jednotce a výkladních skříní Modul 7 Plánování durhu a množství zásob, přejímka, výkup, skladování, ošetřování Zboží a manipulace se zásobami v obchodně provozní jednotce Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce Každý modul je ukončován ověřením znalostí, absolventi získají osvědčení o absolvování modulu. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Název projektu: Učíme se podnikat Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/ Celková výše dotace: Kč Doba realizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 byla úspěšným žadatelem v 19. výzvě ROP NUTS II Jihozápad a získala finanční prostředky k realizaci projektu Učíme se podnikat. Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání a zkvalitnění výuky. Výsledkem jsou vybudované dvě odborné učebny, určené především pro specializovanou výuku předmětu Fiktivní firma, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet simulaci reálného podnikatelského prostředí v podmínkách tržního hospodářství. Žáci se učí samostatnosti, týmové práci, zodpovědnosti, rozvíjí své obchodní znalosti a dovednosti. Řeší situace nejenom uvnitř daného podniku, ale obchodují i s jinými firmami, ať už tuzemskými nebo zahraničními. Nejmodernější vybavení umožňuje skupinovou práci žáků v jednotlivých podnikových odděleních. Žáci mohou pro svoji práci využít nové počítače se specializovaným účetním a grafickým softwarem, dotykový display, interaktivní tabuli, skartovací stroj, multifunkční kopírovací zařízení a další zařízení běžná v podnikání. V učebně zaměřené na obchod je zvlášť nainstalována elektronická pokladna, v učebně specializované na cestovní ruch jsou navíc umístěny závěsné mapové systémy. V obou učebnách jsou nainstalovány docházkové systémy, které budou využívány například i v práci mzdové účtárny. Nové vybavení školy, které je na vynikající úrovni, přispěje k užšímu propojení vzdělávání s požadavky praxe, zvýší možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce, říká ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková. Název projektu: Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní České Budějovice Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/ Celková vlýše dotace: ,46 Kč Doba raealizace: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 se svou širokou vzdělávací nabídkou oborů významně podílí na rozvoji vzdělanosti celého jihočeského regionu. V nabídce dálkové formy vzdělávání má regionální prvenství. Nabízí svým žákům však mnohem víc. Organizuje celou řadu soutěží, zahraničních stáží, exkurzí a navíc výrazně přispívá dalšími aktivitami k jejich úspěšnému dokončení studia. Již druhým rokem realizuje projekt, který pomáhá všem žákům školy zvládnout požadavky zvoleného oboru. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu. Při prvních studijních nezdarech řeší někteří žáci situaci ukvapeně a předčasně opouštějí školní prostředí. Bohužel si neuvědomují, že úroveň dosaženého vzdělání je jedním z faktorů, který významně ovlivní jejich život, že jejich vyhlídky na získání perspektivního zaměstnání jsou v těchto případech velmi malé, a naprostá většina z nich pak končí v evidenci úřadů práce. Projekt pomáhá žákům lépe zvládnout nároky jednotlivých oborů, překonat i počáteční problémy, které mnohdy souvisí s přechodem ze základní na střední školu. Pomáhá i těm zájemcům o studium, které při svém rozhodování při výběru střední školy trápí pochybnosti o tom, zda úspěšně zvládnou požadavky kladené na středoškoláky. Pedagogové vytvářejí vzdělávací materiály pro žáky téměř ze všech předmětů v elektronické a tištěné podobě. S materiály pak žáci s pomocí svých učitelů pracují, mají možnost pravidelných konzultací, využívají je k domácí přípravě, k procvičení a zopakování látky, která jim při běžné výuce dělala největší problémy. Materiály jsou jim také k dispozici na e-learningovém serveru a žáci školy je mohou využívat a pracovat s nimi na počítačích v odborné učebně i ve vyhrazených dalších prostorách školy. Navíc obsahují také řešené příklady k okamžitému ověření znalostí a proto získávají velkou oblibu také u posluchačů dálkové formy vzdělávání. V obtížných životních situacích, které se bohužel nevyhýbají ani žákům školy, při řešení dalších individuálních problémů nabízí pomoc školní psycholog, který je k dispozici také všem rodičům. V příjemném prostředí, dobrém zázemí a nadstandardním technickém vybavení školy přispívá realizace projektu k úzké spolupráci učitelů a žáků i mimo běžné vyučovací hodiny, posiluje dobré vztahy mezi žáky a učiteli. Dosud získané výsledky napovídají, že budoucí absolventi školy budou svými učiteli na svoji profesní dráhu dobře připraveni

14 Pokračování ze str. 12 Šest balíčků Evropský rámec kohezní politiky pro roky tvoří balíček šesti nařízení, která budou po jejich projednání a schválení tvořit legislativní základ pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů pro období K těmto návrhům nařízení vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR tzv. rámcové pozice. Ty byly projednány s příslušnými partnery v poradních, pracovních a koordinačních skupinách. Soubor šesti Rámcových pozic pak byl schválen ještě Nečasovou vládou v lednu 2012 v usnesení vlády č. 42/2012. Koordinaci konkrétního obsahu jednotlivých nařízení má ve své kompetenci ministerstvo pro místní rozvoj. Přednost mají soudržnost a venkov Mezi nejvýznamnější kapitoly evropského rozpočtu v nadcházejícím období budou patřit ty, jež obsahují fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky, která nás jako suchozemce poněkud míjí. Souhrnně se tyto fondy budou nazývat Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/ EFRR), Evropský sociální fond (ESF), a dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Náplň těchto fondů se oproti jejich současnému zaměření příliš nemění EFRR pro malé a střední podniky Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) se bude zaměřovat na podporu produktivních investic převážně pro malé a střední podniky. Tedy na budování infrastruktur pro základní služby občanům a podnikatelům, na investice do výzkumu a vývoje, do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření funkčních sítí, na spolupráci a výměnu zkušeností. Nová místa z ESF Cílem Evropského sociálního fondu (ESF) bude podpora zaměstnanosti a kvalitních zaměstnání a mobilita pracovních sil. Cílem je i snaha povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcvik, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. Mezi námi, toto je v současné době zjevně jeden z nejdůležitějších cílů EU! Fond soudržnosti pro dopravu a životní prostředí Fond soudržnosti (FS) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie. Cílem Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) je podpora konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj venkovských území. Své získají i jihočeští rybáři Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) bude v našich suchozemských podmínkách zaměřen na podporu konkurenceschopnosti akvakultury. Jeho cílem je podpora životaschopnosti a sociální i environmentální udržitelnosti odvětví a rozvoj území. Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Pro lepší využití těchto fondů ve prospěch strategie EU 2020 zpracovává každý členský stát Dohodu o partnerství, kterou schvaluje Evropská komise. Co se tedy týče obecných novinek pro budoucí období, dochází ke snížení počtu cílů ze tří na dva a sice na cíle Investice pro růst a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce. /S použitím zdrojů MMR připravil op/ Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, realizuje projekt s názvem Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky, registrační číslo CZ.1.07/1.3.40/ Projekt byl zahájen 2. července 2012 a ukončení projektu se předpokládá do 31. března Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Hlavním cílem projektu je udržení konkurenceschopnosti pedagogů žadatele. Cílová skupina zahrnuje učitele Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, kteří se v rámci projektu naučí aktivně využívat moderní ICT a multimediální techniky. Dále se v rámci projektu učitelé vyškolí ve využívání vhodných psychologických dovedností ve stresových situacích. Cílem je vytvořit výukové materiály pro SMART BOARD - interaktivní tabule, Příručku pro učitele (Kyberšikana, Rizikové chování mládeže, Specifické poruchy učení, Právní problematika ve škole) a další výuková skripta z oblasti výpočetní techniky a programování. Výukové materiály budou použity při vzdělávání žáků naší školy i veřejnost Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, realizuje projekt s názvem Začínáme s praxí již ve škole, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/ Projekt byl zahájen 1. září 2012 a ukončení projektu se předpokládá do 31. srpna Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Projekt vznikl na základě zjištění, že žáci ukončující své vzdělání postrádají dostatečnou praxi, která by jim pomohla lépe se uplatnit na trhu práce. Cílovou skupinou jsou proto žáci a pedagogičtí pracovníci technických a přírodovědných oborů v Jihočeském kraji. V rámci projektu proběhly stáže pedagogických pracovníků, které vyústily v tvorbu studijních materiálů (Zemědělské stroje a Školkařství) pro výuku odborných předmětů. Tyto výukové materiály budou použity při vzdělávání žáků naší školy i veřejnost. Součástí projektu je zapůjčení nových moderních strojů, prostřednictvím kterých se prováže teorie s praxí. Hlavní náplní projektu je uskutečnění stáží a rozšíření praxe pro žáky odborných škol u budoucích zaměstnavatelů

15 Mimořádná nabídka regionálního Deníku Získejte ZDARMA jeden z těchto dárků Stačí si jen objednat předplatné nejčtenějšího regionálního Deníku. Prvních 10, kteří si objednají předplatné s dárkem, obdrží jako bonus ještě praktickou svítící lupu Třetí oko. Celotýdenní předplatné minimálně na 1/4 roku: Co získáte s předplatným? dárek pravidelný přísun informací z Vašeho okresu a kraje, včetně regionálního sportu nejzajímavější zpravodajství z domova i ze světa zdarma doručení Deníku na Vaši adresu nejpozději do 8 hodin ráno výraznou předplatitelskou slevu Předplatné na 1 den v týdnu minimálně na 1/4 roku: Dětský míč Omalovánky + CD Polámal se mraveneček 1 Dětská deka s plyšovým motýlkem Dětská deka s plyšovým mravenečkem Předplatné na 1 den v týdnu minimálně na 1 rok: Rychlorozpustný prací gel na barevné prádlo COLORITO 1500 ml 2x CD Nejhezčí písničky z pohádek 3 5 5x DVD Večerníčků mix 4 8 Balíček dechovek 3x CD: Babouci, Galadechparáda, Velkopopovická Kozlovka Objednejte si své předplatné: Západní Čechy: Radová Lucie, Kovářská 4, Plzeň , telefon: Jižní Čechy: Myslíková Michaela, Nám. P. Otakara II. 8/5, České Budějovice , telefon: Akce je časově omezena, platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové předplatitele. Dárek obdržíte po úhradě předplatného. Na internetových stránkách najdete věrnostní program pro předplatitele Deníku ABO BONUS. Závazná objednávka předplatného regionálního Deníku Celotýdenní předplatné s dárkem č.... Předplatné jednotlivých dnů s dárkem č.... pondělní vydání úterní vydání středeční vydání s kuponem na bezplatnou inzerci čtvrteční vydání páteční vydání s televizním časopisem TV magazín sobotní vydání s časopisem Moje rodina Okresní vydání Deníku... a žádám doručovat na adresu: Jméno a příjmení:... Telefon:... Ulice a č.p.: Město - obec:... PSČ:... Předplatné budu platit: ročně pololetně čtvrtletně měsíčně složenkou fakturou SIPO - spojovací číslo inkasa:... Podmínky předplatného s dárkem: Převzetím dárku se předplatitel zavazuje k odběru a řádnému placení předplatného objednaného Deníku. Předplatitelský dárek si můžete vyzvednout ve své okresní redakci po zaplacení prvního předplatitelského období. Nabídka dárků platí do vyčerpání zásob. Předplatné lze zrušit nejpozději 6 týdnů před skončením minimálního období odběru Deníku písemnou odhláškou. Bez písemného odhlášení se předplatné automaticky prodlužuje. Vyplněním kuponu souhlasím s tím, aby vydavatelství VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. jako správce zpracoval poskytované osobní údaje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, za účelem distribuce tisku marketingových akcí vydavatele. Předplatitel má právo přístupu k údajům, které poskytl. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoliv písemně odvolat na adrese vydavatele. Datum:... Podpis:... 15

16 Silnice II/154 v průtahu obcí Šalmanovice Přestupní autobusový-železniční terminál Konstantinovy Lázně Odpočinková zóna Komora, Tábor Půdní vestavba Gymnázia Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec Galerie českého kresleného humoru nová atraktivita cestovního ruchu jižního Plzeňska, Spálené Poříčí Housův mlýn Tábor zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví Rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele a kláštera minoritů v Jindřichově Hradci Revitalizace zámku v Borovanech pro podporu cestovního ruchu Projekty ROP Jiho

17 Rekonstrukce letní plovárny, České Budějovice Sušice S.I.R.K.A (Sušická regionální kulturní aula) Centrum sociální rehabilitace Sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa, Plzeň Domov poklidného stáří Vejprnice Otavská cyklistická stezka putování krajem Karla Klostermanna cyklistická cesta Kestřany Putim Klatovské katakomby 2010 Sanace a revitalizace areálu Písek zpřístupnění věže RYBENA v centru města děkanského kostela Tachov západ v obrazech III/0228 Přeložka Klatovy, Pod Borem Tajanov

18 Pokračování ze str. 10 NUTS - Nomenclature des Unites Territoriales Statistique - územní statistické jednotky EU, vytvořené pro statistické účely Evropského statistického úřadu a pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. NUTS II jsou regiony soudržnosti. V ČR jich je 8: Praha - území hlavního města Prahy, Střední Čechy - Středočeský kraj, Jihozápad - Plzeňský, Jihočeský kraj, Severozápad - Karlovarský, Ústecký kraj, Severovýchod - Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj, Jihovýchod - Vysočina a Jihomoravský kraj, Střední Morava - Olomoucký a Zlínský kraj. Platby ex ante poskytují prostředky příjemci před realizací jeho výdajů na projekt. Platby ex post znamenají následné proplácení výdajů již vynaložených příjemcem. Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projektová žádost: Vyplňuje a předkládá ji žadatel s cílem získat finanční podporu. Projektovou žádostí je el. formulář nebo kombinace el. formuláře a papírových příloh. PŽ musí být zpracována v souladu s podmínkami operačního programu, předkládá se v době výzvy zprostředkujícímu subjektu. Projektový záměr je představa o budoucím projektu, dokument, který podává základní informace o projektu jako jsou cíle projektu, zdroje financování, způsoby realizace, časový harmonogram a předpokládané výstupy projektu. Projektem vytvářejícím příjmy je projekt, který zahrnuje účtování poplatků hrazených přímo uživateli za používání infrastruktury, poplatky uživatelů za poskytování služeb nebo jakýkoliv projekt zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov. Prováděcí - implementační - dokument informuje o implementačním uspořádání a indikátorech oblastí podpory, o konkrétních formách a výši podpory v jednotlivých oblastech, výdajích, příjemcích podpory atp. Zpřesňuje operační program a žadatel by se měl seznámit s operačním programem i prováděcím dokumentem. Průběžná výzva - termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace. U PB je stanoven první den, od kterého se přijímají žádosti a příjem žádostí pak nadále trvá po celé programovací období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí. Žádosti se přijímají a hodnotí průběžně a žadatelé jsou informováni o zbývající alokaci a dalších technických náležitostech. Příjemce podpory - pro každou oblast podpory jsou definováni oprávnění žadatelé - příjemci podpory - např. kraje, obce, malé a střední podniky, fyzické osoby, neziskové organizace, vysoké školy atp. Přesná specifikace OŽ je součástí konkrétní výzvy u dané oblasti podpory nebo v rámci příručky pro žadatele. 18 Region soudržnosti - v oblasti regionální politiky jsou RS základními statistickými jednotkami pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základně kterého je přidělena podpora ze strukturálních fondů. Jsou jimi regiony na úrovni NUTS II (NUTS - klasifikace územních statistických jednotek). V programovacím období má každý RS svůj vlastní Regionální operační program (ROP), zaměřený na řešení problémů regionu. Regionální operační program NUTS II Jihozápad je v rámci programovacího období určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu, rozvoj infrastruktury, cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově zkvalitněním vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 619,65 mil. (cca 17,47 mld. Kč). Regionální operační programy (ROP) Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory. Každý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného regionu soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. (cca 131,4 mld. Kč) Rovné příležitosti - horizontální priorita politiky ES. Princip RP potírá diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, vztahuje se i na další znevýhodněné skupiny - migranty, osoby s nízkou kvalifikací, atp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace - právní akt, jímž jsou poskytnuty peněžní prostředky konečnému příjemci. Je vydáváno příslušným řídicím orgánem, do jehož působnosti spadá daný projekt a který rozhoduje o poskytnutí dotace. Rozpočet projektu definuje strukturu financování projektu v jednotlivých letech realizace, členění celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé čili uznatelné a neuznatelné náklady. V rozpočtu projektu se definují částky veřejného financování, tedy podíly, kterými do rozpočtu projektu přispějí fondy EU nebo státní, krajské, městské a obecní rozpočty. Řídicí orgán má tu nejvyšší odpovědnost za realizaci operačního programu. Pro každý operační program je určen jeden řídicí orgán, který sleduje, zda jsou dodržovány zásady operačních programů a zda je pomoc z fondů EU poskytovaná správně a efektivně. V ČR jsou řídicími orgány příslušná ministerstva nebo regionální rady. Řízení rizik je proces identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik. Smlouva o financování se uzavírá mezi příjemcem podpory, tedy úspěšným žadatelem, a řídícím orgánem daného programu. Smlouva o Jednou z povinností pøíjemce podpory je zajištìní publicity projektu. Pøíjemce podpory má povinnost informovat veøejnost o tom, že jeho projekt je spolufinancován z fondù EU. V praxi tuto povinnost jednotliví pøíjemci podpory øeší napøíklad formou informaèního panelu èi tabule, plakátu, letákù èi pamìtních desek s pøíslušným textem a vizuální symbolikou. Foto: op financování blíže specifikuje podmínky poskytnutí finanční pomoci. Souběh dotací je vyloučen. Existuje podmínka, která vylučuje souběh dotací. Znamená to, že žádný projekt, spoluhrazený ze strukturálních fondů, nelze podporovat současně v rámci více cílů. Financování projektu ze strukturálních fondů vylučuje možnost čerpání finančních prostředků na stejný projekt z dalších národních nebo zahraničních programů. /op, Zdroj a další informace naleznete na

19 ROP Jihozápad už vydal více než 9 miliard a umožnil vznik stovek pracovních míst Smyslem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad) je podpora dopravní infrastruktury, rozvoj měst a obcí a cestovního ruchu. Díky tomuto programu již do jižních a západních Čech přiteklo z Evropské unie už více než 9 miliard korun! výši téměř pět miliard korun a proplaceno více než tři miliardy šest set miliónů korun. Třetí cílovou oblastí je cestovní ruch. Smlouvy na projekty od roku 2007 do letošního pololetí činí v této oblasti více Hejtman Jihoèeského kraje Jiøí Zimola Jsme rádi, že díky programu byla podpořena řada staveb občanské vybavenosti. V jižních Čechách jde například o modernizaci a přístavbu plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci, rekreační areál města Blatná, přístavbu a rekonstrukci operačních sálů Jednotky intenzivní péče Nemocnice Strakonice. V oblasti cestovního ruchu pak přispěly k revitalizaci Buquoyské rezidence v Nových Hradech nebo k záchraně gotického hradu v Soběslavi, říká jihočeský hejtman Jiří Zimola. Prioritou jihočeské zdravotnictví Významné sumy proudily do oblasti zdravotnictví. Na modernizaci budovy a technického vybavení traumacentra v Českých Budějovicích šlo přibližně 180 miliónů korun. Dalších přibližně 70 miliónů korun směřovalo do vybudování nového katetrizačního traktu Kardiocentra v pavilonu C českobudějovické nemocnice. Zhruba 85 procent všech prostředků bylo hrazeno z evropských dotačních zdrojů. Do modernizace technologického vybavení laboratoří investovala českobudějovická nemocnice 57 miliónů korun, přičemž přibližně 90 procent této částky pokryla evropská dotace. Celkem 83 miliónů korun čerpalo v rámci Regionálního operačního programu (ROP) také Centrum komplexní onkologické péče Nemocnice České Budějovice, a. s., na modernizaci svého přístrojového vybavení. Peníze pro dopravní infrastrukturu i cestovní ruch Přesná částka, vyplacená úspěšným příjemcům dotací, se od roku 2007 do vyšplhala na Kč, smlouvy na projekty v tomto období dosahují částky korun. Nejvíce financí mířilo do podpory dopravní infrastruktury. Podepsané smlouvy na tuto oblast činí téměř sedm miliard korun, dosud přitom byly proplaceny více než tři a půl miliardy korun. Druhou významnou oblastí je rozvoj měst a obcí, pro něž byly podepsány smlouvy ve Do pavilonu C Nemocnice Èeské Budìjovice, a. s., smìøovalo do modernizace pøístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péèe vybudování nového katetrizaèního traktu Kardiocentra mnoho desítek miliónù korun. Foto: ok než dvě miliardy šest set miliónů korun a vyplacené dotace více než miliardu a sedm set miliónů korun, uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová. Pro nová pracovní místa Projekty pomohly během let , respektive do poloviny roku 2013 vytvořit celkem 326 nových pracovních míst v Jihočeském kraji. Na základě smluv jich je zajištěno dokonce 585. Nově zaměstnáno bylo přitom 227 žen. Respektive smluvně bylo zajištěno 384 nových pracovních úvazků pro ženy. Dále nově vzniklo i 99 míst pro muže (smluvně 201). Pøed lety byla témìø ruinou. A takto do krásy povstala bývalá Buquoyská rezidence, která je dnes i díky evropským dotacím jednou z dominant Nových Hradù. Foto: ok

20 V současnosti se realizují tři projekty, které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Levý břeh Vltavy. Tyto projekty budou podpořeny z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Personální a technické zajištění managementu IPRM Žadatel: Statutární město České Budějovice Dotační zdroj: ROP NUTS II Jihozápad Celkové náklady: 1 837,9 tis. Kč Výše podpory: 1 562,2 tis. Kč Předmětem projektu je personální a technické zabezpečení realizace IPRM Levý břeh Vltavy města České Budějovice. Byl vytvořen tým pracovníků, který se podílí na řízení a administraci dílčích projektů zařazených do zónového IPRM tak, aby byly naplněny cíle, priority a opatření IPRM. Komunitní centrum Žadatel: Statutární město České Budějovice Dotační zdroj: ROP NUTS II Jihozápad Celkové náklady: ,3 tis. Kč Výše podpory: ,8 tis. Kč Na sídlišti Máj v Českých Budějovicích vznikne výstavbou nového objektu Komunitního centra zařízení, které poskytne odpovídající moderní prostory především pro organizaci volného času pro děti a mládež. Provozovat zde bude svou činnost mateřské centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Budou zde poskytovány sociální služby dle aktuálně zjištěné potřebnosti a také by zde mělo sídlit Centrum pro seniory a služebna městské policie. Realizací projektu dojde ke zlepšení sociální infrastruktury, občanské vybavenosti a rozšíření a zkvalitnění volnočasových aktivit na sídlišti Máj v Českých Budějovicích tak, aby více odpovídaly potřebám obyvatel především dotčeného sídliště. Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory Žadatel: Statutární město České Budějovice Dotační zdroj: ROP NUTS II Jihozápad Celkové náklady: ,3 tis. Kč Výše podpory: ,8 tis. Kč Cílem projektu je revitalizace nevyužívaného území v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory v Českých Budějovicích prostřednictvím vybudování městského parku s potřebným sociálním zázemím, sítí cest, dětskými hřišti, skateparkem včetně přístupových komunikací k parku a parkovacích stání. Projekt nabídne sportovně rekreační aktivity pro rodiny s dětmi, mládež, seniory, lidi v produktivním věku, ale také pro osoby se zdravotním postižením. Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02 Žadatel: Statutární město České Budějovice Dotační zdroj: Integrovaný operační program Předpokládané celkové náklady: ,1 tis. Kč Předpokládaná výše podpory: ,2 tis. Kč Hlavním cílem projektu je komplexní revitalizace veřejných prostranství v zájmovém území lokality 01b (stavba 01 a stavba 02) sídliště Máj. Stavba 01 představuje území vymezené ulicemi U Rozvodny, E. Rošického a K. Štěcha. Stavbou 02 je dotčena celá ulice K. Chocholy s napojením na ul. U Rozvodny a částečně ulice V. Volfa s napojením na ul. M. Chlajna. Realizací projektu se vyřeší úprava a obnova zanedbaných exponovaných veřejných prostranství, zvýší se kvalita života obyvatel. Dojde k vybudování komunikací, parkovacích ploch, chodníků, společné komunikace pro pěší a cyklisty, přístřešků pro kontejnery, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace, ploch s prvky pro volnočasové aktivity. Zároveň bude instalován nový městský mobiliář. Součástí stavby jsou i terénní a sadové úpravy a následná péče o stromy a keře. Fyzická realizace projektu byla zahájena začátkem července 2013 a bude kompletně ukončena Projekt Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02 je součástí Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice Sídliště Máj

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky

České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky České zdravotnictví v Evropské unii Nabízené příležitosti strukturální politiky Ing. Oldřich Vlasák Hradec Králové, 9. března 2006 Všudepřítomná Evropská unie Dopad politik EU / ES na zdravotnictví Pracovní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Regionáln lní operační program NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Mgr. Blanka Langerová ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument: Schválen Evropskou komisí a slavnostně podepsán 11. 12.

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM)

INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚSTA OLOMOUCE (IPRM) od teorie k praxi Integrované plány rozvoje města Olomouce financované z ROP Střední Morava Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost

Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Podpora rozvoje území Moravskoslezského kraje současnost a budoucnost Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje Klimkovice, 10. června 2014 Formy podpory rozvoje území v Moravskoslezském kraji: Nefinanční

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha

ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU. 3.4.2014 Praha ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 3.4.2014 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Opatření v návaznosti na změny klimatu v IROP 3. Co nás ještě čeká 4.

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference MPO Praha, 9. prosince 2010 1 Co nám kohezní politika přináší? Cíl

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová (IROP) IROP bude realizován v programovém období 2014 2020 IROP navazuje na 7 regionálních operačních programů a částečně

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání

Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání Petr Zahradník Centrum ekonomických studií a EU Office České spořitelny www.cesvsem.cz Smilovice 6. června

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014

Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Aktuální informace z oblasti strukturální fondů a dotací říjen/listopad 2014 Představení Integrovaného regionálního operačního programu Přehled rozdělení alokace pro nové operační programy Vyhlášení výzev

Více

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014

Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 Soubor usnesení z 51. řádného zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ze dne 24. 1. 2014 USNESENÍ Č. 909/2014 a) I. zproštění mlčenlivosti všech stávajících i bývalých zaměstnanců

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více