CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní veškerou pouţitou literaturu a ostatní informační prameny. V Olomouci podpis...

3 Poděkování Děkuji panu PhDr. Mgr. Liboru Novosádovi, PhD. za laskavé vedení mé absolventské práce, za jeho připomínky a věnovaný čas.

4 OBSAH ÚVOD ČLOVĚK SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM POJEM ZDRAVOTNÍHO POSTIŢENÍ POČET OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM PŘÍSTUP K LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM NÁSTROJE PRO VYJÁDŘENÍ ROVNOCENNÉHO PŘÍSTUPU Některé zásady pro komunikaci Reflexe a odmítnutí vlastních předsudků Integrace a inkluze PRÁVNÍ PŘEDPISY PROTI DISKRIMINACI V PŘÍSTUPU NA PRACOVNÍ TRH Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postiţením Listina základních práv a svobod Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů Zákoník práce Zákon o zaměstnanosti SOCIÁLNÍ PRÁCE Antiopresivní přístup Sociální sluţby Podporované zaměstnávání PRÁCE JAKO HODNOTA REALIZACE ČLOVĚKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM NA TRHU PRÁCE ZTRÁTA PRÁCE A NEZAMĚSTNANOST HODNOTA ČLOVĚKA A LIDSKÉ PRÁCE V NAUCE CÍRKVE Pastorální konstituce II. vatikánského koncilu Gaudium et Spes Encyklika Laborem Exercens PODPORA STÁTU PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM ZVÝŠENÁ OCHRANA NA TRHU PRÁCE NÁSTROJE PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

5 4.2.1 Pracovní rehabilitace Chráněné pracovní místo Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postiţením FINANČNÍ ZVÝHODNĚNÍ PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S POSTIŢENÍM Osoby ve třetím stupni invalidity Osoby v prvním nebo druhém stupni invalidity Osoby zdravotně znevýhodněné NĚKTERÉ BARIÉRY PRO UPLATĚNÍ NA TRHU PRÁCE PŘEKÁŢKY NA STRANĚ ZAMĚSTNANCŮ Nízká úroveň vzdělání Negativní rekomandace od posudkových lékařů Ţivot v rezidenčních zařízeních PŘEKÁŢKY NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELŮ Málo informací a nedostatek vhodných pracovních míst ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE ANOTACE

6 ÚVOD Ve své absolventské práci se budu věnovat situaci osob se zdravotním postiţením na trhu práce. Na základě odborné literatury popíši, jakým způsobem je na zdravotní postiţení a osoby, jeţ jsou jeho nositeli dnes nahlíţeno, a jaká východiska stanoví uplatnění tohoto paradigmatu pro vytváření rovných příleţitostí těmto lidem, zejména na otevřeném trhu práce. Vţdy, kdyţ se budu ve své práci zabývat ţivotní situací lidí se zdravotním postiţením, budu ji reflektovat optikou holistického přístupu, který vnímá kaţdou lidskou bytost jako nositele hodnot a potřeb v oblasti tělesné, psychické, společenské a duchovní, kdy tyto sloţky jsou propojeny a navzájem se ovlivňují. Tato práce je prací teoretickou, jejím cílem je tedy situaci zejména popsat, a to na základě odborné literatury a platné legislativy. Takto získané informace dále vyuţiji jako podklad pro vypracování bakalářské práce. Téma práce jsem si vybrala proto, jelikoţ je mi profesně blízké. Pracuji jako mzdová účetní v organizaci, jejímţ posláním je především zaměstnávání osob se zdravotním postiţením. Ve výkonu své profese jsem tedy denně v kontaktu s lidmi s postiţením, a to jak prostřednictvím neformálních mezilidských vztahů, tak v pozici související s vedením personální a mzdové agendy. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole představím samotný pojem a model zdravotního postiţení, tak jak je v současnosti odbornou veřejností prezentován. Ve druhé kapitole se budu věnovat některým zásadám, které jsou pro komunikaci a vztah k člověku s postiţením důleţité. Uvedu některá praktická doporučení, která pomáhají k vyjádření rovnocenného přístupu k těmto lidem. Dále uvedu právní předpisy, které zaručují osobám se zdravotním postiţením právo na rovné zacházení a přístup na pracovní trh. Účinným nástrojem, který pomáhá lidem s postiţením k rovnoprávnému přístupu k hodnotám společnosti, je také sociální práce. Jeden z teoretických přístupů, vhodný pro práci s lidmi s postiţením, představím v jedné z podkapitol. Ve třetí kapitole se budu zabývat fenoménem práce, která je významnou hodnotu pro ţivot člověka a konkrétněji se zaměřím na ţivot člověka s postiţením. Pro doplnění uvedu 3

7 pohled na člověka a hodnotu lidské práce tak, jak je obsaţen v učení Církve. Zde budu čerpat z pastorální konstituce II. vatikánského koncilu Gaudium et spes a encykliky Laborem exercens. Ve čtvrté kapitole se budu věnovat některým konkrétním opatřením sociální politiky státu, jejímţ cílem je pomoci vytvořit zdravotně postiţeným osobám příznivé podmínky pro začlenění se na trh práce. Vedle opatření, která jsou prováděna na základě zákona o zaměstnanosti, uvedu i některé další finanční přínosy, které v pracovně-právním vztahu mohou získat jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec v oblasti zdanění nebo pojistného na zdravotní pojištění. V páté kapitole popíši některé skutečnosti, které jsou pro lidi s postiţením v realizaci na trhu práce naopak bariérami. 4

8 1 ČLOVĚK SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM 1.1 POJEM ZDRAVOTNÍHO POSTIŢENÍ To, co Matějček uvádí o dětech a jejich nemoci, tělesném či smyslovém postiţení můţeme snad vztáhnout i na osoby se zdravotním postiţením, které jsou dospělé. Tedy: to podstatné je porozumění jejich ţivotní situaci (Matějček, 2001, 7). Slowík s odvoláním na mezinárodní terminologii Světové zdravotnické organizace (WHO) zdravotním postiţením nazývá dlouhodobé nebo trvalé omezení moţností jedince vykonávat běţné činnosti kaţdodenního ţivota (Slowík, 2007, 99). Při pojmenování jednotlivých skutečností, které pozorujeme u osob s postiţením, vycházíme z terminologie, kterou definovala Světová zdravotnická organizace v roce 1980 v Mezinárodní klasifikaci vad, postiţení a handicapů (ICIDH). Jsou to: Vada, porucha, defekt (impairment) je narušení psychické, anatomické či fyziologické struktury nebo funkce. Vady a poruchy rozlišujeme podle typu (orgánové a funkční), podle intenzity (lehké, střední, těţké) a podle příčin (vrozené, získané). Klasifikace vychází především z lékařské diagnostiky. Postiţení (disability) omezení nebo ztráta schopností vykonávat činnost způsobem nebo rozsahem, který je u člověka povaţován za normální (omezená nebo úplná neschopnost pouţívat např. ruce k běţným úkonům, jak to dělají lidé bez postiţení). Znevýhodnění (handicap) projevuje se jako omezení, které vyplývá pro jednice z jeho vady či postiţení. Tento stav znemoţňuje, aby člověk naplnil svou roli, která je pro něj normální. Míra handicapu je u kaţdého jedince velmi individuální a závisí na mnoha faktorech, zejména na druhu a stupni postiţení, době jeho vzniku, kvalitě a včasnosti péče, osobnostních vlastnostech či kvalitě prosociálního klimatu ve společnosti (Slowík, 2007, 26-27). Touto Mezinárodní klasifikací WHO přinesla přesnější a zároveň i relativistický přístup, neboť do té doby termíny jako postiţení či handicap byly často pouţívány nejasným 5

9 způsobem a odráţely tehdy uplatňovaný lékařský (diagnostický) přístup, který nebral v úvahu podmínky, ve kterých lidé ţijí (Koláčková, Kodymová in Matoušek, 2005, 91). Poslední revidovaná verze Mezinárodní klasifikace zdravotních stavů a jejich následků (ICIDH-2) přináší další změnu a pouţívá následující terminologii: 1) postiţení (impairment) problémy týkající se tělesných funkcí a tělesných struktur 2) omezení v činnostech (acitvity limitations) - jsou důsledkem postiţení a jsou popisovány z hlediska jednotlivce 3) omezení ve společenských aktivitách (participation restrictions) důsledky postiţení v širším měřítku, sociální dopady (Koláčková, Kodymová in Matoušek, 2005, 91). Změnu, kterou přináší tento revidovaný přístup WHO z roku 2001, uvádí Slowík: Sleduje se funkce a stav tělesných struktur člověka namísto jejich a vad a poruch, sleduje se aktivita takového jedince namísto jeho postižení a omezení, a konečně je také rozhodující jeho možnost participace na životě společnosti, nikoliv už pouze jeho vlastní handicap. (Slowík, 2007, 28) Toto pojetí se primárně neorientuje na charakterizování diagnóz, ale sleduje to, co postiţení znamená pro ţivot jedince, jaký má znevýhodnění vliv na jeho soběstačnost, práceschopnost, participaci na ţivotě společnosti. Jak dále Novosad připomíná, člověk který má nějaké postiţení ještě nemusí být nemocný (Novosad in Michalík, 2011, 185). Model je představován jako integrativní, protoţe akcentuje myšlenku účasti člověka s postiţením ve společenském dění (Slowík dle Brown, 2007, 28). 1.2 POČET OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM Počet občanů, kteří mají nějaké zdravotní postiţení, je obtíţné určit úplně přesně, protoţe do oficiálních statistik se tento člověk dostane aţ v situaci, kdy z titulu svého postiţení formálně poţádá o sluţbu, dávku, či jinou pomoc. Existují totiţ i osoby, které navzdory svému znevýhodnění jsou soběstačné, či zvládnou svou situaci s pomocí svého nejbliţšího okolí a kompetentní orgány o jejich potřebnosti nevědí. I přes tuto skutečnost lze 6

10 vycházet z údajů, které přineslo šetření Českého statistického úřadu v roce 2007, ze kterého vyplývá, ţe osob se zdravotním postiţením bylo tehdy v České republice 9,87 %. V jiných zemích EU se tento údaj pohyboval v rozmezí 10 15% (Novosad in Michalík, 2011, ). Nejnovější oficiální statistiku o osobách se zdravotním postiţením publikoval Český statistický úřad v roce 2014 a jsou do ní zahrnuty všechny osoby se zdravotním postiţením v České republice narozené do konce roku Toto šetření se zabývalo údaji o osobách, které vyhovovaly následující definici: Zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu a lze oprávněně předpokládat, že tento stav potrvá déle než 1 rok. Odlišnost od typického stavu musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby. Podle tohoto šetření byl k podíl osob se zdravotním postiţením v populaci ve výši 10,2 % (Výběrové šetření , 7 [online]). 7

11 2 PŘÍSTUP K LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM Tím, že společnost umožní realizovat práva osob se zdravotním postižením v maximálním rozsahu, jim nečiní dobrodiní, ale pouze se nedopouští diskriminace. ( Desatero rovného zacházení pro osoby se zdravotním postižením Čermák, 2012, 6) Přístup k lidem se zdravotním postiţením ve své historii prošel změnami. Vlivem medicínského přístupu, který byl uplatňován aţ do konce 2. světové války, společnost u těchto osob primárně vnímala jejich postiţení. Člověk se zdravotním postiţením byl povaţován především za příjemce péče, objekt, který bylo potřeba léčit. Podobně i přístup charitativní, který se vyznačoval prokazováním milosrdenství a laskavosti vůči těmto osobám, vnímá tyto lidi hlavně jako objekty péče. S rozvojem lidských práv, zejména v období po 2. světové válce se začal pomalu měnit i přístup k lidem se zdravotním postiţením. Osoba začíná být vnímána jako subjekt, tedy v první řadě jako člověk, nikoli jako invalida, či příjemce péče a dobrodiní. Lidská práva jsou dána kaţdému člověku od narození (resp. i před narozením) a jsou tedy nezávislá od toho, zda mu je přiřknou či udělí ostatní lidé. Z toho pramení i nárok, aby se osoba se zdravotním postiţením mohla zapojit do společnosti v maximální moţné míře. Touto změnou paradigmatu se mění i slovník, kterým se o lidech s postiţením vyjadřujeme. Přestává se hovořit o invalidech či zdravotně postiţených osobách, ale o lidech se zdravotním postiţením, čímţ vyjadřujeme na prvním místě lidství dotyčného a aţ na druhém místě říkáme, ţe tento člověk je nositelem zdravotního postiţení. Ve vztahu k osobám se zdravotním postiţením začíná převládat tedy tzv. přístup sociální, který je zaloţen na hodnotách lidských práv, a klade důraz na co nejširší zapojení těchto osob do všech sloţek celospolečenského ţivota. Pomoc se mění v podporu, a úkolem společnosti jiţ není jen zajistit přeţití těchto lidí, ale vytvořit takové podmínky, aby v co nejvyšší moţné míře mohli uplatňovat svůj celkový potenciál. Osoby bez zdravotního postiţení jsou tedy na základě principu solidarity povinny podporovat osoby se zdravotním postiţením tak, aby byla zachována rovnost jejich šancí pro zapojení do společnosti (Čermák, 2012, 8-9). Status osoby s postiţením je z pohledu vnímání zdraví a nemoci velmi zvláštní. Tyto osoby totiţ nelze povaţovat za zdravé, protoţe neodpovídají funkční a fyziologické normě, a na jejich stavu nelze pojmenovat znaky léčitelné nemoci (Novosad 2011, 76). 8

12 Dle Vágnerové je předpokladem k uspokojivému přijetí osob s postiţením ve společnosti potřeba naučit se jim rozumět a chápat příčiny jejich odlišnosti a přijímat je jako jednu z variant široké normy. (Vágnerová, 2008, 192). V případě posuzování normality u osob zdravotně znevýhodněných je vhodné pouţít přístup individuálního pojetí normality, kdy je veškeré posuzování a hodnocení kvalit a výkonů člověka vztahováno pouze k jeho vlastním předpokladům a možnostem. Oproti statistickému pojetí normality (podle něhoţ normu představuje to, co je ve společnosti běţné, průměrné a nejvíce frekventované) tento přístup bere v úvahu individuální moţnosti jedince a jeho omezení a je tedy více povzbuzující, pedagogicky efektivnější a zejména respektující lidskou důstojnost člověka s handicapem (Slowík, 2007, 24-25). 2.1 NÁSTROJE PRO VYJÁDŘENÍ ROVNOCENNÉHO PŘÍSTUPU V této kapitole pojednám o některých zásadách, které by měly být vlastní kaţdému člověku, který přichází do kontaktu s osobou mající nějaké zdravotní postiţení. Samozřejmostí by mělo být uplatňování těchto zásad v jednání všech profesionálů, především v oblasti sociální práce Některé zásady pro komunikaci Uţ tím, jak se vyjadřujeme o člověku s postiţením, dáváme najevo, zda jej akceptujeme jako rovnocennou bytost a partnera. Partnerský přístup znamená, ţe druhá osoba je především člověkem a to bez ohledu na své odlišnosti či postiţení. Je proto potřeba dbát na to, abychom se o této osobě vyjadřovali jako o člověku s postiţením, nikoli o postiţeném člověku. Zdravotním postiţením rozumíme všechna postiţení, která vedou k omezení hybnosti, funkci smyslových orgánů, mentálních či jiných funkcí. Tato postiţení tvoří handicap, který se dotýká postavení takového jedince ve společnosti. Tělesné postiţení či nemoc nejsou samy o sobě zdroji nových zvláštních vlastností člověka, připravují mu však náročnější ţivotní situaci (Matějček, 2001, 7). 9

13 Rovnocenný partnerský přístup k člověku s postiţením by měl být citlivý, empatický, nikdy však litující. Soucitné jednání osoby s tělesným postiţením pociťují jako velmi poniţující. Není ani vhodné se v komunikaci vyhýbat tématu postiţení. Nemusíme se bát zeptat, co pro něj ţivot s handicapem znamená. Je třeba se ovšem ptát tak, abychom dotyčného neurazili a jen tehdy, kdy je na naše otázky ochoten a schopen odpovídat, kdy je jiţ sám se svou situací vyrovnán (Slowík, 2010, 36-37). Při rozhovoru je důleţité komunikovat přímo s dotyčným člověkem, nikoli s jeho průvodcem, asistentem, rodičem či opatrovníkem. Rovněţ je potřeba respektovat jeho fyzický věk, bez ohledu na úroveň jeho mentálních schopností (Slowík, 2010, 29). Tělesné odchylky lidí s postiţením mohou vytvářet esteticky nepříjemné zvláštnosti na obličeji nebo jiných částech těla, které jsou při komunikaci v zorném úhlu druhé osoby. Záměrné uhýbání pohledem od této deformace můţe být také povaţováno za znak, ţe druhého člověka nepovaţujeme za rovnocenného partnera rozhovoru, protoţe tímto jednáním vázne oční kontakt (Slowík, 2010, 43). Nikdy bychom také neměli člověku s postiţením vnucovat svou pomoc. Zpravidla dokáţe sám dobře odhadnout své moţnosti a v případě potřeby si o pomoc dokáţe říci sám. Kdyţ uţ pomoc nabídnout chceme, měli bychom tak činit citlivě a slušně, tak jako bychom nabízeli pomoc jakémukoli jinému člověku (Slowík, 2010, 29). Mnohdy se stává, ţe lidé mají tendenci jednat s osobou se závaţným tělesným postiţením tak, jako by byl u tohoto člověka automaticky sníţen také intelekt. Tento přístup je velmi poniţující a uráţející. I v případě, kdy má fyzicky handicapovaný člověk obtíţe s vyjadřováním, není to automaticky známka mentálního postiţení (Slowík, 2010, 41) Reflexe a odmítnutí vlastních předsudků Předsudky společnosti vůči osobám s postiţením mají souvislost se stigmatem a abnormalitou. Lidé mohou na osoby se zdravotním postiţení pohlíţet jako na ty, kteří se dostatečně neléčili, nerehabilitovali a nesnaţili se, a mohou si tedy za svůj stav sami (Novosad, 2011, 77-78). 10

14 Jsou to: Vůči osobám zdravotně postiţeným se společnost dopouští několika typů předsudků. 1) Paternalistické a podceňující předsudky na člověka s postiţením je pohlíţeno jako na někoho, kdo si zaslouţí politování a ochranu či dohled pomáhajících, kteří nejlépe vědí, co je pro tyto postiţené dobré. Pomáhající také posuzuje vůli, moţnosti a vhodnost potřeb, přání a také to, co tito lidé dokáţou a co ne, bez ohledu na jejich skutečný potenciál. 2) Odmítavé a degradující předsudky lidé s postiţením jsou povaţováni za neuţitečné a pro společnost zatěţující, neproduktivní, parazitující, potřebující podporu a péči, která je poskytována na úkor normálních daňových poplatníků. Tělesná jinakost je vnímána jako patologická a často jako důsledek špatného jednání dotyčného, trestem, za který si člověk můţe sám. Případné úspěchy osoby na poli profesního uznání či úspěchu, dosaţení vysokoškolského vzdělání jsou bagatelizovány, degradovány a zpochybňovány. Pokud mají být tyto osoby zaměstnány, pak pouze na nějaké niţší, pomocné pozici a jejich pracovní výkon nechť je hodnocen niţší mzdou, neţ stejný výkon zdravého kolegy. 3) Protektivně-paušalizující předsudky projevují se názorem, ţe občané s postiţením poţívají mnoha neoprávněných a nezaslouţených výhod a benefitů. Jde o parkování na vyhrazených místech, nezpoplatněné vyuţívání dálnic, či výhody, které plynou vyuţíváním sluţeb, slev či finančních příspěvků sociální pomoci. 4) Idealizující (heroizující) předsudky na osoby s postiţením je pohlíţeno jako na hrdiny, kteří jsou mravní výzvou ostatním a zaslouţí si obdiv. V těchto pohledech převládá iracionální a emocionální prvek nad fakty, a proto není zcela pravdivý. 5) Předsudky o rodičovských schopnostech jsou manifestovány názory, ţe osoby s postiţením coby rodiče nemohou svým dětem poskytnout vše, co potřebují pro svůj vývoj, a proto nad takovými rodinami je potřeba dohledu příslušných institucí. 6) Předsudky na základě haló-efektu osobu hodnotíme podle prvního dojmu a vnějších znaků a podle toho k ní i přistupujeme a o svém úsudku nepochybujeme. Tímto způsobem můţe být osoba s určitým viditelným vnějším znakem (grimasa, mimovolní, 11

15 nepotlačitelné pohyby) povaţována automaticky za jedince s mentálním či intelektovým postiţením (Novosad, 2011, 78-81) Integrace a inkluze Je potřeba vzít v úvahu, ţe potřeby tělesně a zdravotně postiţených lidí jsou stejné jako potřeby ostatních lidí, jen jejich naplnění často vyţaduje neobvyklé postupy a prostředky (Slowík, 2007, 103). Integrace znamená účast na sociálních vztazích. Naopak segregace, která je opakem integrace znamená vyčlenění, izolaci, rezignaci na společenské vztahy, kdy znevýhodnění se stává nepřekročitelnou bariérou mezi osobami hendikepovanými a těmi druhými. Podle toho, v jakém poměru se integrační a segregační snahy v dané společnosti objevují, odvozujeme míru humanity, kulturnosti a vyspělosti dané společnosti (Koláčková, Kodymová in Matoušek, 2005, 91). Z tohoto důvodu jsou v souvislosti s osobami zdravotně znevýhodněnými v současnosti uplatňovány strategie sociální politiky, které směřují k inkluzi. Tento termín znamená zahrnutí, náleţení k celku. Inkluze znevýhodněných je nejen vyjádřením rovnoprávného vztahu, ale především postojem, přístupem, hodnotou a přesvědčením, které by měly být vlastní kaţdému člověku (Koláčková, Kodymová in Matoušek, 2005, 97). Důleţitým předpokladem pro integraci osob s postiţením do společnosti je nejen bezbariérovost fyzická (širší vstupní dveře s plynulým nájezdem, výtah, sníţené obrubníky chodníků, provoz nízkoplošných vozidel v městské hromadné dopravě apod.), ale také bezbariérovost sociální. Ta je vyjádřena vstřícností společnosti k rovnoprávnému přijímání handicapovaných osob a dostatkem příleţitostí tyto osoby do ţivota společnosti zapojovat (Slowík dle Štainigl, 2007, 103). Při procesu inkluze osob se zdravotním postiţením do společnosti sehrávají důleţitou roli média. Jak uvádí Potměšil, lidé s postiţením se často objevují v televizním vysílání a je tak o nich širokým společenským vrstvám referováno jako o lidech, kteří jsou běţnými členy společnosti (Potměšil in Michalík, 2011, 373). 12

16 Podobně také Novosad soudí, ţe díky častějšímu a bliţšímu kontaktu úřadů i pomáhajících s osobami tělesně postiţenými se otevírá prostor pro zlepšení komunikace i pro pojetí samotné pomoci, aby se klient stával ve vztahu aktivním partnerem, který chápe svůj problém a chce se podílet na jeho řešení a touţí ţít sebeurčující ţivot (Novosad in Michalík, 2011, 244). V dnešní společnosti, která výrazně upřednostňuje výkon, image a úspěšnost, můţe být pro člověka nějak znevýhodněného velmi těţké být vnímán jako atraktivní a úspěšný, a proto bývá tento jedinec odsunut mimo hlavní proud společenského dění a tím marginalizován a diskriminován v přístupu k občanskému ţivotu a sebeuplatnění (Novosad in Michalík, 2011, 181). Na počátku 90. let 20. století bylo významnou měrou zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných realizováno v chráněných dílnách. Tento způsob pracovní seberealizace osob s postiţením však má význam terapeutického prostředku snad jen pro osoby se závaţným postiţením, které by se jinak na volném trhu práce nemohly uplatnit. Jednalo se totiţ o nekonkurenceschopnou práci v izolovaném prostředí kolektivu podobně handicapovaných spolupracovníků za symbolickou odměnu, tento koncept tedy nesplňuje poţadavek dnešního pojetí optimální pracovní integrace osob s postiţením (Slowík, 2007, 39). 2.2 PRÁVNÍ PŘEDPISY PROTI DISKRIMINACI V PŘÍSTUPU NA PRACOVNÍ TRH V této kapitole uvádím základní prameny českého práva, které zaručují lidem se zdravotním postiţením rovné podmínky v přístupu na trh práce. Moţnost pracovat či umoţnit kaţdému dospělému člověku přístup k zaměstnání je vnímáno jako základní právo, a proto je vyloučena jakákoli diskriminace Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postiţením Stěţejním dokumentem mezinárodního práva je Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postiţením, která prohlubuje, specifikuje a zaručuje práva osob se zdravotním postiţením. v České republice nabyla účinnosti v roce 2009 a byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv pod č. 10/2010 Sb.m.s. (Čermák, 2012, 10). 13

17 Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postiţením ve svém článku 27 mimo jiné stanoví uznání a ochranu práv osob se zdravotním postiţením na rovné zacházení, na moţnost vydělávat si na ţivobytí prací, kterou si svobodně vybraly, na spravedlivé a příznivé podmínky k práci a rovné odměňování za práci stejné hodnoty (Úmluva... [online]) Listina základních práv a svobod Právo na práci je v České republice obsaţeno v čl. 26 Listiny základních práv a svobod, která toto právo definuje jako právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, a také jako právo získávat prostředky pro své ţivotní potřeby prací. Znamená to tedy, ţe člověk, který si najde práci a pracuje, nesmí být na tomto svém právu krácen, nesmí mu být odepřeno pracovat. Zároveň musí být respektována rovnost mezi lidmi, jejíţ porušení můţe být definováno jako porušení práva na získávání prostředků na svou obţivu prací, tedy jako diskriminace (Koldinská, 2013, ) Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů Právo na rovné zacházení je v českém právním řádu zakotveno v zákoně č. 198/2009 Sb., v tzv. antidiskriminačním zákoně, který vychází z příslušných předpisů Evropského společenství, z Listiny základních práv a svobod a mezinárodních smluv. V 2 odst. 3 pojmenovává přímou diskriminaci a v 3 odst. 1 diskriminaci nepřímou, kde vedle atributu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, náboţenského vyznání, víry či světového názoru, uvádí také zdravotní postiţení jako skutečnost, která nesmí být důvodem pro nerovné zacházení s člověkem. V otázce rovného přístupu k lidem se zdravotním postiţením v zaměstnání definuje 3 tohoto zákona v odst. 2 nepřímou diskriminaci, která by nastala, kdyby vůči této osobě bylo odmítnuto nebo opomenuto přijmout přiměřených opatření, která by pomohla zajistit této osobě přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu či jinému postupu, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. 14

18 Za diskriminaci by naopak nebylo povaţováno takové jednání, kdy by fyzické osobě nebyl umoţněn výkon povolání, pro něţ by nesplňovala dosaţení kvalifikačních předpokladů, zejména předepsané vzdělání či délku praxe (zákon č. 198/2009 Sb., 4, odst. 4). Rovněţ za rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání není povaţováno to jednání, které zamezuje k výkonu takového zaměstnání, kdy existuje věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce (zákon č. 198/2009 Sb., 6, odst. 3) Zákoník práce Tento právní předpis upravující pracovní právo rovněţ vymezuje poţadavek rovného zacházení a zákaz diskriminace. Ve svých 16 a 17 se odvolává na antidiskriminační zákon (zákon č. 262/2006 Sb.). Dále Zákoník práce stanoví rovnost v odměňování zaměstnanců, kdy kritériem pro stanovení výše odměny za vykonanou práci je míra složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. (zákon č. 262/2006 Sb., 109 odst. 4). V 110 odst. 1 dále zákon výslovně stanoví, ţe: za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Výše uvedená ustanovení Zákoníku práce je třeba neopomíjet, přestoţe dle 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., pro poţivatele invalidního důchodu (za předpokladu jejich omezeného pracovního uplatnění) je stanovena úroveň minimální mzdy ve výši 8.000,- Kč za měsíc (úroveň minimální mzdy pro ostatní zaměstnance činí 9.200,- Kč). Z uvedeného vyplývá, ţe v případě, kdy by zaměstnanci poţivateli invalidního důchodu byla při splnění poţadavku na stejný druh, sloţitost a namáhavost práce včetně jejího výstupu ve stejné kvalitě, byla ve srovnání se zdravým zaměstnancem vyplácena niţší mzda, šlo by ze strany zaměstnavatele nejen o diskriminaci, ale také o porušení ustanovení Zákoníku práce. 15

19 2.2.5 Zákon o zaměstnanosti Dalším právním předpisem, usměrňující politiku zaměstnanosti je v České republice zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který v ustanovení 10 vymezuje pojem práva na zaměstnání. Tímto ustanovením je definováno právo osoby, která můţe a chce pracovat, na zprostředkování zaměstnání a poskytnutí dalších sluţeb (Koldinská, 2013, 131). 2.3 SOCIÁLNÍ PRÁCE V sociální práci s lidmi se zdravotním postiţením si klademe za cíl odstraňovat příčiny a důsledky sociálního znevýhodnění a přitom se soustřeďujeme zejména na bariéry společenské. Zabýváme se bariérami, které vedou k omezování této společenské menšiny. Pro dobrou praxi je podstatná znalost faktorů, které ovlivňují ţivot lidí s postiţením. Při sociální práci s osobami se zdravotním postiţením se zaměřujeme zejména na: 1) biologické faktory: zdravotní stav (typ omezení), vrozené dispozice, aktuální tělesná kondice 2) psychologické faktory: osobnostní rysy, sebehodnocení a sebepojetí, aktuální psychický stav a schopnost řešit problémové situace 3) sociální faktory: rodinné zázemí, společenské postoje, schopnosti a příleţitosti k navazování a udrţení sociálních vztahů a vazeb 4) sociální a veřejnou politiku: dostupnost adekvátních sociálních sluţeb, politika zaměstnanosti a trh práce, vzdělávání, bytová politika, doprava 5) noetické faktory: morální a etická přesvědčení, hodnoty, smysluplnost vlastního ţivota, schopnost integrovaného vnímání ţivotní zkušenosti, náboţenské přesvědčení (Koláčková, Kodymová in Matoušek, 2005, 99). Jak poznamenává Novosad, prvořadým úkolem v pomáhajícím vztahu je narovnání vztahu pomáhajícího a klienta. Práce ve prospěch osob tělesně postiţených nemá být zaloţena na paternalistickém opečovávání a tedy prohlubování klientovy závislosti na péči, stejně tak 16

20 jako byrokraticko-institucionální rozhodování o klientově ţivotě, které nerespektuje právo na klientovu osobní volbu, autonomii, angaţovanost a zejména jeho důstojnost. Pomáhající vztah by měl být spíše otevřeným partnerstvím dvou rovnoprávných občanů (Novosad in Michalík, 2011, 262) Antiopresivní přístup V moderní sociální práci se tento přístup začíná prosazovat na konci osmdesátých let a začátkem devadesátých let 20. století. Je namířen proti znevýhodňování nebo utlačování a jeho snahou je čelit opresivnímu působení sociálních struktur a institucí. Jedním z autorů, který se snaţí tento přístup rozpracovat jako jednotný model sociální práce, je Neil Thompson. Antiopresivní přístup charakterizuje citlivostí na diskriminaci a opresi, která je základní charakteristikou klientovy ţivotní situace. imperativů: Dle Thompsona je vyuţitím tohoto přístupu při práci s klientem uplatňováno tří 1) spravedlnosti (justice) s kaţdým má být nakládáno podle práva, a to nemůţe být nikomu omezováno či dokonce odpíráno 2) rovnosti (equality) - jde zejména o rovnost příleţitostí, je nutno brát v úvahu rozdíly ve specifických potřebách lidí, není synonymem slova stejnost 3) spoluúčasti (patricipation) počítá se zapojením klienta do plánování sluţby tak, aby odpovídala jeho potřebám; vytváří příleţitost pro zmocňování klienta (empowerment), kterým sociální pracovník pomáhá člověku k tomu, aby získal větší moc (kontrolu, vládu) nad svým ţivotem a svou ţivotní situací. Přístup profesionálního sociálního pracovníka ke klientovi je partnerský, zcela vylučuje jakýkoli náznak opresivity nebo diskriminace. Pracovník uvaţuje o klientově skutečnosti zcela konkrétně, vnímá jej jako člověka, jehoţ ţivotní situace se zasazena do zcela jedinečného sociálního kontextu, a je ovlivňována jeho příslušností k rase, etniku, společenské třídě či tím, ţe je nositelem zdravotního postiţení nebo omezení (Navrátil in Matoušek, 2001, ). 17

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

SEZNÁMENÍ S ICF. Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1

SEZNÁMENÍ S ICF. Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1 SEZNÁMENÍ S ICF Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1 V posledních letech se pohled na postižení mění, a to má za následek uznání stejných práv, stejně jako potenciálu a schopností osob

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová,

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová, Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou práv osob se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová, 31. 5. 2012 Obsah Působnost a činnost ochránce Ochránce jako antidiskriminační místo Antidiskriminační

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Ekonomický rozměr diverzity

Ekonomický rozměr diverzity Ekonomický rozměr diverzity Karel Rychtář SČMVD ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM E ZDR POSTIŽEN Konference ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU Praha 14. dubna 2011 O čem to

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása

Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Pracovní setkání zaměřené na změny v oblasti sociálních služeb. Olomouc 27. 9. 2016 Novinky z NRZP ČR Mgr. Václav Krása Tři oblasti, které nyní považujeme za důležité z pohledu NRZP ČR Novela zákona č.

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií

Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Kvalita a udrţitelnost ţivota jako kritérium vizí a strategií Martin Potůček CESES FSV UK Praha, Česká republika http://martinpotucek.cz, http://ceses.cuni.cz Beseda Společnosti pro trvale udrţitelný ţivot

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Veřejné ochránkyně práv na zrušení ustanovení 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání

Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Teorie lidského kapitálu význam vzdělání Lidský kapitál v ekonomické teorii - Termín pro označení znalostí a schopností pracovníka. - Merkantelisté, William Pety vzdělání za jeden z důleţitých faktorů

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více