Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace"

Transkript

1 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k

2 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2011 v tis. Kč 2. Plán provozních akcí v roce Úsporná a jiná opatření 4. Využívání dotačních titulů 5. Vedlejší hospodářská činnost C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení 2. Humanizační záměry služby 3. Nové aktivity 4. Hodnocení kvality 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce 2. Vzdělávání zaměstnanců 3. Plány vzdělávání zaměstnanců a supervize E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace Přílohy: 1. platná organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2

3 A. ÚVOD 1. Název organizace: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace 2. Druh poskytované služby dle ZSS včetně kapacity: domov pro seniory ( forma-pobytová služba) s kapacitou 197 lůžek. 3. Počet zaměstnanců dle kategorií v jednotlivých službách, celkem : V pobytové službě celkem. 97 z toho: PSS 61 SP.. 7 PSS pro AČ 8 Vš. sestry. 17 Fyzioterapeut 3 Nutriční terapeut.. 1 Ostatní celkem 38 Celkem za zařízení 135 zaměstnanců 4. Vymezení základních a fakultativních činností dle jednotlivých služeb Základní činnosti: Fakultativní činnosti: poskytnutí ubytování a stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické a aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí jde o služby, které jsou nad rámec výše uvedených základních činností pro tento typ pobytové služby. Splněno - termín realizace v průběhu roku 2011, v případě fakultativních činností využit Ceník služeb pro rok

4 B. ZABEZPEČENÍ PROVOZU 1. Výše předpokládaného plnění rozpočtu za rok 2011 v tis. Kč: Plán oček. Skutečnost a) Hospodářský výsledek b) Náklady c) Výnosy d) Zdroje financování: - Vlastní výnosy Ostatní výnosy z toho: státní dotace neinvestiční příspěvek SMO neinvestiční dotace MSK dotace z ÚP Plán provozních akcí v roce 2011 Opravy a technická zhodnocení Realizace každé z níže uvedených akcí byla podmíněna disponibilními finančními zdroji organizace. Zastřešení bezbariérového vstupu DPS Kamenec + prováděcí dokumentace. Splněno - termín realizace 12/2011 Rekonstrukce zahrady DpS Splněno částečně - k realizaci plánované akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (kapacita, klimatické podmínky atd.). Vypracována studie realizace, investiční záměr a stavební povolení. Oprava bytů v rámci odd. D 0 sekce D Rozpracováno - k realizaci plánované akce nedošlo s ohledem na rozsah akce, který přesah disponibilní zdroje organizace. Na akci je zpracován investiční záměr. Oprava prostor stávající ambulance a pracovny lékaře v přízemí + prováděcí dokumentace. termín realizace 12/2011 Splněno - termín realizace 12/2011 Oprava klimatizace stravovacího provozu. Splněno - termín realizace 7/2011 Opravy v rámci stravovacího provozu vstupní dveře pro zaměstnance, rampa zásobování, oprava vstupu ( dlažba a zasouvací roleta opakovaně poškozená mříž), oprava obkladů a dlažby v přízemí sekce A u vstupu do stravovacího provozu. Splněno částečně - termín realizace 7/2011 Nezrealizované vstupní dveře pro zaměstnance, rampa zásobování a oprava dlažby v přízemí 4

5 sekce A u vstupu do stravovacího provozu na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (součást plánované opravy budovy sekce A). Opatření spojená s bezbariérovými vstupy v budově zařízení (balkónové dveře, schodišťový výtah, apod.). Splněno - termín realizace 5/2011 Od realizace schodišťového výtahu bylo upuštěno. Malování prostorů domova. Splněno - termín realizace 5/2011 a 11 až 12/2011 Opravy v rámci recepce zařízení odvětrání, výměna mechanismu vstupních automatických dveří, úpravy dělícího pultu. Splněno částečně - termín realizace 5/2011 Nezrealizovaná výměna mechanismu vstupních automatických dveří z důvodu vyjádření technika, že výměnu mechanismu není nutné v roce 2011 měnit. Výměna oken a dveří v minimarketu a instalace klimatizace. Splněno - termín realizace 9-10/2011 Klimatizace mandlovny, odhlučnění kompresorovny. Splněno částečně klimatizace mandlovny - termín realizace 5/2011 Částečně zrealizované - odhlučnění kompresorovny. Na odhlučnění kompresorovny byl v roce 2011 realizován projekt. K dokončení akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (kapacita, zásada opatrnosti). Provedení opravy EPS v budově ve spojení s náhradním zdrojem. Splněno - termín realizace 12/2011 Nákupy hmotného a drobného hmotného majetku Realizace každé z níže uvedených akcí je podmíněna disponibilními finančními zdroji organizace. Přístrojové dovybavení prádelny - žehlící panna, pračka FS 23. Nesplněno - k realizaci plánované akce nedošlo na základě rozhodnutí vedení organizace o přesunu akce na rok 2012 (vyhodnoceno jako zbytné v roce 2011, zásada opatrnosti). Nákup služebního vozidla pro přepravu osob a zásobování. Splněno - termín realizace 12/2011 Dovybavení zařízení o mobilní přemístitelný kolejnicový systém. Nebylo řešeno na základě rozhodnutí vedení organizace vypuštěno z plánu. Posouzeno jako nepotřebné řešení, dostačují stávající pomůcky pro přemísťování uživatelů. 5

6 Vybavení terapeutické místnosti v III. NP oddělení D 3. Nebylo řešeno na základě rozhodnutí vedení organizace vypuštěno z plánu. Z nového posouzení akce vyplynulo, že realizace akce by našla využití jen u malého počtu uživatelů. Kompenzační pomůcky (matrace, vozíky, lůžka, apod.) v případě rozhodnutí o zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek. Splněno - termín realizace 9-10/2011 Přístrojové dovybavení údržby - sekačka na trávu, svářečka na plasty, akuvrtačka, vozík Besi, vysokotlaký čistič WAB, elektrická spirála na čištění odpadů, apod.. Splněno - termín realizace 1. pololetí 2011 Dovybavení zařízení o masážní zvedací vířivou vanu na horní a dolní končetiny. Splněno - termín realizace 7/2011 Přístrojové dovybavení úklidu - vysavač na čištění koberců, úklidový stroj, apod.. Splněno - termín realizace 6/2011 Dovybavení ambulance a ordinace lékaře zdravotnickým nábytkem. Splněno - termín realizace 12/2011 Dovybavení zařízení o kombinovaný přístroj pro elektroléčbu a ultrazvuk. Splněno - termín realizace 4/2011 Dovybavení zařízení o zahradní nábytek. Splněno - termín realizace 1. pololetí Úsporná a jiná opatření 3.1. Využití výstupů z aktivního zapojení do systému elektronických nákupů ve spolupráci se společností E-CENTRE. Plněno průběžně po celý rok Obecně je možno konstatovat, že prakticky nejde vyčíslit úsporu z důvodu problematického srovnání nákupů, které jsou meziročně poznamenány měnícími podmínkami Zvýšené vstupní náklady spojené s navýšením kapacity zařízení krýt částečně navýšením úhrady uživatele služby v oblasti ubytování a stravování a zbytek krýt uplatněnými opatřeními v oblasti zvýšení efektivity zařízení po provedené analýze hospodaření naší organizace. Plněno průběžně po celý rok Trvalé posuzování stávajících počtů zaměstnanců v jednotlivých kategoriích a rozvrhů pracovních směn zaměstnanců a na základě toho přijímat konkrétních opatření směřující k dosažení vyšší efektivity práce. Plněno průběžně po celý rok

7 Poznámka: Schválený počet zaměstnanců k činil 135 fyzických osob, stejně jako v roce Proti roku 2010 došlo k malé změně struktury zaměstnanců. V pobytové službě byl 1 sociální pracovník byl nahrazen finanční referentkou, která spravuje depozitní účty uživatelů z důvodu, že činnost sociálního pracovníka na této pozici se neosvědčil. Počet všeobecných sester byl snížen o 2 osoby, navýšen byl počet PSS o dvě osoby. 4. Využívání dotačních titulů Investiční projekty Projekty spojené s žádostmi spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb : Rekonstrukce vnějšího pláště budovy a balkónů z investičních zdrojů. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 21,084 tis. Kč z toho: MPSV ČR: 15,813 tis. Kč SMO: 5,271 tis. Kč Nesplněno - Zpracován investiční záměr, když k realizaci plánované akce nedošlo s ohledem na to, že MPSV ČR rozhodlo, že program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb v roce 2011 nebude realizován ani spolufinancován z dotačního programu MPSV ČR. 5. Vedlejší hospodářská činnost Z vedlejší hospodářské činnosti budeme pokračovat v pronájmech nebytových prostor, nabídce vzdělávání, prodeji zboží v provozovaném minimarketu včetně vlastních výrobků. V případě prodeje v minimarketu se pokusit o rozšíření nabídky o sortiment lahůdek a studené kuchyně. Plněno průběžně po celý rok v průběhu roku 2011 bylo k původním smlouvám uzavřeno 31 smluv z toho: 28 smluv o pronájmu nebytových prostor za účelem prodeje textilu, 3 smlouva o pronájmu místnosti za účelem oslav narozenin. Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava uspořádal krajskou odbornou konferenci Systematizace nutriční péče v DS určenou pro managementy domovů pro seniory ve spolupráci s Nutricii, Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava umožnil Firmě Schola Medica za úhradu uspořádat školící akci zaměřenou na Péči o klienta s CMP. 7

8 C. NAPLŇOVÁNÍ HLAVNÍCH CÍLŮ ORGANIZACE 1. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení Sociální útvar 1.1. Nastavení nového systému alternativní komunikace proškolení zaměstnanců sociálního útvaru v alternativní komunikaci, zajištění funkčnosti alternativního způsobu komunikace směrem k uživatelům, využití symbolů alternativní komunikace při péči o uživatele. Splněno - termín realizace průběžně v 2011 V květnu 2011 nastaven harmonogram práce pro splnění koncepce Alternativní komunikace, který byl k naplněn Individuální plánování zajištění podpůrných konzultací a metodického vedení klíčovým pracovníkům při plánování služby a naplňování kritérií Standardu č. 5. rozvíjení základního pilíře plánování služby - komunikaci a to zejména komunikaci mezi: a) zaměstnancem a uživatelem, b) zaměstnancem a rodinou či osobami uživateli blízkými, c) zaměstnanci navzájem, d) zaměstnancem a managementem. Splněno - termín realizace 9/2011 Vydána směrnice 18/11 účinná od řešící podpůrné konzultace a metodického vedení klíčových pracovníků při plánování služby a naplňování kritérií Standardu č. 5. Od je zajištěna metodická podpora zaměstnanců Mgr. Martinem Chovancem, inspektorem kvality sociálních služeb a od října 2011 je zajištěn Ing. Martinem Lisníkem, supervizorem. Klíčoví pracovníci byli průběžně vzděláváni v problematice Individuálního plánování. Dále jsou klíčoví pracovníci vedeni k tomu, aby při individuálním plánování do tohoto procesu zapojovali i rodinné příslušníky uživatele U uživatelů s nízkým stupněm demence v rámci pobytové služby, při respektování jejich aktuálních potřeb, uzpůsobit péči a přístup k těmto uživatelům tak, aby v co největší míře docházelo k udržení jejich soběstačnosti při běžných denních činnostech i aktivitách. Tohoto docílit změnami v organizaci sociální práce, větším zapojováním těchto uživatelů do vhodných aktivit a zlepšenou komunikaci. Splněno - termín realizace průběžně v 2011 Osm pracovníků PSS prošlo kurzem Specifikace práce s lidmi s demencí a aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením, které proběhl v 9 až 10/2011. Uživatelům s 8

9 nízkým stupněm demence byla věnována zvláštní pozornost při tvorbě a zavádění alternativní komunikace Revize a aktualizace stávajících metodik a směrnic v kontextu Standardů kvality sociálních služeb: zajištění pravidelných schůzek skupiny pro aktualizaci, tvorbu a implementaci Standardů kvality (2xměsíčně) Splněno - realizace průběžně v 2011 Schůzky probíhaly pravidelně 2 krát do měsíce s pravidelnou účastí jmenovaných pracovníků. V některých standardech jsou zapojeni i pracovníci PSS a od září byli zapojeni i důvěrníci ze strany uživatelů. ověřování implementace aktualizovaných metodik a směrnic na jednotlivých odděleních D0-DIV. Splněno - realizace průběžně v 2011 Ověřování implementace aktualizovaných metodik a směrnic probíhalo formou průběžné kontrolní činnosti vedoucích oddělení a vedoucí sociálního útvaru Zajištění zpětné vazby pro zvyšování kvality poskytované služby dotazníkové šetření spokojenosti se službami v zařízení pro uživatele, rodinné příslušníky a jiných osob a organizací. Splněno - realizace 11 až 12/2011 Dotazníkové šetření spokojenosti se službami v zařízení pro uživatele, rodinné příslušníky a jiných spolupracujících osob a organizací proběhlo v listopadu a v prosinci Vyhodnocení dotazníkového šetření proběhne v lednu 2011 včetně případných opatření. Probíhá revize stávající směrnice Náměty, připomínky, stížnosti náměty, připomínky i stížnosti budeme vnímat jako podněty pro nápravu, rozvoj a zvyšování kvality poskytované služby. Splněno - realizace průběžně v 2011 V roce 2011 probíhala revize stávající směrnice. Nově byl v zařízení vytvořen prostor pro nástěnky, umístěné na jednotlivých patrech, které zajišťují informovanost o podaných námětech a pochvalách. Dále je tato tématika pravidelně otvírána na schůzkách s důvěrníky uživatelů a na jednání stravovací komise. S redakční radou bylo dojednáno sociální okénko, které začalo od září 2011 informovat o podaných stížnostech a pochvalách. Stížnosti, pochvaly a náměty jsou projednávany i na schůzkách se zaměstnanci sociálního útvaru. Do pracovního řádu byla zapracována klauzule o možnostech podávání stížností zaměstnanci. 9

10 Do bylo vedeno celkem 28 podnětů, z toho: 8 stížností, 19 pochval a 1 podnět. Na základě celkového vyhodnocení podnětů, byly ze strany příspěvkové organizace přijaty opatření, která jsou spojena zejména s aktualizací dotazníků spokojenosti uživatelů a to s ohledem na postihnutí všech oblastí poskytovaných služeb (stravovací, provozní, ekonomicko-personální) Den otevřených dveří v rámci naplňování Standardů budeme podporovat uživatele v kontaktech a vztazích a zajistíme informovanost o poskytované službě. Splněno - realizace , když zařízení se zapojilo do celostátního Týdne sociálních služeb, pořádaného APSS. Ošetřovatelský a zdravotní útvar 1.1. Individualizace ošetřovatelské péče sledovat ukazatele kvality služby se zaměřením na prevenci: pády, dekubity, výživa apod. Plněno průběžně po celý rok Byly zpracovány dvě směrnice zaměřené na ukazatele kvality služby v oblasti pádů, prevence a léčby dekubitů a dále byla aktualizována směrnice zaměřená na Standard nutriční péče ve vztahu k výživě. Výstupem sledovaných ukazatelů jsou Protokoly o kvalitě poskytované péče za sledované období. Toto pomáhá zvyšovat kvalitu poskytované služby, vyhodnocovat příčiny, důsledky a navrhovat opatření pro další období včetně plánování a zajišťování potřebných pomůcek pro poskytovanou péči Učinit kroky pro obhájení Standardu nutriční péče příprava na reaudit Standardu nutriční péče v v dubnu 2011 Splněno - termín realizace Standard nutriční péče byl obhájen a na základě provedeného šetření komise, která prodloužila platnost Certifikátu Standardizace nutriční péče na dobu dalších dvou let. Na základě toho byla se SZŠ a VOŠZ Ostrava uzavřena smlouva na celoroční odbornou praxi žáků v oboru Nutriční asistent. Tato smlouva je předmětem realizace Individualizace zdravotní péče prověřit možnost zavedení sledování ukazatelů kvality služby se zaměřením na návratnost mobility Plněno průběžně po celý rok Byla zpracována směrnice 13/11 zaměřená na návratnost mobility v oblasti fyzioterapie ve vztahu k ukazatelům kvality služby, která zahrnuje proces hodnocení kvality rehabilitační péče. Výstup pomáhá zvyšovat kvalitu poskytované služby, vyhodnocovat příčiny, důsledky a navrhovat 10

11 opatření pro další období včetně plánování a zajišťování potřebných pomůcek pro poskytovanou péči U pořízeného programu CYGNUS, pro všechny oblasti práce, ověřovat v rámci dokumentace klienta, výstupy spojené s hodnocením způsobu poskytované ošetřovatelské péče s následným využitím u opatření směřované dovnitř organizace. Plněno průběžně po celý rok Od je ošetřovatelským útvarem plně využíván IS Cygnus v jednotlivých modulech. Záznamy a zápisy jsou jednotné, čitelné, přehledné a vzájemně jsou doplňovány sociálním útvarem, čímž se posílila mezioborová spolupráce mezi jednotlivými útvary a sociálním a zdravotním útvarem. Přenos informací je rychlý, pro všeobecné sestry je IS Cygnus velkým přínosem, protože mohou vstupovat do systému na všech odděleních. Vedoucí ošetřovatelského útvaru využívá při své práci všechny zavedené moduly, čímž lépe využívá získané informace pro svou řídící a kontrolní činnosti. Stravovací útvar 1.1.Provést prověrku stávajícího způsobu přípravy a podávání stravy uživatelům s ohledem na estetiku a kulturu stolování včetně uplatnění nápravných opatření. Splněno - termín realizace 6/2011 Na základě provedené prověrky bylo doplněno vybavení stolování zařízení a vybraní zaměstnanci byli proškoleni z kultury stolování. Všechny útvary V rámci pilotního projektu vyhlášeného APSS ČR pod názvem Značka kvality v sociálních službách, když kvalita zařízení bude ověřena v 2/2011 a zařízení bude přiznána Značka kvality, přijmout nápravná opatření, která budou směřovat k dosažení vyššího stupně kvality přiznávané APSS ČR. Splněno - termín realizace 2 5/2011 Doporučená nápravná opatření pracovníkem APSS ČR byla přijata a jsou průběžně kontrolována. Jedná se o tyto nápravná opatření: - doporučená doba podávání stravy je prodloužena na 1,5 hodiny, - při podávány stravy je bráno velký zřetel na estetiku stolování, - adaptace a předadaptace uživatelů nebo zájemců o službu byla zapracována do nové směrnice Pravidla nástupu uživatele do zařízení. Jednání se zájemcem a specifika individuálního přístupu v období adaptace jsou zapracovány v nové směrnici Individuálního plánování. 2. Humanizační záměry služby 2.1 Provést analýzu zavedeného sociálního modelu, která bude zahrnovat prověrku vymezených kompetenci zaměstnanců, kteří se na systému podílejí, organizaci práce zaměstnanců, následné 11

12 zhodnocení výsledku analýzy a případné úpravy zavedeného sociálního systému nebo jeho změny. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Analýza byla provedena v průběhu 10 12/2011. Na základě toho byly provedeny úpravy pracovních náplní u profesí sociální pracovník a sociální pracovník vedoucí oddělení. 2.2.U pořízeného programu CYGNUS, pro všechny oblasti práce, zavést v rámci sociálního, modulu záznamy o poskytované péči u uživatelů formou terminálů, využít výstupů ze všech oblastí pro statistické sledování vykazovaných dat a pro případná opatření směřovaná dovnitř organizace. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Program je maximálně využíván k zaznamenávání průběhu a kvality poskytované služby včetně zpracování statistických výkazů pro MPSV. 3. Nové aktivity 3.1. Aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti - dle nové koncepce volnočasových aktivit vycházejících z individuálních potřeb uživatelů. Splněno - realizace průběžně v 12/2011 Schválená koncepce volnočasových aktivit pro rok 2011 byla splněna Posouzení zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek pro veřejnost a v případě kladného výsledku posouzení a dostatku finančních zdrojů, rozhodnout o jejím zavedení. Splněno - realizace v 10/ Rozšíření a prohloubení spolupráce s domovy pro seniory v rámci příhraniční spolupráce. Splněno vzájemná realizace průběžně v roce 2011 (volnočasové aktivity, vzdělávání apod Zavést v rámci organizace INTRANET jako prostředek zlepšení komunikace. Splněno - realizace v 3/ Usilovat o získání finančních prostředků z grantových a nadačních zdrojů formou zpracovaného projektů zaměřeného na vzdělávání seniorů pod názvem Vzdělaný senior jako prostředku aktivizace seniorů. Splněno - realizace průběžně v 12/2011, původní pracovní název projektu Vzdělaný senior byl při zpracování projektu nahrazen názvem Aktivita nejlepší lék na stáří 12

13 Dotační tituly v r (schválené, stav: ukončené) Vyhlašovatel: SMO, oblast Volný čas Název projektu: Aktivita nejlepší lék na stáří Výše poskytnuté dotace: ,- Kč Vyhlašovatel: Arcelormittal Ostrava, minigrant Název projektu: Internetová kavárna pro seniory Výše poskytnuté dotace: ,- KčV Vyhlašovatel: Moravskoslezský kraj Název projektu: Zřízení a vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek Výše poskytnuté dotace: ,- Kč Vyhlašovatel: Nadace OKD Název projektu: Česko polské vánoce pro seniory Výše dotace: ,- Kč Dotační tituly v r (neschválené) Vyhlašovatel: ČEZ Název projektu: Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek Požadovaná výše dotace: ,00 Kč Vyhlašovatel: EVRAZ Název projektu: Poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek Požadovaná výše dotace: ,00 Kč 4. Hodnocení kvality 4.1 Zajištění konzultací s inspektorem kvality v rámci naplňování kritérií Standardů kvality. Splněno - realizace od 8/2011, celkem 4 x za rok Od počátku roku 2011 došlo k pozastavení činností dosavadního inspektora kvality, který spolupracoval se zařízením. Důvodem bylo nastoupení inspektora na mateřskou dovolenou a přes jeho slib, nepodařilo se mu svou činnost obnovit, z důvodu jeho časové vytíženosti. Na základě toho byla domluvena spolupráce s Mgr. Martinem Chovancem, novým inspektorem kvality, jehož spolupráce začala Zajištění pravidelných supervizí pro zaměstnance sociálního útvaru. Splněno - realizace od 10/2011, celkem 8 x za rok Z důvodu časové vytíženosti bývalého supervizora, který spolupracoval se zařízením zejména v roce 2010, byl domluven nový supervizor, jehož spolupráce a realizace supervizí začala v 10/2011. Zároveň byla zajištěna supervize i pro zdravotní pracovníky a individuální supervize pro vedoucí ošetřovatelského útvaru. Individuální supervize zajišťována vedoucí sociálního útvaru 13

14 probíhala průběžně. Intervize pracovníků sociálního útvaru byla zajištěna vedoucími oddělení průběžně. 5. Spolupráce s dalšími subjekty využívání návazných služeb Budeme rozvíjet spolupráci s : Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Vzájemné schůzky, spolupráce při významných výročích uživatelů, spolupráce s veřejným opatrovníkem, sociálními organizacemi, kterými je zřizovatel Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Městskou Policií Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Schůzka s Městkou policií a uživateli na téma Bezpečnosti uživatelů realizována v 10/2011. Realizována i další spolupráce (zajištění vyšší bezpečnosti a ochrany uživatelů a zařízení). středními, vyššími odbornými a vysokými školami v oboru sociální práce Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Praxe studentů v oblasti sociálních služeb: 20 praktikantů z toho 13 z VOSŠ, 2 z Ostravské Univerzity a 5 praktikantů PSS (rekvalifikace) Praxe studentů v oblasti ošetřovatelské péče: 3 praktikanti z toho 2 z Střední zdravotnické školy a VOŠZ, obor nutriční terapeut a 1 z Slezské Univerzity v Opavě - studentka oboru všeobecná sestra. Praxe studentu v oblasti stravovacího útvaru: 7 praktikantů v průběhu celého roku ze Střední školy Prof. Matějíčka. Tyfloservisem, Tyflocentrem a Českou unií pro neslyšící dobrovolnickými centry Adra a Senior servis. Splněno - realizace průběžně v roce 2011 Schůzky s výše uvedenými organizacemi v zařízení probíhaly počínaje od 4/2011. Proběhly průběžné návštěvy 27 dobrovolníků, kteří se zapojili do poskytování služby uživatelům. Byla uskutečněna návštěva vedoucí centra Adra v našem zařízení. Tato vedoucí nám předala výsledky statistického sledování účasti dobrovolníků v různých obdobných zařízeních. 14

15 D. LIDSKÉ ZDROJE 1. Změny organizace práce U všech případných změn organizace práce v jednotlivých útvarech organizace k datu zpracování návrhu plánu nepředpokládáme změny, které by měli za následek organizační změnu s následkem změn v personální obsazení. 2. Vzdělávání zaměstnanců Organizace bude využívat interní a externí formy vzdělávání Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců bude u sociálního útvaru vycházet z individuálních vzdělávacích plánů, konzultací s inspektory a také odborné profilace zaměstnanců sociálního útvaru v souladu se zákonem č.108/2006 o sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání a zákonného minimálního limitu 24 hodin a bude kryta vlastními zdroji. Splněno všechny zaměstnankyně uvedeného útvarů (s výjimkou dlouhodobě nemocných zaměstnankyň) naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Interní i externí forma vzdělávání zaměstnanců ošetřovatelského a zdravotního útvaru bude vycházet z individuálních vzdělávacích plánů zaměřených na nové poznatky z oblasti geriatrie, fyzioterapie, nové ošetřovatelské metody, hojení ran, prevence pádů a proleženin a zavádění nové legislativních změn do praxe v souladu s vyhl. Č. 423/2004 Sb. v platném znění. Zákonný rámec vzdělávání 40 kreditů za jeden registrační cyklus za období 6 let registrace. Splněno všechny zaměstnankyně výše uvedených útvarů naplnili zákonný rámec vzdělávacího plánu pro rok Dále byly v průběhu roku 2011 vzdělávány v sociální a manažerské oblasti, když nad plánované vzdělávání proběhlo: a) základní kurz Individuálního plánování pro 13 všeobecných sester b) několik interních vzdělávacích kurzů zaměřených zejména na oblast komunikace apod. 3. Plány vzdělávání zaměstnanců a supervize Vzdělávání zaměstnanců bude vycházet ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. Vzdělávání zaměstnanců sociálního útvaru bude zajištěno i formou pravidelných supervizí akreditovaným supervizorem. Splněno průběžně vzdělávání zaměstnanců vycházelo ze zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců organizace a to formou interních i externích školení, stáží, seminářů, konferenci apod. Individuální vzdělávací plány byly zpracovávány po adaptaci zaměstnanců dle jejich potřeb a potřeb organizace. Naplňování vzdělávacího plánu je sledováno průběžně. 15

16 Vzdělávání zaměstnanců sociálního a ošetřovatelského útvaru bylo zajištěno i formou pravidelných supervizí akreditovaným supervizorem od 10/2011 a dále odbornými pracovními stážemi s účinností od 11/2011. E. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU ORGANIZACE Vyplývá z platné zákonné úpravy zákona o finanční kontrole, která je rozpracovaná organizací směrnici ředitele č. 88/10. Dodržovat plán kontrolní činnosti zpracovaný pro jednotlivé útvary organizace a zjištěné nedostatky včetně nápravných opatření řešit ve spolupráci vedoucí útvaru a ředitel organizace. Účinnost kontrolní činnosti ověřovat i namátkovými kontrolami ředitele organizace. Splněno - realizace průběžně v roce 2011 V průběhu roku byla platná směrnice ředitele č. 88/10 doplněna o 1 dodatek. F. ROZVOJOVÉ CÍLE NA OBDOBÍ NÁSLEDUJÍCÍCH DVOU LET 1. Provozní oblast organizace 1.1. Projekt spojený s žádostí spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb : Vybudování nového jídelního výtahu z důvodů rozšířené kapacity služby na 197 míst. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 4,568 tis. Kč z toho: MPSV ČR: 3,258 tis. Kč SMO: 1,310 tis. Kč termín realizace rok 2012 Vyjádření: Projekt byl zahrnut do kapitálového rozpočtu města pro rok 2012 a kapitálový výhled na léta Organizace disponuje zpracovaným investičním záměrem Projekty spojené s žádostmi spolufinancování z dotačního programu MPSV ČR Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb nebo ze zdrojů SMO: Dokončení rekonstrukce 1. NP, které dosud neprošlo opravou sekce D. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 6,000 tis. Kč termín realizace rok 2013 Vyjádření: Projekt byl zahrnut do kapitálového rozpočtu města pro rok 2012 a kapitálový výhled na léta Organizace disponuje zpracovaným investičním záměrem rozděleným na jednotlivé sekce. 16

17 Rekonstrukce knihovny zařízení (doplnění vzduchotechniky, voda, topení) za účelem rozšíření stávajících služeb knihovny i o služby tzv. internetové kavárny. Předpokládaná potřeba fin. zdrojů: 1,300 tis. Kč termín realizace rok 2013 Vyjádření: Organizace po jednání s projektantem od výše uvedeného rozvojového cíle odstoupila vzhledem k nutným neúměrným zdrojům na jeho realizaci. 2. Humanizační záměry služby Pokusit se navázat spolupráci s Úřadem městského obvodu Slezská Ostrava za účelem oboustranné organizační a finanční spolupráce na společensko-kulturních akcích pořádaných zařízením pro veřejnost v rámci projektu Aktivita nejlepší lék na stáří. Cílem projektu je otevřít zařízení pro konání celoročních kulturních aktivit pro seniory městského obvodu a tím pozitivně ovlivňovat psychickou stránku seniorů prostřednictvím několika vybraných oborů estetické výchovy a výchovy uměním (hudební, literární, výtvarné, taneční atd.) při poskytnutí příležitosti mladým, začínajícím umělcům ze ZUŠ, apod. Všechny pořádané kulturní akce budou přístupné i pro uživatele našeho zařízení. Opakovaná setkání a navazování nových vztahů mezi uživateli a návštěvníky zařízení pomohou i šanci na důstojné prožití stáří. Nesplněno Přes opakované jednání se starostou a místostarostou Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava se nepodařilo tyto osoby k realizaci transformačního a humanizačního záměru získat. V Ostravě dne Ing. Juraj Chomič 17

18 Příloha č. 2 Organizační struktura Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská 1056/71, Ostrava Slezská Ostrava Ředitel organizace 1 Marketink a Fuindraising 1 Útvar sociální Útvar ošetřovatelství Útvar zdravotní Útvar stravovací Útvar ekonomicko - personální Vedoucí sociálního útvaru 1 Vedoucí ošetřovatelského útvaru 1 Vedoucí zdravotního útvaru 1 Vedoucí stravovacího útvaru 1 Vedoucí ekonomického a personálního útvaru 1 Útvar provozní Vedoucí provozního útvaru 1 Vedoucí oddělení 0. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Fyzioterapeut 3 skladní 1 Personálně mzdový pracovník + pokladní 1 údržbář 2 Vedoucí oddělení I. 1 Vedoucí oddělení II. 1 Pracovník v soc.službách 15 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Nutriční terapeut 1 Všeobecná sestra 1 (ambulance) Cukrářka 1 Minimarket prodavačka 1 Vedoucí kuchařka 1 Kuchař 4 Uklízečka - pomocnice v kuchyni 3 Finanční referent a účetní 1 Finanční referent a účetní 1 Prac.prádelny 5 Šička,krejčí 1 uklízečky 10 Všeobecná sestra 4 Vedoucí oddělení III. 1 Vedoucí oddělení IV. 1 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Pracovník v soc.službách 17 Všeobecná sestra 4 Pracovník v soc.službách pro aktivizační činnosti 2 Platnost: od Schválil: Ing. Juraj Chomič V Ostravě dne Sociální pracovník 1 Pracovník v soc.službách 12 Všeobecná sestra 3 Příloha č. 1 dodatek č.7 k směrnici ředitele č.80/09 18

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012

Plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. rok 2012 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace rok 2012 LEDEN 2012 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013

Vyhodnocení plánu činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace. k 31.12.2013 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plánu činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2013 Leden 2014 1 OBSAH: A. ÚVOD

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2014 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2014 Bohumínská 1056/71

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2016

Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2016 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení Plánu činnosti za rok 2016 Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Leden 2017 Bohumínská 1056/71

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2012 Obsah: Popis služby, počet

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2013 Obsah: Popis služby, počet

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 203 ÚVOD : Domov Sluníčko,Ostrava-Vítkovice,příspěvková

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 206 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice za rok 2013 1 A. Zabezpečení

Více

Směrnice č. 9/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 15 Zvyšování kvality sociální služby Domov pro seniory

Směrnice č. 9/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 15 Zvyšování kvality sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 596, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2015 1 Obsah: Popis služby,

Více

Směrnice ředitele č. 3/16

Směrnice ředitele č. 3/16 Směrnice ředitele č. 3/16 Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2016 Stručný obsah Ceníky placených služeb uživatelů pro rok 2016 Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn

Více

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI

se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI se sídlem Syllabova 9, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 9, Ostrava - Vítkovice na rok 205 ÚVOD : Domov Sluníčko, Ostrava-Vítkovice,

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI

VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice za rok 2015 1 A. Zabezpečení

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2016 1 Obsah: Popis služby,

Více

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby

VI / Dokumentace o poskytování sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE VI / Dokumentace o poskytování

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2014 1 Obsah: Popis služby,

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název:

Město Broumov. třída Masarykova 239, Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA. Název: Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Metodika ke spolupráci odboru SVZ s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov a k provádění kontroly a hodnocení činností jím

Více

XV / Zajištění kvality sociální služby

XV / Zajištění kvality sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE XV / Zajištění kvality

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová

Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách. Ing. Martina Čuhajová Hartmann Rico, a.s. Partner projektu Značka kvality v sociálních službách Ing. Martina Čuhajová Proč je HARTMANN partnerem projektu? Hartmann Rico, a.s. nabízí kvalitní výrobky, služby a různá řešení zeefektivňující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová Aktuality z Ministerstva zdravotnictví Celostátní konference sester domácí péče Brno 31. 10. -1. 11. 2014 Mgr. Alena Šmídová Obsah Aktuální informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č.

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Plán činnosti pro rok 2012

Plán činnosti pro rok 2012 Plán činnosti pro rok 2012 Zpracoval: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Ostrava leden 2012 Petruškova 2936/6 e-mail:dpskorytko@atlas.cz IČ: 70631867 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 700

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce. Multifunkčnost sociálního pracovníka Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Multifunkčnost sociálního pracovníka Představení, cíl příspěvku Mgr. Naděžda Škrabalová, DiS. Cílem je podpořit účastníky semináře při stanovování

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ: Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Podpora samostatného bydlení v rámci projektu Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více