Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS"

Transkript

1 Postup vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS Abstrakt Jan Pěnčík 1, Přemysl Kršek 2, Zbyněk Šedivý 3 Pokroky v oblasti materiálové vědy otevírají nové možnosti rovněž i v medicíně např. ve stomatologii. Potenciál nových materiálů spočívá zejména v lepší simulaci mechanické funkce nahrazovaných tkání a s ní související delší životností náhrad. Studium chování nových materiálů, resp. náhrad lze provést počítačovou simulací. Kromě modelování náhrad je však nutné výstižným způsobem rovněž popsat původní tkáně, tj. zuby, které mohou ovlivňovat jejich výsledné chování. Jedná se o komplexní systémy s jediněčnou geometrií, vnitřní strukturou a vlastnostmi. V příspěvku je popsán způsob vytváření výpočtového modelu zubu (řezáku) z výsledků CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS. Summary Improvements in the area of material sciences open up new possibilities also in medicine e.g. in the dentistry. Potential of a new materials consist especially in a better simulation of their mechanical functions of substitute tissues with respect to their longer lifetime. Study of behaviour of a new materials can be carry out by computer simulation. But it is also necessary to describe original tissues, i.e. teeth, which can influence their behaviour. Teeth are complex systems with unique external and internal geometry and properties. In the article is described a process of tooth model generation from CT investigation for analysis in ANSYS system. 1) Pěnčík Jan, Ing., Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky, Veveří 95, Brno, tel.: , 2) Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Ústav počítačové grafiky a multimédií, Božetěchova 2, , Brno, tel.: , 3) Šedivý Zdeněk, Ing., ADM a.s., U vodárny 1, Brno, tel.: , 1

2 1. Úvod Pokroky v oblasti materiálové vědy otevírají nové možnosti rovněž v medicíně zvláště v ortopedii a stomatologii. Potenciál nových materiálů zde spočívá zejména v lepší simulaci mechanické funkce nahrazovaných tkání a s ní související delší životností náhrad, v lepší biokompatibilitě a v minimalizaci invazivnosti klinických zákroků. Původní tkáně, tj. kosti a zuby (Obr. 1), jsou komplexní systémy s jedinečnou geometrií, vnitřní strukturou a vlastnostmi, které se mohou v celém systému měnit. Úspěšná aplikace nových materiálů jako náhrad těchto tkání proto vyžaduje dokonalé porozumění mechanických vlastností jednotlivých strukturních prvků, jejich vnitřní stavby i jejich funkce. Rovněž je nutné poruzumět i vnějšímu tvaru tkáně. Situaci s porozuměním uvedených vlastností, tvarů atp. komplikuje i několik základních omezení: tkáně lze jen vyjímečně zkoumat in vivo, hodnoty získané z experimentálních testů in vitro se liší od hodnot in vivo, geometrie i mechanické vlastnosti tkání jsou silně individualizované a mění se v průběhu času, a to často velmi zásadně. Navzdory výše uvedeným limitům je žádoucí mít k dispozici obecně platné modely chování těchto tkání, které by umožnily spolehlivou počítačovou simulaci různých klinických situací. Problémem zůstává, že ačkoliv je možno se setkat s mnoha Obr. 1: Molar výpočtovými modely kloubů či chrupu, většina z nich příliš zjednodušuje řešený systém biologické tkáně až na míru, kdy může být model nespolehlivý. Autoři příspěvku předkládají první část postupu vytvoření výpočtového modelu zubu splňujícího požadavky na maximální zohlednění principiálních vlastností biologických tkání v zubu obsažených. Smyslem této práce je poskytnout relevantní a spolehlivý nástroj pro řešení dvou okruhů problémů: optimalizace materiálů pro implantologii, paradontologii, ortodoncii, traumatologii a záchovnou stomatologii, optimalizaci klinických postupů založených na těchto materiálech. 2. Struktura zubu Primární funkcí lidského chrupu je rozmělňovat potravu, pomocnou funkcí je podpora řeči. Tvar a struktura zubů v ideálním případě odpovídá těmto funcím. Mechanické vlastnosti jsou určovány zejména funkcí rozmělňování potravy. Značné nároky právě na mechanické vlastnosti lze ilustrovat skutečností, že zub je v průběhu jednoho roku průměrně zatížen zatěžovacími cykly (frekvence žvýkání) a maximální síla vyvinutá na zub v postranním úseku u dospělého muže může dosáhnout až 900 N a u dospělé ženy až 700 N. Síly vyvozované na zub během žvýkání přitom nemají konstantní směr ani amplitudu. Tato složitá zatěžovací situace se odráží v komplexní struktuře zubu. Zub (Obr. 2) je možné rozčlenit na část, která se nachází v dutině ústní korunka a část, která se nachází v čelistní kosti kořen. Malá přechodová část, která již vybíhá z alveolárního výběžku a je obalena dásní se nazývá krček. Zub je jediný orgán v těle, který je částečně uložen uvnitř tělesných tkání a částečně je exponován vnějšímu prostředí. To klade na 2

3 celkovou strukturu další mimořádný nárok, kterým je zabránění průniku infence z vnějšího do vnitřího prostředí podél zubu. sklovina dentin korunka dáseň cementum krček pulpa kořen Obr. 2: Vnitřní struktura zubu (molar) Vnitřní struktura zubu v korunkové části se skládá ze zubní skloviny (enamel) pokrývající celý povrch korunky a z dentinu (zuboviny). Mezi zubní sklovinou a dentinem je subtilní přechodová vrstva, tzv. dentin-enamel junction (DEJ). Zubní sklovina je nejvíce mineralizovaná a rovněž nejtvrdší tkáň v lidském těle. Její tloušťka kolísá od cca 2,5 mm v oblasti okluzálních hrbolků a incizálních hran do cca. 0,1 mm v oblasti krčku. Samotná sklovina představuje složitý strukturní systém sestávající hydroxylapatitových prismat uspořádaných místy orientovaně, místy neorientovaně. Prismatická sklovina je obalena cca 30 μm silnou vrstvou aprismatické skloviny. Dentin, jehož základním strukturálním prvkem jsou tubuly, je rovněž silně mineralizovaná tkáň. Na rozdíl od skloviny se však jedná o vitální tkáň obsahující výběžky odontoblastů a neuronů. Dentin představuje jakýsi "tlumící polštář" pod tvrdou, ale křehkou sklovinou. Mechanické vlastnosti dentinu se mění nejen na základě pozice vůči tubulu, ale rovněž vzhledem k pozici k pulpální dutině, tj. oblast uprostřed zubu, která je dutá a vedou jimi neurony a cévy. Dentin jako vitální tkáň se vyvíjí po celý život zubu a v důsledku toho vznikají adaltivní formy dentinu jako odezva na různá traumata či jiné vnější vlivy. Rovněž i tyto formy dentinu mají své specifické mechanické vlastnosti. Dentino-enamel junction představuje rozhraní mezi dentinem a sklovinou. Tato vrstva slouží zejména jako překážka v šíření trhlin z křehké skloviny do houževnatého dentinu. Tloušťka vrstvy činí cca μm. DEJ má velmi složitou geometrii. Jeho vlastnosti jsou silně gradientní v závislosti na pozici vzhledem k dentinu a sklovině. Vnitřní struktura zubu v kořenové části je analogická se strukturou v korunkové části s tím, že sklovinu v povrchová vrstvě kořene nahrazuje cementum. Vlastnosti cementu se liší podle pozice, obsahu buněk a kolagenových vláken a podle způsobu vzniku vláken. Kolagenová 3 čelist

4 vlákna jsou zabudována do cementu zejména jako jisté "zakotvení" periodontálních ligament (PDL), tj. silnějších kolagenových vláken, na nichž je kořen zavěšen do alveolárního výběžku. Systém alveolárního výběžku, periodontálních ligament a cementa zajišťuje pružné zavěšení zubu na kosti. Tloušťka periodontálních ligament se pohybuje od 0,2-0,15 mm. Přehled intervalů mechanických vlastností jednotlivých tkání zubu zjistěných z obdorné litaratury uvádí (Tab. 1). Modul pružnosti E [Pa] Poissonův součinitel [-] sklovina (19,7-83,3) x ,15-0,33 dentin (11,76-20,7) x ,30-0,32 cementum (1,943-2,853) x ,10-0,40 PDL (0, ,1) x ,10-0,40 čelist - kompaktní (13,8-331,5) x ,15-0,30 čelist - porézní (0,35-13,24) x ,30-0,38 Tab. 1: Přehled mechanických vlastností částí zubu Při vytváření výpočtového modelu biologické tkáně jako je například lidský zub je naprosto nezbytné vzít v úvahu tyto rozhodující skutečnosti: biologická tkáň, natož orgán, není jednolitý materiál, biologická tkáň má hierarchickou strukturu, která má různé vlastnosti na různých škálách (makro mezo micro nano), na úrovni jedné škály má tkáň často gradientní vlastnosti, biologická tkáň má schopnost se adaptovat v čase strukturou i vlastnostmi na měnící se podněty, tkáň má schopnost sama se rekonstruovat (uzdravování), vlastnosti tkání jsou individualizované, vlastnosti tkání se mění v čase (stárnutí). 3. Vytvoření geometrie zubu s vnitřní strukturou Základem pro vytvoření anatomicky přesné geometrie čelisti, zubu popř. i jiných částí lidského těla, včetně vnitřních struktur je vyšetření počítačovou tomografií, tzv. CT vyšetření (Obr. 3). Jeho základní princip, je podobně jako při konvenčním snímkování, založen na zeslabování svazku rentgenového záření, ke kterému dochází při průchodu vyšetřovaným objektem. Jde o metodu tomografickou, celé vyšetření se skládá z většího množství sousedících vrstev, tzv. scanů. V případě standardního celotělního CT vyšetření je standardně používáno rozlišení (vzdálenost scanů) 1,0 až 0,5 mm. V případě speciálního dentálního CT vyšetření je možné dosáhnout při použití současného moderního přístrojového vybavení rozlišení až 0,1 mm. Z dat získaných CT vyšetřením je možné vytvořit model větších struktur částí lidského těla. V případě dentálního CT vyšetření je výsledkem popis vnějšího tvaru čelisti, skloviny, Obr. 3: Celotělní CT Siemens Sensation dentinu a pulpy. Jemnější vnitřní struktury zubu, např. fáze dentinu, PDL, cementum atd., je nutné odvodit na základě apriorních anatomických znalostí. 4

5 3.1. CT scan a jeho převod do geometrických entit Výstupem CT vyšetření jsou rastrová objemová data, digitální obrazy jsou tvořeny maticí bodů. Na (Obr. 4) je zobrazen příklad výstupu z CT vyšetření, který byl získána na Klinice zobrazovacích metod ve FN u sv. Anny v Brně. a) b) c) d) Obr. 4: Výstupní data z CT vyšetření načtená do programu Transfer 3.0.1; celkový pohled (a), planární pohledy (b) až (d) 3D geometrický vektorový model je z výstupních dat CT vyšetření vytvořen následujícím postupem: fáze 1 segmentace tkání, fáze 2 vektorizace tkání; vektorizace se provádí pomocí algoritmu Marching Cubes pro plně automatickou vektorizaci segmentovaných tkání. Výsledkem vektorizace jsou 3D vektorové polygonální modely tkání ve tvaru trojúhelníkové sítě. fáze 3 postprocesing; postprocessing vyhlazení 3D modelů tkání. a) b) Obr. 5: Segmentace tkání ( a), vyhlazení vektorizovaného modelu zubu (řezáku), odstranění artefaktů vektorizace (b) 5

6 3.2. Úprava modelu v 3D CAD systému Rhinoceros 4.0 Vytvořené 3D geometrické vektorové modely jsou importovány do 3D CAD systému Rhinoceros, verze 4.0 (Obr. 6a). V tomto systému jsou vektorové modely popsané formou čistě trojúhelníkové polygonální sítě (Obr. 6b) nahrazeny uzavřenými objemy ohraničenými NURBS plochami. Současně jsou podle zásad anatomické morfologie domodelovány další anatomické struktury zubu (Obr. 6c). a) b) Obr. 7: Data z CT vyšetření importovaná do systému ANSYS pomocí trojúhelníkové polygonální sítě ploch (vykresleny objemy) c) Obr. 6: Úprava modelu řezáku v 3D CAD systému Rhinoceros 4.0 Poznámka: V prvotní fázi hledání způsobu importu dat z CT vyšetření do systému ANSYS byly použity pouze vektorové modely popsané trojúhelníkovou polygonální sítí, které byly při importu uvažovány jako plochy (Obr. 6b). Trojúhelníková polygonální síť ploch byla generována programem Transfer Import do systému ANSYS byl proveden pomocí maker. Nevýhodou tohoto způsobu importu bylo množství geometrických entit (ploch) nutných k popisu geometrie zubu popř. čelisti (objem). Další nevýhodou byla komplikovaná možnost definice vnitřních struktur, detailní a časově náročná kontrola modelu s jeho opravou z důvodu možné přítomnosti ploch s velmi ostrými úhly, problematická tvorba sítě konečných prvků atp. (Obr. 7). Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k výše popsanému způsobu popisu vektorového modelu, uzavřenými objemy ohraničenými NURBS plochami. 4. Import modelu do programu ANSYS Po úpravě a domodelování anatomických struktur zubu v 3D CAD systému Rhinoceros jsou uzavřené objemy ohraničené NURBS plochami importovány do systému ANSYS pomocí SAT formátu (Obr. 8). 6

7 Obr. 8: Importovaný model řezáku s fragmentem čelisti 5. Výpočtový modelu zubu Po importu modelu do prostředí systému ANSYS je nutné provést jeho úpravu a kontrolu. V rámci kontroly je potřebné se detailněji zaměřit na vzájemné spojení objemů, resp. ploch, linií a bodů, jelikož 3D CAD systém Rhinoceros umožňuje definovat dvě i více identických entit. V rámci přípravy výpočtového modelu je současně provedeno rozdělení importovaného modelu na "konstrukční části", které odpovídají jednotlivým strukturám zubu. Příklad dělení zubu (řezáku) včetně fragmentu čelisti z (Obr. 8) je zobrazen na (Obr. 9). S ohledem na komplikovanou 3D geometrii jsou při vytváření sítě konečných prvků použity pro většinu částí struktury zubu a čelisti kvadratické prostorové konečné prvky typu SOLID92, SOLID95. Těmito prvky je modelována sklovina, vrstvy dentinu, cementum a čelist. Pro modelování vrstvy PDL je použit konečný prvek typu SOLSH190. K definování zatížení je vnější povrch zubu (korunka) pokryta konečnými prvky typu SURF154. Při generování sítě prostorových konečných prvků je použita jak metoda mapped meshing, tak i metoda free meshing. První z metod je použita při generování sítě konečných prvků vrstvy PDL a cententum, druhá metoda byla použita při generování sítě konečných prvků v ostatních strukturách. Detail vytvořené sítě konečných prvků je zobrazen na (Obr. 10). sklovina cementum PDL čelist (výsek) dentin - 3 vrstvy (vnější - střední - vnitřní) Obr. 9: Dělení zubu včetně čelisti na "konstrukční části" odpovídající jednotlivým strukturám zubu; poznámka: dentin je rozdělen na 3 vrstvy z důvodu přípravy výpočtového modelu pro citlivostní analýzu 5.1. Ověřovací příklad K ověření postupu vytvoření výpočtového modelu zubu z CT vyšetření pro analýzu v systému ANSYS a volby typů konenčných prvků s návazností na možnou změnu materiálových modelů jednotlivých struktur zubu byl v systému ANSYS proveden ověřovací 7

8 výpočet. Při výpočtu byl uvažován mužský řezák (Obr. 9) a (Obr. 10) umístěný ve fragmentu kompaktní čelisti. Při analýze, která byla materiálově i geometricky lineární byly uvažovány průměrné materiálové charakteristiky uvedené v (Tab. 1). Jejich výpis je uveden v (Tab. 2). Obr. 10: Detail sítě konečných prvků vytvořené kombinací metody free meshing a mapped meshing Modul pružnosti E [Pa] Poissonův součinitel [-] sklovina 51,5 x ,24 dentin (3 vrstvy) 16,23 x ,31 cementum 2,398 x ,30 PDL 48,05 x ,30 čelist - kompaktní 172,65 x ,34 Tab. 2: Přehled mechanických vlastností částí zubu uvažovaných při ověřovacím výpočtu Při analýze bylo předpokládáno pevné uložení fragmentu čelisti. Zatížení o velikosti 200 N působilo na horní ploše skloviny ve směru orálně-vestibulárním, tj. ve směru z dutiny ústní. V rámci vyhodnocení byly na celém výpočtovém modelu resp. dílčích částech zjištěny pole posunutí UX, UY, UZ a USUM. Kromě posunutí byly zjištěny i pole maximálního S1 a minimálního S3 hlavního napětí. Ilustrativní výsledky jsou uvedeny na (Obr. 11) a (Obr. 12). a) b) c) d) Obr. 11: Posunutí UY (a), UZ (b) v [x 10 3 m], maximální S1 (c) a minimální S3 (d) hlavní napětí v [MPa] 8 c)

9 a) b) c) d) e) f) Obr. 12: Maximální S1 hlavní napětí v [MPa] ve sklovině (a), vnější vrstvě dentinu (b), střední vrstvě dentinu (c), vnitřní vrstvě dentinu (d), cementu (e) a PDL (f) 6. Závěr Jak bylo v úvodních kapitolách představeno, zuby jsou komplexní systémy s jedinečnou geometrií, vnitřní strukturou a vlastnostmi, které se mohou v celém systému měnit. K popisu anatomicky přesné geometrie se v současné době využívá výsedků vyšetření počítačovou tomografií. Při použití speciálního dentálního CT vyšetření je možné popsat vnější tvar zubu, průběh skloviny, dentinu a pulpy. Jemnější vnitřní struktury zubu, např. fáze dentinu, PDL, cementum atd. není niž možné zachytit. Proto vzájemné spojení výstupů CT vyšetření s vhodným CAD systémem, ve kterém se na základě apriorních anatomických znalostí 9

10 domodelují vnitřní struktury zubu, se jeví jako vhodné. V rámci vytváření výpočtového modelu do systému ANSYS byla s kladným výsledkem odzkoušena kombinace využití výstupů CT vyšetření s 3D CAD CAD systémem Rhinoceros, verze 4.0. Na základě výsledků z ověřovacího příkladu lze potvrdit vhodnost volby typu konečných prvků SOLID92, SOLID95, SURF154 a SOLSH190, a to zejména s ohledem na pracnost vytváření sítě konečných prvků. Výhodu použití prvků typu SOLSH190 pro modelování vrstvy PDL lze nalézt v možné definici až 250 rozdílných materiálových vrstev, pomocí kterých by bylo možné přibližně vystihnout různé směry orientace kolagenových vláken, na kterých je kořen pružně zavěšen do alveolárního výběžku. Tento přístup je v současné době ověřován. Vytváření vnitřní struktury zubu je pracný a časově náročný proces. Cílem další práce je zjistit, jakým způsobem vnitřní struktury ovlivňují velikost a rozdělení pole posunutí a pole napětí. Např. u dentinu jehož mechanické vlastnosti se mění nejen na základě pozice vůči tubulu, ale i vzhledem k pozici k pulpální dutině je nutné stanovit jaký vliv má gradientní průběh vlastností na velikost posunutí a napětí ve sklovině a ostatních částech struktury zubu. Stanovení vlivu bude provedeno pomocí citlivostní analýzy. Poděkování Výsledky byly získány v rámci výzkumného záměru MSM "Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů". 10

Výukový materiál pro stomatologickou

Výukový materiál pro stomatologickou FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 2010 FRVŠ 1403/2010/G1 Výukový materiál pro stomatologickou biomechaniku (závěrečná zpráva projektu) Řešitel: Ing. Petr Marcián Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové

katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. katedra technických předmětů PdF UHK Hradec Králové UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA AUDITORIOLOGIE UČEBEN A DIDAKTICKÉ ASPEKTY PŘENOSU INFORMACÍ VE VYUČOVACÍM PROCESU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Teze dizertační práce René Drtina 2006 Dizertační práce

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí

Diplomová práce. Plánování cesty robota ve spojitém prostředí Diplomová práce Plánování cesty robota ve spojitém prostředí vypracoval: Michal Šíma vedoucí práce: RNDr. Jiří Dvořák, CSc. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Strana

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd VYUŽITÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY V MARKETINGU Diplomová práce Diplomant: Mgr. David Vít Vedoucí diplomové

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí

Model sedící osoby jako zdroje tepla ve vnitřním prostředí Vnitřní prostředí Indoor Heat Source Ing. Petr ZELENSKÝ, Ing. Martin BARTÁK, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Prof. Dr. Ir. Jan HENSEN Eindhoven University of Technology, Building

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Aplikace strojového učení v oblasti e-komerce Diplomová práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ metody, technologie, diagnostika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přesně před rokem byla na tomto místě TechMagazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR

ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK S OHLEDEM NA LIDSKÝ FAKTOR Materiály z 50. semináře odborné skupiny pro spolehlivost Praha. únor 2013 OBSAH Identifikace

Více

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L

M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L R O Č N Í K / V O L. R O K / Y E A R L X I V 2 0 1 1 2 M E T A L L U R G I C A L J O U R N A L O D B O R N Ý Č A S O P I S P R O M E TA L U R G I I A M AT E R I Á L O V É I N Ž E N Ý R S T V Í B R A N

Více