Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy T. G. Masaryka a školní jídelny Komenského 478, Hrádek nad Nisou za školní rok 2013/2014

2 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Telefon: Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala Mgr. Edita Poláčková Hrádek nad Nisou

3 Obsah 1) Základní údaje o škole strana 3 2) Organizace vzdělávání a výchovy 4 3) Výsledky výchovy a vzdělávání 6 4) Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce 7 5) Personální zabezpečení činnosti školy 8 6) Poradenské služby 11 7) Prevence sociálně patologických jevů 11 8) Další aktivity školy 12 9) Projekty 16 10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol 17 11) Řízení školy 17 12) Hospodaření školy v roce ) Závěr 21 2

4 1) Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 478, Hrádek nad Nisou Telefon: Zřizovatel školy: Město Hrádek nad Nisou sídlo: Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou Právní forma: Obec, IČO Právní forma školy: příspěvková organizace - od IČO: DIČ: CZ Od se škola stala plátcem DPH Ředitelka školy: Mgr. Edita Poláčková, od (pokračuje ve funkci po konkurzu v květnu 2012) Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Hana Prchlíková, od Datum zařazení školy do sítě: změna zařazení: zálohová organizace, přidružení školní jídelny organizační složka obce příspěvková organizace Přehled součástí školy, kapacita: součást IZO Kapacita Základní škola - úplná žáků Školní družina žáků Školní jídelna jídel 3

5 Činnost školské rady Školská rada při naší škole byla zřízena k dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Má 9 členů (3 z řad učitelů, 3 zástupce rodičů, 3 zástupce zřizovatele). Dle školského zákona rada zasedá nejméně 2 x ročně. Program jednání vychází ze školského zákona a z podnětů a návrhů členů školské rady, ředitelky školy a zřizovatele. Ve školním roce 2013/2014 se konala dvě zasedání, a to v listopadu 2013 a v květnu Na zasedání v listopadu členové rady schválili výroční zprávu za uplynulý školní rok, diskutovali o rekonstrukci školy a probíhající práce si prohlédli. Zástupci pedagogů prezentovali úspěchy žáků. Na květnovém zasedání školská rada projednala rozpočet školy na rok 2014 (státní prostředky a obecní), členové byli seznámeni s průběhem rekonstrukce budovy školy a diskutovali o časovém rozvržení prací a dalších opatřeních. Zástupci pedagogů prezentovali úspěchy žáků v období leden - duben Předsedkyně školské rady - Mgr. Jana Horinková Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogů Pavel Farský Petr Vinklárek Miroslav Řezníček Markéta Slezáková Zuzana Jínová David Gottstein Mgr. Jana Horinková Mgr. Ilona Paseková Mgr. Hana Prchlíková 2) Organizace vzdělávání a výchovy ve školním roce 2013/2014 Od učíme podle vzdělávacího programu Každý něco umí školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Projektové dny V rámci výuky jsme realizovali dlouhodobé výukové projekty. Každý z projektů začíná dvěma motivačními dny. V jejich rámci jsou realizovány motivační exkurze, výukové programy a aktivity vedoucí k posílení týmové spolupráce a klíčových kompetencí. Projekty jsou ukončeny závěrečnými prezentacemi žáků před spolužáky, pedagogy a před rodiči. V šestém ročníku byly realizovány projekty Vesmír a Z pohádky do pohádky, v sedmém ročníku Cesta do školy a Karel IV, v osmém ročníku Zlaté české ručičky a Energie v rukou člověka a v devátém ročníku Brána jazyků otevřená. Projekty rozvíjejí klíčové kompetence a jejich praktické využití. Od žáků je vyžadován osobní přístup, dlouhodobá práce, vzájemná spolupráce. Projekty zároveň rozvíjejí čtenářskou gramotnost žáků. Projekt Energie v rukách člověka naplňuje průřezové téma Enviromentální výchova. V prosinci měli žáci 1. stupně projektový den Finanční gramotnost. Celé dopoledne se věnovali penězům. Prvňáci a druháci poznávali české mince, bankovky a hráli si na obchod. Třeťáci se také věnovali nakupování. Mimo jiné si povídali o tom, jak se mají chovat při nakupování, procvičili si zaokrouhlování čísel na desítky a dozvěděli se, co je to banka a 4

6 k čemu lidem slouží. Čtvrťáci se také bavili o bance, jejich službách a pověděli si, jak správně hospodařit s penězi. Páťáci si vytvořili modelové rodiny a v nich si vyzkoušeli, co znamená umět hospodařit s rodinnými penězi (příjmy a výdaje). Také se dozvěděli něco o reklamaci zboží. Volitelné předměty, Další cizí jazyk Vzhledem ke změnám RVP byl Volitelný předmět realizován pouze v 9. ročníku, a to Německý jazyk a Sportovní hry. V 7. a 8. ročníku byl zaveden předmět Další cizí jazyk. V 7. ročníku šlo o Německý jazyk, v 8. ročníku byla vyučována Anglická konverzace a Německý jazyk. Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Vývoj počtu tříd a žáků k / / / / / / / ,6 23,6 22,4 22,4 22,8 21, ,16 15,67 14,94 15,1 15,2 14,6 15,6 Školní družina Školní družina má 2 oddělení. Přihlásilo se do ní 64 žáků. Družina organizuje kromě stálé výchovné činnosti dva pravidelné kroužky - sportovní hry a vaření. Školní družina se aktivně účastní soutěží města i dění ve škole. Zdobí vánoční strom či velikonoční stůl. Dále organizuje různorodé činnosti sportovní, výtvarné, pracovní. Vychovatelky pracují podle vlastního školního vzdělávacího programu, pomáhají při akcích školy, doprovázejí žáky na kulturní představení, zajišťují prázdninový provoz družiny. 5

7 3) Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků na škole (na konci školního roku) Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo šk. rok 2012/ / / / / / / / st st celkem % 41,5 42,1 53,9 51,1 4,6 6,8 Počty žáků jsou podle stavu na konci školního roku. Do VII. třídy je zapsána žákyně, která plní povinnou školní docházku v zahraničí. V tabulce uvedena není. Hodnocení chování 2012/2013 ( pololetí) 2013/2014 ( pololetí) stupeň chování počet procento počet procento ,2 + 3, ,6 + 1, ,5 + 3, ,5 + 4,1 Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2013/2014 omluvených celkem průměr na 1 žáka neomluvených celkem Průměr na 1 žáka I. pololetí (268 žáků) , ,4 II. pololetí (266 žáků) , Celkem školní rok , ,2 6

8 4) Zápis k povinné školní docházce a o výsledky přijímacího řízení Počty zapsaných a zařazených žáků 2013 (pro rok 2013/2014) 2014 (pro rok 2014/2015) Zapsaní do 1. třídy Nepřijatí do 1. třídy 10 0 Počet žádostí o odklad 5 10 Nastoupilo do 1. třídy Jeden žák se koncem prázdnin přestěhoval. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 Z 9. ročníku vyšlo 20 žáků, z toho 13 na maturitní obory (65 %). Z 8. ročníku vyšlo 6 žáků. Ze 7. ročníku vyšla jedna žákyně, která si ale nepodala přihlášku na žádnou školu, z 5. Ročníku odešla jedna žákyně na víceleté gymnázium. Víceleté gymnázium Gymnázium Z 9. ročníku SŠ s maturitou SOŠ s maturitou OU Nepokračuje ve vzdělávání

9 5) Personální zabezpečení činnosti školy Ředitelka Zástupkyně ředitelky Výchovná poradkyně pro 1. stupeň Výchovná poradkyně pro 2. stupeň Metodička rizikového chování ICT koordinátor Mgr. Edita Poláčková Mgr. Hana Prchlíková Mgr. Ilona Paseková Mgr. Jana Czuchová Mgr. Kateřina Feřtová Mgr. Karel Kocourek Pedagogičtí pracovníci - učitelé Číslo zařazení Kvalifikace aprobace 1. ředitelka matematika základy techniky PO 2. zástupkyně český jazyk - dějepis PRCH 3. učitel geografie tělesná výchova BOH 4. učitelka matematika - fyzika CZ 5. učitelka český jazyk občanská výchova ČIH 6. učitelka dějepis německý jazyk FEŔ 7. učitelka SŠ s maturitou, studuje HIM 8. učitelka český jazyk občanská výchova HOR 9. učitelka 1. stupeň + výtvarná výchova JIR 10. učitel 1. stupeň KOC 11. učitelka 1. stupeň MD 1/2014 KOZ učitelka SŠ s maturitou, studuje Zástup za MD DŘE 12. Učitel Přírodopis - chemie Do 11/2013 LA Učitelka SŠ s maturitou Od 12/2013 FÍČ 13. učitelka ruský jazyk zeměpis, anglický jazyk pro VĚ 1. stupeň 14. učitelka speciální pedagogika pro vychovatele PAS 15. učitelka VŠ chemicko technologická + ped. POK způsobilost pro výuku chemie 16. učitelka 1. stupeň TOM 17. učitel 1. stupeň VÁ Pedagogičtí pracovníci - vychovatelky školní družiny Číslo Jméno Kvalifikace 1. Vychovatelka Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. vychovatelka Předškolní a mimoškolní pedagogika CHLÁ ŠPEC 8

10 3 uklízečky, školník, hospodářka Provozní zaměstnanci vedoucí jídelny, vedoucí kuchařka, 5 kuchařek Zaměstnanci školní jídelny Odborná kvalifikace Bez odborné kvalifikace Přehled odborné kvalifikace a věkové skladby pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důch. důch. věk věk Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen Celkem/ žen 4/3 4/2 3/3 3/3 0/0 14/11 1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 3/3 Počty jsou fyzické osoby (k ). Nejsou zde zahrnuty vychovatelky ŠD. 17/14 Počet učitelů, kteří nastoupili nebo odešli 2012/ /2014 Nastoupili 3 3 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství Počet důchodců a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 2012/ /2014 nekvalifikovaných důchodců nekvalifikovaných důchodců Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2013/2014 Kurzy DVPP - projekt ESF, ŽIVÁ ŠKOLA škola životem pro život TU Liberec Počet účastníků Jak správně psát 4 Vybrané netradiční sportovní hry 4 Komunikace s rodiči žáků se SVP 9 Poetické hrátky na 2. St. ZŠ v hodinách Čj a literatury 3 9

11 Jak věci fungují 2 Práce s autentickými materiály ve výuce Aj pro 2. st. ZŠ 1 Výchova a vzdělávání v ghettu Terezín 3 Výtvarné aktivity inspirované současným výtvarným uměním 1 Fyzikální hrátky v přírodovědě 1 Malba netradičními prostředky 1 Němčina jako druhý cizí jazyk 1 Metody a techniky kritického myšlení 3 Nepravé grafické techniky monotypie 8 NIDV Zřizovatel ředitel školy, vzájemný vztah, postavení a pravomoci 1 Výuka tělesné výchovy a školská legislativa 1 Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí výuka ve školách 2 Jak na školní zralost aspekty sociální a emoční 1 Jarní výtvarné nápady pro žáky na 1. stupni ZŠ 1 English or Czenglisch nejčastější chyby českých žáků v angličtině 1 Počítač jako pomocník (nejen) při výuce matematiky náměty a inspirace 2 Informační seminář o projektu Kariérní systém 2 Aktivizace a motivace žáků v hodině Aj na 1. stupni ZŠ 1 Reálie anglicky mluvících zemí v kostce 1 Angličtina jazyk a culture v jednom 1 Tvořivá škola Matematika činnostně v 8. ročníku 1 H mat Základy Hejného metody 5 CVLK Geometrie na 1. stupni ZŠ 1 Aperta (projekt Učíme pro zítřek) Motivace a motivační techniky při výuce 15 Kritické myšlení v praxi 16 Neurolingvistické programování pro pedagogy 16 Ostatní Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky 2 Interaktive und motivierende Ubungen zum freien Sprechen 1 Novely právních předpisů k se zaměřením na dopady ve školství 1 Tvorba tvořivost hra (celostátní dílna komplexní estetické výchovy) 1 Prevence ve škole co dělat, když. 2 10

12 Výkon státní správy ( ) Rozhodnutí ředitele (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění Počet odvolání pozdějších předpisů) Přijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) 37 0 Nepřijetí k základnímu vzdělávání (do 1. třídy) 0 0 Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky 0 0 Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání 0 0 Přestup žáka přijetí 19 0 Přestup žáka nepřijetí 0 0 Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu 0 0 6) Poradenské služby Na škole pracovaly dvě výchovné poradkyně, jedna pro 1. stupeň a jedna pro 2. stupeň. Spolupracovaly se žáky, jejich rodiči, s pedagogicko psychologickou poradnou v Liberci, s SPC v Turnově, s kurátorkami z odboru sociální péče Magistrátu města Liberce. Výchovná poradkyně 2. stupně měla kromě péče o žáky s poruchami učení a chování na starosti vycházející žáky. Pro ně zorganizovala návštěvu veletrhu vzdělávání Eduka v Liberci. Pro rodiče vycházejících žáků připravila speciální třídní schůzky s informacemi o přijímacím řízení. Na škole dále pracovala metodička rizikového chování. Všechny tři paní učitelky spolupracovaly při řešení neomluvené absence žáků a při řešení výchovných problémů, zvláště nevhodného a vulgárního jednání vůči učitelům. Věnovaly svůj čas žákům podle jejich potřeby. Společně jednaly s rodiči problémových žáků, na 2. stupni organizovaly pro žáky využití přestávek formou různých soutěží, účastnily se školního parlamentu. Ve škole bylo v uplynulém školním roce cca 25 žáků s vyšetřením v PPP či SPC. Rodiče žáků, jejichž vyšetření již ztratilo platnost, byli na začátku školního roku na tuto skutečnost upozorněni. Na škole bylo 5 žáků s individuální integrací, z toho 1 na prvním a 4 na druhém stupni. S těmito žáky pracovali učitelé podle individuálního vzdělávacího plánu. Integrace se týkala poruch učení a poruch sociálních vztahů. 7) Prevence sociálně patologických jevů Metodička rizikového chování aktualizuje na začátku každého školního roku preventivní program školy. Spolupracuje s o. p. s. Maják se sídlem v Liberci. V průběhu školního roku se v rámci primární prevence uskutečnily následující přednášky: I. třída Zdravé tělo 1 IV. třída Nejsem sám 11

13 V. - Kybersvět VIII.A, B Pohlavně přenosné nemoci IX. A Mně žádný trest nehrozí Během školního roku se vyskytl u několika žáků velký počet neomluvených hodin. Rodiče většinou neoznámili důvody nepřítomnosti nebo včas či vůbec nedoložili omluvenky. V případě většího počtu neomluvených hodin škola kontaktovala odbor sociální péče a podávala na rodiče těchto žáků podnět k zahájení přestupkového řízení. Neomluvenou absenci žáků řešíme také s PČR. Žáci všech ročníků jsou každý rok na začátku září informováni o projevech šikany, o jejich řešení školou a o potřebě tyto projevy co nejdříve oznámit. V tomto školním roce jsme řešili řadu konfliktů mezi žáky, o šikanu se ale nejednalo. V jednom případě jsme řešili případ kyberšikany. 8) Další aktivity školy Zájmové útvary, kroužky Útvar Vedoucí 1. stupeň Německý jazyk TOM Mluvení a tvoření Miniházená TOM KOC 2. stupeň Cvičení z matematiky POK Cvičení z češtiny Pěvecký sbor Dramatický kroužek Sportovní hry Ruština Ruština ČIH HIM ČIH HOR PRCH ŠD Sportovní hry CHLÁ Vaření VĚ ŠPEC Granty města V roce 2013 jsme realizovali dva granty z příspěvkového programu Města Hrádek nad Nisou: Lyžařský výcvik a Klub dětí. V roce 2014 realizujeme jen Klub dětí. Lyžařský výcvik jsme sice měli zajištěný, ale z důvodu nepříznivých sněhových podmínek jsme ho museli zrušit. V rámci Klubu dětí pořádáme každoročně akce jako je výroba adventních věnců, zdobení perníčků, velikonoční dílna a ples vycházejících žáků. Granty Krajského úřadu Libereckého kraje Z grantového programu Krajského úřadu Libereckého kraje 2013 jsme žádali příspěvek na čtyři projekty, na dva z toho úspěšně. Na projekt Se školou se nenudím jsme získali dotaci 12

14 25 000,- Kč, na projekt Orientační běh a noční výsadek jsme získali 9 000,- Kč. Finanční prostředky jsme použili na realizaci volnočasových aktivit žáků a na sportovní akce. Na jaře 2014 jsme požádali o grant na projekt Škola nekončí u dveří. Žádost nebyla schválena. Výukové akce a soutěže V tomto školním roce jsme zažili řadu úspěchů našich žáků, např. Čteme nevidomým - žák III. třídy uspěl ve velké konkurenci a získal audioroli Aleše v knize Začarovaná třída od Ivony Březinové. Akci pořádá tradičně Krajská knihovna v Liberci. Výtvarné soutěže Bohouš a Dáša mění svět - celorepubliková komiksová soutěž. Ze 150 došlých komiksů byly do užšího kola mezi 30 nejlepších vybrány dvě práce našich žáků. Jedna z prací vyhrála cenu diváků v internetovém hlasování a autorka si pro cenu na slavnostní vyhlášení jela do Prahy. Stáří čas zralosti, moudrosti a vzpomínek - celokrajská soutěž, které se zúčastnili čtyři naši žáci. Tři získali čestné uznání a jeden se umístil na 3. místě. Všechny práce byly uveřejněny na výstavě v Nákupní galerii PLAZA v Liberci. Účastnili jsme se i dalších výtvarných soutěží, kde jsme ale na první místa nedosáhli, např. soutěž Moje oblíbená rostlina pořádaná Českým zahrádkářským svazem, výtvarná soutěž 3001: Příběh planety (kampaň Rosteme s knihou),soutěž s názvem Život pod hladinou, kterou vyhlásila Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově, soutěž Ze života včel Princezna a princ české pohádky - zábavná vzdělávací soutěž mluveného slova, fantazie a improvizace v komunikaci pro děti ve věku 6-12 let. Celoroční soutěž, která se koná v Praze v secesním sále Hlavního nádraží, zahrnuje 5 setkání. Zatím se konala dvě kola, a to v dubnu a v červnu. V říjnu 2014 se koná semifinále, do kterého postoupilo pět našich žáků. Recitační soutěž - proběhla v MFC pro Ostrov života. Skvělé výkony malých recitátorů přilákaly spousty diváků. Díky nim se nám podařilo vybrat částku 3 300,- Kč ve prospěch Ostrova života. Souboj čtenářů celostátní soutěž 6. ročníků, která podporuje čtenářství. Mladý Demosthenés - celostátní soutěž v řečnickém umění Dějepisná olympiáda Olympiáda Čj postup do okresního kola Finanční gramotnost celostátní soutěž 2. místo v okresním kole Mezinárodní divadelní festival malých forem v polské Bogatynii Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan 13

15 Dopravní soutěž mladých cyklistů zaznamenali jsme velký úspěch po řadě neúspěšných let. Žáci se nejprve účastnili školního kola, ti úspěšní potom postoupili do okrskového kola, které se konalo v Chrastavě. Žáci postoupili v obou kategoriích (mladší žáci, starší žáci) do oblastního kola. Mladší žáci dokonce postoupili do krajského kola. Hrádecké divadelní jaro - organizátorem druhého ročníku festivalu dětského divadla byla naše škola. Připravila celkem tři vystoupení. Všechna byla velmi povedená. Exkurze Drážďany pro žáky 2. stupně Svíčkárna Rodas výlety za odměnu pro nejlepší sběrače ekoodpadu Čistírna odpadních vod Novoroční setkání na radnici v Žitavě Letná Praha návštěva olympijského parku na Letné Exkurze v rámci projektu SPLH Pragovka Bombardier Transport Česká Lípa Denso Manufakturing Liberec Diamo s. p, Stráž pod Ralskem JOHNSON CONTROLS Česká Lípa Preparace zvěře Polesí Školní aktivity Jeden svět - festival Vánoce v Tipsport aréně Vaření s angličtinou Spaní ve škole Adventní věnce Mikuláš Zdobení perníčků Deskové hry Vánoční zpívání na schodech Vánoční besídky Zápis nanečisto Čarodějnický rej Dětský den Předávání výročních cen Jarmark Ples vycházejících žáků Výroba vlaštovek - v letošním roce jsme se již podruhé zapojili do létání s časopisem ABC - Vládce nebes. 35 žáků sestrojilo vlaštovku z časopisu a pokusilo se o co nejdelší dolet. Projekty a výukové akce Veselé zoubky preventivní program Finanční gramotnost projektový den 1.st. Prvňáci a druháci poznávali české mince, bankovky a hráli si na obchod. Třeťáci se také věnovali nakupování. Mimo jiné si pověděli, jak se mají chovat při nakupování, procvičili si zaokrouhlování čísel na desítky a dozvěděli se, 14

16 co je to banka a k čemu lidem slouží. Čtvrťáci se také bavili o bance, jejich službách a pověděli si, jak správně hospodařit s penězi. Páťáci si vytvořili modelové rodiny a v nich si vyzkoušeli, co znamená umět hospodařit s rodinnými penězi (příjmy a výdaje). Také se dozvěděli něco o reklamaci zboží. V rámci výuky se žáci účastní divadelních představení v Divadle F.X. Šaldy v Liberci, v Naivním divadle, ve škole či multifunkčním centru v Hrádku nad Nisou. Sportovní akce a soutěže Akce pořádané naší školou: Cyklovýlet na Oybin Orientační běh ZŠ Závody horských kol - závod v okolí Kristýny Vánoční turnaj 2013 florbal ZŠ TGM vs. ZŠ Lidická 1. stupeň Miniházená účast ve školní lize (2.-3.) a (4.-5.) Florbal turnaj pořádaný ČFbU Frýdlant (4.-5.) Fotbal- McDonald Cup místní kola nepostupy (1.-3) a (4.-5.) Vybíjená Preventan Cup finále okresu (4.-5.tř.) 2. stupeň Atletický čtyřboj - 8. místo mladší žáci Atletika Pohár rozhlasu 10. místo mladší žákyně Olympiáda mládeže mladší i starší žactvo 3 medaile: 1. místo (koule), 3. Místo chlapci (skok daleký ) a 3. místo dívky (skok daleký) Aktivity v rámci města Účastnili jsme se některých akcí MFC, např. Štípání pazourků. Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Brána Trojzemí jsme organizovali některé akce, např., prezentaci projektů žáků, recitační přehlídku, promítání filmů v rámci projektu Jeden svět, ples vycházejících žáků. Městský úřad každoročně v září organizuje vítání prvňáčků, v červnu vyhodnocuje nejlepší žáky a výsledky sběrové soutěže a loučí se vycházejícími žáky. Žáci školy se pravidelně účastní akcí, které pořádá městský úřad, DDM Drak či jiné školy ve městě, např. soutěž o nejhezčí vánoční strom, soutěž o nejhezčí velikonoční stůl. Žáci zpívali na akci Betlémské světlo. V září 2013 zahájilo na naší škole svou činnost detašované pracoviště ZUŠ Liberec. Další aktivity školy Na podzim jsme sbírali kaštany a žaludy. Škola se aktivně účastní ekologických sběrů. Žáci sbírali pet lahve, tetrapaky a papír. Na jaře 2013 jsme se zapojili do akce Víčka pro Aničku. Tato akce trvala až do listopadu Žáci naší školy nasbírali cca 46 kg víček. 15

17 Žáci IX. třídy se zúčastnili veletrhu vzdělávání Eduka. Vyšlo šest čísel školního časopisu Hepčík Naše škola se letos aktivně přidala k akci Vlajka pro Tibet. Žáci si v hodinách povídali o lidských právech a Tibetu, o lidech v této zemi. Ovoce do škol již několik let jsme zapojeni do projektu, díky němuž žáci 1. stupně dostávají každý druhý týden zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné šťávy. Spolupráce s rodiči, školami, dalšími organizacemi Pro předškoláky z každé mateřské školy v našem městě byl uspořádán den otevřených dveří aneb Zápis nanečisto. Někteří rodiče pomáhali při přípravě akcí školy, účastnili se školních výletů. Pokračuje spolupráce s ostatními školami v Hrádku nad Nisou, s DDM a s Bránou Trojzemí, a to především při přípravě a realizaci sportovních akcí, recitačních a čtenářských soutěží, přednášek a kulturních představení. Někteří učitelé pomáhají DDM zabezpečit prázdninové akce (tábory stálé, vodácké, cyklistické apod.) 9) Projekty Učíme pro zítřek Projekt pokračoval i ve školním roce 2013/2014. Zaměřuje se na další rozvoj a vzdělávání učitelů. Je realizovaný společností Aperta. Během podzimních prázdnin učitelé absolvovali další ze čtyř vzdělávacích modulů. Tématem tentokrát bylo kritické myšlení. Jde vpodstatě o celistvý a utřídění přístup k výuce. Metody Kritického myšlení nabízejí trvalý rozvoj žáků, s velkým důrazem na čtenářskou gramotnost, samostatnost, schopnost objektivního pohledu. Učitelé se s jednotlivými metodami seznamovali interaktivně, sami metody dál rozvíjeli. Výstupem tohoto jsou příspěvky do Inspiromatu, v podobě konkrétních příprav na konkrétní výukové jednotky. EU peníze školám Projekt skončil v roce Učitelé využívají novou techniku, tabule s keramickým povrchem, interaktivní projektory a učebnu informatiky. Finanční prostředky ve výši ,- Kč byly použity nejen na technické vybavení školy, ale také na vzdělávání učitelů a na tvorbu výukových materiálů. Zlepšování podmínek pro výuku technických řemesel Jedná se o projekt Společnosti pro Lužické hory. Jeho cílem je zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v základních školách. Projekt je realizován od školního roku 2012/2013. V rámci projektu poznávají žáci současná i zanikající řemesla, získávají informace o tom, jaká úskalí mohou čekat, budou-li podnikat. Živá škola škola životem a pro život Tento projekt připravila Technická univerzita v Liberci. Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho realizace začala na jaře 2013 a pokračovala v uplynulém školním roce. Učitelé v rámci projektu absolvovali celou řadu vzdělávacích kurzů. Jejich výhodou je bezplatnost a dostupnost. 16

18 10) Údaje o průběhu a výsledku kontrol V tomto školním roce nebyly provedeny žádné kontroly. 11) Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok Výuka Pokračovali jsme v realizaci školního vzdělávacího programu v ročníku v souladu se změnami danými RVP ZV. Realizovali jsme projektové dny, žáci prezentovali výsledky své práce před rodiči. Využívali jsme moderní metody výuky, především technické vybavení tříd. Ukončili jsme realizaci projektu EU peníze školám, zapojili jsme se do dalšího projektu ICT do výuky krok za krokem. Realizovali jsme exkurze, poznávací zájezdy, zapojili jsme se do řady soutěží. Nabídli jsme žákům možnost pracovat v zájmových útvarech. Zapojovali jsme žáky do akcí pořádaných školou, DDM či městským úřadem. Vybavení V průběhu školního roku jsme díky rekonstrukci kupovali jen to, co bylo nezbytně nutné pro běh školy - skříň s boxy pro žáky, kteří mají doporučené dvoje učebnice, židle do místnosti pro jednání s rodiči, dvě tabule pro popis křídou, kovový regál do cvičné kuchyňky, šest počítačů a do dílen dva ponky. Na budovu školy byl instalován kamerový systém. Ostatní Ve školní kuchyni byly odděleny měřiče spotřeby energií jídelny od ostatních částí školy. Zájmová umělecká škola Díky aktivitě starosty města je od září 2013 při naší škole detašované pracoviště Zájmové umělecké školy v Liberci. Ta využívala prostory školy od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách. Otevřeny byly dvě třídy pro děti se zájmem o hru na klavír, klarinet nebo zobcovou flétnu. Rekonstrukce školy Bezesporu hlavním úkolem uplynulého školního roku byla rekonstrukce obou školních budov. Zřizovatel školy v posledních letech opakovaně žádal o dotace z různých zdrojů na energetické úspory. Město uspělo ve dvou žádostech na opravy naší školy. Koncem srpna 2013 začala výměna oken ve staré budově. Následovalo zateplení stropů z půdy a zateplení obvodového pláště budovy. V souvislosti s opravami anglických dvorků bylo nutno opravit kanalizaci, vyřadit septiky a napojit odpady na městskou kanalizaci. Na jaře 2014 začala rekonstrukce přístavby. I zde byla vyměněna okna a zateplen obvodový plášť. Zateplena byla i střecha, a to zevnitř. Díky tomu došlo k výměně elektroinstalace v 1. patře přístavby. V současné době probíhají dokončovací práce na dvorech. 17

19 Další záměry školy, sumář problémů Na škole stále chybí aprobace na anglický jazyk, informatiku a výtvarnou výchovu. Vzhledem k úpravám RVP nyní chybí také kvalifikace na další cizí jazyk. Máme pouze jednu kvalifikovanou němčinářku. Naše aktivity v dalším vzdělávání tedy budou směřovat ke studiu němčiny, dále výchovného poradenství a primární prevence. V několika třídách chybí výškově stavitelný nábytek. Jedná se o učebny, které ale nejsou kmenové. V řadě tříd jsou poškozené podlahové krytiny. Šatny bychom rádi vybavili skříňkami. Radiátory ve staré budově již jsou řadu let za dobou životnosti. V učebně fyziky je zastaralý nábytek. Chybí telefonní ústředna, zabezpečovací zařízení je zatím funkční, ale již zastaralé. Ve školní jídelně je zastaralý nábytek. V obou budovách je třeba také rekonstruovat sociální zařízení. 18

20 12) Hospodaření školy v roce 2013 I. Hlavní činnost organizace Rozpis čerpání státních prostředků Popis Rozpočet Čerpání Mzdy , ,00 OON 1 500, ,00 Odvody , ,05 FKSP , ,69 ONIV , ,26 Celkem , ,00 Ostatní prostředky Prostředky na provoz od zřizovatele ,- Grantový program města (Lyžařský výcvik) 4 000,- Grantový program města (Klub dětí) 5 000,- Grantový program KÚ Libereckého kraje (Se školou se nenudím) ,- Grantový program KÚ Libereckého kraje (Orientační běh a noční výsadek) 9 000,- Sponzorské dary finanční 5 000,- celkem ,- II. Doplňková činnost Doplňkovou činnost školy tvoří hostinská činnost, zprostředkování prodeje a pronájmy místností. Hospodářský výsledek za rok 2013 hlavní činnost ,39 doplňková činnost ,85 hospodářský výsledek ,24 19

21 Zpráva školní jídelny Kapacita školní jídelny 700 obědů Stav k / /2014 počet zapsaných strávníků - žáci počet zapsaných strávníků žáci rozvoz počet zapsaných pracovníků škol počet zapsaných pracovníků škol rozvoz Počet zapsaných ostatních stravovaných celkem zapsaných kategorie děti a žáci Počet porcí Počet porcí MŠ 3 6 let MŠ 7 let kategorie 7 10 let kategorie let kategorie 15 a více let celkem děti a žáci kategorie dospělí Počet porcí Počet porcí zaměstnanci ZŠ TGM zaměstnanci ZŠ Lidická zaměstnanci ZŠ Donín zaměstnanci ZŠ Loučná Zaměstnanci MŠ Václavice cizí strávníci celkem dospělí celkem jídelna Od školní jídelna nevaří pro MŠ Václavice. 20

22 13) Závěr Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali ve výuce podle školního vzdělávacího programu. Učitelé využívali moderní způsoby výuky, pracovali se žáky na počítačích, připravovali výuku na interaktivních tabulích. Žáky vedli k realizaci projektů a ke tvorbě prezentací. Pozitivním ukazatelem je vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru. Všichni vycházející žáci se dostali na zvolené obory na středních školách. Tradicí se staly sportovní soutěže pořádané školou a akce Klubu dětí. Z důvodu rekonstrukce školy se nekonal jinak velmi úspěšný a oblíbený školní jarmark. Řady akcí se účastní nejen žáci naší školy, ale i jejich rodiče a hrádecká veřejnost. Aktivity školy jsou prezentovány na webových stránkách školy a v měsíčníku Hrádecko. Díky rekonstrukci školy pracovali zaměstnanci ve ztížených podmínkách. Hluk a prach mnohdy narušoval výuku. Od května 2014 výuka probíhala jen ve staré budově, kam byly přestěhovány třídy prvního stupně i školní družina. Učitelé i vychovatelky ale vše zvládli a pomáhali při stěhování nábytku, pomůcek i při úklidu. V Hrádku nad Nisou Mgr. Edita Poláčková ředitelka školy 21

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více