Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení"

Transkript

1 Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012

2 Obsah přednášky 1) Představení ČSSZ 2) Koordinace systémů v EU 3) Prameny evropské práva SZ 4) Určování SZ, základní principy, odchylky 5) Věcná příslušnost OSSZ/OMPV ČSSZ 6) Vyslání ZAM, OSVČ, administrativní postup 7) Potvrzení o SZ 8) Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS, podstatná činnost, administrativní postup 9) Výjimky z SZ 10) Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení 11) Migrující pracovníci do třetích států 12) Migrující pracovníci ze třetích států 13) Povinnosti zahraničních zaměstnavatelů 14) Otázky 2

3 Představení ČSSZ ČSSZ: - největší finančně správní instituce státní správy ČR - 8 milionů pojištěnců (z toho 2,5 milionů důchodců) - vyplácí 3 miliony důchodů + nemocenské dávky - 35 % příjmů státního rozpočtu=vybrané pojistné na SP a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti Kompetence: - důchodové pojištění - nemocenské pojištění - lékařská posudková služba - úkoly vyplývající z bilaterálních smluv o SZ a koordinačních nařízení EU: a) peněžité dávky v nemoci a mateřství b) důchody c) určování SZ 3

4 Koordinace systémů SZ v EU Koordinace národní předpisy zůstávají beze změn, rozdíly mezi národními systémy zůstávají. Základní principy koordinace: 1. Rovné zacházení a zákaz diskriminace, 2. Aplikace právního řádu jednoho státu, 3. Sčítání dob pojištění (agregace dob), 4. Zachování nabytých práv (výplata dávek do ciziny). 4

5 Prameny evropského práva SZ Prameny evropského práva SZ: 1. Nařízení a) stará nařízení nadále účinná nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 hmotně-právní charakter nařízení Rady (EHS) č. 574/72 procesně-právní charakter nařízení č. 859/2003 rozšiřuje působnost nařízení na občany 3. zemí b) nová nařízení účinná od nařízení EP a Rady (ES) č. 883/ základní nařízení Hlava II kolizní normy pro určení příslušnosti k právním předpisům SZ nařízení EP a Rady (ES) č. 987/ prováděcí nařízení nařízení EP a Rady (ES) č. 1231/2010 rozšiřuje působnost nových nařízení na občany 3. zemí 2. Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů - A1, A2, A3 týkající se problematiky určování příslušnosti k právním předpisům 3. Judikáty Evropského soudního dvoru - např. Barry Banks, Fitzwilliam 5

6 Určování PPP - základní principy čl. 11(1) nařízení 883/2004 osoba podléhá právním předpisům pouze 1 členského státu (ČS) čl. 11(3)(a) nařízení 883/2004 LEX LOCI LABORIS = PRAVIDLO STÁTU VÝKONU ČINNOSTI zaměstnanec/osvč podléhá právním předpisům ČS, ve kterém vykonává činnost - potvrzení o PPP se nevystavuje 6

7 Určování PPP odchylky z lex loci laboris čl. 12 nařízení 883/2004 Zvláštní pravidla = vyslání - předpisy vysílajícího státu - 24 měsíců čl. 13 nařízení 883/2004 Výkon činností ve dvou nebo více ČS = souběh čl. 16 nařízení 883/2004 Výjimky z článků potvrzení o PPP se vystavuje 7

8 Určování Příslušnou institucí pro určování SZ aktivních osob je v ČR ČSSZ, oddělení mezinárodních pojistných vztahů (OMPV ČSSZ). OMPV ČSSZ: - metodicky a koncepčně zajišťuje agendu určování příslušnosti k právním předpisům SZ v ČR, - spolupracuje s dalšími zainteresovanými institucemi v ČR, zejména s Centrem mezistátních úhrad, které je styčným orgánem ČR pro oblast zdravotní péče, - ve spolupráci s OSSZ/PSSZ/MSSZ administrativně zajišťuje agendu určování SZ. 8

9 Věcná příslušnost OSSZ/OMPV ČSSZ 1. OSSZ věcně příslušné pro posouzení žádostí o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisů v případě vyslání zaměstnance, OSVČ, úředníka či námořníka. 2. OMPV ČSSZ věcně příslušné pro posouzení žádostí o vystavení potvrzení o v případě současného výkonu činností (ZAM/ZAM, OSVČ/OSVČ, ZAM/OSVČ) na území dvou nebo více členských států EU a výjimek z SZ. 3. V každém případě je nutné podat žádost na místně příslušné OSSZ!!! 9

10 Vysílání zaměstnanců čl. 12(1) nařízení 883/2004 podmínky vyslání 1) Status zaměstnance dle legislativy vysílajícího ČS 2) Doba vyslání - 24 měsíců Krátké přerušení - dovolená, nemoc, školení atd. NENÍ přerušení vyslání 3) Podléhání právním předpisům vysílajícího státu před vysláním alespoň 1 měsíc (možnost i méně ve výjimečných případech) lze najmout s cílem vyslání 4) Přímý vztah zaměstnavatel-zaměstnanec 5) Podstatné činnosti vysílajícího zaměstnavatele 6) Náhrada za jiného vyslaného pracovníka - nelze Detailně viz: Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů č. A2 Nařízení EP a Rady (ES) 987/2009 čl. 14(1)a(2) 10

11 Vysílání OSVČ - čl. 12(2) nařízení 883/2004 podmínky vyslání Podmínky vyslání OSVČ: Status OSVČ dle legislativy vysílajícího ČS Doba vyslání - 24 měsíců Krátké přerušení - dovolená, nemoc, školení atd. NENÍ přerušení vyslání Provozování činnosti již před vysláním alespoň 2 měsíce (možnost i méně ve výjimečných případech) Provozování činnosti ve vysílajícím státě Činnost v přijímajícím státě podobný charakter činnosti Detailně viz: Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci systémů č. A2 Nařízení EP a Rady (ES) 987/2009 čl. 14(3)a(4) 11

12 Administrativní postup OSSZ v případě vyslání Zaměstnavatel-zaměstnanec/OSVČ u místně příslušné OSSZ uplatní: Společnou žádost zaměstnance a zaměstnavatele/resp. žádost OSVČ o vystavení potvrzení sociálního zabezpečení ZAM: Ověřená kopie pracovní smlouvy včetně změn a dodatků (ověřit lze i na OSSZ) OSVČ: Oprávnění k výkonu SVČ není nutné dokládat, viz veřejné registry ZAM+OSVČ: Ověřené kopie dokumentů, na základě kterých bude vykonávána činnost v zahraničí nejsou-li k dispozici, musí být místo a charakter činnosti patrné ze žádosti (ověřit lze i na OSSZ) + případně další dokumenty, např. potvrzující ekonomickou aktivitu vysílajícího zaměstnavatele na území ČR 12

13 Administrativní postup OSSZ v případě vyslání OSSZ ověří, došetří a posoudí : 1. Úplnost a správnost údajů zejména identifikace zaměstnance a zaměstnavatele/osvč, přesná adresa místa vyslání, 2. Splnění podmínek vyslání: ZAM: - podmínka vysílajícího státu v délce 1 měsíce před vysláním, OSVČ: - podmínka výkonu samostatné výdělečné činnosti na území vysílajícího státu alespoň v délce 2 měsíců, - činnost vykonávaná ve vysílajícím a přijímajícím státě musí mít podobný charakter. Maximální doba vyslání 2 roky. 13

14 Administrativní postup OSSZ v případě vyslání 3. Zda je zaměstnavatel v registru plátců pojistného a přihlásil zaměstnance k pojištění, 4. Zda OSVČ disponuje oprávněním k výkonu SVČ na činnost vykonávanou v ČR i zahraničí a porovná jej se žádostí, 5. Porovná údaje s registrem pojištěnců, 6. Jde-li o agenturu práce přezkum registrace na MPSV. 14

15 Administrativní postup OSSZ v případě vyslání Jsou-li všechny podmínky vyslání splněny, OSSZ do 30-ti dnů vystaví potvrzení o SZ = formulář A1/E 101 Potvrzení osvědčuje, že osoba po uvedenou dobu vyslání podléhá českým právním předpisům v oblasti (netýká se daňové oblasti!) Odvod pojistného na SZ a ZP podle českých právních předpisů do českého systému (český vyměřovací základ, české procentní sazby apod.) + nárok na dávky z českého systému 15

16 Potvrzení o SZ Žádosti s požadovaným datem vzniku nároku před => posuzovány podle starých nařízení, tzn. žadatelům budou vystaveny původní verze formulářů E 101. Žadatelům s požadovaným datem vznikem nároku po => formuláře A1 Instituce členských států povinny akceptovat odlišná potvrzení o PPP jiných států. 16

17 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS ZAM/ZAM Čl. 13(1) nařízení 883/2004 Souběh ZAM/ZAM Na osobu, která jako zaměstnanec obvykle pracuje ve dvou nebo více ČS se vztahují dle: 1) Čl. 13(1)(a) nařízení 883/2004 => právní předpisy ČS, na jehož území má bydliště: - vykonává-li podstatnou část své činnosti na území tohoto státu nebo - je zaměstnáván různými podniky nebo zaměstnavateli, jejichž sídla nebo místa podnikání jsou v různých ČS 2) Čl. 13(1)(b) nařízení 883/2004 => právní předpisy ČS, na jehož území se nachází sídlo nebo místo podniku nebo zaměstnavatele, který ji zaměstnává, nevykonává-li podstatnou část činnosti v ČS, na jehož území má bydliště 17

18 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS OSVČ/OSVČ Čl. 13(2) nařízení 883/2004 Souběh OSVČ/OSVČ Na osobu, která obvykle pracuje jako OSVČ ve dvou nebo více ČS se vztahují dle: 1) Čl. 13(2)(a) nařízení 883/2004 => právní předpisy ČS bydliště: - pokud vykonává podstatnou část činnosti v tomto ČS 2) Čl. 13(2)(b) nařízení 883/2004 => právní předpisy ČS, v němž se nachází střed zájmu její činnosti - pokud nebydlí v ČS, v němž vykonává podstatnou část činnosti 18

19 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS podstatná činnost Novým důležitým kritériem pro určení PPP v případě současného výkonu činnosti na území dvou nebo více členských států je výkon podstatné části činnosti na území státu bydliště. Výkonem podstatné části činnosti se rozumí situace, kdy je v daném státě vykonávána kvantitativně podstatná část všech činností pracovníka, přičemž se nemusí nutně jednat o hlavní část těchto činností. ZAM/ZAM - pomocná kritéria: a) pracovní doba, b) odměna. OSVČ/OSVČ - pomocná kritéria: a) obrat, b) pracovní doba, c) počet poskytnutých služeb, d) příjem. 19

20 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS podstatná činnost Výkon činnosti ve státě bydliště nelze považovat za podstatný, je-li jeho rozsah v rámci celkového hodnocení za použití pomocných kritérií nižší než 25% celkového výkonu činnosti. alespoň jedno z pomocných kritérií musí být minimálně 25% Při vyplnění žádosti je nutné specifikovat procentuální poměry vykonávaných činností na území jednotlivých států. Neplatí v případech kdy: - má zaměstnanec pracovní poměr se 2 a více zaměstnavateli ve dvou nebo více ČS, - je stát bydliště pracovníka shodný se státem, ve kterém sídlí jeho zaměstnavatel, - se jedná o pracovníky v mezinárodní přepravě, kteří soustavně migrují; v takovém případě postačí vyplnění procentuálních poměrů týkajících se ČR. 20

21 Současný výkon činností ve dvou nebo více ČS ZAM/OSVČ Dle nařízení 883/2004 již není možná příslušnost k dvojím právním předpisům osoby, která současně vykonává činnost jako zaměstnanec a OSVČ na území dvou nebo více ČS! Čl. 13(3) nařízení 883/2004 Souběh ZAM/OSVČ osoba, která je obvykle činná jako zaměstnanec a OSVČ v různých ČS, bude podléhat právním předpisům státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Pokud jako zaměstnanec pracuje ve dvou nebo více ČS, určí se jeho PPP podle čl. 13(1) nařízení 883/

22 Administrativní postup při současném výkonu činností OSSZ v předložené žádosti ověří, došetří a posoudí: 1. Úplnost a správnost údajů - identifikace zaměstnance a zaměstnavatele, přesné uvedení místa a státu výkonu činnosti, uvedení procentuálního poměru vykonávaných činností v jednotlivých ČS, 2. Zda je zaměstnavatel v seznamu plátců pojistného a přihlásil zaměstnance k pojištění, 3. Porovná údaje s registrem pojištěnců, 4. Trvání pracovněprávního vztahu nebo SVČ po dobu současného výkonu činnosti ve dvou nebo více ČS. 22

23 Administrativní postup při současném výkonu činností Jestliže OSSZ při kontrole údajů v žádosti zjistí, že některý chybí nebo není uveden konkrétně či srozumitelně, což by mohlo mít za následek administrativní komplikace či nesprávné určení PPP, vyzve žadatele k doplnění chybějících či neúplných údajů. Jestliže žadatel svou nekompletní žádost ve stanovené lhůtě nedoplní, bude žádost OMPV ČSSZ zamítnuta! Řádně podaná žádost je se všemi přílohami neprodleně postoupena k vyřízení na OMPV ČSSZ. 23

24 Administrativní postup při současném výkonu činností OMPV ČSSZ: 1) Provede šetření rozhodných skutečností a žádost posoudí. 2) V případě určení příslušnosti k českým právním předpisům vystaví potvrzení o PPP na maximálně 2 roky. 3) Určení PPP v případě současného výkonu činnosti vždy prozatímní: Určení PPP se stává konečným po uplynutí dvou měsíců, pokud jej nezpochybní zahraniční kompetentní instituce, které byla odeslána kopie potvrzení o PPP. 4) Pokud české právní předpisy nejsou v daném případě příslušné, informuje OMPV ČSSZ zahraniční instituci státu, jehož právní předpisy se použijí. 24

25 Výjimky z SZ čl. 16 ČS si mohou vzájemnou dohodou stanovit výjimky z SZ v zájmu určitých osob nebo skupin osob žádost se podává v ČS, jehož předpisy požaduje dotčená osoba použít není právní nárok + nevztahuje se správní řád nutný souhlas institucí obou ČS max. 5 let (včetně vyslání) OSSZ přijímá, ověřuje a eviduje žádost o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům => postupuje ji OMPV ČSSZ OMPV ČSSZ vystavuje potvrzení o příslušnosti k českým PP (tzn. uděluje výjimku) + vydává stanovisko k žádostem o souhlas s udělením výjimky z příslušnosti k českým PP 25

26 Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení ČR má aktuálně uzavřeny bilaterální smlouvy s těmito státy: Austrálie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora (ZP), Chile, Chorvatsko (ZP), Izrael, Japonsko (ZP), Kanada, Korea, Makedonie (ZP), Québec, Srbsko (ZP), Turecko (ZP), Ukrajina (ZP), USA. Smlouvy vždy upravují určení a oblast důchodového pojištění. Osobní rozsah smluv se většinou vztahuje na pojištěnce smluvních států. Smlouvy v oblasti určování příslušnosti vždy zakotvují základní pravidlo lex loci laboris, vyslání a výjimky. 26

27 Migrující pracovníci do třetích států Český zaměstnanec migruje mimo státy EU/EHP a státy, se kterými ČR uzavřela bilaterální smlouvu: 6 z.č. 187/2006 Sb., (ZNP): - za stanovených podmínek zůstane příslušný k českým právním předpisů SZ - pokud stanovené podmínky splněny nebudou, příslušnost k právním předpisům státu výkonu činnosti. 27

28 Migrující pracovníci ze třetích států 1) Tzv. smluvní zaměstnanci ( 3, písm. o), p) a 10(5),(6) ZNP): - zaměstnanci zaměstnavatelů z nesmluvních států činní v ČR u smluvního zaměstnavatele při splnění podmínek setrvají smluvní zaměstnanci po dobu maximálně 270- ti dnů v systému státu, na jehož území má sídlo jejich zaměstnavatel 2) Zahraniční zaměstnanci ( 3, písm. q) a 10(7) ZNP: - zaměstnanci z nesmluvních států činní v ČR pro zahraničního zaměstnavatele - dobrovolná účast na pojištění v ČR 28

29 Povinnosti zahraničních zaměstnavatelů v ČR Pokud je pracovník příslušný k českým právním předpisům, musí být zahraniční zaměstnavatel pro účely odvodů na sociální pojištění přihlášen na PSSZ pro Prahu 8, registr zahraničních zaměstnavatelů, Trojská 1997/13a, Praha 8. 1) Tiskopis Přihláška do registru zaměstnavatelů 2) Tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání Obdobný postup se realizuje pro účely odvodů na zdravotní pojištění, viz příslušná zdravotní pojišťovna. 29

30 Děkuji za pozornost Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ tel.:

31 Otázky 31

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad ve spolupráci s CMU (Centrum mezistátních úhrad) styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče (pověření státem) CMU

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ daň z příjmů a pojištění mezinárodní smlouvy pravidla EU podrobné případové studie 1. vydání edice

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová

Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí. Bc. Kamila Fridrichová Projekt řízení daňových a odvodových povinností zaměstnanců společnosti MND a.s. ve vztahu k zahraničí Bc. Kamila Fridrichová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce má za cíl nastínit projekt

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bakalářská práce Autor: Radka Štofirová Bankovní management,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více