Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ"

Transkript

1 Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Liberec, Eva Knoblochová Metodik ČSSZ pracoviště Ústí nad Labem Lidéna prvním místě 1

2 Profil ČSSZ ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně správní institucí. spravuje agendu zhruba 8,5 milionu klientů z toho více než 2,9 milionu důchodců vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek NP Přínos České správy sociálního zabezpečení do státní rozpočtu tvoří více než 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti (za rok 2011 se jednalo o více jak 358 mld. Kč). 2

3 Organizační struktura ČSSZ ČSSZ jako organizační složka státu je podřízena Ministerstvu práce a sociálních věcíčr. podle koordinačních nařízení je styčným orgánem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání ústředíčssz v Praze pracoviště ve vybraných v krajských městech (v Praze je to Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) a v Brně Městská správa sociálního zabezpečení Brno (MSSZ Brno) okresní správy sociálního zabezpečení v okresních městech - od zřízena kontaktní místa pro oblast EU.

4 Působnost ČSSZ podle koordinačních nařízení ČSSZ vykonává působnost (s výjimkou resortů obrany, vnitra, spravedlnosti a financí) vůči členským státům jako kompetentní instituce pro: určování příslušnosti k právním předpisům zaměstnanců a OSVČ peněžité dávky v nemoci a mateřství důchody peněžité dávky nemocenského pojištění vyplácené při pracovních úrazech a nemocích z povolání

5 Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU V oblasti SZ nedochází k harmonizaci národních systémů, ale k jejich KOORDINACI. Koordinace ponechává národní předpisy beze změn rozdíly mezinárodními systémy zůstávají. 5

6 Koordinační nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 987/ prováděcí nařízení ČSSZ aplikuje tato koordinační nařízení pro oblast sociálního zabezpečení vůči 27 státům Evropy (neaplikuje se vůči Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1231/ příslušníci třetích zemí Nařízení Evropské rady (EHS) 1408/71 stále v platnosti

7 Určování příslušnosti k právním předpisům SZ Věcný rozsah nařízení 1408/71 (resp. 883/2004): - sociální zabezpečení (důchodové, nemocenské) - zdravotní pojištění - státní sociální podpora - zabezpečení v nezaměstnanosti - oblast daňová a pracovněprávní NENÍ koordinačními nařízeními upravena 7

8 Úloha koordinačních předpisů zabránit konfliktu právních řádů odstranit nerovné zacházení na základě státní příslušnosti zabránit, aby pracovník, který byl pojištěn ve více než jednom státě, byl poškozen z důvodu přerušení doby pojištění v důsledku pohybu přes hranice odstranit teritoriální požadavky pro výplatu dávek 8

9 CO NEMÁVLIV na určováníppp dle nař. 883/2004 Státní příslušnost Místo výplaty mzdy Měna, ve kteréje mzda vyplácena Místo, kde jsou odváděny daně Oprávnění k podnikatelské činnosti vystavené dle předpisů jiného ČS Dobrovolné sociální pojištění v jiném ČS 9

10 čl. 11(1) osoba podléhá právním předpisům pouze 1 členského státu(čs) čl. 11(3)(a) LEX LOCI LABORIS = PRAVIDLO STÁTU VÝKONU ČINNOSTI zaměstnanec/osvčpodléháprávním předpisům ČS, ve kterém vykonává činnost - potvrzení o PPP se nevystavuje 10

11 Určování PPP dle nař. 883/ další principy čl. 11(3)(b) Úředníci => předpisy ČS, kterému podléhásprávní orgán, u něhož jsou zaměstnáni potvrzení o PPP se vystavuje - postup analogický k vyslání V ČR se za úředníky považují: - vyřizují OSSZ zaměstnanci státu zaměstnanci ústředních orgánů státní správy a jejich organizačních složek s výjimkou obslužného personálu a zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací; osoby ve služebním poměru; zaměstnanci územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti v samostatné nebo přenesené působnosti 11

12 Určování PPP dle nař. 883/ další principy čl. 11(3)(c) - Osoby pobírající dávky v nezaměstnanosti podle právních předpisů ČS bydliště => předpisy tohoto ČS určením PPP pověřen místně příslušný ÚP čl. 11(3)(d) - Osoby odvedené nebo znovu povolané do vojenské nebo civilní služby v ČS => předpisy tohoto ČS potvrzení o PPP se nevystavuje čl. 11(3)(e) Neaktivní osoby v ČS => předpisy ČS bydliště - Posouzení PPP není v kompetenci OSSZ/ČSSZ 12

13 Určování PPP dle nař. 883/ další principy čl. 11(4) Námořníci (zaměstnanci nebo OSVČ) => předpisy ČS, pod jehož vlajkou loď pluje ALE pokud jsou námořníci-zaměstnanci odměňováni společností působící v ČS jejich bydliště => předpisy ČS bydliště potvrzení o PPP se vystavuje - postup analogický k vyslání - vyřizují OSSZ 13

14 Určování PPP dle nař. 883/ další principy vysílánípracovníků čl. 12(1) zaměstnanec je krátkodoběvyslán k výkonu práce do jiného státu EU vysíláníosvččl. 12(2) OSVČvyjíždíkrátkodoběvykonávat činnost do jiného státu EU souběžnáčinnost čl. 13 výkon činnosti současněve více zemích EU (zaměstnání, OSVČ nebo kombinace) Příslušnost k právním předpisům osvědčuje formulářa 1 Potvrzenío příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 14

15 Vysílánízaměstnanců čl. 12(1) Definice: Osoba, která jako zaměstnanec provozuje v ČS činnost jménem zaměstnavatele, jenž zde běžněvykonávásvéčinnosti, a kteráje tímto zaměstnavatelem vyslána do jiného ČS, aby zde konala práci jménem tohoto zaměstnavatele, podléhái nadále právním předpisům prvního ČS, nepřesahuje-li předpokládanádoba trvánítakovépráce 24 měsíců a není-li daná osoba vyslána za účelem nahrazení jiné osoby. Shrnutí: osoba ve vysílajícím ČS vykonává činnost jménem zaměstnavatele zaměstnavatel vykonává ve vysílajícím ČS běžně své činnosti osoba je vyslána tímto zaměstnavatelem v přijímajícím ČS vykonává práci jménem tohoto zaměstnavatele předpokládaná doba nepřesahuje 24 měsíců osoba není vyslána za účelem nahrazení jiné osoby 15

16 Vysílánízaměstnanců čl. 12(1) krátkodobé vyslání do 1 týdne služební cesty, obchodní jednání A 1 se v praxi nevystavuje stáže, školení nutnost splnění podmínek vyslání, vystavení A1 vysílání studentů nelze považovat za osobu vyslanou opakovanékrátkodobé vyslání (do 3 měsíců) do stejného státu pauza 1 měsíc opakovanévyslání do stejného státu nad 3 měsíce pauza 2 měsíce vyslání do různých ČS bezprostředně po sobě následující = nové vyslání 16

17 Vysílání OSVČ provozování činnosti ve vysílajícím státě Definice: Na osobu, která obvykle provozuje samostatnou výdělečnou činnost v jednom ČS a odejde do jiného státu a provozuje tam podobnou činnost, se nadále vztahují právní předpisy prvního členského státu, nepřesahuje-li očekávané trvání této činnosti 24 měsíců. Podmínky vyslání OSVČ: Statut OSVČ dle legislativy vysílajícího ČS Doba vyslání - 24 měsíců Krátké přerušení- dovolená, nemoc, školení atd. NENÍ přerušení vyslání Provozování činnosti již před vysláním alespoň 2 měsíce (možnost i méně ve výjimečných případech) Provozování činnosti ve vysílajícím státě Činnost v přijímajícím státě Detailně viz: Rozhodnutí Správníkomise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. A2 Nařízení EP a Rady (ES) 987/2009 čl. 14(3)a(4) 17

18 Vysílání OSVČ provozování činnosti ve vysílajícím státě = obvyklé provozování podstatných činností v ČS, ve kterém je usazena + během jakéhokoli obdobíčinnosti v přijímajícím státěi nadále splňovat požadavky na výkon své činnosti, aby mohla pokračovat i po návratu Kritéria pro posouzení např.: využívání kancelářských prostor platba daní registrace v profesních subjektech či obchodní komoře dispozice profesním průkazem přidělení čísla plátce DPH 18

19 Vysílání OSVČ činnost v přijímajícím státě = podobný charakterčinnosti -tzn. relevantníjeskutečnápovaha činnosti a nikolivjejíoznačení -obsah a trvánívýkonu činnostipředem definovány doloženo dokumenty nebo písemným prohlášením 19

20 Vytavené potvrzení o PPP Potvrzení osvědčuje, že osoba po uvedenou dobu vyslání podléháčeským právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění =>Odvod pojistného na SZ a ZP podle českýchprávních předpisů do českého systému (český vyměřovací základ, české procentnísazby apod.) + nárok na dávky z českého systému sociálního zabezpečení 20

21 Současný výkon činnostíve dvou nebo více ČS Čl. 13(1) Souběh ZAM/ZAM Na osobu, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo více ČS se vztahují dle: 1) Čl. 13(1)(a) => právní předpisy ČS, na jehož území má bydliště: - vykonává-li podstatnou část své činnosti na území tohoto státu nebo - je zaměstnáván různými podniky nebo zaměstnavateli, jejichž sídla nebo místa podnikání jsou v různých ČS 2) Čl. 13(1)(b) => právní předpisy ČS, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podniku nebo zaměstnavatele, který ji zaměstnává, nevykonává-li podstatnou část činnosti v ČS, na jehož území má bydliště 21

22 Současný výkon činnostíve dvou nebo více ČS ZAM/ZAM Výkon podstatné části vykonávané činnosti ve státě bydliště - zásadní kritérium pro určení PPP podle čl. 13(1) - výkonem podstatné části činnosti se rozumí situace, kdy je v daném státě vykonávána kvantitativně podstatná část všech činností zaměstnance, přičemž se nemusí nutně jednat o hlavní část těchto činností Pomocná kritéria - čl. 14(8)(a) PN: a) pracovní doba b) odměna Výkon činnosti ve státě bydliště nelze považovat za podstatný, je-li jeho rozsah v rámci celkového hodnocení za použití pomocných kritérií nižší než 25% celkového výkonu činnosti. => alespoň jedno z výše uvedených kritérií musí být minimálně 25% 22

23 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS OSVČ/OSVČ Čl. 13(1) Souběh OSVČ/OSVČ Na osobu, která obvykle pracuje jako OSVČ ve dvou nebo více ČS se vztahují dle: 1) Čl. 13(2)(a) => právní předpisy ČS bydliště: - pokud vykonává podstatnou část činnosti v tomto ČS 2) Čl. 13(2)(b) => právní předpisy ČS, v němž se nachází střed zájmu její činnosti - pokud nebydlí v ČS, v němž vykonává podstatnou část činnosti 23

24 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS OSVČ/OSVČ Výkon podstatné části vykonávané činnosti ve státě bydliště - zásadní kritérium pro určení PPP podle čl. 13(2) - výkonem podstatné části činnosti se rozumí situace, kdy je v daném státě vykonávána kvantitativně podstatná část všech činností OSVČ, přičemž se nemusí nutně jednat o hlavní část těchto činností Pomocná kritéria - čl. 14(8)(b) PN: a) obrat b) pracovní doba c) počet poskytnutých služeb d) příjem Výkon činnosti ve státě bydliště nelze považovat za podstatný, je-li jeho rozsah v rámci celkového hodnocení za použití pomocných kritérií nižší než 25% celkového výkonu činnosti. => alespoň jedno z výše uvedených kritérií musí být minimálně 25% 24

25 Současný výkon činnostíve dvou nebo více ČS Čl. 13(3) osoba, která je obvykle činnájako zaměstnanec a OSVČ v různých ČS, bude podléhat právním předpisům státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Pokud jako zaměstnanec pracuje ve dvou nebo více ČS, určí se jeho PPP podle čl. 13(1). Čl. 13(4) Osoba zaměstnaná jako úředník jedním ČS, která současně pracuje jako zaměstnanec nebo OSVČ v jednom nebo více ČS, podléhá právním předpisům státu, kterému podléhá správní orgán, jenž ji zaměstnává. 25

26 Současný výkon zaměstnání na území dvou nebo více států

27 Současný výkon OSVČ na území dvou nebo více států

28 Výjimky z příslušnosti k právním předpisům - čl. 8 dohoda institucí dvou nebo více států příslušných k povolování výjimek na povolení výjimky nemá žadatel právní nárok řešení těch případů, kdy by aplikace základních pravidel o příslušnosti ztěžovala situaci dotčené osoby. maximálně na období 5 let zdůvodnění žádosti sociální a zdravotní důvody, neakceptují se důvody ekonomického charakteru 28

29 Uplatnění žádosti o posouzenípříslušnosti k právním předpisům Pro zaměstnance Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Pro OSVČ Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení dokumenty dokladující výkon zaměstnání popř. OSVČ, kopie smluvních dokumentů, za základě kterých bude vykonávána činnost v zahraničí žádost posuzuje místně příslušná OSSZ, v případě souběžné činnosti ČSSZ žádost o posouzení v případě souběhu činností ve více státech lze podat pouze ve státě bydliště (výjimkou je Slovensko) 29

30 Uplatnění žádosti o posouzenípříslušnosti k právním předpisům Výsledek řízení zamítnutí žádosti x vystavení formuláře A1 (originál zaměstnanci nebo OSVČ, kopie instituci dotčeného členského státu) A1 = příslušnost k předpisům jednoho státu = plnění veškerých povinností v souladu s jeho právními předpisy neplatnost A1 může vyslovit pouze ta instituce, která jej vystavila v budoucnu elektronická výměna dat mezi institucemi (tzv. SED) platnost E 101 vystavených dle Nařízení 1408/71 po dobu 10 let (max. do ) 30

31 Postup při nepředložení potvrzení o PPP Pokud zahraniční pracovník nepředložil potvrzení o PPP, ačkoliv by jej předložit měl: 1) OSSZ vyzve OSVČ/zaměstnavatele, aby OSVČ/zaměstnanec ve lhůtě 30-ti dnů potvrzení předložil. Po tuto dobu se pojistnék úhradě nepředepisuje. 2) V případě nepředložení, OSSZ aplikuje české právní předpisy ode dne zahájení SVČ/nástupu do zaměstnání. 31

32 Peněžité dávky v nemoci a mateřství Základní pravidlo: Nárok na dávku se posuzuje dle právních předpisů státu, kde je osoba pojištěna a to i v případě, že bydlí na území jiného státu uplatnění nároku u instituce státu, jehož předpisům podléhá údaje v potvrzení o DPN mají stejnou hodnotu ve všech státech EU podmínky pro nárok na dávku se řídí právními předpisy státu, kde je osoba pojištěna dávky se zasílají na žádost pojištěnce i do jiného státu (na náklady pojištěnce) koordinace se týká všech peněžitých dávek plynoucích v ČR z nemocenského pojištění: nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství nařízení se vztahuje i na náhradu mzdy v prvních 21 dnech DPN 32

33 Sčítánídob pojištěnípro účely peněžitých dávek v nemoci a mateřství ve většině členských států je jednou z podmínek pro získání nároku na peněžitou dávku splnění potřebné doby pojištění (např. v ČR 270 dnů pojištění ve 2 letech před nástupem na PPM) uplatňujeme princip sčítání dob pojištění získaných v různých státech EU/EHP potvrzování dob pojištění - formulář E 104 (popř. SED) v ČR vystavuje OSSZ na žádost instituce 33

34 Nárok na peněžité dávky Uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství pojištěnců podléhajících právním předpisům jiného členského státu, kteří pobývají nebo bydlí na územíčr ošetřující lékař vystaví český tiskopis Rozhodnutí o DPN stejným způsobem jakoby šlo o českého pojištěnce cizí pojištěnec následně zašle rozhodnutí o DPN příslušné instituci v jiném členském státě ošetřující lékař má podle čl. 27 (1) prováděcího nařízení povinnost potvrdit pojištěnci též pravděpodobnou dobu trvání DPN

35 Nárok na peněžité dávky Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění českých pojištěnců v případě bydliště nebo pobytu na území jiného členského státu lékař v cizině vystaví tamější potvrzení o DPN s předpokládanou dobou jejího trvání zaměstnanec uplatní v zaměstnání, OSVČ na OSSZ, společně s tiskopisem Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU web ČSSZ zaměstnavatel postupuje obdobně jako v případě uplatnění nároku na nemocenské v rámci ČR nebylo-li v cizině vystaveno potvrzení o DPN, může být nárok na nemocenské uplatněn i tak, že bude DPN na základě lékařských zpráv ze zahraničí ošetřujícím lékařem v ČR uznána zpětně, a to s předchozím písemným souhlasem lékaře OSSZ. v případě PPM - tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti/pobytu v zahraničí + lékařská zpráva, ze které musí být zřejmý předpokládaný den porodu, a rodný list dítěte

36 Nárok na peněžité dávky po skončení pojištění Nároky českých pojištěnců, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, na dávky nemocenského pojištění po skončení zaměstnání v ČR Sociální událost vznikla za trvání zaměstnání v ČR nárok na dávku vznikne (za splnění všech ostatních zákonných podmínek pro nárok na dávku podle českých právních předpisů) Sociální událost vznikne po skončení zaměstnání v rámci ochranné lhůty nárok na dávku vznikne (za předpokladu splnění všech ostatních zákonných podmínek pro nárok na dávku podle českých právních předpisů). dotyčná osoba nezahájila ve státě bydliště výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění ani nezačala pobírat dávky v nezaměstnanosti.

37 Nárok na peněžité dávky po skončení pojištění Nároky osob s bydlištěm v ČR, kterým skončilo zaměstnání (pojištění) v jiném členském státě EU (příhraniční pracovníci a jiné osoby s bydlištěm v ČR, které se po skončení zaměstnání vrátí do ČR) Sociální událost vznikla za trvání zaměstnání vykonávaného vjiném členském státě EU dávky NP náleží podle právních předpisů příslušného státu (nejčastěji státu místa výkonu práce) Sociální událost vznikne po skončení zaměstnání vykonávaného vjiném členském státě EU dávky dle ČR předpisů nenáleží, lze uplatnit z ochranné doby ve státě předchozího výkonu práce

38 Děkujeme za pozornost V prezentaci byly použity snímky z prezentace ČSSZ oddělení mezinárodních pojistných vztahů ČSSZ a z prezentace metodika ČSSZ HK Mgr. Milana Novotného. 38

39 Koordinace systémů sociálního zabezpečení v EU 39

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad ve spolupráci s CMU (Centrum mezistátních úhrad) styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče (pověření státem) CMU

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Ve znění: č. 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Předpis č. K datu Poznámka 242/1997 Sb. (k 1.1.1998) doplňuje 2/1998

Více

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 48/1997 Sb Zákon o veřejném zdravotním pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Parlament

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více