Znalecký posudek číslo 1506/275/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek číslo 1506/275/2007"

Transkript

1 Znalecký posudek číslo 1506/275/2007 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rekreačního objektu na pozemku parc.č. 3406/28 (nezapsaného na listu vlastnictví) a pozemků parc.č. 3406/28, 3407/18 a parc.č. 3408/172 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště, zapsáno na listu vlastnictví č Objednatel : Účel posudku : Exekutorský úřad Brno venkov Mgr. Petr Kocián, soudní exekutor se sídlem v IBC Příkop 6 sekce B, IV. poschodí Brno Stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. na základě usnesení č.j.: 37Ex 3272/05-6 Oceněno ke dni : Posudek vypracoval : Ing. Tomáš Chalupa znalec a certifikovaný odhadce Jírovcova Brno tel.: tel./fax: Tento posudek obsahuje 20 stran bez příloh a objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Brno,

2 OBSAH : Zadání strana 1. Nález 3 2. Posudek ocenění nemovitostí Věcná hodnota nemovitostí Výnosová hodnota nemovitostí Srovnávací metoda ocenění nemovitostí Pozemky Rekreační objekt Stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí a vyhodnocení rizik 18 Přílohy Příloha 1 Letecký snímek Příloha 2 Mapa s umístěním oceňovaných nemovitostí Příloha 3 Fotodokumentace Příloha 4 Výpis z katastru nemovitostí (LV č. 4826) Příloha 5 Kopie katastrální mapy Příloha 6 Srovnatelné pozemky zahrada Příloha 7 Srovnatelné pozemky orná půda Příloha 8 Srovnatelné rekreační objekty Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 2

3 1. NÁLEZ 1.1. PODKLADY PRO OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Pro vypracování ocenění nemovitostí byly použity následující podklady : 1.a.: 1.b.: 1.c.: Výpis z katastru nemovitostí, LV č. 4826, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, vyhotovený dne dálkovým přístupem, řízení PÚ: 12317/ Kopie katastrální mapy pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště v měřítku 1 : ze dne , mapový list č. Uherské Hradiště 4-3/32, řízení PÚ: 12319/ Vlastní databáze nemovitostí a databáze spolupracujících znalců. 1.d.: Místní šetření provedené zhotovitelem ocenění Ing. Tomášem Chalupou dne e.: Mapa obce a okolí. 1.f.: Vyhláška MF č. 540/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb., č. 640/2004 Sb., 617/2006 Sb. a 76/2007 Sb. 1.g.: Informace a sdělení získaná na místním šetření od paní Jany Hastíkové (pracovnice městského úřadu Kunovice, tel.: ) a paní Ireny Koutné a pana Jana Blažka (pracovníků stavebného odboru, tel.: ). 1.h.: Fotodokumentace pořízená při místním šetření dne ch.: Informace a sdělení získaná z místních realitních kanceláří, realitních novin a internetového serveru ( Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 3

4 2. POSUDEK OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Definice: Obecná (obvyklá, tržní) cena je cena, za kterou by bylo možno za konkrétní věc jako předmět prodeje a koupě v rozhodné době a místě dosáhnout. V zákonu o cenách je tato cena nazvána cenou obvyklou. Znalecký úkol, účel ocenění Předmětem ocenění je rekreační objekt nacházející se na pozemku parc.č. 3406/28 (nezapsaný na žádném listu vlastnictví) a pozemky parc.č. 3406/28, 3407/18 a 3408/172 zapsány na listu vlastnictví č. 4826, vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště. Úkolem znalce je zpracovat znalecký posudek o obvyklé hodnotě nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. a to rekreačního objektu (nezapsaného na LV) a dále nemovitostí zapsaných na LV č pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště ze dne a to k datu místního šetření, tj. k Informace o nemovitosti Vlastník Pavlík Pavel (681201/1349), V Humnech 1405, Kunovice LV č Katastrální území Kunovice u Uherského Hradiště (kód ) Obec, okres Kunovice (550744), Uherské Hradiště (CZ0722) Vlastnictví stavby Část obce, č.e., způsob využití, parc.číslo, výměra, druh - Vlastnictví pozemku Parc.číslo, výměra, druh 3406/28, 2168 m 2, zahrada 3407/18, 25 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace 3408/172, 1184 m 2, orná půda Ochrana Parc.č. 3406/28 zemědělský půdní fond (BPEJ výměra 323, BPEJ výměra 1845) Parc.č. 3408/172 zemědělský půdní fond (BPEJ výměra 588, BPEJ výměra 596) Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitostí bylo provedeno na základě sdělení a listinných podkladů poskytnutých objednatelem posudku a na základě výsledků místního šetření provedeného na místě samém dne za účasti znalce. Informace o objektu byly získány při místním šetření od paní Jany Hastíkové (pracovnice městského úřadu Kunovice, tel.: ) a paní Ireny Koutné a pana Jana Blažka (pracovníků stavebního odbodu Kunovice, tel.: ). Objekt nebyl znalci při místním šetření zpřístupněn. Výměry objektu použité ve výpočtu byly zjištěny z informací zjištěných na místě samém a zaměřením při místním šetření. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 4

5 Nájemní smlouva Na základě informací získaných od objednatele posudku není na výše uvedených nemovitostech k datu ocenění uzavřena žádná nájemní smlouva. Nemovitosti dle získaných informací užívá vlastník. Věcná břemena a jiná omezení vlastnictví V současné době na výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště v oddíle C - omezení vlastnického práva jsou zapsána zástavní práva soudcovská, nařízení exekuce a exekuční příkazy k prodeji nemovitostí (viz příloha č. 4 LV č. 4826). Na omezení uvedená v oddíle C, tj. na zástavní práva soudcovská, nařízení exekuce a exekuční příkazy k prodeji nemovitostí není při tomto ocenění brán zřetel. Majetkoprávní vztahy Zpracovateli nebyly známy žádné další okolnosti, které by mohly ovlivnit ocenění rekreačního objektu na pozemku parc.č. 3406/28 a nemovitostí zapsaných na LV č se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště. Obecné předpoklady a omezující podmínky provedeného ocenění Zpracovatel prohlašuje, že toto ocenění rekreačního objektu na parc.č. 3406/28 (nezapsaného na žádném listu vlastnictví) a nemovitostí zapsaných na LV č se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště bylo vypracováno v souladu s následujícími předpoklady a omezujícími podmínkami: a) Zpracovatel ocenění zohledňuje všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté výsledné hodnoty. b) Zpracovatel neručí za předložené doklady a poskytnuté informace a nenese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací. c) Zpracovatel vychází z toho, že informace získané z klientem předložených podkladů pro zpracovaní ocenění jsou věrohodné a správné a nebyly tudíž z hlediska jejich přesnosti a úplnosti ověřovány. Zpracovatel vyhotovil ocenění podle podmínek trhu v době jeho zpracování a neodpovídá za případné změny v podmínkách trhu, ke kterým by došlo po předání ocenění. Zpracované ocenění respektuje podmínky daného případu a bylo provedeno za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb.. Celkový popis nemovitostí Oceňované nemovitosti rekreační objekt na parc.č. 3406/28 a pozemky parc.č. 3406/28, 3407/18 a 3408/172 se nachází v oplocené zahrádkářské kolonii na konci k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, po pravé straně komunikace vedoucí směrem na obec Hluk. Nemovitosti jsou umístěny za bytovými domy Nový Dvůr a dále v blízkosti vodojemu, před vepřínem. Předmětem ocenění jsou pozemky parc.č. 3406/28, 3407/18 a 3408/172 a rekreační objekt postavený na pozemku parc.č. 3406/28, který není zapsán na žádném listu vlastnictví. Jedná se o podsklepený, jednopodlažní objekt se sedlovou střechou a vestavěným podkrovím. Rekreační objekt obklopuje zahrada na pozemku parc.č. 3406/28, na které je z části umístěn vinohrad a nad zahradou je umístěn pozemek parc.č. 3407/18, který slouží jako část přístupové cesty ke všem zahradám v oplocené části zahrádkářské kolonie. Přístup k hlavní bráně a k pozemkům je přes pozemky jiných vlastníků, po částečně zpevněné panelové cestě z hlavní komunikace. Pozemek parc.č. 3408/172 leží u hlavní Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 5

6 komunikace vedoucí na obec Hluk a není zahrnut do oplocené kolonie. K datu místního šetření byl pozemek zatravněn. Nemovitosti jsou tedy tvořeny rekreačním objektem nacházejícím se na pozemku parc.č. 3406/28 (není zapsán v Katastru nemovitostí) a pozemky parc.č. 3406/28, 3407/18 a 3408/172. Pozemek parc.č. 3406/28 je svažitý, pozemky parc.č. 3407/18 a 3408/172 jsou mírně svažité s možností napojení na IS elektroinstalaci. Rozdělení oceňovaných objektů 1. Rekreační objekt na pozemku parc.č. 3406/28, 2. Pozemky parc.č. 3406/28, 3407/18, 3408/172. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 6

7 2.1. VĚCNÁ HODNOTA NEMOVITOSTÍ Definice: Věcná hodnota (též substanční hodnota, dle právního názvosloví cena časová) je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení, odpovídající průměrně opotřebené věci stejného stáří a přiměřené intenzity užívání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Označujeme časovou cenu CČ, věcná hodnota HV Rekreační objekt na pozemku parc.č. 3406/ Popis Jedná se o podsklepený jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, vestavěným podkrovím a je osazen ve svažitém terénu. Objekt není zapsán na žádném LV a není veden v Katastru nemovitostí ani na jiném úřadě. Stavebně konstrukční charakteristika: Základové konstrukce jsou betonové, svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha objektu je sedlová, krytinou je plech. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné. Okna jsou kryta dřevěnými okenicemi, dveře jsou plechové a dřevěné. Vytápění je řešeno kotlem na tuhá paliva, objekt je napojen na elektroinstalaci, voda je z vlastní studny umístěné v blízkosti chaty Výměry pro ocenění Pro výpočet věcné hodnoty nemovitosti je výchozí reprodukční cena kalkulována přes kapacitu celkového obestavěného prostoru objektu. Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 4,03*6,44 = 25,95 m 2 1.NP: 3,08*5,33 = 16,42 m 2 Podkroví: 3,08*5,33 = 16,42 m 2 Obestavěný prostor: 1.PP: (4,03*6,44)*(1,70) = 44,12 m 3 1.NP: (3,08*5,33)*(2,41) = 39,57 m 3 Podkroví se zastřešením: (3,08*5,33)*2,67/2 = 21,92 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 105,61 m Stáří a opotřebení Stáří rekreačního objektu bylo určeno odborným odhadem na 20 roků. Celkový stavebně technický stav objektu je dobrý. Opotřebení je určeno odborným odhadem na 20 % Výpočet časové ceny Výchozí cena objektu se zjistí vynásobením počtu m 3 celkového obestavěného prostoru objektu jednotkovou cenou za 1 m 3, ve které jsou již zahrnuty vedlejší rozpočtové náklady, stejně tak i náklady za vedlejší stavby, jako např. přípojky, atd.. Jednotková cena byla stanovena s odvoláním na informace od předních stavebních a developerských firem působících na českém stavebním trhu a na databázi zhotovitele ocenění. Bylo uvažováno Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 7

8 materiálně konstrukční řešení oceňovaných staveb a tedy i standard provedení, stejně tak i daná lokalita, která bezprostředně souvisí s vedlejšími rozpočtovými náklady. Objektu byla přiřazena jednotková cena 2 500,- Kč/m 3 obestavěného prostoru Obestavěný prostor činí 105,61 m 3 Výchozí reprodukční cena 3 000,- Kč 105,61 m 3 = ,- Kč Odpočet opotřebení 20 % = ,- Kč Součet = ,- Kč Časová cena, CČ ,- Kč Věcná hodnota celkem Rekreační objekt Celkem HV po zaokrouhlení ,- Kč ,- Kč Tato částka reprezentuje hodnotu stavby bez pozemku. Věcná hodnota oceňovaných nemovitostí ke dni ocenění činí po zaokrouhlení ,- Kč (slovy: dvěstějedenácttisícdvěstě korun českých). Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 8

9 2.2. VÝNOSOVÁ HODNOTA NEMOVITOSTÍ Definice: Výnosová hodnota (též kapitalizovaná míra zisku) je jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti. Stanoví se z dosaženého (resp. při dobrém hospodaření v daném místě a čase dosažitelného) ročního nájemného, sníženého o roční náklady na provoz. Komentář k výpočtu příjmu z nájemného : V současné době není dle informací získaných od objednatele posudku na výše uvedených nemovitostech k datu ocenění uzavřena žádná nájemní smlouva. Nemovitosti užívá vlastník. Vzhledem k charakteru oceňovaných nemovitostí nebyla tato metoda pro stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. použita. Výnosová metoda nemá v daném případě dostatečnou vypovídající schopnost. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 9

10 2.3. SROVNÁVACÍ METODA OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ Definice: Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady hledisek, jako např.: druhu a účelu věci, koncepce a technických parametrů, kvality provedení, opravitelnosti apod Pozemek parc.č. 3406/ Popis Na oceňovaném pozemku je postaven rekreační objekt, který není zapsán v Katastru nemovitostí a na části je umístěna vinice. V platném územním plánu z června 2002 je pozemek veden jako pozemek pro individuální rekreaci. Předmětný pozemek leží v oplocené zahrádkářské kolonii a je přístupný přes pozemek parc.č. 3407/18 a přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek je svažitý a je napojen na elektroinstalaci. Na pozemku se nachází studna Výměry Jedná se o pozemek zapsaný na LV č pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště a je předmětem ocenění. Předmětem ocenění je pozemek: Parc.č. Výměra v m / Celková plocha pozemku dle výpisu z Katastru nemovitostí činí celkem m Výpočet obecné hodnoty pozemku Jako srovnatelné transakce jsem uvažoval prodeje a předpokládané prodeje pozemků, které jsou s předmětným zadáním srovnatelné, převážně s ohledem na druh lokality, výměru a dané využití. Jako porovnávací parametry byly zvoleny dosažené prodejní nebo předpokládané prodejní ceny a to porovnání jako celku. Za podobné vhodné prodeje nebo předpokládané prodeje lze uvést následující porovnání: Č. Lokalita Oceň. objekt Zjištění ceny přímým porovnáním pozemků - list 1 velikost pozemku m 2 Způsob využití Kunovice zahrada 1 Uherský Brod 998 zahrada 2 Podolí zemědělská půda 3 Uherský Ostroh zahrada 4 Ostrožská Nová Ves zahrada Vlastnosti pozemek je svažitý, využívaný jako zahrada, na části je umístěna vinice a na pozemku stojí rekreační objekt, jinak jsou zatravněné zahrada se nachází v zahrádkářské kolonii, z jedné strany je pozemek oplocený, vhodný pro stavbu rekreační chaty, orientovaný je na jih, je osázený ovocnými stromy jedná se o rovinatý pozemek, který slouží jako zahrada a je možné ho využít i k rekreaci, přes část pozemku protéká říčka Olšava jedná se o zahradu, na které jsou vysázeny třešně a jabloně a je na ní umístěn zahradní domek a studna, pozemek je vhodný i k rekreaci mírně svažitý pozemek, který slouží jako zahrada, na části je umístěna vinice, ovocné stromy a chatka, možné využívat i k rekreaci Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 10

11 5 Osvětimany 988 zahrada 6 Zlechov zahrada pozemek vhodný k užívání jako zahrada nebo pro výstavbu rekreační chaty, je mírně svažitý, zatravněný bez trvalých porostů svažitý pozemek umístěný v blízkosti silnice E50, vhodný jako zahrada, sad, vinice nebo pole Č. Kč / m 2 Koef. redukce na pramen ceny Zjištění ceny přímým porovnáním pozemků - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč / m 2 K1 K2 K5 K6 poloha velikost jiné úvaha znalce KC (1-4) Cena oceň objektu. Kč / m , ,99 0,97 1,00 1,00 0, , ,98 0,98 0,99 1,01 0, , ,99 0,99 1,00 1,00 0, , ,99 0,98 1,00 1,00 0, , ,98 0,97 0,99 1,01 0, , ,97 0,98 0,98 0,99 0,92 50 Celkem jednotková cena - průměr Kč / m 2 84 Minimum Kč / m 2 50 Maximum Kč / m Výměra oceňovaného pozemku m Pozn.: V uvedeném přehledu jsou z dostupné databáze vybrány srovnatelné pozemky a to z nabídky prodej. Zpracovatel zde vychází z úvahy, že se nebude realizovat nabízená částka v plné výši korekční koeficient je stanoven na základě interního rozboru ve výši 1,00-0,80 (navrženo 0,90). Podrobný popis viz. příloha č. 6 znaleckého posudku. Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že dané pozemky v dané lokalitě a v daném čase jsou obchodovatelné v rozmezí 50,- Kč/m 2 až 125,- Kč/m 2. Vzhledem k poloze, umístění, využití a uvedeným skutečnostem navrhuji obvyklou hodnotu jako průměrnou, tj. na 84,- Kč/m 2. Obecná hodnota Obecná hodnota zjištěná srovnávací metodou byla zhotovitelem, s přihlédnutím na skutečnosti ovlivňující prodej, velikost a poptávku realitního trhu, pro zadaný pozemek navržena na 84,- Kč/m 2. Jednotková cena pozemku 84,- Kč/m 2 Celková výměra m 2 Obecná hodnota pozemku 84,- Kč/m m 2 = ,- Kč Celková obecná hodnota pozemku ,- Kč Pozemek parc.č. 3407/ Popis Oceňovaný pozemek slouží jako část přístupové nezpevněné komunikace mezi pozemkem parc.č. 3406/28 a oplocením. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 11

12 v platném územním plánu z června roku 2002 je zapsán jako pozemek komunikace. Předmětný pozemek leží v oplocené zahrádkářské kolonii a je přístupný přes pozemek parc.č. 3407/18 nebo po panelové cestě a dále po nezpevněné komunikaci vedoucí přes pozemky jiných vlastníků Výměry Jedná se o pozemek zapsaný na LV č pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště a je předmětem ocenění. Předmětem ocenění je pozemek: Parc.č. Výměra v m /18 25 Celková plocha pozemku dle výpisu z Katastru nemovitostí činí celkem 25 m Výpočet obecné hodnoty pozemku U ostatních pozemků jsem dle získaných informací z lokálních realitních kanceláří, internetového serveru a odborných znalostí odvodil, že se jejich cena pohybuje v rozmezí 10 až 20 % z ceny pozemků určených pro rekreaci. Pro daný případ navrhuji 15 % z hodnoty pozemků určené pro rekreaci, tedy 12,60,- Kč/m 2. Mnou kalkulovaná jednotková cena pro pozemky určené pro rekreaci činí 84,- Kč/m 2 a pro ostatní oceňované pozemky tedy činí 12,60 Kč/m 2. Jednotková cena ostatních pozemků 12,60 Kč/m 2 Celková výměra 25 m 2 Obecná cena ostatního pozemku 12,60 Kč/m 2 25 m 2 = 315,- Kč Celková obecná hodnota ostatního pozemku 315,- Kč Pozemek parc.č. 3408/ Popis Oceňovaný pozemek leží u hlavní komunikace vedoucí směrem na obec Hluk. V Katastru nemovitostí je zapsán jako orná půda, v platném územním plánu z roku 2002 je veden jako vinice. Předmětný pozemek leží mimo oplocenou zahrádkářskou kolonii a ke dni místního šetření je zatravněný a nevyužívaný. Pozemek je mírně svažitý a napříč pozemkem vede elektrické vedení Výměry Jedná se o pozemek zapsaný na LV č pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště a je předmětem ocenění. Předmětem ocenění je pozemek: Parc.č. Výměra v m / Celková plocha pozemku dle výpisu z Katastru nemovitostí činí celkem m 2. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 12

13 Výpočet obecné hodnoty pozemku Jako srovnatelné transakce jsem uvažoval prodeje a předpokládané prodeje pozemků, které jsou s předmětným zadáním srovnatelné, převážně s ohledem na druh lokality, výměru a dané využití. Jako porovnávací parametry byly zvoleny dosažené prodejní nebo předpokládané prodejní ceny a to porovnání jako celku. Za podobné vhodné prodeje nebo předpokládané prodeje lze uvést následující porovnání: Zjištění ceny přímým porovnáním pozemků - list 1 Č. Lokalita velikost 2 pozemku m Způsob využití Vlastnosti pozemek je mírně svažitý a nachází se podél Oceň. Kunovice orná půda zpevněné komunikace, přes pozemek je umístěno objekt vedení vysokého napětí 1 Míkovice zemědělská pozemek umístěn u hlavní komunikace, je půda rovinatý a slouží jako pole 2 Nezdenice zemědělská pozemek ležící na kraji obce, je mírně svažitý a půda slouží jako pole 3 Vápenice ostatní pozemky vedené jako ostatní, umístěné v chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat 4 Salaš zemědělská půda pozemky sloužící jako zemědělská půda, v blízkosti je elektroinstalace a komunikace Č. Kč / m 2 Koef. redukce na pramen ceny Zjištění ceny přímým porovnáním pozemků - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč / m 2 K1 K2 K5 K6 poloha velikost jiné úvaha znalce KC (1-4) Cena oceň objektu. Kč / m , ,00 1,01 1,02 1,02 1, , ,96 1,00 1,02 1,02 1, , ,96 1,05 1,01 0,98 1, , ,98 1,02 1,00 1,00 1,00 73 Celkem jednotková cena - průměr Kč / m 2 50 Minimum Kč / m 2 33 Maximum Kč / m 2 73 Výměra oceňovaného pozemku m Pozn.: V uvedeném přehledu jsou z dostupné databáze vybrány srovnatelné pozemky a to z nabídky prodej. Zpracovatel zde vychází z úvahy, že se nebude realizovat nabízená částka v plné výši korekční koeficient je stanoven na základě interního rozboru ve výši 1,00-0,80 (navrženo 0,90). Podrobný popis viz. příloha č. 7 znaleckého posudku. Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že dané pozemky v dané lokalitě a v daném čase jsou obchodovatelné v rozmezí 33,- Kč/m 2 až 73,- Kč/m 2. Vzhledem k poloze, umístění, využití a uvedeným skutečnostem navrhuji obvyklou hodnotu na minimu daného intervalu, tj. na 33,- Kč/m 2. Obecná hodnota Obecná hodnota zjištěná srovnávací metodou byla zhotovitelem, s přihlédnutím na skutečnosti ovlivňující prodej, velikost a poptávku realitního trhu, pro zadaný pozemek navržena na 33,- Kč/m 2. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 13

14 Jednotková cena pozemku 33,- Kč/m 2 Celková výměra m 2 Obecná hodnota pozemku 33,- Kč/m m 2 = ,- Kč Celková obecná hodnota pozemku ,- Kč Srovnávací hodnota pozemků celkem Pozemek parc.č. 3406/28 Pozemek parc.č. 3407/18 Pozemek parc.č. 3408/172 Pozemky parc.č. 3406/28, 3407/18 a 3408/172 celkem ,- Kč 315,- Kč ,- Kč ,- Kč Obecná hodnota oceňovaných nemovitostí navržená srovnávací metodou činí po zaokrouhlení ,- Kč (slovy: dvěstědvacettisíc korun českých). Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 14

15 Rekreační objekt Na trhu nemovitostí v okrese Uherské Hradiště jsou k datu ocenění nabízeny níže uvedené porovnatelné nemovitosti. Jako srovnatelné transakce jsem uvažoval prodeje a předpokládané prodeje nemovitostí, které jsou s předmětným zadáním srovnatelné, převážně s ohledem na druh lokality, technický stav, výměru a dané využití. Jako porovnávací parametry byly zvoleny dosažené prodejní nebo předpokládané prodejní ceny níže uvedených objektů a to porovnání jako celku. Za podobné vhodné prodeje nebo předpokládané prodeje lze uvést následující porovnání: Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 1 Č. Lokalita Pozemek Popis Oceň. objekt Kunovice Uherský Brod Kudlovice Jarošov Buchlovice Uherský Brod Spytihněv 640 samostatně stojící, zděná chata, podsklepená s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, u chaty studna samostatně stojící, zděná chata ze smíšeného zdiva, s jedním nadzemním podlažím a podkrovím s vlastním zdrojem vody a elektřiny samostatně stojící, zděná chata, podsklepená s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, nad chatou je místo pro parkování, u chaty zahrada s vinohradem samostatně stojící zděná chata, podsklepená s jedním nadzemním podlažím a vestavěným podkrovím, k chatě náleží zahrada samostatně stojící, z části zděná a z části dřevěná chata, podsklepená, s jedním nadzemním podlažím, s terasou, v blízkosti je jezero samostatně stojící dřevěná chatka, s vlastní studnou, umístěná na zahradě v zahrádkářské kolonii samostatně stojící z části zděná a z části dřevěná chata, částečně podsklepená, s jedním nadzemním podlažím, k chatě náleží zahrada s ovocnými stromy Č. Cena požadovaná resp. zaplacená Kč Koef. redukce na pramen ceny Zjištění ceny porovnáním nemovitostí jako celku - list 2 Cena po redukci na pramen ceny Kč K1 K2 K4 K5 K6 KC Cena oceň objektu poloha velikost stav a vybavení jiné úvaha znalce. Kč , ,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0, , ,99 1,00 1,00 0,97 1,00 0, , ,99 1,00 1,00 0,98 1,01 0, , ,00 0,99 0,98 0,97 0,98 0, , ,99 1,00 1,00 0,97 1,00 0, Celkem průměr Kč Minimum Kč Maximum Kč K1 Koeficient úpravy na polohu objektu K2 Koeficient úpravy na velikost objektu K3 Koeficient úpravy na garáž v objektu nebo v areálu K4 Koeficient úpravy na celkový stav (lepší - horší) K5 Koeficient úpravy na ev. další vlastnosti (lepší - horší) Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 15

16 K6 Koeficient úpravy dle odborné úvahy znalce (lepší - horší) Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K5 = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší KC Koeficient celkový KC = (K1 K2 K3 K4 K5 K6) U oceňovaného objektu se při přímém porovnání mezi objekty srovnávacími a oceňovaným uvažují všechny koeficienty rovny 1,00 Pozn.: V uvedeném přehledu jsou z dostupné databáze vybrány srovnatelné objekty a to z nabídky prodej. Zpracovatel zde vychází z úvahy, že se nebude realizovat nabízená částka v plné výši korekční koeficient je stanoven na základě interního rozboru ve výši 1,00-0,80 (navrženo 0,90). Podrobný popis viz. příloha č. 8 znaleckého posudku. Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že daný typ nemovitosti v dané lokalitě a čase je obchodovatelný v rozmezí ,- až ,- Kč. Uvedený rekreační objekt má tyto silné stránky: - objekt se nachází v oplocené zahrádkářské kolonii Uvedený rekreační objekt má tyto slabší stránky : - přístup po nezpevněné komunikaci a také přes pozemky jiných vlastníků - objekt není napojen na veřejnou kanalizaci, vodovod a plynovod - stavba není zapsaná na listu vlastnictví v Katastru nemovitostí Obecná hodnota Obecná hodnota stanovená srovnávací metodou byla zhotovitelem, s přihlédnutím na skutečnosti ovlivňující prodej, zejména polohu, velikost a poptávku realitního trhu, pro zadaný objekt rekreace navržena na ,- Kč. Obecná hodnota (po zaokrouhlení) ,- Kč Tato částka reprezentuje hodnotu staveb s pozemky. Vzhledem k tomu, že oceňovaná nemovitost objekt rekreace (není zapsán v Katastru nemovitostí) se nachází na pozemcích parc.č. 3406/28 a 3407/18 a předmětem ocenění je pouze objekt rekreace, je nutné odečíst částku za odkoupení pozemku parc.č. 3406/28 a 3407/ Výpočet obecné hodnoty pozemků Jedná se o tyto pozemky: - pozemek parc.č. 3406/28 vedený v Katastru nemovitostí na LV č jako zahrada, na které je umístěn rekreační objekt, - pozemek parc.č. 3407/18 vedený v Katastru nemovitostí na LV č jako ostatní plocha, slouží jako část přístupové komunikace, Pozemky byly oceněny v kapitolách a : Parc.č. Výměra v m 2 Druh pozemku 3406/ zahrada 3407/18 25 ostatní plocha Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 16

17 Obecná hodnota Pozemek parc.č. 3406/28 Pozemek parc.č. 3407/18 Pozemky celkem ,- Kč 315,- Kč ,- Kč Výpočet obecné hodnoty nemovitosti po odečtení pozemků Obecná hodnota objektu ,- Kč Odpočet obecné hodnoty pozemků jiného vlastníka ,- Kč Obecná hodnota ,- Kč Tato částka reprezentuje hodnotu stavby bez pozemků. Obecná hodnota oceňovaných nemovitostí navržená srovnávací metodou ke dni ocenění činí po zaokrouhlení ,- Kč (slovy: devadesáttisíc korun českých). Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 17

18 3. STANOVENÍ OBVYKLÉ HODNOTY NEMOVITOSTÍ A VYHODNOCENÍ RIZIK Věcná břemena V současné době na výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště v oddíle C - omezení vlastnického práva nejsou zapsána žádná věcná břemena. Zástavní práva V současné době na výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště v oddíle C - omezení vlastnického práva jsou zapsána zástavní práva soudcovská, nařízení exekuce a exekuční příkazy k prodeji nemovitostí (viz příloha č. 4 LV č. 4826). Na omezení uvedená v oddíle C, tj. na zástavní práva soudcovská, nařízení exekuce a exekuční příkazy k prodeji nemovitostí není při tomto ocenění brán zřetel. Ostatní rizika Na základě informací získaných od objednatele posudku není na výše uvedených nemovitostech k datu ocenění uzavřena žádná nájemní smlouva. Rekreační objekt s pozemky užívá vlastník. V současné době je dle výpisu z katastru nemovitostí LV č ze dne pro k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště v oddíle D jiné zápisy zapsána změna výměr obnovou operátu a změna číslování parcel obnovou operátu (Z / ). Přístup k oceňovaným nemovitostem je možný přes pozemky jiných vlastníků po částečně zpevněné komunikaci. Oceňovaný rekreační objekt není veden na listu vlastnictví v Katastru nemovitostí. Celková obvyklá hodnota oceňovaných nemovitostí byla navržena : Obvyklá hodnota nemovitostí (jako celku) Obvyklá hodnota pozemků (parc.č. 3406/28, 3407/18 a 3408/172) po zaokrouhlení Obvyklá hodnota rekreačního objektu (po odečtení hodnoty pozemků) ,- Kč ,- Kč ,- Kč Na oceňovaných nemovitostech se dle zjištění a dostupných informací nevztahují žádná další ostatní rizika. Pro navržení výsledné hodnoty nemovitostí jako celku byla použita srovnávací metoda. Vzhledem k charakteru oceňovaných nemovitostí a použitým vstupním údajům tato metoda nejlépe popisuje jejich obvyklou hodnotu. Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 18

19 Stanovení obvyklé hodnoty rekreačního objektu Vzhledem ke stavu, velikosti a funkčnímu využití objektu, investičním možnostem v daném regionu, potenciálním konkurenčním objektům, právním vztahům, zohledněním výše zmiňovaných ostatních rizik a situaci na trhu v oblasti obdobných realit navrhuji obvyklou, obecnou, tržní hodnotu nemovitostí rekreačního objektu nacházejícího se na pozemku parc. č. 3406/28 (nezapsaného na žádném listu vlastnictví) včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště podle tohoto znaleckého posudku zpracovaného za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. k datu ocenění , po zaokrouhlení na: ,- Kč (slovy: devadesáttisíc korun českých). Stanovení obvyklé hodnoty pozemků Vzhledem ke stavu, velikosti a funkčnímu využití pozemků, investičním možnostem v daném regionu, potenciálním konkurenčním pozemkům, právním vztahům, zohledněním výše zmiňovaných ostatních rizik a situaci na trhu v oblasti obdobných realit navrhuji obvyklou, obecnou, tržní hodnotu nemovitostí - pozemků parc.č. 3406/28, 3407/18 a 3408/172 se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsáno na listu vlastnictví č v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště, obec Kunovice, okres Uherské Hradiště, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj podle tohoto znaleckého posudku zpracovaného za účelem stanovení obvyklé hodnoty nemovitostí pro potřeby zákona č. 120/2001 Sb. k datu ocenění , po zaokrouhlení na: ,- Kč (slovy: dvěstědvacettisíc korun českých). V Brně, dne 29.prosince 2007 Ing. Tomáš Chalupa znalec a certifikovaný odhadce Jírovcova Brno tel.: tel./fax: Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 19

20 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , pod č.j. Spr. 3655/98, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 1506/275/2007 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. - dle faktury. V Brně, dne 29.prosince 2007 Ing. Tomáš Chalupa znalec a certifikovaný odhadce Jírovcova Brno tel.: tel./fax: Ing. Tomáš Chalupa, znalec a certifikovaný odhadce strana 20

Znalecký posudek číslo 793/70/2005

Znalecký posudek číslo 793/70/2005 Znalecký posudek číslo 793/70/2005 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na garáži s dílnou bez č.p./č.e nacházející se na pozemku parc.č. st. 242

Více

Znalecký posudek číslo 1763/253/2008

Znalecký posudek číslo 1763/253/2008 Znalecký posudek číslo 1763/253/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.p. 444 nacházejícího se na pozemku parc.č. 1143/93 a pozemků parc.č. 1143/93 a 1143/15 vše se všemi součástmi

Více

OBSAH : 1. Nález 3. 2. Posudek ocenění nemovitostí 4

OBSAH : 1. Nález 3. 2. Posudek ocenění nemovitostí 4 Znalecký posudek číslo 2074/39/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na objektu jiné stavby č.p. 179 nacházejícím se na pozemku parc.č. 1099 a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1882-117/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí - spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/12 pozemku parcelní č. 2622/24 v k.ú. Mikulčice, obec Mikulčice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek číslo 1615/105/2008

Znalecký posudek číslo 1615/105/2008 Znalecký posudek číslo 1615/105/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí budovy občanské vybavenosti č.p. 393 - restaurace a penzionu s jednou bytovou jednotkou nacházející se na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek číslo 1633/123/2008

Znalecký posudek číslo 1633/123/2008 Znalecký posudek číslo 1633/123/2008 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí rodinného domu č.or. 75, č.p. 479 nacházejícího se na pozemku parc.č. 902 a pozemků parc.č. 902 a parc.č. 903 se všemi

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1677-108/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ - vinice pozemky parc.č. 3173/94, 3305/20, 3306/65, 3340/66 a 3340/85 zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-25/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-25/2013 o odhadu ceny obvyklé rekreační chaty č.e. 29 na pozemku parc.č. 4573, pozemku parc.č. 4573, parc.č. 4574/1 a parc.č. 4575/3 včetně příslušenství, v k.ú. Rychvald,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2858-74/2012 O ceně pozemku p.č.71/3, ostatní plocha, jiná plocha, o velikosti 600 m 2, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.38 pro k.ú.dívčí Hrad Objednatel znaleckého posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1769-355/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1769-355/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1769-355/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemků parc. č. 42/1 a parc.č. 42/2, katastrální území Hradiště pod Babí horou, obec Těrlicko, okres Karviná, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6715/64-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6715/64-2013 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 290/17 v bytovém domě čp. 290 v k.ú. Pardubice, obec Pardubice, okres Pardubice, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

soudní exekutor Dolní 71 796 01 Prostějov

soudní exekutor Dolní 71 796 01 Prostějov Znalecký posudek číslo 2955-026/2015 o obvyklé, obecné, tržní, reálné ceně věci nemovité spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/2 pozemku parc.č. 2221/66 v k.ú. Bylnice, včetně všech součástí a

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Znalecký posudek č. 2013/004

Znalecký posudek č. 2013/004 Znalecký posudek č. 2013/004 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitostem zapsaným na LV č. 193 pro katastrální území Horní Žukov, parcelám č. 433, 434, 435, 436/3, 436/5, 440/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 04357/12-052 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11019-108/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: spoluvlastnického podílu o velikosti 2/20 na pozemcích

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 63/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 63/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 275/18 - orná půda, LV číslo 90, katastrální území Sobíšky, obec Sobíšky, okres Přerov a ocenění jednotlivých práv

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1523/73/2012. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 2279/09. 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1523/73/2012 o obvyklé ceně pozemkových parcel - zemědělských pozemků a pozemků vodních ploch číslo parcelní 411, 574/3, 580/19, 612/1, 612/2, 661/28, 661/37, 661/38, 1059/14, 1113/1,

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 174/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174/12 o obvyklé ceně podílu id. 1/6 na nemovitostech - pozemku p.č. 4307/55 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 4317/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace LV číslo 719, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6464/124-2011 nemovitosti bytové jednotky č. 116/23 v bytovém domě čp. 116 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ

Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Znalecký posudek č. 3431/211/07 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 51/4 v k.ú. Kamýk u Velkých Přílep, obec Velké Přílepy, okres Praha-západ Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5096/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/10 pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci PK 270/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Veletov, k.ú. Veletov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - pozemku p. č. 1524 - orná půda, zapsané na LV číslo 405, katastrální území Čeperka, obec Čeperka, okres Pardubice a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 2009/215

Znalecký posudek č. 2009/215 Znalecký posudek č. 2009/215 O ceně nemovitosti: Pozemky, parcely č. 1939/1, 1941/1, v katastrálním území Dětmarovice, obec Dětmarovice, okres Karviná, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 4329/10-117)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 4329/10-117) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8423-360/2011 o ceně nemovitostí - pozemků parc.č. St. 59/2, 157/8, 158/8 v k.ú. Soběsuky nad Ohří, obec Chbany, okres Chomutov, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1280 / 9 / 2011 Typ nemovitosti Účel ocenění Předmět ocenění pozemek parc.č. 827, LV č. 271 Pozemek pro výstavbu stavby pro rodinnou rekreaci v současném

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek číslo 2341 156/11

Znalecký posudek číslo 2341 156/11 Znalecký posudek číslo 2341 156/11 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ½ id. pozemků parcelní čísla 1577/108, 1577/129, 1726/388, 1726/600,1736/1, 1736/2, 1737 v katastrálním území Nosislav, obec Nosislav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek č. 5425-182/14

Znalecký posudek č. 5425-182/14 Znalecký posudek č. 5425-82/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 450, jehož součástí je stavba rekreační chaty č.e. 5, v obci Blížejov, katastrální území Chotiměř u Blížejova, zapsané u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více