ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ HNĚVOTÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ HNĚVOTÍN"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZŠ HNĚVOTÍN 1

2 I.Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Adresa školy: Hněvotín 250, Hněvotín Jméno ředitele: Mgr. Vladimír Čuka Kontakty : telefon www. stránky Zřizovatel Obec Hněvotín Adresa zřizovatele: Kontakty : OÚ Hněvotín, Hněvotín 47, Hněvotín volny.cz telefon Platnost dokumentu od: Podpis ředitele: Razítko školy 2

3 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 III.CHARAKTERISTIKA ŠVP. 7 1.Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie. 8 3.Jak pracujeme na naší škole se žáky se SPU Co můžeme udělat pro mimořádně nadané žáky Začlenění průřezových témat.. 10 IV.UČEBNÍ PLÁN. 17 V. UČEBNÍ OSNOVY stupeň Český jazyk. 19 Anglický jazyk 33 Informační a komunikační technologie.. 46 Matematika. 50 Prvouka Přírodověda. 73 Vlastivěda 77 Hudební výchova 82 Výtvarná výchova Tělesná výchova.. 94 Pracovní činnosti stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk 124 Matematika. 138 Informatika. 149 Dějepis 154 Výchova k občanství Výchova ke zdraví. 179 Zeměpis Fyzika. 202 Chemie 211 Přírodopis 220 Hudební výchova 243 Výtvarná výchova Tělesná výchova. 256 Pracovní činnosti 261 Enviromentální výchova 270 Volitelné předměty Technika administrativy 292 Technické kreslení 295 Německý jazyk. 297 My a EU Konverzace v AJ Design a konstruování VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ

4 II.Charakteristika školy ZŠ a MŠ Hněvotín je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřízená Obcí Hněvotín zakládací listinou ze dne a zahrnuje tyto součásti: - Základní škola plně organizovaná (1. 9. r.) - Mateřská škola se třemi odděleními - Školní jídelna - Školní výdejna - Školní družina Mateřská škola a Školní výdejna se nachází na adrese Hněvotín č Základní škola, Školní družina a Školní jídelna se nachází na adrese Hněvotín č Vybavení školy Základní škola poskytuje vzdělávání všem svým žákům od listopadu 2008 v jedné budově Hněvotín č Do listopadu 2008 se škola sestávala ze dvou budov. Budova č. 101 s I. stupněm, školní družinou a mateřskou školou a budovou č.250 s II. stupněm a školní jídelnou. Prostory a poloodborné učebny v budově školy č. 250: jazyková učebna, učebna dějepisu a zeměpisu, matematiky a výtvarné výchovy, jedna učebna výpočetní techniky, učebna hudební výchovy, školní dílna, školní knihovna, tělocvična, venkovní areál, školní sad a školní pozemek. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti bylo využíváno hřiště FC Hněvotín. Činnost školní družiny byla organizována ve dvou odděleních v navýšené kapacitě ŠD na 60 dětí, v provozu od 6:30 do 7:40 hod. a od 11:40 do 16:30 hod. V průběhu hlavních prázdnin 2008 provedl zřizovatel školy Obecní Hněvotín částečnou rekonstrukci školní budovy č O prázdninách bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení v přízemí i v 1. patře školní budovy. Do konce měsíce října 2008 byl zrekonstruován pavilon školy - učebny pro 1., 2. a 3. třídu a prostor chodby sloužící školní družině. Nové učebny byly vybaveny nejmodernější didaktickou technikou, jako interaktivní tabule, dataprojektory, DVD přehrávače, to vše doplněno PC technikou včetně periferních zařízení. V měsíci listopadu 2008 byl pavilon slavnostním způsobem otevřen a pro všechny rodiče žáků a přátele školy uspořádán Den otevřených dveří. Budova č. 101 byla o hlavních prázdninách 2009 rekonstruována a po rekonstrukci slouží pouze potřebám MŠ ve třech odděleních a mateřskému klubu Beruška. V době hlavních prázdnin 2009 byly zrekonstruovány dva kabinety na druhé oddělení školní družiny v prostorách zvýšeného přízemí před tělocvičnou. Nové oddělení bylo postupně doplněno novým nábytkem a vybavením pro volný čas dětí. Nově byla zrekonstruována sborovna učitelek 1. stupně a vychovatelek ŠD. Kabinet byl doplněn novým sociálním zařízením. Ve zvýšeném přízemí školy se tedy v současnosti nachází nový pavilon pro 1., 2. a 3. třídu a dvě oddělení školní družiny spolu se sborovnou 1. stupně a ŠD. V patře budovy se nachází zbývající učebny základní školy, sborovna 2. stupně a kanceláře vedení školy. 4

5 V suterénu budovy bylo nově vybudováno zázemí pro správní zaměstnance školy a postavena koupelna se sprchou. Ostatní prostory - školní jídelna, šatny, kotelna a dílny zůstávají nezměněny, stejně jako prostory školní kuchyně. O hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2011 zřizovatel školy provedl ze svého rozpočtu a dotačního programu Olomouckého kraje rekonstrukci horního patra školy. V rámci této rekonstrukce byl vyměněn povrch podlahy v učebnách, do snížených stropů instalováno nové osvětlení. Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, stejně jako učitelskou katedrou a nábytkem pro uložení učebních pomůcek. Rekonstruované učebny, chodba a schodiště byly vymalovány. Kompletně byla zrušena památeční stupňovitá učebna na Zeměpise, spolu s přilehlým kabinetem. V těchto prostorách vyrostla nová učebna a už konečně samostatná učebna výpočetní techniky. Sborovna pro učitelky 2. stupně byla přemístěna na slunečnou stranu, odpadne nákladné vytápění nejstudenější místnosti ve škole. Všechny učebny (až na jednu) jsou vybaveny interaktivními tabulemi, internet je přenášen bezdrátovou technikou tzv. WIFI po celé škole. Novinkou v životě školy byla od září 2010 výuka dětí se vzdělávacími problémy ve třídě skupinové integrace pod vedením speciálního pedagoga. Tuto třídu navštěvovali pro výuku českého jazyka a matematiky žáci různého postižení. Prostorově je využito nové oddělení školní družiny, které je v dopoledních hodinách volné. Činnost školní družiny je organizována ve dvou odděleních v navýšené kapacitě ŠD na 60 dětí, v ranním provozu od 6:30 do 7:40 hod. a v odpoledním provozu od 11:40 do 16:30 hod. V případě pěkného počasí využívá školní družina pro svoji činnost nově zřízeného pískoviště na zahradě školy a dvou zahradních setů. K odstranění zápachu v celé budově ZŠ je využívána firma Bioenzym, která pravidelně 1x ročně nasazuje do potrubí bakterie, které pročistí celý školní kanalizační řád. V suterénu budovy byla už dříve zrekonstruována místnost, která v současné době slouží jako sklad na dotované školní mléko a mléčné výrobky. Škola se zúčastňuje evropských projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Byla zprovozněna žákovská dílna, ve které žáci získávají praktické návyky v hodinách pracovních činností. Vždy zjara je upraveno několik školních záhonů, kde se žáci seznamují s pěstováním zeleniny. Výdejna stravy je využívána k přípravě pokrmů ze strany žáků. V pracovních činnostech si žáci 9. třídy sami připravují jednoduchá jídla, která ihned zkonzumují. V roce 2010 byly provedeny úpravy kanceláře zástupkyně ředitele, kde bylo zřízené pracoviště pro paní účetní a zároveň v jedné osobě i sekretářky školy. V budově je rozvedena pitná voda z místní studny. V budově je rozvedeno ÚT vytápěné moderní plynovou kotelnou. V přízemí budovy je školní tělocvična o rozměrech 20x10 m. K tělocvičně přiléhají místnosti nářaďovny a šatny. Tělocvična je vybavena zařízeními pro košíkovou a volejbal. Nainstalovány jsou žebřiny, zařízení pro šplh, hrazdy a kruhy. V tělocvičně je parketová podlaha, která byla v roce 2010 přebroušena a nalakována. Ve zvýšeném přízemí je žákovská knihovna a místnost pro sklad učebnic spolu s archivem. 5

6 V knihovně školy je umístěna žákovská a učitelská knihovna. Knihovna je vybavena kovovými regály pro uskladnění knih a časopisů. Netradiční nábytek školní knihovny je pořízen tak, aby umožňoval moderní formy výuky literární výchovy a práce s knihou v příjemném a pohodlném prostředí. Knihovna slouží zároveň jako sborovna pro speciálního pedagoga a asistenty pedagoga. V prvním podlaží se nachází kabinet pro výtvarné potřeby. Je to vůbec jediný kabinet na celé škole. Dvě učebny jsou vybaveny pianinem, jedno z nich je využito nejen v hodinách hudební výchovy, ale také k pronájmu výuky hry na klavír. Vybavení školy pomůckami je více než dostatečné. Pro výuku na interaktivních tabulích je používán softwarový program ActivInspire, který nabízí nepřeberně velkou škálu digitálních pomůcek z různých oblastí vzdělávání. V zájmových činnostech na základě zájmu žáků a jejich rodičů realizujeme tyto kroužky: výuka anglického jazyka pro 1. a 2. ročník a kroužek aerobiku. Každý vyučující má v ročním plánu práce stanovenou dobu v pracovním týdnu, kdy se věnuje reedukaci nebo doučování žáků. Spolupodílíme se na činnosti dvou skupin mažoretek, spolupracujeme s oddílem kopané FC Hněvotín. Pro žáky a rodiče pořádáme kulturně společenské akce, akademie, karnevaly, zábavná odpoledne (Slet čarodějnic, Drakiáda, podzimní dílna, zimní dílna, aj.) Pedagogický sbor na škole je postupně obměňován. Skládá se ze 14 pedagogů, tj. ředitele školy, zástupce ředitele, pěti učitelek I.stupně, čtyř učitelek II. stupně, speciálního pedagoga a dvou vychovatelek školní družiny. Učitelky I. i II. stupně si rozvíjejí svoje kompetence studiem v oficiálních vzdělávacích kurzech i samostudiem. Vzhledem k financím volí škola nejčastěji semináře či kurzy zdarma v rámci DVPP. Tři učitelky ZŠ mají kvalifikaci pro výuku Aj, jedna pro výuku Nj. Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a koordinátor informačních a komunikačních technologií. Všichni úspěšně ukončili studia k výkonu těchto funkcí. Všichni pedagogové se podílejí na aktualizacích školního vzdělávacího programu. Většina žáků navštěvujících školu je z obce. Část žáků školy tvoří děti z Lutína, Topolan, Těšetic, Vojnic a z Olomouce. Lutínské a olomoucké děti do školy nastupují většinou z důvodů nejrůznějších vzdělávacích a někdy i výchovných problémů. Do školy chodí i romské děti i děti z národnostně či etnicky smíšeného manželství. Nemáme problémy se soužitím těchto dětí s dětmi majoritní populace. Rozvíjíme vnímavost pro antisociální chování žáků, maximální pozornost věnujeme projevům ubližování spolužákům a přistupujeme k nim jako k potenciálnímu zdroji možného šikanování. Stejně tak vychováváme žáky ke vztahu ke svým spolužákům, kteří mají některé specifické poruchy učení či přímo zdravotní postižení. V rámci regionu spolupracujeme s okolními školami. Spolupráce je zaměřena na setkávání se žáků při sportovních a kulturních projektech. Pro žáky pořádáme základní i rozšiřující kurzy plavání a pravidelně organizujeme lyžařský výcvik. Exkurze žáků zaměřujeme na poznávání výrobních závodů a zajímavých míst v našem okolí. Pravidelně se zúčastňujeme kulturních akcí v programu mládež a kultura. Každoročně pro děti pořádáme besedy se zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. 6

7 Snahou školy je neustálé rozšiřování spolupráce s rodinou žáka. Při společných setkáních vedení školy, vyučujících i při neformálních jednáních s rodiči žáků se zaměřujeme na objektivní informovanost o pozitivech a rezervách současného stavu na ZŠ. Pro rodiče a veřejnost organizujeme 1x ročně Den otevřených dveří. Pro jednání s rodiči máme vytvořený prostor pravidelných konzultačních hodin. Podněcujeme rodiče k podávání návrhů k uspokojování potřeb žáků. Zveme rodiče na veškeré akce pořádané školou. Spolupracujeme se SRPŠ. Nedílnou součástí školy je spolupráce s ČČK, ČSŽ, MS, HZS, FC Hněvotín. Materiální pomoc získáváme u firem Wanzl a ZD Hněvotín. III.Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY- CO JE V NAŠÍ ZŠ DŮLEŽITÉ Velikost školy -jsme malá vesnická škola s menším počtem žáků ve třídách, proto máme větší možnosti individuální práce s dětmi a také možnost včas zachytit problémy v chování a hledat způsoby řešení potíží Spolupráce s veřejností, prezentace školy -usilujeme o udržení a rozvíjení dobrých vztahů žák-učitel-rodič a spolupráce s veřejností -snažíme se o spolupráci s rodiči zvláště mladších žáků (pomoc při pořádání různých akcí pro děti) -žáci školy pod vedením vyučujících a vedoucích kroužků prezentují výsledky své činnosti na veřejnosti (akademie, vystoupení pro důchodce, vítání občánků ) -ve škole je možnost konání i jiných aktivit než žákovských, nyní je využívána školní tělocvična (sportovní aktivity) a prostory ve třídách (výuka hry na klavír) -škola může vytvořit podmínky pro pořádání vzdělávacích akcí pro veřejnost, bude-li o to mít obec zájem Zájmová činnost -nabízíme zájmové kroužky podle možností učitelů a vedoucích kroužků podle zájmu dětí (sportovní, turistické a relaxační aktivity; tvořivé; zaměřené na práci s PC; přírodovědné; společenskovědní; přípravu žáků 9. tříd na přijímací zkoušky; reedukační-pomoc žákům integrovaným ) Rozvoj žákovy osobnosti, rozvíjení jeho schopností a dovedností -ve výuce klademe důraz na rozvíjení komunikativních dovedností žáků -vedeme žáky ke vzájemné pomoci, spolupráci, ochotě, toleranci, dodržování pravidel bezpečnosti -dáváme žákům prostor pro rozvoj jejich osobnosti-snažíme se rozvíjet psychickou odolnost žáků -nepřeceňujeme význam známek, hodnotíme žákovu schopnost uplatnit a prosadit se -umožňujeme všem žákům účastnit se různých soutěží na úrovni školní i vyšší -nabízíme možnost pořádání školy v přírodě (v případě zájmu rodičů), lyžařských kurzů,sportovně turistické aktivity -součástí výuky jsou exkurze do průmyslových podniků, muzeí, ZOO -v rámci cyklu Mládež a kultura žáci navštěvují výchovné koncerty, divadelní představení -navýšením hodinové dotace pro předmět Informatika chceme žákům poskytnout více možností práce na PC, prostor pro rozvíjení jejich počítačové gramotnosti 7

8 -pro výuku předmětu Praktické činnosti zaměřeného na činnosti praktického charakteru máme v naší škole vhodné podmínky-školní pozemek, dílnu, kuchyňku, sad ; tento předmět chce u žáků vytvářet pozitivní vztah k práci -pro rozvíjení hudebního nadání dětí nabízíme žákům možnost využití zájmového útvaru Sborový zpěv, v němž žáci připravují vystoupení pro SPOZ -spolupracujeme s PPP, která se zaměřuje na práci s dětmi s nejrůznějšími potížemi-poruchy učení, chování Jazyková výuka ve škole -hlavním jazykem je AJ, druhým NJ, podle zájmu žáků a rodičů lze vyučovat i FJ, RJ -snažíme se žákům vytvářet podmínky pro další studium -chceme navázat na úspěchy žáků v jazykových soutěžích ( Fit in Deutsch, Soutěž v NJ ) Zdravý způsob života -metodik protidrogové prevence spolupracuje s P-centrem v Olomouci, žáci vybraných tříd se účastní speciálních programů pořádaných a řízených pracovníky tohoto centra -v oblasti výchovy ke zdraví se škola snaží podporovat správné výživové návyky u žáků, školní jídelna nabízí možnost kvalitního stravování; Výchova ke zdraví je také samostatným předmětem -pro rozvoj pohybových aktivit žáků je určen prostor školního sadu, kde je plánován rekreační areál; díky tradičně dobré spolupráci s FC Hněvotín mají žáci možnost v hodinách TV i při nejrůznějších mimoškolních akcích školy využívat areál fotbalového klubu -pečujeme o životní prostředí, vedeme žáky ke kladnému vztahu k okolní krajině-v předmětu Praktické činnosti např. žáci udržují a upravují okolí školy -podporujeme zodpovědný vztah k životnímu prostředí v oblasti sběru druhotných surovin, sběr papíru má v naší škole dlouhou tradici, finanční prostředky získané sběrem papíru jsou investovány zpět do školy-potřeby pro VV VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení Učitel. klade důraz na pozitivní motivaci. používá vhodné učební pomůcky (slovníky, mluv.přehledy,obrazový materiál) a audiovizuální techniku. Kompetence k řešení problémů Učitel. klade důraz na orientaci v textu, čtení s porozuměním. využívá různých typů cvičení, jazykových her Kompetence komunikativní Učitel. klade důraz na konverzaci k danému tématu Kompetence sociální Učitel. zařazuje práci ve dvojicích a ve skupině. klade důraz na dodržování pravidel týmové práce(práce na společných projektech). posiluje sebedůvěru žáka Kompetence občanské Učitel. respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka. vede žáka k vytváření pozitivních postojů ke kulturním tradicím německy mluvících zemí 8

9 Kompetence pracovní Učitel. rozvíjí u žáka smysl pro povinnost (příprava na výuku). kontroluje samostatnou práci žáka Jak pracujeme na naší škole s žáky se specifickými poruchami učení? Již řadu let škola spolupracuje s PPP v Olomouci. Tyto kontakty napomáhají při vedení žáků se specifickými poruchami učení a především žáků integrovaných do běžné třídy. Učitelky 1.stupně a učitelky ČJ absolvovaly kurzy reedukace pořádané PPP. Pracují s dětmi nejen ve výuce, ale i v době mimo vyučování- v reedukačních kroužcích a logopedických hodinách. Při práci s dětmi se SPU se snažíme: - stanovovat reálné cíle - chválit nejen výkon, ale i snahu - pracovat častěji a krátkodobě - odstraňovat rušivé vlivy - hledat a podporovat to, v čem je dítě dobré - umožnit dítěti relaxaci V reedukačních kroužcích: - používáme pro mladší žáky cvičení pro rozvoj motoriky a grafomotoriky - trénujeme sluchovou percepci- analýzu, syntézu, audiomotorickou koordinaci; pravo-levou orientaci v prostoru i na ploše - nacvičujeme plynulé čtení - používáme speciální učebnice, pracovní sešity, hry na rozvoj jemné motoriky( puzzle, knoflíky), jazykové hry, obrázky, textilní písmena, bzučák -starší žáci využívají speciální pracovní sešity a PC programy Úloha třídního učitele: - pro integrované žáky vypracovává individuální vzdělávací plán - spolupracuje s rodiči těchto žáků - seznámí ostatní učitele s poruchou dítěte, jejími zvláštnostmi, možnostmi úlev - seznámí spolužáky dítěte se způsoby hodnocení žáka Integrace - škola vzdělává také žáky se zdravotním postižením, a to formou skupinové nebo individuální integrace - vzdělávání těchto žáků konzultujeme se Speciálně pedagogickým centrem v Olomouci, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci nebo dalšími specializovanými pracovišti a v případě zájmu rodičů zpracováváme individuální vzdělávací plán. Cíle vzdělávání Vzdělávání žáků se zdravotním postižením probíhá za podmínek uplatňování přístupů, metod a forem, které odpovídají vývojovým a osobnostním zvláštnostem žáků. Specifickým podmínkám výchovně vzdělávacího procesu jsou přizpůsobeny i cíle vzdělávání. Prostřednictvím základního vzdělání, které poskytujeme se snažíme žákům umožnit osvojit si vhodné strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Výchovnými a vzdělávacími metodami se snažíme žáky podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémových situací ve škole i mimo školní prostředí. 9

10 Žáky se snažíme vést k otevřené, všestranné, efektivní komunikaci, která je v souladu s právy a povinnostmi žáka i celého kolektivu a respektuje názory jiných lidí. Snažíme rozvíjet u žáků empatii a kvalitu mezilidských vztahů. Cíleně rozvíjíme schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy ostatních na úrovni třídy, školy i mimo školu. Budujeme základy sebereflexe a schopnosti přijmout a zpracovat kritiku. Žáky se snažíme motivovat a vést k toleranci, zejména ke kulturní a duchovní orientaci jiných lidí. Prostřednictvím výchovně vzdělávacích strategií, které uplatňují naši pedagogové se snažíme žákům pomáhat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými dovednostmi při rozhodování o vlastní profesní orientaci. Co můžeme udělat pro mimořádně nadané žáky? Pro mimořádně nadané žáky můžeme: -připravit individuální vzdělávací plány -doplnit, rozšířit a prohloubit vzdělávací obsah učiva -zadávat specifické úkoly -zapojit tyto žáky do větších samostatných prací a projektů -umožnit žákovi účast ve výuce některých předmětů se staršími spolužáky Začlenění průřezových témat tematický okruh Environmentální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Ekosystém y PRV PRV PŘ, VL PŘ Z PŘ PŘ, Z Základní podmínky života PRV PŘ PŘ, Z, PČ PPP F, CH PŘ, Z, F Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRV PRV VL PŘ PŘ, PČ PŘ, PČ, PPP Z, F, PČ, CH PŘ, Z, F, NJ, PČ, CH 10

11 Vztah člověka k prostředí PROJEKT -DEN ZEMĚ PRV VL ČJ, PČ M, PPP, PČ F, M, ČJ, PČ, CH PŘ, Z, F, PČ,CH tematický okruh kritické čtení, poslouchá ní a pozorování mediálních sdělení interpretac e vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv medií ve společnosti 1.r. Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň 2.r 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.. ČJ F F F F, ČJ Z, HV Z, HV Z, HV Z, HV ČJ M INF VO tvorba mediálních sdělení PROJEKT Y ČJ ČJ, HV, PROJ INF, HV INF, HV HV práce v realizačním týmu AJ- PROJ. AJ.PROJ. AJ- PROJ. F-PROJ. HV- PROJ. F- PROJ. INF- PROJ. HV- PROJ. F- PROJ. INF- PROJ. HV- PROJ. HV- PROJ. F- PROJ.,Z- PROJ;TE A 11

12 tematický okruh Multikulturní výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Kulturní diference PRV PRV PRV, AJ VL, AJ AJ HV, AJ HV, AJ, NJ HV, AJ HV, AJ Lidské vztahy PRV PRV PRV VL VO VO ČJ, NJ Etnický původ PRV PRV PRV VL D Z Z Podpora multikulturality AJ AJ AJ, VL HV HV,NJ HV,NJ NJ, HV, Z Princip sociálního smíru a solidarity VO 12

13 tematický okruh rozvoj schopnosti poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace Osobnostní a sociální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. PRV PRV AJ AJ AJ ČJ, HV, PČ HV, PČ HV, CH, PČ HV, CH, PČ PRV PRV HV HV, VO HV HV PRV PRV AJ AJ AJ PČ VO, PČ CH, PČ CH, PČ psychohygiena PRV PRV AJ AJ AJ kreativita AJ AJ AJ poznávání lidí PRV AJ AJ AJ HV,TV,PČ, VV HV, TŘ.HOD. HV, PČ, TV, VV HV, TŘ.HOD. HV,PČ, TV, VV, CH HV, TŘ.HOD. VV, TV, CH, PČ HV, TŘ.HOD. mezilidské vztahy PRV AJ AJ AJ ČJ komunikace PRV AJ AJ AJ ČJ kooperace a kompetice PRV AJ AJ AJ M, PČ M, PČ M, PČ, CH M, PČ, CH řešení problémů a rozhodovací dovednosti AJ AJ, VL AJ M, F M, F, INF M, F, INF M, F, INF 13

14 tematický okruh Výchova demokratického občana 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. občanská společnost a škola PRV, TŘ. HOD. PRV PRV TŘ. HODINY občan, občanská společnost a stát PRV PRV, AJ VL, AJ VL, HV, AJ HV D VO, HV formy participace občanů v politickém životě VL, AJ VO, Z principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL VL ČJ, Z, VO 14

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň 2.stupeň tematický okruh 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Evropa a svět nás zajímá PRV PRV PRV, AJ AJ VL,ČJ, AJ AJ NJ NJ NJ Objevujeme Evropu a svět PROJ AJ AJ VL, AJ ČJ ČJ, Z, NJ ČJ, NJ ČJ,NJ Jsme Evropané PROJ AJ AJ AJ, VL D, Z D, VO, Z 15

16 Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název PT ročníky 1.stupně ročníky 2.stupně 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník MeV/Tvorba mediálních sdělení-a) MeV/ Práce v realizačním týmu-b) b) AJ a)projekt b)aj b) AJ a) ČJ, HV b)f, HV a) ČJ, HV b) F, INF, HV a) ČJ, HV b) F, INF, HV a) ČJ, HV b)hv, F, Z MuV/Kulturní diference-a) MuV/ lidské vztahy-b) MuV/ Etnický původ-c) a),b),c) P1- Poskládej si mámu a tátu VDO/ Občanská společnost a škola -a) VDO/ Formy participace občanů v politickém životě-b) a),b) P3- Město pro všechny OSV/ Rozvoj schopnosti poznávání-a) OSV/ Poznávání lidíb) OSV/ Mezilidské vztahy-c) VMEGS/ Evropa asvět nás zajímá-a) VMEGS/ Objevujeme Evropu a světb) VMEGS/ Jsme Evropané-c) a),b),c) P2- Jak vidíš svět, když nevidíš b),c) a), b)- P4 Se zvířátky do Evropy b), c) b), c) b),c) b),c) b),c) b), c) b), c) EV Den Země 16

17 IV. Učební plán Třída Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk * * 0+6* Matematika Inf.a kom. techn Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti P- Environmentální výchova Povinné předměty celkem: Disponibilní časová dotace Volitelné předměty Celkem hodin: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Německý jazyk * *2váz. *2váz. 4 Technika administrativy DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Dramatická výchova Etická výchova Filmová/audiovizuální výchova Taneční a pohybová výchova Disponibilní čas.dotace Disponibilní čas.dotace - celkem Celkem vyučovaných hodin

18 Poznámky: Disponibilní časová dotace na 1. st. 14 hodin ČJ 8 DČD M 3 DČD PRV,VL, PŘ 3 DČD Disponibilní časová dotace na 2.st hodin ČJ 3 DČD NJ 2 DČD- 7. tř. + NJv 4 DČD tř. M 3 DČD IN - 2 DČD VO 1 DČD FY 1 DČD PŘ 3 DČD Z 2 DČD VZ 1 DČD PČ 1 DČD P - ENV DČD Volitelné předměty: Německý jazyk volitelný v tř. 4 DČD Ve školním roce 2013/2014 máme následující volitelné předměty: Německý jazyk v 8. a 9. ročníku. 3 žáci 9. ročníku měli ve školním roce 2012/ h volitelných sportovních her a ve školním roce 2013/2014 budou mít volitelný německý jazyk. V 7. ročníku mají NJ všichni žáci jako další cizí jazyk povinný. Od školního roku 2012/2013 jsme zavedli výuku Environmentální výchovy /P/ od 6. ročníku. Žáci 6. ročníku budou mít Environmentální výchovu 1 h týdně a již ji nebudou mít v 9. třídě. Ve školním roce 2013/2014 budou mít současně environmentální výchovu žáci 6. a 9. ročníku. Současný 9. ročník ještě neměl ENV. P = průřezové téma 18

19 V.Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen samostatně v ročníku v hodinové dotaci v 1.r. 9, v 2.r. 10, v 3.r. 9, ve 4.r. 8 a v 5.r. 7 hodin. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V komunikační a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky a prožitky. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Český jazyk je od počátku vzdělávání nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o díle. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Český jazyk a literatura zahrnuje průřezová témata osobnostní a sociální výchovy enviromentální a multikulturní výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektových dnů. Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací. Výchovně vzdělávací strategie, které vyučující používá pro: 19

20 1. Kompetence k učení: - vede žáky k vyhledávání a třídění informací, využití v praktickém životě. 2. Kompetence k řešení problémů: - vede žáky k vnímání a pochopení problému a hledání možností řešení 3. Kompetence komunikativní: - vede žáky k naslouchání, formulaci myšlenky, kulturnímu ústnímu a písemnému projevu. 4. Kompetence sociální a personální: - vede žáky ke spolupráci ve skupině, k utváření kladných mezilidských vztahů. 5. Kompetence občanské: - vede žáky k respektování druhých, k uvědomění si svých práv i povinností. 6. Kompetence pracovní: - kontroluje samostatnou práci žáků a vede žáky k správnému sebehodnocení. vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník Jazyk a jazyková Český jazyk 1. komunikace Výstupy žáka ZŠ Hněvotín Učivo-obsah Poznámky 1. Komunikační a slohová výchova Žák čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Expozice písmen Čtení slabik, slov, vět a 1.souvislých textů Plynulé čtení s porozuměním Čtení se správnou intonací Ústně zadávané pokyny Odhad zadání graficky zadaného úkolu Písemně zadané úkoly Rozhovor Omluva Přání Výslovnost jednotlivých hlásek Výslovnost hlásek ve skupinách Přízvuk Jazykolamy Vyprávění o přečteném textu Práce s přímou řečí Vhodné výrazy a komunikační prostředky Motivační básničky 20

21 V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic,správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 2. Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Uvědomělá práce s dechem Slovní přízvuk a melodie věty Omluva Gratulace Přání Vyprávění Dramatizace Vyprávění dle obrázkové osnovy Popis obrázku Popis zážitků Vyprávění Správné sezení Držení psacího náčiní Umístění a sklon papíru Vzdálenost očí od papíru Psaní do řádku Plynulý pohyb ruky Vhodné prostředí pro psaní Nácvik dílčích tvarů písmen a číslic Nácvik písmen a číslic Spojování písmen do slabik, slov Psaní vět Psaní souvislejších textů Kontrola správnosti opsaného textu Vyhledávání chyb Přání Pozvánka Dopis Adresa Přepis i opis vět Obrázková osnova Práce s obrázkem, ilustrací Práce s fotografií Vytváření obrázkové osnovy Analýza slova na hlásky a slabiky Analýza dlouhých a krátkých slabik Hláska písmeno Zvuková grafická Básně s pravidelným rytmem a rýmem Přímá řeč Dramatizace Adekvátní užívání gest a mimiky Rozcvičení ruky před psaním Uvolnění unavené ruky Střídání činností Levopravá orientace Organizace pracovního místa Uvolňovací cviky Rozlišování tiskacích a psacích tvarů Rozlišování velkých a malých písmen Formát textové zprávy Řazení obrázků podle časové posloupnosti Práce se skládací abecedou Správná výslovnost Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY MILÍN Milín, Školní 247 1 Obsah 1. Identifikač ní údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Podmínky

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š K O L A - D Í L N A L I D S K O S T I Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DR. H. C. JANA MASARYKA HARRACHOV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA V MÉM ŽIVOTĚ Základní škola praktická a speciální Krušnohorská 304 363 01 Ostrov 360 21 Karlovy Vary Kontakty: telefon: 353 502 111 fax: 353 331

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Sokolov, ulice Pionýrů 1614, Sokolov verze 1.9./2013 Tento ŠVP platí od školního roku 2013/2014 pro 1. a 6. ročník. Který předmět je ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více