Konstrukce z trapézových pl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konstrukce z trapézových pl"

Transkript

1 Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů

2 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0- echů Zvýšené používání trapézových plechů pro střešní a stropní konstrukce vyžaduje řešení problémů požární bezpečnosti. S ohledem na malou konstrukční tloušťku materiálu trapézových plechů je jejich požární odolnost velmi nízká. Při požáru dochází u nechráněných střech a stropů z trapézových plechů již během několika minut k jejich destrukci. Náš systém ochrany střech a stropů z trapézových plechů se vyznačuje nejen nízkou hmotností a malou stavební výškou, ale i přímou montáží obkladu na trapézový plech bez pomocné závěsné konstrukce. Střechy z trapézových plechů Na střešní konstrukce z trapézových plechů jsou dle situace, v níž mají být aplikovány kladeny nejrůznější požadavky. Z tohoto důvodu musí být obklad, pokud má mít určitou hodnotu požární odolnosti, proveden v závislosti na daných podmínkách. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které je nutno brát v potaz, je způsob skladby střechy, proto je třeba rozhodnout, zda bude např. tepelná izolace tvořena tvrzenou pěnou minerální vlnou. Stropy z trapézových plechů Také u stropů z trapézových plechů lze vyšší hodnoty požární odolnosti dosáhnout jednoduchým obkladem z desek PROMATECT, přičemž může být zvolena libovolná skladba podlahy a pro obklad nemusí být použita žádná zvláštní pomocná závěsná konstrukce. Zavěšené podhledy Pro ochranu konstrukcí z trapézových plechů nabízí naše firma širokou paletu zavěšených podhledů PROMATECT. Hodnoty požární odolnosti platí pouze pro uvedené celé konstrukční systémy a ne pro jednotlivé části. Z toho také plyne, že hodnoty požární odolnosti konstrukcí s trapézovými plechy nelze aplikovat na jiné stavební díly. Konstrukce střech a stropů s trapézovými ocelovými plechy musí ve všech ohledech splňovat podmínky dané výrobcem trapézových plechů a předpisy k tomuto uvedené. Stanovení rozměrů se musí v káždém případě provést na základě statického výpočtu.

3 REI 0 REI 0 Střecha a strop z trapézových plechů Te c h n i c k é 0.0 ú d a j e požárně ochranná deska PROMATECT -00, popř. PROMAXON, typ A přířezy z desek PROMATECT -00, popř. PROMAXON ocelový trapézový plech, rozměry podle statického výpočtu ocelový nosník deska z minerální vlny, d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m parozábrana libovolná skladba střechy nad parozábranou betonová výplň podle statického výpočtu samořezný šroub se zápustnou hlavou, x, rozteč řad 0 mm, rozteč v řadě cca 00 mm stropní profil C, CD 0//0, rozteč mm, se zavěšením, rozteč závěsů 0 mm vrut,0 x, rozteč cca 00 mm ocelový úhelník 0/0 x 0, umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm minerální vlna, plošná hmotnost kg/m kovová hmoždinka s šroubem M x, v každém žlábku zapuštěné svítidlo Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-0 Protokol o klasifikaci č. PK C-0. REI 0, REI 0. Výhody na první pohled 0 0 přímé zavěšené opláštění jednovrstvé opláštění nízká hmotnost Všeobecné informace Spoje desek se přetmelují tmelem Promat. Jako armování vložte běžně prodávanou spárovou výplň. Detail A přímé opláštění, skladba střechy minerální vlna Detail B přímé opláštění, skladba střechy libovolná Detail A Požárně ochranné desky PROMATECT -00, popř. PROMAXON, typ A lze šroubovat do trapézových plechů. Na trapézové plechy je třeba uložit minimálně desky z minerálních vláken (). Pro REI 0 je třeba použít požárně ochranné desky PROMAXON, typ A tl. + 0 mm. Detail B Je-li na trapézovém plechu umístěna parozábrana (), je skladba () nad ní libovolná (např. minerální vlna polystyrén). Při libovolné skladbě střechy se používá dvouvrstvá konstrukce z x 0 mm desek PROMATECT -00. Je-li střecha nad parozábranou z polystyrénu, postačuje i alternativní jednovrs- tvé opláštění, d = mm, s podložením spár (). Detaily obdržíte na vyžádání. 0 Při použití požárně ochranných desek PROMAXON, typ A x mm je splněn požadavek REI 0. Detail C Při připevnění požárně ochranného opláštění přímo na trapézové plechy je třeba Detail C přímé opláštění, napojení na opláštěný ocelový nosník brát zřetel na části staveb čnějící z podhledů a opláštění. To platí zejména pro ocelové nosníky a ocelové vaznice nosné konstrukce. Opláštění ocelových nosníků se provádí podle konstrukce Promat. Zakrytí horní pásnice nosníku není nutné. Tloušťka desek PROMATECT pro opláštění ocelového dílce nutná pro třídu požární odolnosti R 0 se stanoví z hodnoty poměru Ap/V, který je dán rozměry profilu ocelového nosníku (viz konstrukce ). Detail D 0 Alternativně k přímému opláštění lze požárně ochranné desky PROMATECT -00, popř. PROMAXON, typ A montovat zavěšené. Připev- nění se provádí pomocí stropních profilů C a zavěšení ze závěsné páskové oceli, noniových závěsů, apod. (0). Připevnění k masivním stěnám se provádí pomocí úhelníku (). Ke zvýšení tepelné/zvukové izolace lze na desky uložit minerální vlnu (). Detail D zavěšená varianta s připevněním na stěnu 0

4 Střecha a strop z trapézových plechů REI 0 REI 0.0 Detail E 0 0 b 00 l Do zavěšeného podhledu lze integrovat zapuštěná svítidla podle detailu E. Pro statické zajištění svítidel (max. kg) je třeba použít doplňkové závěsy (0). Pro zabezpečení stability šroubového svorkového spoje se svislé stěny svítidlové kazety zhotovují z přířezů PROMATECT -00, tloušťky 0 mm. Detail F Při použití ocelových nosníků pro uložení trapézových plechů lze provést protipožární konstrukci jako zavěšenou, ť potom odpadá opláštění ocelových nosníků () uložených v prostoru mezi stropem a podhledem. Detail E zavěšená varianta se zapuštěným svítidlem 0 0 Detail G U lehkých ocelových staveb a při rekonstrukci starých budov se používají trapézové plechy s betonovou výplní (). Trapézové plechy zde slouží jako bednění; při vlastním používání pak mají nosnou funkci. Při požárním zatížení zdola ztrácí trapézové plechy velmi rychle únosnost. Opláštěním z desek PROMATECT -00 () se dosáhne třída požární odolnosti REI 0. Také při této konstrukční variantě lze desky PROMATECT -00 připevnit přímo na trapézové plechy je podvěsit. Je-li požadována klasifikace požární odolnosti REI 0, je nutno použít požárně ochranné desky PROMAXON, typ A, tl. + 0 mm. Detail H Je-li požadována klasifikace REI 0 pro požární zatížení shora i zdola, musí být provedeno opláštění () nad i pod plechy. Slouží li-konstrukce jako venkovní, musí být horní vrstva desek chráněna před povětrnostními vlivy střešní nástavbou. Při použití v interiéru je desky nutno chránit vrchním povrchem stropu (např. mazaninou). Detail F ocelový nosník v mezistropní dutině 0 0 Detail G trapézový strop s betonovou výplní 0 Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte, prosím, své dotazy na naše technické oddělení. Všechny zde uvedené detaily znázorňují provedení s klasifikací požární odolnosti REI 0. Provedení konstrukce REI 0 vám na vyžádání sdělí naše technické oddělení. Detail I požární zatížení shora a zdola

5 Střecha z trapézového plechu REI 0 REI.0 hmotnost (jen ) (REI 0): cca kg/m desky PROMATECT -H, REI 0, d = x mm REI, d = x 0 mm parotěsná zábrana, d = mm tepelná izolace střešní izolace } libovolná střešní skladba nad parotěsnou zábranou ocelový trapézový plech rozměry dle statického výpočtu ocelový nosník, např. výztuha či vaznice obklad PROMATECT (konstrukce č. ) Uvedený dvouvrstvý obklad PROMATECT může být dle potřeby proveden také jako zavěšený podhled. Viz následující varianty konstrukčního řešení. Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-0. REI 0, REI dle ČSN EN 0- se střešními nástavbami uvedenými v katalogovém listě. Střídavé uspořádání spojů desek první a druhé vrstvy, podélně 00 mm, příčně 0 mm. Ocelová konstrukce, která slouží k podepření trapézových plechů, musí vykazovat minimálně hodnotu požární odolnosti střechy. Ocelové nosníky () jsou obkládány deskami PROMATECT -H PROMATECT -L. Zde není nutné zakrytí horní plochy nosníku. Dimenzování tloušťky desek a připevňovacích prostředků se provádí podle konstrukce č.. Tyto údaje platí také pro střechy s trapézovými plechy REI 0, konstrukce č..0 a.0. Varianty konstrukčního řešení REI 0 hmotnost (jen podhled): cca kg/m desky PROMATECT -H, d = mm přířezy PROMATECT -H, b = 00 mm, d = mm přířezy PROMATECT -H, b = mm, d = 0 mm T profil z ocelového plechu, pozinkovaný, 0/0/0,, popř. C-profil CD 0//0 rozteč mm vázací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 x, mm noniový závěs, rozteč zavěšení 0 mm vruty do plechu, x s podložkami vruty do plechu rozestupy a dimenzování sdělí ocelové svorky } naše technické oddělení připevnění na stěnu, (např. umělohmotné hmoždinky) rozteč cca 00 mm 0 vruty,0 x, rozteč cca 00 mm ocelový trapézový plech rozměry dle statického výpočtu parotěsná zábrana extrudovaný polystyren, d 0 mm desky z minerální vlny, minimální stupeň hořlavosti B d 0 mm živičná střešní krytina vestavěné svítidlo Podélné spoje desek PROMATECT () jsou překryty přířezy PROMATECT (). Příčné spoje jsou rovněž překryty přířezy PROMATECT (). Aby byl vyloučen vliv váhy vestavěných svítidel (), je nutno pro ně instalovat zvláštní závěsy () a (). Montáž obkladu PROMATECT () a () lze provést přímo na trapézový plech. Připojení ke stěně Vestavěné svítidlo

6 Střecha z trapézového plechu REI 0.0 a PROMATECT -H, d = x mm (cca kg/m ) b PROMATECT -H, d = + 0 mm (cca kg/m ) { PROMATECT -H, d = x 0 mm } (cca kg/m ) c PROMATECT -L, d = x 0 mm a PROMATECT -H, d = x 0 mm (cca kg/m ) PROMATECT -L, d = x 0 mm (cca kg/m ) b PROMATECT -L, d = x mm (cca kg/m ) PROMATECT -H, d = x 0 mm (cca kg/m ) parotěsná zábrana, d = mm extrudovaný polystyren, d 0 mm desky z minerální vlny, min. stupeň hořlavosti B, d 0 mm živičná střešní krytina ocelový trapézový plech (určení rozměrů dle statického výpočtu) vruty do plechu } rozestupy a dimenzování sdělí naše technické odd. 0 ocelové svorky Uspořádání spojů desek první a druhé vrstvy provést v podélném směru 00 mm, v příčném směru 0 mm. Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-0. REI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí. Detail A REI 0, skladba střechy s použitím minerální vlny libovolná skladba střechy 0 a Detail B REI 0, libovolná skladba střechy Detail C REI 0, požární namáhání shora a zdola 0 b c 0 0 b Na střešní konstrukce s trapézovými plechy jsou podle způsobu použití kladeny různé požadavky. K dosažení hodnoty požární odolnosti REI 0 je obklad PROMATECT proveden několikerým odpovídajícím způsobem. Hodnotou REI 0 je konstrukce klasifikována jen tehdy, mají-li podpůrné stavební díly (např. ocelové sloupy nosníky) rovněž minimálně uvedené hodnoty požární odolnosti. Tato klasifikace platí i pro profily jiných rozměrů, pokud odpovídají statickému výpočtu a jsou-li jejich rozměry navrženy pro průhyb l/00. Detail A Na trapézovém plechu je obvykle parotěsná zábrana, tepelná izolace a střešní vrstva. Tepelnou izolaci tvoří polystyren () desky z minerální vlny (). Obklad PROMATECT (a) n. (c) může být aplikován při použití tepelné izolace () n. (), obklad (b) pouze při použití desek z tvrdého lehčeného polystyrenu (). K detailu B Nemá-li být na trapézový plech umístěna žádná další střešní vrstva, může být použit obklad PROMATECT -L (b). Je-li k dispozici na trapézovém plechu min. jedna živičná střešní vrstva () n. (), pak stačí obklad PROMATECT -H (a). K detailu C Je-li požadována hodnota požární odolnosti REI 0 při působení ohně shora či zdola, je toho dosaženo pomocí obkladu PROMATECT (). Při použití konstrukce v exterierech je nutné desky PROMATECT, které jsou umístěny nahoře, chránit před klimatickými vlivy další střešní krytinou. Varianty konstrukčního řešení REI 0 T profil z ocelového plechu, pozinkovaný 0/0/0,, popř. C-profil CD 0//0 rozteč mm rádlovací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 x, mm noniový závěs, rozteč zavěšení 0 mm vrut do plechu, x mm, s podložkou Rozestupy a dimenzování připevňovacích prostředků sdělí naše technické oddělení. Výše uvedené obklady PROMATECT pro střechy z ocelových trapézových plechů mohou být provedeny jako závěsné podhledy.

7 Střecha z trapézového plechu REI 0 až REI hmotnost (jen podhled): cca kg/m tepelný odpor /Λ: 0, m K/W a desky PROMATECT -L, d = 0 mm b desky PROMATECT -L, d = 0 mm přířezy PROMATECT -L, b = 0 mm, d = 0 mm a nosný profil, } rozteče 00 mm 00 mm příčný profil, stěnový úhelník 0 mm x 0 mm rádlovací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený, závěsná pásková ocel 0 mm x, mm noniový závěs rozteč 00 mm vrut do plechu, x s podložkou připevnění na stěnu, (např. umělohmotné hmoždinky) rozteč cca 00 mm 0 ocelový trapézový plech, dimenzování podle statického výpočtu parotěsná zábrana, d = mm minerální vlna, obj. hmotnost min. 0 kg/m živičná střešní krytina ocelové svorky 0/,/,, rozteč cca 0 mm vestavěné svítidlo, max. 0 x 00 mm samořezné vruty, x akudeska, stupeň hořlavosti B d = mm Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-0. REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí. 0 a Pro spodní konstrukce jsou používány nosné profily s šířkou příruby mm. Vyrábějí se z oceli chráněné proti korozi s lakovaným povrchem. Rozměry rastru jsou 00 x 00 mm a 00 x 00 mm. Formáty desek x x mm. Detail A a a Detail A V závislosti na výšce zavěšení a a zvolené tloušťce izolační vrstvy () je možno dosáhnout hodnoty požární odolnosti REI 0, REI 0 i REI 0. Jsou-li ve stropní dutině ocelové profily, není potřeba je chránit dodatečným obkladem za předpokladu, že budou dodrženy tyto výšky zavěšení! Varianty konstrukčního řešení a vestavba hodnoty požární odolnosti rozměry a tloušťky v mm REI 0 REI 0* REI 0 tloušťka desek parotěsná zábrana izolační vrstva 0 0 výška zavěšení a výška zavěšení a a Detail B připojení ke stěně, vestavěné svítidlo * ve spojení s dřevěnými vazníky a dřevěnými vaznicemi hodnoty požární odolnosti REI 0 Rozměry desek Desky PROMATECT -L jsou dodávány jako přířezy připravené k montáži je zpracovatel řeže ze standardních formátů. Desky přiléhající k rastru mají následující rozměry: x mm a x mm. Chceme-li přizpůsobit případné zvláštní formáty, je nutné odečíst od daného rozměru rastru mm. a b 0 Pokyny pro montáž Při zavěšení pomocí ocelového pásku noniového závěsu je nutné tyto prvky přišroubovat na nosný profil (). Aby byl vyloučen vliv váhy vestavěných svítidel, je nutné pro ně osadit dodatečné závěsy. K řezání desek PROMATECT doporučujeme použít pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání je vhodné odsávat piliny. Detail C

8 Strop z trapézového plechu REI 0 až REI REI 0 REI 0 REI 0 hmotnost (jen, a ) cca kg/m cca kg/m desky PROMATECT -H, d =, 0, popř. mm přířezy PROMATECT -H, b = 00 mm d =, 0, popř. mm (v podélném směru desek), rozteč mm přířezy PROMATECT -H, b = 00 mm (jen překrytí příčných spojů) d =, 0, popř. mm kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M x, v každém prolisu ocelové svorky, rozměry dle tabulky spoj desek v podélném a příčném směru ocelový trapézový plech, dimenzování dle statického výpočtu vyplnění betonem, dle statického výpočtu podlaha z libovolných stavebních hmot v náležité tloušťce Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-0. REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými konstrukčními variantami. Přířezy PROMATECT -H () jsou montovány v rozestupu mm (polovina šířky desky) v pravém úhlu k prolisům na trapézovém plechu. Z hlediska požární bezpečnosti není zatmelování deskových spojů () nutné. Tloušťky desek a spojovací prostředky hodnota požární odolnosti REI 0 PROMATECT -H tloušťka desek mm + překrytí mm ocelové svorky /0,/, rozteč cca 0 mm Detail A REI 0 REI 0 0 mm + překrytí 0 mm mm + překrytí 0 mm /0,/, rozteč cca 0 mm /0,/, rozteč cca 0 mm Varianty konstrukčního řešení Detail B Horní zakrytí (A) jako základní konstrukce.0, obklad PROMATECT (B) přišroubovat k profilům z ocelového plechu (C) a zavěsit např. ocelovým závěsem (D). Obložit ocelový profil (E) deskami PROMATECT (F). Připojení podhledu (B) k předem namontovaným postranním přířezům PROMATECT (G). Vyobrazené detaily lze použít pro všechny konstrukce střech a stropů z trapézového plechu uvedené v katalogovém listu. Vysvětlivky Při umísťování požárně ochranných obkladů pod střechy a stropy z ocelového trapézového plechu je nutné přihlédnout ke stavebním dílům, které vyčnívají z podhledů a obkladu. To platí zvláště pro ocelové vazníky a ocelové vaznice nosné konstrukce. Dimenzování náležité tloušťky desek PROMATECT pro hodnotu požární odolnosti až R 0 lze vypočítat z poměru Ap/V ocelových nosných profilů. Ocelové nosníky umístěné ve stropní dutině, nemusí být dodatečně chráněny obkladem, pokud je jejich poměr Ap/V 00 m -. Detail B Tabulka spojovacích prostředků rozměry a rozteče tloušťky desek [mm] připevnění. vrstvy na trapézový plech, popř. na nosný profil, zápustné vruty do plechu připevnění. vrstvy na smontovanou. vrtstvu, ocelové svorky,0 x /0,/, 0,0 x /0,/,,0 x /0,/,,0 x /0,/, 0,0 x /0,/,,0 x /,/, rozteče rozestup řad odpovídá rozestupu prolisů, rozteč v řadě cca 00 mm rozestup řad cca 00 mm, rozteč v řadě cca 0 mm

9 Dvouplášťové odvětrávané střechy EI 0 EI 0 hmotnost a tepelný odpor viz tabulka desky PROMATECT -H, d = mm mm formáty: 0 x 0 mm 0 x mm (při tloušťce desky mm jen formát 0 x 0 mm) přířezy PROMATECT -H, d = 0 mm pruhy minerální vlny EI 0, d = x 0 mm objem. hmotnost min. 0 kg/m } EI 0, d = x 0 mm hlavní nosný prvek, rozteč mm příčný nosný prvek, rozteč mm 0 mm stěnový profil vázací drát, pozinkovaný, l mm, zdvojený závěsná pásková ocel noniový závěs výška zavěšení 0 mm vestavěné svítidlo, rozteč cca 0 mm Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. PK C-0. EI 0 až EI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukce. Detail A příčný řez, vestavěné svítidlo Výhody na první pohled vkládané desky odolné vlhkosti vestavěná svítidla variabilní výška zavěšení. U mnoha stavebních systémů jsou různé požadavky na požární zabezpečení, zvukovou a tepelnou izolaci atp. Z těchto důvodů jsou i do projektů navrhovány i dvouplášťové provětrávané střechy. Pro tento způsob použití byla navržena i tato konstrukce využívající desek PROMATECT -H. Požární odolnost je m.j. závislá na druhu stavebních hmot použitých v konstrukci střechy, záklopu a tepelné izolace. Pro navrhování a provádění celkové skladby střešní konstrukce je nutné řídit se zásadami popsanými v odborné literatuře. Pokyny pro montáž Formáty desek PROMATECT -H () mohou být řezány zpracovatelem ze standardních formátů jsou dodávány i hotové přířezy. I typ střechy sklon (, %) minimální výška vzdušného prostoru min. průřezy základní střešní plochy v větrání odvětrání cca 0 cm celkově Pruhy minerální vlny () jsou umístěny těsně vedle sebe proti hlavnímu nosnému prvku () a položeny přes příčný nosný prvek (). Podrobnosti k vestavěným svítidlům a roštovému rastru podle konstrukce 0.. II > (>,, %) 0 cm, III > 0 (>, - %) 0 cm, IV > 0 (> %) cm, Tabulka větrání a odvětrání tloušťky materiálů podhledu hodnoty požární odolnosti desky PROMATECT -H, d = mm pruhy minerální vlny d = 0 mm desky PROMATECT -H, d = mm pruhy minerální vlny d = 0 mm EI 0 EI 0 zatížení s rastrem cca kg/m cca kg/m tepelný odpor,0 m K/W,0 m K/W Tabulka hodnoty požární odolnosti

10 Referenční fotografie Podhled PROMATECT -L

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů

Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy, obklady a nástřiky pro ochranu stropů a střech z trapézových plechů Požární bezpečnost staveb Konstrukce z trapézových plechů Protipožární podhledy,

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Promat. ú n i k o v ý c h. p o d h l e d y

Promat. ú n i k o v ý c h. p o d h l e d y Promat Stropy a podhledy L e h k é z z a v ě š e n é d e s e k P R O M A T E T p o ž á r n í, o c h r a n a ú n i k o v ý c h a p o d h l e d y c e s t r e v i z n í d v í ř k a Stropy a podhledy Lehké

Více

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Požární bezpečnost staveb 0 Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET Požární ochrana únikových cest 8 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET, hodnoty požární odolnosti EI 0, EI, EI 60,

Více

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech)

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech) Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Konstrukce z trapézových plechů (protipožární

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka

Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních předělů, revizní dvířka Požární bezpečnost staveb Podhledy Zavěšené a samonosné požární podhledy ve funkci samostatných požárních

Více

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT Požární ochrana únikových cest 72 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT, hodnoty požární odolnosti I 30, I 4, I 60, I

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního vzd lávání pedagogů SOŠ v oblasti

Více

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN Samostatný požární předěl Strana 1 ze 9 Dokladováno : Zkouška : (3184-225-14)-NB, (3223-328-13)-NB, (3317-741-07)- CM, (3633-533-14)-NB, (3726-177-10)-NB, (3791-701-14)-NB, (3545-996-10)- NB, (2101-560-16)-NB,

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení a zařízení pro odvod kouře Požadavky

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y s l o u p y Protipožární příčky Nosné a nenosné

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Požární bezpečnost staveb 8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te

Promat. Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te Promat Zařízení pro usměrňová kouře, odvod kouře a te K o u ř o v é P o t r u b í k o u ř e z á b r a n y p r o a o d v o d t e p l a ní pohybu pla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka

Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Požární bezpečnost staveb Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny,

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární střešní DP-F 333 BRUCHAPaneel Protipožární střešní DP-F protipožární střešní DP-F sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám vysoká nosnost nehořlavé použitelný od 3 (5,2 %) sklonu střechy

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení Technická informace č. /0 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /8 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 90 8 +0 80 fax: +0 promat@promatpraha.cz Vzduchotechnická zařízení protipožární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467

Pevná Moderní technologie výroby T-panel E zaručuje vysokou pevnost desek. Je klasifikována dle EN 12467 T-panel E vláknocementová deska Číslo výrobku Popis výrobku Vláknocementové desky T-panel E jsou desky nové generace používané jak v interiéru, tak exteriéru. Vyrábí se v mnoha variantách úpravy povrchu,

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

fermacell AESTUVER special

fermacell AESTUVER special fermacell AESTUVER special Požární pásy Stav: květen 2018 2 Požární desky AESTUVER Protipožární desky AESTUVER jsou cementem pojené desky z lehčeného betonu vyztužené skelnými vlákny určené k vysoce kvalitní

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Kabelové přepážky a ucpávky Požární utěsnění prostupu kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Požární bezpečnost staveb 8 Kabelové přepážky a ucpávky Požární

Více

Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových stropních konstrukcí

Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových stropních konstrukcí Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Požární ochrana nosných ocelových a železobetonových

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany

VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany Technická informace č. /00 s.r.o. V. P. Čkalova / 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 0 +0 0 fax: +0 promat@promatpraha.cz VZT potrubí s požární odolností, potrubí pro odvod kouře a tepla, kouřové zábrany Vzduchotechnická

Více

Vzduchotechnické potrubí s požární odolností Potrubí pro odvod kouře a tepla Kouřové zábrany Požární bezpečnost staveb

Vzduchotechnické potrubí s požární odolností Potrubí pro odvod kouře a tepla Kouřové zábrany Požární bezpečnost staveb LET / YERS 99 08 Vzduchotechnické s požární odolností Potrubí pro odvod kouře a tepla Kouřové zábrany Požární bezpečnost staveb Vzduchotechnická zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla Vzduchotechnická

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Technická informace č. 4/2005 Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 promat@promatpraha.cz POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o.

Bezpečí Na povrchu se nachází protiskluzová latexová vrstva. Taus s.r.o. TOP 160 dřevovláknitá nadkrokevní izolace Číslo výrobku Popis výrobku Dřevovláknitá izolační deska TOP 160 je odolná vůči vlivům počasí pro izolaci střech formou nadkrokevní izolace. V případě střech se

Více

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL)

Počet držáků izolace DH na 1 desku Airrock LD (Airrock SL) IZOLACE Běžné izolační materiály doporučené pro odvětrávané fasády s požadovanou tepelnou vodivostí a tloušťkou. (doplnit) Provětravané zateplovací systémy Provětrávané zateplovací systémy patří k jedné

Více

Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS

Lehká stavební konstrukce PROMAGLAS Technická informace č. /0 Promat s.r.o. V. P. Čkalova / 0 00 Praha ubeneč tel.: +0 0 +0 0 fax: +0 promat@promatpraha.cz Lehká stavební konstrukce PROMGLS Lehká stavební konstrukce PROMGLS Při navrhování

Více

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN - Požiarna bezpečnosť stavieb Obsah 00.0 Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U pro plastová potrubí... 00.0 PROMASTOP -W požární utěsnění prostupů potrubí... 0.0/ Požárně

Více

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke Ocelová nosná konstrukce při požáru Vilém Stanke Pozor! Střešní konstrukce z oceli. Nebezpečí zřícení při požáru! Ocel je nehořlavá stavební hmota. Působením vysokých teplot klesá mez kluzu a tím únosnost

Více

K25V.cz Požární ochrana ocelových nosníků a sloupů deskami Knauf VERMIBOARD bez spodní konstrukce

K25V.cz Požární ochrana ocelových nosníků a sloupů deskami Knauf VERMIBOARD bez spodní konstrukce K25V.cz Firewin systémy 07/2016 K25V.cz Požární ochrana ocelových nosníků a sloupů deskami Knauf VERMIBOARD bez spodní konstrukce K252V - Knauf Firewin - obklady ocelových nosníků K253V - Knauf Firewin

Více

Dřevěné konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax:

Dřevěné konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax: Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Dřevěné konstrukce V naší zemi se nachází

Více

Prosklené konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax:

Prosklené konstrukce. Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/ Praha 6 Bubeneč. tel.: fax: Promat s.r.o. V. P. Čkalova /78 60 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +0 390 8 +0 33 33 806 fax: +0 33 333 76 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Prosklené konstrukce V posledních letech se vyskytují požadavky

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013

Maloobchodní ceník platný od 1.7.2013 Flex * elastická tepelná izolace z dřevovlákna * meziprostorová izolace střech, stropů a stěn * vyšší akumulace tepla * objemová hmotnost cca 50 kg/m3 Tloušťka Formát Balík Paleta Cena Rozměr palety: 1150

Více

Dřevěné trámové stropy

Dřevěné trámové stropy Promat Dřevěné trámové stropy Protipožární obklay trámových stropů a střech Dřevěné trámové stropy Protipožární obklay řevěných trámových stropů a střech Specifické problémy požární ochrany řevěných konstrukcí,

Více

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod POPIS VÝROBKU TYPICKÉ PROVEDENÍ Protipožární pásky Protecta Pipe Wrap zajišťují požární odolnost protipožárních stěn a stropů, která byla narušena procházejícími plastovými

Více

SKRYTÁ KONSTRUKCE ROZEBÍRATELNÁ

SKRYTÁ KONSTRUKCE ROZEBÍRATELNÁ Krátký popis : Podhledová konstrukce se skrytým nosným systémem, využívající díly standardního systému C viditelné konstrukce šířky 24 mm. Každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše zdola do

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy SD60-62 Střešní systémy Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-09 Technické údaje 10-11 Vzdálenosti upevnění a další

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry...

SCHÖCK NOVOMUR LIGHT SCHÖCK NOVOMUR. Uspořádání v konstrukci...18. Dimenzační tabulka / rozměry / možnosti...19. Tepelně technické parametry... SCHÖCK NOVOMUR Nosný hydrofobní tepelně izolační prvek zabraňující vzniku tepelných mostů u paty zdiva pro použití u rodinných domů Schöck typ 6-17,5 Oblast použití: První vrstva zdiva na stropu suterénu

Více

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1

Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Celoprosklené protipožární dveře PROMAGLAS -SR, jedno- a dvoukřídlé EI 30 DP1 Stav k 1. 8. 2013 Objektové fotografie Objektové fotografie Celoprosklené dveře PROMAGLAS -SR přinášejí maximální transparentnost

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 03/2017. Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 03/017 Plášťová deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Požární bezpečnost staveb

Požární bezpečnost staveb Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány, požární obklady a nástřiky železobetonových konstrukcí, požární obklady zesilovacích pásů železobetonových konstrukcí Požární bezpečnost

Více

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis. mm mm mm TECHNICKÝ LIST - APLIKACE Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb Příčka E1 samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více