ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ HNĚVOTÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ HNĚVOTÍN"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZŠ HNĚVOTÍN 1

2 I.Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Adresa školy: Hněvotín 250, Hněvotín Jméno ředitele: Mgr. Vladimír Čuka Kontakty : telefon www. stránky Zřizovatel Obec Hněvotín Adresa zřizovatele: Kontakty : OÚ Hněvotín, Hněvotín 47, Hněvotín volny.cz telefon Platnost dokumentu od: Podpis ředitele: Razítko školy 2

3 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 III.CHARAKTERISTIKA ŠVP. 7 1.Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie. 8 3.Jak pracujeme na naší škole se žáky se SPU Co můžeme udělat pro mimořádně nadané žáky Začlenění průřezových témat.. 10 IV.UČEBNÍ PLÁN. 17 V. UČEBNÍ OSNOVY stupeň Český jazyk. 19 Anglický jazyk 33 Informační a komunikační technologie.. 46 Matematika. 50 Prvouka Přírodověda. 73 Vlastivěda 77 Hudební výchova 82 Výtvarná výchova Tělesná výchova.. 94 Pracovní činnosti stupeň Český jazyk a literatura Anglický jazyk 124 Matematika. 138 Informatika. 149 Dějepis 154 Výchova k občanství Výchova ke zdraví. 179 Zeměpis Fyzika. 202 Chemie 211 Přírodopis 220 Hudební výchova 243 Výtvarná výchova Tělesná výchova. 256 Pracovní činnosti 261 Enviromentální výchova 270 Volitelné předměty Technika administrativy 292 Technické kreslení 295 Německý jazyk. 297 My a EU Konverzace v AJ Design a konstruování VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ

4 II.Charakteristika školy ZŠ a MŠ Hněvotín je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřízená Obcí Hněvotín zakládací listinou ze dne a zahrnuje tyto součásti: - Základní škola plně organizovaná (1. 9. r.) - Mateřská škola se třemi odděleními - Školní jídelna - Školní výdejna - Školní družina Mateřská škola a Školní výdejna se nachází na adrese Hněvotín č Základní škola, Školní družina a Školní jídelna se nachází na adrese Hněvotín č Vybavení školy Základní škola poskytuje vzdělávání všem svým žákům od listopadu 2008 v jedné budově Hněvotín č Do listopadu 2008 se škola sestávala ze dvou budov. Budova č. 101 s I. stupněm, školní družinou a mateřskou školou a budovou č.250 s II. stupněm a školní jídelnou. Prostory a poloodborné učebny v budově školy č. 250: jazyková učebna, učebna dějepisu a zeměpisu, matematiky a výtvarné výchovy, jedna učebna výpočetní techniky, učebna hudební výchovy, školní dílna, školní knihovna, tělocvična, venkovní areál, školní sad a školní pozemek. K naplnění úkolů výchovně vzdělávací činnosti bylo využíváno hřiště FC Hněvotín. Činnost školní družiny byla organizována ve dvou odděleních v navýšené kapacitě ŠD na 60 dětí, v provozu od 6:30 do 7:40 hod. a od 11:40 do 16:30 hod. V průběhu hlavních prázdnin 2008 provedl zřizovatel školy Obecní Hněvotín částečnou rekonstrukci školní budovy č O prázdninách bylo kompletně zrekonstruováno sociální zařízení v přízemí i v 1. patře školní budovy. Do konce měsíce října 2008 byl zrekonstruován pavilon školy - učebny pro 1., 2. a 3. třídu a prostor chodby sloužící školní družině. Nové učebny byly vybaveny nejmodernější didaktickou technikou, jako interaktivní tabule, dataprojektory, DVD přehrávače, to vše doplněno PC technikou včetně periferních zařízení. V měsíci listopadu 2008 byl pavilon slavnostním způsobem otevřen a pro všechny rodiče žáků a přátele školy uspořádán Den otevřených dveří. Budova č. 101 byla o hlavních prázdninách 2009 rekonstruována a po rekonstrukci slouží pouze potřebám MŠ ve třech odděleních a mateřskému klubu Beruška. V době hlavních prázdnin 2009 byly zrekonstruovány dva kabinety na druhé oddělení školní družiny v prostorách zvýšeného přízemí před tělocvičnou. Nové oddělení bylo postupně doplněno novým nábytkem a vybavením pro volný čas dětí. Nově byla zrekonstruována sborovna učitelek 1. stupně a vychovatelek ŠD. Kabinet byl doplněn novým sociálním zařízením. Ve zvýšeném přízemí školy se tedy v současnosti nachází nový pavilon pro 1., 2. a 3. třídu a dvě oddělení školní družiny spolu se sborovnou 1. stupně a ŠD. V patře budovy se nachází zbývající učebny základní školy, sborovna 2. stupně a kanceláře vedení školy. 4

5 V suterénu budovy bylo nově vybudováno zázemí pro správní zaměstnance školy a postavena koupelna se sprchou. Ostatní prostory - školní jídelna, šatny, kotelna a dílny zůstávají nezměněny, stejně jako prostory školní kuchyně. O hlavních prázdninách v červenci a srpnu 2011 zřizovatel školy provedl ze svého rozpočtu a dotačního programu Olomouckého kraje rekonstrukci horního patra školy. V rámci této rekonstrukce byl vyměněn povrch podlahy v učebnách, do snížených stropů instalováno nové osvětlení. Učebny jsou vybaveny novým žákovským nábytkem, stejně jako učitelskou katedrou a nábytkem pro uložení učebních pomůcek. Rekonstruované učebny, chodba a schodiště byly vymalovány. Kompletně byla zrušena památeční stupňovitá učebna na Zeměpise, spolu s přilehlým kabinetem. V těchto prostorách vyrostla nová učebna a už konečně samostatná učebna výpočetní techniky. Sborovna pro učitelky 2. stupně byla přemístěna na slunečnou stranu, odpadne nákladné vytápění nejstudenější místnosti ve škole. Všechny učebny (až na jednu) jsou vybaveny interaktivními tabulemi, internet je přenášen bezdrátovou technikou tzv. WIFI po celé škole. Novinkou v životě školy byla od září 2010 výuka dětí se vzdělávacími problémy ve třídě skupinové integrace pod vedením speciálního pedagoga. Tuto třídu navštěvovali pro výuku českého jazyka a matematiky žáci různého postižení. Prostorově je využito nové oddělení školní družiny, které je v dopoledních hodinách volné. Činnost školní družiny je organizována ve dvou odděleních v navýšené kapacitě ŠD na 60 dětí, v ranním provozu od 6:30 do 7:40 hod. a v odpoledním provozu od 11:40 do 16:30 hod. V případě pěkného počasí využívá školní družina pro svoji činnost nově zřízeného pískoviště na zahradě školy a dvou zahradních setů. K odstranění zápachu v celé budově ZŠ je využívána firma Bioenzym, která pravidelně 1x ročně nasazuje do potrubí bakterie, které pročistí celý školní kanalizační řád. V suterénu budovy byla už dříve zrekonstruována místnost, která v současné době slouží jako sklad na dotované školní mléko a mléčné výrobky. Škola se zúčastňuje evropských projektů Školní mléko a Ovoce do škol. Byla zprovozněna žákovská dílna, ve které žáci získávají praktické návyky v hodinách pracovních činností. Vždy zjara je upraveno několik školních záhonů, kde se žáci seznamují s pěstováním zeleniny. Výdejna stravy je využívána k přípravě pokrmů ze strany žáků. V pracovních činnostech si žáci 9. třídy sami připravují jednoduchá jídla, která ihned zkonzumují. V roce 2010 byly provedeny úpravy kanceláře zástupkyně ředitele, kde bylo zřízené pracoviště pro paní účetní a zároveň v jedné osobě i sekretářky školy. V budově je rozvedena pitná voda z místní studny. V budově je rozvedeno ÚT vytápěné moderní plynovou kotelnou. V přízemí budovy je školní tělocvična o rozměrech 20x10 m. K tělocvičně přiléhají místnosti nářaďovny a šatny. Tělocvična je vybavena zařízeními pro košíkovou a volejbal. Nainstalovány jsou žebřiny, zařízení pro šplh, hrazdy a kruhy. V tělocvičně je parketová podlaha, která byla v roce 2010 přebroušena a nalakována. Ve zvýšeném přízemí je žákovská knihovna a místnost pro sklad učebnic spolu s archivem. 5

6 V knihovně školy je umístěna žákovská a učitelská knihovna. Knihovna je vybavena kovovými regály pro uskladnění knih a časopisů. Netradiční nábytek školní knihovny je pořízen tak, aby umožňoval moderní formy výuky literární výchovy a práce s knihou v příjemném a pohodlném prostředí. Knihovna slouží zároveň jako sborovna pro speciálního pedagoga a asistenty pedagoga. V prvním podlaží se nachází kabinet pro výtvarné potřeby. Je to vůbec jediný kabinet na celé škole. Dvě učebny jsou vybaveny pianinem, jedno z nich je využito nejen v hodinách hudební výchovy, ale také k pronájmu výuky hry na klavír. Vybavení školy pomůckami je více než dostatečné. Pro výuku na interaktivních tabulích je používán softwarový program ActivInspire, který nabízí nepřeberně velkou škálu digitálních pomůcek z různých oblastí vzdělávání. V zájmových činnostech na základě zájmu žáků a jejich rodičů realizujeme tyto kroužky: výuka anglického jazyka pro 1. a 2. ročník a kroužek aerobiku. Každý vyučující má v ročním plánu práce stanovenou dobu v pracovním týdnu, kdy se věnuje reedukaci nebo doučování žáků. Spolupodílíme se na činnosti dvou skupin mažoretek, spolupracujeme s oddílem kopané FC Hněvotín. Pro žáky a rodiče pořádáme kulturně společenské akce, akademie, karnevaly, zábavná odpoledne (Slet čarodějnic, Drakiáda, podzimní dílna, zimní dílna, aj.) Pedagogický sbor na škole je postupně obměňován. Skládá se ze 14 pedagogů, tj. ředitele školy, zástupce ředitele, pěti učitelek I.stupně, čtyř učitelek II. stupně, speciálního pedagoga a dvou vychovatelek školní družiny. Učitelky I. i II. stupně si rozvíjejí svoje kompetence studiem v oficiálních vzdělávacích kurzech i samostudiem. Vzhledem k financím volí škola nejčastěji semináře či kurzy zdarma v rámci DVPP. Tři učitelky ZŠ mají kvalifikaci pro výuku Aj, jedna pro výuku Nj. Na škole působí výchovný poradce, školní metodik prevence a koordinátor informačních a komunikačních technologií. Všichni úspěšně ukončili studia k výkonu těchto funkcí. Všichni pedagogové se podílejí na aktualizacích školního vzdělávacího programu. Většina žáků navštěvujících školu je z obce. Část žáků školy tvoří děti z Lutína, Topolan, Těšetic, Vojnic a z Olomouce. Lutínské a olomoucké děti do školy nastupují většinou z důvodů nejrůznějších vzdělávacích a někdy i výchovných problémů. Do školy chodí i romské děti i děti z národnostně či etnicky smíšeného manželství. Nemáme problémy se soužitím těchto dětí s dětmi majoritní populace. Rozvíjíme vnímavost pro antisociální chování žáků, maximální pozornost věnujeme projevům ubližování spolužákům a přistupujeme k nim jako k potenciálnímu zdroji možného šikanování. Stejně tak vychováváme žáky ke vztahu ke svým spolužákům, kteří mají některé specifické poruchy učení či přímo zdravotní postižení. V rámci regionu spolupracujeme s okolními školami. Spolupráce je zaměřena na setkávání se žáků při sportovních a kulturních projektech. Pro žáky pořádáme základní i rozšiřující kurzy plavání a pravidelně organizujeme lyžařský výcvik. Exkurze žáků zaměřujeme na poznávání výrobních závodů a zajímavých míst v našem okolí. Pravidelně se zúčastňujeme kulturních akcí v programu mládež a kultura. Každoročně pro děti pořádáme besedy se zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. 6

7 Snahou školy je neustálé rozšiřování spolupráce s rodinou žáka. Při společných setkáních vedení školy, vyučujících i při neformálních jednáních s rodiči žáků se zaměřujeme na objektivní informovanost o pozitivech a rezervách současného stavu na ZŠ. Pro rodiče a veřejnost organizujeme 1x ročně Den otevřených dveří. Pro jednání s rodiči máme vytvořený prostor pravidelných konzultačních hodin. Podněcujeme rodiče k podávání návrhů k uspokojování potřeb žáků. Zveme rodiče na veškeré akce pořádané školou. Spolupracujeme se SRPŠ. Nedílnou součástí školy je spolupráce s ČČK, ČSŽ, MS, HZS, FC Hněvotín. Materiální pomoc získáváme u firem Wanzl a ZD Hněvotín. III.Charakteristika ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY- CO JE V NAŠÍ ZŠ DŮLEŽITÉ Velikost školy -jsme malá vesnická škola s menším počtem žáků ve třídách, proto máme větší možnosti individuální práce s dětmi a také možnost včas zachytit problémy v chování a hledat způsoby řešení potíží Spolupráce s veřejností, prezentace školy -usilujeme o udržení a rozvíjení dobrých vztahů žák-učitel-rodič a spolupráce s veřejností -snažíme se o spolupráci s rodiči zvláště mladších žáků (pomoc při pořádání různých akcí pro děti) -žáci školy pod vedením vyučujících a vedoucích kroužků prezentují výsledky své činnosti na veřejnosti (akademie, vystoupení pro důchodce, vítání občánků ) -ve škole je možnost konání i jiných aktivit než žákovských, nyní je využívána školní tělocvična (sportovní aktivity) a prostory ve třídách (výuka hry na klavír) -škola může vytvořit podmínky pro pořádání vzdělávacích akcí pro veřejnost, bude-li o to mít obec zájem Zájmová činnost -nabízíme zájmové kroužky podle možností učitelů a vedoucích kroužků podle zájmu dětí (sportovní, turistické a relaxační aktivity; tvořivé; zaměřené na práci s PC; přírodovědné; společenskovědní; přípravu žáků 9. tříd na přijímací zkoušky; reedukační-pomoc žákům integrovaným ) Rozvoj žákovy osobnosti, rozvíjení jeho schopností a dovedností -ve výuce klademe důraz na rozvíjení komunikativních dovedností žáků -vedeme žáky ke vzájemné pomoci, spolupráci, ochotě, toleranci, dodržování pravidel bezpečnosti -dáváme žákům prostor pro rozvoj jejich osobnosti-snažíme se rozvíjet psychickou odolnost žáků -nepřeceňujeme význam známek, hodnotíme žákovu schopnost uplatnit a prosadit se -umožňujeme všem žákům účastnit se různých soutěží na úrovni školní i vyšší -nabízíme možnost pořádání školy v přírodě (v případě zájmu rodičů), lyžařských kurzů,sportovně turistické aktivity -součástí výuky jsou exkurze do průmyslových podniků, muzeí, ZOO -v rámci cyklu Mládež a kultura žáci navštěvují výchovné koncerty, divadelní představení -navýšením hodinové dotace pro předmět Informatika chceme žákům poskytnout více možností práce na PC, prostor pro rozvíjení jejich počítačové gramotnosti 7

8 -pro výuku předmětu Praktické činnosti zaměřeného na činnosti praktického charakteru máme v naší škole vhodné podmínky-školní pozemek, dílnu, kuchyňku, sad ; tento předmět chce u žáků vytvářet pozitivní vztah k práci -pro rozvíjení hudebního nadání dětí nabízíme žákům možnost využití zájmového útvaru Sborový zpěv, v němž žáci připravují vystoupení pro SPOZ -spolupracujeme s PPP, která se zaměřuje na práci s dětmi s nejrůznějšími potížemi-poruchy učení, chování Jazyková výuka ve škole -hlavním jazykem je AJ, druhým NJ, podle zájmu žáků a rodičů lze vyučovat i FJ, RJ -snažíme se žákům vytvářet podmínky pro další studium -chceme navázat na úspěchy žáků v jazykových soutěžích ( Fit in Deutsch, Soutěž v NJ ) Zdravý způsob života -metodik protidrogové prevence spolupracuje s P-centrem v Olomouci, žáci vybraných tříd se účastní speciálních programů pořádaných a řízených pracovníky tohoto centra -v oblasti výchovy ke zdraví se škola snaží podporovat správné výživové návyky u žáků, školní jídelna nabízí možnost kvalitního stravování; Výchova ke zdraví je také samostatným předmětem -pro rozvoj pohybových aktivit žáků je určen prostor školního sadu, kde je plánován rekreační areál; díky tradičně dobré spolupráci s FC Hněvotín mají žáci možnost v hodinách TV i při nejrůznějších mimoškolních akcích školy využívat areál fotbalového klubu -pečujeme o životní prostředí, vedeme žáky ke kladnému vztahu k okolní krajině-v předmětu Praktické činnosti např. žáci udržují a upravují okolí školy -podporujeme zodpovědný vztah k životnímu prostředí v oblasti sběru druhotných surovin, sběr papíru má v naší škole dlouhou tradici, finanční prostředky získané sběrem papíru jsou investovány zpět do školy-potřeby pro VV VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení Učitel. klade důraz na pozitivní motivaci. používá vhodné učební pomůcky (slovníky, mluv.přehledy,obrazový materiál) a audiovizuální techniku. Kompetence k řešení problémů Učitel. klade důraz na orientaci v textu, čtení s porozuměním. využívá různých typů cvičení, jazykových her Kompetence komunikativní Učitel. klade důraz na konverzaci k danému tématu Kompetence sociální Učitel. zařazuje práci ve dvojicích a ve skupině. klade důraz na dodržování pravidel týmové práce(práce na společných projektech). posiluje sebedůvěru žáka Kompetence občanské Učitel. respektuje věkové, intelektové, sociální a etnické zvláštnosti žáka. vede žáka k vytváření pozitivních postojů ke kulturním tradicím německy mluvících zemí 8

9 Kompetence pracovní Učitel. rozvíjí u žáka smysl pro povinnost (příprava na výuku). kontroluje samostatnou práci žáka Jak pracujeme na naší škole s žáky se specifickými poruchami učení? Již řadu let škola spolupracuje s PPP v Olomouci. Tyto kontakty napomáhají při vedení žáků se specifickými poruchami učení a především žáků integrovaných do běžné třídy. Učitelky 1.stupně a učitelky ČJ absolvovaly kurzy reedukace pořádané PPP. Pracují s dětmi nejen ve výuce, ale i v době mimo vyučování- v reedukačních kroužcích a logopedických hodinách. Při práci s dětmi se SPU se snažíme: - stanovovat reálné cíle - chválit nejen výkon, ale i snahu - pracovat častěji a krátkodobě - odstraňovat rušivé vlivy - hledat a podporovat to, v čem je dítě dobré - umožnit dítěti relaxaci V reedukačních kroužcích: - používáme pro mladší žáky cvičení pro rozvoj motoriky a grafomotoriky - trénujeme sluchovou percepci- analýzu, syntézu, audiomotorickou koordinaci; pravo-levou orientaci v prostoru i na ploše - nacvičujeme plynulé čtení - používáme speciální učebnice, pracovní sešity, hry na rozvoj jemné motoriky( puzzle, knoflíky), jazykové hry, obrázky, textilní písmena, bzučák -starší žáci využívají speciální pracovní sešity a PC programy Úloha třídního učitele: - pro integrované žáky vypracovává individuální vzdělávací plán - spolupracuje s rodiči těchto žáků - seznámí ostatní učitele s poruchou dítěte, jejími zvláštnostmi, možnostmi úlev - seznámí spolužáky dítěte se způsoby hodnocení žáka Integrace - škola vzdělává také žáky se zdravotním postižením, a to formou skupinové nebo individuální integrace - vzdělávání těchto žáků konzultujeme se Speciálně pedagogickým centrem v Olomouci, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci nebo dalšími specializovanými pracovišti a v případě zájmu rodičů zpracováváme individuální vzdělávací plán. Cíle vzdělávání Vzdělávání žáků se zdravotním postižením probíhá za podmínek uplatňování přístupů, metod a forem, které odpovídají vývojovým a osobnostním zvláštnostem žáků. Specifickým podmínkám výchovně vzdělávacího procesu jsou přizpůsobeny i cíle vzdělávání. Prostřednictvím základního vzdělání, které poskytujeme se snažíme žákům umožnit osvojit si vhodné strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Výchovnými a vzdělávacími metodami se snažíme žáky podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémových situací ve škole i mimo školní prostředí. 9

10 Žáky se snažíme vést k otevřené, všestranné, efektivní komunikaci, která je v souladu s právy a povinnostmi žáka i celého kolektivu a respektuje názory jiných lidí. Snažíme rozvíjet u žáků empatii a kvalitu mezilidských vztahů. Cíleně rozvíjíme schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy ostatních na úrovni třídy, školy i mimo školu. Budujeme základy sebereflexe a schopnosti přijmout a zpracovat kritiku. Žáky se snažíme motivovat a vést k toleranci, zejména ke kulturní a duchovní orientaci jiných lidí. Prostřednictvím výchovně vzdělávacích strategií, které uplatňují naši pedagogové se snažíme žákům pomáhat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými dovednostmi při rozhodování o vlastní profesní orientaci. Co můžeme udělat pro mimořádně nadané žáky? Pro mimořádně nadané žáky můžeme: -připravit individuální vzdělávací plány -doplnit, rozšířit a prohloubit vzdělávací obsah učiva -zadávat specifické úkoly -zapojit tyto žáky do větších samostatných prací a projektů -umožnit žákovi účast ve výuce některých předmětů se staršími spolužáky Začlenění průřezových témat tematický okruh Environmentální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Ekosystém y PRV PRV PŘ, VL PŘ Z PŘ PŘ, Z Základní podmínky života PRV PŘ PŘ, Z, PČ PPP F, CH PŘ, Z, F Lidské aktivity a problémy životního prostředí PRV PRV VL PŘ PŘ, PČ PŘ, PČ, PPP Z, F, PČ, CH PŘ, Z, F, NJ, PČ, CH 10

11 Vztah člověka k prostředí PROJEKT -DEN ZEMĚ PRV VL ČJ, PČ M, PPP, PČ F, M, ČJ, PČ, CH PŘ, Z, F, PČ,CH tematický okruh kritické čtení, poslouchá ní a pozorování mediálních sdělení interpretac e vztahu mediálních sdělení a reality stavba mediálních sdělení vnímání autora mediálních sdělení fungování a vliv medií ve společnosti 1.r. Mediální výchova 1.stupeň 2.stupeň 2.r 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r.. ČJ F F F F, ČJ Z, HV Z, HV Z, HV Z, HV ČJ M INF VO tvorba mediálních sdělení PROJEKT Y ČJ ČJ, HV, PROJ INF, HV INF, HV HV práce v realizačním týmu AJ- PROJ. AJ.PROJ. AJ- PROJ. F-PROJ. HV- PROJ. F- PROJ. INF- PROJ. HV- PROJ. F- PROJ. INF- PROJ. HV- PROJ. HV- PROJ. F- PROJ.,Z- PROJ;TE A 11

12 tematický okruh Multikulturní výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Kulturní diference PRV PRV PRV, AJ VL, AJ AJ HV, AJ HV, AJ, NJ HV, AJ HV, AJ Lidské vztahy PRV PRV PRV VL VO VO ČJ, NJ Etnický původ PRV PRV PRV VL D Z Z Podpora multikulturality AJ AJ AJ, VL HV HV,NJ HV,NJ NJ, HV, Z Princip sociálního smíru a solidarity VO 12

13 tematický okruh rozvoj schopnosti poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace Osobnostní a sociální výchova 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. PRV PRV AJ AJ AJ ČJ, HV, PČ HV, PČ HV, CH, PČ HV, CH, PČ PRV PRV HV HV, VO HV HV PRV PRV AJ AJ AJ PČ VO, PČ CH, PČ CH, PČ psychohygiena PRV PRV AJ AJ AJ kreativita AJ AJ AJ poznávání lidí PRV AJ AJ AJ HV,TV,PČ, VV HV, TŘ.HOD. HV, PČ, TV, VV HV, TŘ.HOD. HV,PČ, TV, VV, CH HV, TŘ.HOD. VV, TV, CH, PČ HV, TŘ.HOD. mezilidské vztahy PRV AJ AJ AJ ČJ komunikace PRV AJ AJ AJ ČJ kooperace a kompetice PRV AJ AJ AJ M, PČ M, PČ M, PČ, CH M, PČ, CH řešení problémů a rozhodovací dovednosti AJ AJ, VL AJ M, F M, F, INF M, F, INF M, F, INF 13

14 tematický okruh Výchova demokratického občana 1.stupeň 2.stupeň 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. občanská společnost a škola PRV, TŘ. HOD. PRV PRV TŘ. HODINY občan, občanská společnost a stát PRV PRV, AJ VL, AJ VL, HV, AJ HV D VO, HV formy participace občanů v politickém životě VL, AJ VO, Z principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VL VL ČJ, Z, VO 14

15 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1.stupeň 2.stupeň tematický okruh 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Evropa a svět nás zajímá PRV PRV PRV, AJ AJ VL,ČJ, AJ AJ NJ NJ NJ Objevujeme Evropu a svět PROJ AJ AJ VL, AJ ČJ ČJ, Z, NJ ČJ, NJ ČJ,NJ Jsme Evropané PROJ AJ AJ AJ, VL D, Z D, VO, Z 15

16 Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název PT ročníky 1.stupně ročníky 2.stupně 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník MeV/Tvorba mediálních sdělení-a) MeV/ Práce v realizačním týmu-b) b) AJ a)projekt b)aj b) AJ a) ČJ, HV b)f, HV a) ČJ, HV b) F, INF, HV a) ČJ, HV b) F, INF, HV a) ČJ, HV b)hv, F, Z MuV/Kulturní diference-a) MuV/ lidské vztahy-b) MuV/ Etnický původ-c) a),b),c) P1- Poskládej si mámu a tátu VDO/ Občanská společnost a škola -a) VDO/ Formy participace občanů v politickém životě-b) a),b) P3- Město pro všechny OSV/ Rozvoj schopnosti poznávání-a) OSV/ Poznávání lidíb) OSV/ Mezilidské vztahy-c) VMEGS/ Evropa asvět nás zajímá-a) VMEGS/ Objevujeme Evropu a světb) VMEGS/ Jsme Evropané-c) a),b),c) P2- Jak vidíš svět, když nevidíš b),c) a), b)- P4 Se zvířátky do Evropy b), c) b), c) b),c) b),c) b),c) b), c) b), c) EV Den Země 16

17 IV. Učební plán Třída Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk * * 0+6* Matematika Inf.a kom. techn Prvouka Vlastivěda Přírodověda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti P- Environmentální výchova Povinné předměty celkem: Disponibilní časová dotace Volitelné předměty Celkem hodin: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Německý jazyk * *2váz. *2váz. 4 Technika administrativy DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Dramatická výchova Etická výchova Filmová/audiovizuální výchova Taneční a pohybová výchova Disponibilní čas.dotace Disponibilní čas.dotace - celkem Celkem vyučovaných hodin

18 Poznámky: Disponibilní časová dotace na 1. st. 14 hodin ČJ 8 DČD M 3 DČD PRV,VL, PŘ 3 DČD Disponibilní časová dotace na 2.st hodin ČJ 3 DČD NJ 2 DČD- 7. tř. + NJv 4 DČD tř. M 3 DČD IN - 2 DČD VO 1 DČD FY 1 DČD PŘ 3 DČD Z 2 DČD VZ 1 DČD PČ 1 DČD P - ENV DČD Volitelné předměty: Německý jazyk volitelný v tř. 4 DČD Ve školním roce 2013/2014 máme následující volitelné předměty: Německý jazyk v 8. a 9. ročníku. 3 žáci 9. ročníku měli ve školním roce 2012/ h volitelných sportovních her a ve školním roce 2013/2014 budou mít volitelný německý jazyk. V 7. ročníku mají NJ všichni žáci jako další cizí jazyk povinný. Od školního roku 2012/2013 jsme zavedli výuku Environmentální výchovy /P/ od 6. ročníku. Žáci 6. ročníku budou mít Environmentální výchovu 1 h týdně a již ji nebudou mít v 9. třídě. Ve školním roce 2013/2014 budou mít současně environmentální výchovu žáci 6. a 9. ročníku. Současný 9. ročník ještě neměl ENV. P = průřezové téma 18

19 V.Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen samostatně v ročníku v hodinové dotaci v 1.r. 9, v 2.r. 10, v 3.r. 9, ve 4.r. 8 a v 5.r. 7 hodin. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci. V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V komunikační a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky a prožitky. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Český jazyk je od počátku vzdělávání nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o díle. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Český jazyk a literatura zahrnuje průřezová témata osobnostní a sociální výchovy enviromentální a multikulturní výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektových dnů. Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací. Výchovně vzdělávací strategie, které vyučující používá pro: 19

20 1. Kompetence k učení: - vede žáky k vyhledávání a třídění informací, využití v praktickém životě. 2. Kompetence k řešení problémů: - vede žáky k vnímání a pochopení problému a hledání možností řešení 3. Kompetence komunikativní: - vede žáky k naslouchání, formulaci myšlenky, kulturnímu ústnímu a písemnému projevu. 4. Kompetence sociální a personální: - vede žáky ke spolupráci ve skupině, k utváření kladných mezilidských vztahů. 5. Kompetence občanské: - vede žáky k respektování druhých, k uvědomění si svých práv i povinností. 6. Kompetence pracovní: - kontroluje samostatnou práci žáků a vede žáky k správnému sebehodnocení. vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník Jazyk a jazyková Český jazyk 1. komunikace Výstupy žáka ZŠ Hněvotín Učivo-obsah Poznámky 1. Komunikační a slohová výchova Žák čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené náročnosti Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost Expozice písmen Čtení slabik, slov, vět a 1.souvislých textů Plynulé čtení s porozuměním Čtení se správnou intonací Ústně zadávané pokyny Odhad zadání graficky zadaného úkolu Písemně zadané úkoly Rozhovor Omluva Přání Výslovnost jednotlivých hlásek Výslovnost hlásek ve skupinách Přízvuk Jazykolamy Vyprávění o přečteném textu Práce s přímou řečí Vhodné výrazy a komunikační prostředky Motivační básničky 20

21 V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči Volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích Na základě vlastních prožitků tvoří krátký mluvený projev Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním Píše správné tvary písmen a číslic,správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev Píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení Seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh 2. Jazyková výchova Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova,člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Uvědomělá práce s dechem Slovní přízvuk a melodie věty Omluva Gratulace Přání Vyprávění Dramatizace Vyprávění dle obrázkové osnovy Popis obrázku Popis zážitků Vyprávění Správné sezení Držení psacího náčiní Umístění a sklon papíru Vzdálenost očí od papíru Psaní do řádku Plynulý pohyb ruky Vhodné prostředí pro psaní Nácvik dílčích tvarů písmen a číslic Nácvik písmen a číslic Spojování písmen do slabik, slov Psaní vět Psaní souvislejších textů Kontrola správnosti opsaného textu Vyhledávání chyb Přání Pozvánka Dopis Adresa Přepis i opis vět Obrázková osnova Práce s obrázkem, ilustrací Práce s fotografií Vytváření obrázkové osnovy Analýza slova na hlásky a slabiky Analýza dlouhých a krátkých slabik Hláska písmeno Zvuková grafická Básně s pravidelným rytmem a rýmem Přímá řeč Dramatizace Adekvátní užívání gest a mimiky Rozcvičení ruky před psaním Uvolnění unavené ruky Střídání činností Levopravá orientace Organizace pracovního místa Uvolňovací cviky Rozlišování tiskacích a psacích tvarů Rozlišování velkých a malých písmen Formát textové zprávy Řazení obrázků podle časové posloupnosti Práce se skládací abecedou Správná výslovnost Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, 21

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Charakteristika předmětu Český jazyk

Charakteristika předmětu Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Český jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Český jazyk Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více