Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k

2 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2011 v tis. Kč 2. Plán provozních akcí v roce Úsporná a jiná opatření 4. Využívání dotačních titulů 5. Vedlejší hospodářská činnost C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 2. Humanizační záměry služby 3. Nové aktivity 4. Hodnocení kvality 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 2. Vzdělávání zaměstnanců 3. Plány vzdělávání zaměstnanců a supervize E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Přílohy: 1. platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2

3 A. ÚVOD 1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory ( forma-pobytová služba) s kapacitou 197 lůžek. 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem : V pobytové službě celkem. 97 z toho: PSS 61 SP.. 7 PSS pro AČ 8 Vš. sestry. 17 Fyzioterapeut 3 Nutriční terapeut.. 1 Ostatní celkem 38 Celkem za zařízení 135 zaměstnanců 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb Základní činnosti: Fakultativní činnosti: poskytnutí ubytování a stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jde o služby, které jsou nad rámec výše uvedených základních činností pro tento typ pobytové služby. Splněno - termín realizace v průběhu roku 2011, v případě fakultativních činností využit Ceník služeb pro rok

4 B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2011 v tis. Kč: Plán oček. Skutečnost a) Hospodářský výsledek b) Náklady c) Výnosy d) Zdroje financování: - Vlastní výnosy Ostatní výnosy z toho: státní dotace neinvestiční příspěvek SMO neinvestiční dotace MSK dotace z ÚP Plán provozních akcí v roce 2011 Opravy a technická zhodnocení Realizace každé z níže uvedených akcí byla podmíněna disponibilními finančními zdroji organizace. Zastřešení bezbariérového vstupu DPS Kamenec + prováděcí dokumentace. Splněno - termín realizace 12/2011 Rekonstrukce zahrady DpS Splněno částečně - k realizaci plánované akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (kapacita, klimatické podmínky atd.). Vypracována studie realizace, investiční záměr a stavební povolení. Oprava bytů v rámci odd. D 0 sekce D Rozpracováno - k realizaci plánované akce nedošlo s ohledem na rozsah akce, který přesah disponibilní zdroje organizace. Na akci je zpracován investiční záměr. Oprava prostor stávající ambulance a pracovny lékaře v přízemí + prováděcí dokumentace. termín realizace 12/2011 Splněno - termín realizace 12/2011 Oprava klimatizace stravovacího provozu. Splněno - termín realizace 7/2011 Opravy v rámci stravovacího provozu vstupní dveře pro zaměstnance, rampa zásobování, oprava vstupu ( dlažba a zasouvací roleta opakovaně poškozená mříž), oprava obkladů a dlažby v přízemí sekce A u vstupu do stravovacího provozu. Splněno částečně - termín realizace 7/2011 Nezrealizované vstupní dveře pro zaměstnance, rampa zásobování a oprava dlažby v přízemí 4

5 sekce A u vstupu do stravovacího provozu na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (součást plánované opravy budovy sekce A). Opatření spojená s bezbariérovými vstupy v budově zařízení (balkónové dveře, schodišťový výtah, apod.). Splněno - termín realizace 5/2011 Od realizace schodišťového výtahu bylo upuštěno. Malování prostorů domova. Splněno - termín realizace 5/2011 a 11 až 12/2011 Opravy v rámci recepce zařízení odvětrání, výměna mechanismu vstupních automatických dveří, úpravy dělícího pultu. Splněno částečně - termín realizace 5/2011 Nezrealizovaná výměna mechanismu vstupních automatických dveří z důvodu vyjádření technika, že výměnu mechanismu není nutné v roce 2011 měnit. Výměna oken a dveří v minimarketu a instalace klimatizace. Splněno - termín realizace 9-10/2011 Klimatizace mandlovny, odhlučnění kompresorovny. Splněno částečně klimatizace mandlovny - termín realizace 5/2011 Částečně zrealizované - odhlučnění kompresorovny. Na odhlučnění kompresorovny byl v roce 2011 realizován projekt. K dokončení akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (kapacita, zásada opatrnosti). Provedení opravy EPS v budově ve spojení s náhradním zdrojem. Splněno - termín realizace 12/2011 Nákupy hmotného a drobného hmotného majetku Realizace každé z níže uvedených akcí je podmíněna disponibilními finančními zdroji organizace. Přístrojové dovybavení prádelny - žehlící panna, pračka FS 23. Nesplněno - k realizaci plánované akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (vyhodnoceno jako zbytné v roce 2011, zásada opatrnosti). Nákup služebního vozidla pro přepravu osob a zásobování. Splněno - termín realizace 12/2011 Dovybavení zařízení o mobilní přemístitelný kolejnicový systém. Nebylo řešeno na základě rozhodnutí vedení organizace vypuštěno z plánu. Posouzeno jako nepotřebné řešení, dostačují stávající pomůcky pro přemísťování uživatelů. 5

6 Vybavení terapeutické místnosti v III. NP oddělení D 3. Nebylo řešeno na základě rozhodnutí vedení organizace vypuštěno z plánu. Z nového posouzení akce vyplynulo, že realizace akce by našla využití jen u malého počtu uživatelů. Kompenzační pomůcky (matrace, vozíky, lůžka, apod.) v případě rozhodnutí o zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek. Splněno - termín realizace 9-10/2011 Přístrojové dovybavení údržby - sekačka na trávu, svářečka na plasty, akuvrtačka, vozík Besi, vysokotlaký čistič WAB, elektrická spirála na čištění odpadů, apod.. Splněno - termín realizace 1. pololetí 2011 Dovybavení zařízení o masážní zvedací vířivou vanu na horní a dolní končetiny. Splněno - termín realizace 7/2011 Přístrojové dovybavení úklidu - vysavač na čištění koberců, úklidový stroj, apod.. Splněno - termín realizace 6/2011 Dovybavení ambulance a ordinace lékaře zdravotnickým nábytkem. Splněno - termín realizace 12/2011 Dovybavení zařízení o kombinovaný přístroj pro elektroléčbu a ultrazvuk. Splněno - termín realizace 4/2011 Dovybavení zařízení o zahradní nábytek. Splněno - termín realizace 1. pololetí Úsporná a jiná opatření 3.1. Využití výstupů z aktivního zapojení do systému elektronických nákupů ve spolupráci se společností E-CENTRE. Plněno průběžně po celý rok Obecně je možno konstatovat, že prakticky nejde vyčíslit úsporu z důvodu problematického srovnání nákupů, které jsou meziročně poznamenány měnícími podmínkami Zvýšené vstupní náklady spojené s navýšením kapacity zařízení krýt částečně navýšením úhrady uživatele služby v oblasti ubytování a stravování a zbytek krýt uplatněnými opatřeními v oblasti zvýšení efektivity zařízení po provedené analýze hospodaření naší organizace. Plněno průběžně po celý rok Trvalé posuzování stávajících počtů zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a rozvrhů pracovních směn zaměstnanců a na základě toho přijímat konkrétních opatření směřující k dosažení vyšší efektivity práce. Plněno průběžně po celý rok

7 Poznámka: Schválený počet zaměstnanců k činil 135 fyzických osob, stejně jako v roce Proti roku 2010 došlo k malé změně struktury zaměstnanců. V pobytové službě byl 1 sociální pracovník byl nahrazen finanční referentkou, která spravuje depozitní účty uživatelů z důvodu, že činnost sociálního pracovníka na této pozici se neosvědčil. Počet všeobecných sester byl snížen o 2 osoby, navýšen byl počet PSS o dvě osoby. 4. Využívání dotačních titulů Investiční projekty Projekty spojené s žádostmi spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb : Rekonstrukce vnějšího pláště budovy a balkónů z investičních zdrojů. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 21,084 tis. Kč z toho: MPSV ČR: 15,813 tis. Kč SMO: 5,271 tis. Kč Nesplněno - Zpracován investiční záměr, když k realizaci plánované akce nedošlo s ohledem na to, že MPSV ČR rozhodlo, že program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb v roce 2011 nebude realizován ani spolufinancován z dotačního programu MPSV ČR. 5. Vedlejší hospodářská činnost Z vedlejší hospodářské činnosti budeme pokračovat v pronájmech nebytových prostor, nabídce vzdělávání, prodeji zboží v provozovaném minimarketu včetně vlastních výrobků. V případě prodeje v minimarketu se pokusit o rozšíření nabídky o sortiment lahůdek a studené kuchyně. Plněno průběžně po celý rok v průběhu roku 2011 bylo k původním smlouvám uzavřeno 31 smluv z toho: 28 smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem prodeje textilu, 3 smlouva o pronájmu místnosti za účelem oslav narozenin. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava uspořádal krajskou odbornou konferenci Systematizace nutriční péče v DS určenou pro managementy domovů pro seniory ve spolupráci s Nutricii, Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava umožnil Firmě Schola Medica za úhradu uspořádat školící akci zaměřenou na Péči o klienta s CMP. 7

8 C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení Sociální útvar 1.1. Nastavení nového systému alternativní komunikace proškolení zaměstnanců sociálního útvaru v alternativní komunikaci, zajištění funkčnosti alternativního způsobu komunikace směrem k uživatelům, využití symbolů alternativní komunikace při péči o uživatele. Splněno - termín realizace průběžně v 2011 V květnu 2011 nastaven harmonogram práce pro splnění koncepce Alternativní komunikace, který byl k naplněn Individuální plánování zajištění podpůrných konzultací a metodického vedení klíčovým pracovníkům při plánování služby a naplňování kritérií Standardu č. 5. rozvíjení základního pilíře plánování služby - komunikaci a to zejména komunikaci mezi: a) zaměstnancem a uživatelem, b) zaměstnancem a rodinou či osobami uživateli blízkými, c) zaměstnanci navzájem, d) zaměstnancem a managementem. Splněno - termín realizace 9/2011 Vydána směrnice 18/11 účinná od řešící podpůrné konzultace a metodického vedení klíčových pracovníků při plánování služby a naplňování kritérií Standardu č. 5. Od je zajištěna metodická podpora zaměstnanců Mgr. Martinem Chovancem, inspektorem kvality sociálních služeb a od října 2011 je zajištěn Ing. Martinem Lisníkem, supervizorem. Klíčoví pracovníci byli průběžně vzděláváni v problematice Individuálního plánování. Dále jsou klíčoví pracovníci vedeni k tomu, aby při individuálním plánování do tohoto procesu zapojovali i rodinné příslušníky uživatele U uživatelů s nízkým stupněm demence v rámci pobytové služby, při respektování jejich aktuálních potřeb, uzpůsobit péči a přístup k těmto uživatelům tak, aby v co největší míře docházelo k udržení jejich soběstačnosti při běžných denních činnostech i aktivitách. Tohoto docílit změnami v organizaci sociální práce, větším zapojováním těchto uživatelů do vhodných aktivit a zlepšenou komunikaci. Splněno - termín realizace průběžně v 2011 Osm pracovníků PSS prošlo kurzem Specifikace práce s lidmi s demencí a aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením, které proběhl v 9 až 10/2011. Uživatelům s 8

9 nízkým stupněm demence byla věnována zvláštní pozornost při tvorbě a zavádění alternativní komunikace Revize a aktualizace stávajících metodik a směrnic v kontextu Standardů kvality sociálních služeb: zajištění pravidelných schůzek skupiny pro aktualizaci, tvorbu a implementaci Standardů kvality (2xměsíčně) Splněno - realizace průběžně v 2011 Schůzky probíhaly pravidelně 2 krát do měsíce s pravidelnou účastí jmenovaných pracovníků. V některých standardech jsou zapojeni i pracovníci PSS a od září byli zapojeni i důvěrníci ze strany uživatelů. ověřování implementace aktualizovaných metodik a směrnic na jednotlivých odděleních D0-DIV. Splněno - realizace průběžně v 2011 Ověřování implementace aktualizovaných metodik a směrnic probíhalo formou průběžné kontrolní činnosti vedoucích oddělení a vedoucí sociálního útvaru Zajištění zpětné vazby pro zvyšování kvality poskytované služby dotazníkové šetření spokojenosti se službami v zařízení pro uživatele, rodinné příslušníky a jiných osob a organizací. Splněno - realizace 11 až 12/2011 Dotazníkové šetření spokojenosti se službami v zařízení pro uživatele, rodinné příslušníky a jiných spolupracujících osob a organizací proběhlo v listopadu a v prosinci Vyhodnocení dotazníkového šetření proběhne v lednu 2011 včetně případných opatření. Probíhá revize stávající směrnice Náměty, připomínky, stížnosti náměty, připomínky i stížnosti budeme vnímat jako podněty pro nápravu, rozvoj a zvyšování kvality poskytované služby. Splněno - realizace průběžně v 2011 V roce 2011 probíhala revize stávající směrnice. Nově byl v zařízení vytvořen prostor pro nástěnky, umístěné na jednotlivých patrech, které zajišťují informovanost o podaných námětech a pochvalách. Dále je tato tématika pravidelně otvírána na schůzkách s důvěrníky uživatelů a na jednání stravovací komise. S redakční radou bylo dojednáno sociální okénko, které začalo od září 2011 informovat o podaných stížnostech a pochvalách. Stížnosti, pochvaly a náměty jsou projednávany i na schůzkách se zaměstnanci sociálního útvaru. Do pracovního řádu byla zapracována klauzule o možnostech podávání stížností zaměstnanci. 9

10 Do bylo vedeno celkem 28 podnětů, z toho: 8 stížností, 19 pochval a 1 podnět. Na základě celkového vyhodnocení podnětů, byly ze strany příspěvkové organizace přijaty opatření, která jsou spojena zejména s aktualizací dotazníků spokojenosti uživatelů a to s ohledem na postihnutí všech oblastí poskytovaných služeb (stravovací, provozní, ekonomicko-personální) Den otevřených dveří v rámci naplňování Standardů budeme podporovat uživatele v kontaktech a vztazích a zajistíme informovanost o poskytované službě. Splněno - realizace , když zařízení se zapojilo do celostátního Týdne sociálních služeb, pořádaného APSS. Ošetřovatelský a zdravotní útvar 1.1. Individualizace ošetřovatelské péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na prevenci: pády, dekubity, výživa apod. Plněno průběžně po celý rok Byly zpracovány dvě směrnice zaměřené na ukazatele kvality služby v oblasti pádů, prevence a léčby dekubitů a dále byla aktualizována směrnice zaměřená na Standard nutriční péče ve vztahu k výživě. Výstupem sledovaných ukazatelů jsou Protokoly o kvalitě poskytované péče za sledované období. Toto pomáhá zvyšovat kvalitu poskytované služby, vyhodnocovat příčiny, důsledky a navrhovat opatření pro další období včetně plánování a zajišťování potřebných pomůcek pro poskytovanou péči Učinit kroky pro obhájení Standardu nutriční péče příprava na reaudit Standardu nutriční péče v v dubnu 2011 Splněno - termín realizace Standard nutriční péče byl obhájen a na základě provedeného šetření komise, která prodloužila platnost Certifikátu Standardizace nutriční péče na dobu dalších dvou let. Na základě toho byla se SZŠ a VOŠZ Ostrava uzavřena smlouva na celoroční odbornou praxi žáků v oboru Nutriční asistent. Tato smlouva je předmětem realizace Individualizace zdravotní péče prověřit možnost zavedení sledování ukazatelů kvality služby se zaměřením na návratnost mobility Plněno průběžně po celý rok Byla zpracována směrnice 13/11 zaměřená na návratnost mobility v oblasti fyzioterapie ve vztahu k ukazatelům kvality služby, která zahrnuje proces hodnocení kvality rehabilitační péče. Výstup pomáhá zvyšovat kvalitu poskytované služby, vyhodnocovat příčiny, důsledky a navrhovat 10

11 opatření pro další období včetně plánování a zajišťování potřebných pomůcek pro poskytovanou péči U pořízeného programu CYGNUS, pro všechny oblasti práce, ověřovat v rámci dokumentace klienta, výstupy spojené s hodnocením způsobu poskytované ošetřovatelské péče s následným využitím u opatření směřované dovnitř organizace. Plněno průběžně po celý rok Od je ošetřovatelským útvarem plně využíván IS Cygnus v jednotlivých modulech. Záznamy a zápisy jsou jednotné, čitelné, přehledné a vzájemně jsou doplňovány sociálním útvarem, čímž se posílila mezioborová spolupráce mezi jednotlivými útvary a sociálním a zdravotním útvarem. Přenos informací je rychlý, pro všeobecné sestry je IS Cygnus velkým přínosem, protože mohou vstupovat do systému na všech odděleních. Vedoucí ošetřovatelského útvaru využívá při své práci všechny zavedené moduly, čímž lépe využívá získané informace pro svou řídící a kontrolní činnosti. Stravovací útvar 1.1.Provést prověrku stávajícího způsobu přípravy a podávání stravy uživatelům s ohledem na estetiku a kulturu stolování včetně uplatnění nápravných opatření. Splněno - termín realizace 6/2011 Na základě provedené prověrky bylo doplněno vybavení stolování zařízení a vybraní zaměstnanci byli proškoleni z kultury stolování. Všechny útvary V rámci pilotního projektu vyhlášeného APSS ČR pod názvem Značka kvality v sociálních službách, když kvalita zařízení bude ověřena v 2/2011 a zařízení bude přiznána Značka kvality, přijmout nápravná opatření, která budou směřovat k dosažení vyššího stupně kvality přiznávané APSS ČR. Splněno - termín realizace 2 5/2011 Doporučená nápravná opatření pracovníkem APSS ČR byla přijata a jsou průběžně kontrolována. Jedná se o tyto nápravná opatření: - doporučená doba podávání stravy je prodloužena na 1,5 hodiny, - při podávány stravy je bráno velký zřetel na estetiku stolování, - adaptace a předadaptace uživatelů nebo zájemců o službu byla zapracována do nové směrnice Pravidla nástupu uživatele do zařízení. Jednání se zájemcem a specifika individuálního přístupu v období adaptace jsou zapracovány v nové směrnici Individuálního plánování. 2. Humanizační záměry služby 2.1 Provést analýzu zavedeného sociálního modelu, která bude zahrnovat prověrku vymezených kompetenci zaměstnanců, kteří se na systému podílejí, organizaci práce zaměstnanců, následné 11

12 zhodnocení výsledku analýzy a případné úpravy zavedeného sociálního systému nebo jeho změny. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Analýza byla provedena v průběhu 10 12/2011. Na základě toho byly provedeny úpravy pracovních náplní u profesí sociální pracovník a sociální pracovník vedoucí oddělení. 2.2.U pořízeného programu CYGNUS, pro všechny oblasti práce, zavést v rámci sociálního, modulu záznamy o poskytované péči u uživatelů formou terminálů, využít výstupů ze všech oblastí pro statistické sledování vykazovaných dat a pro případná opatření směřovaná dovnitř organizace. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Program je maximálně využíván k zaznamenávání průběhu a kvality poskytované služby včetně zpracování statistických výkazů pro MPSV. 3. Nové aktivity 3.1. Aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti - dle nové koncepce volnočasových aktivit vycházejících z individuálních potřeb uživatelů. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Schválená koncepce volnočasových aktivit pro rok 2011 byla splněna Posouzení zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek pro veřejnost a v případě kladného výsledku posouzení a dostatku finančních zdrojů, rozhodnout o jejím zavedení. Splněno - realizace v 10/ Rozšíření a prohloubení spolupráce s domovy pro seniory v rámci příhraniční spolupráce. Splněno vzájemná realizace průběžně v roce 2011 (volnočasové aktivity, vzdělávání apod Zavést v rámci organizace INTRANET jako prostředek zlepšení komunikace. Splněno - realizace v 3/ Usilovat o získání finančních prostředků z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaného projektů zaměřeného na vzdělávání seniorů pod názvem Vzdělaný senior jako prostředku aktivizace seniorů. Splněno - realizace průběžně v 12/2011, původní pracovní název projektu Vzdělaný senior byl při zpracování projektu nahrazen názvem Aktivita nejlepší lék na stáří 12

13 Dotační tituly v r (schválené, stav: ukončené) Vyhlašovatel: SMO, oblast Volný čas Název projektu: Aktivita nejlepší lék na stáří Výše poskytnuté dotace: ,- Kč Vyhlašovatel: Arcelormittal Ostrava, minigrant Název projektu: Internetová kavárna pro seniory Výše poskytnuté dotace: ,- KčV Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj Název projektu: Zřízení a vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek Výše poskytnuté dotace: ,- Kč Vyhlašovatel: Nadace OKD Název projektu: Česko polské vánoce pro seniory Výše dotace: ,- Kč Dotační tituly v r (neschválené) Vyhlašovatel: ČEZ Název projektu: Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Vyhlašovatel: EVRAZ Název projektu: Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek Požadovaná výše dotace: ,00 Kč 4. Hodnocení kvality 4.1 Zajištění konzultací s inspektorem kvality v rámci naplňování kritérií Standardů kvality. Splněno - realizace od 8/2011, celkem 4 x za rok Od počátku roku 2011 došlo k pozastavení činností dosavadního inspektora kvality, který spolupracoval se zařízením. Důvodem bylo nastoupení inspektora na mateřskou dovolenou a přes jeho slib, nepodařilo se mu svou činnost obnovit, z důvodu jeho časové vytíženosti. Na základě toho byla domluvena spolupráce s Mgr. Martinem Chovancem, novým inspektorem kvality, jehož spolupráce začala Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního útvaru. Splněno - realizace od 10/2011, celkem 8 x za rok Z důvodu časové vytíženosti bývalého supervizora, který spolupracoval se zařízením zejména v roce 2010, byl domluven nový supervizor, jehož spolupráce a realizace supervizí začala v 10/2011. Zároveň byla zajištěna supervize i pro zdravotní pracovníky a individuální supervize pro vedoucí ošetřovatelského útvaru. Individuální supervize zajišťována vedoucí sociálního útvaru 13

14 probíhala průběžně. Intervize pracovníků sociálního útvaru byla zajištěna vedoucími oddělení průběžně. 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb Budeme rozvíjet spolupráci s : Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Vzájemné schůzky, spolupráce při významných výročích uživatelů, spolupráce s veřejným opatrovníkem, sociálními organizacemi, kterými je zřizovatel Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Městskou Policií Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Schůzka s Městkou policií a uživateli na téma Bezpečnosti uživatelů realizována v 10/2011. Realizována i další spolupráce (zajištění vyšší bezpečnosti a ochrany uživatelů a zařízení). středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Praxe studentů v oblasti sociálních služeb: 20 praktikantů z toho 13 z VOSŠ, 2 z Ostravské Univerzity a 5 praktikantů PSS (rekvalifikace) Praxe studentů v oblasti ošetřovatelské péče: 3 praktikanti z toho 2 z Střední zdravotnické školy a VOŠZ, obor nutriční terapeut a 1 z Slezské Univerzity v Opavě - studentka oboru všeobecná sestra. Praxe studentu v oblasti stravovacího útvaru: 7 praktikantů v průběhu celého roku ze Střední školy Prof. Matějíčka. Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící dobrovolnickými centry Adra a Senior servis. Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Schůzky s výše uvedenými organizacemi v zařízení probíhaly počínaje od 4/2011. Proběhly průběžné návštěvy 27 dobrovolníků, kteří se zapojili do poskytování služby uživatelům. Byla uskutečněna návštěva vedoucí centra Adra v našem zařízení. Tato vedoucí nám předala výsledky statistického sledování účasti dobrovolníků v různých obdobných zařízeních. 14

15 D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce U všech případných změn organizace práce v jednotlivých útvarech organizace k datu zpracování návrhu plánu nepředpokládáme změny, které by měli za následek organizační změnu s následkem změn v personální obsazení. 2. Vzdělávání zaměstnanců Organizace bude využívat interní a externí formy vzdělávání Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců bude u sociálního útvaru vycházet z individuálních vzdělávacích plánů, konzultací s inspektory a také odborné profilace zaměstnanců sociálního útvaru v souladu se zákonem č.108/2006 o sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání a zákonného minimálního limitu 24 hodin a bude kryta vlastními zdroji. Splněno všechny zaměstnankyně uvedeného útvarů (s výjimkou dlouhodobě nemocných zaměstnankyň) naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců ošetřovatelského a zdravotního útvaru bude vycházet z individuálních vzdělávacích plánů zaměřených na nové poznatky z oblasti geriatrie, fyzioterapie, nové ošetřovatelské metody, hojení ran, prevence pádů a proleženin a zavádění nové legislativních změn do praxe v souladu s vyhl. Č. 423/2004 Sb. v platném znění. Zákonný rámec vzdělávání 40 kreditů za jeden registrační cyklus za období 6 let registrace. Splněno všechny zaměstnankyně výše uvedených útvarů naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Dále byly v průběhu roku 2011 vzdělávány v sociální a manažerské oblasti, když nad plánované vzdělávání proběhlo: a) základní kurz Individuálního plánování pro 13 všeobecných sester b) několik interních vzdělávacích kurzů zaměřených zejména na oblast komunikace apod. 3. Plány vzdělávání zaměstnanců a supervize Vzdělávání zaměstnanců bude vycházet ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. Vzdělávání zaměstnanců sociálního útvaru bude zajištěno i formou pravidelných supervizí akreditovaným supervizorem. Splněno průběžně vzdělávání zaměstnanců vycházelo ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. Individuální vzdělávací plány byly zpracovávány po adaptaci zaměstnanců dle jejich potřeb a potřeb organizace. Naplňování vzdělávacího plánu je sledováno průběžně. 15

16 Vzdělávání zaměstnanců sociálního a ošetřovatelského útvaru bylo zajištěno i formou pravidelných supervizí akreditovaným supervizorem od 10/2011 a dále odbornými pracovními stážemi s účinností od 11/2011. E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE Vyplývá z platné zákonné úpravy zákona o finanční kontrole, která je rozpracovaná organizací směrnici ředitele č. 88/10. Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace. Splněno - realizace průběžně v roce 2011 V průběhu roku byla platná směrnice ředitele č. 88/10 doplněna o 1 dodatek. F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace 1.1. Projekt spojený s žádostí spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb : Vybudování nového jídelního výtahu z důvodů rozšířené kapacity služby na 197 míst. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 4,568 tis. Kč z toho: MPSV ČR: 3,258 tis. Kč SMO: 1,310 tis. Kč termín realizace rok 2012 Vyjádření: Projekt byl zahrnut do kapitálového rozpočtu města pro rok 2012 a kapitálový výhled na léta Organizace disponuje zpracovaným investičním záměrem Projekty spojené s žádostmi spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb nebo ze zdrojů SMO: Dokončení rekonstrukce 1. NP, které dosud neprošlo opravou sekce D. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 6,000 tis. Kč termín realizace rok 2013 Vyjádření: Projekt byl zahrnut do kapitálového rozpočtu města pro rok 2012 a kapitálový výhled na léta Organizace disponuje zpracovaným investičním záměrem rozděleným na jednotlivé sekce. 16

17 Rekonstrukce knihovny zařízení (doplnění vzduchotechniky, voda, topení) za účelem rozšíření stávajících služeb knihovny i o služby tzv. internetové kavárny. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 1,300 tis. Kč termín realizace rok 2013 Vyjádření: Organizace po jednání s projektantem od výše uvedeného rozvojového cíle odstoupila vzhledem k nutným neúměrným zdrojům na jeho realizaci. 2. Humanizační záměry služby Pokusit se navázat spolupráci s Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava za účelem oboustranné organizační a finanční spolupráce na společensko-kulturních akcích pořádaných zařízením pro veřejnost v rámci projektu Aktivita nejlepší lék na stáří. Cílem projektu je otevřít zařízení pro konání celoročních kulturních aktivit pro seniory městského obvodu a tím pozitivně ovlivňovat psychickou stránku seniorů prostřednictvím několika vybraných oborů estetické výchovy a výchovy uměním (hudební, literární, výtvarné, taneční atd.) při poskytnutí příležitosti mladým, začínajícím umělcům ze ZUŠ, apod. Všechny pořádané kulturní akce budou přístupné i pro uživatele našeho zařízení. Opakovaná setkání a navazování nových vztahů mezi uživateli a návštěvníky zařízení pomohou i šanci na důstojné prožití stáří. Nesplněno Přes opakované jednání se starostou a místostarostou Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava se nepodařilo tyto osoby k realizaci transformačního a humanizačního záměru získat. V Ostravě dne Ing. Juraj Chomič 17

18 Příloha č. 2 Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava Ředitel organizace 1 Marketink a Fuindraising 1 Útvar sociální Útvar ošetřovatelství Útvar zdravotní Útvar stravovací Útvar ekonomicko - personální Vedoucí sociálního útvaru 1 Vedoucí ošetřovatelského útvaru 1 Vedoucí zdravotního útvaru 1 Vedoucí stravovacího útvaru 1 Vedoucí ekonomického a personálního útvaru 1 Útvar provozní Vedoucí provozního útvaru 1 Vedoucí oddělení 0. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Fyzioterapeut 3 skladní 1 Personálně mzdový pracovník + pokladní 1 údržbář 2 Vedoucí oddělení I. 1 Vedoucí oddělení II. 1 Pracovník v soc.službách 15 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Nutriční terapeut 1 Všeobecná sestra 1 (ambulance) Cukrářka 1 Minimarket prodavačka 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchař 4 Uklízečka - pomocnice v kuchyni 3 Finanční referent a účetní 1 Finanční referent a účetní 1 Prac.prádelny 5 Šička,krejčí 1 uklízečky 10 Všeobecná sestra 4 Vedoucí oddělení III. 1 Vedoucí oddělení IV. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Platnost: od Schválil: Ing. Juraj Chomič V Ostravě dne Sociální pracovník 1 Pracovník v soc.službách 12 Všeobecná sestra 3 Příloha č. 1 dodatek č.7 k směrnici ředitele č.80/09 18

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014

ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ČINNOSTI PRO ROK 2014 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2015 1 ÚVOD 1. Název zařízení: Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem: Petruškova 2936/6, Ostrava

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ. Rok 2010 Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2010 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2011 Mgr. Miroslava Fofová

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 V Loučce, leden 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov pro seniory Loučka, příspěvková

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí

PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí PRIORITA: Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v domácím prostředí Podpora soběstačnosti seniorů a jejich setrvání v přirozeném domácím prostředí je cíl, který se objevuje stále častěji a intenzivněji

Více