Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014

2 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Telefon: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala Mgr. Edita Poláčková Hrádek nad Nisou

3 Obsah 1) Základní údaje o škole strana 3 2) Organizace vzdělávání a výchovy 4 3) Výsledky výchovy a vzdělávání 6 4) Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce 7 5) Personální zabezpečení činnosti školy 8 6) Poradenské služby 11 7) Prevence sociálně patologických jevů 11 8) Další aktivity školy 12 9) Projekty 16 10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol 17 11) Řízení školy 17 12) Hospodaření školy v roce ) Závěr 21 2

4 1) Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 478, Hrádek nad Nisou Telefon: Zřizovatel školy: Město Hrádek nad Nisou sídlo: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Právní forma: Obec, IČO Právní forma školy: příspěvková organizace - od IČO: DIČ: CZ Od se škola stala plátcem DPH Ředitelka školy: Mgr. Edita Poláčková, od (pokračuje ve funkci po konkurzu v květnu 2012) Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Hana Prchlíková, od Datum zařazení školy do sítě: změna zařazení: zálohová organizace, přidružení školní jídelny organizační složka obce příspěvková organizace Přehled součástí školy, kapacita: součást IZO Kapacita Základní škola - úplná žáků Školní družina žáků Školní jídelna jídel 3

5 Činnost školské rady Školská rada při naší škole byla zřízena k dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Má 9 členů (3 z řad učitelů, 3 zástupce rodičů, 3 zástupce zřizovatele). Dle školského zákona rada zasedá nejméně 2 x ročně. Program jednání vychází ze školského zákona a z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitelky školy a zřizovatele. Ve školním roce 2013/2014 se konala dvě zasedání, a to v listopadu 2013 a v květnu Na zasedání v listopadu členové rady schválili výroční zprávu za uplynulý školní rok, diskutovali o rekonstrukci školy a probíhající práce si prohlédli. Zástupci pedagogů prezentovali úspěchy žáků. Na květnovém zasedání školská rada projednala rozpočet školy na rok 2014 (státní prostředky a obecní), členové byli seznámeni s průběhem rekonstrukce budovy školy a diskutovali o časovém rozvržení prací a dalších opatřeních. Zástupci pedagogů prezentovali úspěchy žáků v období leden - duben Předsedkyně školské rady - Mgr. Jana Horinková Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogů Pavel Farský Petr Vinklárek Miroslav Řezníček Markéta Slezáková Zuzana Jínová David Gottstein Mgr. Jana Horinková Mgr. Ilona Paseková Mgr. Hana Prchlíková 2) Organizace vzdělávání a výchovy ve školním roce 2013/2014 Od učíme podle vzdělávacího programu Každý něco umí školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Projektové dny V rámci výuky jsme realizovali dlouhodobé výukové projekty. Každý z projektů začíná dvěma motivačními dny. V jejich rámci jsou realizovány motivační exkurze, výukové programy a aktivity vedoucí k posílení týmové spolupráce a klíčových kompetencí. Projekty jsou ukončeny závěrečnými prezentacemi žáků před spolužáky, pedagogy a před rodiči. V šestém ročníku byly realizovány projekty Vesmír a Z pohádky do pohádky, v sedmém ročníku Cesta do školy a Karel IV, v osmém ročníku Zlaté české ručičky a Energie v rukou člověka a v devátém ročníku Brána jazyků otevřená. Projekty rozvíjejí klíčové kompetence a jejich praktické využití. Od žáků je vyžadován osobní přístup, dlouhodobá práce, vzájemná spolupráce. Projekty zároveň rozvíjejí čtenářskou gramotnost žáků. Projekt Energie v rukách člověka naplňuje průřezové téma Enviromentální výchova. V prosinci měli žáci 1. stupně projektový den Finanční gramotnost. Celé dopoledne se věnovali penězům. Prvňáci a druháci poznávali české mince, bankovky a hráli si na obchod. Třeťáci se také věnovali nakupování. Mimo jiné si povídali o tom, jak se mají chovat při nakupování, procvičili si zaokrouhlování čísel na desítky a dozvěděli se, co je to banka a 4

6 k čemu lidem slouží. Čtvrťáci se také bavili o bance, jejich službách a pověděli si, jak správně hospodařit s penězi. Páťáci si vytvořili modelové rodiny a v nich si vyzkoušeli, co znamená umět hospodařit s rodinnými penězi (příjmy a výdaje). Také se dozvěděli něco o reklamaci zboží. Volitelné předměty, Další cizí jazyk Vzhledem ke změnám RVP byl Volitelný předmět realizován pouze v 9. ročníku, a to Německý jazyk a Sportovní hry. V 7. a 8. ročníku byl zaveden předmět Další cizí jazyk. V 7. ročníku šlo o Německý jazyk, v 8. ročníku byla vyučována Anglická konverzace a Německý jazyk. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Vývoj počtu tříd a žáků k / / / / / / / ,6 23,6 22,4 22,4 22,8 21, ,16 15,67 14,94 15,1 15,2 14,6 15,6 Školní družina Školní družina má 2 oddělení. Přihlásilo se do ní 64 žáků. Družina organizuje kromě stálé výchovné činnosti dva pravidelné kroužky - sportovní hry a vaření. Školní družina se aktivně účastní soutěží města i dění ve škole. Zdobí vánoční strom či velikonoční stůl. Dále organizuje různorodé činnosti sportovní, výtvarné, pracovní. Vychovatelky pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu, pomáhají při akcích školy, doprovázejí žáky na kulturní představení, zajišťují prázdninový provoz družiny. 5

7 3) Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků na škole (na konci školního roku) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo šk. rok 2012/ / / / / / / / st st celkem % 41,5 42,1 53,9 51,1 4,6 6,8 Počty žáků jsou podle stavu na konci školního roku. Do VII. třídy je zapsána žákyně, která plní povinnou školní docházku v zahraničí. V tabulce uvedena není. Hodnocení chování 2012/2013 ( pololetí) 2013/2014 ( pololetí) stupeň chování počet procento počet procento ,2 + 3, ,6 + 1, ,5 + 3, ,5 + 4,1 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených celkem průměr na 1 žáka neomluvených celkem Průměr na 1 žáka I. pololetí (268 žáků) , ,4 II. pololetí (266 žáků) , Celkem školní rok , ,2 6

8 4) Zápis k povinné školní docházce a o výsledky přijímacího řízení Počty zapsaných a zařazených žáků 2013 (pro rok 2013/2014) 2014 (pro rok 2014/2015) Zapsaní do 1. třídy Nepřijatí do 1. třídy 10 0 Počet žádostí o odklad 5 10 Nastoupilo do 1. třídy Jeden žák se koncem prázdnin přestěhoval. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Z 9. ročníku vyšlo 20 žáků, z toho 13 na maturitní obory (65 %). Z 8. ročníku vyšlo 6 žáků. Ze 7. ročníku vyšla jedna žákyně, která si ale nepodala přihlášku na žádnou školu, z 5. Ročníku odešla jedna žákyně na víceleté gymnázium. Víceleté gymnázium Gymnázium Z 9. ročníku SŠ s maturitou SOŠ s maturitou OU Nepokračuje ve vzdělávání

9 5) Personální zabezpečení činnosti školy Ředitelka Zástupkyně ředitelky Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Metodička rizikového chování ICT koordinátor Mgr. Edita Poláčková Mgr. Hana Prchlíková Mgr. Ilona Paseková Mgr. Jana Czuchová Mgr. Kateřina Feřtová Mgr. Karel Kocourek Pedagogičtí pracovníci - učitelé Číslo zařazení Kvalifikace aprobace 1. ředitelka matematika základy techniky PO 2. zástupkyně český jazyk - dějepis PRCH 3. učitel geografie tělesná výchova BOH 4. učitelka matematika - fyzika CZ 5. učitelka český jazyk občanská výchova ČIH 6. učitelka dějepis německý jazyk FEŔ 7. učitelka SŠ s maturitou, studuje HIM 8. učitelka český jazyk občanská výchova HOR 9. učitelka 1. stupeň + výtvarná výchova JIR 10. učitel 1. stupeň KOC 11. učitelka 1. stupeň MD 1/2014 KOZ učitelka SŠ s maturitou, studuje Zástup za MD DŘE 12. Učitel Přírodopis - chemie Do 11/2013 LA Učitelka SŠ s maturitou Od 12/2013 FÍČ 13. učitelka ruský jazyk zeměpis, anglický jazyk pro VĚ 1. stupeň 14. učitelka speciální pedagogika pro vychovatele PAS 15. učitelka VŠ chemicko technologická + ped. POK způsobilost pro výuku chemie 16. učitelka 1. stupeň TOM 17. učitel 1. stupeň VÁ Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky školní družiny Číslo Jméno Kvalifikace 1. Vychovatelka Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. vychovatelka Předškolní a mimoškolní pedagogika CHLÁ ŠPEC 8

10 3 uklízečky, školník, hospodářka Provozní zaměstnanci vedoucí jídelny, vedoucí kuchařka, 5 kuchařek Zaměstnanci školní jídelny Odborná kvalifikace Bez odborné kvalifikace Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch. důch. věk věk Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen 4/3 4/2 3/3 3/3 0/0 14/11 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 3/3 Počty jsou fyzické osoby (k ). Nejsou zde zahrnuty vychovatelky ŠD. 17/14 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 2012/ /2014 Nastoupili 3 3 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 2012/ /2014 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/2014 Kurzy DVPP - projekt ESF, ŽIVÁ ŠKOLA škola životem pro život TU Liberec Počet účastníků Jak správně psát 4 Vybrané netradiční sportovní hry 4 Komunikace s rodiči žáků se SVP 9 Poetické hrátky na 2. St. ZŠ v hodinách Čj a literatury 3 9

11 Jak věci fungují 2 Práce s autentickými materiály ve výuce Aj pro 2. st. ZŠ 1 Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín 3 Výtvarné aktivity inspirované současným výtvarným uměním 1 Fyzikální hrátky v přírodovědě 1 Malba netradičními prostředky 1 Němčina jako druhý cizí jazyk 1 Metody a techniky kritického myšlení 3 Nepravé grafické techniky monotypie 8 NIDV Zřizovatel ředitel školy, vzájemný vztah, postavení a pravomoci 1 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 1 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí výuka ve školách 2 Jak na školní zralost aspekty sociální a emoční 1 Jarní výtvarné nápady pro žáky na 1. stupni ZŠ 1 English or Czenglisch nejčastější chyby českých žáků v angličtině 1 Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky náměty a inspirace 2 Informační seminář o projektu Kariérní systém 2 Aktivizace a motivace žáků v hodině Aj na 1. stupni ZŠ 1 Reálie anglicky mluvících zemí v kostce 1 Angličtina jazyk a culture v jednom 1 Tvořivá škola Matematika činnostně v 8. ročníku 1 H mat Základy Hejného metody 5 CVLK Geometrie na 1. stupni ZŠ 1 Aperta (projekt Učíme pro zítřek) Motivace a motivační techniky při výuce 15 Kritické myšlení v praxi 16 Neurolingvistické programování pro pedagogy 16 Ostatní Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky 2 Interaktive und motivierende Ubungen zum freien Sprechen 1 Novely právních předpisů k se zaměřením na dopady ve školství 1 Tvorba tvořivost hra (celostátní dílna komplexní estetické výchovy) 1 Prevence ve škole co dělat, když. 2 10

12 Výkon státní správy ( ) Rozhodnutí ředitele (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění Počet odvolání pozdějších předpisů) Přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) 37 0 Nepřijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) 0 0 Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky 0 0 Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání 0 0 Přestup žáka přijetí 19 0 Přestup žáka nepřijetí 0 0 Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu 0 0 6) Poradenské služby Na škole pracovaly dvě výchovné poradkyně, jedna pro 1. stupeň a jedna pro 2. stupeň. Spolupracovaly se žáky, jejich rodiči, s pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci, s SPC v Turnově, s kurátorkami z odboru sociální péče Magistrátu města Liberce. Výchovná poradkyně 2. stupně měla kromě péče o žáky s poruchami učení a chování na starosti vycházející žáky. Pro ně zorganizovala návštěvu veletrhu vzdělávání Eduka v Liberci. Pro rodiče vycházejících žáků připravila speciální třídní schůzky s informacemi o přijímacím řízení. Na škole dále pracovala metodička rizikového chování. Všechny tři paní učitelky spolupracovaly při řešení neomluvené absence žáků a při řešení výchovných problémů, zvláště nevhodného a vulgárního jednání vůči učitelům. Věnovaly svůj čas žákům podle jejich potřeby. Společně jednaly s rodiči problémových žáků, na 2. stupni organizovaly pro žáky využití přestávek formou různých soutěží, účastnily se školního parlamentu. Ve škole bylo v uplynulém školním roce cca 25 žáků s vyšetřením v PPP či SPC. Rodiče žáků, jejichž vyšetření již ztratilo platnost, byli na začátku školního roku na tuto skutečnost upozorněni. Na škole bylo 5 žáků s individuální integrací, z toho 1 na prvním a 4 na druhém stupni. S těmito žáky pracovali učitelé podle individuálního vzdělávacího plánu. Integrace se týkala poruch učení a poruch sociálních vztahů. 7) Prevence sociálně patologických jevů Metodička rizikového chování aktualizuje na začátku každého školního roku preventivní program školy. Spolupracuje s o. p. s. Maják se sídlem v Liberci. V průběhu školního roku se v rámci primární prevence uskutečnily následující přednášky: I. třída Zdravé tělo 1 IV. třída Nejsem sám 11

13 V. - Kybersvět VIII.A, B Pohlavně přenosné nemoci IX. A Mně žádný trest nehrozí Během školního roku se vyskytl u několika žáků velký počet neomluvených hodin. Rodiče většinou neoznámili důvody nepřítomnosti nebo včas či vůbec nedoložili omluvenky. V případě většího počtu neomluvených hodin škola kontaktovala odbor sociální péče a podávala na rodiče těchto žáků podnět k zahájení přestupkového řízení. Neomluvenou absenci žáků řešíme také s PČR. Žáci všech ročníků jsou každý rok na začátku září informováni o projevech šikany, o jejich řešení školou a o potřebě tyto projevy co nejdříve oznámit. V tomto školním roce jsme řešili řadu konfliktů mezi žáky, o šikanu se ale nejednalo. V jednom případě jsme řešili případ kyberšikany. 8) Další aktivity školy Zájmové útvary, kroužky Útvar Vedoucí 1. stupeň Německý jazyk TOM Mluvení a tvoření Miniházená TOM KOC 2. stupeň Cvičení z matematiky POK Cvičení z češtiny Pěvecký sbor Dramatický kroužek Sportovní hry Ruština Ruština ČIH HIM ČIH HOR PRCH ŠD Sportovní hry CHLÁ Vaření VĚ ŠPEC Granty města V roce 2013 jsme realizovali dva granty z příspěvkového programu Města Hrádek nad Nisou: Lyžařský výcvik a Klub dětí. V roce 2014 realizujeme jen Klub dětí. Lyžařský výcvik jsme sice měli zajištěný, ale z důvodu nepříznivých sněhových podmínek jsme ho museli zrušit. V rámci Klubu dětí pořádáme každoročně akce jako je výroba adventních věnců, zdobení perníčků, velikonoční dílna a ples vycházejících žáků. Granty Krajského úřadu Libereckého kraje Z grantového programu Krajského úřadu Libereckého kraje 2013 jsme žádali příspěvek na čtyři projekty, na dva z toho úspěšně. Na projekt Se školou se nenudím jsme získali dotaci 12

14 25 000,- Kč, na projekt Orientační běh a noční výsadek jsme získali 9 000,- Kč. Finanční prostředky jsme použili na realizaci volnočasových aktivit žáků a na sportovní akce. Na jaře 2014 jsme požádali o grant na projekt Škola nekončí u dveří. Žádost nebyla schválena. Výukové akce a soutěže V tomto školním roce jsme zažili řadu úspěchů našich žáků, např. Čteme nevidomým - žák III. třídy uspěl ve velké konkurenci a získal audioroli Aleše v knize Začarovaná třída od Ivony Březinové. Akci pořádá tradičně Krajská knihovna v Liberci. Výtvarné soutěže Bohouš a Dáša mění svět - celorepubliková komiksová soutěž. Ze 150 došlých komiksů byly do užšího kola mezi 30 nejlepších vybrány dvě práce našich žáků. Jedna z prací vyhrála cenu diváků v internetovém hlasování a autorka si pro cenu na slavnostní vyhlášení jela do Prahy. Stáří čas zralosti, moudrosti a vzpomínek - celokrajská soutěž, které se zúčastnili čtyři naši žáci. Tři získali čestné uznání a jeden se umístil na 3. místě. Všechny práce byly uveřejněny na výstavě v Nákupní galerii PLAZA v Liberci. Účastnili jsme se i dalších výtvarných soutěží, kde jsme ale na první místa nedosáhli, např. soutěž Moje oblíbená rostlina pořádaná Českým zahrádkářským svazem, výtvarná soutěž 3001: Příběh planety (kampaň Rosteme s knihou),soutěž s názvem Život pod hladinou, kterou vyhlásila Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, soutěž Ze života včel Princezna a princ české pohádky - zábavná vzdělávací soutěž mluveného slova, fantazie a improvizace v komunikaci pro děti ve věku 6-12 let. Celoroční soutěž, která se koná v Praze v secesním sále Hlavního nádraží, zahrnuje 5 setkání. Zatím se konala dvě kola, a to v dubnu a v červnu. V říjnu 2014 se koná semifinále, do kterého postoupilo pět našich žáků. Recitační soutěž - proběhla v MFC pro Ostrov života. Skvělé výkony malých recitátorů přilákaly spousty diváků. Díky nim se nám podařilo vybrat částku 3 300,- Kč ve prospěch Ostrova života. Souboj čtenářů celostátní soutěž 6. ročníků, která podporuje čtenářství. Mladý Demosthenés - celostátní soutěž v řečnickém umění Dějepisná olympiáda Olympiáda Čj postup do okresního kola Finanční gramotnost celostátní soutěž 2. místo v okresním kole Mezinárodní divadelní festival malých forem v polské Bogatynii Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan 13

15 Dopravní soutěž mladých cyklistů zaznamenali jsme velký úspěch po řadě neúspěšných let. Žáci se nejprve účastnili školního kola, ti úspěšní potom postoupili do okrskového kola, které se konalo v Chrastavě. Žáci postoupili v obou kategoriích (mladší žáci, starší žáci) do oblastního kola. Mladší žáci dokonce postoupili do krajského kola. Hrádecké divadelní jaro - organizátorem druhého ročníku festivalu dětského divadla byla naše škola. Připravila celkem tři vystoupení. Všechna byla velmi povedená. Exkurze Drážďany pro žáky 2. stupně Svíčkárna Rodas výlety za odměnu pro nejlepší sběrače ekoodpadu Čistírna odpadních vod Novoroční setkání na radnici v Žitavě Letná Praha návštěva olympijského parku na Letné Exkurze v rámci projektu SPLH Pragovka Bombardier Transport Česká Lípa Denso Manufakturing Liberec Diamo s. p, Stráž pod Ralskem JOHNSON CONTROLS Česká Lípa Preparace zvěře Polesí Školní aktivity Jeden svět - festival Vánoce v Tipsport aréně Vaření s angličtinou Spaní ve škole Adventní věnce Mikuláš Zdobení perníčků Deskové hry Vánoční zpívání na schodech Vánoční besídky Zápis nanečisto Čarodějnický rej Dětský den Předávání výročních cen Jarmark Ples vycházejících žáků Výroba vlaštovek - v letošním roce jsme se již podruhé zapojili do létání s časopisem ABC - Vládce nebes. 35 žáků sestrojilo vlaštovku z časopisu a pokusilo se o co nejdelší dolet. Projekty a výukové akce Veselé zoubky preventivní program Finanční gramotnost projektový den 1.st. Prvňáci a druháci poznávali české mince, bankovky a hráli si na obchod. Třeťáci se také věnovali nakupování. Mimo jiné si pověděli, jak se mají chovat při nakupování, procvičili si zaokrouhlování čísel na desítky a dozvěděli se, 14

16 co je to banka a k čemu lidem slouží. Čtvrťáci se také bavili o bance, jejich službách a pověděli si, jak správně hospodařit s penězi. Páťáci si vytvořili modelové rodiny a v nich si vyzkoušeli, co znamená umět hospodařit s rodinnými penězi (příjmy a výdaje). Také se dozvěděli něco o reklamaci zboží. V rámci výuky se žáci účastní divadelních představení v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, v Naivním divadle, ve škole či multifunkčním centru v Hrádku nad Nisou. Sportovní akce a soutěže Akce pořádané naší školou: Cyklovýlet na Oybin Orientační běh ZŠ Závody horských kol - závod v okolí Kristýny Vánoční turnaj 2013 florbal ZŠ TGM vs. ZŠ Lidická 1. stupeň Miniházená účast ve školní lize (2.-3.) a (4.-5.) Florbal turnaj pořádaný ČFbU Frýdlant (4.-5.) Fotbal- McDonald Cup místní kola nepostupy (1.-3) a (4.-5.) Vybíjená Preventan Cup finále okresu (4.-5.tř.) 2. stupeň Atletický čtyřboj - 8. místo mladší žáci Atletika Pohár rozhlasu 10. místo mladší žákyně Olympiáda mládeže mladší i starší žactvo 3 medaile: 1. místo (koule), 3. Místo chlapci (skok daleký ) a 3. místo dívky (skok daleký) Aktivity v rámci města Účastnili jsme se některých akcí MFC, např. Štípání pazourků. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Brána Trojzemí jsme organizovali některé akce, např., prezentaci projektů žáků, recitační přehlídku, promítání filmů v rámci projektu Jeden svět, ples vycházejících žáků. Městský úřad každoročně v září organizuje vítání prvňáčků, v červnu vyhodnocuje nejlepší žáky a výsledky sběrové soutěže a loučí se vycházejícími žáky. Žáci školy se pravidelně účastní akcí, které pořádá městský úřad, DDM Drak či jiné školy ve městě, např. soutěž o nejhezčí vánoční strom, soutěž o nejhezčí velikonoční stůl. Žáci zpívali na akci Betlémské světlo. V září 2013 zahájilo na naší škole svou činnost detašované pracoviště ZUŠ Liberec. Další aktivity školy Na podzim jsme sbírali kaštany a žaludy. Škola se aktivně účastní ekologických sběrů. Žáci sbírali pet lahve, tetrapaky a papír. Na jaře 2013 jsme se zapojili do akce Víčka pro Aničku. Tato akce trvala až do listopadu Žáci naší školy nasbírali cca 46 kg víček. 15

17 Žáci IX. třídy se zúčastnili veletrhu vzdělávání Eduka. Vyšlo šest čísel školního časopisu Hepčík Naše škola se letos aktivně přidala k akci Vlajka pro Tibet. Žáci si v hodinách povídali o lidských právech a Tibetu, o lidech v této zemi. Ovoce do škol již několik let jsme zapojeni do projektu, díky němuž žáci 1. stupně dostávají každý druhý týden zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi Pro předškoláky z každé mateřské školy v našem městě byl uspořádán den otevřených dveří aneb Zápis nanečisto. Někteří rodiče pomáhali při přípravě akcí školy, účastnili se školních výletů. Pokračuje spolupráce s ostatními školami v Hrádku nad Nisou, s DDM a s Bránou Trojzemí, a to především při přípravě a realizaci sportovních akcí, recitačních a čtenářských soutěží, přednášek a kulturních představení. Někteří učitelé pomáhají DDM zabezpečit prázdninové akce (tábory stálé, vodácké, cyklistické apod.) 9) Projekty Učíme pro zítřek Projekt pokračoval i ve školním roce 2013/2014. Zaměřuje se na další rozvoj a vzdělávání učitelů. Je realizovaný společností Aperta. Během podzimních prázdnin učitelé absolvovali další ze čtyř vzdělávacích modulů. Tématem tentokrát bylo kritické myšlení. Jde vpodstatě o celistvý a utřídění přístup k výuce. Metody Kritického myšlení nabízejí trvalý rozvoj žáků, s velkým důrazem na čtenářskou gramotnost, samostatnost, schopnost objektivního pohledu. Učitelé se s jednotlivými metodami seznamovali interaktivně, sami metody dál rozvíjeli. Výstupem tohoto jsou příspěvky do Inspiromatu, v podobě konkrétních příprav na konkrétní výukové jednotky. EU peníze školám Projekt skončil v roce Učitelé využívají novou techniku, tabule s keramickým povrchem, interaktivní projektory a učebnu informatiky. Finanční prostředky ve výši ,- Kč byly použity nejen na technické vybavení školy, ale také na vzdělávání učitelů a na tvorbu výukových materiálů. Zlepšování podmínek pro výuku technických řemesel Jedná se o projekt Společnosti pro Lužické hory. Jeho cílem je zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v základních školách. Projekt je realizován od školního roku 2012/2013. V rámci projektu poznávají žáci současná i zanikající řemesla, získávají informace o tom, jaká úskalí mohou čekat, budou-li podnikat. Živá škola škola životem a pro život Tento projekt připravila Technická univerzita v Liberci. Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho realizace začala na jaře 2013 a pokračovala v uplynulém školním roce. Učitelé v rámci projektu absolvovali celou řadu vzdělávacích kurzů. Jejich výhodou je bezplatnost a dostupnost. 16

18 10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol V tomto školním roce nebyly provedeny žádné kontroly. 11) Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok Výuka Pokračovali jsme v realizaci školního vzdělávacího programu v ročníku v souladu se změnami danými RVP ZV. Realizovali jsme projektové dny, žáci prezentovali výsledky své práce před rodiči. Využívali jsme moderní metody výuky, především technické vybavení tříd. Ukončili jsme realizaci projektu EU peníze školám, zapojili jsme se do dalšího projektu ICT do výuky krok za krokem. Realizovali jsme exkurze, poznávací zájezdy, zapojili jsme se do řady soutěží. Nabídli jsme žákům možnost pracovat v zájmových útvarech. Zapojovali jsme žáky do akcí pořádaných školou, DDM či městským úřadem. Vybavení V průběhu školního roku jsme díky rekonstrukci kupovali jen to, co bylo nezbytně nutné pro běh školy - skříň s boxy pro žáky, kteří mají doporučené dvoje učebnice, židle do místnosti pro jednání s rodiči, dvě tabule pro popis křídou, kovový regál do cvičné kuchyňky, šest počítačů a do dílen dva ponky. Na budovu školy byl instalován kamerový systém. Ostatní Ve školní kuchyni byly odděleny měřiče spotřeby energií jídelny od ostatních částí školy. Zájmová umělecká škola Díky aktivitě starosty města je od září 2013 při naší škole detašované pracoviště Zájmové umělecké školy v Liberci. Ta využívala prostory školy od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách. Otevřeny byly dvě třídy pro děti se zájmem o hru na klavír, klarinet nebo zobcovou flétnu. Rekonstrukce školy Bezesporu hlavním úkolem uplynulého školního roku byla rekonstrukce obou školních budov. Zřizovatel školy v posledních letech opakovaně žádal o dotace z různých zdrojů na energetické úspory. Město uspělo ve dvou žádostech na opravy naší školy. Koncem srpna 2013 začala výměna oken ve staré budově. Následovalo zateplení stropů z půdy a zateplení obvodového pláště budovy. V souvislosti s opravami anglických dvorků bylo nutno opravit kanalizaci, vyřadit septiky a napojit odpady na městskou kanalizaci. Na jaře 2014 začala rekonstrukce přístavby. I zde byla vyměněna okna a zateplen obvodový plášť. Zateplena byla i střecha, a to zevnitř. Díky tomu došlo k výměně elektroinstalace v 1. patře přístavby. V současné době probíhají dokončovací práce na dvorech. 17

19 Další záměry školy, sumář problémů Na škole stále chybí aprobace na anglický jazyk, informatiku a výtvarnou výchovu. Vzhledem k úpravám RVP nyní chybí také kvalifikace na další cizí jazyk. Máme pouze jednu kvalifikovanou němčinářku. Naše aktivity v dalším vzdělávání tedy budou směřovat ke studiu němčiny, dále výchovného poradenství a primární prevence. V několika třídách chybí výškově stavitelný nábytek. Jedná se o učebny, které ale nejsou kmenové. V řadě tříd jsou poškozené podlahové krytiny. Šatny bychom rádi vybavili skříňkami. Radiátory ve staré budově již jsou řadu let za dobou životnosti. V učebně fyziky je zastaralý nábytek. Chybí telefonní ústředna, zabezpečovací zařízení je zatím funkční, ale již zastaralé. Ve školní jídelně je zastaralý nábytek. V obou budovách je třeba také rekonstruovat sociální zařízení. 18

20 12) Hospodaření školy v roce 2013 I. Hlavní činnost organizace Rozpis čerpání státních prostředků Popis Rozpočet Čerpání Mzdy , ,00 OON 1 500, ,00 Odvody , ,05 FKSP , ,69 ONIV , ,26 Celkem , ,00 Ostatní prostředky Prostředky na provoz od zřizovatele ,- Grantový program města (Lyžařský výcvik) 4 000,- Grantový program města (Klub dětí) 5 000,- Grantový program KÚ Libereckého kraje (Se školou se nenudím) ,- Grantový program KÚ Libereckého kraje (Orientační běh a noční výsadek) 9 000,- Sponzorské dary finanční 5 000,- celkem ,- II. Doplňková činnost Doplňkovou činnost školy tvoří hostinská činnost, zprostředkování prodeje a pronájmy místností. Hospodářský výsledek za rok 2013 hlavní činnost ,39 doplňková činnost ,85 hospodářský výsledek ,24 19

21 Zpráva školní jídelny Kapacita školní jídelny 700 obědů Stav k / /2014 počet zapsaných strávníků - žáci počet zapsaných strávníků žáci rozvoz počet zapsaných pracovníků škol počet zapsaných pracovníků škol rozvoz Počet zapsaných ostatních stravovaných celkem zapsaných kategorie děti a žáci Počet porcí Počet porcí MŠ 3 6 let MŠ 7 let kategorie 7 10 let kategorie let kategorie 15 a více let celkem děti a žáci kategorie dospělí Počet porcí Počet porcí zaměstnanci ZŠ TGM zaměstnanci ZŠ Lidická zaměstnanci ZŠ Donín zaměstnanci ZŠ Loučná Zaměstnanci MŠ Václavice cizí strávníci celkem dospělí celkem jídelna Od školní jídelna nevaří pro MŠ Václavice. 20

22 13) Závěr Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve výuce podle školního vzdělávacího programu. Učitelé využívali moderní způsoby výuky, pracovali se žáky na počítačích, připravovali výuku na interaktivních tabulích. Žáky vedli k realizaci projektů a ke tvorbě prezentací. Pozitivním ukazatelem je vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru. Všichni vycházející žáci se dostali na zvolené obory na středních školách. Tradicí se staly sportovní soutěže pořádané školou a akce Klubu dětí. Z důvodu rekonstrukce školy se nekonal jinak velmi úspěšný a oblíbený školní jarmark. Řady akcí se účastní nejen žáci naší školy, ale i jejich rodiče a hrádecká veřejnost. Aktivity školy jsou prezentovány na webových stránkách školy a v měsíčníku Hrádecko. Díky rekonstrukci školy pracovali zaměstnanci ve ztížených podmínkách. Hluk a prach mnohdy narušoval výuku. Od května 2014 výuka probíhala jen ve staré budově, kam byly přestěhovány třídy prvního stupně i školní družina. Učitelé i vychovatelky ale vše zvládli a pomáhali při stěhování nábytku, pomůcek i při úklidu. V Hrádku nad Nisou Mgr. Edita Poláčková ředitelka školy 21

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou, Komenského 478

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou, Komenského 478 Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou, Komenského 478 za školní rok 2014/2015 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více