Interpersonální komunikace - úvod do studia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interpersonální komunikace - úvod do studia"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - úvod do studia Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

2 Obsah: Obsah: 1. Komunikace, komunikační proces 2. Interpersonální komunikace, interakce, interpersonální vztahy 3. Role komunikace v pedagogickém a pracovním prostředí 4. Školní třída jako sociální skupina, komunikace ve třídě 5. Interpersonální vnímání a hodnocení 2

3 Komunikace: Komunikace jako předpoklad sociálního života člověka Pojem komunikace: nejednoznačný, různé významy a definice, například: Komunikace jako sdělování významů v sociálních vztazích, komunikace jako přenos informací Komunikace: slovo latinského původu (comunicare - něco spojovat)

4 Komunikace, interakce, interaktivní komunikace (Helus): Jako interakci označujeme působení jednotlivců na sebe navzájem, reagování jednoho na druhého Jako komunikaci označujeme sdělování/předávání zpráv, informací. Má-li být takové sdělování/předávání účinné, musí být k dispozici vhodný prostředek/nosič sdělení. Nejčastěji je to jazyk, nebo jiný symbolický či znakový systém (čísla, šifry). Komunikace má často interaktivní podobu, když komunikující jedinci se informují navzájem, na svá sdělení reagují a vytvářejí takzvané komunikační řetězce či sekvence. V tom případě hovoříme o interaktivní komunikaci. (Helus 2011,str. 231)

5 Význam komunikace evoluce člověka jako proměna schopnosti komunikovat - vyměňovat, uchovávat, šířit informace vznik a rozvoj řeči - rozhodující faktor ve vývoji člověka, lidské společnosti schopnost symbolické komunikace (Keller): prostředek koordinace přítomných aktivit prostředek orientace vzhledem ke vzdálenějšímu okolí, které není dostupné bezprostřední zkušenosti prostředek oživení zkušenosti minulé prostředek plánování budoucích aktivit

6 Vývoj lidské komunikace (Jirák, Kopplová) Neverbální, verbální komunikace (počátky: člověk neandrtálský) Vznik písma ( let př.n.l.) Knihtisk - Gutenberg ( ) Telegraf - Morse (1837), telefon - Reis, Bell, Gray (1861) Rozvoj dalších technických prostředků ( stol.) Nová média - zahájení provozu internetu (1992), rozvoj IT

7 Vývoj lidské komunikace (Jirák, Kopplová) (DeFleur a Ball-Rokeach, 1996): Pět etap ve vývoji lidské komunikace podle převažujícího způsobu komunikace 1. epocha znamení a signálů 2. epocha mluvení a jazyka 3. epocha psaní 4. epocha tisku 5. epocha masové komunikace

8 Vývoj lidské komunikace (Jirák, Kopplová) Marshall McLuhan: (The Gutenberg Galaxy, 1962) - podle převládajícího média 1. období orální kmenové kultury - svět ucha, doba akustického prostoru 2. období psané kultury - rukopisy, akustické vnímání je nahrazováno vnímáním vizuálním - svět oka 3. Gutenbergova galaxie s tištěnou knihou (první masový výrobek, konzumní zboží) 4. Nástup elektřiny - Marconiho galaxie

9 Vývoj lidské komunikace (Jirák, Kopplová) Vývoj komunikace podle Wernera Faulsticha (1998): Fáze A: - převládají primární (psaná) média a lidé jako médium, do r Fáze B: - sekundární - tištěná média Fáze C: - terciární neboli elektronická média do konce 20. století (převaha masových médií) Fáze D: - převaha kvartárních neboli digitálních médií - nástup koncem 20. století

10 Interpersonální komunikace Interpersonální komunikace - komunikace mezilidská; předmět zájmu řady společenskovědních disciplín (psychologie, sociologie, pedagogika aj.) Interpersonální komunikace jako druh sociální interakce, formování sociálních vztahů Základní komunikační dovednosti (DeVito): dovednost prezentovat sebe sama dovednost vztahová dovednost vést rozhovory a pohovory dovednost komunikovat v malé skupině a vůdcovská dovednost dovednost prezentace mediální gramotnost

11 Interpersonální komunikace Formy mezilidské komunikace: verbální, neverbální, paralingvistické znaky (intonace, akcent, zbarvení hlasu ) (Joseph A DeVito): Intrapersonální komunikace Interpersonální komunikace (rozhovor) Komunikace v malé skupině (vztahové potřeby, úkolové potřeby) Veřejná komunikace (řečník a posluchači) Počítačem zprostředkovaná komunikace (computer- mediated communication, CMC) Masová komunikace

12 Modely komunikace (Joseph A DeVito): Model č. 1: Lineární pojetí interpersonální komunikace mluvčí posluchač

13 Modely komunikace (Joseph A DeVito): Model č. 2: Interakční pojetí interpersonální komunikace mluvčí posluchač posluchač mluvčí

14 Modely komunikace (Joseph A DeVito): Model č. 3: Transakční pojetí interpersonální komunikace Mluvčí/posluchač Mluvčí/posluchač

15 Modely komunikace (Joseph A DeVito): Model č. 4: Interpersonální komunikace (prvky procesu komunikace) kontext Sdělení/kanály předběžná sdělení Zdroj/ kódovač Příjemce/ dekódovač Zpětná Zpětná šum vazba vazba Zdroj/ kódovač Příjemce/ dekódovač Sdělení/kanály

16 Prvky komunikačního procesu Odesílatel - zdroj komunikace, ten, kdo vysílá sdělení (komunikátor - osoba, skupina, instituce) Příjemce - ten, kdo sdělení přijímá, (komunikant - osoba, skupina, instituce) Sdělení - informace, slovo, písmo, symboly (komuniké) Kódování - přeměna sdělení do formy srozumitelné příjemci sdělení (písmo, znaky) Dekódování - porozumění, interpretace zakódovanému sdělení Komunikační kanál - způsob přenosu sdělení (například prostřednictvím médií) Zpětná vazba - reakce na sdělení příjemcem sdělení Šum - vše, co proces komunikace narušuje a má dopad na smysl sdělení, různý původ

17 Zásady komunikace (De Vito): 1. Komunikace jako proces přizpůsobování 2. Nejednoznačnost komunikace 3. Obsahový a vztahový rozměr komunikace 4. Mocenský rozměr komunikace 5. Komunikace - dělená 6. Komunikace - cílená 7. Komunikace - nevyhnutelná, nevratná, neopakovatelná

18 Rozlišujeme (Helus): Komunikace symetrická - asymetrická Komunikace harmonická - komunikace konfliktní Komunikace soutěživá - komunikace kooperativní Dimenze komunikace: dimenze vztahová + dimenze věcná

19 Kultura a mezilidská komunikace 1. Pojem kultura (kultura hmotná, nehmotná, kultura a civilizace,kultura jako způsob uspokojování lidských potřeb ) 2. Vliv kultury na mezilidskou komunikaci 3. Multikulturní společnost a komunikace (demografické změny, vnímavost ke kulturním odlišnostem, globalizace, dimenze kultury)

20 Komunikace v pedagogickém a pracovním prostředí Komunikace jako podmínka naplňování poslání, cílů školy (výchova, vzdělávání) Komunikace - uvnitř školy a navenek Rozličné typy, formy, nástroje a prostředky komunikace Komunikace formální, neformální Komunikace ve skupinách, týmech Komunikace a řízení školy, pedagogický sbor Výuka jako specifický druh komunikace

21 Školní třída jako sociální skupina Sociální skupina: účel, sounáležitost, vědomí my a oni, komunikakce ve skupině, skupinové role. Skupinová dynamika. Druhy sociálních skupin: skupiny malé - velké; primární - sekundární; formální - neformální; členské - nečlenské, skupiny referenční Školní třída jako sociální skupina Komunikace ve školní třídě - co vše zohledňujeme? aktéři komunikace formy komunikace obsah komunikace komunikační prostředí a další kontexty

22 Funkčnost výukové komunikace (Helus) Klíčové předpoklady: Percepčně a interpretačně postojové orientace učitele Posilování charakteristik žákovy osobnosti, napomáhajících školní úspěšnosti Ovlivňování klimatu školní třídy Reproduktivní tendence v učitelově komunikaci s žáky Odolnost učitele vůči zátěži

23 Funkčnost výukové komunikace (Helus) Percepčně a interpretačně postojové orientace učitele Jak učitel své žáky vnímá, jak interpretuje jejich chování a výkony - dopad na postoje a jednání vůči žákovi, jejich pozitvní i negativní působení Halo efekt, efekt prvního dojmu, efekt očekávání apod. Potřeba budování způsobilosti zabývat se osobností žáka, vysvětlovat jeho chování, projevy, výsledky, zkoumat příčiny chování i možnosti změny Diskuse - uveďte příklady

24 Funkčnost výukové komunikace (Helus) Posilování charakteristik žákovy osobnosti, napomáhajících školní úspěšnosti Posilování sebevědomí Posilování dílčích kompetencí (např. vyjadřování) Aj. Diskuse - uveďte příklady

25 Funkčnost výukové komunikace (Helus) Ovlivňování klimatu školní třídy Psychosociální klima: převládající pocitové a postojové naladění žáků, atmosféra ve třídě Potřeba ovlivňování a utváření klimatu školní třídy Riziko schematického typizování aj. negativní tendence učitele Kompetence učitele ve vztahu k utváření klimatu třídy Diskuse - uveďte příklady

26 Funkčnost výukové komunikace (Helus) Reproduktivní tendence v učitelově komunikaci s žáky Učitel se (často mimoděk) drží svých dřívějších zážitků, představ - např. co sám zažil jako dítě, žák Tyto představy mohou (i negativně) ovlivnit práci s třídou, žákem Diskuse - uveďte příklady

27 Funkčnost výukové komunikace (Helus) Odolnost učitele vůči zátěži Hlavní činitel funkční výukové komunikace Příčiny zvýšené zátěže Jak zvládat stres Fenomén vyhoření Pozitivní orientace učitele Diskuse - uveďte příklady

28 Interpersonální vnímání a hodnocení vnímání lidí a vztahů; sociální percepce proměnlivý proces, vliv zkušenosti, informovanosti,motivace, očekávání vnímajícího selektivnost vjemů postoje a přesvědčení přitažlivost a odpudivost řízení dojmu důvěryhodnost stereotypy aj.

29 Interpersonální vnímání a hodnocení Chyby a nedostatky ve vnímání (Mikuláštík, 2003): Haló efekt (první dojem) a efekt posledního dojmu Projekce (do sledovaného jedince vnímající projektuje své vlastní vzorce chování, své nedostatky, klady). Sebeuspokojující proroctví (předpověď, která zkresluje vnímání) Mezikulturní nevnímavost Efekt svatozáře ( přesčasy jako snaživé chování, i jako důkaz nezvládnutí práce) Centrismus - vede k nivelizaci, vnímající se obává diferencovat, nerozlišuje Chyba kontrastu - projevy chování srovnává se sebou samým Desirabilita - deformování objektivity směrem k tomu, co je požadováno, co se uznává, je konvenční, průměrné Kategorizace - zařazování do skupin dle určitých znaků, zjednodušuje Favoritismus - preferování některých jedinců Efekt sympatie, resp. antipatie - protěžování, nedoceňování Sériový efekt - vnímající nerozlišuje (otupí vlivem mnoha vjemů) Efekt mírnosti Předčasná generalizace a dialela - zobecňování dílčích jevů na celkové chování; nebo zobecňování - z jedné vlastnosti je vyvozována jiná (hezký oblek = slušnost)

30 Otázky a cvičení Jak rozumíte pojmům komunikace, interakce, interpersonální komunikace? Vysvětlete pojem komunikační proces a jeho prvky. Jaké formy komunikace znáte? Vysvětlete význam komunikace ve školní třídě a hlavní předpoklady efektivní komunikace. Vypracujte osobní SWOT analýzu: mé komunikační dovednosti: silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti Vypracujte jednoduchý osobní komunikační audit - vaše analýza komunikace včerejšího dne (komunikace s kým, jak, účel a výsledky)

31 Literatura: CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2003 De VITO, J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2007 (část IV,kap.3) JIRÁK, J.; KOPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha: Portál 2003 MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003 VYBÍRAL, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2000

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv

Ošetřovatelství II. Ilona Plevová a kolektiv Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II komunikace etika člověk, jeho motivace a potřeby paliativní péče transkulturní ošetřovatelství výchova ke zdraví Ilona Plevová a kolektiv Ošetřovatelství II

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr.

Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie. Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Univerzita Karlova Praha Filozofická fakulta Katedra psychologie Školní třída a role třídního učitele závěrečná práce PhDr. Jitka Mannová Kurz metodika prevence č. 660 004 Školní rok 2009/2010 Prohlašuji,

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu V předmětu Psychologie a profesní komunikace se žáci seznámí se základními pojmy psychologie osobnosti a vývojové psychologie, získají

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Projekt FRVŠ (Fond rozvoje vysokého školství), PdF UP Olomouc. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Mgr. Alena Říhová 2011-2012 3 Obsah Úvod 1 Teoretické vymezení kombinovaných vad 1.1

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání.

Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání. Komunikace Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Zvyšování kvality sociálních služeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím vzdělávání. CZ.1.04/3.1.00/A9.00009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku PSYCHOLOGIE DÍTĚTE ŠKOLNÍHO VĚKU anna.kucharska@quick.cz zuzanahm@gmail.com Langmajer Krejčířová: Vývojová psychologie okruhy budou na nástěnce Zápis zkoušky vždy následující týden v konzultačních hodinách

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE Komunikační proces - proces, kdy sdělující (komunikátor) předává informaci (zprávu) příjemci (komunikantovi) pomocí komunikačního kanálu (média) - vztah komunikátor ---- komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více