Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014

2 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Telefon: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala Mgr. Edita Poláčková Hrádek nad Nisou

3 Obsah 1) Základní údaje o škole strana 3 2) Organizace vzdělávání a výchovy 4 3) Výsledky výchovy a vzdělávání 6 4) Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce 7 5) Personální zabezpečení činnosti školy 8 6) Poradenské služby 11 7) Prevence sociálně patologických jevů 11 8) Další aktivity školy 12 9) Projekty 16 10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol 17 11) Řízení školy 17 12) Hospodaření školy v roce ) Závěr 21 2

4 1) Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 478, Hrádek nad Nisou Telefon: Zřizovatel školy: Město Hrádek nad Nisou sídlo: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Právní forma: Obec, IČO Právní forma školy: příspěvková organizace - od IČO: DIČ: CZ Od se škola stala plátcem DPH Ředitelka školy: Mgr. Edita Poláčková, od (pokračuje ve funkci po konkurzu v květnu 2012) Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Hana Prchlíková, od Datum zařazení školy do sítě: změna zařazení: zálohová organizace, přidružení školní jídelny organizační složka obce příspěvková organizace Přehled součástí školy, kapacita: součást IZO Kapacita Základní škola - úplná žáků Školní družina žáků Školní jídelna jídel 3

5 Činnost školské rady Školská rada při naší škole byla zřízena k dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Má 9 členů (3 z řad učitelů, 3 zástupce rodičů, 3 zástupce zřizovatele). Dle školského zákona rada zasedá nejméně 2 x ročně. Program jednání vychází ze školského zákona a z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitelky školy a zřizovatele. Ve školním roce 2013/2014 se konala dvě zasedání, a to v listopadu 2013 a v květnu Na zasedání v listopadu členové rady schválili výroční zprávu za uplynulý školní rok, diskutovali o rekonstrukci školy a probíhající práce si prohlédli. Zástupci pedagogů prezentovali úspěchy žáků. Na květnovém zasedání školská rada projednala rozpočet školy na rok 2014 (státní prostředky a obecní), členové byli seznámeni s průběhem rekonstrukce budovy školy a diskutovali o časovém rozvržení prací a dalších opatřeních. Zástupci pedagogů prezentovali úspěchy žáků v období leden - duben Předsedkyně školské rady - Mgr. Jana Horinková Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogů Pavel Farský Petr Vinklárek Miroslav Řezníček Markéta Slezáková Zuzana Jínová David Gottstein Mgr. Jana Horinková Mgr. Ilona Paseková Mgr. Hana Prchlíková 2) Organizace vzdělávání a výchovy ve školním roce 2013/2014 Od učíme podle vzdělávacího programu Každý něco umí školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Projektové dny V rámci výuky jsme realizovali dlouhodobé výukové projekty. Každý z projektů začíná dvěma motivačními dny. V jejich rámci jsou realizovány motivační exkurze, výukové programy a aktivity vedoucí k posílení týmové spolupráce a klíčových kompetencí. Projekty jsou ukončeny závěrečnými prezentacemi žáků před spolužáky, pedagogy a před rodiči. V šestém ročníku byly realizovány projekty Vesmír a Z pohádky do pohádky, v sedmém ročníku Cesta do školy a Karel IV, v osmém ročníku Zlaté české ručičky a Energie v rukou člověka a v devátém ročníku Brána jazyků otevřená. Projekty rozvíjejí klíčové kompetence a jejich praktické využití. Od žáků je vyžadován osobní přístup, dlouhodobá práce, vzájemná spolupráce. Projekty zároveň rozvíjejí čtenářskou gramotnost žáků. Projekt Energie v rukách člověka naplňuje průřezové téma Enviromentální výchova. V prosinci měli žáci 1. stupně projektový den Finanční gramotnost. Celé dopoledne se věnovali penězům. Prvňáci a druháci poznávali české mince, bankovky a hráli si na obchod. Třeťáci se také věnovali nakupování. Mimo jiné si povídali o tom, jak se mají chovat při nakupování, procvičili si zaokrouhlování čísel na desítky a dozvěděli se, co je to banka a 4

6 k čemu lidem slouží. Čtvrťáci se také bavili o bance, jejich službách a pověděli si, jak správně hospodařit s penězi. Páťáci si vytvořili modelové rodiny a v nich si vyzkoušeli, co znamená umět hospodařit s rodinnými penězi (příjmy a výdaje). Také se dozvěděli něco o reklamaci zboží. Volitelné předměty, Další cizí jazyk Vzhledem ke změnám RVP byl Volitelný předmět realizován pouze v 9. ročníku, a to Německý jazyk a Sportovní hry. V 7. a 8. ročníku byl zaveden předmět Další cizí jazyk. V 7. ročníku šlo o Německý jazyk, v 8. ročníku byla vyučována Anglická konverzace a Německý jazyk. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Vývoj počtu tříd a žáků k / / / / / / / ,6 23,6 22,4 22,4 22,8 21, ,16 15,67 14,94 15,1 15,2 14,6 15,6 Školní družina Školní družina má 2 oddělení. Přihlásilo se do ní 64 žáků. Družina organizuje kromě stálé výchovné činnosti dva pravidelné kroužky - sportovní hry a vaření. Školní družina se aktivně účastní soutěží města i dění ve škole. Zdobí vánoční strom či velikonoční stůl. Dále organizuje různorodé činnosti sportovní, výtvarné, pracovní. Vychovatelky pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu, pomáhají při akcích školy, doprovázejí žáky na kulturní představení, zajišťují prázdninový provoz družiny. 5

7 3) Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků na škole (na konci školního roku) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo šk. rok 2012/ / / / / / / / st st celkem % 41,5 42,1 53,9 51,1 4,6 6,8 Počty žáků jsou podle stavu na konci školního roku. Do VII. třídy je zapsána žákyně, která plní povinnou školní docházku v zahraničí. V tabulce uvedena není. Hodnocení chování 2012/2013 ( pololetí) 2013/2014 ( pololetí) stupeň chování počet procento počet procento ,2 + 3, ,6 + 1, ,5 + 3, ,5 + 4,1 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených celkem průměr na 1 žáka neomluvených celkem Průměr na 1 žáka I. pololetí (268 žáků) , ,4 II. pololetí (266 žáků) , Celkem školní rok , ,2 6

8 4) Zápis k povinné školní docházce a o výsledky přijímacího řízení Počty zapsaných a zařazených žáků 2013 (pro rok 2013/2014) 2014 (pro rok 2014/2015) Zapsaní do 1. třídy Nepřijatí do 1. třídy 10 0 Počet žádostí o odklad 5 10 Nastoupilo do 1. třídy Jeden žák se koncem prázdnin přestěhoval. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Z 9. ročníku vyšlo 20 žáků, z toho 13 na maturitní obory (65 %). Z 8. ročníku vyšlo 6 žáků. Ze 7. ročníku vyšla jedna žákyně, která si ale nepodala přihlášku na žádnou školu, z 5. Ročníku odešla jedna žákyně na víceleté gymnázium. Víceleté gymnázium Gymnázium Z 9. ročníku SŠ s maturitou SOŠ s maturitou OU Nepokračuje ve vzdělávání

9 5) Personální zabezpečení činnosti školy Ředitelka Zástupkyně ředitelky Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Metodička rizikového chování ICT koordinátor Mgr. Edita Poláčková Mgr. Hana Prchlíková Mgr. Ilona Paseková Mgr. Jana Czuchová Mgr. Kateřina Feřtová Mgr. Karel Kocourek Pedagogičtí pracovníci - učitelé Číslo zařazení Kvalifikace aprobace 1. ředitelka matematika základy techniky PO 2. zástupkyně český jazyk - dějepis PRCH 3. učitel geografie tělesná výchova BOH 4. učitelka matematika - fyzika CZ 5. učitelka český jazyk občanská výchova ČIH 6. učitelka dějepis německý jazyk FEŔ 7. učitelka SŠ s maturitou, studuje HIM 8. učitelka český jazyk občanská výchova HOR 9. učitelka 1. stupeň + výtvarná výchova JIR 10. učitel 1. stupeň KOC 11. učitelka 1. stupeň MD 1/2014 KOZ učitelka SŠ s maturitou, studuje Zástup za MD DŘE 12. Učitel Přírodopis - chemie Do 11/2013 LA Učitelka SŠ s maturitou Od 12/2013 FÍČ 13. učitelka ruský jazyk zeměpis, anglický jazyk pro VĚ 1. stupeň 14. učitelka speciální pedagogika pro vychovatele PAS 15. učitelka VŠ chemicko technologická + ped. POK způsobilost pro výuku chemie 16. učitelka 1. stupeň TOM 17. učitel 1. stupeň VÁ Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky školní družiny Číslo Jméno Kvalifikace 1. Vychovatelka Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. vychovatelka Předškolní a mimoškolní pedagogika CHLÁ ŠPEC 8

10 3 uklízečky, školník, hospodářka Provozní zaměstnanci vedoucí jídelny, vedoucí kuchařka, 5 kuchařek Zaměstnanci školní jídelny Odborná kvalifikace Bez odborné kvalifikace Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch. důch. věk věk Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen 4/3 4/2 3/3 3/3 0/0 14/11 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 3/3 Počty jsou fyzické osoby (k ). Nejsou zde zahrnuty vychovatelky ŠD. 17/14 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 2012/ /2014 Nastoupili 3 3 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 2012/ /2014 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/2014 Kurzy DVPP - projekt ESF, ŽIVÁ ŠKOLA škola životem pro život TU Liberec Počet účastníků Jak správně psát 4 Vybrané netradiční sportovní hry 4 Komunikace s rodiči žáků se SVP 9 Poetické hrátky na 2. St. ZŠ v hodinách Čj a literatury 3 9

11 Jak věci fungují 2 Práce s autentickými materiály ve výuce Aj pro 2. st. ZŠ 1 Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín 3 Výtvarné aktivity inspirované současným výtvarným uměním 1 Fyzikální hrátky v přírodovědě 1 Malba netradičními prostředky 1 Němčina jako druhý cizí jazyk 1 Metody a techniky kritického myšlení 3 Nepravé grafické techniky monotypie 8 NIDV Zřizovatel ředitel školy, vzájemný vztah, postavení a pravomoci 1 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 1 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí výuka ve školách 2 Jak na školní zralost aspekty sociální a emoční 1 Jarní výtvarné nápady pro žáky na 1. stupni ZŠ 1 English or Czenglisch nejčastější chyby českých žáků v angličtině 1 Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky náměty a inspirace 2 Informační seminář o projektu Kariérní systém 2 Aktivizace a motivace žáků v hodině Aj na 1. stupni ZŠ 1 Reálie anglicky mluvících zemí v kostce 1 Angličtina jazyk a culture v jednom 1 Tvořivá škola Matematika činnostně v 8. ročníku 1 H mat Základy Hejného metody 5 CVLK Geometrie na 1. stupni ZŠ 1 Aperta (projekt Učíme pro zítřek) Motivace a motivační techniky při výuce 15 Kritické myšlení v praxi 16 Neurolingvistické programování pro pedagogy 16 Ostatní Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky 2 Interaktive und motivierende Ubungen zum freien Sprechen 1 Novely právních předpisů k se zaměřením na dopady ve školství 1 Tvorba tvořivost hra (celostátní dílna komplexní estetické výchovy) 1 Prevence ve škole co dělat, když. 2 10

12 Výkon státní správy ( ) Rozhodnutí ředitele (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění Počet odvolání pozdějších předpisů) Přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) 37 0 Nepřijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) 0 0 Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky 0 0 Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání 0 0 Přestup žáka přijetí 19 0 Přestup žáka nepřijetí 0 0 Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu 0 0 6) Poradenské služby Na škole pracovaly dvě výchovné poradkyně, jedna pro 1. stupeň a jedna pro 2. stupeň. Spolupracovaly se žáky, jejich rodiči, s pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci, s SPC v Turnově, s kurátorkami z odboru sociální péče Magistrátu města Liberce. Výchovná poradkyně 2. stupně měla kromě péče o žáky s poruchami učení a chování na starosti vycházející žáky. Pro ně zorganizovala návštěvu veletrhu vzdělávání Eduka v Liberci. Pro rodiče vycházejících žáků připravila speciální třídní schůzky s informacemi o přijímacím řízení. Na škole dále pracovala metodička rizikového chování. Všechny tři paní učitelky spolupracovaly při řešení neomluvené absence žáků a při řešení výchovných problémů, zvláště nevhodného a vulgárního jednání vůči učitelům. Věnovaly svůj čas žákům podle jejich potřeby. Společně jednaly s rodiči problémových žáků, na 2. stupni organizovaly pro žáky využití přestávek formou různých soutěží, účastnily se školního parlamentu. Ve škole bylo v uplynulém školním roce cca 25 žáků s vyšetřením v PPP či SPC. Rodiče žáků, jejichž vyšetření již ztratilo platnost, byli na začátku školního roku na tuto skutečnost upozorněni. Na škole bylo 5 žáků s individuální integrací, z toho 1 na prvním a 4 na druhém stupni. S těmito žáky pracovali učitelé podle individuálního vzdělávacího plánu. Integrace se týkala poruch učení a poruch sociálních vztahů. 7) Prevence sociálně patologických jevů Metodička rizikového chování aktualizuje na začátku každého školního roku preventivní program školy. Spolupracuje s o. p. s. Maják se sídlem v Liberci. V průběhu školního roku se v rámci primární prevence uskutečnily následující přednášky: I. třída Zdravé tělo 1 IV. třída Nejsem sám 11

13 V. - Kybersvět VIII.A, B Pohlavně přenosné nemoci IX. A Mně žádný trest nehrozí Během školního roku se vyskytl u několika žáků velký počet neomluvených hodin. Rodiče většinou neoznámili důvody nepřítomnosti nebo včas či vůbec nedoložili omluvenky. V případě většího počtu neomluvených hodin škola kontaktovala odbor sociální péče a podávala na rodiče těchto žáků podnět k zahájení přestupkového řízení. Neomluvenou absenci žáků řešíme také s PČR. Žáci všech ročníků jsou každý rok na začátku září informováni o projevech šikany, o jejich řešení školou a o potřebě tyto projevy co nejdříve oznámit. V tomto školním roce jsme řešili řadu konfliktů mezi žáky, o šikanu se ale nejednalo. V jednom případě jsme řešili případ kyberšikany. 8) Další aktivity školy Zájmové útvary, kroužky Útvar Vedoucí 1. stupeň Německý jazyk TOM Mluvení a tvoření Miniházená TOM KOC 2. stupeň Cvičení z matematiky POK Cvičení z češtiny Pěvecký sbor Dramatický kroužek Sportovní hry Ruština Ruština ČIH HIM ČIH HOR PRCH ŠD Sportovní hry CHLÁ Vaření VĚ ŠPEC Granty města V roce 2013 jsme realizovali dva granty z příspěvkového programu Města Hrádek nad Nisou: Lyžařský výcvik a Klub dětí. V roce 2014 realizujeme jen Klub dětí. Lyžařský výcvik jsme sice měli zajištěný, ale z důvodu nepříznivých sněhových podmínek jsme ho museli zrušit. V rámci Klubu dětí pořádáme každoročně akce jako je výroba adventních věnců, zdobení perníčků, velikonoční dílna a ples vycházejících žáků. Granty Krajského úřadu Libereckého kraje Z grantového programu Krajského úřadu Libereckého kraje 2013 jsme žádali příspěvek na čtyři projekty, na dva z toho úspěšně. Na projekt Se školou se nenudím jsme získali dotaci 12

14 25 000,- Kč, na projekt Orientační běh a noční výsadek jsme získali 9 000,- Kč. Finanční prostředky jsme použili na realizaci volnočasových aktivit žáků a na sportovní akce. Na jaře 2014 jsme požádali o grant na projekt Škola nekončí u dveří. Žádost nebyla schválena. Výukové akce a soutěže V tomto školním roce jsme zažili řadu úspěchů našich žáků, např. Čteme nevidomým - žák III. třídy uspěl ve velké konkurenci a získal audioroli Aleše v knize Začarovaná třída od Ivony Březinové. Akci pořádá tradičně Krajská knihovna v Liberci. Výtvarné soutěže Bohouš a Dáša mění svět - celorepubliková komiksová soutěž. Ze 150 došlých komiksů byly do užšího kola mezi 30 nejlepších vybrány dvě práce našich žáků. Jedna z prací vyhrála cenu diváků v internetovém hlasování a autorka si pro cenu na slavnostní vyhlášení jela do Prahy. Stáří čas zralosti, moudrosti a vzpomínek - celokrajská soutěž, které se zúčastnili čtyři naši žáci. Tři získali čestné uznání a jeden se umístil na 3. místě. Všechny práce byly uveřejněny na výstavě v Nákupní galerii PLAZA v Liberci. Účastnili jsme se i dalších výtvarných soutěží, kde jsme ale na první místa nedosáhli, např. soutěž Moje oblíbená rostlina pořádaná Českým zahrádkářským svazem, výtvarná soutěž 3001: Příběh planety (kampaň Rosteme s knihou),soutěž s názvem Život pod hladinou, kterou vyhlásila Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, soutěž Ze života včel Princezna a princ české pohádky - zábavná vzdělávací soutěž mluveného slova, fantazie a improvizace v komunikaci pro děti ve věku 6-12 let. Celoroční soutěž, která se koná v Praze v secesním sále Hlavního nádraží, zahrnuje 5 setkání. Zatím se konala dvě kola, a to v dubnu a v červnu. V říjnu 2014 se koná semifinále, do kterého postoupilo pět našich žáků. Recitační soutěž - proběhla v MFC pro Ostrov života. Skvělé výkony malých recitátorů přilákaly spousty diváků. Díky nim se nám podařilo vybrat částku 3 300,- Kč ve prospěch Ostrova života. Souboj čtenářů celostátní soutěž 6. ročníků, která podporuje čtenářství. Mladý Demosthenés - celostátní soutěž v řečnickém umění Dějepisná olympiáda Olympiáda Čj postup do okresního kola Finanční gramotnost celostátní soutěž 2. místo v okresním kole Mezinárodní divadelní festival malých forem v polské Bogatynii Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan 13

15 Dopravní soutěž mladých cyklistů zaznamenali jsme velký úspěch po řadě neúspěšných let. Žáci se nejprve účastnili školního kola, ti úspěšní potom postoupili do okrskového kola, které se konalo v Chrastavě. Žáci postoupili v obou kategoriích (mladší žáci, starší žáci) do oblastního kola. Mladší žáci dokonce postoupili do krajského kola. Hrádecké divadelní jaro - organizátorem druhého ročníku festivalu dětského divadla byla naše škola. Připravila celkem tři vystoupení. Všechna byla velmi povedená. Exkurze Drážďany pro žáky 2. stupně Svíčkárna Rodas výlety za odměnu pro nejlepší sběrače ekoodpadu Čistírna odpadních vod Novoroční setkání na radnici v Žitavě Letná Praha návštěva olympijského parku na Letné Exkurze v rámci projektu SPLH Pragovka Bombardier Transport Česká Lípa Denso Manufakturing Liberec Diamo s. p, Stráž pod Ralskem JOHNSON CONTROLS Česká Lípa Preparace zvěře Polesí Školní aktivity Jeden svět - festival Vánoce v Tipsport aréně Vaření s angličtinou Spaní ve škole Adventní věnce Mikuláš Zdobení perníčků Deskové hry Vánoční zpívání na schodech Vánoční besídky Zápis nanečisto Čarodějnický rej Dětský den Předávání výročních cen Jarmark Ples vycházejících žáků Výroba vlaštovek - v letošním roce jsme se již podruhé zapojili do létání s časopisem ABC - Vládce nebes. 35 žáků sestrojilo vlaštovku z časopisu a pokusilo se o co nejdelší dolet. Projekty a výukové akce Veselé zoubky preventivní program Finanční gramotnost projektový den 1.st. Prvňáci a druháci poznávali české mince, bankovky a hráli si na obchod. Třeťáci se také věnovali nakupování. Mimo jiné si pověděli, jak se mají chovat při nakupování, procvičili si zaokrouhlování čísel na desítky a dozvěděli se, 14

16 co je to banka a k čemu lidem slouží. Čtvrťáci se také bavili o bance, jejich službách a pověděli si, jak správně hospodařit s penězi. Páťáci si vytvořili modelové rodiny a v nich si vyzkoušeli, co znamená umět hospodařit s rodinnými penězi (příjmy a výdaje). Také se dozvěděli něco o reklamaci zboží. V rámci výuky se žáci účastní divadelních představení v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, v Naivním divadle, ve škole či multifunkčním centru v Hrádku nad Nisou. Sportovní akce a soutěže Akce pořádané naší školou: Cyklovýlet na Oybin Orientační běh ZŠ Závody horských kol - závod v okolí Kristýny Vánoční turnaj 2013 florbal ZŠ TGM vs. ZŠ Lidická 1. stupeň Miniházená účast ve školní lize (2.-3.) a (4.-5.) Florbal turnaj pořádaný ČFbU Frýdlant (4.-5.) Fotbal- McDonald Cup místní kola nepostupy (1.-3) a (4.-5.) Vybíjená Preventan Cup finále okresu (4.-5.tř.) 2. stupeň Atletický čtyřboj - 8. místo mladší žáci Atletika Pohár rozhlasu 10. místo mladší žákyně Olympiáda mládeže mladší i starší žactvo 3 medaile: 1. místo (koule), 3. Místo chlapci (skok daleký ) a 3. místo dívky (skok daleký) Aktivity v rámci města Účastnili jsme se některých akcí MFC, např. Štípání pazourků. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Brána Trojzemí jsme organizovali některé akce, např., prezentaci projektů žáků, recitační přehlídku, promítání filmů v rámci projektu Jeden svět, ples vycházejících žáků. Městský úřad každoročně v září organizuje vítání prvňáčků, v červnu vyhodnocuje nejlepší žáky a výsledky sběrové soutěže a loučí se vycházejícími žáky. Žáci školy se pravidelně účastní akcí, které pořádá městský úřad, DDM Drak či jiné školy ve městě, např. soutěž o nejhezčí vánoční strom, soutěž o nejhezčí velikonoční stůl. Žáci zpívali na akci Betlémské světlo. V září 2013 zahájilo na naší škole svou činnost detašované pracoviště ZUŠ Liberec. Další aktivity školy Na podzim jsme sbírali kaštany a žaludy. Škola se aktivně účastní ekologických sběrů. Žáci sbírali pet lahve, tetrapaky a papír. Na jaře 2013 jsme se zapojili do akce Víčka pro Aničku. Tato akce trvala až do listopadu Žáci naší školy nasbírali cca 46 kg víček. 15

17 Žáci IX. třídy se zúčastnili veletrhu vzdělávání Eduka. Vyšlo šest čísel školního časopisu Hepčík Naše škola se letos aktivně přidala k akci Vlajka pro Tibet. Žáci si v hodinách povídali o lidských právech a Tibetu, o lidech v této zemi. Ovoce do škol již několik let jsme zapojeni do projektu, díky němuž žáci 1. stupně dostávají každý druhý týden zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi Pro předškoláky z každé mateřské školy v našem městě byl uspořádán den otevřených dveří aneb Zápis nanečisto. Někteří rodiče pomáhali při přípravě akcí školy, účastnili se školních výletů. Pokračuje spolupráce s ostatními školami v Hrádku nad Nisou, s DDM a s Bránou Trojzemí, a to především při přípravě a realizaci sportovních akcí, recitačních a čtenářských soutěží, přednášek a kulturních představení. Někteří učitelé pomáhají DDM zabezpečit prázdninové akce (tábory stálé, vodácké, cyklistické apod.) 9) Projekty Učíme pro zítřek Projekt pokračoval i ve školním roce 2013/2014. Zaměřuje se na další rozvoj a vzdělávání učitelů. Je realizovaný společností Aperta. Během podzimních prázdnin učitelé absolvovali další ze čtyř vzdělávacích modulů. Tématem tentokrát bylo kritické myšlení. Jde vpodstatě o celistvý a utřídění přístup k výuce. Metody Kritického myšlení nabízejí trvalý rozvoj žáků, s velkým důrazem na čtenářskou gramotnost, samostatnost, schopnost objektivního pohledu. Učitelé se s jednotlivými metodami seznamovali interaktivně, sami metody dál rozvíjeli. Výstupem tohoto jsou příspěvky do Inspiromatu, v podobě konkrétních příprav na konkrétní výukové jednotky. EU peníze školám Projekt skončil v roce Učitelé využívají novou techniku, tabule s keramickým povrchem, interaktivní projektory a učebnu informatiky. Finanční prostředky ve výši ,- Kč byly použity nejen na technické vybavení školy, ale také na vzdělávání učitelů a na tvorbu výukových materiálů. Zlepšování podmínek pro výuku technických řemesel Jedná se o projekt Společnosti pro Lužické hory. Jeho cílem je zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v základních školách. Projekt je realizován od školního roku 2012/2013. V rámci projektu poznávají žáci současná i zanikající řemesla, získávají informace o tom, jaká úskalí mohou čekat, budou-li podnikat. Živá škola škola životem a pro život Tento projekt připravila Technická univerzita v Liberci. Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho realizace začala na jaře 2013 a pokračovala v uplynulém školním roce. Učitelé v rámci projektu absolvovali celou řadu vzdělávacích kurzů. Jejich výhodou je bezplatnost a dostupnost. 16

18 10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol V tomto školním roce nebyly provedeny žádné kontroly. 11) Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok Výuka Pokračovali jsme v realizaci školního vzdělávacího programu v ročníku v souladu se změnami danými RVP ZV. Realizovali jsme projektové dny, žáci prezentovali výsledky své práce před rodiči. Využívali jsme moderní metody výuky, především technické vybavení tříd. Ukončili jsme realizaci projektu EU peníze školám, zapojili jsme se do dalšího projektu ICT do výuky krok za krokem. Realizovali jsme exkurze, poznávací zájezdy, zapojili jsme se do řady soutěží. Nabídli jsme žákům možnost pracovat v zájmových útvarech. Zapojovali jsme žáky do akcí pořádaných školou, DDM či městským úřadem. Vybavení V průběhu školního roku jsme díky rekonstrukci kupovali jen to, co bylo nezbytně nutné pro běh školy - skříň s boxy pro žáky, kteří mají doporučené dvoje učebnice, židle do místnosti pro jednání s rodiči, dvě tabule pro popis křídou, kovový regál do cvičné kuchyňky, šest počítačů a do dílen dva ponky. Na budovu školy byl instalován kamerový systém. Ostatní Ve školní kuchyni byly odděleny měřiče spotřeby energií jídelny od ostatních částí školy. Zájmová umělecká škola Díky aktivitě starosty města je od září 2013 při naší škole detašované pracoviště Zájmové umělecké školy v Liberci. Ta využívala prostory školy od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách. Otevřeny byly dvě třídy pro děti se zájmem o hru na klavír, klarinet nebo zobcovou flétnu. Rekonstrukce školy Bezesporu hlavním úkolem uplynulého školního roku byla rekonstrukce obou školních budov. Zřizovatel školy v posledních letech opakovaně žádal o dotace z různých zdrojů na energetické úspory. Město uspělo ve dvou žádostech na opravy naší školy. Koncem srpna 2013 začala výměna oken ve staré budově. Následovalo zateplení stropů z půdy a zateplení obvodového pláště budovy. V souvislosti s opravami anglických dvorků bylo nutno opravit kanalizaci, vyřadit septiky a napojit odpady na městskou kanalizaci. Na jaře 2014 začala rekonstrukce přístavby. I zde byla vyměněna okna a zateplen obvodový plášť. Zateplena byla i střecha, a to zevnitř. Díky tomu došlo k výměně elektroinstalace v 1. patře přístavby. V současné době probíhají dokončovací práce na dvorech. 17

19 Další záměry školy, sumář problémů Na škole stále chybí aprobace na anglický jazyk, informatiku a výtvarnou výchovu. Vzhledem k úpravám RVP nyní chybí také kvalifikace na další cizí jazyk. Máme pouze jednu kvalifikovanou němčinářku. Naše aktivity v dalším vzdělávání tedy budou směřovat ke studiu němčiny, dále výchovného poradenství a primární prevence. V několika třídách chybí výškově stavitelný nábytek. Jedná se o učebny, které ale nejsou kmenové. V řadě tříd jsou poškozené podlahové krytiny. Šatny bychom rádi vybavili skříňkami. Radiátory ve staré budově již jsou řadu let za dobou životnosti. V učebně fyziky je zastaralý nábytek. Chybí telefonní ústředna, zabezpečovací zařízení je zatím funkční, ale již zastaralé. Ve školní jídelně je zastaralý nábytek. V obou budovách je třeba také rekonstruovat sociální zařízení. 18

20 12) Hospodaření školy v roce 2013 I. Hlavní činnost organizace Rozpis čerpání státních prostředků Popis Rozpočet Čerpání Mzdy , ,00 OON 1 500, ,00 Odvody , ,05 FKSP , ,69 ONIV , ,26 Celkem , ,00 Ostatní prostředky Prostředky na provoz od zřizovatele ,- Grantový program města (Lyžařský výcvik) 4 000,- Grantový program města (Klub dětí) 5 000,- Grantový program KÚ Libereckého kraje (Se školou se nenudím) ,- Grantový program KÚ Libereckého kraje (Orientační běh a noční výsadek) 9 000,- Sponzorské dary finanční 5 000,- celkem ,- II. Doplňková činnost Doplňkovou činnost školy tvoří hostinská činnost, zprostředkování prodeje a pronájmy místností. Hospodářský výsledek za rok 2013 hlavní činnost ,39 doplňková činnost ,85 hospodářský výsledek ,24 19

21 Zpráva školní jídelny Kapacita školní jídelny 700 obědů Stav k / /2014 počet zapsaných strávníků - žáci počet zapsaných strávníků žáci rozvoz počet zapsaných pracovníků škol počet zapsaných pracovníků škol rozvoz Počet zapsaných ostatních stravovaných celkem zapsaných kategorie děti a žáci Počet porcí Počet porcí MŠ 3 6 let MŠ 7 let kategorie 7 10 let kategorie let kategorie 15 a více let celkem děti a žáci kategorie dospělí Počet porcí Počet porcí zaměstnanci ZŠ TGM zaměstnanci ZŠ Lidická zaměstnanci ZŠ Donín zaměstnanci ZŠ Loučná Zaměstnanci MŠ Václavice cizí strávníci celkem dospělí celkem jídelna Od školní jídelna nevaří pro MŠ Václavice. 20

22 13) Závěr Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve výuce podle školního vzdělávacího programu. Učitelé využívali moderní způsoby výuky, pracovali se žáky na počítačích, připravovali výuku na interaktivních tabulích. Žáky vedli k realizaci projektů a ke tvorbě prezentací. Pozitivním ukazatelem je vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru. Všichni vycházející žáci se dostali na zvolené obory na středních školách. Tradicí se staly sportovní soutěže pořádané školou a akce Klubu dětí. Z důvodu rekonstrukce školy se nekonal jinak velmi úspěšný a oblíbený školní jarmark. Řady akcí se účastní nejen žáci naší školy, ale i jejich rodiče a hrádecká veřejnost. Aktivity školy jsou prezentovány na webových stránkách školy a v měsíčníku Hrádecko. Díky rekonstrukci školy pracovali zaměstnanci ve ztížených podmínkách. Hluk a prach mnohdy narušoval výuku. Od května 2014 výuka probíhala jen ve staré budově, kam byly přestěhovány třídy prvního stupně i školní družina. Učitelé i vychovatelky ale vše zvládli a pomáhali při stěhování nábytku, pomůcek i při úklidu. V Hrádku nad Nisou Mgr. Edita Poláčková ředitelka školy 21

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2004/2005 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2006/2007 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více