ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ HNĚVOTÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ HNĚVOTÍN"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZŠ HNĚVOTÍN 1

2 I.Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Adresa školy: Hněvotín 250, Hněvotín Jméno ředitele: Mgr. Vladimír Čuka Kontakty : telefon www. stránky Zřizovatel Obec Hněvotín Adresa zřizovatele: Kontakty : OÚ Hněvotín, Hněvotín 47, Hněvotín volny.cz telefon Platnost dokumentu od: Podpis ředitele: Razítko školy 2

3 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 III.CHARAKTERISTIKA ŠVP. 7 1.Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie. 8 3.Jak pracujeme na naší škole se žáky se SPU Co můžeme udělat pro mimořádně nadané žáky Začlenění průřezových témat.. 10 IV.UČEBNÍ PLÁN. 17 V. UČEBNÍ OSNOVY stupeň Český jazyk. 19 Anglický jazyk 33 Informační a komunikační technologie.. 46 Matematika. 50 Prvouka Přírodověda. 73 Vlastivěda 77 Hudební výchova 82 Výtvarná výchova Tělesná výchova.. 94 Pracovní činnosti stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk 124 Matematika. 138 Informatika. 149 Dějepis 154 Výchova k občanství Výchova ke zdraví. 179 Zeměpis Fyzika. 202 Chemie 211 Přírodopis 220 Hudební výchova 243 Výtvarná výchova Tělesná výchova. 256 Pracovní činnosti 261 Enviromentální výchova 270 Volitelné předměty Technika administrativy 292 Technické kreslení 295 Německý jazyk. 297 My a EU Konverzace v AJ Design a konstruování VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ

4 II.Charakteristika školy ZŠ a MŠ Hněvotín je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřízená Obcí Hněvotín zakládací listinou ze dne a zahrnuje tyto součásti: - Základní škola plně organizovaná (1. 9. r.) - Mateřská škola se třemi odděleními - Školní jídelna - Školní výdejna - Školní družina Mateřská škola a Školní výdejna se nachází na adrese Hněvotín č Základní škola, Školní družina a Školní jídelna se nachází na adrese Hněvotín č Vybavení školy Základní škola poskytuje vzdělávání všem svým žákům od listopadu 2008 v jedné budově Hněvotín č Do listopadu 2008 se škola sestávala ze dvou budov. Budova č. 101 s I. stupněm, školní družinou a mateřskou školou a budovou č.250 s II. stupněm a školní jídelnou. Prostory a poloodborné učebny v budově školy č. 250: jazyková učebna, učebna dějepisu a zeměpisu, matematiky a výtvarné výchovy, jedna učebna výpočetní techniky, učebna hudební výchovy, školní dílna, školní knihovna, tělocvična, venkovní areál, školní sad a školní pozemek. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti bylo využíváno hřiště FC Hněvotín. Činnost školní družiny byla organizována ve dvou odděleních v navýšené kapacitě ŠD na 60 dětí, v provozu od 6:30 do 7:40 hod. a od 11:40 do 16:30 hod. V průběhu hlavních prázdnin 2008 provedl zřizovatel školy Obecní Hněvotín částečnou rekonstrukci školní budovy č O prázdninách bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení v přízemí i v 1. patře školní budovy. Do konce měsíce října 2008 byl zrekonstruován pavilon školy - učebny pro 1., 2. a 3. třídu a prostor chodby sloužící školní družině. Nové učebny byly vybaveny nejmodernější didaktickou technikou, jako interaktivní tabule, dataprojektory, DVD přehrávače, to vše doplněno PC technikou včetně periferních zařízení. V měsíci listopadu 2008 byl pavilon slavnostním způsobem otevřen a pro všechny rodiče žáků a přátele školy uspořádán Den otevřených dveří. Budova č. 101 byla o hlavních prázdninách 2009 rekonstruována a po rekonstrukci slouží pouze potřebám MŠ ve třech odděleních a mateřskému klubu Beruška. V době hlavních prázdnin 2009 byly zrekonstruovány dva kabinety na druhé oddělení školní družiny v prostorách zvýšeného přízemí před tělocvičnou. Nové oddělení bylo postupně doplněno novým nábytkem a vybavením pro volný čas dětí. Nově byla zrekonstruována sborovna učitelek 1. stupně a vychovatelek ŠD. Kabinet byl doplněn novým sociálním zařízením. Ve zvýšeném přízemí školy se tedy v současnosti nachází nový pavilon pro 1., 2. a 3. třídu a dvě oddělení školní družiny spolu se sborovnou 1. stupně a ŠD. V patře budovy se nachází zbývající učebny základní školy, sborovna 2. stupně a kanceláře vedení školy. 4

5 V suterénu budovy bylo nově vybudováno zázemí pro správní zaměstnance školy a postavena koupelna se sprchou. Ostatní prostory - školní jídelna, šatny, kotelna a dílny zůstávají nezměněny, stejně jako prostory školní kuchyně. O hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2011 zřizovatel školy provedl ze svého rozpočtu a dotačního programu Olomouckého kraje rekonstrukci horního patra školy. V rámci této rekonstrukce byl vyměněn povrch podlahy v učebnách, do snížených stropů instalováno nové osvětlení. Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, stejně jako učitelskou katedrou a nábytkem pro uložení učebních pomůcek. Rekonstruované učebny, chodba a schodiště byly vymalovány. Kompletně byla zrušena památeční stupňovitá učebna na Zeměpise, spolu s přilehlým kabinetem. V těchto prostorách vyrostla nová učebna a už konečně samostatná učebna výpočetní techniky. Sborovna pro učitelky 2. stupně byla přemístěna na slunečnou stranu, odpadne nákladné vytápění nejstudenější místnosti ve škole. Všechny učebny (až na jednu) jsou vybaveny interaktivními tabulemi, internet je přenášen bezdrátovou technikou tzv. WIFI po celé škole. Novinkou v životě školy byla od září 2010 výuka dětí se vzdělávacími problémy ve třídě skupinové integrace pod vedením speciálního pedagoga. Tuto třídu navštěvovali pro výuku českého jazyka a matematiky žáci různého postižení. Prostorově je využito nové oddělení školní družiny, které je v dopoledních hodinách volné. Činnost školní družiny je organizována ve dvou odděleních v navýšené kapacitě ŠD na 60 dětí, v ranním provozu od 6:30 do 7:40 hod. a v odpoledním provozu od 11:40 do 16:30 hod. V případě pěkného počasí využívá školní družina pro svoji činnost nově zřízeného pískoviště na zahradě školy a dvou zahradních setů. K odstranění zápachu v celé budově ZŠ je využívána firma Bioenzym, která pravidelně 1x ročně nasazuje do potrubí bakterie, které pročistí celý školní kanalizační řád. V suterénu budovy byla už dříve zrekonstruována místnost, která v současné době slouží jako sklad na dotované školní mléko a mléčné výrobky. Škola se zúčastňuje evropských projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Byla zprovozněna žákovská dílna, ve které žáci získávají praktické návyky v hodinách pracovních činností. Vždy zjara je upraveno několik školních záhonů, kde se žáci seznamují s pěstováním zeleniny. Výdejna stravy je využívána k přípravě pokrmů ze strany žáků. V pracovních činnostech si žáci 9. třídy sami připravují jednoduchá jídla, která ihned zkonzumují. V roce 2010 byly provedeny úpravy kanceláře zástupkyně ředitele, kde bylo zřízené pracoviště pro paní účetní a zároveň v jedné osobě i sekretářky školy. V budově je rozvedena pitná voda z místní studny. V budově je rozvedeno ÚT vytápěné moderní plynovou kotelnou. V přízemí budovy je školní tělocvična o rozměrech 20x10 m. K tělocvičně přiléhají místnosti nářaďovny a šatny. Tělocvična je vybavena zařízeními pro košíkovou a volejbal. Nainstalovány jsou žebřiny, zařízení pro šplh, hrazdy a kruhy. V tělocvičně je parketová podlaha, která byla v roce 2010 přebroušena a nalakována. Ve zvýšeném přízemí je žákovská knihovna a místnost pro sklad učebnic spolu s archivem. 5

6 V knihovně školy je umístěna žákovská a učitelská knihovna. Knihovna je vybavena kovovými regály pro uskladnění knih a časopisů. Netradiční nábytek školní knihovny je pořízen tak, aby umožňoval moderní formy výuky literární výchovy a práce s knihou v příjemném a pohodlném prostředí. Knihovna slouží zároveň jako sborovna pro speciálního pedagoga a asistenty pedagoga. V prvním podlaží se nachází kabinet pro výtvarné potřeby. Je to vůbec jediný kabinet na celé škole. Dvě učebny jsou vybaveny pianinem, jedno z nich je využito nejen v hodinách hudební výchovy, ale také k pronájmu výuky hry na klavír. Vybavení školy pomůckami je více než dostatečné. Pro výuku na interaktivních tabulích je používán softwarový program ActivInspire, který nabízí nepřeberně velkou škálu digitálních pomůcek z různých oblastí vzdělávání. V zájmových činnostech na základě zájmu žáků a jejich rodičů realizujeme tyto kroužky: výuka anglického jazyka pro 1. a 2. ročník a kroužek aerobiku. Každý vyučující má v ročním plánu práce stanovenou dobu v pracovním týdnu, kdy se věnuje reedukaci nebo doučování žáků. Spolupodílíme se na činnosti dvou skupin mažoretek, spolupracujeme s oddílem kopané FC Hněvotín. Pro žáky a rodiče pořádáme kulturně společenské akce, akademie, karnevaly, zábavná odpoledne (Slet čarodějnic, Drakiáda, podzimní dílna, zimní dílna, aj.) Pedagogický sbor na škole je postupně obměňován. Skládá se ze 14 pedagogů, tj. ředitele školy, zástupce ředitele, pěti učitelek I.stupně, čtyř učitelek II. stupně, speciálního pedagoga a dvou vychovatelek školní družiny. Učitelky I. i II. stupně si rozvíjejí svoje kompetence studiem v oficiálních vzdělávacích kurzech i samostudiem. Vzhledem k financím volí škola nejčastěji semináře či kurzy zdarma v rámci DVPP. Tři učitelky ZŠ mají kvalifikaci pro výuku Aj, jedna pro výuku Nj. Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a koordinátor informačních a komunikačních technologií. Všichni úspěšně ukončili studia k výkonu těchto funkcí. Všichni pedagogové se podílejí na aktualizacích školního vzdělávacího programu. Většina žáků navštěvujících školu je z obce. Část žáků školy tvoří děti z Lutína, Topolan, Těšetic, Vojnic a z Olomouce. Lutínské a olomoucké děti do školy nastupují většinou z důvodů nejrůznějších vzdělávacích a někdy i výchovných problémů. Do školy chodí i romské děti i děti z národnostně či etnicky smíšeného manželství. Nemáme problémy se soužitím těchto dětí s dětmi majoritní populace. Rozvíjíme vnímavost pro antisociální chování žáků, maximální pozornost věnujeme projevům ubližování spolužákům a přistupujeme k nim jako k potenciálnímu zdroji možného šikanování. Stejně tak vychováváme žáky ke vztahu ke svým spolužákům, kteří mají některé specifické poruchy učení či přímo zdravotní postižení. V rámci regionu spolupracujeme s okolními školami. Spolupráce je zaměřena na setkávání se žáků při sportovních a kulturních projektech. Pro žáky pořádáme základní i rozšiřující kurzy plavání a pravidelně organizujeme lyžařský výcvik. Exkurze žáků zaměřujeme na poznávání výrobních závodů a zajímavých míst v našem okolí. Pravidelně se zúčastňujeme kulturních akcí v programu mládež a kultura. Každoročně pro děti pořádáme besedy se zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. 6

7 Snahou školy je neustálé rozšiřování spolupráce s rodinou žáka. Při společných setkáních vedení školy, vyučujících i při neformálních jednáních s rodiči žáků se zaměřujeme na objektivní informovanost o pozitivech a rezervách současného stavu na ZŠ. Pro rodiče a veřejnost organizujeme 1x ročně Den otevřených dveří. Pro jednání s rodiči máme vytvořený prostor pravidelných konzultačních hodin. Podněcujeme rodiče k podávání návrhů k uspokojování potřeb žáků. Zveme rodiče na veškeré akce pořádané školou. Spolupracujeme se SRPŠ. Nedílnou součástí školy je spolupráce s ČČK, ČSŽ, MS, HZS, FC Hněvotín. Materiální pomoc získáváme u firem Wanzl a ZD Hněvotín. III.Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY- CO JE V NAŠÍ ZŠ DŮLEŽITÉ Velikost školy -jsme malá vesnická škola s menším počtem žáků ve třídách, proto máme větší možnosti individuální práce s dětmi a také možnost včas zachytit problémy v chování a hledat způsoby řešení potíží Spolupráce s veřejností, prezentace školy -usilujeme o udržení a rozvíjení dobrých vztahů žák-učitel-rodič a spolupráce s veřejností -snažíme se o spolupráci s rodiči zvláště mladších žáků (pomoc při pořádání různých akcí pro děti) -žáci školy pod vedením vyučujících a vedoucích kroužků prezentují výsledky své činnosti na veřejnosti (akademie, vystoupení pro důchodce, vítání občánků ) -ve škole je možnost konání i jiných aktivit než žákovských, nyní je využívána školní tělocvična (sportovní aktivity) a prostory ve třídách (výuka hry na klavír) -škola může vytvořit podmínky pro pořádání vzdělávacích akcí pro veřejnost, bude-li o to mít obec zájem Zájmová činnost -nabízíme zájmové kroužky podle možností učitelů a vedoucích kroužků podle zájmu dětí (sportovní, turistické a relaxační aktivity; tvořivé; zaměřené na práci s PC; přírodovědné; společenskovědní; přípravu žáků 9. tříd na přijímací zkoušky; reedukační-pomoc žákům integrovaným ) Rozvoj žákovy osobnosti, rozvíjení jeho schopností a dovedností -ve výuce klademe důraz na rozvíjení komunikativních dovedností žáků -vedeme žáky ke vzájemné pomoci, spolupráci, ochotě, toleranci, dodržování pravidel bezpečnosti -dáváme žákům prostor pro rozvoj jejich osobnosti-snažíme se rozvíjet psychickou odolnost žáků -nepřeceňujeme význam známek, hodnotíme žákovu schopnost uplatnit a prosadit se -umožňujeme všem žákům účastnit se různých soutěží na úrovni školní i vyšší -nabízíme možnost pořádání školy v přírodě (v případě zájmu rodičů), lyžařských kurzů,sportovně turistické aktivity -součástí výuky jsou exkurze do průmyslových podniků, muzeí, ZOO -v rámci cyklu Mládež a kultura žáci navštěvují výchovné koncerty, divadelní představení -navýšením hodinové dotace pro předmět Informatika chceme žákům poskytnout více možností práce na PC, prostor pro rozvíjení jejich počítačové gramotnosti 7

8 -pro výuku předmětu Praktické činnosti zaměřeného na činnosti praktického charakteru máme v naší škole vhodné podmínky-školní pozemek, dílnu, kuchyňku, sad ; tento předmět chce u žáků vytvářet pozitivní vztah k práci -pro rozvíjení hudebního nadání dětí nabízíme žákům možnost využití zájmového útvaru Sborový zpěv, v němž žáci připravují vystoupení pro SPOZ -spolupracujeme s PPP, která se zaměřuje na práci s dětmi s nejrůznějšími potížemi-poruchy učení, chování Jazyková výuka ve škole -hlavním jazykem je AJ, druhým NJ, podle zájmu žáků a rodičů lze vyučovat i FJ, RJ -snažíme se žákům vytvářet podmínky pro další studium -chceme navázat na úspěchy žáků v jazykových soutěžích ( Fit in Deutsch, Soutěž v NJ ) Zdravý způsob života -metodik protidrogové prevence spolupracuje s P-centrem v Olomouci, žáci vybraných tříd se účastní speciálních programů pořádaných a řízených pracovníky tohoto centra -v oblasti výchovy ke zdraví se škola snaží podporovat správné výživové návyky u žáků, školní jídelna nabízí možnost kvalitního stravování; Výchova ke zdraví je také samostatným předmětem -pro rozvoj pohybových aktivit žáků je určen prostor školního sadu, kde je plánován rekreační areál; díky tradičně dobré spolupráci s FC Hněvotín mají žáci možnost v hodinách TV i při nejrůznějších mimoškolních akcích školy využívat areál fotbalového klubu -pečujeme o životní prostředí, vedeme žáky ke kladnému vztahu k okolní krajině-v předmětu Praktické činnosti např. žáci udržují a upravují okolí školy -podporujeme zodpovědný vztah k životnímu prostředí v oblasti sběru druhotných surovin, sběr papíru má v naší škole dlouhou tradici, finanční prostředky získané sběrem papíru jsou investovány zpět do školy-potřeby pro VV VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení Učitel. klade důraz na pozitivní motivaci. používá vhodné učební pomůcky (slovníky, mluv.přehledy,obrazový materiál) a audiovizuální techniku. Kompetence k řešení problémů Učitel. klade důraz na orientaci v textu, čtení s porozuměním. využívá různých typů cvičení, jazykových her Kompetence komunikativní Učitel. klade důraz na konverzaci k danému tématu Kompetence sociální Učitel. zařazuje práci ve dvojicích a ve skupině. klade důraz na dodržování pravidel týmové práce(práce na společných projektech). posiluje sebedůvěru žáka Kompetence občanské Učitel. respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka. vede žáka k vytváření pozitivních postojů ke kulturním tradicím německy mluvících zemí 8

9 Kompetence pracovní Učitel. rozvíjí u žáka smysl pro povinnost (příprava na výuku). kontroluje samostatnou práci žáka Jak pracujeme na naší škole s žáky se specifickými poruchami učení? Již řadu let škola spolupracuje s PPP v Olomouci. Tyto kontakty napomáhají při vedení žáků se specifickými poruchami učení a především žáků integrovaných do běžné třídy. Učitelky 1.stupně a učitelky ČJ absolvovaly kurzy reedukace pořádané PPP. Pracují s dětmi nejen ve výuce, ale i v době mimo vyučování- v reedukačních kroužcích a logopedických hodinách. Při práci s dětmi se SPU se snažíme: - stanovovat reálné cíle - chválit nejen výkon, ale i snahu - pracovat častěji a krátkodobě - odstraňovat rušivé vlivy - hledat a podporovat to, v čem je dítě dobré - umožnit dítěti relaxaci V reedukačních kroužcích: - používáme pro mladší žáky cvičení pro rozvoj motoriky a grafomotoriky - trénujeme sluchovou percepci- analýzu, syntézu, audiomotorickou koordinaci; pravo-levou orientaci v prostoru i na ploše - nacvičujeme plynulé čtení - používáme speciální učebnice, pracovní sešity, hry na rozvoj jemné motoriky( puzzle, knoflíky), jazykové hry, obrázky, textilní písmena, bzučák -starší žáci využívají speciální pracovní sešity a PC programy Úloha třídního učitele: - pro integrované žáky vypracovává individuální vzdělávací plán - spolupracuje s rodiči těchto žáků - seznámí ostatní učitele s poruchou dítěte, jejími zvláštnostmi, možnostmi úlev - seznámí spolužáky dítěte se způsoby hodnocení žáka Integrace - škola vzdělává také žáky se zdravotním postižením, a to formou skupinové nebo individuální integrace - vzdělávání těchto žáků konzultujeme se Speciálně pedagogickým centrem v Olomouci, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci nebo dalšími specializovanými pracovišti a v případě zájmu rodičů zpracováváme individuální vzdělávací plán. Cíle vzdělávání Vzdělávání žáků se zdravotním postižením probíhá za podmínek uplatňování přístupů, metod a forem, které odpovídají vývojovým a osobnostním zvláštnostem žáků. Specifickým podmínkám výchovně vzdělávacího procesu jsou přizpůsobeny i cíle vzdělávání. Prostřednictvím základního vzdělání, které poskytujeme se snažíme žákům umožnit osvojit si vhodné strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Výchovnými a vzdělávacími metodami se snažíme žáky podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémových situací ve škole i mimo školní prostředí. 9

10 Žáky se snažíme vést k otevřené, všestranné, efektivní komunikaci, která je v souladu s právy a povinnostmi žáka i celého kolektivu a respektuje názory jiných lidí. Snažíme rozvíjet u žáků empatii a kvalitu mezilidských vztahů. Cíleně rozvíjíme schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy ostatních na úrovni třídy, školy i mimo školu. Budujeme základy sebereflexe a schopnosti přijmout a zpracovat kritiku. Žáky se snažíme motivovat a vést k toleranci, zejména ke kulturní a duchovní orientaci jiných lidí. Prostřednictvím výchovně vzdělávacích strategií, které uplatňují naši pedagogové se snažíme žákům pomáhat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými dovednostmi při rozhodování o vlastní profesní orientaci. Co můžeme udělat pro mimořádně nadané žáky? Pro mimořádně nadané žáky můžeme: -připravit individuální vzdělávací plány -doplnit, rozšířit a prohloubit vzdělávací obsah učiva -zadávat specifické úkoly -zapojit tyto žáky do větších samostatných prací a projektů -umožnit žákovi účast ve výuce některých předmětů se staršími spolužáky Začlenění průřezových témat tematický okruh Environmentální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Ekosystém y PRV PRV PŘ, VL PŘ Z PŘ PŘ, Z Základní podmínky života PRV PŘ PŘ, Z, PČ PPP F, CH PŘ, Z, F Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRV PRV VL PŘ PŘ, PČ PŘ, PČ, PPP Z, F, PČ, CH PŘ, Z, F, NJ, PČ, CH 10

11 Vztah člověka k prostředí PROJEKT -DEN ZEMĚ PRV VL ČJ, PČ M, PPP, PČ F, M, ČJ, PČ, CH PŘ, Z, F, PČ,CH tematický okruh kritické čtení, poslouchá ní a pozorování mediálních sdělení interpretac e vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv medií ve společnosti 1.r. Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň 2.r 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.. ČJ F F F F, ČJ Z, HV Z, HV Z, HV Z, HV ČJ M INF VO tvorba mediálních sdělení PROJEKT Y ČJ ČJ, HV, PROJ INF, HV INF, HV HV práce v realizačním týmu AJ- PROJ. AJ.PROJ. AJ- PROJ. F-PROJ. HV- PROJ. F- PROJ. INF- PROJ. HV- PROJ. F- PROJ. INF- PROJ. HV- PROJ. HV- PROJ. F- PROJ.,Z- PROJ;TE A 11

12 tematický okruh Multikulturní výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Kulturní diference PRV PRV PRV, AJ VL, AJ AJ HV, AJ HV, AJ, NJ HV, AJ HV, AJ Lidské vztahy PRV PRV PRV VL VO VO ČJ, NJ Etnický původ PRV PRV PRV VL D Z Z Podpora multikulturality AJ AJ AJ, VL HV HV,NJ HV,NJ NJ, HV, Z Princip sociálního smíru a solidarity VO 12

13 tematický okruh rozvoj schopnosti poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace Osobnostní a sociální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. PRV PRV AJ AJ AJ ČJ, HV, PČ HV, PČ HV, CH, PČ HV, CH, PČ PRV PRV HV HV, VO HV HV PRV PRV AJ AJ AJ PČ VO, PČ CH, PČ CH, PČ psychohygiena PRV PRV AJ AJ AJ kreativita AJ AJ AJ poznávání lidí PRV AJ AJ AJ HV,TV,PČ, VV HV, TŘ.HOD. HV, PČ, TV, VV HV, TŘ.HOD. HV,PČ, TV, VV, CH HV, TŘ.HOD. VV, TV, CH, PČ HV, TŘ.HOD. mezilidské vztahy PRV AJ AJ AJ ČJ komunikace PRV AJ AJ AJ ČJ kooperace a kompetice PRV AJ AJ AJ M, PČ M, PČ M, PČ, CH M, PČ, CH řešení problémů a rozhodovací dovednosti AJ AJ, VL AJ M, F M, F, INF M, F, INF M, F, INF 13

14 tematický okruh Výchova demokratického občana 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. občanská společnost a škola PRV, TŘ. HOD. PRV PRV TŘ. HODINY občan, občanská společnost a stát PRV PRV, AJ VL, AJ VL, HV, AJ HV D VO, HV formy participace občanů v politickém životě VL, AJ VO, Z principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL VL ČJ, Z, VO 14

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň 2.stupeň tematický okruh 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Evropa a svět nás zajímá PRV PRV PRV, AJ AJ VL,ČJ, AJ AJ NJ NJ NJ Objevujeme Evropu a svět PROJ AJ AJ VL, AJ ČJ ČJ, Z, NJ ČJ, NJ ČJ,NJ Jsme Evropané PROJ AJ AJ AJ, VL D, Z D, VO, Z 15

16 Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název PT ročníky 1.stupně ročníky 2.stupně 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník MeV/Tvorba mediálních sdělení-a) MeV/ Práce v realizačním týmu-b) b) AJ a)projekt b)aj b) AJ a) ČJ, HV b)f, HV a) ČJ, HV b) F, INF, HV a) ČJ, HV b) F, INF, HV a) ČJ, HV b)hv, F, Z MuV/Kulturní diference-a) MuV/ lidské vztahy-b) MuV/ Etnický původ-c) a),b),c) P1- Poskládej si mámu a tátu VDO/ Občanská společnost a škola -a) VDO/ Formy participace občanů v politickém životě-b) a),b) P3- Město pro všechny OSV/ Rozvoj schopnosti poznávání-a) OSV/ Poznávání lidíb) OSV/ Mezilidské vztahy-c) VMEGS/ Evropa asvět nás zajímá-a) VMEGS/ Objevujeme Evropu a světb) VMEGS/ Jsme Evropané-c) a),b),c) P2- Jak vidíš svět, když nevidíš b),c) a), b)- P4 Se zvířátky do Evropy b), c) b), c) b),c) b),c) b),c) b), c) b), c) EV Den Země 16

17 IV. Učební plán Třída Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk * * 0+6* Matematika Inf.a kom. techn Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti P- Environmentální výchova Povinné předměty celkem: Disponibilní časová dotace Volitelné předměty Celkem hodin: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Německý jazyk * *2váz. *2váz. 4 Technika administrativy DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Dramatická výchova Etická výchova Filmová/audiovizuální výchova Taneční a pohybová výchova Disponibilní čas.dotace Disponibilní čas.dotace - celkem Celkem vyučovaných hodin

18 Poznámky: Disponibilní časová dotace na 1. st. 14 hodin ČJ 8 DČD M 3 DČD PRV,VL, PŘ 3 DČD Disponibilní časová dotace na 2.st hodin ČJ 3 DČD NJ 2 DČD- 7. tř. + NJv 4 DČD tř. M 3 DČD IN - 2 DČD VO 1 DČD FY 1 DČD PŘ 3 DČD Z 2 DČD VZ 1 DČD PČ 1 DČD P - ENV DČD Volitelné předměty: Německý jazyk volitelný v tř. 4 DČD Ve školním roce 2013/2014 máme následující volitelné předměty: Německý jazyk v 8. a 9. ročníku. 3 žáci 9. ročníku měli ve školním roce 2012/ h volitelných sportovních her a ve školním roce 2013/2014 budou mít volitelný německý jazyk. V 7. ročníku mají NJ všichni žáci jako další cizí jazyk povinný. Od školního roku 2012/2013 jsme zavedli výuku Environmentální výchovy /P/ od 6. ročníku. Žáci 6. ročníku budou mít Environmentální výchovu 1 h týdně a již ji nebudou mít v 9. třídě. Ve školním roce 2013/2014 budou mít současně environmentální výchovu žáci 6. a 9. ročníku. Současný 9. ročník ještě neměl ENV. P = průřezové téma 18

19 V.Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen samostatně v ročníku v hodinové dotaci v 1.r. 9, v 2.r. 10, v 3.r. 9, ve 4.r. 8 a v 5.r. 7 hodin. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V komunikační a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky a prožitky. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Český jazyk je od počátku vzdělávání nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o díle. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Český jazyk a literatura zahrnuje průřezová témata osobnostní a sociální výchovy enviromentální a multikulturní výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektových dnů. Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací. Výchovně vzdělávací strategie, které vyučující používá pro: 19

20 1. Kompetence k učení: - vede žáky k vyhledávání a třídění informací, využití v praktickém životě. 2. Kompetence k řešení problémů: - vede žáky k vnímání a pochopení problému a hledání možností řešení 3. Kompetence komunikativní: - vede žáky k naslouchání, formulaci myšlenky, kulturnímu ústnímu a písemnému projevu. 4. Kompetence sociální a personální: - vede žáky ke spolupráci ve skupině, k utváření kladných mezilidských vztahů. 5. Kompetence občanské: - vede žáky k respektování druhých, k uvědomění si svých práv i povinností. 6. Kompetence pracovní: - kontroluje samostatnou práci žáků a vede žáky k správnému sebehodnocení. vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník Jazyk a jazyková Český jazyk 1. komunikace Výstupy žáka ZŠ Hněvotín Učivo-obsah Poznámky 1. Komunikační a slohová výchova Žák čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Expozice písmen Čtení slabik, slov, vět a 1.souvislých textů Plynulé čtení s porozuměním Čtení se správnou intonací Ústně zadávané pokyny Odhad zadání graficky zadaného úkolu Písemně zadané úkoly Rozhovor Omluva Přání Výslovnost jednotlivých hlásek Výslovnost hlásek ve skupinách Přízvuk Jazykolamy Vyprávění o přečteném textu Práce s přímou řečí Vhodné výrazy a komunikační prostředky Motivační básničky 20

21 V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic,správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 2. Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Uvědomělá práce s dechem Slovní přízvuk a melodie věty Omluva Gratulace Přání Vyprávění Dramatizace Vyprávění dle obrázkové osnovy Popis obrázku Popis zážitků Vyprávění Správné sezení Držení psacího náčiní Umístění a sklon papíru Vzdálenost očí od papíru Psaní do řádku Plynulý pohyb ruky Vhodné prostředí pro psaní Nácvik dílčích tvarů písmen a číslic Nácvik písmen a číslic Spojování písmen do slabik, slov Psaní vět Psaní souvislejších textů Kontrola správnosti opsaného textu Vyhledávání chyb Přání Pozvánka Dopis Adresa Přepis i opis vět Obrázková osnova Práce s obrázkem, ilustrací Práce s fotografií Vytváření obrázkové osnovy Analýza slova na hlásky a slabiky Analýza dlouhých a krátkých slabik Hláska písmeno Zvuková grafická Básně s pravidelným rytmem a rýmem Přímá řeč Dramatizace Adekvátní užívání gest a mimiky Rozcvičení ruky před psaním Uvolnění unavené ruky Střídání činností Levopravá orientace Organizace pracovního místa Uvolňovací cviky Rozlišování tiskacích a psacích tvarů Rozlišování velkých a malých písmen Formát textové zprávy Řazení obrázků podle časové posloupnosti Práce se skládací abecedou Správná výslovnost Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, 21

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk

I. Sekaniny1804 Anglický jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá k chápání

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více