Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích"

Transkript

1 C-peptide K Enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní měření hladiny C-peptidu v lidských klinických vzorcích. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁKAZNICKÝ SERVIS Se všemi dotazy se, prosím, obraťte na místní pobočku nebo distributora společnosti DakoCytomation. Výrobce: DakoCytomation Ltd Denmark House Angel Drove Ely Cambridgeshire, CB7 4ET Velká Británie Telefon: Fax: C-peptide březen CZ ( )

2 1 POUŽITÍ DakoCytomation C-peptide je ELISA systém (ELISA = enzyme-linked immunosorbent assay) pro kvantitativní hodnocení hladiny C-peptidu v lidském séru a plazmě. 2 SOUHRNNÉ INFORMACE C-peptid je tvořen jako vedlejší produkt při tvorbě inzulínu pankreatickými ß buňkami. Proinzulín je proteolyticky štěpen, čímž vzniká ekvimolární množství zralého inzulínu a C-peptidu, které jsou následně secernovány do portálního oběhu. Nazývá se C-peptid, protože v molekule proinzulínu spojuje A a B řetězec inzulínu. C-peptid tvoří jednoduchý řetězece 31 aminokyselin (mol. hm. 3020D) a na rozdíl od inzulínu nemá žádnou známou fyziologickou funkci. Hladiny C-peptidu v periferním oběhu jsou vyšší a méně kolísají než hladiny inzulínu, protože C-peptid má delší cirkulační poločas než inzulín (2 5 násobně). Proto mohou plazmatické hladiny C-peptidu odrážet pankreatickou sekreci inzulínu spolehlivěji než hladina inzulínu samotného. 1 Měření hladiny C-peptidu má následující klinické využití: Hodnocení reziduální funkce ß buněk u pacientů léčených inzulínem a rozlišení mezi diabetem typu I a II. Zvláštní význam má jeho měření při rozhodnutí o indikaci inzulínové terapie u diabetu typu II. 2. Diagnóza falešné hypoglykémie. Neoprávněná aplikace inzulínu způsobuje zvýšenou hladinu inzulínu za nepřítomnosti elevace koncentrace C-peptidu. 3. Diagnóza inzulinomu, zvláště u pacientů léčených inzulínem. Měření C-peptidu se používá u inzulín supresních testů u euglykemických pacientů se suspektním inzulinomem. Zvýšené hladiny C-peptidu u těchto testů indikují inzulinom. 4. Marker reziduální pankreatické tkáně po pankreatektomii. V případě inzulinomu může být měření C-peptidu použito k detekci metastáz a odpovědi na terapii. Může sloužit rovněž k monitorování prospívání transplantovaných buněk Langerhansových ostrůvků nebo pankreatu. Až dosud bylo rutinní měření hladiny C-peptidu možné jen za použití radioimunoanalýzy, i když v literatuře byly popsány i HPLC metody. 2 DakoCytomation C-peptid je enzymatická imunoanalýza pro kvantitativní stanovení C-peptidu. 3 PRINCIP TESTU DakoCytomation C-peptid je metoda ELISA založená na dvou monoklonálních protilátkách. Současná inkubace vzorku s enzymem značenou protilátkou na mikrotitrační destičce potažené specifickou protilátkou proti C-peptidu tvoří komplex. V dalším kroku se vymyje nenavázaná enzymem značená protilátka. Detekce navázaných konjugátů je prováděna pomocí reakce se substrátem, 3,3',5,5'- tetramethylbenzidinu (TMB). Reakce je zastavena přidáním kyseliny, aby byl získán cílový spektrofotometricky odečitatelný kolorimetrický produkt. Odečtení kalibrátorů se známou hladinou C- peptidu umožňuje konstrukci kalibrační křivky, pomocí které lze stanovit hladiny C-peptidu v testovaných vzorcích. Princip analýzy je zobrazen níže na obr. 1. 1/14

3 Obr. 1: Princip analýzy DakoCytomation C-peptid Monoklonální protilátka proti C-peptidu Substrát C-peptide C-peptide C-peptid Konjugát anti-cpeptid/hrp Barva 4 DEFINICE Následující symboly a definice, použité ve zprávě o výrobku, jsou v souladu s normami ISO 15223, ISO 7000 a EN 980. N Kód výrobku a katalogové číslo Viz návod k použití Lze použít pro <n> testů Výrobce In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Použitelné do Číslo šarže Teplotní rozmezí uchovávání od - do Přidejte vodu 5 DODANÁ ČINIDLA 96 Každý kit obsahuje dostatek materiálu k provedení 96 vyšetření. Datum expirace je vyznačeno na vnějším obalu kitu. 5.1 DAKOCYTOMATION C-PEPTID TEST OBSAHUJE Návod k použití. Jednu mikrotitrační destičku o 96 mikrojamkách, tvořenou 12 stripy po 8 mikrojamkách potažených myší monoklonální protilátkou proti C-peptidu. Uzavíratelný plastikový sáček pro uchování nepoužitých mikrojamek. Po jedné lahvičce následujících činidel: 5 ml kalibrátoru 1: Proteinová matrix s antimikrobiální látkou. 2/14

4 Kalibrátory 2 5 (lyofilizované): Syntetický C-peptid v proteinové matrix s antimikrobiální látkou. Analýza je kalibrována pomocí mezinárodního referenčního činidla IRR 84/510 a výsledné hodnoty jsou vyjádřeny jak v ng/ml, tak v SI jednotkách (pmol/l) (vypočítané pomocí molekulární hmotnosti C-peptidu, 3020D). Přesné hodnoty v obou jednotkách jsou uvedeny v Listu hodnot přiloženému k výrobku a musejí být vždy použity ke kalibraci analýzy. Přibližné hodnoty jsou následující: Kalibrátor ng/ml pmol/l 0 0 0, ,5 ml koncentrovaného konjugátu: Monoklonální protilátka proti C-peptidu kojugovaná s křenovou peroxidázou (HRP) v organickém pufrovaném roztoku obsahujícím protein, anorganické soli, červené barvivo a antimikrobiální látku. 10 ml rozpouštědla konjugátu Organický pufrovaný roztok obsahující anorganické soli, protein a antimikrobiální látku. 28 ml koncentrovaného promývacího pufru (X15) Organický pufrovaný roztok obsahující detergent, anorganické soli a antimikrobiální látku. 13 ml substrátu : substrát je tvořen stabilizovaným peroxidem a 3,3-5,5 - tetrametylbenzidinem. TMB je podle literatury považován za nekarcinogenní. Přesto však používejte osobní ochranné pomůcky, abyste zabránili přímé expozici. 13 ml zastavovacího roztoku 0,46 mol/l kyselina sírová. 5.2 ROZPOUŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A OPAKOVANÉ POUŽITÍ SOUČÁSTÍ KITU DakoCytomation C-peptid umožňuje testování až 86 sérií vzorků v období 8 týdnů. K zajištění optimálních funkčních charakteristik kitu je důležité, aby byly všechny rozpuštěné a nevyužité součásti kitu skladovány podle následujících pokynů Jamky mikrotitrační destičky potažené monoklonální protilátkou - Otevřete obal destičky naříznutím podél švu. Odlomte požadované množství mikrotitračních stripů a umístěte je do rámu. Používejte pouze kompletní stripy. Nepoužité mikrojamky vložte do uzavíratelného plastikového sáčku spolu s desikační látkou, pečlivě sáček uzavřete a skladujte při teplotě 2 8 C. Pokud jsou při skladování mikrojamek dodrženy doporučené postupy, mohou být používány po dobu až 8 týdnů od prvního otevření Kalibrátor 1 Připravený pro okamžité použití. Nepoužitý kalibrátor 1 skladujte při teplotě 2 8 C. Kalibrátor 1 může být při dodržení skladovacích podmínek používán po dobu až 8 týdnů od prvního otevření. 3/14

5 5.2.3 Kalibrátory 2 5 / / / Lyofilizované kalibrátory rozpusťte v 1 ml čerstvé destilované nebo deionizované vody. Po rozpuštění zátky odstraňte. Před použitím nechte roztoky po dobu minut při pokojové teplotě a lehce je zamíchejte. Rozpuštěné kalibrátory rozdělte na alikvotní části a skladujte ve vertikální poloze po dobu až pěti dnů při teplotě 2 8 C nebo až 8 týdnů při teplotě 20 C Koncentrát konjugátu a ředidlo konjugátu / Pro zředění smíchejte koncentrovaný kojugát (2,5 ml) s ředidlem konjugátu (10 ml). Toto množství postačuje pro 96 mikrojamek. Před použitím jemně zamíchejte. Konjugát v pracovní koncentraci skladujte při teplotě 2 8 C po dobu až 8 týdnů Koncentrovaný promývací pufr Dodává se 15x koncentrovaný. Promývací pufr o pracovní koncetraci připravte smícháním 1 dílu promývacího pufru se 14 díly čerstvé deionizované nebo destilované vody. Na 96 mikrojamek rozřeďte 28 ml koncentrovaného promývacího pufru s 392 ml deionizované nebo destilované vody. Získáte celkem 420 ml roztoku. Pracovní koncentraci promývacího pufru připravte podle potřeby v den použití. Nespotřebovaný koncentrát skladujte při teplotě 2-8 C. Nespotřebovaný pracovní roztok promývacího pufru neuchovávejte pro další použití (viz kapitola ) Roztok substrátu Připraveno k okamžitému použití. Nepoužitý substrát skladujte při teplotě 2 8 C a chraňte před světlem Zastavovací roztok Připraven k okamžitému použití. Nepoužité činidlo skladujte při teplotě 2 8 C. 6 DALŠÍ ČINIDLA 6.1 ČINIDLA Čerstvá deionizovaná nebo destilovaná voda k rozpuštění kalibrátorů 2 5 a přípravě pracovní koncentrace promývacího pufru. 6.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Následující produkty jsou určeny k použití se systémem DakoCytomation C-peptid. Pro získání dalších informací kontaktujte místní pobočku nebo distributora produktů společnosti DakoCytomation. Diabetes Immunoassay Control Set (kód No. S6247) slouží jako třístupňová kontrola používaná u imunoanalýz souvisejících s diabetem. 4/14

6 7 VYBAVENÍ Potřebné vybavení: Přesné pipety a jednorázové špičky nebo regulovatelné vícekanálové pipety a špičky k přenášení 25µL 250µL. Korýtka na činidla tvaru V. Stopky. Čistý savý papír (na který se mohou vyklepávat mikrotitrační jamky). Odměrný válec o objemu 500 ml. Třepačka mikrotitračních destiček. Pro získání informací o vhodnosti třepačky mikrotitračních destiček kontaktujte místní pobočku nebo distributora produktů společnosti DakoCytomation. Automatická promývačka destiček (volitelně) nebo jiné vhodné vybavení k promytí 8 mikrotitračních stripů (oddíl ). Spektrofotometr nebo čtečka destiček EIA schopná číst destičky s 96 mikrojamkami a stripy po 8 mikrojamkách při absorbanci 450 nm, s referenční vlnovou délkou nm. (Volitelné, oddíl 10.3, Odečítání výsledků testů). Pro tuto analýzu jsou k dispozici Poznámky k používání platné pro otevřené automatizované systémy. Kontaktujte místní pobočku společnosti DakoCytomation nebo svého distributora. 8 UPOZORNĚNÍ In vitro diagnostikum. Každá osoba provádějící analýzu za použití tohoto produktu musí být vyškolena v jeho použití a musí mít zkušenosti s laboratorními postupy. 8.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Zastavovacím roztokem je kyselina sírová o koncentraci 0,46 mol/l. Používejte ochranné oděvy a brýle k zamezení kontaktu s kůží a očima Klinické vzorky mohou obsahovat infekční agens, např. virus hepatitidy B a HIV. Se všemi vzorky, kalibrátory, kontrolami a materiály, které s nimi přijdou do kontaktu, by mělo být nakládano jako s potenciálně infekčními Ujistěte se, že všechny řezné ranky, odřeniny a kožní léze jsou vhodně chráněny a udělejte všechna opatření, abyste zabránili autoinokulaci nebo kontaktu se sliznicemi V určeném pracovním prostoru nejezte, nepijte, nekuřte, nepřipravujte ani neskladujte potraviny a neaplikujte kosmetické připravky Nepipetujte ústy Při manipulaci s klinickými vzorky používejte jednorázové rukavice a po skončení práce s potenciálně infekčním materiálem si vždy umyjte ruce Veškeré klinické vzorky a činidla zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 5/14

7 8.1.8 Bezpečnostní list je profesionálním uživatelům k dispozici na vyžádání. 8.2 TECHNICKÁ UPOZORNĚNÍ Žádná ze součástí systému nesmí být použita po uplynutí data expirace vytištěného na štítku. Nemíchejte různé šarže činidel Výsledek testu bude nepříznivě ovlivněn, pokud budou činidla nesprávně naředěna, modifikována nebo skladována za jiných podmínek, než je uvedeno v oddílu Zamezte kontaminaci činidel Zajistěte, aby nedošlo ke zkřížené kontaminaci mezi jednotlivými mikrojamkami. Je nezbytně nutné, aby monoklonální protilátka s navázaným enzymem nekontaminovala činidla nebo další vybavení. Pro rozdělování konjugátu používejte zvláštní pipetu a dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu s okrajem jamky nebo k jejímu potřísnění Konjugát zaschlý na okrajích mikrojamek může nepříznivě ovlivnit výsledek testu Všechno vybavení včetně promývaček a nástrojů k manipulaci s roztoky musí být prosto mikrobiální kontaminace, správně kalibrováno a udržováno podle instrukcí výrobce Nespotřebovaný pracovní roztok promývacího pufru neuchovávejte pro další použití. Pokud se nádoby na promývací pufr nepoužívají, je třeba je vymýt deionizovanou nebo destilovanou vodou a nechat vyschnout Mikrojamky nemohou být použity opakovaně Substát zbarvený modře ještě před aplikací do mikrojamek, nepoužívejte Chraňte substrát před světlem Doporučujeme, aby byly vzorky vyšetřovány duplicitně, dokud nedojte k zaběhnutí procesu analýzy Výsledky testů by měly být interpretovány v souvislosti s dostupnými epidemiologickými studiemi, klinickým stavem pacienta a dalšími diagnostickými postupy. 9 ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ Systém DakoCytomation C-peptid je určen pro použití s lidským sérem a plazmou. 9.1 SÉRUM Krev odebírejte venepunkcí do zkumavek bez dalších aditiv, nechejte ji zkoagulovat a pak oddělte sérum od buněk pomocí centrifugace. Vzorky je možné skladovat až 3 dny při teplotě 2 8 C nebo až 28 dnů při teplotě 20 C. Pokud je to nezbytné, alikvotně vzorky rozdělte, abyste zabránili opakovanému zmražování a rozmražování. Nerozmrazujte vzorky při teplotě vyšší než je teplota okolí. 9.2 PLAZMA Krev odebírejte venepunkcí do zkumavek obsahujících heparin nebo EDTA jako antikoagulační činidlo. Krev centrifugujte, oddělte plazmatickou frakci a skladujte po dobu až 3 dnů při teplotě 2 8 C nebo po dobu až 28 dnů při teplotě 20 C. Pokud je to nezbytné, alikvotně vzorky rozdělte, abyste zabránili opakovanému zmražování a rozmražování. Nerozmrazujte vzorky při teplotě vyšší než je teplota okolí. 6/14

8 10 POSTUP TESTU PŘED PROVÁDĚNÍM TESTU SI, PROSÍM PROSTUDUJTE ODDÍL 8.2, TECHNICKÁ OPATŘENÍ OBECNÉ POZNÁMKY Zajistěte, aby při každé analýze byly dodrženy stejné reakční časy a činidla byla přidávána ve stejné posloupnosti Do reakčního korýtka pipetujte jen tolik roztoku, kolik je nezbytné pro každou analýzu. Přebytečná činidla po použití nevracejte zpět do původní láhve POSTUP ANALÝZY POZNÁMKA: Protokol analýzy vyžaduje použití třepačky mikrotitračních destiček. Pro získání informací o vyhovujících třepačkách kontaktujte místní pobočku nebo distributora společnosti DakoCytomation Přidání kalibrátoru, vzorku a kontrolního činidla Umístěte potřebný počet mikrotitračních stripů do držáku mikrojamek, podle počtu potřebných stanovení. Do mikrojamek napipetujte 25 µl kalibrátoru, vzorku nebo kontrolního činidla. Pro kalibrátory použijte duplikované mikrojamky. Umístění vzorku každého pacienta na mikrotitrační destičce musí být zaznamenáno Přidání konjugátu Po aplikaci všech kalibrátorů, vzorků a kontrol přidejte 100 µl konjugátu do každé mikrojamky. Zamezte zkřížené kontaminaci mezi jednotlivými mikrojamkami První inkubace Umístěte mikrotitrační destičku do třepačky a inkubujte za třepání při teplotě C po dobu 60 minut Promývání mikrojamek Mikrojamky promývejte promývacím pufrem o pracovní koncentraci (oddíl 5.2.5). Promývací technika je pro výsledek testu rozhodující a měla by být provedena tak, aby bylo zajištěno úplné naplnění (s minimálně 250 µl promývacího pufru o pracovní koncentraci) a vyprázdnění mikrojamek. Nezbytné jsou tři promývací cykly, buď za použití manuální nebo automatické promývací techniky. Manuální promývání Pokud promýváte mikrojamky manuálně, odsajte nebo vyklepejte obsah mikrojamek a za použití čerstvě připraveného promývacího pufru zajistěte kompletní zaplnění a vyprázdnění mikrojamek. Mezi každým promýváním odklepejte všechen přebytečný promývací pufr z obrácených mikrojamek na čistý savý papír. Celý proces zopakujte dvakrát, mezi jednotlivými kroky destičku otočte, abyste začali z opačné strany (celkem 3 promývací cykly). Účinnost manuálního promývání je dále zajištěna, pokud je promývací pufr aplikován pod takovým úhlem, aby vytvořil v mikrojamkách vír. Po závěrečném promytí destičku otočte a oklepejte na savý papír, aby došlo k odstranění posledních zbytků promývacího pufru. Automatické promývání Automatické promývačky naprogramujte na provedení tří cyklů. Namáčecí kroky nejsou potřebné. Promývačky musejí být správně kalibrovány, aby bylo zajištěno úplné naplnění a vyprázdnění mikrojamek během každého promývání. Po závěrečném promytí destičku otočte a oklepejte na savý papír, aby byly odstraněny poslední zbytky promývacího pufru. 7/14

9 Přidání substrátu a druhá inkubace Přidejte 100 µl roztoku substrátu do každé mikrojamky. Umístěte mikrotitrační destičku do třepačky a třepejte po dobu 10 minut při teplotě C. Poznamka: Pokud používáte čtečku destiček s maximem absorbance 2,2 AU, snižte dobu inkubace substrátu na 7 minut Zastavení reakce Do každé mikrojamky přidejte 100 µl zastavovacího roztoku tak, aby byl dodržen u každého stripu tentýž časový interval, jak je popsáno v oddílu Zajistěte důkladné promíchání obsahu jamek ODEČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ TESTU FOTOMETRICKÉ ODEČÍTÁNÍ Fotometrické odečtení mikrotitrační destičky musí být provedeno do 30 minut od aplikace zastavovacího roztoku. Do odečtení chraňte destičku před světlem. Promíchejte obsah mikrojamek a odečtěte absorbanci u každé jamky za použití vhodného spektrofotometru nebo EIA čtečky destiček při 450 nm. Ujistěte se, že dna mikrojamek jsou před odečtením čistá, a zkontrolujte, zda se v nich nenachází cizí materiál. Čtečka by měla být před odečtením destičky kalibrována na vzduch (tj bez destičky v zařízení). Pokud spektrofotometr umožňuje použití referenční vlnové délky ( nm), mělo by být provedeno čtení obou vlnových délek, protože to vyloučí každý možný nesoulad způsobený odchylkami, jako např. nečistotou nebo skvrnami na optickém povrchu mikrojamek SOUHRNNÉ INFORMACE O PROTOKOLU ANALÝZY DAKOCYTOMATION C-PEPTID Zajistěte, aby všechna činidla dosáhla před použitím pokojové teploty (15 30 C). Přidejte 25 µl vzorku nebo kalibrátoru Přidejte 100 µl konjugátu Promyjte (3x) Inkubujte po dobu 60 minut za stálého třepání při teplotě C Přidejte 100 µl substrátu Přidejte 100 µl zastavovacího roztoku Inkubujte po dobu 10 minut za stálého třepání při teplotě C Odečtěte absorbanci při 450 nm 8/14

10 11 VÝPOČTY A VÝSLEDKY Výsledky vzorků pacientů jsou odečteny z kalibrační křivky konstruované manuálně nebo počítačem AUTOMATICKÉ VÝPOČTY Prostudujte manuál čtečky destiček. Získanou absorbanci zaneste do grafu proti koncentraci C-peptidu v použitém kalibrátoru. Při konstrukci kalibrační křivky, ze které jsou odečítány výsledky pacientů, je doporučeno použít 4 parametrů. Vzhledem k charakteru čtyřparametrické konstrukce může být nezbytné definovat hodnotu kalibrátoru 1 jako 0,001. Tím je zajištěn průběh křivky se zachycením všech dat. Pro získání dalších podrobností prosím kontaktujte místní pobočku nebo distributora společnosti DakoCytomation MANUALNÍ VÝPOČTY Výsledky mohou být počítány manuálně za použití grafického papíru. Zaneste koncentraci C-peptidu na osu x v lineárním měřítku proti hodnotě absorbance na ose y. Zkonstruujte kalibrační křivku a použijte ji ke stanovení koncentrace C-peptidu ve vzorcích pacientů TYPICKÁ KALIBRAČNÍ KŘIVKA Schéma 1: Typická kalibrační křivka C-peptidu (ng/ml) Absorbance (Au) Koncentrace C-peptidu (ng/ml) Poznamka: Tento graf je pouze ilustrační a neslouží ke stanovení výsledků. 9/14

11 11.4 ŘEDĚNÍ VYSOCE KONCENTROVANÝCH VZORKŮ Vzorky s očekávanou koncentrací C-peptidu vyšší než nejvyšší kalibrátor rozřeďte před analýzou kalibrátorem 1 v poměru 1:4 (v/v). 12 OMEZENÍ VÝKONNOSTI 12.1 INTERFERENCE Klinická hodnocení ukazují, že vysoké koncentrace lipidů nebo bilirubinu ve vzorcích neinterferují s analýzou C-peptidu. Nebyly zaznamenány žádné interference s revmatoidním faktorem ani s heterofilními protilátkami HEMOLÝZA Výrazně hemolytické vzorky pro analýzu nepoužívejte, protože mohou vést k nižším detekovaným hodnotám "HOOK EFEKT" ODPOVÍDAJÍCÍ VYSOKÝM DÁVKÁM U systému s dvoumístnou imunoanalýzou může být reakční křivka při extrémně vysoké analytické koncentraci obrácena. U analýzy C-peptidu se tento efekt projevuje při koncentraci C-peptidu vyšší než 120 ng/ml ( pmol/l) SÉRUM A PLAZMA Použita může být jak plazma, tak i sérum. Během klinického hodnocení nebyly nalezeny klinicky významné rozdíly při měření C-peptidu ve vzorcích séra a plazmy. Jako antikoagulační činidlo může být použit jak heparin, tak EDTA PROINZULÍN AND PROINZULÍNOVÉ KOMPLEXY I když molární koncentrace cirkulujícího C-peptidu až 50krát převyšují koncentraci proinzulínu, mohou vzorky se zvýšenou hladinou proinzulínu vést ke zvýšené detekované hladině C-peptidu (oddíl ). Přítomnost cirkulujících komplexů anti-inzulínových protilátek s proinzulínem mohou také interferovat s analýzou. V takových případech doporučujeme, aby byly hladiny C-peptidu měřeny po předchozí precipitaci polyetylenglykolem (PEG) LEDVINOVÁ NEDOSTATEČNOST Pacienti se závažnou ledvinovou nedostatečností mohou mít abnormálně vysoké hladiny C-peptidu, protože ledviny jsou hlavním místem jeho metabolizmu FORENZNÍ VYUŽITÍ Analýza C-peptidu neslouží k forenzním účelům a nebyla uznána platnou u postmortálních vzorků. 10/14

12 13 OČEKÁVANÉ HODNOTY Doporučujeme každé laboratoři, aby si stanovila vlastní referenční intervaly. Referenční intervaly se mohou mezi jednotlivými metodami významně lišit. Nepoužívejte referenční interval stanovený pro jinou metodu. 14 CHARAKTERISTIKY VÝKONNOSTI Údaje prezentované v tomto oddíle byly získány při nezávislých klinických hodnoceních a/nebo byly poskytnuty společností DakoCytomation Ltd PŘESNOST Přesnost v rámci analýzy (intra assay) Tři soubory vzorků pacientů pokrývajících rozsah analýzy byly testovány 24-krát na jedné destičce. Soubor n Průměr SD (ng/ml) Průměr SD (pmol/l) CV (%) ,55 0, ,3 2, ,6 0, ,3 3, ,2 0, ,0 3, Přesnost mezi analýzami (inter assay) Tři soubory vzorků pacientů pokrývající rozsah analýzy byly testovány 10 analýzami. Soubor n Průměr SD (ng/ml) Průměr SD (pmol/l) CV (%) ,77 0, ,4 4, ,4 0, ,0 1, ,1 0, ,8 3, Detekční limit (Citlivost) Detekční limit byl stanoven při 2 analýzách testováním 20 replikovaných vzorků nulového kalibrátoru. Průměrná získaná hodnota odpovídá 2,5 násobku standardní odchylky průměrného signálu kalibrátoru 1. Detekční limit: 0,09 ng/ml (30 pmol/l) 11/14

13 14.2 PŘESNOST Linearita Vzorky tří pacientů (plazma s přídavkem heparinu) s vysokou analytickou koncentrací byly ředěny kalibrátorem Výtěžnost Vzorek Faktor ředění Výsledek (ng/ml) Zjištěná/Očekávaná (%) 1 neředěný 1:2 1:4 2 neředěný 1:2 1:4 3 neředěný 1:2 1:4 Tři směsné vzorky plazmy s nízkou analytickou koncentrací byly obohaceny různými koncentracemi C-peptidu a výtěžnost byla vypočítána v procentech. 7,6 3,8 2,0 8,0 4,1 2,1 8,1 4,1 2, Dodaný C-peptid (ng/ml) Směsný vzorek 1 Směsný vzorek 1 + 1,9 Směsný vzorek 1 + 4,3 Směsný vzorek 1+ 7,8 Směsný vzorek 2 Směsný vzorek 2 + 1,9 Směsný vzorek 2 + 4,3 Směsný vzorek 2 + 7,8 Výsledek (ng/ml) 2,4 4,3 6,7 9,7 1,9 3,6 5,9 9,5 Výtěžnost (%) Směsný vzorek 3 Směsný vzorek 3 + 1,9 Směsný vzorek 3 + 4,3 Směsný vzorek 3 + 7,8 1,5 3,5 6,0 9, /14

14 Zkřížená reaktivita Specifičnost analýzy byla hodnocena sledováním zkřížené reaktivity se strukturálně podobnými peptidy a hormony. Zkřížená reaktivita (%) byla vypočítána z množství C-peptidu a množství zkříženého reaktantu vykazujícího při analýze stejný signál. Analýza Zkřížená reaktivita (%) Intaktní lidský proinzulín (biosyntetický) proinzulín rozštěpený mezi AK lidský inzulín * * Inzulín v koncentraci pmol/l byl pod detekčním limitem analýzy C-peptidu. Koncentrace intaktních nebo rozštěpených proinzulínů nalačno tvoří obvykle jen 1 2% koncentrace C-peptidu. Zkřížená reaktivita těchto molekul proto není klinicky signifikantní. 13/14

15 15 LITERATURA 1. Haibach H, Dix J & Shah J (1987). Homicide by insulin administration. Journal of Forensic Sciences, 32: 1, Heding LG (1975). Radioimmunological determination of human C-peptide in serum. Diabetologia, 11: Hanning I, Home PD & Alberti KGMM (1985). Measurement of free insulin concentrations: the influence of the timing of extraction of insulin antibodies. Diabetologia, 28: /14

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě

Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Testosteron ELISA test pro kvantitativní stanovení testosteronu v lidském séru nebo plazmě Obj. číslo: 55010 96 testů kompletní souprava Účel použití Testosteron (17ß-hydroxy-4-androsten-3-on) je C 19

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA

LABOSERV s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno. TBE Virus IgM ELISA TBE Virus IgM ELISA ELISA test pro kvantitativní stanovení obsahu IgM protilátek proti viru TBE v lidském krevním séru nebo plasmě Pouze pro diagnostické použití in vitro. Katalogové číslo výrobku: TICM0440

Více

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351

ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 ELISA-VIDITEST EDUCO Vitamin OD-351 Návod k použití soupravy VÝROBCE: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice, Česká Republika, tel.: +420 261 090 565, 1. NÁZEV SOUPRAVY: ELISA-VIDITEST

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3705

AESKULISA. Objednací kód: 3705 AESKULISA AMA-M2-G Objednací kód: 3705 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití

MASTABLOT BORRELIA. Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy. Návod na použití ABLOT BORRELIA Western Blot pro detekci IgG / IgM protilátek proti Boreliím ze séra a plazmy Pouze pro in vitro diagnostiku Návod na použití Test Kód Kit pro ABLOT BORRELIA IgG 665101 8 testů ABLOT BORRELIA

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3704

AESKULISA. Objednací kód: 3704 AESKULISA SLA/LP Objednací kód: 3704 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Borrelia-M. Objednací kód: 3803. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Borrelia-M Objednací kód: 3803 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531

Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 Syphilis Total Ab 1 destička- 96 72530 5 destiček- 480 72531 SOUPRAVY PRO KVALITATIVNÍ DETEKCI PROTILÁTEK NA TREPONEMA PALLIDUM V LIDSKÉM SÉRU NEBO PLAZMĚ ZA POUŽITÍ IMUNOLOGICKÉHO TESTU 883679-2014/11

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. www.geneproof.com. GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250. In vitro diagnostický zdravotnický prostředek PŘÍBALOVÁ INFORMACE GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit IDNA050 IDNA250 In vitro diagnostický zdravotnický prostředek Souprava je vyrobena v souladu s evropskou Směrnicí Rady 98/79/ES jako in vitro

Více

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL

ST AIA-PACK OVCA ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DODÁVANÝ MATERIÁL EU rev. OVCA-011011 Upozornění: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. ÚČEL POUŽITÍ ST AIA-PACK OVCA ST AIA-PACK OVCA je určen

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kód K8012 5. vydání Souprava obsahuje činidla postačující na 400 600 testů. Pro přístroje Dako Autostainer/Autostainer Plus. Volitelná

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Návod k použití IVD Bacterial Test Standard Standard pro kalibraci hmotnostního spektrometru s typickým profilem peptidů a proteinů Escherichia coli DH5 alfa a dalšími proteiny. Pro použití při hmotnostní

Více

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí):

Popis N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) (Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a antikráličí): N-Histofine Simple Stain MAX PO (MULTI) Univerzální imuno-peroxidázový polymer, anti-myší a anti-králičí N-Histofine imunohistochemické barvicí reagens Skladovat při 2-8 C 1. ÚVOD Firma Nichirei vyvinula

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1

LABOSERV s.r.o. ELISA HEV IgM Stránka 1 Doc.: INS EVM.CE Strana 1 ze 6 Verze.: 08/02MS HEV IgM A. POUŽITÍ Enzymatický imunologický test (ELISA) pro detekci IgM protilátek proti viru hepatitidy E v krevní plazmě a krevním séru. Souprava může

Více

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Cathepsin-G. Objednací kód: 3306. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA Cathepsin-G Objednací kód: 3306 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S)

G7 HSi Elution Buffer No. 1 (S) No. 2 (S) No. 3 (S) 1/13 2/13 Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G7 EU rev. G7S-01010 Bezpečnostní opatření K vaší ochraně anebo k ochraně vašeho majetku před možným poškozením a k zajištění osobní bezpečnosti si před

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500

Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11. pro analyzátor DIRUI H-500 Příbalový leták močových proužků DIRUI H-8,10,11 pro analyzátor DIRUI H-500 Rev: 01/2009 MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092, 572 01 POLIČKA Říčany u Prahy, 1.SčV Kolovratská 1476, 251 01 IČO: 64254577 DIČ:

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika

LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika Pod Cihelnou 6 161 00 Praha 6 tel: 233 313 578, fax: 233 313 582 email: asco@ascomed.cz www.ascomed.cz 1. Kultivace lymfocytů LIDSKÁ CYTOGENETIKA Laboratorní diagnostika 1.1 Úvod Karyotypizace lidských

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

2- INDIKACE PRO POUŽITÍ

2- INDIKACE PRO POUŽITÍ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 destička 96 62794 Platelia Aspergillus Ag je imunoenzymatický test pomocí sendvičové mikrodestičky pro zjištění antigenu galaktomananu Aspergillus ve vzorcích tekutiny bronchoalveolární

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití

pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Nádobka pro kalibraci a justování vlhkosti MD046 pro použití k vlhkostním loggerům typových řad Lxxxx, Sxxxx a Rxxxx, commeterům C3121 a D3121 a snímačům řady Txxxx, NHxxx a HGxxx Návod k použití Návod

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

AIA-PACK RBC FOLATE DODÁVANÝ MATERIÁL MATERIÁL POTŘEBNÝ, NEDODÁVANÝ NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ

AIA-PACK RBC FOLATE DODÁVANÝ MATERIÁL MATERIÁL POTŘEBNÝ, NEDODÁVANÝ NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIP STANOVENÍ EU rev. RBC-010510 Pozor: Tento návod k použití je v souladu se směrnicí IVD 98/79/ES a je určen pro zákazníky z členských států Evropské unie. AIA-PACK RBC FOLATE Pro kvantitativní měření folát v červených

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

OPALESCENCE PF 10%, PF 16%

OPALESCENCE PF 10%, PF 16% NÁVOD K POUŽITÍ OPALESCENCE PF 10%, PF 16% Podle instrukcí stomatologa naneste plynulou linku gelu dovnitř nosiče tak, aby po nasazení nosiče byl gel v kontaktu s přední plochou povrchu zubu. Linku gelu

Více

PROTOKOL WESTERN BLOT

PROTOKOL WESTERN BLOT WESTERN BLOT 1. PŘÍPRAVA ELEKTROFORETICKÉ APARATURY Saponátem a vodou se důkladně umyjí skla, plastové vložky a hřebínek, poté se důkladně opláchnou deionizovanou/destilovanou vodou a etanolem a nechají

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN

JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN BEZPEČNOSTNÍ LIST JUPOL LATEX MAT JUPOL LATEX POLMAT JUPOL LATEX SATEN Strana 1/5 Datum vydání/revize 01. 02. 2005 1. IDENTIFIKACE VÝROBKU, VÝROBCE, DISTRIBUTOR A DOVOZCE Obchodní název přípravku: Technický

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

HE4 EIA. Prod. No. 404-10. 2008-09 Pro 96 stanovení

HE4 EIA. Prod. No. 404-10. 2008-09 Pro 96 stanovení HE4 EIA Prod. No. 404-10 Návod k použití Enzymoimunometrická souprava 2008-09 Pro 96 stanovení POUŽITÍ HE4 EIA je enzymoimunometrická souprava určená pro kvantitativní stanovení HE4 v lidském séru. Souprava

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

Kortizol, ACTH. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Kortizol, ACTH Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division ACTH: biochemie a fyziologie Hormon peptidové povahy, 39 AMK Produkován předním lalokem hypofýzy Cirkadiánní rytmus nejvyšší koncentrace v

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

MASTAFLUOR TM Combi-3

MASTAFLUOR TM Combi-3 MASTAFLUOR TM Combi-3 Imunofluorescenční test na detekci protilátek na krysích tkáňových řezech žaludku / jater / ledvin Návod k použití Pouze pro in vitro diagnostiku MASTAFLUOR TM Combi-3 (ANA, AMA,

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Český 112-PKS-VPCZ/010512

CMV-IgA-ELA Test PKS medac. Český 112-PKS-VPCZ/010512 CMVIgAELA Test PKS medac Český 0123 112PKSVPCZ/010512 VÝROBCE: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg MARKETING: medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

Bezpečnostní list GOËMAR BM 86. Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 Datum přepracování: 1.8. 2005

Bezpečnostní list GOËMAR BM 86. Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 Datum přepracování: 1.8. 2005 Datum vyhotovení: 15.1. 2003 Strana:1 z 5 1. Identifikace látky / přípravku a dovozce / výrobce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku : tekuté hnojivo se stopovými prvky Obchodní název :

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce. Destička s 8jamkovými stripy (TB.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce. Destička s 8jamkovými stripy (TB. Test pro diagnostiku tuberkulózní infekce Destička s 8jamkovými stripy (TB.300) PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-TB8-IVD-CZ-V7 T-SPOT.TB8 Destička s 8jamkovými stripy (TB.300) Obsah

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1

POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 POSTUP PRO VALIDACI/VERIFIKACI METODY 1 Před zavedením nové analytické metody do rutinního laboratorního provozu je třeba prověřit, že její charakteristiky splňují požadavky na ní kladené a validovat ji.

Více

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck

Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck NÁVOD K PROVEDENÍ PRAKTICKÉHO CVIČENÍ Stanovení základních parametrů ve vodách Stanovení kvality vody pomocí kompaktní laboratoře Aquamerck Princip Kompaktní laboratoř Aquamerck je vhodná zejména na rychlé

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST LC 102 A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podnik BEZPEČNOSTNÍ LIST 1.1. Identifikátor výrobky Látka / směs: Kyselý vodný roztok Číslo 1.2. Příslušná určená použití směsi Příslušná určená použití

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích

Filozofie validace. Je validace potřebná? Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání v oblasti forenzní genetiky reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0080 Mezinárodní doporučení pro provádění validací ve forenzně genetických laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Bona Čistič zahradního nábytku Garden Furniture Cleaner (WM 7401)

Bona Čistič zahradního nábytku Garden Furniture Cleaner (WM 7401) strana 1(6) 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1 Obchodní název přípravku: Další názvy přípravku: - 1.2 Použití přípravku: Čistící prostředek na zahradní nábytek 1.3 Identifikace: výrobce: distributora:

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls119389/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LEUCO-SCINTkit Kit pro přípravu radiofarmaka. Léčivá látka: Exametazimum (HM-PAO)

Více