Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, Stráž pod Ralskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1956/2007 sp. zn.: 276/ Stráž pod Ralskem, dne: Vyrizuje: Jaroslava Šebková Telefon: , Rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné dne: Navrhovatelé: Pavel Olbrich (nar ), Máchova 359, Stráž pod Ralskem Nadežda Olbrichová (nar ), Máchova 359, Stráž pod Ralskem v,, v VEREJNA VYHLASKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úrad vecne a místne príslušný dle 117 odst. 1 písmo e) zákona C. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu, rozhodl dne ve veci návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístení stavby: "Rodinný dum" vcetne odkanalizování, vodovodní prípojky, ei. prípojky, zpevnených plocha a oplocení na pozemcích: pozemkové parcely 733/4 (vodní plocha - zamokrená plocha), 3328/6 (ostatní plocha - ostatní komunikace) a 3440/2 (ostatní plocha - ostatní komunikace) v kat. území Dubnice pod Ralskem, který podal Pavel Olbrich (nar ), Máchova 359,47127 Stráž pod Ralskem a Nadežda Olbrichová (nar ), Máchova 359, Stráž pod Ralskem takto: Podle 39 stavebního zákona a 4 vyhlášky C. 132/1998 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebního zákona vydává územní rozhodnutí o umístení stavby pro stavbu: "Rodinný dum" vcetne odkanalizování, vodovodní prípojky, ei. prípojky, zpevnených ploch a oplocení na pozemcích: pozemkové parcely 733/4, 3328/6 a 3440/2 v kat. území Dubnice pod Ralskem, která bude obsahovat: Rodinný dum - o pudorysných rozmerech 9,00 x 6,60 m s lichobežníkovou apsidou pri severním prucelí. K západnímu prucelí bude umísten otevrený prístrešek pro osobní vozidlo 5,60 x 3,50 m celková zastavená plocha rodinného domu vcetne prístrešku bude 82,24 m2. Rodinný dum bude prízemní nepodsklepená stavba s obyvatelným podkrovím, zastrešený sedlovou strechou s polovalbami, na strechu rodinného domu bude pri západní strane navazovat pultové zastrešení prístrešku pro osobní vozidlo. Maximální výška stavby ke hrebeni strechy bude 7,85 m od upraveného okolního terénu. Rodinný dum bude vyzden z tvárnic YTONG na základových betonových pasech, strešní krytina je navržena z betonových tašek BRAMAC, sklon strechy 45. Fasáda je navržena hladká, okna plastová bílá, dvere lamino Klasik v ocelových lisovaných zárubních. 1

2 Vytápení rodinného domu je navrženo teplovodním systémem s elektrokotlem, jako doplnkový zdroj budou instalována krbová kamna. Komínové teleso je navrženo z komínového systému Schiedel srn 20. Celková potreba tepla neprekrocí 117,62 GJ za rok. Stavba rodinného domu bude umístena v severní cásti pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, západní prucelí rodinného domu bude vzdáleno 13,20 m od hranice sousedního pozemku p.c. 723/3 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, prístrešek pristavený k tomuto prucelí rodinného domu bude od hranice téhož pozemku vzdálen 9,80 m. Severní prucelí rodinného domu bude od komunikace p.c. 3440/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem vzdáleno 5,00 m. Odkanalizování rodinného domu je rešeno odvedením splaškových vod do biologického septiku se zemním filtrem, kde budou splaškové vody vycišteny a vypoušteny do povrchové rýhy na pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, která odvádí vody z pramenní jímky do Dubnického potoka. Potrubí z PVC, KG-systém povedejihozápadním smerem od rodinného domu po uvedeném pozemku, délka potrubí mezi rodinným domem a septikem (HC-S 5) bude 24,00 m, mezi septikem a zemním filtrem (o rozmerech 3,70 x 1,50 m) 1,50 m, mezi zemním filtrem a povrchovou rýhou 9,00 m. Minimální vzdálenost zemního filtru a septiku od hranice s pozemkem p.p.c. 723/3 bude 3,50 m. Vodovodní prípojka bude napojena na stávající vodovodní rad PVC 160 vedený v komunikaci na p.p.c. 3328/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Od místa napojení na tomto pozemku bude vodovodní prípojka dále vedena po tomto pozemku, dále bude precházet na komunikaci na p.p.c. 3440/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, na úrovni západního prucelí rodinného domu kolmo odbocí na pozemek p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem a po tomto pozemku bude vedena až ke stavbe rodinného domu. Vodomerná šachta bude umístena na p.c. 3328/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, ve vzdálenosti cca 1,50 m od místa napojení na vodovodní rad. Délka zbývající cásti vodovodní prípojky bude cca 56,50 m, celková délka vodovodní prípojky od místa napojení až k rodinnému domu bude 58,00 m. Prípojka bude provedena z potrubí rpe 32/4,4 mm. Elektroprípojka bude napojena v elektromerovém pilíri, který bude umísten na pozemku p.p.c. 733/4 pri hranici s pozemky p.p.c. 725/2 a 733/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Z elektromerového pilíre bude veden zemní kabel po pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem až ke stavbe rodinného domu, kde bude ukoncen v hlavním rozvadeci. Délka zemního kabelového vedení od elektromerového pilíre až k rodinnému domu bude cca 18,00 m. Napojení z vrchního vedení do el. pilíre není soucástí tohoto rozhodnutí, bude rešeno samostatne dodavatelem el. energie. Prístup a príjezd k rodinnému domu je rešen z komunikace na p.p.c. 3440/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Príjezdová komunikace je vedena od spolecné hranice pozemku p.c. 3440/2 a 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem až k prístrešku pro osobní vozidlo. Príjezdová komunikace bude mít rozmery 3,00 x 6,20 m. Prístupový chodník bude veden soubežne s príjezdovou komunikací podél západní strany a jižní strany prístrešku pro auto až ke vstupu do rodinného domu, který je ze západního prucelí. Prístupový chodník bude mít šírku 1,20 m, celkovou délku 15,30 m. Oplocení bude provedeno pouze pri severní a severovýchodní strane pozemku. Oplocení povede od hranice s pozemkem p.p.c. 723/3 po hranici pozemku p.p.c. 733/4 až k elektromerovému pilíri. Oplocení bude z pletiva na ocel. sloupcích, výška 1,50 m. V oplocení bude vstupní branka o šírce 1,20 m a vrata o šírce 3,00 m. Pro umístení a oroiektovou oríoravu se stanoví tyto oodmínkv: 1. Stavba rodinného domu vcetne prístrešku pro os. vozidlo, odkanalizování, el. prípojky, zpevnených ploch a oplocení bude umístena na pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, stavba vodovodní prípojky bude umístena na pozemcích p.p.c. 3328/6, 3440/2 a 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem tak, jak je zakresleno na zastavovacím plánu v merítku 1 : 200, který je soucástí dokumentace k územnímu rízení. 2. Jako stavební pozemek se vymezuje celý pozemek p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem o výmere 1837 m2. 3. Projektová dokumentace ke stavebnímu rízení musí obsahovat vyhodnocení stavby z hlediska zák. c. 406/2000 Sb. a vyhlášky c. 291/2001, kterou se stanoví podrobnosti úcinnosti užití energie pri spotrebe tepla v budovách. 2

3 4. O povolení vodního díla bude požádán Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, oddelení vodoprávního úradu vcetne povolení k vypouštení odpadních vod do vod povrchových. Žádosti budou mít náležitosti dle vyhlášky císlo 432/82001 Sb., ve znení pozdejších predpisu. 5. Technické rešení cistící jednotky vcetne limitu na povolení k vypouštení odpadních vod bude ješte v konceptu a v prubehu prací na projektu projednáno se s.p. Povodí Ohre, správcem toku a bude respektovat závery hydrogeologického posudku. 6. Vlastní technické rešení zaústení kanalizace do toku Geho prítoku) bude ješte v konceptu a v prubehu prací na projektu stavby projednáno se správcem - vlastníkem toku. 7. V dalším stupni projektové dokumentace bude navržen odber vzorku predcištené odpadní vody z cistící jednotky tak, aby byl umožnen odber z volného paprsku prepadající vody bez prímesi dalších vod. 8. Projektová dokumentace vodního díla bude zpracována osobou oprávnenou projektovat vodní díla. 9. Deštové vody budou likvidovány na pozemku stavebníku. 10. Rodinný dum bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího vodovodního radu tak, jak je uvedeno v zastavovacím plánu. Vodomemá sestava bude umístena do venkovní vodomemé šachty. 11. V dokumentaci pro stavební rízení budou zapracovány podmínky dané Severoceskými vodovody a kanalizacemi, a.s. pro stavbu vodovodní prípojky: Napojení vodovodní prípojky a osazení vodomeru bude provedeno provozem vodovodu, p. Šorer - tel z unifikovaného materiálu Severoceských vodovodu a kanalizací a.s., závod Ústí nad Labem vcetne osazení šoupátkového uzáveru a vod. sestavy s vodomerem Qn 1,5 s typovým držákem a zpetným ventilem. Vodomemá sestava bude zabezpecena proti zamrznutí a poškození. Pri realizaci vodovodní prípojky musí být dodrženy CSN a CSN v celém rozsahu. Pri realizaci dalších inž. sítí pro uvedený objekt musí být dodržena CSN Prostorové usporádání sítí technického vybavení a zákonu pro ukládání inž. sítí. Pri umístení jakýchkoliv staveb vcetne pilírku NN, oplocení atd. je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních radu dle zák. c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro verejnou potrebu ve znení pozdejších predpisu. Dále požadujeme dodržet príslušné CSN ve vztahu k vysazování vzrostlých porostu. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. požadují být prizváni ke každému dotyku s jimi provozovaným vodohospodárským zarízením, ke kontrole potrubí vod. prípojky pred záhozem. Dále požadují s dostatecným predstihem provést písemne ohlášení zahájení výkopových prací na akci a vytýcení stávajícího vodohospodárského zarízení v terénu pred predáním stavenište. Provede vod. a kan. provoz p. Vondra - tel , na základe objednávky. Po vydání príslušného povolení požadují provést sepsání žádosti o zrízení vod. prípojky na útvaru TPC a uzavrení smlouvy o odberu pitné vody na obchodním útvaru Severoceských vodovodu a kanalizací a.s. závod Ústí n.l. str. Ceská Lípa. /Cemá, Rozum, Zeman - pondelí h, streda h, ostatní dny po tel. dohode /. Po dokoncení stavby investor doloží na technický úsek v Ceské Lípe: bakteriologický rozbor vody nebo potvrzení o chloraci provedené pracovníky provozu Severoceských vodovodu a kanalizací, a.s. Teplice potvrzení o stavu vodovodní prípojky geodetické zamerení skutecného provedení prípojek do katastrální mapy v platném souradnicovém a výškovém systému dgn, vcetne hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že síte budou zamereny pred zakrytím) písemný zápis vod. provozu o provedené kontrole obsypu a záhozu vod. prípojky vcetne funkcnosti trasovací pásky nad vodovodní prípojkou. (Na základe doložení výše uvedených dokladu bude vydán provozovatelem technické infrastruktury souhlas s užíváním stavby do žádosti dle prílohy c.5 vyhl. 526/06 Sb. Bez tohoto souhlasu nesmí být vodovodní prípojka používána.) 12. K zeleni bude pristupováno v souladu se zákonem c. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny a rovnež dle CSN DIN Pri realizaci stavby dojde ke stretu se sítemi spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., tuto skutecnostje nutno zohlednit v dokumentaci pro stavební rízení. 14. Veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavbou budou zlikvidovány v souladu s platnými právními predpisy. 15. Silnice 111/27241(p.p.c. 3322/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem) nebude stavbou dotcena. 3

4 Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky ani pripomínky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle Q27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb.. sorávní rád. ve znení ien "správní rád"): Pavel Olbrich (nar ), Máchova 359, Stráž pod Ralskem Nadežda Olbrichová (nar ), Máchova 359, Stráž pod Ralskem Od uvodnení Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne návrh na vydání územního rozhodnutí o umístení stavby rodinného domu vcetne odkanalizování, vodovodní prípojky, ei. prípojky, zpevnených ploch a oplocení na pozemcích p.p.c. 733/4, 3328/6, 3440/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatrením ze dne oznámil zahájení územního rízení o umístení stavby a narídil ústní jednání spojené s místním šetrením dne: (úterý) konané v míste: Obecní úrad Dubnice. Námitky a pripomínky úcastníku rízení a stanoviska dotcených orgánu státní správy mohly být uplatneny nejpozdeji pri ústním jednání. Dne bylo rízení prerušeno, nebot predložené podání neobsahovalo predepsané náležitosti a neposkytovalo dostatecný podklad pro jeho posouzení. Mestský úrad v Mimoni, odbor zemedelství a ŽP, jako dotcený orgán na úseku vodního hospodárství nedal kladné stanovisko ke stavbe, nebot k posouzení vyžadoval vyjádrení správce povodí, tj. s.p. Povodí Ohre. Po konzultaci se státním podnikem Povodí Ohre, kdy s.p. nesouhlasil s odkanalizováním do jímky na vyvážení s tím, že musí být odkanalizování rešeno jiným zpusobem, si stavebníci nechali vypracovat hydrogeologické posouzení možnosti odkanalizování RD do vodotece a na základe tohoto posouzení byla zpracována dokumentace rodinného domu vcetne prípojek tak, jak je níže uvedeno. Zástupce stavebníka doložil dne vyjádrení Mestského úradu v Mimoni, odboru zemedelství a ŽP. Stavební úrad vydal dne vyrozumení o pokracování rízení s tím, že úcastníci rízení mohou své námitky a pripomínky uplatnit nejpozdeji do , ve stejné lhute mohly sdelit svá stanoviska dotcené orgány. Predmetem územního rízeníje: Rodinný dum - prízemní o pudorysných rozmerech 9,00 x 6,60 m s lichobežníkovou apsidou pri severním prucelí. K západnímu prucelí bude umísten otevrený prístrešek pro osobní vozidlo 5,60 x 3,50 m. Rodinný dum bude prízemní nepodsklepená stavba s obyvatelným podkrovím, zastrešený sedlovou strechou s polovalbami, na strechu rodinného domu bude pri západní strane navazovat pultové zastrešení prístrešku pro osobní vozidlo. Maximální výška stavby ke hrebeni strechy bude 7,85 m od upraveného okolního terénu. Vytápení rodinného domu je navrženo teplovodním systémem s elektrokotlem, jako doplnkový zdroj budou instalována krbová kamna. Stavba rodinného domu bude umístena v severní cásti pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, západní prucelí rodinného domu bude vzdáleno 13,20 m od hranice sousedního pozemku p.p.c. 723/3 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, prístrešek pristavený k tomuto prucelí rodinného domu bude od hranice téhož pozemku vzdálen 9,80 m. Severní prucelí rodinného domu bude od komunikace p.p.c. 3440/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem vzdáleno 5,00 m. Odkanalizování rodinného domu je rešeno odvedením splaškových vod do biologického septiku se zemním filtrem, kde budou splaškové vody vycišteny. Potrubí z PVC, KG-systém povede jihozápadním smerem od rodinného domu po pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem do povrchové rýhy, která odvádí vody do vodotece Dubnického potoka. Dle hydrogeologického posouzení navrhovaný zpusob odkanalizování ani provoz kanalizace navrženého rodinného domu neovlivní stávající zdroje pitné vody. Ve smeru proudení kvartérních podzemních vod se nalézá vodotec, která tyto vody drénuje. Této vodotece dosáhne podzemní voda a jí sycená voda mokradu odvodnovaného drobnou vodotecí (rýhou) již bez znecištení (zbytky kontaminace budou vázány na organické cástice v zeminách a budou degradovány vegetací). Vodovodní prípojka bude napojena na stávající vodovodní rad PVC 160 vedený v komunikaci na p.p.c. 3328/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Od místa napojení na tomto pozemku bude vodovodní prípojka vedena po pozemcích p.p.c. 3328/6, 3440/2 a 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Vodomerná šachta bude umístena 4

5 na p.p.c. 3328/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, ve vzdálenosti cca 1,50 m od místa napojení na vodovodní rad. Celková délka vodovodní prípojky od místa napojení až k rodinnému domu bude 58,00 m a bude provedena z potrubí rpe 32/4,4 mm. Elektroprípojka bude napojena v elektromerovém pilíri, který bude umísten na pozemku p.p.c. 733/4 pri hranici s pozemky p.p.c. 725/2 a 733/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Z elektromerového pilíre bude veden zemní kabel po pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem až ke stavbe rodinného domu. Prístup a príjezd k rodinnému domu je rešen z komunikace na p.p.c. 3440/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem. Príjezdová komunikace je vedena od spolecné hranice pozemku p.p.c. 3440/2 a 733/4 vše v k.ú. Dubnice pod Ralskem až k prístrešku pro osobní vozidlo. Príjezdová komunikace bude mít rozmery 3,00 x 6,20 m. Prístupový chodník bude veden soubežne s príjezdovou komunikací podél západní strany a jižní strany prístrešku pro auto až ke vstupu do rodinného domu, který je ze západního prucelí. Prístupový chodník bude mít šírku 1,20 m, celkovou délku 15,30 m. Oplocení bude provedeno pouze pri severní a severovýchodní strane pozemku. Oplocení povede od hranice s pozemkem p.p.c. 723/3 po hranici pozemku p.p.c. 733/4 až k elektromerovému pilíri. Oplocení bude z pletiva na ocel. sloupcích, výška 1,50 m. V oplocení bude vstupní branka o šírce 1,20 m a vrata o šírce 3,00 m. V rízení bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena vlastnická nebo jiná práva vlastníku pozemku a staveb na nich, vcetne pozemku sousedních a staveb na nich. Na základe výsledku byl stanoven okruh úcastníku rízení ve smyslu 34 stavebního zákona. Stavební úrad dospel k záveru, že postavení úcastníku rízení v tomto prípade prísluší: úcastníci rízení dle 27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb. Pavel Olbrich, bytem Máchova 359, Stráž pod Ralskem - navrhovatel, vlastník pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, Nadežda Olbrichová, bytem Máchova 359, Stráž pod Ralskem - navrhovatel, vlastník pozemku p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, úcastníci rízení dle 27 odst. 2 zákona c. 500/2004 Sb. Karel Eisman, bytem Hrímalého 46, Plzen 1- poverený zástupce navrhovatelu, CEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Decín - kabel pro prívod el. energie pro navržený RD bude pripojen najejich zarízení, Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Masarykova 368, Ústí nad Labem - vodovodní prípojka bude napojena na zarízení vjejich správe, Krajská správa silnic Libereckého kraje, Cestmistrovství Ceskolipsko, se sídlem Sosnová 97,47050 Ceská Lípa - spravuje pozemek komunikace p.p.c. 3322/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, který je v bezprostrední blízkosti napojení vodovodní prípojky na vodovodní rad, Obec Dubnice, se sídlem Dubnice 240, Dubnice pod Ralskem - obec je úcastníkem územního rízení dle 34 odst. 3) zákona c. 50/1976 Sb., vlastník dotceného pozemku p.p.c. 3328/6 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, P.O.Box 56, Praha 3 - pri stavbe dojde ke stretu sjejich sítemi, Vojenské lesy a statky CR s.p., se sídlem Nádražní 115, Mimon - mají právo hospodarení s dotceným pozemkem p.p.c. 3440/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, Povodí Ohre, s.p., se sídlem Bezrucova 4219, Chomutov - z hlediska vypouštení predcištených vod do vodního toku - správa povodí, Vlastníci sousedních pozemku p.p.c. 733/2 a 725/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem Lesy Ceské republiky, s.p., Lesní správa Ješted, se sídlem Sokolská 1383/37, Liberec 1 - právo hospodarení s pozemkem 923/1 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, pres který vede stávající rýha k odvádení vod v uvedené lokalite. Úcastník rízení Krajská správa silnic Libereckého kraje souhlasí s vydáním územního rozhodnutí za splnení podmínek,které vyplývajíz umístenístavby.podmínkaohlednedotcenísilnice byla zahrnutado podmínek tohoto rozhodnutí pod c. 15. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. souhlasí s vydáním územního souhlasu za predpokladu, že budou splneny dané podmínky. Podmínky jsou zahrnuty v podmínkách tohoto rozhodnutí pod c. 10 a 11. Povodí Ohre, s.p. - podmínky se týkají výstavby, provozu a vypouštení vod, netýkají se samotného umístení stavby, proto nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. 5

6 Vojenské lesy a statky CR, s.p. souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, podmínky se týkají stavebních prací a zamerení vodovodní prípojky, proto nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Obec Dubnice souhlasí s vydáním územní rozhodnutí bez pripomínek. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby posoudil návrh na vydání územního rozhodnutí o umístení stavby z hledisek uvedených v 37 odst. 2 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány státní správy a posoudil shromáždená stanoviska a pripomínky. Stanoviska dotcených orgánu: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí - stanovisko ze dne , c.j. MUCL/66078/ bez pripomínek. Navrhovaný rodinný dum nepodléhá vydání souhlasu podle 12 (zásah do krajinného rázu), nebot bezprostredne navazuje na stávající vesnickou zástavbu. Z hlediska ochrany zemedelského pudního fondu (ZPF) zábor cásti p.p.c. 733/2 (pred delením pozemku) nepodléhá udelení souhlasu orgánem ochrany ZPF dle 9 odst. 6 zákona c. 334/1992 Sb., v platném znení). Stanovisko ze dne , c.j. MUCL/84606/ bez pripomínek. Dotcený orgán netrvá na souhlasu k vydání rozhodnutí o umístení stavby do 50 m od okraje lesa. Stavba rodinného domu je ve vetší vzdálenosti od okraje lesa, do 50ti m od okraje bude umísteno pouze odkanalizování, které dle stanoviska ze dne nevyžaduje souhlas. Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, oddelení vodoprávního úradu - vyjádrení ze dne , cj. MUCL/1440/ podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod c. 4, 5, 6, 7 a 8. Mestský úrad v Mimoni, odbor zemedelství a ŽP - stanovisko ze dne , c.j. MUMI 17821/2006, vyjádrení ze dne , cj. 18/2007 OZ - bez pripomínek. Obecní úrad Dubnice - stanovisko ze dne , c.j. 152/2006, stanovisko ze dne , c.j. MUSPRl1538/ bez pripomínek, Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby neshledal duvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zpusobem uvedeným ve výroku. V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky a pripomínky. Zkoumaný pozemek p.p.c. 733/4 v k.ú. Dubnice pod Ralskem je podle namerených hodnot, stanovené plynopropustnosti základových pud, doporucené metodiky a hodnocení radonového indexu pozemku ve smyslu zákona c. 18/1997 Sb. a ve znení pozdejších predpisu pro merení a vyhlášky c. 18/1997 Sb., hodnocen jako pozemek s nízkým radonovým indexem. Pri plánované výstavbe rodinného domu na uvedeném pozemku není nutné provádet ochranná opatrení proti pronikání radonu z podloží. Obec Dubnice nemá zpracován územní plán a z tohoto duvodu stavební úrad posoudil vhodnost umístení stavby v souvislosti s místními pomery a stávající zástavbou. Rodinný dum je navržen na pozemku, který navazuje na jedné strane na zastavené pozemky se stávajícími rodinnými domy a na druhé strane navazuje na stavební pozemky, na kterých byla puvodní zástavba. Navržený rodinný dum tak vhodne doplní prostor mezi stávající zástavbou. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhute bude podána žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úrad obdrží oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od zámeru, k nemuž se rozhodnutí vztahuje. Územní rozhodnutí se dorucuje verejnou vyhláškou vlastníkovi (vlastníkum) sousedních pozemku p.p.c. 733/2 a 725/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem, nebot dosud neprobehlo dedické rízení a vlastník není znám. 6

7 Poucení Proti tomuto rozhodnutí mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. Helena Bušová vedoucí odboru výstavby Toto rozhodnutí - územní rozhodnutí musí b)1 vyvešeno po dobu minimálne 15 dnu na úrední desce Obecního úradu Duhnice a Mestského úradu Stráž pod Ralskem. Vyvešeno dne: ~;. W.c..~... Sejmutodne:.../ f..f..?'j.o'.t... Obdrží: Úcastnícirízenídle & 27 odst. 1zákonac. 500/2004Sb.: Pavel Olbrich, Máchova 359, Stráž pod Ralskem Nadežda Olbrichová, Máchova 359, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení dle &27 odst. 2 zákona c. 500/2004 Sb.: Karel Eisman, Hrímalého 46, Plzen 1 CEZ Distribuce, a.s. - Hlavní stredisko Decín, Teplická 874/8, Decín 2 Krajská správa silnic Libereckého kraje, Cestmistrovství Ceskolipsko, Sosnová 97, Ceská Lípa Lesy CR s.p., Sokolská 1383,46001 Liberec1 Obec Dubnice, Dubnice 240, Dubnice pod Ralskem Povodí Ohre s.p., Bezrucova 4219, Chomutov 1 Severoceské vodovody a kanalizace a.s., Masarykova368, Ústí nad Labem 10 Telefónica 02 Czech Republic a.s., DLSS Liberec, Masarykova 20/273, Ústí nad Labem - Bukov Vojenské lesy a statky CR s.p., Nádražní 115, Mimon Vlastníci pozemku p.p.c. 733/2 a 725/2 v k.ú. Dubnice pod Ralskem- verejnou vyhláškou IC telefon: I8,

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více