Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Realizační projekt pro svépomocnou stavbu z ekopanelů Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. Vypracoval: Bc. Petr Jiříček, DiS

2 Prohlašuji, že jsem práci: Realizační projekt pro svépomocnou stavbu z ekopanelů vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne: podpis

3 Poděkování: Rád bych poděkoval paní Ing. Veronice Hunkové, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady. Dále mé poděkování patří zaměstnancům firmy Ekopanely Servis s.r.o., který mi poskytli veškeré potřebné podklady. Zejména pak patří mé díky panu Janu Barešovi, jednateli společnosti, jenž mi umožnil studium během zaměstnání v jeho firmě.

4 Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o jednotlivých fázích výstavby a jejich technologických postupech v systému ekopanel. Dále uvádí vhodné materiály, určené pro výstavbu v tomto systému, na které firma Ekopanely poskytuje záruku funkčnosti. Pro bližší představu je v diplomové práci představen projekt z ekopanelu, který bude realizován svépomocí panem Ždárkem. Projekt pro stavební povolení byl převeden do 3D zobrazení a vytvořena dílenská dokumentace potřebná pro realizaci. Jsou zpracovány důležité detaily, které dotváří dokumentaci potřebnou pro realizaci horní stavby. Pro představu ušetření nákladů, jsou vytvořeny dva položkové rozpočty. Jeden pro stavbu realizovanou firmou Ekopanely Servis s.r.o. a druhý pro stavbu svépomocí. Klíčová slova Dřevostavba, svépomoc, ekopanel Abstract The thesis deals with the various stages of using ekopanel. It also shows the other suitable materials intended for construction in this system, which the company Ekopanely proves the functionality. I present the project of the family house using the ekopanels ( the investor is Mr. Žďárky. Building permit was transferred to 3D display and created a workshop documentation needed for implementation. They handled the important details that completes documentation necessary for the realization of the top of the building. The two budgets are calculated. One shows the costs realized by supplier company (Ekopanely servis s.r.o.) and the other shows the cost of doing yourself (means to build up by the investor). Keywords Wooden houses, self-help, Ekopanel

5 Obsah 1 Úvod Cíl práce Metodika Literární přehled Rozdělení dřevostaveb: Srubové stavby Hrázděné stavby Balloon Frame, Platform Frame Rámové stavby Dřevěné skeletové stavby Stavby z masivního dřeva Konstrukční systém ekopanel Obvodová stěna Nosné příčky Nenosné příčky Stropní konstrukce, skladba podlahy a podhledy Podkroví Vodoinstalace Suchá skladba podlahy v přízemí Prostory se zvýšenou vlhkostí Použitý materiál Ekopanel Pavatex - dřevovláknitá deska měkká Tepelná izolace Knauf Insulation s ECOSE Durelis konstrukční desky Polystyren EPS 100 Z Wedi desky Topné fólie Heat Flow Povrchové úpravy Pavatexu Isolairu: Povrchové úpravy interiéru... 42

6 5 Výsledky Rodinný dům v Rábech na Pardubicku Pracovní postup výstavby rodinného domu v Rábech na Pardubicku Výkopy, základy a vodorovné izolace Montáž dřevěné konstrukce obvodových stěn a stropu Montáž střešní konstrukce včetně střešní krytiny Venkovní opláštění Osazení oken včetně vložek z ekopanelu Povrchová úprava systémů JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR Vnitřní opláštění první vrstvy Opláštění podhledů Instalace vnitřních nenosných příček Jednoduchá příčka Rozvody instalací Pokládka podlahy Poslední vrstva panelu Topný systém Povrchová úprava interiéru Doplňující informace Cenové porovnání Založení stavby Konstrukce Opláštění obvodových stěn venkovní Opláštění vnitřní obvodové stěny Příčky a vnitřní nosné stěny Podhledy a šikminy Ostatní pro EKO Suché podlahy v přízemí Podlaha pro topnou fólii pod dlažbu Stropní topné fólie Úprava povrchu ekopanelu Doplňkové položky stavby... 69

7 Celkový rozdíl investičních nákladů při stavbě svépomocí Diskuse Závěr Summary Seznam použité literatury Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh... 76

8 1 Úvod Dřevostavby patří k velmi rychle rozvíjejícímu se oboru, který postupně vniká do podvědomí investorů v oboru stavebnictví. Stavba dřevostavby je rychlá, cenově dostupná a splňuje veškeré aktuální požadavky na moderní bydlení. Systém dřevostaveb je v dnešní době už celkem běžným způsobem výstavby. Pod pojmem dřevostavba si tedy člověk nepředstaví roubenou klasickou konstrukci, nýbrž pod fasádou schovanou rámovou konstrukci z interiérové strany povrchově upravenou omítkami případně sádrokartonovou deskou. Pojem dřevostavba už natolik zevšedněl, že jej lze považovat za rovnoprávný systém výstavby rodinných domů nebo bytových jednotek schopný vyrovnat se nebo dokonce předstihnout historicky uznávaný cihlový systém. Dřevostavby lze realizovat v několika systémech. Pro investora je pak velmi náročné orientovat se v jednotlivých variantách a nakonec vybrat tu, ke které bude inklinovat nejvíce. Na prvním místě bude převážně otázka ceny. Cena je vždy závislá na použitém materiálu a ceny za montážní práce. Tedy za úroveň, za které bude stavba realizována a její konečné vlastnosti. Každé zlevnění z pohledu firmy musí být někde zohledněno. Dřevostavby jsou celkem náročným systémem, který vyžaduje píli a cit pro detail. Jednotlivé firmy si drží svoje know how, především v technologickém způsobu napojení parozábran nebo parobrzd. Systém ekopanel, není technologicky náročný nevyžaduje náročné spojování parouzavřených vrstev, a proto může nabídnout i za předpokladu funkční a plnohodnotné stavby realizaci svépomocí. Investor tak má možnost ušetřit náklady spojené s realizací, aniž by jeho vysněný dům byl degradován vlivem použití levnějších materiálů nebo levné pracovní sily.

9 2 Cíl práce Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit výrobní dokumentaci pro stavbu rodinného domu na Pardubicku, která bude realizována svépomocí v systému ekopanel. Pro stavbu budou stanoveny pracovní postupy a připraveny důležité detaily. Společně s výrobními podklady představím slaměný ekologický materiál ekopanel a jeho systémové řešení jednotlivých aplikací. K těmto aplikacím je nutné uvést další použité materiály, které jsou v tomto systému pravidelně užívány. V poslední fázi se vytvoří rozpočet stavby realizované svépomocí a firmou Ekopanely Servis s.r.o. Tyto dva rozpočty budou mezi sebou navzájem porovnány a výsledek v podobě rozdílu stanoví výši úspor. 9

10 3 Metodika Psaní diplomové práce bude rozvrženo do několika částí. První teoretická část shrne základní členění dřevostaveb, aby si případný investor mohl udělat představu o možnostech výstavby. Dále se zaměří na konkrétní systém výstavby z přírodního ekologického materiálu ze slámy ekopanelu. Popíše celý konstrukční systém tak, aby stavebník měl bližší prvotní informaci o jednotlivých aplikacích a mohl se rozhodnout, zda mu je systém sympatický nebo zvolí raději jinou variantu výstavby. Bude zde představena deska ekopanel, která není v současné době v tak velikém podvědomí, jako jsou konkurenční materiály. Popis jeho základních vlastností referuje o značných výhodách a přednostech. Společně s ekopanelem uvedu další materiály, které konstrukční systém využívá pro jednotlivé aplikace. Investor si tak může ihned porovnat základní údaje vlastností materiálu s ostatními běžně používanými prvky. Ve druhé části bude popsán rodinný dům na Pardubicku stavěný svépomocí panem Žďárkem. Pro stavbu se stanoví pracovní postup, tedy návaznosti jednotlivých prací. Tento pracovní postup bude stanoven na základě dosavadních zkušeností, které autor této diplomové práce získal ve firmě Ekopanely Servis s.r.o. Pro přesné stanovení zlevnění stavby vlivem svépomoci se vytvoří v programu excel dva rozpočty, které jsou standardním dokumentem při cenové nabídce ve firmě Ekopanely Servis s.r.o. Rozpočty budou mezi sebou porovnány a graficky znázorní výhodu svépomoci. V poslední přílohové části bude vyhotovena realizační dokumentace, která vychází z vytvořených podkladů sloužících pro stavební úřad. Společně s těmito výkresy se připraví jednotlivé důležité detaily stavby. Investor tak bude mít k dispozici veškeré výrobní podklady pro svépomocnou stavbu. 10

11 4 Literární přehled 4.1 Rozdělení dřevostaveb: Funkční systémy lze provést ve dvou základních variantách; nazývají se difuzně uzavřený nebo difuzně otevřený systém. Jediným, ale zásadním rozdílem těchto dvou alternativ je použití parozábrany nebo její vynechání. V případě využití parozábrany se utěsní celá obálka domu tak, že vodní páry společně s vydýchaným vzduchem opouštějí interiérový prostor mikroventilací oken nebo samotným větráním. V opačném případě, tedy při zvolení difuzně otevřeného systému, se nechá vodní pára prostupovat konstrukcí. Nutné je však eliminovat možné riziko kondenzace vodní páry. Zde se řídí základní podmínkou, že součinitelé difuzního odporu použitého materiálu ve skladbě obvodové stěny by měly směrem do exteriéru zmenšovat svoji velikost. Konstrukční systém dřevostaveb je v dnešní době značně obsáhlý. Mezi základní typy se řadí: Srubové stavby Hrázděné stavby Balloon Frame, Platform Frame Rámové stavby Skeletové stavby Stavby z masivního dřeva Srubové stavby Srubovými stavbami rozumíme dřevěné objekty vytvořené z navrstveného dřevěného materiálu navzájem pospojovaného do technologicky promyšleného celku srubu. Sruby nejprve vznikaly z odkorněných kmenů pečlivě vybraných jehličnatých dřevin. Takový materiál se vyznačuje netočitostí vláken. Postupně se zavedl i postup opracování kulatiny na hranolovitý průřez. Spáry vznikající mezi vodorovně kladenými prvky byly přiznané a vyplněné mechem a hlínou. Drobné detaily, jako například rozdílnost v přesahu stropních nosníků nebo rohového spojení, jsou dnes dobrým orientačním znakem pro zařazení stavebních systémů k jednotlivým krajům. 1 KOLB, J. Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN

12 V dnešní době je princip výstavby obdobný jako v předešlých letech. Dřevěné prvky se na sebe vodorovně vrství a v rozích jsou stěny provázány přeplátováním. Dřevěný sortiment je taktéž zastoupen převážně jehličnatým materiálem. Z důvodů vyšší průvzdušnosti a častých oprav se přestaly vytvářet přiznané spáry. Vodorovné dílce jsou osazeny podélnou drážkou, do níž se vkládají tzv. paměťové pásky, které eliminují drobné nepravidelnosti kmenů tak, aby byla zaručena dokonalá neprůvzdušnost spáry mezi kmeny. Samotné zakládání staveb se může provádět pouhým položením zakládacího prvku na základovou desku bez dalšího kotvení, neboť objemová hmotnost dřeva a množství materiálu ve stavbě obsaženém je dostatečně hmotný na to, aby stavbu fixoval na místě. Rozvody inženýrských sítí prochází přímo v neměnném systému srubových stěn nebo jsou instalovány do podlahových konstrukcí. Největším nepřítelem srubových konstrukcí je heterogenní struktura dřeva a tedy rozdílné sesychání a bobtnání v jednotlivých směrech. Zatím co příčně kladená konstrukce obvodových stěn může seschnout nebo nabobtnat na jednom metru výšky až o 5 centimetrů, podélně orientované dřevěné prvky ve stavbě, jako například sloupy, takřka nemění svůj rozměr. Podobný problém vzniká při osazování stavebně truhlářských výrobků. Veškeré rozdíly sesychání a bobtnání jsou technologicky eliminovány rektifikačními šrouby a kluzným uložením výrobků doplněným o elastické izolační materiály. Obr. 1 Srubová stavba Zdroj: e-chalupy. Sruby Suchý [online]. [cit ]. Dostupné z: 12

13 Rozměry srubové stavby mohou dosahovat megalomanských hodnot. Jedinou podmínku, kterou musí stavba splňovat, aby se obvodové stěny nevyboulily, je jejich pravidelné provázání s pravými nebo falešnými vnitřními příčkami. Stejnou funkci u menších domů plní rohové spojení. Celá srubová stavba působí jako difúzně otevřený systém, nesmí se tedy na povrchu zacelit difúzně nepropustnými nátěry. Pro tyto povrchové úpravy se nejčastěji používají olejové nátěrové hmoty nebo voskové povrchové úpravy. Srubový dům nabízí nový životní styl, který je zaměřen především k návratu k přírodním materiálům. Stavba svým majitelům zaručí zdravé a pohodlné bydlení a především dobrý pocit z pozitivního hlediska ekologického dopadu stavby Hrázděné stavby Stavby, které vznikly díky nedostatku dřevěného materiálu v jednotlivých krajích. Oproti roubeným stavbám je zde využito značně méně dřevěného materiálu, kdy lze využít i krátké části listnatého dřeva. U většiny hrázděných staveb zůstává dřevěná nosná konstrukce stavby viditelná. Ve druhé polovině 19. Století se hrázděné stavby omítaly, aby imitovaly masivní stavby ze zdiva a kamene. Stavebníci i investoři byli přesvědčení, že takto ochrání dřevěnou konstrukci proti případnému požáru. Hrázděné stavby a jejich detaily se značně liší podle regionu, kde byly vytvořeny. Zatímco ve Francii je především kladen důraz na konstrukční logiku, v jižním Německu se vyvíjela bohatě utvářená zdobná architektura. Nosnou část hrázděné stavby tvoří dřevěný skelet, spojovaný tesařskými spoji vytvářených na jednotlivých dílcích stavby sloupky, vzpěry, příčky, Vzniklý prostor mezi dřevěnými prvky byl původně vyplněn vyzdívkou, v dnešní době osazen omítnutou tepelnou izolací. Z interiéru popřípadě z obou stran může být dále obložena konstrukčními deskami, podle tradičního vzoru zůstává exteriérová strana viditelná. 3 2 Drevostavitel. [online]. Drevostavitel.cz, Duben 2012 [cit ]. Dostupné z: 3 KOLB, J. Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN ) 13

14 Obr. 2 Hrázděná stavba Zdroj: IEREUS. [online]. [cit ]. Dostupné z: Balloon Frame, Platform Frame Hlavním důvodem vzniku systémů a jejich rychlého rozvoje byla automatizace výroby hřebíků, které se až do té doby vyráběly ručním kováním. Prudký cenový pokles těchto spojovacích prostředků znamenal masivní nárůst jejich používání. Dalšími důležitými důvody vzniku těchto staveb byl rozvoj pořezu na pilách, který značně zlevnil nový profilově užší sortiment. S tímto materiálem souvisela i nižší míra náročnosti při manipulaci s objemově menším a tedy lehčím materiálem. Hlavní požadavek na rychlou výstavbu zrodil kolem roku 1800 zvláštní druh dřevěných staveb a architektury. Balloon frame, žebrový stavební systém ze dřeva, sestává ze sloupků postavených v malých vzdálenostech, které jsou vyztuženy prkny nebo deskami na bázi dřeva, přitlučenými hřebíky. V severní Americe se v zásadě prosadily dva konstrukční systémy: Balloon Frame U systému Balloon Frame procházejí stěnové sloupky průběžně přes dvě nebo více podlaží. Spodní a horní uzavření tvoří vodorovná prkna (prahy a vaznice). Stropní nosníky jsou uloženy na stojaté fošně, která je zapuštěna do zářezu stěnových sloupků. Platform Frame Charakteristickým znakem Platform Frame je poschodová skladba. Plošina se během stavby používá jako pracovní plocha a výrobní místo. Systém Platform Frame je 14

15 v Severní Americe ještě dnes běžná metoda pro jedno a dvoupodlažní domy. Tento konstrukční systém umožnuje standardizaci a prefabrikaci a používání normalizovaných konstrukčních prvků. Kromě toho je tento způsob stavění velmi flexibilní vzhledem ke konstrukci i architektonickému řešení. 4 Obr. 3 Balloon - Frame a Platform - Frame systém Zdroj: Residential Energy Audit Chapter2. [online]. Jacoventer. Duben 2009 [cit ]. Dostupné z: ntial-energy-audit-chapter Rámové stavby Rámové stavby se skládají z dřevěného rámu a vrstvy opláštění. Rám je tvořený pásnicemi a sloupky, které přenáší svislé zatížení od stropní konstrukce nebo střechy. Opláštění dělíme dle funkčního požadavku na konstrukční, izolační nebo doplňkové. Konstrukční opláštění tvoří konstrukční desky, které jsou kotveny v modulovém rastru na nosné sloupky (nejčastější modul 625 milimetrů). Konstrukční desky pak vytváří zavětrování konstrukce, kdy přenášejí vodorovná zatížení, jež vznikají účinkem větru a výztužných sil. 4 KOLB, J. Dřevostavby. Systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN

16 V dnešní době je upřednostňována výroba rámových konstrukcí prefabrikací ve výrobním závodě. Systém prefabrikovaných panelových dřevostaveb představuje efektivní způsob úspory času a nákladů. Úspory zaznamenáme především urychlením výroby a při vyškrtnutí položky každodenních cestovních nákladů či ubytování pracovních sil. Výroba prefabrikátů v hale minimalizuje komplikace spojené s výkyvy hydrometeorologických podmínek. Prefabrikace dřevostaveb je prováděna v několika stupních a v různých systémech. Jedná se buď o drobné modulové panely nepřesahující hmotnost 80 kg, nebo o klasické stěnové panely, které jsou nejčastěji využívanou alternativou. Z nich je možné vytvořit celé nosné i nenosné stěny, stropy, podlahy i střechy. Největší rozměry panelů jsou optimalizovány s ohledem na způsob přepravy do místa výstavby. Výroba panelů probíhá na montážním stole, který je překlopný tak, aby umožnil oboustranné kladení konstrukčních desek a jiných používaných materiálů. Do spodní a vrchní části je kladen práh (ve spodní části naimpregnovaný), mezi prahy jsou v pravidelném rastru umisťovány svislé sloupky, jež se k prahům ukotví pomocí kovových spojovacích vlnek či hřebíků. Vzniklý dřevěný rám je zaklopen konstrukční deskou. Díky volbě správného rastru nám místa styků jednotlivých desek vychází přímo doprostřed svislých sloupků. Vzniklý tuhý rám se překlopí na druhou stranu, mezi jednotlivé sloupky je vložena požadovaná vrstva izolace. Následuje opět přiklopení zvoleným materiálem. Postup je opakován. Do takto tvořeného prefabrikátu jsou vloženy i rozvody inženýrských sítí. Výsledný produkt se vertikálně uloží a jsou do něj nainstalovány stavebně truhlářské výrobky. V případě obvodových stěn je i finálně dokončena omítka. Dokončené panely domu se při expedici skládají na nákladní automobily tak, aby jejich uspořádání korespondovalo s postupem výstavby. V místě stavby se panely ukládají těžkou technikou na základovou desku. Kotvení panelů obvodových stěn se nejprve provádí v rozích, v místech jejich styků, kde dochází k přitažení panelů k sobě navzájem. Kotvíme nejčastěji pomocí šroubů v předem určených místech. Následně se panel upevní k základové desce kovovými úhelníky z vnitřní strany stěny. Obdobný je postup s panely vnitřních příček. Na takto ucelený blok se položí prefabrikáty stropů a pomocí dlouhých vrutů jsou upevněny ke spodní části stavby. V případě vícepodlažní 16

17 stavby je do domu vloženo prefabrikované schodiště, taktéž přikotveno ke stěnám a stropu kovovými spojovacími prostředky. Při výstavbě druhého podlaží se zachovává stejný technologický postup. Celý dům zastřeší krovová konstrukce, taktéž prefabrikovaná. Stavbu zakončuje položení a kotvení střešních panelů a finální pokládka střešní krytiny. Pětičlenná pracovní skupina zvládne popsaný postup za jeden den. Dalších několik týdnů se provádí vnitřní finální práce - napojení inženýrských sítí, malířské práce, atd. Obr. 4 Prefabrikace panelu stěny na výrobní hale Zdroj: ISOVER Saint Gobain. [online]. Isover.com, [cit ]. Dostupné z: Výhody: Krátký čas výstavby Nezávislost výroby na ročním období a počasí Absence rizika krádeže materiálu Nevýhody: Jsme bez možnosti kontroly kvality a vloženého množství předepsaného materiálu Nutnost použití těžké techniky 17

18 Není možnost úpravy konstruovaného objektu v průběhu výstavby Dřevěné skeletové stavby Jak již název stavby napovídá, jedná se o stavební systém, jehož hlavní nosnou konstrukci tvoří dřevěný skelet. Stavby těchto typů je možné kombinovat s ostatními stavebními systémy. Dřevo v kombinaci s jakýmkoliv dalším materiálem znamená příslib jedinečných a zajímavých výsledků. Připomínku počátků skeletových staveb představují staré sakrální stavby kostelů a chrámů. Již tenkrát byli tesařští mistři velkými znalci mechanických vlastností dřeva. Dále se začala tato konstrukce uplatňovat při tvorbě hrázděných staveb. Mezi dřevěný skelet byly vkládány pálené cihly spojované maltovinou. Tento systém byl populární zejména v německy mluvících zemích. V dnešní době jsme svědky velkých pokroků v oblasti skeletových dřevěných konstrukcí. Na trhu se objevily nové materiály, které umožňují vytvářet novodobé, značně rozměrné konstrukce. Jedná se zejména o vývoj lepených konstrukčních hranolů, jež umožňují v konstrukci delší rozpony, a tedy nabízí možnost velké volnosti pro řešení půdorysu. Další krok vpřed znamená rozvoj kovových spojovacích prostředků, které jsou schopny přenášet jednotlivé vzniklé síly dále po skeletu až do základů. Dřevěný skelet tedy slouží v konstrukci jako hlavní nosný systém. Rastrový rozměr je nejčastěji z důvodu navazujícího opláštění násobkem 625 mm, tedy 1250/1250, 2500/2500, 5000/5000, 7500/7500 atd. Skeletová konstrukce se často nechává z vnitřní strany stavby pohledová a využívá se i dále v dispozici stavby. Z vnější strany je zakryta obvodovým stavebním systémem, jenž chrání konstrukci vůči vnějším vlivům. Jedná se o velkoplošné materiály na bázi dřeva, cementu či sádry v kombinaci s izolačními materiály a povrchovou úpravou. U těchto typů staveb můžeme použít i velkých skleněných výplní, které působí velice elegantně a celou budovu architektonicky odlehčí a prosvětlí. Ztužení celé konstrukce zajišťují nejčastěji zavětrovací pásy, ocelové kříže, desky na bázi dřeva a dřevěné diagonály. Samotné vnitřní konstrukce, jako jsou schodiště nebo větrací šachty, spolupůsobí společně 5 Drevostavitel. [online]. Drevostavitel.cz, Duben 2012 [cit ]. Dostupné z: 18

19 s obvodovými výztuhami. Dřevěné stropní nosníky představují součást skeletu. Stačí položit bednění a skladbu podlahy. Střešní konstrukce navazuje na dřevěný skelet a může mít tvar klasický sedlový či pultový. Dřevěné skeletové stavby jsou využívány při výstavbě rodinných domů, hospodářských nebo administrativních budov. Vytváří velice příjemné a pohodlné prostředí pro volný čas i práci. Výhody: Možnost kombinace nejrůznějších stavebních materiálů Zvětšený rastr nosných sloupků umožňuje velkou variabilitu dispozičního řešení Konstrukční systém umožňuje zakomponování velkorozměrových skleněných ploch Nevýhody: Náročné statické výpočty Nutná přítomnost těžké techniky 6 Obr. 5 Skeletová dřevostavba Zdroj: Drevostavitel. [online]. Drevostavitel.cz, Duben 2012 [cit ]. Dostupné z: 6 Drevostavitel. [online]. Drevostavitel.cz, Duben 2012 [cit ]. Dostupné z: 19

20 4.1.6 Stavby z masivního dřeva Výsledkem tohoto konstrukčního systému je stavba, kde je nosná konstrukce tvořena z dřevěného materiálu skládaného do celé plochy obvodových stěn, vnitřních příček a stropů. Prvním takovým systémem byly srubové stavby. Druhý způsob výstavby probíhá z prefabrikovaných dílců, jejichž základním znakem je plnostěnné dřevěné jádro. Oba dva případy nám nabízí široké možnosti konečného tvarového pojetí; stejně široká je i nabídka doplňkových materiálů. Společný znak představuje provedení v difuzně otevřeném systému Masivní dřevěné stavby z masivních a plošných dílců Jedná se o systém z prefabrikovaných plnostěnných dřevěných dílců převážně ze smrkového nebo jedlového řeziva. Dílce jsou dopraveny na místo výstavby, kde se za pomoci těžké techniky skládají a spojují kovovými spojovacími prostředky na připravené základové desce do tvaru budoucí stavby. Podle stupně prefabrikace a rozhodnutí zadavatele následně probíhá montáž vnějšího zateplení a vnitřní práce - instalace stavebně truhlářských výrobků, napojení instalací a elektrorozvodů nebo opláštění vnitřních vrstev nehořlavými materiály. Veškeré síly jsou přenášeny masivním dřevěným materiálem. Pouze v případě výjimek, jako jsou soustředěná zatížení, využívá tento systém samostatných dřevěných sloupků, které jsou kotveny ke stěnovým deskám. Značný problém při navrhování tohoto systému je heterogenita dřevěného materiálu a tudíž otázka sesychání a bobtnání dřeva. Tento faktor nás ovlivňuje s ohledem na použitý systém dřevěného masivního jádra panelů. Mezi základní způsoby výroby dřevěných plnostěnných panelů patří: vrstvené řezivo, křížově lepená dřevěná prkna a křížově kolíkované dílce. Další alternativy jsou dílce vyráběné z plošně lisovaných konstrukčních nebo OSB desek Vrstvené řezivo Je tvořeno z dřevěných lamel o tloušťce mm a díky možnosti jejich podélného nastavení tvoří velkorozměrové plošné dřevěné dílce. Lamely mezi sebou spojují kovové spojovací prostředky nebo kolíky z tvrdého dřeva tak, aby mohly přenášet spojitě soustředěná osamělá břemena a příčné smykové zatížení. Celková tloušťka těchto dílců se v závislosti na statickém výpočtu pohybuje v rozmezí mm. 20

21 Křížově lepená a kolíkovaná dřevěná prkna Se skládají pod určitým vzájemným úhlem a mají v plošné rovině mezi sebou vynechány mezery pro případný izolační materiál nebo pro rozvody instalací. Díky křížovému kladení mají velkou rozměrovou a tvarovou stálost. Tloušťky se pohybují v rozmezí mm Dílce tvořené z velkoplošných konstrukčních desek na bázi dřeva Se vytvářejí z plošně lisovaných nebo OSB desek, a to buď o jedné celistvé tloušťce kolem 80 mm, nebo z navrstvených jednotlivých desek až do tloušťky 250 mm. Masivní dřevěné stavby z masivních a plošných dílců uplatníme při výstavbě rodinných domů, bytových domů, administrativních a správních budov, průmyslových, komerčních i veřejných staveb. 7 Obr. 6 Masivní CLT stavby Zdroj: Drevostavitel. [online]. Drevostavitel.cz, Květen 2012 [cit ]. Dostupné z: 7 Drevostavitel. [online]. Drevostavitel.cz, Květen 2012 [cit ]. Dostupné z: 21

22 4.2 Konstrukční systém ekopanel Konstrukční systém ekopanel se řadí mezi druhy difuzně otevřené obálky stavby. Nosný systém je navržen jako rámová konstrukce, která je prefabrikována ve výrobní hale, bez následného opláštění. To je montováno až na stavbě. Systém tak nevyžaduje těžkou manipulační techniku jak na výrobní hale, tak i ve většině případů na staveništi Obvodová stěna Standardní skladba obvodové stěny tzv. EKO 3, kdy z exteriérové části první pohledovou vrstvu tvoří fasádní systém, který je přesně definovaný v technických listech jednotlivých materiálů. Jedná se o fasádní omítku na bázi silikátového, popřípadě silikon silikátového složení, jež je aplikována na dřevovláknitou desku měkkou od firmy Pavatex. Tato deska má přesné označení Pavatex Isolair a používá se v tloušťce 22 mm. Měkká dřevovláknitá deska tohoto označení je napuštěná parafínem je tedy hydrofobizovaná a dokáže odolávat určitou dobu povětrnostním vlivům, aniž by vyžadovala okamžitou povrchovou úpravu. Desky jsou po obvodu opatřeny systémem pero drážka. V případě, že nastane v harmonogramu stavby ke zpoždění dodávky oken a jejich osazení do stavebních otvorů, lze dřevovláknitou desku měkkou použít na celoplošné překrytí podkladních vrstev a okenní otvory se vyříznou až v době, kdy nastane dodávka stavebně truhlářských výrobků. Další vrstva, která je kotvena již k nosnému systému je deska ekopanel v tloušťce 60 mm. Ekopanel dodržuje rozměr stavebních otvorů, a proto se vyřízne ještě před kotvením k rámové konstrukci. Dřevěná rámová konstrukce, vytváří nosný systém celého objektu. Osové vzdálenosti jednotlivých sloupků nedodržují standardní typizovaný osový rozměr 625 mm, nýbrž ctí rozměr 670 mm. ekopanel, jež tvoří opláštění této konstrukce, nemusí dodržovat styčné spáry přímo na ose nosného sloupku, ale může být kdekoliv ve volném prostoru mezi těmito prvky. Osová vzdálenost 670 mm dodržuje šířkový rozměr tepelné izolace 625 mm, tedy při standardní šířce sloupku 60 mm, vzniká volný prostor 610 mm. Tepelná izolace se tak nemusí šířkově ve většině případů dále upravovat. Mezi sloupky je pak vkládána jedna vodorovná vzpěra, která je osazena dle délkového rozměru tepelné izolace. Statický návrh ve stěnách stanoví rozmístění diagonálních prvků, jenž 22

23 zajištují statickou tuhost dřevěné konstrukce, protože ekopanel není certifikován jako konstrukční deska, která by přenesla vodorovné složky sil. Mezi jednotlivé sloupky se vkládá tepelná izolace o tloušťce dle šíře nosné konstrukce, kterou předepíše statik (většinou 140 nebo 160 mm). Na konstrukci se z interiérové strany kotví, stejně jako z exteriérové časti vrstva ekopanelu o tloušťce 60 mm. Na ekopanel je dále kotven dřevěný rošt, který vytváří instalační mezeru mezi ekopanelem na nosné konstrukci a ekopanelem na poslední konstrukční vrstvě z interiérové strany. Instalační mezera a tedy profil dřevěného roštu, má šířku dle potřeby s ohledem na druh a průměr vedených instalací. Poslední vrstva ekopanelu je povrchově upravena předepsanými štukovými, sádrovými nebo hliněnými materiály. Obr. 7 Skladba obvodové stěny EKO 3 Zdroj: Vlastní Tato skladba obvodové stěny splňuje vyhlášku č. 23/2008 na požární odolnost použitých materiálů pro 1.NP 45 minut. Zvýšená bezpečnost elektroinstalace v ekopanelech není zapotřebí a elektrické kabely nemusí mít dvojité krytí Založení obvodové stěny EKO 3 Proti vzlínání vlhkosti je ekopanel na obvodu konstrukce chráněn plastovým hranolem o profilu 60 x 40 mm. Hranol je kotven na zakládací hliníkové liště, jež je hliníkovými hřebíky kotvena do zakládací pásnice stěny. Mezi zakládací hliníkovou lištou a dřevěným prvkem je ještě vlepená pohliníkovaná samolepící bitumenová páska, která překrývá spoj mezi základovou deskou a zakládacím prahem. 8 SKY:CMS. Ekopanely vlastnosti. [online]. Ekopanely CZ, [cit ]. Dostupné z: 23

24 Výplně stavebních otvorů pro systém EKO 3 Výplně stavebních otvorů, tedy osazení oken a dveří v obvodové stěně mají trochu jiný systém provedení, než realizuje běžná konkurence na trhu. Pro výplně otvorů je důležité znát koordinační rozměr. Okna pak mají skutečně rozměr o něco menší, zatím co otvor je vytvořen naopak větší. Realizační firmy mají individuální požadavky na tyto rozměry. Většinou je tento celkový rozdíl kolem 10 mm. Stavební otvor v systému ekopanel je však ještě větší než je v předešlém odstavci uvedeno. Po ostění, parapetu a nadpraží musí být vytvořeny vložky z ekopanelů. Stavební otvor je o tento rozměr navýšen. Obr. 8 Osazení výplně otvoru Zdroj: Vlastní Detail napojení ostění a nadpraží je tvořen pomocí měkké dřevovláknité desky Pavatex Isolair 22 mm. Deska se kotví po obvodu výplně otvoru k ekopanelu tvořícího ostění a nadpraží. Přitom se doráží se až na jeho rámovou konstrukci. 24

25 Obr. 9 Detail ostění výplně stavebního otvoru Zdroj: Vlastní Nosné příčky Nosné příčky mají rámovou konstrukci vytvořenou stejným systémem jako u obvodové stěny, jen šířka dřevěných prvků je menší dle návrhu statika nejčastěji 120 mm. Z každé strany je pak dřevěná konstrukce opláštěná ekopanelem, který je povrchově upraven stejně jako u obvodové stěny. Mezi dřevěnými prvky je kladena akustická izolace Nenosné příčky Obr. 10 Skladba vnitřní nosné příčky Zdroj: Vlastní Nenosné příčky z ekopanelů jsou samonosnou konstrukcí, která nevyžaduje žádný další nosný systém. Příčky jsou vytvářeny jako samonosné, což značně urychlí montáž. Nenosné příčky dělíme na jednoduché, dvojité nebo s instalační mezerou Jednoduchá příčka Jednoduchá příčka je tvořena z jedné desky ekopanelu o tloušťce 60 mm a její následnou povrchovou úpravou. Její akustický útlum vzduchové neprůzvučnosti byl definován na hodnotu R w = 33 db a spadá do klasifikace požární odolnosti EI 30 D3 9 9 SKY:CMS. Ekopanely vlastnosti. [online]. Ekopanely CZ, [cit ]. Dostupné z: 25

26 Dvojitá příčka Dvě desky ekopanelu prošroubovány mezi sebou tvoří další alternativu výstavby příček, tzv. příčka dvojitá. Vzduchová neprůzvučnost této příčky dosahuje hodnoty R w = 45 db. 4 Povrchová úprava je totožná jako u předchozích variant Příčka s instalační mezerou Příčka s instalační mezerou je konstrukčně stejná jako příčka dvojitá, jen je mezi Ekopanely vytvořená instalační mezera díky vloženým distančním prvkům, jejichž rozměr je závislý na výsledné šířce instalační mezery. Tato mezera může být pro účel navýšení hodnoty akustického útlumu vyplněna akustickou izolací Stropní konstrukce, skladba podlahy a podhledy Stropní nosníky jsou uloženy na rámové konstrukci obvodové stěny a vnitřních nosných příček. Na stropních nosnících je pro potřebu další montáže v následujícím patře vytvořen záklop z prken, na který se dále kladou následující vrstvy podlahy. Mezi stropními nosníky, jejichž profil určí statik je kladena tepelná a akustická izolace. První vrstvou je ekopanel, který díky své vyšší objemové hmotnosti tvoří akustickou izolaci vzduchové neprůzvučnosti. Na ekopanel se volně pokládá vrstva dřevovláknité desky měkké, která splňuje požadavek kročejové neprůzvučnosti. S ohledem na nášlapnou vrstvu podlahy se volí mezi dvěma systémy. Systém pro dřevěné palubové podlahy - Pavatherm profil nebo alternativa pro ostatní typy nášlapných vrstev (koberce, vinily,..) Pavatherm. Pavetherm profil obsahuje dřevovláknitou desku měkkou po obvodu upravenou na pero a drážku. Dále je zde použit dřevěný profil, do kterého pero a drážka přesně zapadá a dřevěný materiál je mírně vyvýšen přes horní hranu dřevovláknité desky. Do dřevěného profilu se kotví palubová podlaha. Pavatherm bez profilu je vytvářen bez pera a drážky. Volně se klade na vrstvu ekopanelu a pod nášlapnou vrstvu se ještě vkládají dvě vrstvy konstrukčních desek o minimální tloušťce 15 mm, kladených do kříže a sešroubovaných mezi sebou. Tyto desky (durelis, OSB,..) vytváří roznášecí vrstvu pro nášlapnou vrstvu podlahy. Na podhledech stropních nosníků (v případě, že jsou uvažovány) je vytvořen dřevěný rošt z prken, který se v místech drobných nerovností vypodloží distančními podložkami. 26

27 Na rošt jsou pak kotveny ekopanely za pomocí speciálního zvedáku. ekopanely jsou povrchově upraveny stejně jako příčky a obvodové vnitřní stěny Podkroví Obr. 11Skladba stropní konstrukce Zdroj: Vlastní Ekopanel, jakož to izolační a akumulační materiál, je běžně používán i pro nad krokevní případně pod krokevní izolační vrstvu, na kterou je možné aplikovat povrchovou úpravu nebo kontaktní difuzní fólii. Mezi krokve se uloží tepelná izolace, pod krokvemi se připraví dřevěný rošt, na který se montuje ekopanel. Mezi roštem může být ještě použitá dodatečná vrstva tepelné izolace. V případě, že stávající podkroví nemá dostatečnou výšku krokví, která vymezí maximální tloušťku tepelné izolace, může se pod krokve nastavit kontralaťování o potřebné výšce tak, aby budova splnila požadované tepelné izolační vlastnosti. Důležitý je výpočet statika na možnost zatížení vazby krovu. V případě využití ekopanelu jako nad krokevní izolace je zapotřebí vytvořit samostatné zavětrování střešní konstrukce, dle návrhu statika. Na ekopanel se pak kotví přes 27

28 kontralaťování kontaktní difuzní fólie a dále je montážní postup stanoven, dle jednotlivého typu střešní krytiny Vodoinstalace Obr. 12 Skladba střešní konstrukce Zdroj: Vlastní Vodoinstalace jsou řešeny v systému ekopanel tak, aby předcházely dopadům havárií, které se mohou ve stavbách vyskytnout. Systém tedy chrání konstrukci rodinného domu před jeho možnou degradací. Jednoduché instalační větve, kde ke každému spotřebiči nebo baterii prochází samostatná větev, která začíná v technické místnosti v rozvaděči, do kterého je přiveden hlavní přívod vody. Každá trubice PPR je vedena v ochranné trubici, jež je ukončená až na nástěnce z PPR před spotřebičem. Druhý konec ochranné trubice je ukončen přibližně 100 milimetrů před vodovodním kohoutem na rozvaděči v technické místnosti. V případě havárie (např. špatně vytvořený svár na PPR u nástěnky) se začne ochranná trubice plnit vodou. Jelikož se rozvaděč situuje co nejblíže k podlaze, začne voda z ochranné trubky vytékat právě v technické místnosti u rozvaděče, kde je možné okamžitě uzavřít okruh pomocí kulového kohoutu. Voda se tak nedostane do nosné dřevěné konstrukce, kde by způsobila značné problémy až dokonce případnou zkázu domu (v případě, že by se voda neprojevila na povrchu stěn, ale kumulovala by se ve skladbě podlahy). Problém pak řešíme pouze na dané větvi. 28

29 Dalším konstrukčním bodem, kde se snaží tento systém předcházet problémům je napojení novodurové trubky na nástěnku za účelem dalšího stupně ochrany dřevěné konstrukce. V nástěnce z materiálu PPR je mosazný vnitřní závit, na který se šroubuje buď přímo rohový ventil, nebo vhodně zvoleným prodloužením nastavujeme instalaci blíže do interiéru. Vždy se však do nástěnky šroubuje další součást systému vodoinstalace, která při nesprávném montážním postupu může po čase začít podtékat. (špatně napakovaný závit nebo malá či veliká síla při dotažení). Pro tento případ je na nástěnce navařená PVC trubice, která je zakončená až na úrovni poslední vrstvy skladby stěny a je ukrytá pod sanitárním zařízením. V případě havárie právě ve zmiňovaném závitu je voda svedena až na povrchovou vrstvu stěny (obklady, ), kde majitel jednoznačně zaznamená problém, který nenaruší dřevěnou konstrukci a je okamžitě řešitelný. Obr. 13 Vodoinstalace rozvody Zdroj: Vlastní Obr. 14 Vodoinstalace - prodloužení nástěnky Zdroj: Vlastní Suchá skladba podlahy v přízemí Firma ekopanely se především snaží upřednostňovat suché stavební aplikace, tedy i suché skladby podlah. Převážně se na trhu vyskytují dva základní typy založení dřevostaveb a to základová deska nebo crawl space systém, který je realizován dalšími 29

30 variantami (lokální ztracené bednění na pasech, zemní vruty, ). Pro představu jsou zde přiloženy dvě základní skladby pro tyto dvě alternativy. Na základové desce je dle radonového průzkumu zvolen správný druh protiradonové a hydroizolační vrstvy. Další tepelně izolační vrstvu tvoří podlahový polystyren, tepelně akumulační a izolační ekopanel, na kterém je položena roznášecí vrstva podlahy 2 konstrukční desky, každá o tloušťce minimálně 15 mm, které jsou v provedení pero drážka a jsou uloženy do kříže, navzájem mezi sebou sešroubované. Na tuto vrstvu se položí už nášlapná vrstva podlahy (koberec, vinil, ) Obr. 15 Založení stavby na základové desce Zdroj: Vlastní Crawl space systém umožnuje několik variant založení stavby, na kterých je uložena poslední vrstva v podobě trámového roštu, na níž se ukládá už samotná skladba podlahy s dalším roznášecím roštem. Nejprve se na trámový rošt, který nesmí mít větší ložnou plochu mezi sebou než maximálně 2500 mm, kotví naimpregnovaná lať. Ta vymezí prostor mezi trámy, jenž se bude ještě tepelně izolovat. Na latě jsou následně uloženy impregnované konstrukční desky v systému pero drážka (např. durelis deska) při tlouštce 22 mm. Do vzniklého prostoru mezi nosnými trámy je instalována tepelná izolace. Nosný fošnový rošt kladený kolmo na trámový rošt je vyplněn izolačním materiálem. Na fošnový rošt je uložen ekopanel, na který už je aplikována roznášecí vrstva nášlapné podlahoviny 30

31 opět dvě konstrukční desky pero drážka uloženy do kříže a navzájem sešroubovány spojovacím materiálem Prostory se zvýšenou vlhkostí Obr. 16 Založení stavby při crawl space systému Zdroj: Vlastní Především koupelně je důležité vytvořit dokonalou hydroizolační vrstvu tak, aby se voda v kapalném skupenství nedostala do skladby stěny nebo podlahy. Po obvodu místnosti jsou na celou světlou výšku místnosti stěny obloženy Wedi deskou. Wedi deska vytvoří hydroizolační vrstvu a její styčné spáry se tmelí speciálním tmelem ze systému Wedi. Na podlaze je deska napojená opět na desku Wedi nebo na hydroizolační stěrku. Tyto dvě varianty jsou závislé na zvolené skladbě podlahy. Veškeré prostupy od instalací jsou utěsněny pomocí bandážních pásek s těsnícími otvory. Obr. 17 Skladba instalační stěny v koupelně Zdroj: Vlastní V případě, že se podlaha skládá z Wedi desky, je pod ní umístěna roznášecí vrstva z konstrukčních desek, dále pak ekopanel a podlahový polystyren. 31

32 Druhá varianta je při aplikaci mokré skladby podlahy, kdy poslední vrstva pod hydroizolační stěrkou je anhydrit. Ten se aplikuje v minimální vrstvě 40 milimetrů. Pod ním je umístěna folie z PVC, která se ukládá přímo na podlahový polystyren. 32

33 4.3 Použitý materiál Ekopanel Ekopanel je ekologický výrobek, který je tvořen jednovrstvým jádrem a povrchovou vrstvou. Jádro je složeno z pšeničné slámy, jež se za vysokého tlaku a teploty lisuje bez použití jiných pojiv. Takto vytvořené jádro je obaleno recyklovanou lepenkou, která je na jádro lepena močovinoformaldehydovým lepidlem, které vyhovuje normě a řadí materiál do třídy E1. 5 Jelikož sláma i papír jsou organické materiály, jež lze po dožití stavby lehce zlikvidovat, je ekopanel plně recyklovatelný a je klasifikován jako ekologický výrobek. Desky jsou lisovány v podobě nekonečně dlouhého vlysu, ve dvou šířkových variantách (800 mm a 1200 mm). Délkový rozměr těchto desek je variabilní dle požadavku. Minimální délka ekopanelu je 1200 mm a délka maximální 3200 mm. Ekopanel je vyráběn ve dvou tloušťkách a to 60 mm nebo 40 mm. Jelikož se jedná o materiál s poměrně vysokou objemovou hmotností, větší rozměry desek by neumožnoval pohodlnou manipulaci a aplikaci materiálu. Objemová hmotnost je stanovena na 379 kg/m3. Délky je možno vyřezat v intervalu jednoho centimetru. Tato možnost vytváří z ekopanelu téměř bezodpadový materiál. Energetická náročnost na výrobu ekopanelu není tak vysoká, na 1 m 2 je potřebný výkon přibližně 2,5 kw. 10 Sláma dosahuje z hlediska produkce CO2 jako většina přírodních materiálů záporných hodnot. Při výrobě tedy nevzniká větší množství CO2, než jaké je uloženo přímo v materiálu během růstu, sklizně atd. Další z předností ekopanelu je jeho mechanická tuhost. Deska o tlouštce 60 mm vydrží bez náznaku porušení nárazovou energii o síle 180 J. 5 Pro představu únosnosti proti vytržení vrutu byl stanoven konstrukční test, který vypracoval v roce 2006 Dr. C. J. Coetzee: Dodané šrouby byly zašroubovány do panelů do hloubky 40 mm. Na obr. jsou znázorněny výsledky čtyř testů SKY:CMS. Ekopanely vlastnosti. [online]. Ekopanely CZ, [cit ]. Dostupné z: 11 COETZEE. Konstrukční testy Ekopanely [datový soubor ve firmě Ekopanely Servis s.r.o.]

34 Obr. 18 Maximální síly uchycení šroubu v ekopanelu Zdroj: Dr. C. J. Coetzee. Konstrukční testy Ekopanely [datový soubor ve firmě Ekopanely Servis s.r.o.] Maximální síly uchycení šroubu a průměrné hodnoty jsou shrnuty v tabulce Tab. 1 Maximální síly uchycení šroubu v ekopanelu Test č. Síla [N] Průměr 699 Zdroj: Dr. C. J. Coetzee. Konstrukční testy Ekopanely [datový soubor ve firmě Ekopanely Servis s.r.o.] Oproti konkurenčním materiálům jako je sádrovláknitá nebo sádrokartonová deska je únosnost vrutu v ekopanelu podstatně vyšší. Obr. 19 Porovnání únosností materiálů Zdroj: SKY:CMS. Ekopanely vlastnosti. [online]. Ekopanely CZ, [cit ]. Dostupné z: 12 COETZEE. Konstrukční testy Ekopanely [datový soubor ve firmě Ekopanely Servis s.r.o.]

35 Tepelně izoační vlastnosti ekopanelu se pohybují téměř na poloviční úrovni kasických tepelněizolačních materiálů, ale díky hustě slisované slámě je ekopanel především akumulační hmotou. Jeho tepelná kapacita 2400 J/kg.K. 13 je těsně pod úrovní dřevěnné hmoty. Obr. 20 Porovnání specifické tepelné kapacity materiálů Zdroj: SKY:CMS. Ekopanely vlastnosti. [online]. Ekopanely CZ, [cit ]. Dostupné z: Materiály vyrobené ze slámy mají vláknitý charakter, který zabezpečí propustnost pro vodní páru a nízkou tepelnou vodivost. Pro ekopanel jsou charakteristické hodnoty tepelné vodivosti λ= 0,099 W/m.K 8 a koeficient difuzního odporu µ = 9,7. 8 Velmi příznivou vlastností ekopanelu je, že při zvýšené vlhkosti vzduchu v interiéru absorbuje vlhkost vzduchu, aniž by měnil své rozměry. Při snížení této vlhkosti ji naopak pozvolna uvolňuje do okolního prostředí. Tento mechanismus pozitivně ovlivňuje mikroklima a významně přispívá ke zdravému prostředí v interiéru, a tak i ke zdraví obyvatel. Z pohledu akustických vlastností dosahuje ekopanel o tlouštce 60 mm vzduchové neprůzvučnosti 33 db. 8 Při jeho zdvojení je tento akustický útlum 45 db. 8 Tyto dobré vlastnosti jsou závislé především na struktuře a objemové hmotnosti materiálu. Jádro ekopanelu obsahuje jen nepatrné množství vzduchu - tedy kyslíku, který podmiňuje hoření. Při zahoření ekopanelu nejprve obhoří papír na povrchu a poté je 13 SKY:CMS. Ekopanely vlastnosti. [online]. Ekopanely CZ, [cit ]. Dostupné z: 35

36 hoření zastaveno slaměným jádrem. Vytvoří se tak samozhášivý efekt, jenž je značnou předností materiálu. Ekopanel nemusí obsahovat žádné další retardéry hoření. Ve výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském byl materiál zařazen podle reakce na oheň do kategorie E Pavatex - dřevovláknitá deska měkká Dřevovláknité desky švýcarské firmy Pavatex jsou ekologickým materiálem, který symbolizuje tepelnou stabilitu a zvukovou ochranu nových budov. Dřevovláknité desky jsou přírodní alternativou zateplovacího systému a naleznou využití i u akustického požadavku na kročejovou neprůzvučnost vícepatrových budov Pavatex Isolair Dřevovláknitá deska určená pro exteriérové použití na dodatečné zateplování budov. Standardní povrchová úprava je tenkovrstvá omítka Desky s označením Isolair se vyznačují vyšší objemovou hmotností a to 240 kg/m3. 15 Koeficient tepelné vodivosti λ = 0,047 W/m.K. 10 Desky jsou dodávány ve formě pero drážka. Tloušťkový rozměr desek je: 22,35, 52, 60 mm při formátu 770 x 2500 mm Pavatex Pavatherm Tento typ desek není vhodné vystavovat povětrnostním vlivům. Nejčastější použití je v interiéru, jako kročejová izolace do podlah. Objemová hmotnost nedosahuje takových hodnot jako u Isolairu a je stanovena na hodnotu 140 kg/m3. 16 Koeficient tepelné vodivosti je na tom však lépe λ =,0,038 W/m.k. 11 Desky jsou dodávány bez pera a drážky. Tloušťkový rozměr desek je: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm při formátu 600 x 1020 mm SKY:CMS. Ekopanely vlastnosti. [online]. Ekopanely CZ, [cit ]. Dostupné z: 15 Hobra pavatex. [online]. Copyright, [cit ]. Dostupné z: 16 Hobra pavatex. [online]. Copyright, [cit ]. Dostupné z: 36

37 Pavatex Pavatherm Profil Obdobný materiál jako je Pavatherm. Po obvodu má však vytvořený systém pero drážka, které jsou připravené pro osazení dřevěné lišty, jež zde plní funkci dřevěného polštáře, ke kterému se kotví dřevěná podlahovina. Objemová hmotnost materiálu je 175 kg/m3. 17 Koeficient tepelné vodivosti se pohybuje na hodnotě λ =,0,043 W/m.k. 12 Tloušťkový rozměr desek je: 40 nebo 60 mm při formátu 600 x 1020 mm Tepelná izolace Knauf Insulation s ECOSE Izolační materiál ze skelné vlny, který neobsahuje formaldehyd. Pojivo dříve výráběné z chemikálií uvolňujících formaldehyd je v systému ECOSE nahrazeno materiálem na bázi rostlinných škrobů. Formaldehyd je tak z výrobního procesu úplně odstraněn, neuvoluje se ve výrobních halách ani doma v interiéru. Nové pojivo má totožné vlastnosti, jako pojivo předešlé pojí vlákna a zároveň jim dodává pružnost. Materiál vyrobený takovým to způsobem má přírodní vzhled hnědé barvy, který vzniká bez použití barviv nebo bělidel. Do obvodových stěn je mezi nosné sloupky aplikován tento materiál s označením TP 115 o potřebné tloušťce. Do stropu, šikmin a stropů pak firma Ekopanely využívá tepelnou izolaci Unifit Knauf TP 115 ECOSE Výrobek je dodáván v deskách o rozměru 625 x 1250 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/m.K a řadí se do třídy reakce na oheň A1. Faktor difuzního odporu µ = Knauf Unifit 037 ECOSE Výrobek je dodáván v balíkách o šířce 1200 mm a délka je závislá na zvolené tloušťce. Součinitel tepelné vodivost a všech dalších hodnot je stejný jako u TP 115: λ = 0,037 W/m.K, reakce na oheň A1. Faktor difuzního odporu µ = Hobra pavatex. [online]. Copyright, [cit ]. Dostupné z: 18 Knauf Insulation. [online]. Knauf Insulation, [cit ]. Dostupné z: 19 Knauf Insulation. [online]. Knauf Insulation, [cit ]. Dostupné z: 20 Knauf Insulation. [online]. Knauf Insulation, [cit ]. Dostupné z: 37

38 4.3.4 Durelis konstrukční desky Dřevotřísková vlhku odolná konstrukční deska, používaná ve formě pero drážka na podlahovou roznášecí vrstvu. Durelis deska má lícovou a rubovou stranu. Na rubové straně vzniká dilatační mezera a lícová strana je provedená v hladké úpravě, takže se na další vrstvy neprokresluje třískový materiál, ze kterého je vyrobena. Třísky jsou orientovány ve třech vrstvách, lepených formaldehydovým lepidlem, které splňuje emisní třídu E1. 16 Desky ve formě pero drážka jsou vyráběné v rozměru 2486 x 810 x mm nebo 2440 x 610 x mm. 16 Měrná hmotnost desky o 15 mm tloušťky je 720 kg/m Obr. 21 Durelis konstrukční deska Zdroj: NETACTION. Dřevěné deskové materiály. [online] B&V GIPS. [cit ]. Dostupné z: Polystyren EPS 100 Z Základní expandovaný polystyren používaný zejména do podlah, kde není vyžadována vysoká pevnost v tlaku, jako je třeba v garáži. Polystyren není stabilizovaný a jeho pevnost v tlaku při 10 % stlačení je 100 kpa. Nejčastější rozměry desek jsou 500 x 1000 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,038 W/m.K. Objemová hmotnost 21 WEBPUBLICATOR. Durélis populair. [online]. Webpublicator, [cit ]. Dostupné z: 38

39 18-23 kg/m 3. Třída reakce na oheň E a faktor difuzního odporu se pohybuje v rozmezí Wedi desky Stavební deska Wedi se skládá z modrého jádra extrudovaného tvrzeného polystyrenu. Jádro desky je oboustranně armováno síťkou ze skelného vlákna s alkalivzdornou úpravou přetaženou vrstvou malty s přísadou umělé hmoty Wedi desky tvoří hydroizolační vrstvu v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Mají výborné tepelně izolační vlastnosti, čímž na obvodové stěně zlepšují koeficient součinitele prostupu tepla. Koeficient teplené vodivosti materiálu λ = 0,036 W/m.K. Díky svému vysokému difuznímu odporu vytváří současně i vrstvu sloužící jako parozábrana. Koeficient difuzního odporu µ = Wedi deska slouží už jako finální vrstva pro pokládku obkladů i dlažby. Na podlaze však nesmí být uvažováno nedměrné bodové zatížení. Stavební deska Wedi se aplikuje od tloušťkového rozměru 12,5 mm a více flexibilním lepidlem na tzv. buchty. Při užším profilu je zapotřebí kotvit Wedi desky vruty s talířovými hmožinky. Styčné spáry se vždy tmelí tmelem Wedi 610, který zabezpečí utěsnění celého plošného systému. Wedi desky se dodávají v tloušťce 4 50 mm ve formátu 600 x 2500 mm. 18 Obr. 22 Aplikace Wedi desky v koupelně - tmeleno Wedi 610 Zdroj: Vlastní 22 SOUKUP, Ondřej. Drevostavitel. [online]. Drevostavitel.cz, Prosinec 2012 [cit ]. Dostupné z: 23 WEDI, Izolace a separace. [online]. [cit ]. Dostupné z: Entkoppeln_CZ_2012_v1_rz_SCREEN.pdf 39

40 4.3.7 Topné fólie Heat Flow Uhlíková topná fólie heatflow, jež vysílá infračervené záření s vlnovou délkou 5-20 mikrometrů, na kterou lidské tělo výborně reaguje. Tloušťka této fólie je pouhých 0,5 mm. Aplikace je možná do skladby podlahy, podhledů nebo do svislých stěn. Fólie hetaflow vykazuje antibakteriální účinek v důsledku nasycení vzduchu anionty. Podle závěru testu uskutečněného Korejskou asociací infračerveného záření, byla efektivita antibakteriálního účinku stanovena na 72,6 %. 24 Fólie hetflow není zdrojem nažádoucího elektromagnetického záření! Existující elektrické systémy topení negativně působí na naše zdraví. Příčina je v tom, že elektromagnetické vlny a elektromagnetické pole evokují zpomalení rychlosti cirkulace krve v cévách. EMS test uskutečněný švýcarskou společností SGS ukázal, že fólie heat flow není zdrojem nežádoucího elektromagnetického záření. 19 Topné fólie jsou dodávány v rolích širokých 500 mm a délky jsou stříhány dle potřeby. Materiál se nasvorkuje a zapojí standardně do sítě. Teplotu v místnosti hlídá termostat. V případě, že je termostat osazen v každé místnosti zvlášť, můžeme ideálně regulovat teploty v obytné místnosti sloužící k relaxaci, odpočinku, práci nebo spánku. Obr. 23 Topná fólie Heat Flow v podhledu Zdroj: Vlastní 24 Heat flow. [online]. Heat flow,2013. [cit ]. Dostupné z: 40

41 4.3.8 Povrchové úpravy Pavatexu Isolairu: Fasádní systém musí především splňovat základní požadavek, a to nízký koeficient difuzního odporu materiálu, který nebude bránit vodním párám projít poslední vrstvou obvodové konstrukce Provětrávaná fasáda: a) Souvislý povrch (např- palubky P+D) Tento typ způsobu opláštění nevyžaduje na pavatexu kontaktní difusní fólii. Přímo na pavatex je kotven svislý dřevěný rošt pomocí konstrukčních vrutů 6*160 (při odvětrávané mezeře 30 mm). Vruty jsou kotveny až do nosné dřevěné konstrukce, proto je důležité už v návrhu nosného systému k této podmínce přihlížet. b) Nesouvislý povrch (např. dřevěný profil s mezerou) Tento typ způsobu opláštění vyžaduje na pavatexu kontaktní difusní folii.(např. Jutadach 135 g). Dále je postup totožný jako v bodě a) Tenkovrstvé omítky: Povrch desek není potřeba penetrovat. Používají se ověřené tenkovrstvé omítky od dodavatelů: WEBER, JUB, MEFFERT v kombinaci s EXCEL MIXEM. K zajištění přídržnosti, soudržnosti a difúzní otevřenosti je potřeba dodržet všechny materiály v předepsaných skladbách. Pro všechny typy omítek musí být podklad z desek Pavatex rovný, suchý, pevný a čistý. Desky nesmí být znehodnoceny předešlým dlouhodobým vystavením účinkům vlhkosti a povětrnostních vlivů. Povolená expozice vůči vnějším povětrnostním vlivům je maximálně 4 týdny. Desky musí být správně zabudované (podle technologického předpisu dodavatele montované stavby. 25 Přesná technologie nanášení a zpracování tenkovrstvých omítek, vhodné teploty pro aplikaci, atd. se řídí závaznými postupy a doporučeními jednotlivých dodavatelů materiálů. 25 HOLUB, Ivo. Technologický postup desky Pavatex. [online]. Insowool. [cit ] Dostupné z: 41

42 4.3.9 Povrchové úpravy interiéru Na ekopanel lze aplikovat všechny možné druhy materiálu: štuky, sádrové omítky, hliněné omítky silnovrstvé i tenkovrstvé. Důležité je mít podklad řádně napenetrovaný a přesně dodržovat montážní postupy jednotlivých materiálů. 42

43 5 Výsledky 5.1 Rodinný dům v Rábech na Pardubicku Rodinný dům bude realizován v obci Ráby na Pardubicku na pozemku investora pana Ždárka. Objekt má půdorysný tvar typu L, se sedlovou střechou, která nemá žádný přesah přes obvodovou konstrukci. Štíty jsou průběžné nad střešní rovinu a povrchově osazené klempířskými prvky. Na straně vstupu do rodinného domu je kotveno garážové stání s plochou střechou zakončené atikou. Garážové stání je doplněno kůlnou, kde bude investor skladovat tuhý topný materiál. Obr. 24 Vizualizace rodinného domu Zdroj: Vlastní Za vstupem do rodinného domu je zádveří, ze kterého lze pokračovat dál do prostoru chodby nebo do technické místnosti, kde je situován i výlez na neobytnou půdu sloužící pouze pro skladování. Z prostoru chodby, která má úlohu hlavního dělícího prostoru dílčích místností je možné vstoupit do koupelny, WC, dětského pokoje, ložnice nebo kuchyně s jídelnou, ze které je přístup do poslední místnosti a to obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je umožněn přímý vstup francouzskými dveřmi na terasu, která dotváří ucelený komplex moderního rodinného domu. Část výplní otvorů je doplněna předokenními žaluziemi, které jsou integrované do obvodové stěny. Fasáda rodinného domu je kombinovaná společně s modřínovým obkladem, který je určen mezi vybrané výplně stavebních otvorů. Střešní taška bude betonová s hladkým povrchem. 43

44 5.2 Pracovní postup výstavby rodinného domu v Rábech na Pardubicku Výkopy, základy a vodorovné izolace Rodinný dům je založen na plošných dvoustupňových základech o konstantní hloubce. Vzhledem k rozsahu základů budou tyto práce prováděny strojně pomocí příslušné mechanizace. Celá plocha základové desky je stejné výškové úrovně -0,200 m. Před příjezdem mechanizace na hloubení základových rýh proběhne přesné plošné vytyčení hran objektu geodetem a vytyčení výškové úrovně horní hrany ±0, tak zvané čisté podlahy na stabilní, pevnou část na pozemku, v tomto případě zděný elektrický domeček. Provedeme dodatečné přeměření rozměrů včetně úhlopříček pomocí ocelového pásma z důvodu pravoúhlosti objektu. Výše uvedené body jsou vyneseny na dřevěné pomocné lavičky, které nám zachovají tyto geodetické body po celou dobu realizace a jsou důležité pro pozdější kontrolu založení stavby. Příjezdem mechanizace začínají samotné výkopové práce. Nejprve proběhne skrývka ornice. Ornice se uloží na deponku (skládku). Následně proběhne vytyčení základových rýh pomocí natažených provázků přes pomocné dřevěné lavičky. Budoucí základové pasy jsou vyvápněny. Základové rýhy jsou vykopány pod základovou spáru na výškovou úroveň -1,420 m. Základová spára včetně rýh jsou upravené ručně. Následuje zasypání rýh kamenivem určené frakce a hutnění pomocí vibrační mechanizace na úroveň -1,370 m. Do základových rýh je osazen zemnící pásek FeZn 30/4 tak, aby byl obalen betonovou směsí a jsou vytaženy zemnící dráty dle dokumentace uzemnění objektu, zpracovaného odbornou osobou. Následuje osazení potřebných prostupů pro přívody vody a elektřiny do objektu a prostupů pro odvod splaškové vody z domovní kanalizace. Betonáž prvního stupně základových pasů na úroveň horní hrany, tzn. -1,070 m proběhne pomocí domíchávače z betonárny. Stavební dozor provede patřičné zkoušky betonové směsi. Jsou to především zkouška sednutí kužele, kde zjistíme správnost konzistence betonu a zkouška pevnosti betonu v tlaku, která se provádí odebráním tří zkušebních kostek o rozměrech 150x150x150 mm a pozdějším odvezením do akreditované zkušebny, kde provedou destruktivní zkoušky. Do prvního stupně základových pasů je navržen prostý 44

45 beton C16/20 se standartní frakcí kameniva. Do zalitých základů je tzv. vpíchána výztuž po cca 50 cm a osazena první řada ztraceného bednění do tuhnoucí betonové směsi. Druhý stupeň základových pasů je zhotoven pomocí tří řad ztraceného bednění tl. 300mm s vertikální a horizontální výztuží s přesahy min. 80 průměrů určené výztuže a převazbou v rozích. Tvarovky jsou prolívány betonovou směsí B20. Před samotným pracovním aktem proběhne opětovné přeměření rozměrů a úhlopříček. Po zatvrdnutí betonové směsi v tvarovkách provedeme vykopání a usazení ležaté kanalizace včetně zkoušky vodotěsnosti potrubí dle projektové dokumentace a napojení inženýrských sítí z objektu do příslušných řádů. Kanalizační roury ukládáme a zasypáváme pomocí písku, aby se zamezilo riziku proražení pří hutnění zásypu většími kusy kameniva. Zásyp vnitřku objektu je pomocí kameniva, či betonového dobře zhutnitelného recyklátu. Zásyp hutníme pomocí vibrační desky. Zásyp započne až po důkladné kontrole umístění všech prostupů, vývodů v základové desce. Na zhutněný a upravený zásyp pokládáme na distanční prvky ocelovou výztuž v podobě sítě Kari 8/150/150 mm ve dvou řadách, mezi kterými jsou též ocelové vymezovací prvky potřebné výšky. Sítě budou s minimálním přesahem tří ok překládány přes sebe a v místě styků jsou svázány pomocí vázacího drátu. Proběhne ošalování obvodových hran základové desky na úroveň -0,200 m a proměření "krytí výztuže. Samotná betonáž základové desky probíhá opět pomocí domíchávače z betonárny za účasti stavebního dozoru, který provede opětovně výše uvedené zkoušky a kontrolu výškové úrovně horní hrany základové desky a celkového postupu prací betonáže. V časovém horizontu 28 dní tvrdnutí a tuhnutí betonu probíhá kropení betonu odraženou vodou z důvodů hydratace, smršťování betonu a hlavně z důvodu eliminace povrchových trhlin. Během této nucené technologické přestávky proběhne izolování obvodových stěn extrudovaným polystyrenem tloušťky 60 mm, který je do tvarovek ze ztraceného bednění mechanicky kotven pomocí fasádních hmoždinek. Po vytvrdnutí betonu napenetrujeme základovou desku a natavíme asfaltové hydroizolační pásy s přesahy minimálně 10 cm. Hydroizolace spodní stavby je určena projektovou dokumentací s ohledem na radonové riziko. V tomto stádiu máme základovou desku připravenou na montáž a kotvení rámové konstrukce. 45

46 5.2.2 Montáž dřevěné konstrukce obvodových stěn a stropu Dřevěná konstrukce obvodových stěn, vnitřních nosných příček a stropních nosníků se vyrábí z KVH hranolů, dle přiložené výkresové dokumentace. První fáze je založit stavbu naimpregnovanými zakládacími pásnicemi dle výkresové dokumentace. Pásnice se kotví pomocí mechanických kotev Mungo průvlakové kotvy o rozměru 10 x 140 mm v osových vzdálenostech 1500 mm. Pásnice se v případě výškových nerovností vypodkládají dubovými podložkami. Po ukotvení se pásnice přeměří nivelačním přístrojem a pomocí pásma se provede kontrola půdorysných rozměrů zejména úhlopříček. Obr. 25 Základová deska se zakládacími pásnicemi Zdroj: Vlastní Na základové desce zvolíme vhodný prostor (místnosti 1.01 a 1.02), kde vytvoříme pomocí OSB desek provizorní montážní rovinu. Na této ploše se budou vyrábět rámové konstrukce jednotlivých stěn dle výkresové dokumentace Postupně jsou dřevěné rámy kotveny k zakládacím pásnicím pomocí vrutů 6 x 90 mm (2 vruty do jednoho pole mezi sloupky). Rámy se mezi sebou spojují vruty 6 x 100 mm v osové vzdálenosti 600 mm. Jednotlivé rámy se mezi sebou provážou horní pásnicí, které prochází vždy minimálně přes dva rámy. Horní pásnice jsou navzájem spojeny přeplátováním a k rámové konstrukci se kotví vruty 6 x 90 mm. 46

47 Obr. 26 Nosná konstrukce stěn v 1.NP Zdroj: Vlastní Stropní nosníky jsou v profilu 60 x 240 mm, jejich hmotnost nevyžaduje potřebu těžké manipulační techniky. Z mobilního lešení jsou pak jednotlivé prvky fixovány vruty k horním pásnicím vruty 6 x 340 mm, dle výkresové dokumentace. 47

48 Obr. 27 Uložení stropních nosníků Zdroj: Vlastní Pro ztužení stropních nosníků a jejich zabezpečení proti klopení je vytvořen záklop z konstrukčních desek OSB, které už byly využity k montážní rovině. Obr. 28 Záklop stropních nosníků z OSB 20 mm Zdroj: Vlastní Na konstrukčních desky OSB uložíme potřebné zakládací pásnice, dle výkresové dokumentace kotvíme je vruty ke stropním nosníkům. Na záklopu vytvoříme rámové konstrukce štítových stěn a nadezdívek a stejně jako v 1.NP je kotvíme k zakládacím 48

49 pásnicím a obdobně ztužíme horní pásnicí, jež se ve štítech montuje až po usazení vaznic do kapes. Obr. 29 Osazení štítových panelů a rámů nadezdívky Zdroj: Vlastní Montáž střešní konstrukce včetně střešní krytiny Dle výrobního výkresu se vytvoří jednotlivé prvky: krokve, kleštiny, vaznice, sloupky, pozednice, větráky. Nejprve se uloží pozednice, která se kotví pomocí závitové tyče průměru 12 mm přes kovový profil k horní pásnici rámové konstrukce a ke stropním nosníkům. Sloupky se osadí na přesné pozice pomocí kovových úhelníků a připraví se do nich zavětrovací prvky. Uloží se vaznice a dle osových vzdáleností se kladou jednotlivé krokve. V poslední řadě se montují kleštiny a vazba krovu je připravená k laťování. Z bezpečnostních důvodů se provede celoplošné bednění nad krokvemi smrkovými prkny. Montáž kontaktní difuzní fólie, kontralatě, laťování společně s pokládkou střešní krytiny a klempířských prvků proběhne za pomoci střechařské firmy. 49

50 Obr. 30 Osazená vazba krovu Zdroj: Vlastní Venkovní opláštění V případě, že je střešní konstrukce včetně krytiny hotová (nebo alespoň pod difuzní fólií) může se realizovat venkovní opláštění nosné konstrukce. Nejprve se provádí příprava pro opláštění: Asfaltovým nátěrem se překryje styková spára mezi základovou deskou a zakládacím hranolem v šíři 100 mm. Dále se tato styková spára přelepí samolepící pohliníkovanou bitumenovou lepící páskou Alubend, která má šíři 100 mm. Dle výrobní dokumentace se přikotví hliníkovými hřebíky hliníkový zakládací profil 82 mm (5 ks/bm). Jednotlivé kusy se mezi sebou napojují plastovými profily. Do připravené zakládací lišty se kotví nejprve plastový zakládací hranol profilu 60 x 40 mm. Kotvení probíhá pomocí vrutů 6 x 120 mm v množství 3 kusy/běžný metr. 50

51 Obr. 31 Detail založení stavby Zdroj: Vlastní Po přípravě lze okamžitě přistoupit k samotnému opláštění. Dle výkresové dokumentace se postupně vyřežou do ekopanelu prostory pro výplně otvorů a jednotlivé ekopanely se kotví pomocí vrutů 5 x 100 mm s podložkou (9 ks/m 2 ) k nosné rámové konstrukci. Panely se podlepují nízkoexpanzní PUR pěnou, která vyplňuje prostor i ve styčných spárách mezi jednotlivými ekopanely. Při montáži ekopanelu platí vždy pravidlo: Kotvení ekopanelu k dřevěné konstrukci se provádí s podložkou a kotvení ekopanelu k druhému ekopanelu (např. u nenosných příček) probíhá bez podložky! Na takto ukotvený ekopanel je důležité v co nejkratší době začít montovat desky pavatexu, které odolávají na rozdíl oproti ekopanelu povětrnostním vlivům. Desky se montují celoplošně. Okenní otvory se vyřezávají až těsně před montáží oken a dveří. Objekt je tak po celou dobu chráněn proti povětrnostním vlivům a práce můžou pokračovat v interiérové části, aniž by opoždění dodávky oken dramaticky narušilo harmonogram stavby. Desky se kladou minimálně 300 mm nad terénem (požadavek, který je závislý na založení stavby). Připevňují se na ekopanel pomocí vrutů 5 x 70 mm v množství 34 ks/desku (1,925 m2) 51

52 Obr. 32 Detail rozmístění vrutů při montáži pavatexu k ekopanelu Zdroj: Vlastní Pro kladení desek platí následující pravidla: první řada se umístí na zakládací lištu poloha desky: perem nahoru, drážkou dolu Další řada desek se klade na vazbu s překrytím svislé spáry o 300 mm. Spáry spoje pero-drážka se nelepí Vodorovná spára mezi deskami nesmí být přesně v hraně parapetu nebo nadpraží otvorů. Doporučeno přesazení o mm Svislá spára mezi deskami nesmí být přesně v hraně ostění otvorů. Doporučeno přesazení o mm U nárožní sousedních stěn musí mít čelní strana okraj pero nebo drážka odříznutý, aby povrch tvořila rovná plocha ISOLAIR 22: deska s centrálně umístěným spojem pero-drážka nemá vnější stranu vzdálenost vrutu od okraje desky by měla být nejméně 30 mm 26 Povolená expozice desek PAVATEX vnějším povětrnostním vlivům: ISOLAIR : 3 měsíce, lepící maltu s perlinkou doporučujeme do 4 týdnů Osazení oken včetně vložek z ekopanelu Z ekopanelu se naformátují pásy 290 mm široké (platí pro dřevěnou konstrukci o šíři 140 mm). Jejich délku určuje rozměr okenního otvoru ostění, parapet a nadpraží. Pomocí vrutů 5 x 100 mm s podložkou se ekopanel ukotví po obvodě okenního otvoru. Výplně stavebních otvorů jsou objednány o 20 mm kratší, než je šířka stavebního otvoru a o 50 mm nižší oproti výšce stavebního otvoru. Výplně otvorů mají totiž u 26 HOLUB, Ivo. Technologický postup desky Pavatex. [online]. Insowool. [cit ] Dostupné z: 52

53 parapetního rámu navíc osazenou zakládací lištu vysokou 30 mm, která slouží pro osazení parapetu. Výplně stavebních otvorů se kotví dvěma způsoby: a) přes otvory v rámu pomocí speciálních šroubů, které musí být kotveny až do nosné dřevěné konstrukce b) kovovými plíšky, které jsou vykloněny před rám konstrukce a pomocí speciálních šroubů jsou kotveny k rámové nosné konstrukci Pro obě varianty je důležité dodržovat technologické postupy výrobců oken. Prostor mezi rámem výplně a stavebním otvorem je vyplněn komprimační páskou nebo nízko expanzní PUR pěnou. Z interiérové strany je pak osazena difuzně uzavřená páska, ze strany exteriéru se aplikuje páska difuzně otevřená. Při osazení oken je důležité hlídat tři roviny. Z exteriérové strany se osadí na ostění, parapet i nadpraží pavatex Isolair 22 mm, který se původně vyříznul ze stavebního otvoru. Tento stejný postup se opakuje i v interiéru až po kompletním opláštění včetně vytvoření instalační mezery Povrchová úprava systémů JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR Technologický postup dle podkladů získaných od technika firmy JUB: Skladba: 1. Dřevovláknitá deska PAVATEX DIFFUTHERM nebo PAVATEX ISOLAIR 2. JUKOLPRIMER hloubkový základní nátěr Povrch desek Pavatex natřeme rozředěným hloubkovým základním nátěrem JUKOLPRIMER (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1). Doba schnutí: min. 12 hod (pro další pracovní fázi). Spotřeba: ~0,10 l/m2 3. VYZTUŽENÍ ROHŮ A ŠPALET, OSAZENÍ DILATAČNÍCH PROFILŮ A PŘÍDAVNÁ DIAGONÁLNÍ VÝZTUŽ ROHŮ FASÁDNÍCH OTVORŮ Před nanášením zátěru a základní omítky na desky PAVATEX provedeme všechna potřebná přídavná vyztužení, zpevnění rohů objektu a špalet, diagonální vyztužení rohů fasádních otvorů a osazení dilatačních profilů. Všechna výše popsaná vyztužení resp. profily ukládáme do čerstvé předem nanesené maltové směsi JUBIZOL ULTRALIGHT FIX. 53

54 4. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX zátěr Maltovou směs zatřeme celoplošně přímo do povrchu dřevovláknitých desek PAVATEX v přibližné tl. 1 2 mm klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Zátěr necháme schnout min. 2 dny. Dostatečně suchá vrstva zátěru změní svůj odstín, je světlejší a dostatečně pevná. Spotřeba maltové směsi: ~1,2 2,4 kg/m2 při tl. ~1 2 mm 5. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX základní omítka (1. vrstva) 1. vrstvu základní omítky nanášíme ručně nerezovým ocelovým zubovým hladítkem velikost zubů min. 10 x 10 mm nebo lépe speciálním nerezovým ocelovým zubovým hladítkem s polokruhovými mezerami mezi jednotlivými zuby (poloměr mezery mezi zuby 12 mm). Takto snáze dosáhneme nanesení základní omítky v požadované tloušťce ~4 mm. 6. ALKÁLIÍM ODOLNÁ PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 G Do ještě čerstvé 1. vrstvy základní omítky zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skelnou mřížku JUBIZOL 160 g, kterou spouštíme od horního okraje fasády k zemi. Na šířku i na délku musejí být vzájemné přesahy jednotlivých pruhů mřížky 10 až 20 cm. Na nárožích objektu a na rozích špalet mřížku rovně odřízneme. Jestliže nejsou rohy vyztuženy kašírovanými úhelníky, přehneme mřížku z jedné fasádní stěny na druhou a opačně. V tomto případě musí být přesah mřížky na každou stranu nejméně 20 cm. Základní omítku vyztuženou plastifikovanou skelnou mřížkou necháme schnout min. 4 dny resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky. Tloušťka 1. vrstvy základní omítky by měla být ~4 mm. Spotřeba maltové směsi: ~4,8 kg/m2 při tl. ~4 mm 7. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX základní omítka (2. vrstva) 2. vrstvu základní omítky nanášíme klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Touto vrstvou povrch co možná nejlépe vyrovnáme a pečlivě uhladíme. Tloušťka 2. Vrstvy základní omítky je ~2 mm, takže výztužná mřížka leží ve venkovní třetině celkové tloušťky základní omítky. 2. vrstvu základní omítky necháme před nanášením univerzálního základního nátěru schnout min. 2 dny resp. min. 1 den na 1 mm tloušťky. Spotřeba maltové směsi: ~2,4 kg/m2 při tl. ~2 mm 8. UNIGRUND univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky 54

55 Ředění vodou do 5 %. Nanášíme ho štětcem nebo malířským válečkem v odstínu podobném vrchní dekorativní omítce. Doba schnutí: min. 12 hodin (pro další pracovní fázi), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm). Spotřeba: ~0,15 kg/m2 9. A. JUB SILIKÁTOVÁ OMÍTKA HLAZENÁ / DRÁSANÁ Omítku nanášíme nerezovým ocelovým hladítkem s rovnými hranami v tloušťce podle typu a velikosti největšího zrna omítky (hlazená 1,5 mm, 2,0 mm nebo drásaná 2,0 mm a 2,5 mm). Povrch nanesené hmoty poté ihned nebo po několika minutách od nanesení upravíme tvrdým (hladkým) plastovým nebo polystyrenovým hladítkem podle typu omítky (hlazená nebo drásaná). Pracovní teplota: +8 C (bílá), resp. +12 C (barevné odstíny) až +25 C. Nepracujeme v dešti, mlze a za silného větru. Čerstvě omítnuté povrchy chráníme před sluncem, deštěm a větrem pomocí závěsů. Doba schnutí: cca 6 hodin (suché na dotyk), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm). Spotřeba: podle typu zvolené omítky 9. B. JUB SILIKONOVÁ OMÍTKA HLAZENÁ / DRÁSANÁ Omítku nanášíme nerezovým ocelovým hladítkem s rovnými hranami v tloušťce podle typu a velikosti největšího zrna omítky (hlazená 1,5 mm, 2,0 mm nebo drásaná 2,0 mm a 2,5 mm). Povrch nanesené hmoty poté ihned nebo po několika minutách od nanesení upravíme tvrdým (hladkým) plastovým nebo polystyrenovým hladítkem podle typu omítky (hlazená nebo drásaná). Pracovní teplota: +5 C až +35 C. Nepracujeme v dešti, mlze a za silného větru. Čerstvě omítnuté povrchy chráníme před sluncem, deštěm a větrem pomocí závěsů. Doba schnutí: cca 6 hodin (suché na dotyk), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm). Spotřeba: podle typu zvolené omítky 10. A. REVITALCOLOR SILICATE mikroarmovaná silikátová fasádní barva Udržovací fasádní nátěr pro JUB SILIKÁTOVÉ OMÍTKY. Barvu nanášíme malířským válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem ve dvou vrstvách. Před nanášením udržovacího nátěru je vždy povinné použití silikátového základního nátěru SILICATEPRIMER. 10. B. REVITALCOLOR SILICONE mikroarmovaná silikonová fasádní barva 55

56 Udržovací fasádní nátěr pro JUB SILIKONOVÉ OMÍTKY. Barvu nanášíme malířským válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem ve dvou vrstvách. Před nanášením udržovacího nátěru je vždy povinné použití silikonového základního nátěru SILICONEPRIMER. DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝŠE POPSANÉ TECHNOLOGII: Celková tloušťka souvrství (zátěr + základní omítka) je přibližně 7 mm, tj. spotřeba ~8,4 kg/m2. Pro jednodušší dosažení uvedené tloušťky doporučujeme nanášení jednotlivých vrstev technikou "mokrý na suchý". Důležité je použití doporučených typů nerezových ocelových hladítek resp. doporučených rozměrů zubů v případě zubových hladítek. Pro zátěr a základní omítku je použit materiál JUBIZOL ULTRALIGHT FIX. Tento materiál umožňuje jednodušší nanášení celého souvrství v požadované tloušťce při nižší spotřebě o ~10% oproti standardním stěrkovým maltám. Výše uvedené časy schnutí jsou vždy vztaženy k tzv. normálním podmínkám (teplota = 20 C, relativní vlhkost vzduchu = 65%). Při nižších teplotách resp. vyšší relativní vlhkosti vzduchu se tato doba úměrně prodlužuje Vnitřní opláštění první vrstvy Před opláštěním první vrstvy ekopanelu nejprve vyplníme prostor mezi sloupky tepelnou izolací Knauf TP 115 v tloušťce 140 mm. Po kompletním zaizolování obvodových stěn můžeme konstrukci začít oplášťovat. Ekopanel začíná 20 mm od základové desky a doráží se až na úroveň spodní hrany stropních nosníků. (viz. obr. 15 založení na základové desce). Kotví se stejným spojovacím materiálem ve stejném množství jako u opláštění ekopanelu na exteriérové straně. Po kompletním opláštění obvodové konstrukce se k ekopanelu vodorovně kotví střešní latě (os. 600 mm), které vytváří instalační prostor. Fixaci latí k vrstvě ekopanelu zabezpečují vruty 5 x 100 mm v množství 3 ks/bm. 56

57 5.2.8 Opláštění podhledů Při opláštění podhledů se nejprve vytvoří nosný rastrový rošt v osové vzdálenosti 800 mm. Rošt je tvořen prkny 24 x 120 mm a kotví se pomocí vrutů s předvrtáním 5 x 80 mm kolmo ke stropním nosníkům. Na takto připravený rošt se šroubují ekopanely o šířce 800 mm. Délka bývá nejčastěji 2000 mm. Z důvodu vysoké plošné hmotnosti materiálu a tedy i náročnosti montáže, se vyvinul speciální zvedák pro montáž podhledů. Ten je možné u firmy Ekopanely Servis s.r.o. jak zapůjčit, tak i přímo odkoupit. Ekopanely se šroubují k nosnému roštu vruty 5 x 100 mm s podložkou v množství 9 ks/m Instalace vnitřních nenosných příček Nenosné příčky se instalují těsně před instalačními pracemi. Nejprve se vytvoří první vrstva a až teprve po rozvedení instalací se příčka zaklápí druhou vrstvou ekopanelu. Stejně tak se oplášťují vnitřní nosné příčky, kde se prostor mezi sloupky ještě navíc vyplní akustickou izolací Jednoduchá příčka Montáž jednoduché příčky, tedy příčky z jednoho ekopanelu je velice snadná. Nejprve se na základové desce, popřípadě v patře založí dřevěný zakládací hranol profilu 60 x 50 mm. K základové desce se kotví pomocí narážecích hmoždinek 8 x 80 mm, popřípadě turbošrouby 8 x 100 mm v osové vzdálenosti 1000 mm. Zakládací profil kopíruje půdorysný tvar příčky. Do zakládacího profilu jsou kotveny speciální motýlové spony v osové vzdálenosti 500 mm, do kterých je přišroubována vrstva ekopanelu. Na obvodové stěně ani v podhledu se dřevěný profil nepoužívá. Do první vrstvy ekopanelu v obvodové stěně se ve svislé rovině přišroubují motýlové spony v osové vzdálenosti 500 mm. V podhledu jsou motýlové spony kotveny přímo k ekopanelu tvořícího podhled a půdorysně odpovídají zakládací pásnici. Jejich osová vzdálenost je také 500 mm. Motýlové spony jsou kotveny k stávajícím konstrukcím vruty 4 x 50 mm. Stejným spojovacím materiálem je uchycen i ekopanel ve sponě. 57

58 Jednotlivé ekopanely se mezi sebou spojují také spony motýlovitého tvaru. Spotřeba těchto spon je 4 ks/m2 příčky. Na styčné spáry se nanáší nízko expanzní PUR pěna Dvojitá příčka Dvojitá příčka se skládá ze dvou ekopanelů. Nejprve se založí zakládací pásnice o rozměru 120 x 50 mm. Kotví se stejně jako u jednoduché příčky. Dvojitá příčka nevyžaduje nutnost použití stěnových spon. Osazení první vrstvy ekopanelu probíhá pouze pomocí vrutů 5 x 100 mm, které se šroubují pod úhlem tak, že spojují jednotlivé vrstvy materiálu mezi sebou. K takto připravené jednoduché příčce kotvíme opět za pomocí vrutů 5 x 100 mm (9ks/m2) druhou vrstvu ekopanelu, jež dále vruty 5 x 100 mm kotvenými pod úhlem sešroubujeme k obvodovému materiálu k ekopanelu a k zakládací pásnici v osových vzdálenostech 500 mm Příčka s instalační mezerou Příčka s instalační mezerou je obdoba příčky dvojité. Mezi dvěma vrstvy ekopanelu je vložený vodorovný prvek (lať, prkno), které vytváří distanci pro potřebné vedení instalací. Šířka zakládacího profilu je pak závislá ne celkové šířce příčky, stejně tak je individuální spojovací materiál, který by měl spojovat vrstvy ekopanelu mezi sebou. Prkna nebo laťe kotvíme v první fázi k jednomu ekopanelu v osových vzdálenostech 500 mm. Až po zaklopení příčky druhou vrstvou spojujeme vruty ekopanely mezi sebou v místech distančního dřevěného materiálu. Alternativou nahrazení stěnových spon je kolíčkové spojení, jež lze využít i v místech styků spojovaných vruty kotvenými pod úhlem. Kolíčky jsou bukové o průměru 12 mm a předvrtané pomocí šablony stejně jako v truhlářském průmyslu. U všech stykových spár je na ekopanel nanesena vrstva nízkoexpanzní PUR pěny Rozvody instalací Rozvody instalací jsou uloženy v obvodové stěně v instalační mezeře. V nosných příčkách instalace prochází v prostoru tepelné izolace. A v nenosných příčkách jsou uloženy v místě mezi dvěma ekopanely. V případě nutnosti je možné vodoinstalace uložit ve skladbě podlahy, která má celkem 200 mm. Veškeré rozvody instalací bude realizovat odborná firma. 58

59 Pokládka podlahy Ve všech místností rodinného domu je navržená suchá skladba podlahy. Na odizolovanou základovou desku se nejprve vrství skladba podlahového polystyrenu, který má tloušťku 100 mm a je ukládán na volno. V místech drobných nerovností je polystyren přibroušen tak, aby následující vrstva ekopanelu tvořila už pevnou rovinu. V tomto okamžiku jsou práce na suché skladbě podlahy pozastaveny a zaklápí se poslední vrstva ekopanelu na obvodové stěně. (viz kapitola ) Roznášecí vrstvu podlahy tvoří dvě konstrukční durelisové desky v tloušťce 15 mm, které jsou společně sešroubovány vruty 4 x 30 mm v množství 25 ks/m2. Na tuto vrstvu se položí už nášlapná vrstva podlahy (koberec, vinil, ) Tato skladba podlahy však není v prostorách se zvýšenou vlhkostí jako je koupelna a WC. V těchto místností je v závislosti i na topném systému zvolena skladba podlahy také suchá, ale v jiném provedení. Jelikož je RD vytápěn prioritně topnými fóliemi Heat flow na bázi infračerveného záření a tento systém je navrhnut i jako podlahové vytápění v prostorách sociálního zázemí, je zde skladba podlahy vytvořená takto: Nejprve se uloží na odizolovanou základovou desku vrstva podlahového polystyrenu v tloušťce 140 mm. Na ní se uloží celoplošně pavatex Standard 8 mm. Na tento materiál se přisponkuje hliníková odrazová fólie v prostoru možnosti pohybu (neuvažuje se pod vanou a případným sprchovým koutem). Na odrazovou fólii se ukotví topná folie Heat Flow a přisvorkuje se k ní vhodný kabel. Celá skladba se pak překryje sádrovláknitou deskou tloušťky 30 mm, na kterou je možné přímo aplikovat hydroizolační stěrku, lepidlo a dlažbu. V prostorách koupelny je ekopanel opláštěn Wedi deskou, která se lepí flexibilním lepidlem na napenetrovaný ekopanel (penetrace Sokrat). Spáry jsou vyplněny speciálním tmelem Wedi 610, který napojuje Wedi desku i v úrovni podlahy na standardní hydroizolační stěrku Poslední vrstva panelu Poslední vrstva ekopanelu v obvodové stěně se kotví po rozvodu instalací. Při montáži je jasně přehledné, kde je zapotřebí vytvořit prostup pro zásuvku nebo vypínač. Otvory 59

60 se vykružují speciální děrovkou od firmy Bosh Speed for Multi Construction o průměru 73 mm. Krabičky jsou používané od firmy Kopos s označením KU 68 LD. Samotný ekopanel je kotvený pomocí vrutů 5 x 100 milimetrů s podložkou v množství 9 ks/m2. Kotví se do dřevěného roštu, který vytváří distanční prostor pro instalační mezeru Topný systém Topný systém je v tomto RD navržen elektrický. Jsou zde instalovány topné fólie Heat Flow do podlahy v místech sociálního zařízení. V ostatních místnostech je topná fólie aplikována do podhledu. Dle návrhu dispozičního řešení tak, aby fólie nebyly v místě odpočinku pohovka, Na ekopanel v podhledu se celoplošně přikotví pomocí sponek pohliníkovaná miralonová vrstva tloušťky 2 mm, na níž se přichytí opět za pomocí sponek topná fólie Heat flow. K fóliím se přisvorkují vhodné kabely, které se napojí společně s termostatem do sítě. Kabely se od topných fólií vedou ve spárách mezi ekopanely v podhledu, tedy v místě kde je ekopanel mírně zúžen. Obr. 33 Řez ekopanelem Zdroj: Vlastní Takto připravený podhled se zaklápí vrstvou sádrokartonu 12,5 mm, který se kotví sádrokartonářskými vruty 4,2 x 65 mm v množství 25 ks/m2. Vruty se v místě topné fólie vynechávají, jinak by narušili elektrický okruh a topná fólie by přestala fungovat Povrchová úprava interiéru Systém jubizol diffu interiér pro běžné prostředí Technologický postup dle podkladů získaných od technika firmy JUB: 1. Příprava podkladu 60

61 Podklad musí být pevný, suchý a čistý, bez uvolněných částic, prachu, vodou rozpustných solí, mastnot a jiných nečistot. Před nanášením vyrovnávací hmoty podklad penetrujeme základním nátěrem Jukolprimer (Ředění vodou v poměru 1 : 1. Nanáší se štětcem nebo malířským válečkem. Pracovní teplota: +5 C až +35 C. Doba schnutí při 20 C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu: min. 12 hodin - pro další pracovní fázi). Do styků ekopanelů desek před nanášením další vrstvy nalepíme bandážovací pásku. 2. JUBIZOL LEPÍCÍ MALTA základní omítka Nanášení ručně nerezovým zubovým ocelovým hladítkem nebo strojně stříkání ve dvou vrstvách. Tlouštka spodní vrstvy je 2-3 mm. 3. PLASTIFIKOVANÁ SKELNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL Plošná hmotnost 145 g/m2 nebo 160 g/m2. Do čerstvě nanesené první vrstvy základní omítky zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skelnou mřížku. 4. JUBIZOL LEPÍCÍ MALTA základní omítka (2. Vrstva) Nanášení ihned po vtisknutí mřížky do spodní vrstvy jedná se o nanášení technikou mokrý na mokrý. Povrch poté co nejvíce uhladíme resp. Vyrovnáme. Celková tlouštka obou vrstev základní omítky je přibližně 3 až 5 mm. 5. JUBOLIN P-25 vyrovnávací tmel na zdivo Nanášení ručně nerezovým ocelovým hladítkem nebo strojně stříkáním. Celková tlouštka nanášení (dvě vrstvy): max 3mm. Suchou vrstvu obrousíme jemným brusným papírem. 6. JUPOL GOLD vysoce kvalitní malířská barva Nanášení malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním ve dvou vrstvách Doplňující informace Montáž nášlapné vrstvy podlahy, osazení interiérových dveří a zařizovacích předmětů je předmětem dalšího zpracování, jelikož investor není plně rozhodnutý, které materiály pro dané vrstvy vybere. Veškeré potřebné detaily, které slouží jako doplňující materiál textové části, jsou vloženy ve formě přílohy. Stejně tak je v příloze umístěna výrobní dokumentace dřevěné konstrukce a její opláštění. 61

62 5.3 Cenové porovnání Náklady na realizaci RD v Rábech na Pardubicku jsou vyhodnoceny v programu excel, v rozpočtářském souboru poskytnutém firmou Ekopanely Servis s.r.o, na jehož tvorbě se podílel i autor této diplomové práce. Veškeré jednotkové ceny za práci i materiál poskytla výše zmiňovaná firma. Tesařské práce střešní konstrukce byly poptány u firmy Střechy Miroslav Král, která s firmou Ekopanely Servis s.r.o. standardně spolupracuje. Investor se rozhodl střešní konstrukci realizovat svépomocí do fáze tesařské vazby a bednění. Laťování, střešní tašky a klempířské prvky provede kvalifikovaná firma. V rozpočtu není uvedeno porovnání instalatérských prací, protože tyto práce budou určitě vykonávat vždy kvalifikované osoby, takže varianta svépomoci odpadá. V rozpočtu není s těmito pracemi uvažováno. Investor Michal Ždárek se rozhodl svěřit výstavbu základové desky odborné firmě, z důvodu nutné přesnosti založení stavby. Výšková nepřesnost je pro systém dřevostaveb firmy Ekopanely Servis s.r.o. tolerována v rozmezí ± 5 mm. Půdorysné odchýlení od výkresové dokumentace je v toleranci ± 10 mm. Rozpočet stavby RD investora Michala Žďárka je vyhotoven ve dvou provedeních, které jsou doloženy ve formě příloh. Každý rozpočet je rozdělen do 12 částí. V následujících grafech jsou mezi sebou porovnány jednotlivé části rozpočtu svépomocné stavby a rozpočtu stavby realizované firmou Ekopanely Servis s.r.o. V posledním grafu je provedeno celkové porovnání stavby realizované svépomocí a firmou Ekopenely Servis s.r.o. 62

63 5.3.1 Založení stavby Obr. 34 Porovnání investic při založení stavby Zdroj: Vlastní Jelikož si bude investor realizovat svépomocí pouze vodorovné izolace a zateplení extrudovaným polystyrenem, činí finanční rozdíl Kč Konstrukce Obr. 35 Porovnání investic při realizaci dřevné konstrukce stěn a střechy Zdroj: Vlastní Investor se rozhodl, že dřevěnou konstrukci obvodových stěn, nosných vnitřních příček a stropních prvků bude realizovat svépomocí. Konstrukci dřevěné vazby zhotoví taktéž 63

64 svými silami. Pokládku střešních tašek a montáž klempířských prvků ponechá kvalifikované firmě, stejně jako montáž bleskosvodu. Investiční rozdíl pak činí Kč Opláštění obvodových stěn venkovní Obr. 36 Porovnání investic při venkovním opláštění nosné konstrukce Zdroj: Vlastní Investor se rozhodl provést veškeré práce spojené s venkovním opláštěním nosné konstrukce svépomocí. Investiční rozdíl je Kč Opláštění vnitřní obvodové stěny Obr. 37 Porovnání investic pro vnitřní opláštění nosné stěny EKO 3 Zdroj: Vlastní 64