Promat. ú n i k o v ý c h. p o d h l e d y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Promat. ú n i k o v ý c h. p o d h l e d y"

Transkript

1 Promat Stropy a podhledy L e h k é z z a v ě š e n é d e s e k P R O M A T E T p o ž á r n í, o c h r a n a ú n i k o v ý c h a p o d h l e d y c e s t r e v i z n í d v í ř k a

2 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET, hodnoty požární odolnosti EI 0, EI, EI 0, EI 0 a El 0 dle ČSN EN 0-; požární ochrana únikových cest a revizní dvířka. V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objektu, popř. umožněn přístup k jejich záchraně. Přitom je nutno zajistit, aby ohrožený prostor mohla opustit každá osoba. Požární ochrana únikových cest Hlavním předpokladem je tedy správné vytvoření únikové cesty v budově. Především musí být zajištěno, že do těchto únikových či zásahových cest nebude po určitou dobu pronikat kouř ani oheň. U únikových cest se setkáváme s tímto problémem velmi často, jelikož přímo pod stropem je nutno umísťovat instalace (elektrické kabely a potrubí) z hořlavých hmot. Při požáru rozvodné sítě by se úniková cesta stala v krátkém časovém období neprůchodnou, neboť dochází ve zvýšené míře k šíření toxických zplodin a kouře. Naše fi rma vyvinula zvlášť pro tento účel podhledy, jež udržují po určitý časový úsek únikovou cestu plně funkční. Požární ochrana inženýrských sítí v mezistropní dutině Požárně ochranné podhledy PROMATET ve funkci samostatného požárního předělu jsou vhodné i k ochraně inženýrských sítí ležících v mezistropní dutině. V tomto případě je zaručeno, že při působení ohně zdola zůstávají elektroinstalace plně funkční během určitého časového období a v případě požáru instalací je chráněna úniková cesta pod nimi. Podhledy PROMATET Firma Promat nabízí množství úředně odzkoušených požárně odolných konstrukcí tvořících ucelený systém, jenž splňuje všechny bezpečnostní a architektonické požadavky, které jsou na požární bezpečnost staveb kladeny: hladké celoplošné podhledy PROMATET podhledy s vkládanou deskou rastrové pásové podhledy konstrukčně variabilní podhledy s deskami z minerálních vláken kovové kazetové podhledy. Hlavním komponentem jsou vždy nehořlavé, požárně ochranné desky PROMATET. V závislosti na místních podmínkách jsou naše podhledy dodávány v provedení se závěsnou konstrukcí nebo samonosné. Dle typu konstrukce mohou být k údržbě elektroinstalací do podhledu vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní desky či tyto sklopit.

3 Požární podhled PROMATET -00, EI 0 0.0! požárně ochranná deska PROMATET -00, d = 0 mm přířezy z desek PROMATET -00, d = 0 mm tmel Promat požárně ochranný tmel PROMASEAL -AG silikon PROMASEAL -S stropní D profi l 0//0 závěs tvořený závěsem noniovým, závěsem kotvovým, popř. závěsné páskové oceli, využití nosnosti N/mm při požárním zatížení shora stěnový úhelník 0/0/0, mm závěsná pásková ocel pro vestavěné svítidlo 0 vruty,0 x, rozteč cca 00 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut nebo ocelová svorka revizní dvířka Promat, typ SP ocelový úhelník L 0/0/0, mm vrut, x mm rozteč cca 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK y F x D D F E vestavěné svítidlo E G revizní dvířka závěs G neomezeno Výhody na první pohled jednovrstvé opláštění nízká hmotnost desek: cca, kg/m stejné provedení při požárním zatížení shora i zdola vestavěná svítidla nebo reproduktory, revizní dvířka větrání mezistropní dutiny připojení k masivním stěnám nebo lehkým příčkám napojení s přiznanou spárou z požárnětechnického hlediska není nutné tmelení běžně prodávaná spodní konstrukce B B A A Všeobecné informace K větrání mezistropní dutiny lze kromě VZT ventilů použít také těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL (0.). Detail A schema neomezeno kruhové svítidlo, ventil nebo reproduktor Detail A Rozměry podhledu jsou v obou směrech neomezené. Vzdálenost stropních profi lů činí mm, rozteč závěsů ve směru x mm a ve směru y 00 mm (příp. 00 mm od stěny). Při zabudování revizní dvířek je třeba přidat další závěsy. Detail B Připevnění závěsů k masivnímu stropu se provádí při požárním zatížení zdola pomocí schválených hmoždinek, při požárním zatížení shora pomocí schvále- řez A-A 0 0 řez B-B 0 ných kovových hmoždinek M (dvojnásobná montážní hloubka, min. 0 mm, max. 00 N/hmoždinku) nebo odzkoušenými požárními hmoždinkami. Požárně ochranné desky PROMATET -00 () se připevňují vruty (0) přímo do stropních profi lů (). Nosnou konstrukci lze vyztužit přidáním stropních profi lů v příčném směru (osy x). Spoje desek musí být umístěny vždy pod stropními profi ly. Z požárnětechnického hlediska není tmelení spojů desek nutné. Detail B zavěšení Detail Připevnění ke stěně se provádí ocelovým úhelníkem (), při montáži s přiznanou spárou pomocí přířezů (). 0 řez řez -, alternativa 0 0 Detail D Příčné spáry (řez D-D) lze zakrýt buď stropními profi ly (), nebo přířezy (). Detail E Podhled lze připojit k lehkým příčkám EI 0. U příček opláštěných jednou vrstvou se na příčku pod úhelník připevní přířez (). Upevnění úhelníků () se provádí zásadně vruty do kovových stojek a případně doplňkově hmoždinkami pro duté prostory v ploše stěny. Obvodové přiznané spáry se provádějí podle detailu. Detail připojení ke stěně

4 Požární podhled PROMATET -00, EI Detail F Do podhledu lze osadit vestavěná svítidla do maximální velikosti 00 x 00 mm. U výřezů ve stropě > 0,0 m je třeba těleso svítidla z přířezů PROMATET -00 () zavěsit na závěsné pásky (), vzdálenost závěsů 00 mm. 0 řez D-D Detail D zakrytí spojů desek řez - řez E-E 0 b 00 l 00 Detail F vestavěné svítidlo Detail H revizní dvířka 0 cca. 0 0 l 0 00 Detail E připojení k lehkým příčkám EI 0 0 řez D-D, alternativa řez -, alternativa řez F-F 0 l 0 Detail G kruhové svítidlo výrobní rozměr A jmenovitý rozměr světlého otvoru B vnější rozměr Detail G Kryty pro kruhová svítidla nebo vestavěné reproduktory atd. lze zhotovit také podle vyobrazeného detailu a upevnit na podhled. Průměr výřezu ve stropě 0 mm. Detail H Do podhledu lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ SP. Montáž lze provádět při montáži podhledu nebo i dodatečně. Osové vzdálenosti stropních profi lů je nutno dodržet, v případě nutnosti se provede výměna z dalších profi lů a závěsů. Následující tabulka obsahuje standardní rozměry revizních dvířek Promat, typ SP (mezilehlé velikosti po dohodě). Tabulka typové rozměry revizních dvířek Promat, typ SP Detail I Výrobní rozměr A š x v [mm] Jmenovitý rozměr světlého otvoru B š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm Do podhledu lze pro větrání chodeb nebo místností pod ním zabudovat VZT ventily různých výrobců. Obecně platí, že tyto musí být vždy odzkoušeny v akreditované zkušební laboratoři (požární odolnost). Konstrukční provedení VZT ventilů a jejich montáž do podhledu je třeba vyhledat v technických návodech. Na detailu I je příklad zabudování VZT ventilu. Detail J Konstrukcí podhledu smějí procházet jednotlivé elektrické kabely nebo nehořlavá vodovodní potrubí s vnějším průměrem < mm. Pro zajištění požární odolnosti a zamezení vzniku trhlin vlivem roztažnosti musí být otvory elasticky uzavřeny viz obrázek. Z horní strany podhledu je nutno zhotovit kolem otvoru límec z přířezů (). Napájecí kabely vedoucí k vestavěným svítidlům musí být provedeny odpovídajícím způsobem. Zvláštní upozornění Jsou-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. l + 0 l + 0 Detail I montáž VZT ventilu Detail J jednotlivá kabelová průchodka

5 Podhledy PROMATET -H, EI 0 EI a Konstrukce 0.0 s popsaným profi lem jen pro působení ohně zdola a a hmotnost 0.0 a 0. (EI 0): popř. kg/m tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMATET -H, d = mm desky PROMATET -H, d = 0 mm a desky PROMATET -H, d = mm EI 0, a EI, a a přířezy PROMATET -L, b 0 mm, d = 0 mm přířezy PROMATET -H, b 00 mm, d = mm stropní -profi l D 0 x x 0,, vzdálenost profi lů mm a závěs ve tvaru kotvy, rozteč 0 mm stropní T-profi l 0 x 0 x 0,, rozteč mm a rádlovací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 x, mm nebo noniový závěs našroubovaný na nosném profi lu, rozteč 0 mm vruty, x, zapuštěné a zatmelené, střídavě uspořádané, rozteč cca 00 mm vruty, x, zapuštěné a zatmelené, střídavě uspořádané, rozteč 00 mm ocelové svorky /0, /,, rozteč 00 až 00 mm 0 ocelové svorky /0, /,, rozteč 00 až 00 mm nebo vruty,0 x, rozteč 00 mm připevnění na stěnu (např. umělohmotné hmoždinky), rozteč 00 mm zatmelení tmelem Promat pásky PROMAGLAF, d = mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK EI 0, EI jako samostatný stavební díl, tj. klasifi kace jako samostatný podhled bez nosného stropu dle ČSN EN 0-. Detail A 0.0 působení ohně zdola Detail B 0. působení ohně shora i zdola Detail A 0.0 Při působení ohně zdola mohou být pro zavěšení podhledu použity tyto varianty: stropní -profi ly () se zavěšením (a) nebo (a) T-profi ly () se zavěšením (a) Noniový závěs, popř. závěsnou páskovou ocel přišroubovat na nosný profi l. 0 a 0 a Detail Připojení ke stěně a Detail D Revizní otvor (připevněný vruty) Detail B 0. Při působení ohně shora a zdola mohou být pro zavěšení podhledu použity tyto varianty: stropní -profi ly () se zavěšením (a) T-profi ly () se zavěšením (a) Noniový závěs, popř. závěsnou páskovou ocel přišroubovat na nosný profi l. Pro upevnění zavěšení na masivní stropní konstrukce se používají kovové rozpěrné hmoždinky. Hloubka zapuštění hmoždinek je min. 0 mm Detail Provedení připojení podhledu k masivním stěnám pomocí přířezů PROMA- TET -L (). Připojení k lehkým příčkám viz katalogový list 0.0. A B A Detail E Příklady vestavění 0.0 a 0. Detail D Podle uvedeného detailu může být do podhledu vestavěn demontovatelný revizní otvor. Uzpůsobená stupňovitá drážka je utěsněna pásky PROMAGLAF (). Při otevírání je třeba odstranit šrouby. Při častém, popř. pravidelném používání doporučujeme, místo výše popsaného otvoru, vestavbu revizních dvířek Promat, typ SP. Detail E - vysvětlení k příkladu vestavby (0.0 a 0.) Soustředěné uspořádání napájecích vedení a elektroinstalací má v případě požáru vydržet plně funkční po 0 minut. Umístěním samostatného podhledu PROMATET je tento požadavek splněn. Sousedící stěny musí rovněž odpovídat hodnotě požární odolnosti EI 0. (A) hrubá stavební konstrukce stěny a stropu (B) stropní dutina s instalacemi () samostatný podhled EI 0

6 PROMATET -L, podhled s vkládanou deskou, EI 0 0. I III Detail A strop chodby II IV nebo Detail B volné a pevné připojení ke stěně 0 0 demontovatelný hmotnost: cca kg/m tepelný odpor /Λ: 0, m K/W desky PROMATET -L, d = 0 mm přířezy PROMATET -L, b = 0 mm, d = 0 mm deska PROMATET -L, d = 0 mm nosný šířka příruby mm příčný profil,} stěnový úhelník 0 x 0 mm rádlovací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený rozteč 00 mm pásky PROMAGLAF I = 00 mm, b = 0 mm, d = mm požárně ochranný profi l Promat 0 požárně ochranný obvodový profi l Promat připevnění na stěnu (např. umělohmotné hmoždinky) rozteč cca 00 mm vruty,0 x, rozteč cca 00 mm akudeska, třída reakce na oheň B, min. 0 kg/m d = mm ocelové svorky /0, /, Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK EI 0 jako samostatný stavební díl, tj. klasifi kace jako podhled avšak bez nosného stropu dle ČSN EN 0-. Při působení ohně zdola (strana z místnosti) a při působení ohně shora (stropní dutina). (Připojení k lehkým příčkám viz katalogový list 0.0.) Tento podhled lze použít při stejném uspořádání konstrukce jak při působení ohně shora tak při působení zdola. Při působení ohně shora se zavěšení () provádí pomocí kovových rozpěrných hmoždinek. Hloubka zapuštění je minimálně 0 mm. Při působení ohně shora mohou být místo požárně ochranných obvodových profi lů Promat (0) použity pásky PROMAFORM, b = 0 mm, d = mm. Tyto pásky je třeba nalepit lepidlem Promat K. Detail A rastr Pro spodní konstrukce musí být použity nosné profi ly s přírubou širokou mm. Rozměry rastru mohou být: 00 mm x 00 mm, 00 mm x 00 mm a 00 mm x 00 mm. Je-li šířka chodby max. 00 mm, mohou se desky PROMATET -L vyrábět jako celoplošné panely. Hlavní profi ly () jsou zavěšené jen jednou ve středu, popř. s max. rozpětím 00 mm (detail A (IV)). Protipožární profi ly Promat jsou dodávány v souladu s těmito rozměry přímo připravené k montáži. Podrobnosti k uspořádání vestavěných svítidel sdělí naše technické oddělení. Velikosti desek Desky PROMATET -L jsou dodávány podle výběru jako přířezy připravené k montáži nebo si je zpracovatel upravuje ze standardních formátů. V souladu s roštovým rastrem a s ohledem na rozměry požárně ochranných profi lů Promat mají desky následující velikosti: mm x mm, mm x mm a mm x mm. hceme-li přizpůsobit případně jiné formáty, je nutno odečíst od daného osového rozměru rastru mm. Detail B konstrukční varianty Při pevném připojení podhledu ke stěně je max. šířka krajního dílu 00 mm. Hlavní profi l potom probíhá paralelně s pevným připojením ke stěně. Podložení příčného spoje je provedeno přířezy PROMATET -L, d = 0 mm, b = 00 mm, které jsou připevněny vruty (). Detail K výrobě dekorativních viditelných ploch může být spojena deska PROMATET -L (), d = 0 mm, s akudeskou (). Lepení se provádí lepidlem Promat K. Na okrajích v obvodu podpěr je třeba provést dodatečné zpevnění ocelovými svorkami (). Pokyny pro montáž Pro montáž kovových konstrukcí platí předpisy pro zpracování vydané výrobcem profi lů. Pro připojení ke stěně se používají speciální požárně ochranné obvodové profi ly Promat (0). Pro vestavěná svítidla je třeba stanovit přídavná zavěšení. Detail Detail D vestavěné svítidlo

7 Podhled PROMATET -H, EI 0 až EI 0 0. EI 0 a b desky PROMATET -H, d [mm] = přířez PROMATET -H, d [mm] = b [mm] = desky z minerální vlny, a horní vrstva, d [mm] = objemová hmotnost [kg/m ] b spodní vrstva, d [mm] = objemová hmotnost [kg/m ] pruhy z minerální vlny, d [mm] = objemová hmotnost [kg/m ] (alternativně) EI 0 EI EI 0 x x 0 x x 0 x 0 x x 0 x 0 x x 0 x 0 x nosný T- profil 0 x, x 0,, popř. -profi l D 0//0 rozteč mm obvodový profi l 0 x 0 x 0, (jen pro připojení k masivní stěně), rádlovací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený nebo závěsná páskovací ocel 0 x, mm, popř. noniový závěs, přišroubovaný k nosnému profilu rozteč cca 0 mm vruty, x EI 0: střídavě usporádané, zapuštěné a zatmelené rozteč cca 00 mm EI : střídavě uspořádané, rozteč cca 0 mm EI 0: střídavě uspořádané, rozteč cca 00 mm ocelové svorky /0,/, rozteč 0 00 mm 0 připevnění na stěnu (např. umělohmotné hmoždinky) rozteč cca 00 mm deskové spoje, zatmelené tmelem Promat Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK b a EI 0, EI a EI 0 při působení ohně shora i zdola. Klasifi kace jako samostatný stavební díl, tj. bez nosného stropu, dle ČSN EN 0-. Detail A EI 0 b a Výše popsané podhledy PROMATET -H splňují při stejné stavbě konstrukce požadavky pro hodnotu požární odolnosti EI 0, popř. EI či EI 0 jak při působení ohně shora, tak při působení ohně zdola. Tím je zajištěno, že při působení ohně zdola zůstanou instalace ležící ve stropní dutině plně funkční po dobu 0, popř. či 0 minut. Při působení ohně shora jsou chráněny únikové cesty ležící pod ní. Při působení ohně shora je nutné k zavěšení k masivnímu stropu použít kovové rozpěrné hmoždinky. Hloubka zapuštění je minimálně 0 mm. Výpočtové zatížení v tahu na jednu hmoždinku je max. 00 N. U dvouvrstvé konstrukce jsou deskové spoje posunuty o polovinu běžné šířky desky. Detail B EI, EI 0 Revizní otvory Do stropních ploch konstrukcí vyzkoušených pro působení ohně shora mohou být vestavěny revizní otvory o velikosti 00 mm x 00 mm. Další podrobnosti sdělí naše technické oddělení. 00 Pokyny pro montáž Přihlédnout k zatížení, které je způsobeno dodatečným vestavěním svítidel. Desky PROMATET -H jsou zpracovávány ve standardních formátech 0 mm x 00 mm nebo 0 mm x 000 mm. Před povrchovou úpravou jsou spoje desek zatmeleny tmelem Promat. Pro vyztužení je možno vložit např. skelnou bandáž. Detail EI, EI 0 alternativní Detail D Popsané podhledy mohou být také připojeny k lehkým příčkám. Viz další údaje v katalogovém listu Detail D připojení ke stěně

8 Požární podhled PROMAXON, EI požárně ochranná deska PROMAXON, typ A, d = 0 mm přířezy z desek PROMAXON, d = 0 mm y x D D E kruhové svítidlo, vzdušník nebo reproduktor A E F A zapuštěné svítidlo B F G B revizní otvor neomezeno G závěs 00 neomezeno tmel Promat požárně ochranný tmel PROMASEAL -AG silikon PROMASEAL -S stropní D profi l 0/ x 0 podle DIN - závěs tvořený závěsem noniovým, závěsem kotvovým, popř. závěsné páskové oceli, využití nosnosti N/mm při požárním zatížení shora vrut,0 x, pouze při požárním zatížení shora, kusy na závěs vrut,0 x, rozteč cca 00 mm 0 vrut, x, rozteč cca 00 mm ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 00 mm, alternativně vrut,0 x, rozteč cca 00 mm ocelová svorka 0/,/,0, rozteč cca 00 mm, alternativně vrut,0 x 0, rozteč cca 00 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm ocelové svorky nebo vruty vrut,0 x 0 ocelový úhelník 0/0 x 0, Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled stejné provedení při požárním zatížení shora i zdola nízká skladebná výška připojení k masivním stěnám nebo lehkým příčkám vestavěná svítidla, reproduktory, revizní klapky, VZT ventily není potřeba vrstva minerální vlny Všeobecné informace K větrání mezistropní dutiny lze kromě VZT ventilů použít také těsnící větrací výústkovou tvarovku PROMASEAL (0.). Detail A Rozměry podhledu jsou v obou směrech neomezené. Vzdálenost stropních profi lů činí 00 mm, rozteč závěsů ve směru x 00 mm a ve směru y 00 mm (příp. 00 mm od stěny). Detail A stropní podhled 0 řez A-A 0 0 řez B-B 0 0 Detail B Připevnění závěsů k masivnímu stropu se provádí při požárním zatížení zdola pomocí odzkoušených hmoždinek, při požárním zatížení shora pomocí odzkoušených kovových hmoždinek M (dvojnásobná montážní hloubka, min. 0 mm, max. 00 N/hmoždinku). Požárně ochranné desky PROMAXON () se připevňují vruty () a (0) přímo do stropních profi lů (). Spoje desek v první vrstvě musejí být umístěny vždy pod stropními profi ly. Nosnou konstrukci lze vyztužit přidáním stropních profi lů v příčném směru (osy x). Spoje desek se přetmelí tmelem Promat. Pro armování lze použít běžně prodávanou spárovou výplň. Detail B zavěšení Detail Připojení ke stěně se provádí podle detailu. Alternativně je možná montáž s přiznanou spárou. Z konstrukčních důvodů lze také k masivní stěně do hmoždinek připevnit ocelový úhelník 0/0/0, nebo 0/0/0,, který se následně zakryje přířezy (). 0 0 Detail D Podélné a příčné spoje druhé vrstvy desek se přesadí o 00 mm vzhledem ke spojům první vrstvy. Obě vrstvy se u spojů spojí svorkami nebo vruty (). řez - řez -, alternativa Detail připojení ke stěně

9 Požární podhled PROMAXON, EI Detail E Vedení jednotlivých elektrických kabelů podhledem je úředně odzkoušeno. Pro zajištění požární odolnosti a kvůli zamezení vzniku trhlin vlivem roztažnosti musíte průchozí otvor elasticky uzavřít viz obrázek. Z horní strany podhledu zhotovte kolem otvoru límec z přířezů (). Kabelové výstupy z vestavěných svítidel proveďte odpovídajícím způsobem. 00 řez D-D Detail D přesazení desek 00 řez b l 00 řez F-F Detail H vestavěné svítidlo l Detail E jednotlivá kabelová průchodka Detail F Upevnění přířezů () se provádí zásadně vruty do profi lů a případně doplňkově hmoždinkami pro duté prostory v ploše stěny. Obvodové přiznané spáry se provádějí podle detailu. Alternativně je možné provedení s ocelovými úhelníky (viz detail ). Detail F připojení k lehkým příčkám REI Detail G kruhové svítidlo Detail G Kryty pro kruhová svítidla nebo vestavěné reproduktory, atd. lze zhotovit také podle vyobrazeného detailu a upevnit na podhled. Průměr výřezu ve stropě 0 mm. Detail H Do podhledu lze montovat vestavěná svítidla do maximální velikosti 00 x 00 mm. U výřezů ve stropě > 0,0 m je nutné svítidlo spolu s přířezy PROMAXON () zavěsit na závěsnou páskou ocel (), vzdálenost závěsů 00 mm. Detail I Do mezistropu lze na místě zhotovit revizní otvory. Upevnění se provádí pomocí rychlovrutů () a ocelového úhelníku (). Maximální světlý otvor činí 00 x 000 mm. Detaily týkající se rozmístění závěsů obdržíte na vyžádání. Detail J Do podhledu lze pro větrání chodeb nebo místností pod ním zabudovat odzkoušené VZT ventily různých výrobců. Konstrukční provedení VZT ventilů a jejich montáž do podhledu je třeba vyhledat v technickém návodu. Na detailu J je příklad zabudování VZT ventilu. Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. l + 0 l + 0 Detail I revizní otvor Detail J montáž VZT ventilu 0

10 Podhled PROMATET -L, EI 0 až EI hmotnost (EI 0): cca 0 kg/m desky PROMATET -L, EI 0 d = mm EI 0 d = mm přířezy PROMATET -L, b 0 mm, d = 0 mm přířezy PROMATET -L, b 00 mm, d = 0 mm nosný T profi l, tloušťka plechu 0, mm, výška lamely, mm, šířka příruby 0 mm nosný profil alternativní: stropní profil D 0 x x 0, obvodový úhelník 0 x 0 x 0,, připevnění např. hmoždinkami z umělé hmoty, rozteč cca 00 mm rádlovací pozinkovaný drát, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 x, mm nebo noniový závěs přišroubovaný k nosnému profi lu, rozteč 0 mm závěsná pásková ocel 0 x, mm, přišroubovaná na stropní profi l (šrouby a matice), rozteč 0 mm utěsnění z minerální vlny 0 vruty,0 x, rozteč cca 00 mm ocelové svorky 0/,/,, vzdálenost řad cca 00 mm, rozteč v řadách cca 0 mm nebo vruty, x 0, rozteč 00 mm vruty,0 x 0 00 Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK EI 0 až EI 0 jako samostatný stavební díl, tj. klasifi kace jako podhled avšak bez nosného stropu, dle ČSN EN 0- pro působení ohně shora i zdola. 0 Detail A s nosným T profi lem 0 Výše popsané podhledy PROMATET -L splňují při stejné stavbě konstrukce požadavky pro hodnotu požární odolnosti EI 0, popř. EI 0 jak při působení ohně shora, tak při působení ohně zdola. Tím je zajištěno, že při působení ohně zdola zůstanou instalace ležící ve stropní dutině plni funkční po dobu 0, popř. 0 minut. Při působení ohně shora jsou chráněny únikové cesty ležící pod ní. Při působení ohně shora je nutné k upevnění zavěšení k masivnímu stropu použít kovové hmoždinky. Hloubka zapuštění je minimálně 0 mm. Výpočtové zatížení v tahu na jednu hmoždinku je max. 00 N. Nosné profi ly () a () je nutno osazovat podle směrnic pro montáž stanovených výrobcem. Detaily A a B Alternativně mohou být vsazeny nosné T profi ly () nebo stropní profi ly (). Při použití stropních profi lů se z konstrukčních důvodů závěsná pásková ocel () připevňuje šrouby s maticemi na stropní profi l. Podélné spoje první vrstvy desky jsou uspořádány na nosném profi lu. Podélné a příčné spoje druhé vrstvy jsou posunuty o 00 mm. Je nutno přihlédnout k zatížení, které je způsobeno dodatečným vestavěním svítidel. Detail B se stropním profilem Detail Do stropních konstrukcí mohou být zabudovány revizní otvory. Maximální rozměry modulu jsou 0 mm x 000 mm. Při otevírání je třeba odstranit vruty (). Další detaily k: vestavěným svítidlům revizním otvorům napojení k lehkým příčkám sdělí naše technické oddělení. Pokyny pro montáž Desky PROMATET -L jsou zpracovávány ve standardních formátech 00 mm x 00 mm nebo 00 mm x 000 mm. K řezání desek PROMATET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Detail revizní otvor

11 Požární podhled PROMATET -00, EI samonosný požárně ochranná deska PROMATET -00, d = mm nosníky Promat, pro rozpon,0 m: typ G, h = 0 mm pro rozpon,00 m: typ A, h = 0 mm pro rozpon, m: typ H, h = mm pro rozpon,00 m: typ B, h = mm stěnový úhelník 0/0/,0 mm, rozměry dle statického výpočtu přířez z desek PROMATET -00, d = mm vruty, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelové svorky /0,/,, rozteč cca 0 mm vruty, x 0, rozteč cca 00 mm nebo ocelové svorky /0,/,, rozteč cca 0 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm pouzdro se závitem se šroubem se zápustnou hlavou M pianový závěs s ocelovými úhelníky 0 uzavřený ocelový profil, rozměry dle statického výpočtu požárně ochranný tmel PROMASEAL -AG silikon PROMASEAL -S vrut,0 x, rozteč cca 0 mm D D B B E E F A A vestavěné svítidlo G F revizní otvor G,00 m (Typ A),,0 m (Typ G),00 m (Typ B),, m (Typ H) Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled jednovrstvé opláštění nízká hmotnost desek: cca, kg/m stejné stavební provedení při požárním zatížení shora a zdola vestavěná svítidla nebo reproduktory možnost revizních otvorů a revizních dvířek větrání mezistropní dutiny prefabrikované nosníky Promat k dodání na míru ze skladu není nutné tmelení z požárnětechnického hlediska odzkoušené připojení k masivním stěnám nebo lehkým příčkám samonosný, rozpon až m rychlá a snadná montáž: připevnit stěnový úhelník () uložit nosník () připevnit stropní desky () Detail A schema řez A-A 00 b Detail B nosník Promat neomezeno h řez B-B kruhové svítidlo, ventil nebo reproduktor 0 (Typ A/G) (Typ B/H) Všeobecné informace K větrání mezistropní dutiny lze kromě VZT ventilů použít také těsnící větrací výústková tvarovky PROMASEAL (0.). Detail A Podhled se používá pro chodby nebo místnosti až do šířky,00 m, při napojení na lehké příčky až do šířky,00 m. Osová vzdálenost nosníků činí maximálně 00 mm. Detail B Nosníky Promat () se dodávají prefabrikované a přiřezávají se na místě na přesnou délku. K zakracování používejte pily na kov. Maximální možné šířky místností činí,0 m (typ G),,00 m (typ A),, m (typ H) a,00 m (typ B). Desky PROMATET -00 () se kotví k nosníkům zdola vruty nebo svorkami. Detail Nosníky () se ukládají na stěnové úhelníky (), které je nutno dimenzovat dle statického výpočtu (řez -). Připojení na stěnu (řez D-D) se řeší přišroubová- řez D-D 00 ním desek PROMATET -00 () ke stěnovému úhelníku (), alternativně lze přímo ke stěně přiložit nosník Promat. Příčné spáry se zakryjí přířezy () (řez E-E). Detail D Do podhledu lze montovat vestavěná svítidla do maximální velikosti 00 x 00 mm. Maximální hmotnost svítidla činí kg. Svítidlo se šroubuje buď k nosníku (), nebo k hornímu přířezu PROMATET -00 (). řez - řez E-E Detail připojení ke stěně a spoj desek

12 Požární podhled PROMATET -00, EI Detail E řez F-F Detail D vestavěné svítidlo 00 x Do podhledu lze na místě zhotovit revizní otvory. Uzávěr otvoru může být otvíravý nebo přišroubovaný. Přišroubování se provádí pomocí pouzder se závitem () osazených do nosníků () (maximální velikost otvoru x 00 mm). Pro otvíravou klapku použijte pianový závěs s ocelovými úhelníky. Přířezy () zakrývají spáru (maximální velikost otvoru 0 x 0 mm). Příčné spáry se zakrývají jako v řezu E-E, avšak přířezy šířky 0 mm, které se jednostranně upevňují svorkami. Do podhledu PROMATET -00 je rovněž možno osadit dvířka Promat, typ N dle katalogového listu 0.. Detaily sdělí na vyžádání naše technické oddělení. řez G-G Detail E revizní otvor 00 0 Detail F Podhled lze připojit k lehkým příčkám EI 0. U příček opláštěných jednou vrstvou se na příčku pod úhelník připevní přířez (). Upevnění úhelníků () se provádí zásadně vruty do profi lů a případně doplňkově speciálními hmoždinkami pro duté prostory v ploše stěny. Při připojování k lehkým příčkám činí maximální rozpon nosníků,0 m (typ G) nebo,00 m (typ A). Detail G cca. 0 Kryty pro kruhová svítidla nebo vestavěné reproduktory, atd. lze zhotovit také podle vyobrazeného detailu a upevnit na podhled. Průměr výřezu podhledem 0 mm. Do podhledu lze pro větrání chodeb nebo místností pod ním zabudovat požárně odolné VZT ventily různých výrobců. Konstrukční provedení VZT ventilů a jejich montáž do podhledu je třeba vyhledat v technickém návodu. Na detailu G je příklad zabudování VZT ventilu. 0 0 H H řez - Detail F připojení k lehkým příčkám EI řez -, alternativa Detail H Změna výškové úrovně podhledu je možna do maximálně 00 mm a provádí se podle detailu H. Podhledem se smějí vést jednotlivé elektrické kabely nebo nehořlavá vodovodní potrubí s vnějším průměrem < mm. Pro zajištění požární odolnosti a kvůli zamezení vzniku trhlin vlivem roztažnosti je nutno průchozí otvor elasticky uzavřít podle obrázku. Z horní strany podhledu se provede kolem otvoru límec z přířezů (). Kabelové výstupy ze svítidlových kazet se provedou odpovídajícím způsobem. Detail I Při změně směru ukládání nosníků (např. zaústění chodeb) použijte opláštěný uzavřený ocelový profi l (0) dle statického výpočtu. Úložný úhelník () se spojuje přímo s uzavřeným ocelovým profi lem. Detail G kruhové svítidlo a VZT ventil Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Detail H výškové přesazení a kabelová průchodka 0 řez H-H 00 Detail I změna směru ukládání nosníků

13 Podhled PROMATET -L, EI 0 až EI 0 (EI 0) 0. Samonosný EI 0, EI 0 shora Detail A podélný řez s připojením ke stěně (EI 0, EI 0 shora) Detail B příčný řez s připojením ke stěně (EI 0, EI 0 shora) EI 0 při působení ohně shora i zdola Detail příklad vestavby příčný řez chodbou Rozpětí podhledu Uzavřený ocelový profi l,0 0/0/,,0 0/0/,0 0/0/,0 0/0/,00 0/0/,0 0/0/,00 0/0/,,00 00/00/,0 Rozměry uzavřených ocelových profi lů dle rozpětí desky PROMATET -L, EI 0 d = mm EI 0 d = mm EI 0 shora d = mm přířezy PROMATET -L, b = 0 mm,d = výška poz. + mm uzavřený ocelový profil podle statického výpočtu pásky PROMAFORM, b = 00 mm, d = mm lepidlo Promat K vruty,0 x 0, rozteč cca 00 mm } viz vruty,0 x 0, rozteč cca 00 mm délka vrutů dle tloušťky přířezů v pozici stěnový L-úhelník 0/0/ kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK EI 0 a EI 0 jako samostatný stavební díl, tj. klasifi kace jako podhled avšak bez nosného stropu, dle ČSN EN pro působení ohně shora i zdola. EI 0 shora. Ve stropní dutině mezi nosným stropem a podhledem se může nacházet značné množství instalací, takže závěsy podhledu nelze připevnit na nosný strop. V těchto případech může být jako varianta pro zavěšení podhledu podle katalogového listu 0.0 použit zde popisovaný samonosný podhled místnosti nebo chodby. U zobrazovaných detailů A a B byly použity ocelové uzavřené profi ly 0/0 mm. Uvedené délky vrutů se vztahují k zde uvedeným profi lům. Při použití profi lů s větší popř. menší výškou je nutno odpovídajícím způsobem přizpůsobit délku vrutů. Také tyto podhledy PROMATET -L splňují při stejné konstrukci podhledu požadavky požární odolnosti EI 0, popř. EI 0 jak při působení ohně shora, tak při působení ohně zdola a El 0 při působení ohně shora. Tím je zajištěno, že při působení ohně zdola zůstanou instalace ležící ve stropní dutině plni funkční po dobu 0, popř. 0 minut. Při působení ohně shora jsou chráněny únikové cesty ležící pod ní po dobu 0, 0, popř. 0 minut. Detaily A a B Nosná konstrukce se skládá z uzavřených ocelových profi lů (), které leží na stěnovém úhelníku (). Rozpětí ocelových profi lů není ohraničeno, rozměry příčného řezu lze stanovit podle statického výpočtu. Uzavřené ocelové profi ly jsou umístěny mezi deskami PROMATET (), které jsou přišroubovány na přířezy PROMATET (). Výška přířezů PROMATET () musí být o mm větší než výška uzavřených ocelových profi lů (), aby spodní deska PROMATET () zakrývala stěnový úhelník (). Stěnový úhelník () je zakryt přilepenými pásky PROMAFORM (). Rozteč ocelových profi lů je 00 mm. Přířezy PROMA- TET () se nacházejí na jedné straně vedle ocelových profi lů a jsou situovány u případných příčných spojů desek PROMATET -L () (viz příčný řez). Ocelové profi ly doporučujeme před zaklopením podhledu ošetřit antikorozním nátěrem. Revizní otvory, vestavěná svítidla Do stropních konstrukcí mohou být instalovány rev. otvory, rozměry 0 mm x 00 mm. Revizní otvory jsou uzavřené volně přiloženými deskami PROMA- TET -L. Při otevření jsou desky jednoduše přemístěny do stropní dutiny, popř. na podhled. Dutiny pro vestavbu svítidel mohou být rovněž instalovány do podhledu. Detaily k vestavbě zapuštěných svítidel revizních otvorů napojení k lehkým příčkám sdělí naše technické oddělení. Pokyny pro montáž Přířezy PROMATET () se nejdříve přišroubují na horní desku PROMATET (), ke zjednodušení montáže shora už není třeba sousední desku PROMATET () přišroubovat na přířezy (). Tloušťka přířezů PROMATET () odpovídá výšce zvoleného profi lu () plus mm. Přířezy () jsou složeny z náležitě silných přířezů PROMATET, přičemž je třeba dbát na nosnost přišroubování jednotlivých deskových přířezů mezi sebou. Postup při montáži podhledu připevnit stěnový úhelník () nalepit pásky PROMAFORM () lepidlem Promat K () položit uzavřené ocelové profi ly () na stěnový úhelník přiložit horní desky PROMATET -L () s přišroubovanými přířezy () přišroubovat spodní desky PROMATET -L () Podrobnosti sdělí naše technické oddělení.

14 Podhled PROMATET -H, Te c h n i c k é 0 EI 0 0. ú d a j e desky PROMATET -H, d = mm přířezy PROMATET -H, b = výška + mm, d = mm přířezy PROMATET -H, b = 0 mm, d = mm uzavřený ocelový profil podle statického výpočtu pásky PROMAFORM, b = 00 mm, d = mm lepidlo Promat K ocelové svorky /0,/,, rozteč cca 00 mm ocelové svorky /0,/,, rozteč cca 00 mm stěnový L-úhelník 0/0/ kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm pásky PROMASEAL -PL, b = výška + mm, d =, mm pásky PROMASEAL -PL, b = mm, d =, mm vestavěné svítidlo vruty,0 x, rozteč 00 0 mm Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK Samonosný EI 0 jako samostatný stavební díl, tj. klasifikace jako podhled avšak bez nosného stropu, dle ČSN EN 0- pro působení ohně shora i zdola. Ve stropní dutině mezi hrubým stropem a podhledem se může nacházet velké množství instalací, takže závěsy podhledu nelze připevnit na nosný strop. V těchto případech může být jako varianta pro zavěšení podhledu podle katalogového listu 0.0, popř. 0. použit zde popisovaný samonosný strop místnosti nebo chodby. U zobrazených detailů A a B byly použity uzavřené ocelové profily 0 x 0 mm. Při použití profilů s větší popř. menší výškou je nutno odpovídajícím způsobem přizpůsobit šířku přířezů PROMATET -H (). Také tento podhled PROMATET -H splňuje při stejné konstrukci podhledu požadavky pro hodnotu požární odolnosti EI 0 jak při působení ohně shora, tak při působení ohně zdola. Tím je zajištěno, že při působení ohně zdola zůstanou instalace ležící ve stropní dutině plni funkční po dobu 0 minut. Při působení Detail A příčný řez s připojením ke stěně ohně shora jsou chráněny únikové cesty ležící pod ní. Detaily A a B Nosná konstrukce se skládá z uzavřených ocelových profilů (), které leží na stěnovém úhelníku (). Rozpětí ocelových profilů není ohraničeno, rozměry příčného řezu lze stanovit podle statického výpočtu. Uzavřené ocelové profily jsou umístěny mezi deskami PROMATET (), které jsou připevněny svorkami k přířezům PROMATET (). Poznámka: Ocelové profily doporučujeme před zaklopením podhledu ošetřit antikorozním nátěrem. Šířka přířezů PROMATET () musí být o mm větší než výška uzavřených 0 ocelových profilů (), aby spodní deska PROMATET () zakrývala stěnový úhelník (). Stěnový úhelník () je dále zakryt přilepenými pásky PROMAFORM Detail B podélný řez s připojením ke stěně (). Rozteč ocelových profilů je mm. Přířezy PROMATET () se nacházejí na jedné straně vedle ocelových profilů a jsou situovány u příčných spojů desek PROMATET -H () (viz detail B). Detail Do stropních konstrukcí mohou být instalovány revizní otvory, světlé rozměry mm x 00 mm. Při otevření jsou desky jednoduše přemístěny do stropní dutiny popř. na podhled. 00 Detail D Vytvoření dutiny pro vestavbu svítidel se provádí podle detailu D. Vestavěná příčný řez podélný řez svítidla () se připevňují vruty (). Pokyny pro montáž Detail řez revizním otvorem Přířezy PROMATET () se nejdříve přisvorkují na horní desku PROMATET (), ke zjednodušení montáže shora už není třeba sousední desku PROMATET () přisvorkovat na přířezy () (viz detail A). Přířezy () jsou složeny z náležitě širokých deskových přířezů PROMATET -H a mezi sebou spojeny svorkami ve vzdálenosti cca 00 mm. Postup při montáži příčný řez 0 Detail D řez vestavěným svítidlem podélný řez připevnit stěnový úhelník () nalepit pásky PROMAFORM () lepidlem Promat K () položit uzavřené ocelové profily () na stěnový úhelník přiložit horní desky PROMATET -H () s přisvorkovanými přířezy () přisvorkovat spodní desky PROMATET -H () Rozměry uzavřených ocelových profilů dle rozponu viz k.l. 0..

15 Požární podhled PROMATET -00, EI 0 0. požárně ochranná deska PROMATET -00, d = 0 mm, k povrchové úpravě na stavbě, na přání s povrchovou úpravou z výroby přířezy z desek PROMATET -00, d = 0 mm požárně ochranná deska PROMATET -00, d mm, slepená s akustickou deskou třídy reakce na oheň B dle ČSN EN 0-, d mm nosný profil pro rastrový páskový strop, b = 0, nebo 00 stěnový úhelník 0/0/,0 mm noniový závěs ocelové svorky /0,/,, rozteč cca 0 mm nebo vruty, x, rozteč cca 00 mm umělohmotná hmoždinka l x 0 s vrutem, rozteč cca 00 mm ocelové svorky 0/,/,, rozteč cca 00 mm nebo vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm demontovatelný B B D revizní otvor 00 kruhové svítidlo D B B A A A A D 0 revizní otvor kruhové svítidlo D neomezeno Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled pohledová strana s hladkým povrchem, alternativně s akustickými deskami prvky určené k povrchové úpravě na stavbě k dodání ze skladu revizní otvory, vestavěná svítidla stejné stavební provedení při požárním zatížení shora a zdola Všeobecné informace Tento podhled nabízí optimální možnosti uspořádání. Vkládané desky lze dodat se vzorovaným povrchem se strukturou minerálních vláken ve standardní šířce cca mm (Sternbild, Harmony, osmos, Feinstratos). Desky určené k povrchové úpravě na stavbě jsou k dodání ze skladu. Další vzory a nátěry v odstínu RAL na vyžádání. U provedení s povrchovou úpravou (provedenou na stavbě nebo v závodě) je možná šířka vkládaných desek až mm. strop chodby Detail A možnosti uspořádání strop místnosti Detail A Podhled lze použít do chodeb i místností. Noniové závěsy () se rozmístí ve vzdálenostech 0 mm od stěny, resp. mezi sebou. Připevnění k nosné části stropu se provádí odzkoušenými hmoždinkami. Osová vzdálenost profi lů () činí mm. Detail B Na detailu B vidíme připojení podhledu k masivní stěně (čelně i podélně). U při- řez A-A řez B-B pojení ke stěně se ke vkládané desce upevňuje svorkami přířez () šířky 0 mm. Podhled lze připojit i k lehkým příčkám EI 0 (detaily na vyžádání). Detail Do nosných profi lů pro rastrový páskový strop () se zasouvají přířezy z desek PROMATET -00 () odpovídajících šířek. Zbývající meziprostory lze vyplnit tmelem Promat. Jako vkládané desky lze použít desky PROMATET -00 () nebo při zvýšených požadavcích na zvukovou izolaci desky PROMATET -00 továrně slepené s akustickými deskami (). Detail B příčný řez Detail příčný řez nosný profi l pro rastrový páskový strop 0 0 Detail D U chodeb s šířkou > 00 mm nebo v místnostech lze vkládané desky () spojovat na tupo. Spoj desek se z horní strany zakryje přířezem (). Tímto způsobem lze zhotovovat také revizní otvory v šířkách 00 mm podle detailu E. 0 Detail E řez řez D-D 0 0 kruhové svítidlo 0 Do vkládaných desek lze na místě integrovat kruhová svítidla o průměru 0 mm, která se z horní strany oplášťují podle detailu E. Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Detail D spoj desek, příp. revizní otvor Detail E kruhové svítidlo

16 PROMATET -L, podhled s vkládanou deskou, EI 0 až EI 0 0. Demontovatelný EI 0 hmotnost (EI 0): cca kg/m tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMATET -L, EI 0 d = mm EI 0 d = mm utěsnění z minerální vlny nosný profil příčný profil } šířka příruby min. mm stěnový úhelník 0 x 0 mm rádlovací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 x, mm nebo noniový závěs rozteč 0 mm pásky PROMAGLAF, l = 0 mm, b = 0 mm, d = mm požárně ochranný profi l Promat požárně ochranný obvodový profi l Promat 0 připevnění na stěnu (např. umělohmotné hmoždinky), rozteč cca 00 mm spojovací prostředky viz tab..., katalogový list 00, kusy na jednu stranu desky vruty,0 x 0, kusy na stranu vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vestavěné svítidlo deska PROMATET -L, EI 0 d = 0 mm EI 0 d = 0 mm akudeska, tř. reakce na oheň B, obj. hmotnost min. 0 kg/m d = 0 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK EI 0 až EI 0 jako samostatný stavební díl, tj. klasifi kace jako podhled avšak bez nosného stropu, dle ČSN EN 0- pro působení ohně zdola. Připojení ke stěně varianta A Připojení ke stěně varianta B Nosný strop a sousedící stěny musí minimálně splňovat hodnotu požární odolnosti EI 0, EI 0. Vyobrazený podhled je možné použít jen pro působení ohně zdola, tj. jen ze strany místnosti. Pro připojení ke stěně se používají speciální požárně ochranné obvodové profi ly Promat (). (Připojení k lehkým příčkám viz katalogový list 0.0.) Rastr Pro spodní konstrukce by měly být používány nosné profi ly s šířkou příruby mm. Tyto se skládají z páskové oceli chráněné proti korozi s lakovanou viditelnou plochou. Rozměry rastru jsou 00 mm x 00 mm a 00 mm x 00 mm. Požárně ochranné profi ly Promat jsou dodávány ve stavu určeném přímo k montáži a jsou přizpůsobené těmto rozměrům (viz katalogový list 00). Detail A Vestavěná svítidla Rozměry desek Desky PROMATET -L jsou dodávány podle výběru jako přířezy připravené k montáži nebo si je zpracovatel upravuje ze standardních formátů. Vzhledem k roštovému rastru a s ohledem na rozměry požárně ochranných profi lů Promat mají desky následující velikosti: mm x mm a mm x mm. hceme-li přizpůsobit případné zvláštní formáty, je nutno odečíst od daného rozměru rastru mm. Detail K výrobě dekorativních viditelných ploch může být spojena deska PROMATET -L (), d = 0, popř. 0 mm, s akudeskou (). Lepení se provádí lepidlem Promat K. Detail B Detail Pokyny pro montáž Pro montáž kovových konstrukcí platí předpisy pro zpracování vydané výrobcem profi lů. Zpracovávat jen nepoškozené desky PROMATET -L. Pro vestavěná svítidla je nutno stanovit přídavná zavěšení. K řezání desek PROMATET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

17 Podhled PROMATET -H, EI 0 0. Demontovatelný Samonosný 0 Detail A příčný řez s připojením ke stěně desky PROMATET -H, d = mm přířezy PROMATET -H, b 0 mm, d = - mm pásky PROMASEAL -PL, b = 0 mm, d =, mm pásky PROMAFORM, b = 00 mm, d = mm lepidlo Promat K uzavřené ocelové profi ly 0/0/, rozteč mm stěnový L-úhelník 0/0/ kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm ocelové svorky /0,/, 0 samořezné vruty rastrové krycí prvky či celoplošné desky ze dřeva, umělých hmot nebo kovu deskové spoje lehká příčka EI 0 masivní stěna Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK EI 0 jako samostatný stavební díl, tj. klasifi kace jako podhled avšak bez nosného stropu, dle ČSN EN 0- pro působení ohně shora i zdola. Ve stropní dutině mezi nosným stropem a podhledem se může nacházet velké množství instalací, takže závěsy podhledu nelze připevnit na nosný strop. V tomto případě může být jako samostatný podhled použit samonosný strop místnosti nebo chodby. Popisovaný podhled PROMATET -H splňuje při stejné stavbě konstrukce podhledu požadavky požární odolnosti EI 0 jak při působení ohně shora, tak při působení ohně zdola. Tím je zajištěno, že při působení ohně zdola zůstanou instalace ležící ve stropní dutině plně funkční po dobu 0 minut. Při působení ohně shora jsou chráněny únikové cesty ležící pod ní. Z optických nebo architektonických důvodů mohou být rastrové krycí prvky připevněny na spodní stranu stropu (viz detail ). 0 0 cca 0 00 Detail B podélný řez s připojením ke stěně 0 0 Detaily A a B Nosná konstrukce se skládá z ocelových uzavřených profi lů 0/0/ (), které leží na stěnovém úhelníku (). Rozpětí ocelových profi lů je 00 mm. Dvě vrstvy desek PROMATET -H () jsou navzájem spojeny svorkami () a leží volně na uzavřených ocelových profi lech (). Jsou-li spáry (detail A) správně vytvořeny, je možno kdykoli provést demontáž, a tím umožnit práce ve stropním prostoru. Jsou-li deskové spoje () uspořádány podélně ke směru chodby (detail B), mohou být vytvořeny menší revizní otvory, které je možno lehce demontovat. Rozteč ocelových profi lů je mm. Detail Na stropní konstrukci mohou být připevněny rastrové prvky () ze dřeva, umělé hmoty nebo kovu v odpovídajících vzdálenostech. Zde není důležité, zda jsou z architektonických důvodů tyto prvky montované pod nebo mezi uzavřené ocelové profi ly. Do prvků rastru mohou být zapuštěna odpovídající stropní svítidla. 0 0 Detail připevnění rastrových krycích prvků 0 cca 0 0 Detail D napojení na lehkou příčku, EI 0 shora 0 0 Detail D Při působení ohně shora může být podhled napojen na lehkou příčku () EI 0. Připevnění stěnového úhelníku () se provádí do kovových stojek. Pro dodatečné zesílení je na lehkou příčku přišroubován přířez PROMATET -H, b 0 mm, přičemž tloušťka může být zvolena mezi mm a mm. Postup při montáži podhledu připevnit stěnový úhelník () nalepit pásek PROMASEAL -PL () lepidlem Promat K () položit uzavřené ocelové profi ly () na stěnový úhelník () přiložit připravené desky PROMATET -H () spojit rastrové krycí prvky se stropními svítidly. K odvětrávání stropní dutiny mohou být do podhledu vsazeny větrací tvarovky PROMASEAL (viz katalogový list.0). K vytvoření dilatační spáry může být i na masivní stěnu připevněn přířez PROMATET -H odpovídající detailu D.

18 Podhled PROMATET -L, s pásovým rastrem EI Demontovatelný hmotnost (EI 0): 0 až kg/m tepelný odpor /Λ: 0, m K/W desky PROMATET -L, d = 0 mm desky PROMATET -L, d = 0 mm akudeska, tř. reakce na oheň B, obj. hmotnost min. 0 kg/m d = 0 mm pásový rastr nosný profil b = 0, nebo 00 mm pásový rastr příčný profi l } h = mm, d = 0, mm obvodový úhelník 0/0/ noniový závěs, rozteč 00 mm tmel Promat k vyplnění profi lu ocelové svorky 0/,/,, rozteč cca 00 mm nebo vruty dle tab.. 0 ocelové svorky 0/,/,0, rozteč cca 00 mm nebo vruty dle tab.. ocelové svorky /0,/,, rozteč cca 00 mm nebo vruty dle tab.. připevnění na stěnu (např. umělohmotné hmoždinky), rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny požárně ochranný obvodový profi l Promat tmel Promat k utěsnění spáry mezi deskami, šířka dle tabulky Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK EI 0 jako samostatný stavební díl, tj. klasifi kace jako podhled avšak bez nosného stropu, dle ČSN EN 0- pro působení ohně shora. Detail A řez s připojením ke stěně Vyobrazené stropní konstrukce mohou být použity jen pro působení ohně shora, tj. ze stropní dutiny. Připevnění závěsu () k masivnímu stropu se provádí pomocí kovových rozpěrných hmoždinek. Hloubka zapuštění je minimálně 0 mm. Profi ly pásového rastru () a () jsou vyplněny tmelem Promat, aby se zabránilo nežádoucímu ohřátí profi lů. Spodní konstrukce Mohou být použity šířky profi lů 0 mm, mm nebo 00 mm. Rozměry rastru jsou 00 mm x 00 mm a 00 mm x 00 mm (viz tabulka). Velikosti desek PROMATET -L () a () šířka spáry rozměr horní desky šířka profi lu rozměr dolní desky rozměr rastru Detail B připojení ke stěně a vestavěné svítidlo Detail K výrobě dekorativních viditelných ploch mohou být spojeny dvě desky PROMATET -L (), d = 0 mm, s akudeskou (). Lepení se provádí lepidlem Promat K. Na okrajích v obvodu podpěr je třeba provést dodatečné zpevnění ocelovými svorkami (). Detail šířka profilu B 0 mm mm 00 mm rozměr desky O rozměr desky U mm mm mm mm 0 mm 0 mm mm mm mm mm mm mm šířka spáry F mm 0 mm mm rozměr rastru R Pokyny pro montáž 00 mm x 00 mm a 00 mm x 00 mm Pro montáž rastrových profi lů platí předpisy pro zpracování vydané výrobcem profi lů. Pro připojení ke stěně podle detailu B jsou používány speciální požárně ochranné obvodové profi ly Promat (viz katalogový list 00). Desky PROMATET -L () a () jsou ze standardních formátů na požadovaný rozměr řezány a spojovány zpracovatelem, případně mohou být dodány na objednávku. Je-li velikost rastru 00 mm x 00 mm, může být horní deska PROMATET () sesazena i ze dvou dílů. Zpevnění ve spoji lze provést také ocelovými svorkami (). K řezání desek PROMATET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání je vhodné odsávat piliny.

19 Podhled PROMATET, s pásovým rastrem EI 0 0. demontovatelný desky PROMATET -L, d = 0 mm a desky PROMATET -H, slepené s akudeskou ( mm) d = mm b desky PROMATET -L, d = 0 mm, slepené s akudeskou ( mm) d = 0 mm c desky PROMATET -H, d = mm, slepené s akudeskou ( mm) d = mm jen pro EI 0 shora d desky PROMATET -L, d = 0 mm, slepené s akudeskou ( mm); na podélném spoji mezi vkládanými deskami je stupňovitá drážka mm přířezy PROMATET -L, d = 0 mm pásový rastr nosný profil b = 0, nebo 00 mm pásový rastr příčný profi l } h = mm, d = 0, mm obvodový úhelník 0/0/ noniový závěs, rozteč viz níže tmel Promat k vyplnění profi lu pásy PROMAFORM, b = 0 mm, d = mm lepidlo Promat K 0 vestavěné svítidlo vruty,0 x 0 samořezné vruty, x připevnění na stěnu (např. umělohmotné hmoždinky), rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny pásy minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Strop místnosti A EI 0 shora Strop místnosti B EI 0 shora EI 0 jako samostatný stavební díl, tj. klasifi kace jako podhled avšak bez nosného stropu, dle ČSN EN 0- pro působení ohně shora i zdola. Profi ly pásového rastru () a (), které mohou být široké 0, 0 nebo 00 mm, jsou vyplněny tmelem Promat (), aby se zabránilo nežádoucímu ohřátí profi lů. Strop chodby EI 0 shora a zdola Detail A Konstrukční možnosti Strop chodby D EI 0 shora a zdola Rozestupy závěsů stropy místností x, m stropy chodeb EI 0 shora x,0 m EI 0 shora i zdola x,00 m Připevnění závěsu k masivnímu stropu se provádí pomocí kovových rozpěrných hmoždinek. Hloubka zapuštění je minimálně 0 mm. K odvětrávání stropní dutiny mohou být do podhledu vsazeny větrací tvarovky PROMASEAL (viz katalogový list.0 ). Detail B vestavěná svítidla Příklad vestavby ukazuje vedlejší obrázek. Informace o dalších konstrukčních návrzích podá naše technické oddělení. Detail B Vestavěné svítidlo Detail napojení na lehké příčky Stropy místností a chodeb mohou být připojeny k lehkým příčkám EI 0 podle uvedeného vyobrazení. Jsou-li stěny na každé straně obloženy dvěma vrstvami desek, nemusí už být pokryté pásem z minerální vlny (). Obvodové úhelníky () lze připevnit ke kovovým stojkám vruty (). Pokyny pro montáž Pro montáž rastrových profi lů platí předpisy pro zpracování vydané výrobcem profi lů. Formáty desek PROMATET -L (), popř. deskové komplety (a) až (d) mohou být ze standardních formátů upravovány výrobním závodem. Při slepování akudesek s deskami PROMATET lepidlem Promat K musí být přihlédnuto k tomu, že úplné pevnosti se dosáhne při normální teplotě teprve cca za hodin. Dodatečně zpevnit svorkami z ocelového drátu /0,/,. K řezání desek PROMATET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání je vhodné odsávat piliny. Detail Napojení stropu na lehkou příčku 0

20 Kovový podhled Promat, EI 0 0. prefabrikovaný kovový stropní prvek Promat, sklopný, zavěšený nebo shora uložený, s nebo bez minerální vlny, šířka prvků: mm, délka prvků: 00 mm, standardní provedení v RAL 0, děrované RG,/ vložená deska PROMATET -00, d = 0 mm přířezy z desek PROMATET -00, d = 0 mm přířezy PROMATET nebo PROMATET -00 pásky PROMASEAL -PL, samolepicí,. typ K, b = mm. typ E, b = mm. typ A, b = 0 mm pásky PROMASEAL -HT, d =, mm, samolepicí nebo s nánosem kon- sklopné zavěšené uložené shora taktního lepidla,. b = mm,. b = 0 mm L profi l 0/0 x 0, hákový profi l 0/0/ x závěs tvořený z noniového závěsu nebo závěsné páskové oceli, rozteč mm (využití nosnosti N/mm při požárním zatížení shora), v kombinaci s hákovým profi lem a L profilem (jen u vložené desky) 0 posuvný úhelník, sada, typ S posuvný úhelník, sada, typ S B B A A F F L profi l krycí profi l tvaru U // x 0, umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč mm rychlovrut k zašroubování do kovové stojky, doplňkově přišroubování v ploše stěny pomocí hmoždinek pro duté prostory kabelová lávka, zatížení kg/m elastická páska Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK I A III 00 B B A D D neomezeno II A A E E B B 00 IV 00 Výhody na první pohled lze použít jako strop do chodeb i místností stropní prvky s nebo bez minerální vlny, výška prvků 0 nebo, mm stejné provedení při požárním zatížení shora a zdola dlouhoformátové kovové desky sklopné, zavěšené nebo uložené shora kovové stropní prvky Promat k dodání ze skladu ve fi xních délkách variabilní připojení ke stěně pro vyrovnání stavebních tolerancí, s nebo bez přiznané spáry certifi kované stropní prvky do délky m, detaily na vyžádání Všeobecné informace Do dlouhoformátových kovových desek lze integrovat vestavěná svítidla, reproduktory a VZT ventily. Kromě toho lze pod dlouhoformátové desky namontovat naložená svítidla nebo vsadit do vložené desky halogenové refl ektory. Detail A stropní podhledy, varianty Detail A Kovový strop Promat nabízí četné možnosti uspořádání. Lze jej použít do libovolně situovaných prostor (chodby, místnosti a foyer neomezených rozměrů). Na detailu A vidíme několik možností uspořádání: Obrázek (I): samonosný strop chodby, rozpon až,0 m Obrázek (II): strop chodby s vkládanou deskou pro velmi široké chodby, příp. pro chodby s velmi velkými rozdíly v šířce. Vkládané desky lze osadit jedno či oboustranně. Obrázek (III): samonosné stropní prvky s mezilehlým zavěšením v chodbách nebo místnostech Obrázek (IV): křížení chodeb sklopné zavěšené Detail B Kovové stropní prvky jsou snadno demontovatelné. Dodávají se se sklopným mechanismem, ohraněné k zavěšení nebo k uložení na stěnové úhelníky. Sklopné a zavěšené kovové dlouhoformátové desky lze pokládat vedle sebe, vzhled podhledu přitom zůstává jednotný. uložené shora Detail B sklopné, zavěšené a shora uložené kovové stropní prvky

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET Požární ochrana únikových cest 8 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET, hodnoty požární odolnosti EI 0, EI, EI 60,

Více

Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka

Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka Požární bezpečnost staveb Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT Požární ochrana únikových cest 72 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT, hodnoty požární odolnosti I 30, I 4, I 60, I

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y s l o u p y Protipožární příčky Nosné a nenosné

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka

Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Požární bezpečnost staveb Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny,

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN Samostatný požární předěl Strana 1 ze 9 Dokladováno : Zkouška : (3184-225-14)-NB, (3223-328-13)-NB, (3317-741-07)- CM, (3633-533-14)-NB, (3726-177-10)-NB, (3791-701-14)-NB, (3545-996-10)- NB, (2101-560-16)-NB,

Více

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Požární bezpečnost staveb 0 Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře Požadavky

Více

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Požární bezpečnost staveb 8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS

Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS Technická informace č. /0 Promat s.r.o. V. P. Čkalova / 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 0 +0 0 fax: +0 promat@promatpraha.cz Lehká stavební konstrukce PROMGLS Lehká stavební konstrukce PROMGLS Při navrhování

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te Promat Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te K o u ř o v é P o t r u b í k o u ř e z á b r a n y p r o a o d v o d t e p l a ní pohybu pla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů

Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů Požární bezpečnost staveb Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy,

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Prosklené konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax:

Prosklené konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax: Promat s.r.o. V. P. Čkalova /78 60 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +0 390 8 +0 33 33 806 fax: +0 33 333 76 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Prosklené konstrukce V posledních letech se vyskytují požadavky

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení Technická informace č. /0 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /8 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 90 8 +0 80 fax: +0 promat@promatpraha.cz Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

SKRYTÁ KONSTRUKCE ROZEBÍRATELNÁ

SKRYTÁ KONSTRUKCE ROZEBÍRATELNÁ Krátký popis : Podhledová konstrukce se skrytým nosným systémem, využívající díly standardního systému C viditelné konstrukce šířky 24 mm. Každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše zdola do

Více

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Kabelové přepážky a ucpávky Požární utěsnění prostupu kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Požární bezpečnost staveb 8 Kabelové přepážky a ucpávky Požární

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

NOSNÁ KONSTRUKCE S PARALELNÍMI PROFILY PŘÍČNÁ KONSTRUKCE SKRYTÁ

NOSNÁ KONSTRUKCE S PARALELNÍMI PROFILY PŘÍČNÁ KONSTRUKCE SKRYTÁ KNAUF AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15. D-94481 Grafenau - SRN TECHNCKÝ LST TLS08 Krátký popis : NOSNÁ KONSTRUKCE S PARALELNÍM PROFLY Konstrukční systém využívá jako základní prvek rovnoběžné viditelné hlavní

Více

VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany

VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany Technická informace č. /00 s.r.o. V. P. Čkalova / 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 0 +0 0 fax: +0 promat@promatpraha.cz VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany Vzduchotechnická

Více

ROCKFON SYSTEM T15 A/E

ROCKFON SYSTEM T15 A/E Popis montážního systému ROCKFON SYSTEM T15 A/E Univerzální a jednoduchý podhledový systém Standardní nosná konstrukce T15 A15/A24 Rychlá montáž a snadná demontáž Jednoduchá integrace podhledu s prvky

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY

Třída zvukové pohltivosti A. Požární odolnost až F120 07/2007 POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET. w 0,90 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY 07/2007 PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci POSLOUCHEJTE JENOM TO, CO CHCETE SLYŠET THERMATEX Alpha Třída zvukové pohltivosti A w 0,90 Požární odolnost až F120 (podle DIN 4102-2) MADE IN GERMANY

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Stav k 1. 8. 2013 Objektové fotografie Objektové fotografie Celoprosklené dveře PROMAGLAS -SR přinášejí maximální transparentnost

Více

Systém S 7 OWAplan. Bezespárový podhled s omítkovým nástřikem. OWAconsult collection

Systém S 7 OWAplan. Bezespárový podhled s omítkovým nástřikem. OWAconsult collection Systém S OWAplan Bezespárový podhled s omítkovým nástřikem OWAconsult collection Systém S OWAplan bezespárový 6 6 6 Podélný řez: 0 0 0 Závěs nonius č. 00, vzdálenost 00 mm Nosný rošt profil CD 60/ č. 00,

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY NEVYJÍMATELNÉ

SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY NEVYJÍMATELNÉ KNAUF AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15. D-94481 Grafenau - SRN SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY NEVYJÍMATELNÉ Krátký popis : Systém A je hospodárná zavěšená podhledová konstrukce se zakrytými nosnými profily.

Více

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467 T-panel E vláknocementová deska Číslo výrobku Popis výrobku Vláknocementové desky T-panel E jsou desky nové generace používané jak v interiéru, tak exteriéru. Vyrábí se v mnoha variantách úpravy povrchu,

Více

ECOPHON FOCUS D POPIS SYSTÉMU A VÝROBKU SYSTÉMOVÁ ŘADA

ECOPHON FOCUS D POPIS SYSTÉMU A VÝROBKU SYSTÉMOVÁ ŘADA ECOPHON FOCUS D Výrobek je určen pro použití tam, kde je zapotřebí podhledu se skrytým roštem, ale s možností snadné demontáže panelů. Systém se montuje na skrytý rošt a vytváří tak strop s hladkým povrchem.

Více

SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY VYJÍMATELNÉ

SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY VYJÍMATELNÉ KNAUF AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15. D-94481 Grafenau - SRN SKRYTÁ NOSNÁ KONSTRUKCE-DESKY VYJÍMATELNÉ Krátký popis : Zavěšená podhledová konstrukce se zakrytými nosnými profily, přitom každá deska je

Více

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN - Požiarna bezpečnosť stavieb Obsah 00.0 Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U pro plastová potrubí... 00.0 PROMASTOP -W požární utěsnění prostupů potrubí... 0.0/ Požárně

Více

PS III cvičení PODHLEDY PODHLEDY

PS III cvičení PODHLEDY PODHLEDY PODHLEDY str.1/26 PODHLEDY PŮVODNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍHO LÍCE STROPU ( omítaný podhled ) V SOUČASNOSTI SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE, KTERÁ JE PŘIPEVNĚNA (popř. zavěšena zespodu) NA STROPNÍ KONSTRUKCI SE STROPEM

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

PS III cvičení PODHLEDY PODHLEDY. Bedřiška Vaňková str.1/26

PS III cvičení PODHLEDY PODHLEDY. Bedřiška Vaňková str.1/26 PODHLEDY Bedřiška Vaňková 5.12.2015 str.1/26 PODHLEDY PŮVODNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍHO LÍCE STROPU ( omítaný podhled ) V SOUČASNOSTI SAMOSTATNÁ KONSTRUKCE, KTERÁ JE PŘIPEVNĚNA (popř. zavěšena zespodu)

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8 ... 3... 3 Příklady instalace... 4 Příruby... 7 Přesah klapek... 8... 8... 10... 11... 11 2 Klapky odvodu kouře a tepla - multi jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které umožňují

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního vzd lávání pedagogů SOŠ v oblasti

Více

T24 Viditelný nárazuvzdorný systém s rovnou hranou tř. 2A a 3A

T24 Viditelný nárazuvzdorný systém s rovnou hranou tř. 2A a 3A T24 Viditelný nárazuvzdorný systém s rovnou hranou tř. 2A a 3A Podhledový systém T24 Viditelný nárazuvzdorný systém s rovnou hranou 1 5 6 3 4 2 7 8 1 Hlavní profil T24 CMC 2800 2 Příčný profil T24 CMC

Více

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ EUROPANEL

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ EUROPANEL VÝKRESY ČÍSLO NÁZEV H.1 SCHÉMA KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ H.2 KONSTRUKCE STUPNĚ H.3 ÚPRAVA VÝŠKY STUPNĚ H.4 MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ H.5 MONTÁŽ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ (DETAIL) H.6 SCHODIŠTĚ PŘÍMÉ H.7 SCHODIŠTĚ

Více

DONN DX24 ➋ ➊ ➊ ➋ ➌ ➍. Charakteristika systému

DONN DX24 ➋ ➊ ➊ ➋ ➌ ➍. Charakteristika systému DONN DX24 Ref. Vzdálenost (mm) A max. 1200 B 1200 C max. 400 D 600 Charakteristika systému Viditelný systém s profilem s 24 mm pásnicí Nejčastěji používaný závěsný podhledový systém na světě Maximální

Více

Egger Ergo Board Tuto desku můžete skutečně brát na lehkou váhu.

Egger Ergo Board Tuto desku můžete skutečně brát na lehkou váhu. Egger Ergo Board Tuto desku můžete skutečně brát na lehkou váhu. 1 2 Výhody Využijte výhod EGGER Ergo Board 1. 2. 3. 4. 5. EGGER Ergo Board je deska, se kterou může manipulovat pouze jedna osoba a která

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 3 Stavební konstrukce a požární

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ ESB ROZVADĚČE, a.s. K terminálu 7 619 00 Brno tel.: +420 515 502 111 fax: +420 515 502 101 www.esb-rozvadece.cz KATALOG ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ REOS 1. POUŽITÍ Rozvaděče

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o. TOP 160 dřevovláknitá nadkrokevní izolace Číslo výrobku Popis výrobku Dřevovláknitá izolační deska TOP 160 je odolná vůči vlivům počasí pro izolaci střech formou nadkrokevní izolace. V případě střech se

Více

PROJEKČNÍ DATA Čisté prostory Kazetový strop, Lehký strop a ES panelový strop. Závěsné podhledy pro vestavby čistých prostor

PROJEKČNÍ DATA Čisté prostory Kazetový strop, Lehký strop a ES panelový strop. Závěsné podhledy pro vestavby čistých prostor PROJEKČNÍ DATA Čisté prostory Kazetový strop, Lehký strop a ES panelový strop Závěsné podhledy pro vestavby čistých prostor Úvod ZÁVĚSNÉ PODHLEDY DencoHappel CZ a.s.vyrábí a dodává komplexní systém vestavby

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Požární bezpečnost staveb Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Stavební spáry Ve stavebním

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

Realizace projektu a doprava T E X T V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E NÍ 4/2012

Realizace projektu a doprava T E X T V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E NÍ 4/2012 Text výběrového řízení pro panely CLT z masivního dřeva Následující texty výběrového řízení představují návrh, popř. předlohu, které lze podle potřeby doplňovat nebo redukovat. Texty se vztahují k hrubé

Více

Technický list StoSilent Board 100

Technický list StoSilent Board 100 Akustická deska ze skleněného granulátu pro stropní a stěnové konstrukce Charakteristika Použití interiér pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce připevnění šrouby, spoje desek lepené Vlastnosti možnost

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm

Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení. Montážní údaje: stav 01.04.2015. T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Protipožární a kouřotěsná jednokřídlá a dvoukřídlá vrata, teleskopické provedení Montážní údaje: stav 01.04.2015 T30 EI 2 30 T90 EI 2 90 RS Sm Obsah Přehled obsahu Strana Jednokřídlá protipožární posuvná

Více