Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích"

Transkript

1 C-peptide K Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS Se všemi dotazy se, prosím, obraťte na místní pobočku nebo distributora společnosti DakoCytomation. Výrobce: DakoCytomation Ltd Denmark House Angel Drove Ely Cambridgeshire, CB7 4ET Velká Británie Telefon: Fax: C-peptide březen CZ ( )

2 1 POUŽITÍ DakoCytomation C-peptide je ELISA systém (ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay) pro kvantitativní hodnocení hladiny C-peptidu v lidském séru a plazmě. 2 SOUHRNNÉ INFORMACE C-peptid je tvořen jako vedlejší produkt při tvorbě inzulínu pankreatickými ß buňkami. Proinzulín je proteolyticky štěpen, čímž vzniká ekvimolární množství zralého inzulínu a C-peptidu, které jsou následně secernovány do portálního oběhu. Nazývá se C-peptid, protože v molekule proinzulínu spojuje A a B řetězec inzulínu. C-peptid tvoří jednoduchý řetězece 31 aminokyselin (mol. hm. 3020D) a na rozdíl od inzulínu nemá žádnou známou fyziologickou funkci. Hladiny C-peptidu v periferním oběhu jsou vyšší a méně kolísají než hladiny inzulínu, protože C-peptid má delší cirkulační poločas než inzulín (2 5 násobně). Proto mohou plazmatické hladiny C-peptidu odrážet pankreatickou sekreci inzulínu spolehlivěji než hladina inzulínu samotného. 1 Měření hladiny C-peptidu má následující klinické využití: Hodnocení reziduální funkce ß buněk u pacientů léčených inzulínem a rozlišení mezi diabetem typu I a II. Zvláštní význam má jeho měření při rozhodnutí o indikaci inzulínové terapie u diabetu typu II. 2. Diagnóza falešné hypoglykémie. Neoprávněná aplikace inzulínu způsobuje zvýšenou hladinu inzulínu za nepřítomnosti elevace koncentrace C-peptidu. 3. Diagnóza inzulinomu, zvláště u pacientů léčených inzulínem. Měření C-peptidu se používá u inzulín supresních testů u euglykemických pacientů se suspektním inzulinomem. Zvýšené hladiny C-peptidu u těchto testů indikují inzulinom. 4. Marker reziduální pankreatické tkáně po pankreatektomii. V případě inzulinomu může být měření C-peptidu použito k detekci metastáz a odpovědi na terapii. Může sloužit rovněž k monitorování prospívání transplantovaných buněk Langerhansových ostrůvků nebo pankreatu. Až dosud bylo rutinní měření hladiny C-peptidu možné jen za použití radioimunoanalýzy, i když v literatuře byly popsány i HPLC metody. 2 DakoCytomation C-peptid je enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní stanovení C-peptidu. 3 PRINCIP TESTU DakoCytomation C-peptid je metoda ELISA založená na dvou monoklonálních protilátkách. Současná inkubace vzorku s enzymem značenou protilátkou na mikrotitrační destičce potažené specifickou protilátkou proti C-peptidu tvoří komplex. V dalším kroku se vymyje nenavázaná enzymem značená protilátka. Detekce navázaných konjugátů je prováděna pomocí reakce se substrátem, 3,3',5,5'- tetramethylbenzidinu (TMB). Reakce je zastavena přidáním kyseliny, aby byl získán cílový spektrofotometricky odečitatelný kolorimetrický produkt. Odečtení kalibrátorů se známou hladinou C- peptidu umožňuje konstrukci kalibrační křivky, pomocí které lze stanovit hladiny C-peptidu v testovaných vzorcích. Princip analýzy je zobrazen níže na obr. 1. 1/14

3 Obr. 1: Princip analýzy DakoCytomation C-peptid Monoklonální protilátka proti C-peptidu Substrát C-peptide C-peptide C-peptid Konjugát anti-cpeptid/hrp Barva 4 DEFINICE Následující symboly a definice, použité ve zprávě o výrobku, jsou v souladu s normami ISO 15223, ISO 7000 a EN 980. N Kód výrobku a katalogové číslo Viz návod k použití Lze použít pro <n> testů Výrobce In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Použitelné do Číslo šarže Teplotní rozmezí uchovávání od - do Přidejte vodu 5 DODANÁ ČINIDLA 96 Každý kit obsahuje dostatek materiálu k provedení 96 vyšetření. Datum expirace je vyznačeno na vnějším obalu kitu. 5.1 DAKOCYTOMATION C-PEPTID TEST OBSAHUJE Návod k použití. Jednu mikrotitrační destičku o 96 mikrojamkách, tvořenou 12 stripy po 8 mikrojamkách potažených myší monoklonální protilátkou proti C-peptidu. Uzavíratelný plastikový sáček pro uchování nepoužitých mikrojamek. Po jedné lahvičce následujících činidel: 5 ml kalibrátoru 1: Proteinová matrix s antimikrobiální látkou. 2/14

4 Kalibrátory 2 5 (lyofilizované): Syntetický C-peptid v proteinové matrix s antimikrobiální látkou. Analýza je kalibrována pomocí mezinárodního referenčního činidla IRR 84/510 a výsledné hodnoty jsou vyjádřeny jak v ng/ml, tak v SI jednotkách (pmol/l) (vypočítané pomocí molekulární hmotnosti C-peptidu, 3020D). Přesné hodnoty v obou jednotkách jsou uvedeny v Listu hodnot přiloženému k výrobku a musejí být vždy použity ke kalibraci analýzy. Přibližné hodnoty jsou následující: Kalibrátor ng/ml pmol/l 0 0 0, ,5 ml koncentrovaného konjugátu: Monoklonální protilátka proti C-peptidu kojugovaná s křenovou peroxidázou (HRP) v organickém pufrovaném roztoku obsahujícím protein, anorganické soli, červené barvivo a antimikrobiální látku. 10 ml rozpouštědla konjugátu Organický pufrovaný roztok obsahující anorganické soli, protein a antimikrobiální látku. 28 ml koncentrovaného promývacího pufru (X15) Organický pufrovaný roztok obsahující detergent, anorganické soli a antimikrobiální látku. 13 ml substrátu : substrát je tvořen stabilizovaným peroxidem a 3,3-5,5 - tetrametylbenzidinem. TMB je podle literatury považován za nekarcinogenní. Přesto však používejte osobní ochranné pomůcky, abyste zabránili přímé expozici. 13 ml zastavovacího roztoku 0,46 mol/l kyselina sírová. 5.2 ROZPOUŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A OPAKOVANÉ POUŽITÍ SOUČÁSTÍ KITU DakoCytomation C-peptid umožňuje testování až 86 sérií vzorků v období 8 týdnů. K zajištění optimálních funkčních charakteristik kitu je důležité, aby byly všechny rozpuštěné a nevyužité součásti kitu skladovány podle následujících pokynů Jamky mikrotitrační destičky potažené monoklonální protilátkou - Otevřete obal destičky naříznutím podél švu. Odlomte požadované množství mikrotitračních stripů a umístěte je do rámu. Používejte pouze kompletní stripy. Nepoužité mikrojamky vložte do uzavíratelného plastikového sáčku spolu s desikační látkou, pečlivě sáček uzavřete a skladujte při teplotě 2 8 C. Pokud jsou při skladování mikrojamek dodrženy doporučené postupy, mohou být používány po dobu až 8 týdnů od prvního otevření Kalibrátor 1 Připravený pro okamžité použití. Nepoužitý kalibrátor 1 skladujte při teplotě 2 8 C. Kalibrátor 1 může být při dodržení skladovacích podmínek používán po dobu až 8 týdnů od prvního otevření. 3/14

5 5.2.3 Kalibrátory 2 5 / / / Lyofilizované kalibrátory rozpusťte v 1 ml čerstvé destilované nebo deionizované vody. Po rozpuštění zátky odstraňte. Před použitím nechte roztoky po dobu minut při pokojové teplotě a lehce je zamíchejte. Rozpuštěné kalibrátory rozdělte na alikvotní části a skladujte ve vertikální poloze po dobu až pěti dnů při teplotě 2 8 C nebo až 8 týdnů při teplotě 20 C Koncentrát konjugátu a ředidlo konjugátu / Pro zředění smíchejte koncentrovaný kojugát (2,5 ml) s ředidlem konjugátu (10 ml). Toto množství postačuje pro 96 mikrojamek. Před použitím jemně zamíchejte. Konjugát v pracovní koncentraci skladujte při teplotě 2 8 C po dobu až 8 týdnů Koncentrovaný promývací pufr Dodává se 15x koncentrovaný. Promývací pufr o pracovní koncetraci připravte smícháním 1 dílu promývacího pufru se 14 díly čerstvé deionizované nebo destilované vody. Na 96 mikrojamek rozřeďte 28 ml koncentrovaného promývacího pufru s 392 ml deionizované nebo destilované vody. Získáte celkem 420 ml roztoku. Pracovní koncentraci promývacího pufru připravte podle potřeby v den použití. Nespotřebovaný koncentrát skladujte při teplotě 2-8 C. Nespotřebovaný pracovní roztok promývacího pufru neuchovávejte pro další použití (viz kapitola ) Roztok substrátu Připraveno k okamžitému použití. Nepoužitý substrát skladujte při teplotě 2 8 C a chraňte před světlem Zastavovací roztok Připraven k okamžitému použití. Nepoužité činidlo skladujte při teplotě 2 8 C. 6 DALŠÍ ČINIDLA 6.1 ČINIDLA Čerstvá deionizovaná nebo destilovaná voda k rozpuštění kalibrátorů 2 5 a přípravě pracovní koncentrace promývacího pufru. 6.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Následující produkty jsou určeny k použití se systémem DakoCytomation C-peptid. Pro získání dalších informací kontaktujte místní pobočku nebo distributora produktů společnosti DakoCytomation. Diabetes Immunoassay Control Set (kód No. S6247) slouží jako třístupňová kontrola používaná u imunoanalýz souvisejících s diabetem. 4/14

6 7 VYBAVENÍ Potřebné vybavení: Přesné pipety a jednorázové špičky nebo regulovatelné vícekanálové pipety a špičky k přenášení 25µL 250µL. Korýtka na činidla tvaru V. Stopky. Čistý savý papír (na který se mohou vyklepávat mikrotitrační jamky). Odměrný válec o objemu 500 ml. Třepačka mikrotitračních destiček. Pro získání informací o vhodnosti třepačky mikrotitračních destiček kontaktujte místní pobočku nebo distributora produktů společnosti DakoCytomation. Automatická promývačka destiček (volitelně) nebo jiné vhodné vybavení k promytí 8 mikrotitračních stripů (oddíl ). Spektrofotometr nebo čtečka destiček EIA schopná číst destičky s 96 mikrojamkami a stripy po 8 mikrojamkách při absorbanci 450 nm, s referenční vlnovou délkou nm. (Volitelné, oddíl 10.3, Odečítání výsledků testů). Pro tuto analýzu jsou k dispozici Poznámky k používání platné pro otevřené automatizované systémy. Kontaktujte místní pobočku společnosti DakoCytomation nebo svého distributora. 8 UPOZORNĚNÍ In vitro diagnostikum. Každá osoba provádějící analýzu za použití tohoto produktu musí být vyškolena v jeho použití a musí mít zkušenosti s laboratorními postupy. 8.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Zastavovacím roztokem je kyselina sírová o koncentraci 0,46 mol/l. Používejte ochranné oděvy a brýle k zamezení kontaktu s kůží a očima Klinické vzorky mohou obsahovat infekční agens, např. virus hepatitidy B a HIV. Se všemi vzorky, kalibrátory, kontrolami a materiály, které s nimi přijdou do kontaktu, by mělo být nakládano jako s potenciálně infekčními Ujistěte se, že všechny řezné ranky, odřeniny a kožní léze jsou vhodně chráněny a udělejte všechna opatření, abyste zabránili autoinokulaci nebo kontaktu se sliznicemi V určeném pracovním prostoru nejezte, nepijte, nekuřte, nepřipravujte ani neskladujte potraviny a neaplikujte kosmetické připravky Nepipetujte ústy Při manipulaci s klinickými vzorky používejte jednorázové rukavice a po skončení práce s potenciálně infekčním materiálem si vždy umyjte ruce Veškeré klinické vzorky a činidla zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 5/14

7 8.1.8 Bezpečnostní list je profesionálním uživatelům k dispozici na vyžádání. 8.2 TECHNICKÁ UPOZORNĚNÍ Žádná ze součástí systému nesmí být použita po uplynutí data expirace vytištěného na štítku. Nemíchejte různé šarže činidel Výsledek testu bude nepříznivě ovlivněn, pokud budou činidla nesprávně naředěna, modifikována nebo skladována za jiných podmínek, než je uvedeno v oddílu Zamezte kontaminaci činidel Zajistěte, aby nedošlo ke zkřížené kontaminaci mezi jednotlivými mikrojamkami. Je nezbytně nutné, aby monoklonální protilátka s navázaným enzymem nekontaminovala činidla nebo další vybavení. Pro rozdělování konjugátu používejte zvláštní pipetu a dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s okrajem jamky nebo k jejímu potřísnění Konjugát zaschlý na okrajích mikrojamek může nepříznivě ovlivnit výsledek testu Všechno vybavení včetně promývaček a nástrojů k manipulaci s roztoky musí být prosto mikrobiální kontaminace, správně kalibrováno a udržováno podle instrukcí výrobce Nespotřebovaný pracovní roztok promývacího pufru neuchovávejte pro další použití. Pokud se nádoby na promývací pufr nepoužívají, je třeba je vymýt deionizovanou nebo destilovanou vodou a nechat vyschnout Mikrojamky nemohou být použity opakovaně Substát zbarvený modře ještě před aplikací do mikrojamek, nepoužívejte Chraňte substrát před světlem Doporučujeme, aby byly vzorky vyšetřovány duplicitně, dokud nedojte k zaběhnutí procesu analýzy Výsledky testů by měly být interpretovány v souvislosti s dostupnými epidemiologickými studiemi, klinickým stavem pacienta a dalšími diagnostickými postupy. 9 ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ Systém DakoCytomation C-peptid je určen pro použití s lidským sérem a plazmou. 9.1 SÉRUM Krev odebírejte venepunkcí do zkumavek bez dalších aditiv, nechejte ji zkoagulovat a pak oddělte sérum od buněk pomocí centrifugace. Vzorky je možné skladovat až 3 dny při teplotě 2 8 C nebo až 28 dnů při teplotě 20 C. Pokud je to nezbytné, alikvotně vzorky rozdělte, abyste zabránili opakovanému zmražování a rozmražování. Nerozmrazujte vzorky při teplotě vyšší než je teplota okolí. 9.2 PLAZMA Krev odebírejte venepunkcí do zkumavek obsahujících heparin nebo EDTA jako antikoagulační činidlo. Krev centrifugujte, oddělte plazmatickou frakci a skladujte po dobu až 3 dnů při teplotě 2 8 C nebo po dobu až 28 dnů při teplotě 20 C. Pokud je to nezbytné, alikvotně vzorky rozdělte, abyste zabránili opakovanému zmražování a rozmražování. Nerozmrazujte vzorky při teplotě vyšší než je teplota okolí. 6/14

8 10 POSTUP TESTU PŘED PROVÁDĚNÍM TESTU SI, PROSÍM PROSTUDUJTE ODDÍL 8.2, TECHNICKÁ OPATŘENÍ OBECNÉ POZNÁMKY Zajistěte, aby při každé analýze byly dodrženy stejné reakční časy a činidla byla přidávána ve stejné posloupnosti Do reakčního korýtka pipetujte jen tolik roztoku, kolik je nezbytné pro každou analýzu. Přebytečná činidla po použití nevracejte zpět do původní láhve POSTUP ANALÝZY POZNÁMKA: Protokol analýzy vyžaduje použití třepačky mikrotitračních destiček. Pro získání informací o vyhovujících třepačkách kontaktujte místní pobočku nebo distributora společnosti DakoCytomation Přidání kalibrátoru, vzorku a kontrolního činidla Umístěte potřebný počet mikrotitračních stripů do držáku mikrojamek, podle počtu potřebných stanovení. Do mikrojamek napipetujte 25 µl kalibrátoru, vzorku nebo kontrolního činidla. Pro kalibrátory použijte duplikované mikrojamky. Umístění vzorku každého pacienta na mikrotitrační destičce musí být zaznamenáno Přidání konjugátu Po aplikaci všech kalibrátorů, vzorků a kontrol přidejte 100 µl konjugátu do každé mikrojamky. Zamezte zkřížené kontaminaci mezi jednotlivými mikrojamkami První inkubace Umístěte mikrotitrační destičku do třepačky a inkubujte za třepání při teplotě C po dobu 60 minut Promývání mikrojamek Mikrojamky promývejte promývacím pufrem o pracovní koncentraci (oddíl 5.2.5). Promývací technika je pro výsledek testu rozhodující a měla by být provedena tak, aby bylo zajištěno úplné naplnění (s minimálně 250 µl promývacího pufru o pracovní koncentraci) a vyprázdnění mikrojamek. Nezbytné jsou tři promývací cykly, buď za použití manuální nebo automatické promývací techniky. Manuální promývání Pokud promýváte mikrojamky manuálně, odsajte nebo vyklepejte obsah mikrojamek a za použití čerstvě připraveného promývacího pufru zajistěte kompletní zaplnění a vyprázdnění mikrojamek. Mezi každým promýváním odklepejte všechen přebytečný promývací pufr z obrácených mikrojamek na čistý savý papír. Celý proces zopakujte dvakrát, mezi jednotlivými kroky destičku otočte, abyste začali z opačné strany (celkem 3 promývací cykly). Účinnost manuálního promývání je dále zajištěna, pokud je promývací pufr aplikován pod takovým úhlem, aby vytvořil v mikrojamkách vír. Po závěrečném promytí destičku otočte a oklepejte na savý papír, aby došlo k odstranění posledních zbytků promývacího pufru. Automatické promývání Automatické promývačky naprogramujte na provedení tří cyklů. Namáčecí kroky nejsou potřebné. Promývačky musejí být správně kalibrovány, aby bylo zajištěno úplné naplnění a vyprázdnění mikrojamek během každého promývání. Po závěrečném promytí destičku otočte a oklepejte na savý papír, aby byly odstraněny poslední zbytky promývacího pufru. 7/14

9 Přidání substrátu a druhá inkubace Přidejte 100 µl roztoku substrátu do každé mikrojamky. Umístěte mikrotitrační destičku do třepačky a třepejte po dobu 10 minut při teplotě C. Poznamka: Pokud používáte čtečku destiček s maximem absorbance 2,2 AU, snižte dobu inkubace substrátu na 7 minut Zastavení reakce Do každé mikrojamky přidejte 100 µl zastavovacího roztoku tak, aby byl dodržen u každého stripu tentýž časový interval, jak je popsáno v oddílu Zajistěte důkladné promíchání obsahu jamek ODEČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ TESTU FOTOMETRICKÉ ODEČÍTÁNÍ Fotometrické odečtení mikrotitrační destičky musí být provedeno do 30 minut od aplikace zastavovacího roztoku. Do odečtení chraňte destičku před světlem. Promíchejte obsah mikrojamek a odečtěte absorbanci u každé jamky za použití vhodného spektrofotometru nebo EIA čtečky destiček při 450 nm. Ujistěte se, že dna mikrojamek jsou před odečtením čistá, a zkontrolujte, zda se v nich nenachází cizí materiál. Čtečka by měla být před odečtením destičky kalibrována na vzduch (tj bez destičky v zařízení). Pokud spektrofotometr umožňuje použití referenční vlnové délky ( nm), mělo by být provedeno čtení obou vlnových délek, protože to vyloučí každý možný nesoulad způsobený odchylkami, jako např. nečistotou nebo skvrnami na optickém povrchu mikrojamek SOUHRNNÉ INFORMACE O PROTOKOLU ANALÝZY DAKOCYTOMATION C-PEPTID Zajistěte, aby všechna činidla dosáhla před použitím pokojové teploty (15 30 C). Přidejte 25 µl vzorku nebo kalibrátoru Přidejte 100 µl konjugátu Promyjte (3x) Inkubujte po dobu 60 minut za stálého třepání při teplotě C Přidejte 100 µl substrátu Přidejte 100 µl zastavovacího roztoku Inkubujte po dobu 10 minut za stálého třepání při teplotě C Odečtěte absorbanci při 450 nm 8/14

10 11 VÝPOČTY A VÝSLEDKY Výsledky vzorků pacientů jsou odečteny z kalibrační křivky konstruované manuálně nebo počítačem AUTOMATICKÉ VÝPOČTY Prostudujte manuál čtečky destiček. Získanou absorbanci zaneste do grafu proti koncentraci C-peptidu v použitém kalibrátoru. Při konstrukci kalibrační křivky, ze které jsou odečítány výsledky pacientů, je doporučeno použít 4 parametrů. Vzhledem k charakteru čtyřparametrické konstrukce může být nezbytné definovat hodnotu kalibrátoru 1 jako 0,001. Tím je zajištěn průběh křivky se zachycením všech dat. Pro získání dalších podrobností prosím kontaktujte místní pobočku nebo distributora společnosti DakoCytomation MANUALNÍ VÝPOČTY Výsledky mohou být počítány manuálně za použití grafického papíru. Zaneste koncentraci C-peptidu na osu x v lineárním měřítku proti hodnotě absorbance na ose y. Zkonstruujte kalibrační křivku a použijte ji ke stanovení koncentrace C-peptidu ve vzorcích pacientů TYPICKÁ KALIBRAČNÍ KŘIVKA Schéma 1: Typická kalibrační křivka C-peptidu (ng/ml) Absorbance (Au) Koncentrace C-peptidu (ng/ml) Poznamka: Tento graf je pouze ilustrační a neslouží ke stanovení výsledků. 9/14

11 11.4 ŘEDĚNÍ VYSOCE KONCENTROVANÝCH VZORKŮ Vzorky s očekávanou koncentrací C-peptidu vyšší než nejvyšší kalibrátor rozřeďte před analýzou kalibrátorem 1 v poměru 1:4 (v/v). 12 OMEZENÍ VÝKONNOSTI 12.1 INTERFERENCE Klinická hodnocení ukazují, že vysoké koncentrace lipidů nebo bilirubinu ve vzorcích neinterferují s analýzou C-peptidu. Nebyly zaznamenány žádné interference s revmatoidním faktorem ani s heterofilními protilátkami HEMOLÝZA Výrazně hemolytické vzorky pro analýzu nepoužívejte, protože mohou vést k nižším detekovaným hodnotám "HOOK EFEKT" ODPOVÍDAJÍCÍ VYSOKÝM DÁVKÁM U systému s dvoumístnou imunoanalýzou může být reakční křivka při extrémně vysoké analytické koncentraci obrácena. U analýzy C-peptidu se tento efekt projevuje při koncentraci C-peptidu vyšší než 120 ng/ml ( pmol/l) SÉRUM A PLAZMA Použita může být jak plazma, tak i sérum. Během klinického hodnocení nebyly nalezeny klinicky významné rozdíly při měření C-peptidu ve vzorcích séra a plazmy. Jako antikoagulační činidlo může být použit jak heparin, tak EDTA PROINZULÍN AND PROINZULÍNOVÉ KOMPLEXY I když molární koncentrace cirkulujícího C-peptidu až 50krát převyšují koncentraci proinzulínu, mohou vzorky se zvýšenou hladinou proinzulínu vést ke zvýšené detekované hladině C-peptidu (oddíl ). Přítomnost cirkulujících komplexů anti-inzulínových protilátek s proinzulínem mohou také interferovat s analýzou. V takových případech doporučujeme, aby byly hladiny C-peptidu měřeny po předchozí precipitaci polyetylenglykolem (PEG) LEDVINOVÁ NEDOSTATEČNOST Pacienti se závažnou ledvinovou nedostatečností mohou mít abnormálně vysoké hladiny C-peptidu, protože ledviny jsou hlavním místem jeho metabolizmu FORENZNÍ VYUŽITÍ Analýza C-peptidu neslouží k forenzním účelům a nebyla uznána platnou u postmortálních vzorků. 10/14

12 13 OČEKÁVANÉ HODNOTY Doporučujeme každé laboratoři, aby si stanovila vlastní referenční intervaly. Referenční intervaly se mohou mezi jednotlivými metodami významně lišit. Nepoužívejte referenční interval stanovený pro jinou metodu. 14 CHARAKTERISTIKY VÝKONNOSTI Údaje prezentované v tomto oddíle byly získány při nezávislých klinických hodnoceních a/nebo byly poskytnuty společností DakoCytomation Ltd PŘESNOST Přesnost v rámci analýzy (intra assay) Tři soubory vzorků pacientů pokrývajících rozsah analýzy byly testovány 24-krát na jedné destičce. Soubor n Průměr SD (ng/ml) Průměr SD (pmol/l) CV (%) ,55 0, ,3 2, ,6 0, ,3 3, ,2 0, ,0 3, Přesnost mezi analýzami (inter assay) Tři soubory vzorků pacientů pokrývající rozsah analýzy byly testovány 10 analýzami. Soubor n Průměr SD (ng/ml) Průměr SD (pmol/l) CV (%) ,77 0, ,4 4, ,4 0, ,0 1, ,1 0, ,8 3, Detekční limit (Citlivost) Detekční limit byl stanoven při 2 analýzách testováním 20 replikovaných vzorků nulového kalibrátoru. Průměrná získaná hodnota odpovídá 2,5 násobku standardní odchylky průměrného signálu kalibrátoru 1. Detekční limit: 0,09 ng/ml (30 pmol/l) 11/14

13 14.2 PŘESNOST Linearita Vzorky tří pacientů (plazma s přídavkem heparinu) s vysokou analytickou koncentrací byly ředěny kalibrátorem Výtěžnost Vzorek Faktor ředění Výsledek (ng/ml) Zjištěná/Očekávaná (%) 1 neředěný 1:2 1:4 2 neředěný 1:2 1:4 3 neředěný 1:2 1:4 Tři směsné vzorky plazmy s nízkou analytickou koncentrací byly obohaceny různými koncentracemi C-peptidu a výtěžnost byla vypočítána v procentech. 7,6 3,8 2,0 8,0 4,1 2,1 8,1 4,1 2, Dodaný C-peptid (ng/ml) Směsný vzorek 1 Směsný vzorek 1 + 1,9 Směsný vzorek 1 + 4,3 Směsný vzorek 1+ 7,8 Směsný vzorek 2 Směsný vzorek 2 + 1,9 Směsný vzorek 2 + 4,3 Směsný vzorek 2 + 7,8 Výsledek (ng/ml) 2,4 4,3 6,7 9,7 1,9 3,6 5,9 9,5 Výtěžnost (%) Směsný vzorek 3 Směsný vzorek 3 + 1,9 Směsný vzorek 3 + 4,3 Směsný vzorek 3 + 7,8 1,5 3,5 6,0 9, /14

14 Zkřížená reaktivita Specifičnost analýzy byla hodnocena sledováním zkřížené reaktivity se strukturálně podobnými peptidy a hormony. Zkřížená reaktivita (%) byla vypočítána z množství C-peptidu a množství zkříženého reaktantu vykazujícího při analýze stejný signál. Analýza Zkřížená reaktivita (%) Intaktní lidský proinzulín (biosyntetický) proinzulín rozštěpený mezi AK lidský inzulín * * Inzulín v koncentraci pmol/l byl pod detekčním limitem analýzy C-peptidu. Koncentrace intaktních nebo rozštěpených proinzulínů nalačno tvoří obvykle jen 1 2% koncentrace C-peptidu. Zkřížená reaktivita těchto molekul proto není klinicky signifikantní. 13/14

15 15 LITERATURA 1. Haibach H, Dix J & Shah J (1987). Homicide by insulin administration. Journal of Forensic Sciences, 32: 1, Heding LG (1975). Radioimmunological determination of human C-peptide in serum. Diabetologia, 11: Hanning I, Home PD & Alberti KGMM (1985). Measurement of free insulin concentrations: the influence of the timing of extraction of insulin antibodies. Diabetologia, 28: /14

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Protilátky proti ovariu ELISA

Protilátky proti ovariu ELISA Návod k použití Protilátky proti ovariu ELISA Kat.č.: BS-40-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) Na enzymy vázané imunosorbentní stanovení (ELISA) ke zjištění protilátek působících proti

Více

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru

CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru CEA ELISA test pro kvantitativní stanovení karcinoembryonického antigenu (CEA) v lidském séru Obj. číslo: 52020 96 testů kompletní souprava Účel použití Karcinoembryonický antigen (CEA) je glykoprotein

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny Protilátky třídy IgE proti pylovým a potravinovým alergenům Návod pro EUROLINE Crossreactions Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát DP 3711-1601 E Inhalační a potravinové alergeny IgE Ag-potažené

Více

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě

ELISA-VIDITEST PAU ve vodě ELISA-VIDITEST PAU ve vodě č.š. xxx Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR, tel/fax.: +420 261 090 566 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST PAU ve

Více

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě

Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Progesteron ELISA test pro kvantitativní stanovení progesteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55020 96 testů kompletní souprava Účel použití Progesteron (pregn-4-ene-3, 20-dion) je steroidní hormon

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96

BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 BlueWell Intrinsic Factor IgG ELISA Cat.. IF01-96 96 D-tek s.a. rue René Descartes 19 BE-7000 Mons BELGIUM Tel. +32 65 84 18 88 Fax. +32 65 84 26 63 Email: info@d-tek.be Domovská stránka www.d-tek.be R.C.

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky třídy IgG proti chřipce typu A Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2691-9601 G Chřipka A IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96).

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru

FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru FSH ELISA test pro kvantitativní stanovení folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v lidském séru Obj. číslo: 53020 96 testů kompletní souprava Účel použití Folikuly stimulující hormon (FSH) je glykoproteinový

Více

QUIDEL. Objednací kód: A003

QUIDEL. Objednací kód: A003 QUIDEL C1-Inhibitor Objednací kód: A003 Quidel BioVendor - Laboratorní medicína a.s. MCKellar Court 10165, 92121-4201 San Diego,CA, USA Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +1-858-552-1100 Fax: ++1-858-552-7995

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru

hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru hcg ELISA test pro kvantitativní stanovení lidského choriového gonadotropinu (hcg) v lidském séru Obj. číslo: 53040 96 testů kompletní souprava Účel použití Lidský choriový gonadotropin (hcg) je glykoproteinový

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3601

AESKULISA. Objednací kód: 3601 AESKULISA Insulin Objednací kód: 3601 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů)

PIGTYPE YOPSCREEN. Verze 1-061016. 01-201/5 (5 x 96 testů) erologická diagnostika specifických protilátek proti patogenním Yersiniím u prasat metodou ELIA 96 nebo 480 reakcí PIGTYPE YOPCREEN Verze 1-061016 kat. číslo: 01-201/1 (1 x 96 testů) 01-201/5 (5 x 96 testů)

Více

Protilátky proti Spermiím ELISA

Protilátky proti Spermiím ELISA Návod k použití Protilátky proti Spermiím ELISA Kat.č.: BS-10-20 Počet testů: 96 Skladování: 2 C 8 C (36 F 46 F) ELISA souprava ke zjištění protilátek působících proti antigenu Spermií v séru Pouze pro

Více

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

Estriol ELISA test pro kvantitativní stanovení estriolu v lidském séru nebo plazmě

Estriol ELISA test pro kvantitativní stanovení estriolu v lidském séru nebo plazmě Estriol ELISA test pro kvantitativní stanovení estriolu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55040 96 testů kompletní souprava Účel použití Estriol (1, 3, 5(10)-estratrien-3, 16α, 17ß-triol; E3) reprezentuje

Více

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava

ZARDĚNKY IgG. ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru. Balení Kat.č. : 51208 96 testů kompletní souprava ZARDĚNKY IgG ELISA test na stanovení protilátek IgG proti viru zarděnek v lidském séru Balení Kat.č. : 5108 96 testů kompletní souprava Účel použití ZARDĚNKY IgG ELISA test je určen pro detekci protilátek

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA

STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ MYKOTOXINŮ V OBILOVINÁCH METODOU ELISA 1 Účel a rozsah Metoda specifikuje podmínky pro stanovení přítomnosti, případně obsahu jednotlivých mykotoxinů metodou

Více

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C

NRAS StripAssay. Kat. číslo 5-610. 20 testů 2-8 C NRAS StripAssay Kat. číslo 5-610 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA musí být použita vhodná metoda vzhledem k typu tkáně vzorku. Pro doporučení vhodné metody kontaktujte

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA

Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA Mycoplasma pneumoniae IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti Mycoplasma pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. 0483 Číslo výrobku:

Více

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C

EGFR XL StripAssay. Kat. číslo 5-630. 20 testů 2-8 C EGFR XL StripAssay Kat. číslo 5-630 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup 1. Izolace DNA Pro izolaci DNA použijte vhodný izolační kit. Doporučené kity jsou následující: Pro izolaci čerstvých nebo

Více

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-vca EBV IgM ELISAVIDITEST antivca EBV IgM OD287 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: 420 261 090 565 1. NÁZEV SOUPRAVY ELISAVIDITEST

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509

AESKULISA. Crohn s-check. Objednací kód: 3509 AESKULISA Crohn s-check Objednací kód: 3509 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax:

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA:

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ A STABILITA: REF 816A 10 lahviček z nichž každá obsahuje 0,5ml LAtrol Abnormální kontroly REF 816N 10 lahviček z nichž každá obsahuje 1,0ml LAtrol Normální kontroly UŽITÍ: LAtrol Abnormální kontrolní plazma (REF 816A)

Více

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM

ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM 1023 ELISA-VIDITEST anti-chlamydia pneumoniae IgM OD-184 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565 1. NÁZEV

Více

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti toxoidu tetanu (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída IgG Substrát Formát EI 2060-9601G Tetanus toxoid IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

AESKULISA. Gliadin-A. Objednací kód: 3501. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Gliadin-A. Objednací kód: 3501. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Gliadin-A Objednací kód: 3501 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy

DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy DIAQUICK Mononukleóza kazeta z plné krve, séra nebo plazmy REF CONT Z06620CE 30 testů individuálně balených 30 jednorázových pipet 1 lahvička s pufrem (pro 30 testů) 2 kontroly (pozitivní a negativní)

Více

Varizella-Zoster Virus IgG ELISA

Varizella-Zoster Virus IgG ELISA Varizella-Zoster Virus IgG ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení obsahu IgG protilátek proti viru Varizella-Zoster v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové

Více

M30-Apoptosense ELISA

M30-Apoptosense ELISA M30-Apoptosense ELISA REF 10010 Návod k použití PEVIVA AB Strömkarlsvägen 82, SE-167 62 Bromma, Sweden Phone: +46 (0)8 122 053 00; Fax: +46 (0)8-713 16 10 Website: www.peviva.se; E-mail: info@peviva.se

Více

SeroPertussis TM IgA/IgM

SeroPertussis TM IgA/IgM SeroPertussis TM IgA/IgM ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro stanovení protilátek IgA a/ IgM proti Bordetelle Pertussis v lidském séru. Testovací souprava pro 96 stanovení. (Katalogové č. A233-01)

Více

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

VZV IgM ELISA test na stanovení protilátek IgM proti VIRU PLANÝCH NEŠTOVIC (Varicella zoster virus-vzv) v lidském séru

VZV IgM ELISA test na stanovení protilátek IgM proti VIRU PLANÝCH NEŠTOVIC (Varicella zoster virus-vzv) v lidském séru VZV IgM ELISA test na stanovení protilátek IgM proti VIRU PLANÝCH NEŠTOVIC (Varicella zoster virus-vzv) v lidském séru Balení Kat.č. : 51110 96 testů kompletní souprava Účel použití VZV IgM ELISA je určen

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup

Stabilita [MIC] Příprava reagencií Pracovní promývací roztok [WASH] Vzorky Zmrazujte a rozmrazujte pouze jednou. Pracovní postup DHEA-S ELISA test pro kvantitativní stanovení dehydroepiandrosteronsulfátu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55060 96 testů kompletní souprava Účel použití Dehydroepiandrosteron (DHEA) je hlavní C

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3510

AESKULISA. Objednací kód: 3510 AESKULISA CeliCheck Objednací kód: 3510 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru

CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA125 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA125 IRMA Souprava CA125 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

HSV Type 2 IgM ELISA

HSV Type 2 IgM ELISA HSV Type 2 IgM ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti HSV Type 2 v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: HSV2M0240

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3114

AESKULISA. Objednací kód: 3114 AESKULISA Rib-P Objednací kód: 3114 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194

ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 ELISA-VIDITEST anti-tbev IgM OD-194 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG. Návod k použití soupravy ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgG OD-137 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů)

Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) RPRL VDRL Carbon Sérologický kardiolipinový a netreponemový test určený pro rychlou detekci Syphilisu KATALOGOVÉ ČÍSLO: RPRL-0100 (100 testů) (1, 2) KLINICKÝ VÝZNAM Syfilis je venerické onemocnění způsobené

Více

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM

ELISA-VIDITEST anti-ea (D) EBV IgM ELISAVIDITEST antiea (D) EBV IgM OD098 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISAVIDITEST

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3402. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3402. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Tg Objednací kód: 3402 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Stanovení koncentrace celkového IgE v séru

Stanovení koncentrace celkového IgE v séru Stanovení koncentrace celkového IgE v séru Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Třída Ig Substrát Formát EV 3840-9601E Lidské IgE IgE Ab-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96) Princip

Více

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139

ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 ELISA-VIDITEST anti-mycoplasma pneumoniae IgA OD-139 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

Příbalový leták QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Příbalový leták QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Listopad 2014 Příbalový leták QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 Test IFN-γ z plné krve měří odpovědi na stimulanty vrozené a adaptivní imunitní odpovědi Verze 1 Pro diagnostiku in vitro 0650-0201 QIAGEN,

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EBV-EA-D)

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EBV-EA-D) Protilátky třídy IgM proti EA-D Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2795-9601 M Virus Epstein- Barrové Časný difusní antigen (EA-D) IgM Ag-potažené

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA ELISA-VIDITEST anti-vzv IgA OD-284 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

A B CICP standardy: položky 4138-4143 po 0,75 ml (A = 0, B = 1, C = 2, D = 5, E = 20, F = 80 ng/ml) E konzervační prostředek. F

A B CICP standardy: položky 4138-4143 po 0,75 ml (A = 0, B = 1, C = 2, D = 5, E = 20, F = 80 ng/ml) E konzervační prostředek. F E konzervační prostředek. F Enzymový imunologický test pro stanovení koncentrace C-terminal propeptidu kolagenu typu I (CICP) v séru Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro diagnostické použití. RYCHLÝ

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Český 135-PKS-VPCZ/010708

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Český 135-PKS-VPCZ/010708 RubellaIgMELA Test PKS medac Český 0123 135PKSVPCZ/010708 VÝROBCE: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg MARKETING: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Treponema pallidum (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601M Treponema pallidum IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF)

ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG + VlsE (CSF) ELISA-VIDITEST anti-borrelia recombinant IgG+VlsE (CSF) OD-335 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, www.vidia.cz, tel.: +420 261 090 565

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum. Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Treponema pallidum (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2111-9601G Treponema pallidum IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96

Více

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM

ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM ELISA-VIDITEST anti-vzv IgM Katalogové číslo: OD-197 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, tel.: +420 261 090 565, www.vidia.cz 1. NÁZEV SOUPRAVY:

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Borrelia-M Objednací kód: 3803 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C

Kras XL StripAssay. Kat. číslo 5-680. 20 testů 2-8 C Kras XL StripAssay Kat. číslo 5-680 20 testů 2-8 C Popis stripu: Pracovní postup 1. Izolace DNA Musí být použity vhodné metody extrakce DNA, v závislosti na typu vzorku, který má být vyšetřován. Doporučení

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2790-1601 M DY 2790-2401 M

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2790-1601 M DY 2790-2401 M Protilátky třídy IgM proti viru Epstein-Baarové Návod na použití WESTERNBLOT testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát DY 2790-1601 M DY 2790-2401 M Virus Epstein- IgM Baarové (kompletní

Více

Chlamydia pneumoniae IgG ELISA

Chlamydia pneumoniae IgG ELISA Chlamydia pneumoniae IgG ELISA ELISA test pro kvalitativní stanovení obsahu IgG protilátek proti Chlamydia pneumoniae v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. 0483 Katalogové

Více

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU 883679-2014/11

Více

MASTAZYME TM Anti-ENA Combi 6

MASTAZYME TM Anti-ENA Combi 6 MASTAZYME TM Anti-ENA Combi 6 Enzymatická imunoesej pro kvalitativní screening autoprotilátek proti SS-A, SS-B, Sm, Sm/RNP, Scl-70 a Jo-1 v séru a plasmě Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku

Více

QuantiFERON -CMV Příbalový leták 2 x 96

QuantiFERON -CMV Příbalový leták 2 x 96 QuantiFERON -CMV Příbalový leták 2 x 96 Interferon-gamma test plné krve ke zjištění odpovědí na peptidové antigeny lidského cytomegaloviru 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2,

Více

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C

CVD-T StripAssay. Kat. číslo 4-360. 20 testů 2-8 C CVD-T StripAssay Kat. číslo 4-360 20 testů 2-8 C Popis stripu Pracovní postup Izolace DNA Použijte čerstvou nebo zmraženou krev s EDTA nebo citrátem, jako antikoagulans, vyhněte se krvi s obsahem heparinu.

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více