DOKUMENT EVROPSKÉ BANKY PRO OBNOVU A ROZVOJ UKONČENÍ OPERACÍ EBRD V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENT EVROPSKÉ BANKY PRO OBNOVU A ROZVOJ UKONČENÍ OPERACÍ EBRD V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 DOKUMENT EVROPSKÉ BANKY PRO OBNOVU A ROZVOJ UKONČENÍ OPERACÍ EBRD V ČESKÉ REPUBLICE Odsouhlaseno Představenstvem EBRD zasedání 23. říj 2007

2 OBSAH TUOBSAHUT...2 TUZKRATKYUT...3 TUSHRNUTÍUT...4 TU1.ČESKÁ TRANSFORMACEUT...6 TU1.1.UT TUÚVODNÍ POZNÁMKY K ČESKÉMU TRANSFORMAČNÍMU PROCESUUT... 6 TU1.2.UT TUPOLITICKÉ PROSTŘEDÍUT... 6 TU1.3.UT TUŽIVOT V TRANSFORMACI A VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PROSTŘEDÍUT... 7 TU1.4.UT TUMAKROEKONOMICKÉ ÚSPĚCHYUT... 8 TU1.5.UT TUVÝSLEDKY STRUKTURÁLNÍ REFORMY V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECHUT TU Podnikatelský sektorut TU Sektor infrastrukturyut TU Finční sektorut TU1.6.UT TUDOSTUPNOST FINANCÍUT TU1.7.UT TUZÁVĚRUT TU2.PŘÍNOS EBRD ČESKÉ TRANSFORMACIUT...16 TU2.1.UT TUPŘEHLED AKTIVIT BANKY V ČESKÉ REPUBLICEUT TU2.2.UT TUPŘÍSPĚVEK BANKY K TRANSFORMAČNÍMU PROCESU DLE JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮUT.. 17 TU2.3.UT TUDOSTUPNOST SPOLUFINANCOVÁNÍUT TUPŘÍLOHA 1 SOCIÁLNÍ UKAZATELE ČESKÉ TRANSFORMACEUT...20 TUPŘÍLOHA 2 VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELEUT...21 TUPŘÍLOHA 3 INDIKÁTORY STRUKTURÁLNÍCH A INSTITUCIONÁLNÍCH ZMĚNUT..22 TUPŘÍLOHA 4 AKTUALIZOVANÉ HODNOCENÍ TRANSFORMAČNÍCH VÝZEV 2005UT...23 TUPŘÍLOHA 5 ČISTÝ KUMULATIVNÍ OBJEM OBCHODŮ PODLE PRŮMYSLUUT...25 TUPŘÍLOHA 6 REALIZOVANÉ PROJEKTY ZA ROKUT...26 TUPŘÍLOHA 7 DOPIS MINISTRA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKYUT...30 TUPŘÍLOHA 8 PROJEKTY, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDLOŽENY PŘEDSTAVENSTVU PO UKONČENÍ OPERACÍUT

3 ZKRATKY BEEPS CEE CEEB ČEZ ČSA ČSOB ČTÚ CZK D47 EC ECB EIB ERMII ESCO ETS EU EUR PZI HDP HNP IAIS IFC IFI MMF IOSCO IPB IPO IT KBC MEI MSME NBFI ODS OECD OKD PPP RPG Holding SEE SME USD Průzkum podnikatelského prostředí a výkonnosti podniků Střední a Východní Evropa Střední a Východní Evropa a Pobaltí České Energetické Závody (největší česká energetická společnost) České Aerolinie Československá obchodní banka Český telekomunikační úřad Česká koru, místní česká mě Část dálnice Evropská komise Evropská centrální banka Evropská investiční banka Mechanismus směnných kurzů II. Společnost pro energetické úspory Systém obchodování s emisemi Evropská unie Euro Přímé zahraniční investice Hrubý domácí produkt Hrubý národní příjem Mezinárodní asociace správců pojištění Mezinárodní finční korporace Mezinárodní finční instituce Mezinárodní měnový fond Mezinárodní organizace bezpečnostních komisí Investiční a poštovní banka Počáteční uvedení akcií veřejné trhy Informační technologie Belgická banka (vlastník ČSOB) Komunální a environmentální infrastruktura Komunální, malé a střední podniky Nebankovní finční instituce Občansko-demokratická stra Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Ostravsko-karvinské doly (důlní společnost) Partnerství veřejných a soukromých institucí Zahraniční průmyslový holding Jihovýchodní Evropa Malé a střední podniky Americký dolar 3

4 TP TP PT Úplný PT Profil FPT Dopis SHRNUTÍ Česká republika je otevřenou tržní ekonomikou a dále splňuje veškeré podmínky, uvedené v článku 1 Dohody o založení banky. Vláda České republiky vyjádřila v dopise, datovaném 19. břez 2007, "přání, aby operace EBRD v České republice byly považovány za 1 'ukončené'".tpf vyjadřuje ději, že v druhé polovině tohoto roku přijme představenstvo EBRD rozhodnutí, které by bylo účinnosti koncem roku." Podle článku 11.2 Dohody o založení banky je představenstvo povinno přezkoumat alespoň jednou ročně operace banky a strategii poskytování půjček v každé adresátské zemi, aby bylo zajištěno plné pokrytí účelu a funkcí banky. Přehled musí zahrnovat posouzení, mimo jiné, pokroku, dosaženého každou adresátskou zemí v decentralizaci, demonopolizaci a privatizaci. Přehled operací banky a strategie poskytování půjček v České republice pro rok 2007 by měl brát v úvahu žádost českých vládních orgánů. Připojená zpráva byla připrave jako podklad pro rozhodnutí představenstva. S ohledem žádost českých úřadů a závěry zprávy vrhujeme, aby operace banky v České republice byly s účinností od 31. prosince 2007 považovány za ukončené. Banka po tomto termínu nebude prakticky zvažovat ani schvalovat nové operace v České republice. Výjimečně, za účelem uspokojení klientů, kteří spoléhali podporu banky při návrhu finčních struktur pro své projekty, budou dále pokračovat operace, které budou konci roku 2007 v pokročilé fázi interního schvalovacího procesu. Předpokládá se, že v této 2 kategorii může být pět projektůtpf FPT, pokud se budou vyvíjet podle očekávání: projekt získávání energie z biomasy, druhá generace kapitálového fondu zaměřeného malé a střední podniky, čtvrtá generace regionálního kapitálového fondu, a dva následné projekty, jeden z nichž se týká rozšíření a rekonstrukce železničních stanic, a druhý zvýšení energetické účinnosti dvou sladoven. 1 2 text viz Příloha 7 přiložené zprávy těchto projektů viz Příloha 8 připojené zprávy. 4

5 Dále se vrhuje, aby banka po dokončení operací tak dlouho, jak bude nezbytné, dále spravovala své portfolio půjček, investic, záruk a projektů technické asistence v České republice, která tak zůstane zemí, v níž EBRD působí. Co se uvedených projektů týče, banka bude plnit své závazky a vykonávat svá práva, včetně poskytnutí dodatečného fincování v případech nutných pro ochranu svých zájmů. Je třeba pozmet, že půjčka s nejdelší lhůtou je splatná v roce 2021, a že některé z přímých investic nemají plánovaná ani dohodnutá data ukončení. Vzhledem k tomu, že kancelář EBRD v Praze má být uzavře před koncem listopadu 2007, bude české portfolio spravováno pracovníky sektorových týmů v centrále banky a regionálním týmem. Představenstvo bude informováno o vývoji českého portfolia prostřednictvím měsíčních informačních zpráv pro představenstvo a čtvrtletních rizikových zpráv. Dále se vrhuje, aby při absenci nových operací v České republice představenstvo rozhodlo o ukončení tvorby pravidelných výročních přehledů a regionální strategie, připravovaných v souladu s článkem 11.2 Dohody o založení banky, pokud se České republiky týče. Představenstvo je spokojeno, že tyto návrhy jsou v souladu s Dohodou o založení banky a s Politikou ukončení operací EBRD (BDS a BDS (Dodatek I)) Prezident, ve jménu představenstva, blahopřeje zastupcům české vlády k pozoruhodným úspěchům jejich země. EBRD bude probírat českou účast v regionálních iniciativách vyplývající z jejich příspěvku do Západobalkánskéko fondu a příležitosti k budoucí spolupráci a podpoře českých společností, rozšiřujících svou činnost v jiných zemích, kde je banka aktivní. Několik projektů tohoto typu je v počátečním stádiu vyjednávání, především v energetickém sektoru. Představenstvo a vedení banky také děkují personálu pražské rezidenční kanceláře za jejich přínos. 5

6 1. ČESKÁ TRANSFORMACE 1.1. Úvodní poznámky k českému transformačnímu procesu Česká republika zahájila v raném stádiu své transformace rychlou reformu. V polovině devadesátých let byly liberalizovány téměř všechny ceny a zahraniční obchod, a byla privatizová velká část ekonomiky. Ve směru složitějších reforem v oblasti správy, restrukturalizace podnikání a v bankovním sektoru však reforma pokračovala pomaleji. Strukturální problémy v ekonomice začaly být zřejmé a vyústily v měnovou krizi roku Restrukturalizace podniků, privatizace a rekapitalizace bankovního sektoru a reformy v oblasti infrastruktury v dostaly po krizi v roce 1997 a při přípravě připojení k EU v květnu 2004 nový stimul. Tento zvrat a rostoucí integrace s EU vedly k rychlému ekonomickému růstu v posledních letech, podporovanému rekordními hodnotami přímých zahraničních investic, silnou domácí spotřebou, expanzí exportu, velkým růstem produktivity, zvyšující se konkurenceschopností a ustavení České republiky jako regionálního centra výroby automobilů, náhradních dílů a elektronických zařízení. Všeobecně učinila Česká republika pozoruhodný pokrok v přechodu k moderní tržní ekonomice, a země je nyní jednou z nejotevřenějších a nejkonkurenčnějších ekonomik v regionu i v EU jako celku. Privatizace a restrukturalizace bývalých státních podniků byla vesměs dokonče, a podnikový sektor je nyní ovládán efektivními a mezinárodně konkurenceschopnými podniky, přičemž firmy, orientované čistě domácí trh, si také vedou dobře. Po dřívějších chybách vedla privatizace a zahraniční vlastnictví v bankovním sektoru k restrukturalizaci a rekapitalizaci systému, zavedení širší škály produktů a služeb a ke zlepšení správy podniků a transparentnosti. Místní banky a leasingové společnosti fincují menší společnosti, částečně podporované úvěrovými kanály z mezinárodních finčních institucí. Služby infrastruktury jsou všeobecně srovtelné se standardy v jiných tržních ekonomikách. Výsledkem je přibližování struktury české ekonomiky k vyspělému tržnímu hospodářství. Přestože některé výzvy zůstávají, větši sektorů, ve kterých EBRD operuje, nyní dosáhla standardů plně zralých tržních ekonomik co se týče fungování tržních sil a kvality institucí, standardů chování a know-how. Hlavní výzvy, kterým čelí vláda, jsou dosažení únosného fiskálního deficitu prostřednictvím reformy veřejných výdajů v sociálním, zdravotním a vzdělávacím sektoru, zvýšení pružnosti trhu práce, a zlepšení podnikatelského prostředí reformou soudnictví a veřejné správy. Tyto výzvy jsou mimo tradiční kompetence EBRD. Jejich plánování je také složitější a implementace může nějaký čas trvat. V důsledku toho se poptávka po službách EBRD v České republice postupně snížila Politické prostředí Česká republika vznikla 1. led 1993 po rozpadu Československé federace. Od té doby země nepřetržitě plnila podmínky, uvedené v článku 1 Dohody o založení banky. Od počátku transformace Česká republika stanovila přibližování a integraci do euroatlantických institucí za svou nejvyšší domácí a zahraniční prioritu. Velká část pokroku v hospodářských a strukturálních reformách v devadesátých letech byla 6

7 TP TP PT Shrnutí PT Podrobná FPT FPT Výsledky 3 směrová k připojení k Evropské unii. Jakmile země dosáhla právní harmonizace s acquis commuutaire a splnila veškerá nezbytná kritéria, připojila se v květnu 2004 k EU. V březnu 1999 se také stala členem NATO. Politický systém v České republice je zralý a stabilní. Je charakterizován sofistikovanou sadou kontrol a opatření, které byly vrženy pro zabránění drastickým fluktuacím domácí a zahraniční politiky a pro posílení stimulace pro hledání konsenzu. Poslední volby do dolní sněmovny se koly červ Současná koaliční vláda je vede středopravou Občanskou demokratickou stranou (ODS), zahrnuje též křesťanské demokraty a Stranu zelených. Politické scéně v posledních několika letech dominovaly dvě největší strany pravicová Občanská demokratická stra (ODS) a středo-levicová ČSSD, v současnosti nejsilnější opoziční stra. Komunistická stra v podstatě nereformovaná stále požívá poměrně stabilní podpory části voličstva a obsadila třetí nejvyšší počet křesel v Parlamentu. Přes nepřátelský charakter politických stran je společnost všeobecně méně ostře polarizová než v mnoha jiných zemích, kde je EBRD aktivní, a úroveň důvěry občanů k politickým a společenským institucím je poměrně vysoká. Důvodem jsou mimo jiné výsledky hospodářské a sociální politiky během období transformace. Dlouhodobá celková stabilita České republiky je podporová nikoli pouze výše uvedeným systémem kontrol a opatření, vtělených do Ústavy a volebního práva, avšak především silně působícími tržními mechanismy a stále se prohlubující integrací do EU a euroatlantických institucí Život v transformaci a všeobecné obchodní prostředí Důkazy dopadu transformace živobytí občanů poskytuje nedávný transformační průzkum EBRD / World Bank Life, provedený v roce 2006 v 28 transformovaných zemích 3 (plus Turecko) u lidí, včetně občanů v České republice.tpf průzkumu zčují, že lidé se všeobecně vyjadřují o ekonomických změnách, provedených od roku 1989, pozitivně. Přístup domácností k veřejným službám byl vnímán jako poměrně vysoký, a to i ve skupinách s nízkými příjmy. Navíc k těmto subjektivním názorům je Česká republika poměrně dobře hodnoce některými objektivními ukazateli sociální ochrany, zdravotní péče a vzdělání ve srovnání se státy EU-15 a dalšími novými členskými státy (viz tabulka v příloze 1 o sociálních 4 ukazatelích české transformace).tpf Silný růst pomohl nepřetržitému procesu postupného přibližování k průměrnému příjmu v EU. Co se parity kupní síly týče, Česká republika se svým příjmem USD hlavu (2006) řadí mezi nejbohatší v regionu střední a východní Evropy. Nerovnost příjmů je jedné z nejnižších úrovní v EU. Úroveň nezaměstnosti je v porovnání s většinou EU příznivější (dle metodologie ILO dosahuje nezaměstnost 5,2 % pracovní síly). To samé platí pro ukazatele počtu nemocničních lůžek, úmrtnost a průměrnou délku dožití. Přestože primární poměr žáků jednoho učitele a poměr sekundárního a terciárního vzdělání je ve srovnání s jinými státy méně příznivý, Česká republika dosahuje výborných výsledků v mezinárodních standardizovaných testech. Přes celkově pozitivní obraz Česká republika stále čelí mnoha důležitým výzvám v sociální sféře. Jako v jiných zemích v regionu zůstává strukturální nezaměstnost hlavních výsledků průzkumu viz EBRD, Život v transformaci: průzkum zkušeností a postojů občanů, květen 2007, dostupný HTUwww.ebrd.comUTH. 4 alýza zdravotnictví, vzdělávání a dalších veřejných služeb v transformovaných zemích viz očekávaná EBRD Zpráva o transformaci

8 TP PT Definovaný vysoká kvůli pokračujícímu nevhodnému geografickému a profesionálnímu přizpůsobení, což ukazuje nutnost zlepšení mobility pracovních sil. Kromě toho bude Česká republika podle odhadu Evropské komise a Výboru pro hospodářskou politiku v příštích letech čelit jednomu z nejvýraznějších zvýšení veřejných výdajů v Evropské unii ve 5 spojitosti se stárnutím populace. Poměr starobní závislostitpf FPT, dosáhne v roce 2030 téměř jedné čtvrtiny, což ohrozí solventnost současného průběžného penzijního systému a zdůrazní urgentní potřebu penzijní reformy. Veřejné výdaje zdravotnictví také postupně rostou v důsledku dměrné poptávky a prudce stoupajících nákladů. Efektivnost vzdělávacího systému může být dále zvýše, aby odpovídala potřebě dodání náležitě kvalifikovaných pracovníků pro měnící se potřeby trhu práce. Zprávy také zčují, že v českém podnikatelském prostředí stále existuje řada problémů, které brání rozvoji podnikání. Problémy, které byly obzvláště zdůrazňovány, zahrnují zahájení podnikání, porušování smluv, udělování licencí, daňovou administrativu, fungování soudních a konkurzních procedur. Pro zlepšení situace byly učiněny jisté nesmělé kroky. Parlament jaře 2006 schválil nový zákon o konkurzu, který vstoupí v platnost počátkem roku Nová legislativa, která zůstává terčem kritiky podnikatelů, přinese nicméně pozitivní výsledky až po určité době. Obchodní rejstřík a soudní systém také vyžadují reformu. Navíc je stále jako problém vnímá korupce. Přestože se s korupcí osobně setká jen málo lidí, korupce je považová za rozšířenou, obzvláště mezi politickou elitou. Česká republika se umístila 46. místě ze 163 zemí v nejnovějším průzkumu vnímání korupce Transparency Intertiol. Transparency Intertiol zkoumá hlavní problémy v oblasti veřejných zakázek, konfliktu zájmů, kontroly veřejných výdajů, neprůhlednosti státní administrativy a přebujelé byrokracie. Dva nedávné rozsáhlé privatizační obchody (Unipetrol a Vítkovice Steel v roce 2005) jsou stále mařeny obviněními z korupce. Celkově je korupce oblastí, kde je postupné zlepšování svědectvím všeobecné vyzrálosti země sd do větší míry, než výsledky konkrétních kroků vlády. Závěrem zmiňme reformu důchodového systému, zdravotní péče a sociálního zabezpečení, které zůstávají nejpalčivější politickou výzvou pro úřady k omezení stoupajících mandatorních výdajů. Pro další zlepšení podnikatelského prostředí bude nutné rozsáhlejší vylepšení soudní a veřejné správy. Změny vzdělávacího systému a vyšší pružnost trhu práce by tomuto cíli také měly přispět Makroekonomické úspěchy 5 jako poměr populace d 65 let věku a populace ve věku let. 8

9 TP TP PT Podrobnější PT IMF, FPT Zlepšení FPT 6 Česká republika učinila začátku devadesátých let rychlý pokrok v dosažení makroekonomické stabilizace cen a směnného kurzu a v konsolidaci veřejných fincí. Země díky tomu v roce 1993 získala investiční rating se stala cílem zvyšujícího se přílivu přímých zahraničních investic, obzvláště od poloviny devadesátých let. Slabé vedení podniků, zvyšující se podnikatelský dluh a alarmující vzestup počtu nenávratných úvěrů v bankovním sektoru však v reformním procesu a podnikatelském prostředí způsobily vážné nedostatky. Implicitní závazky plynoucí ze zvýhodněných půjček velkým původním podnikům a zhoršující se výkonnost ekonomiky konec přispěla k padení české měny. Útok si v květnu 1997 vynutil odstoupení od režimu pevného devizového kurzu a rozsáhlou devalvaci. Vláda reagovala zavedením programu ekonomických restrikcí, který způsobil přechodnou recesi hospodářství. Posléze inicioval urychlenou restrukturalizaci podniků a bankovního sektoru a privatizaci. Zároveň byl zaveden agresivní pobídkový systém pro přímé zahraniční investice. Hlavním cílem následujících let byla harmonizace 6 práva s acquis commuutaire a následné připojení k EU v květnu 2004.TPF Po tomto obratu stalo období obzvláště silného růstu HDP, způsobeného vysokou úrovní investic, rychlým rozvojem exportu a prudkým vzestupem produktivity (viz tabulka v Příloze 2 přehled vybraných ekonomických ukazatelů). Politické reformy a rostoucí integrace s Evropskou unií vedou od roku 2004 k ročnímu růstu HDP přes 4 %, v roce 2006 pak 6,4 %. Růst má širokou základnu v mnoha odvětvích a sektorech, což činí hospodářství poměrně odolným. V posledních letech růst produktivity překol především díky vysoké úrovni investic a pokračujícímu uvolnění trhu práce výrazně inflaci mezd. Masivní růst produktivity, síla koruny a stabilní monetární rámec udržely inflaci nízké úrovni. Česká republika původně plánovala přijmout euro v roce 2010 (což zmelo vstup do ERM II v polovině roku 2007) po splnění maastrichtských kritérií, úspěšné konsolidaci veřejných fincí, dosažení dostatečné úrovně skutečného sblížení a adekvátního pokroku ve strukturálních reformách. Přesto především kvůli nedostatečné výkonnosti veřejných fincí tyto cíle nebyly včas splněny, a strategie pro přijetí eura má být znovu probírá vládou podzim Reforma veřejných fincí je v současnosti vrcholným politickým tématem. Přestože koru v reálné hodnotě posilovala, zahraniční konkurenceschopnost zůstala vysoká. Export v USD roste od roku 2000 ve dvouciferných číslech, a podíl zahraničního obchodu v EU15 stále roste. Nedávná alýza ukázala, že velká expanze českého exportu byla stimulová odvětvími moderních technologií, přičemž zvýšení kvality přispívá 7 větším ziskům v mimocenové konkurenceschopnosti.tpf základní obchodní výkonnosti pomohlo potlačit současnou ekonomickou nevyváženost ČR. Navíc jedním z nejvýraznějších rysů české transformace během nedávných let byla vysoká míra zahraničních investic, které pohodlně fincovaly zahraniční deficit. Hlavní střednědobé výzvy, kterým ekonomika čelí, jsou implementace léhavě potřebné fiskální reformy a zvýšení pružnosti pracovního trhu. Jak EU a MMF opakovaně konstatovaly, fiskální politika poskytla již prosperujícímu hospodářství v nedávných letech nesprávný procyklický impuls (fiskální deficit dosáhl v roce 2006 výše 2,9 % HDP). Navíc se ve střednědobém horizontu předpokládá nárůst rozpočtových tlaků. Současné návrhy omezení mandatorních sociálních výdajů jsou krokem ve správném směru, nejdou však tak daleko, aby omezily výdaje. rozbor českého transformačního procesu před rokem 2004 viz Hanousek, Kocenda a Lízal, Příběh české transformace: Porozumění výzvám, CERGE-EI, Česká republika, Estonská republika, Maďarsko, Litevská republika, Lotyšská republika, Polská republika, Slovenská republika a Slovinská republika exportní struktura a růst kreditu, listopad

10 1.5. Výsledky strukturální reformy v jednotlivých sektorech Struktura českého hospodářství se nyní přibližuje struktuře rozvinuté industrializované tržní ekonomiky v mnoha sektorech, relevantních pro operace EBRD, obzvláště v podnikání, bankovnictví, telekomunikací, a v některých subsektorech (stručný přehled ukazatelů českých strukturálních změn viz příloha 3 a graf níže). Graf 1. Ukazatele transformační reformy pro Českou republiku v roce 2006 ve srovnání s minimálními a maximálními ukazateli pro transformující se země CZECH REPUBLIC MIN MAX Large-scale privatisation Small-scale privatisation Enterprise restructuring Price liberalisation Trade and forex system Competition policy Banking reform Non-bank fincial institutions Infrastructure reform Zdroj: EBRD, Zpráva o transformaci Popisek: Velká privatizace Malá privatizace Restrukturalizace firem Liberalizace cen Obchodní a forex systém Konkurenční politika Nebankovní finční instituce Infrastrukturní reforma Následující část se věnuje hodnocení transformačního vývoje (aktualizace Hodnocení transformačních výzev 2005 viz příloha 4). Nazčuje, že zbývající transformační úkoly jsou drobné, sd s výjimkou energetické účinnosti a sektoru dopravy. Přestože v těchto sektorech zbývají transformační výzvy, banka již nechází roli při jejich řešení. Rychlý rozvoj podnikatelského a bankovního sektoru zmená, že operace EBRD v České republice jsou ústupu Podnikatelský sektor Dosažené výsledky: V průmyslovém sektoru byla privatizace a restrukturalizace bývalých státních podniků vesměs dokonče a podnikatelskému sektoru dominují efektivní mezinárodně konkurenceschopné podniky. Výzm zahraničního kapitálu ve výrobním sektoru vytrvale 10

11 TP PT CERGE-EI, FPT rostl a firmy se zahraničními vlastníky podle nedávného výzkumu produkují 65% 8 celkových příjmů, poskytují 45% pracovních míst a přispívají 80% celkového exportu.tpf České společnosti se zahraničními partnery profitovaly z obzvláště vysokých investic. Neobvyklá úroveň především zahraničních investic do tohoto sektoru vedla k pozoruhodnému přesunu know-how a zlepšení výkonnosti. Produktivita (přidaná hodnota jednoho zaměstnce) a ziskovost podniků se výrazně zvýšily, zatímco úroveň zadluženosti zůstala relativně nízká. Vzhledem k tomu, že průmyslový sektor je jedním z největších přispěvatelů růstu HDP, je jeho finční zdraví klíčovým indikátorem pružnosti a stability ekonomiky jako celku. Finční zdraví podnikatelského sektoru jako celku je také zřejmé v sektoru malých a středních podniků. V roce 2006 malé a střední podniky poskytovaly zhruba 48% pracovních míst, 43% celkových investic a 42% celkového výkonu, čímž zdůraznily jejich pozoruhodný přínos českému hospodářství. Dostupná data z Českého statistického úřadu zčují, že přidaná hodnota jednoho zaměstnce v malých a středních podnicích od roku 2002 reálně stoupala. Tyto pozitivní trendy, zazmenené finčními indikátory, vedly k rychlému tempu růstu sumy půjček nefinčním institucím a podíl bankovních půjček malým a středním podnikům celkové sumě půjček nefinčním institucím se zvýšil. V ostatních průmyslových sektorech byl také zazmenán pozitivní rozvoj. Od vstupu do EU zemědělský sektor těžil z zjednodušeného přístupu k fincování, a to ne pouze ze zdrojů EU. Zvýšila se efektivita a v soutěživějším prostředí byly modernizovány hygienické standardy. Privatizace a restrukturalizace v sektoru přírodních zdrojů byla dokonče teprve nedávno. Unipetrol byl prodán PKN Orlen, OKD byly prodány RPG Holdingu, Sokolovská uhelná je již dlouho v soukromých rukou a státní podíl v Severočeských dolech byl prodán ČEZu. Sektor realit se rychle rozvíjí především od okamžiku, kdy vláda schválila rychlejší deregulaci nájmů, což zvýšilo poptávku po bytovém fondu. Hypoteční úvěrování roste od roku 2002 ročním tempem přes 30%. Zbývající výzvy: Zbývající výzvy transformace v podnikatelském sektoru jsou drobné. Ve většině ohledů tento sektor nyní připomíná obdobné sektory v jiných tržních ekonomikách EU. V jednání je pouze několik rozsáhlých privatizačních kroků včetně privatizace energetické společnosti ČEZ. Jak ukázaly předchozí části, bude pro zlepšení podnikatelského prostředí nezbytné další zlepšení v oblasti veřejné správy, soudního systému a řízení podniků. Dále je, stejně jako kdekoli jinde v EU, pro dosažení vysokých hodnot růstu nezbytné vytrvalé úsilí o zlepšení pružnosti pracovního trhu. Jako v jiných zemích EU panuje i zde všeobecná shoda v tom, že je zapotřebí většího úsilí o prosazení inovativních, výzkumných a vývojových činností Sektor infrastruktury Dosažené výsledky: V sektoru energetiky je majoritním vlastníkem nejdůležitější energetické společnosti ČEZ stále stát. Český energetický sektor byl nicméně do zčné míry uvolněn (ČEZ stále vlastní pět distribučních společností) a je nyní charakterizován rozšířenou participací 8 Česká republika 2006: Zrychlený růst",

12 soukromého sektoru výrobě a distribuci. Tarify se odvíjejí od nákladů a nezávislý regulátor je charakterizován vysokým standardem odpovědnosti a transparentnosti. Co se týče sektoru komunální a environmentální infrastruktury, je rozšířená participace soukromého sektoru dálkovém vytápění a hospodaření s vodou. Podstatného pokroku bylo dosaženo v tarifních reformách, avšak pokračující práce vytváření pobídek k efektivitě musí být teprve implementová. Institucionální rámec lokálního fincování je rozvinutý, avšak úspěšná implementace veřejně-privátního partnerství nebo možnosti fincování investic základě výnosů jsou omezené. Města a obce již začíjí těžit z přístupu k evropským grantům fincování projektů. Jsou staveny základní podmínky pro sektor energetické účinnosti. Parlament přijal zákon o energetické účinnosti. ESCO sektor expanduje a zavádějí se pobídky domácnostem k energetické efektivitě. Energetická náročnost nicméně zůstává vysoká. Český trh s telekomunikacemi je jedním z nejsoutěživějších v regionu. Domintní operátor pevných linek byl privatizován a jsou zaváděny zdokolené služby. Silný regulátor telekomunikací dosáhl mezinárodní úrovně. Tarify jsou mezi nejvyššími v regionu a byly opět rebilancovány. Co se týče sektoru dopravy, u železnice jsou provozní a strategické funkce odděleny a společnost, provozující infrastrukturu, je odděle od provozních společností (osobní, nákladní atd.). Soukromý sektor zde participuje v omezeném rozsahu (př. regionální osobní dráhy). Byl ustanoven nezávislý regulátor udělování licencí, avšak ceny jsou regulovány Ministerstvem dopravy. Silniční a dálniční ředitelství je částečně nezávislé. Pomocné služby byly rozděleny. Došlo k pokusu o koncesování silnic (př. D47), avšak výběrové řízení bylo netransparentní a posléze bylo zrušeno. D47 je nyní stavě z veřejných zdrojů. Doposud nedošlo k uskutečnění žádných PPP projektů, přestože se vyvíjí několik menších pilotních projektů, které spějí k závěrečné fázi. Pouze 30 km dálnice je plánováno jako PPP. Zbývající výzvy: Zbývající výzvy v sektoru infrastruktury se příliš neliší od problémů, kterým čelí jiné vyspělé tržní ekonomiky. Hlavním problémem v energetickém průmyslu bude privatizace ČEZu. Většinový podíl ČEZu, který dominuje energetickému průmyslu, je stále vlastněn státem. Další výzvou v sub-sektorech infrastruktury bude prosazení PPP projektů, především pro urychlení rozšíření dálniční sítě. Doposud existovalo pouze několik příkladů úspěšných PPP projektů v infrastruktuře a v sektoru dopravy (dva příklady zahrnují projekty fincované EBRD, Grandi Stazioni a Brno Water). Jik úspěšná implementace PPP projektů byla omezená, především kvůli nedostatečnému odhodlání a odbornosti straně veřejného sektoru, nedostatcich při výběrových řízeních a změnám přístupu v závislosti aktuálně vládnoucí politické straně. Rychlost zlepšení energetické efektivnosti bude třeba zvýšit, pokud má ČR dodržet požadavky národní energetické politiky. Cíle, tj. dosažení 2,6% snížení celkové spotřeby energie mezi léty 2000 a 2004, nebylo dosaženo. Zvyšující se ceny energie budou motivovat přijetí intenzivnějších opatření v soukromé i veřejné sféře. Kromě snížení spotřeby, dalších zlepšení efektivity výroby energie a distribuce může být dosaženo pouze hrazením starých kapacit moderními závody. 12

13 TP TP PT Viz PT Podrobnější FPT Úvěr Jako jiné země EU, čelí ČR v souvislosti s plněním pokynů EU nutnosti zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Jako součást připojení k EU se země zavázala, že 8% spotřeby elektrické energie bude pokryto obnovitelnými zdroji energie do roku 2010 (z nynějších 4%) Finční sektor Dosažené výsledky: Po rekapitalizaci a restrukturalizaci, ke kterým došlo v dozvucích květnové krize roku 1997, vykázal bankovní sektor pozoruhodný obrat. Počet bank se ustálil (37 bank a poboček zahraničních bank konci roku 2006) a větši z nich má zahraničního majitele (35 bank bylo přímo či nepřímo majetkem zahraničních vlastníků a konci roku 2006 kontrolovalo 97% celkových příjmů bankovního sektoru). Tři velké banky se zahraničním vlastníkem (ČSOB vlastněná belgickou KBC, Česká Spořitel vlastněná Austrian Erste Bank, Komerční banka vlastněná francouzskou Société Générale) dominují bankovnímu sektoru. Pokud jde o koncentraci, sektor se podobá zahraničním v zemích EU. Podíl pěti největších bank celkových příjmech sektoru byl v roce % (v porovnání s evropským průměrem 60%). Příznivé hospodářské prostředí podpořilo v posledních letech rychlý nárůst bankovních půjček. Roční nárůst půjček dosáhl v roce %, což byl nejvyšší nárůst od předkrizového roku Došlo k obzvláště rychlému nárůstu půjček domácnostem. Hypoteční půjčky od roku 2002 rostly tempem přesahujícím 30%, zatímco růst spotřebních úvěrů se průměrně v letech držel okolo 33%. Na druhou stranu úroveň půjček soukromému podnikovému sektoru byla výrazně níže, než by zčovala úroveň rozvoje země, což odráží obtíže, kterým sektor čelil konci devadesátých let, a odepsání nedobytných bankovních úvěrových pohledávek. Mezi léty 2000 a 2005 domácí úvěr 9 soukromému sektoru reálně poklesl ze zhruba 50% HDP 37,6%.TPF podnikům začal dobývat původní pozice a začíná růst rychlejším tempem. Přestože však finční zprostředkování podle celkového příspěvku k HDP rostlo rychle, je to stále pouze zhruba třeti srovtelného čísla v eurozóně jako celku. 10 Během posledních pěti let byl finční sektor ziskový a obecně zdravý.tpf FPT Průměrná návratnost bankovních aktiv dosáhla v roce ,2% a návratnost kapitálu 22,4% (čímž se ziskovost českého bankovního sektoru stala srovtelnou s dalšími členskými státy EU). Podíl nesplacených půjček v celkových nebankovních úvěrech konci roku 2006 představoval 3,6%. Zátěžové testy provedené MMF a centrální bankou zčují, že bankovní systém je schopen snést zčné vnější šoky. Nebankovní finční sektor se také rychle rozvíjel, a jeho úroveň se již začala blížit úrovni ve vyspělých tržních ekonomikách. Podíl pojišťovnictví je srovtelný s průměrem členských zemí OECD. Existují dobrovolné doplňkové penzijní fondy, využívané velkou částí práceschopné populace. Leasingový a spotřebitelský finční trh jsou plně rozvinuty. Po připojení k EU se také rychle rozvíjí sektor soukromých kapitálových fondů. Odhaduje se, že Česká republika realizuje více než 20% investičních aktivit soukromých kapitálových fondů, specializujících se střední a východní Evropu. Ty však zůstávají 9 10 kapitola 4 Zprávy o transformaci alýza českého finčního sektoru viz dokument ČNB Zpráva o finční stabilitě,

14 relativně nevýzmným zdrojem celkových investic pro podnikový sektor, což se odráží nízkém poměru soukromých kapitálových investic HDP. Poslední dobou dochází k odprodeji investic fondů a došlo k i několika uvedením firem kapitálový trh (IPO). Pražská burza však ještě neslouží jako zdroj kapitálu pro společnosti, protože došlo pouze k několika počátečním veřejným bídkám a počet likvidních akcií trhu je stále velmi nízký. Zbývající výzvy: Český bankovní sektor se nyní vesměs podobá bankovnímu sektoru zemí EU-15. Při pokračujícím růstu a rozvoji by se úroveň finčního zprostředkování měla zvýšit. České kapitálové trhy ještě nejsou tolik rozvinuté jako v zemích EU-15, měly by však bývat výzmu a postupně se sbližovat se standardy ve vyspělejších zemích EU Dostupnost fincí Nejziskovější české společnosti, zvláště pak banky a energetické firmy, byly schopné zajistit si fondy z externích tržních zdrojů za stále konkurenčnějších podmínek (od domácích bank, obligacemi, syndikátními půjčkami a z mezinárodních kapitálových trhů). Jak bylo již pozmenáno, české společnosti se zahraničními partnery také těžily z vysoké úrovně zahraničních investic, stejně jako ze zahraničních bilaterálních bankovních půjček, což je často spojováno s počáteční investicí. České společnosti, hledající externí fincování, spoléhají především úvěry domácích bank. Přestože domácí úvěr soukromému sektoru je stále velice nízký, začal se v roce 2003 zvyšovat. Roční nárůst půjček podnikovému sektoru byl v roce %. Úrokové sazby byly v posledních letech velmi nízké a splatnosti se prodlužují. Obligační fincování je obvykle prováděno v české měně za vysoce konkurenčních podmínek. Typické rozpětí u podniků je 40 až 150 základních bodů v závislosti úvěrovém riziku. Jsou k dispozici splatnosti až 25 let, umožňující věřitelům optimalizovat finční strukturu jejich dlouhodobých projektů. Kromě několika vstupů soukromých firem burzu české společnosti stále nepoužívají pražskou burzu jako způsob získání nového kapitálu. Od vzniku pražské burzy došlo každý rok k méně než 10 emisím. Některé větší společnosti stále více používají domácí trh s obligacemi. Domácí kapitál zůstává okrajovým zdrojem fincování podnikového sektoru s podílem kapitálových investic HDP méně než 0,2% a ročním počtem investic méně než 10. Nejziskovější české společnosti, banky a služby stále více využívají mezinárodního trhu se syndikovanými půjčkami. Údaje o syndikovaných půjčkách od roku 2000 ukazují, že marže těchto půjček postupně klesají a splatnosti jsou delší. Mnoho společností se zahraničními partnery také těží z podstatných částek bilaterálního fincování, poskytovaného mezinárodními bankami. Pouze několik českých společností získalo fince mezinárodních kapitálových trzích. Větši mezinárodních emisí obligací a přímých emisí byla vydá velkými bankami a energetickými společnostmi. Výrazný objem fincování byl také zpřístupněn mezinárodními finčními institucemi kromě EBRD (podrobnější rozbor aktivit EBRD viz další část). Evropská unie př. vložila celkem 2,3 bilionu EUR do strukturálních a kohezních fondů pro období , a projekty fincované s pomocí těchto zdrojů jsou v současnosti implementovány. Během rozpočtového období Česká republika může být schopná využít až 26 mld. z fincování EU. Evropská investiční banka (EIB) poskytla v posledních pěti letech celkem 7,8 mld. EUR projekty v České republice a stala se tak výzmným zdrojem dlouhodobého fincování. Velká část celkové částky, 3,1 mld. 14

15 EUR, šla do veřejného sektoru, především projekty v oblasti infrastruktury. EIB nicméně spolufincuje velké projekty i soukromém sektoru a poskytla fondy pro podporu půjček malým a středním podnikům Závěr Předchozí alýza zdůraznila, že větši sektorů nyní dosáhla úrovně vyspělé tržní ekonomiky. Díky rozvoji finčního sektoru v České republice poptávka po službách banky postupně klesá. Hlavní výzvy, kterým hospodářství nyní čelí v souvislosti s fiskální reformou, jako př. s reformou sociálního zabezpečení, penzí, zdravotnictví a vzdělávacího systému, stejně jako se změmi podnikatelského prostředí, jsou většinou v oblastech, které leží mimo tradiční dosah činnosti banky. 15

16 2. PŘÍNOS EBRD ČESKÉ TRANSFORMACI 2.1.Přehled aktivit banky v České republice Od roku 1992 banka v České republice fincovala 103 projektů, představujících celkovou hodnotu 4,7 mld EUR (s celkovým příspěvkem EBRD ve výši 1,1 mld EUR). Úvěry představovaly 56% celkových závazků EBRD, zatímco podíl kapitálu vzrostl 44%, což odráží kapacitu banky akceptovat riziko a vyspělý stav úvěrového trhu. Ke konci červ 2007 portfolio v České republice ve výši 369 miliónů EUR představuje 3,4 % současného portfolia banky. Soukromý podíl portfoliu je 100% a nesuverénní podíl je též 100%. Kvalita českého portfolia zůstává v posledních čtyřech letech stabilně dobré úrovni. Celkové rizikové hodnocení portfolia ke konci červ 2007 je 5,1 oproti 4,9 v květnu Slabé zvýšení lze přičíst vyšší míře plně rizikových kapitálových projektů v portfoliu. Příloha 5 poskytuje přehled struktury úhrnných obchodních závazků dle sektorů. Výzmná část závazků (48%), stejně jako současného portfolia, se týká finčních institucí, odrazu účasti EBRD privatizaci bank, podpory malých a středních podniků prostřednictvím úvěrových kanálů, podpory nebankovních finčních institucí a rizikových investičních fondů. Projekty v podnikové sféře představovaly 40% celkových závazků. Projekty v infrastruktuře představovaly pouze 12%, což odráží omezenou roli, kterou banka byla schop v tomto sektoru hrát. Graf 2 níže ilustruje historii aktivit banky v České republice co se týče počtu schválených projektů a bankou fincovaných objemů pro každý rok (v roce 1991 nebyl schválen žádný projekt). V začátcích byly částky d úrovní 50 miliónů EUR ročně, s výrazným nárůstem v roce miliónů EUR. Mezi léty 1996 a 1997 nicméně vyvstaly problémy v domácím podnikovém sektoru a nepokračovala privatizace, což vyústilo v nedostatek finčně zdravých obchodních příležitostí pro banku. Od roku 1998 se situace měnila, začala privatizace bank a byly zavedeny investiční pobídky, motivující investory jít za příležitostmi v ČR. Projekty banky z nedávných let jsou obvykle menšího rozsahu v různých sektorech hospodářství. V roce 2006 EBRD schválila sedm nových projektů v hodnotě 47 miliónů EUR (včetně regionální alokace). Nové projekty, přestože menší co do velikosti, představují dobrou směs finčních produktů, sloužících rozvinutému českému trhu (SME linky, kapitálové fondy, fincování akvizic). Snižující se objemy závazků v období demonstrují trend postupného poklesu fincování poskytovaného bankou v zemi (podrobnosti o projektech viz příloha 6). 16

17 Graf 2: 2.2. Příspěvek banky k transformačnímu procesu dle jednotlivých sektorů Vliv banky transformaci v podnikatelském sektoru: Banka byla úspěšná ve svými počátečních projektech v agropodnikání a průmyslovém sektoru (Čokoládovny, Cukr Dobrovice, Karosa, Barum, Sepap), v nichž podpořila v těchto společnostech zahraniční investory. Několik projektů s lokálními sponzory bylo velice složitých a vyústilo ve vysoké objemy ohrožených úvěrů a zčných zdrojů, kterých bylo zapotřebí pro jejich restrukturalizaci (Korado, Škoda). Banka demonstrovala vysokou míru shy cházet řešení vedoucí k oživení a restrukturalizaci těchto firem. Banka také podporovala přímé zahraniční investice vedoucí k restrukturalizaci ohrožených místních společností. Fincování akvizice velkých sladoven v bankrotu pomohlo zabránit kolapsu domácích dodavatelů sladu. Majetková účast podpoře společnosti Siemens při restrukturalizaci neúspěšného lokálního výrobce železničních vozidel přispěla k udržení více než 800 pracovních míst. Kapitálová podpora operací třetího mobilního operátora následovaná schválením úvěru přispěla ke zvýšení konkurence v sektoru, což mělo za následek zčný pokles tarifů. Fincování akvizice, které banka poskytla provozovateli kabelové TV, podpořilo konsolidaci sektoru. Banka schválila zčné kapitálové účasti v několika větších projektech v sektoru realit v ranné fázi jeho rozvoje, což přitáhlo spolufincující instituce a výrazně přispívá k rozvoji sekundárního trhu s nemovitostmi. EBRD ficovala v minulých letech řadu regionálních i lokálních kapitálových fondů, které dále investovaly více než 250 miliónů dolarů do zhruba 70 malých a středních českých firem. 17

18 Celkově, se 432 miliony EUR, kterými banka přispěla podnikovému sektoru, lze soudit, že banka v podnikovém sektoru dosáhla mírného transformačního vlivu. Vliv banky transformaci v sektoru infrastruktury a životního prostředí: V roce 1995 banka poskytla banka úvěr malou část projektu železničního koridoru, převážně fincovaného EIB. Byl to jediný takový projekt, který banka v zemi fincovala. Banka poskytla dlouhodobou půjčku brněnské vodárenské společnosti pro renovaci a rozšíření úpravny odpadních vod a to bez garance města. Banka výzmně pomohla městu při změně dlouhodobé koncesní smlouvy s provozovatelem a při zajistení spolufincování z fondů EU. Projekt měl dobrý demonstrační efekt pro další samosprávy. Banka nebyla úspěšná ve fincování dalších projektů v komunálním sektoru díky skutečnosti, že komerční banky začaly bízet dlouhodobé fincování tomuto sektoru za vysoce výhodných podmínek. Dva ESCO projekty fincované bankou byly poměrně úspěšné a zlepšily všeobecné povědomí o konceptu ESCO v zemi. Celkově lze soudit, že banka měla omezený vliv transformaci sektoru infrastruktury a životního prostředí s celkovým objemem poskytnutého fincovaní 126 miliónů EUR. Vliv banky transformaci ve finčním sektoru: Banka podporovala shy české vlády o stabilizaci a rozvoj bankovního systému po krizi v roce 1997 především účastí privatizaci dvou velkých bank (České spořitelny a ČSOB). Banka vstoupila do politického dialogu s vládou a bídla finční podporu bankám v obtížném stádiu rozvoje. Banka získala kapitálovou účast v České spořitelně v období před privatizací a přispěla i ke zlepšení úrovně jejího rizeni. Česká spořitel byla poté úspěšně privatizová Erste Bank, což vedlo k výstupu banky z této investice v roce Banka také přispěla k privatizaci ČSOB prostřednictvím kapitalove ucasti. Přístup k fincím pro sektor malých a středních podniků se zlepšil díky třem úvěrovým linkám programu EU EBRD SME a pěti úvěrovým linkám pro leasingové společnosti. Výzmný objem poradenských služeb, fincovaných granty EU, v rámci tohoto programu, pomohl zprostředkovatelům zavést efektivní systémy kreditního hodnocení malých a středních podniků a portfoliový přístup k mikropůjčkám. Všechny banky nyní považují malé a střední podniky za důležitý zákaznický segment s vysokým potenciálem růstu. Projekty v nebankovním finčním sektoru zahrnují minoritní podíly v penzijním fondu a dvou pojišťovnách, kapitalové investice ve dvou vzájemných fondech vedených Českou spořitelnou, zaměřených české akcie a obligace. Banka hrála roli při vzniku sektoru kapitálových fondů (private equity) a je důležitým investorem v tomto odvětví i v Čechách prostřednictvím kapitálových fondů zaměřených 18

19 jak ČR, tak širší region. Pokračující podpora banky byla zásadní pro vznik druhé generace fondů. Celkově banka finčnímu sektoru poskytla 527 milióny EUR a lze soudit, že dosáhla výzmného vlivu transformaci v tomto sektoru Dostupnost spolufincování Banka hrála zásadní roli při zabezpečení spolufincování projektů a mobilizovala během doby své činnosti v zemi další 3,6 mld EUR zdrojů, čímž dosáhla celkového mobilizačního poměru (celkové náklady projektu/spolufincování EBRD) ve výši 4,3. EBRD spolufincování projektů v České republice spolupracovala s více než 20 komerčními bankami, místními i zahraničními. 19

20 PŘÍLOHA 1 SOCIÁLNÍ UKAZATELE ČESKÉ TRANSFORMACE Průměr 15 st. EU Česká republika Maďarsko Polsko Slovenská republika Příjem hlavu podle směnného kurzu parity kupní síly (PPP) 1/ 21,203 18,100 13,996 16,483 Giniho index 1/ Zdravotnictví Počet nemocničních lůžek 1000 obyv. 1/ Počet lékařů 1000 obyv. 1/ Předpokládaná délka života v letech 2/ Kojenecká úmrtnost 1000 porodů 2/ Vzdělávání Poměr žák učitel základní škole 1/ Poměr žák učitel střední škole 1/ Průměrný výsledek testu z matematiky (studie PISA) 2/ / Údaje za rok / Údaje za rok / Údaje za rok Zdroj: World Bank, World Development Indicators, 2006; a studie PISA

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Přijetí eura v ČR současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 3. února 2016 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT Jaroslav Mužík, člen Výkonného výboru AKAT Martin Řezáč, člen Výkonného výboru

Více

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku

Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku Globální ekonomika a trhy zkraje podzimu 2016: implikace pro měnovou politiku (Radomír Jáč, hlavní ekonom) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. říjen 2016 2 Globální ekonomika a trhy zkraje

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) Úvod 1. Česká republika (ČR) se od data vstupu do Evropské unie (EU) účastní třetí fáze hospodářské a měnové

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Rozpočtový deficit a veřejný dluh

Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah přednášky Rozpočtový deficit a veřejný dluh Teorie krátkodobé fiskální nerovnováhy Teorie dlouhodobé fiskální nerovnováhy Fiskální kritéria Definice fiskální nerovnováhy nesoulad mezi veřejnými příjmy

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

P R E S S E S E R V I C E

P R E S S E S E R V I C E PRAHA, 3. června 2013 Coface nabádá k opatrnosti při obchodování kvůli nárůstu případů neplacení Insolvence jsou na vzestupu po celé střední Evropě Všude ve střední a východní Evropě s výjimkou Lotyšska,

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M.

Finanční nástroje a Junckerův balíček. 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Finanční nástroje a Junckerův balíček 22.1.2015 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Proč IFN shrnutí makro dat Vývoj MRO úrokové sazby ECB v % - 1999 2014 Vývoj kapitálových výdajů ČR 1996-2013 5,00 4,50 4,00 3,50

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více