ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice"

Transkript

1 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice Poblíž koneèné zastávky Sídlištì Bohnice, autobus 102 nebo 200 Souøadnice Dolákova 537/26: Loc: 50 7'59.151"N, 14 24'32.638"E - 1 -

2 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM PRAHA 8 ØÍJEN 2010 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Osmièkové šlápoty Letos se opìt uskuteènil oblíbený pochod Osmièkové šlápoty, urèený jak dìtem, tak rodièùm a seniorùm. Úèast byla hojná a všichni si v divadle, kdy musejí detektivové, chicagská honorace i hlavy gangù dát hlavy dohromady, aby odhalili pachatele ukrytého mezi pøítomnými. Záhada byla nakonec úspìšnì rozøešena a nové prostøedí høe nijak neubralo.. Okouzlila nás zahrada Druhý roèník Kouzelné zahrady se opìt vyvedl a to nejen díky sluneènému poèasí, ale i díky pøíjemné atmosféøe, kterou vytvoøila nevtíravá pøíjemnou procházku pochvalovali a vítali možnost se protáhnout a zpestøit si den. Záhada v Chicagu. V neobvyklém formátu se tentokrát konala detektivní hra Chicago. Místo pohybu po mìstì èekala úèastníky detektivní zápletka Vražda hudba, kostýmy, ale i dobrùtky a koktejly Všichni jsme tak mìli možnost rozlouèit se s létem a využít vše, co nabízely zahradní disciplíny. A tak se hrálo o žetony i pro radost. Ruské kuželky, venkovní šachy, skycross, kroket, ale i africká hra Kiumbové, kterou nám pøijela z Litomìøic pøedstavit zástupkynì spoleènosti Shinebean. Maminky mìly možnost nechat si vyložit karty ve vìštírnì a mlsalové se jistì nabažili dortíkù v cukrárnì èi roztodivných koktejlù všech možných barev v osvìžovnì. Všichni se dobøe bavili, a tak babí léto budiž pochváleno. -2-

3 N O V É K R O U Ž K Y Kutil Den: støeda 15:30-17:00 Vìk: 8-12 let Základy polytechnické výchovy a práce s materiálem jako je døevo, plech, papír, plast. Možnost nauèit se správnì používat náøadí, pracovat podle návodu a cvièit prostorovou pøedstavivost. Irské tance dospìlí a dìti Den: ètvrtek 18:00-19:30 a 16:30-18:00 Vìk: let a 8-12 let Irské tance v sobì spojují dlouholetou tradici irského folklóru a novodobou popularitu v podobì svìtových show jako je Lord Of the Dance èi Riverdace. Pojïte se nauèit nìco z obou tìchto podob irských tancù a ještì nìco navíc. Taneèní podložky DDR I. a II. Den: støeda 15:0-16:00 a 16:30-17:30 Vìk: 8-12 let Místo: Pøemyšlenská Stavíme z Merkuru Den: støeda 17:00-18:00 Vìk: 6-10 let Základní dovednosti práce se stavebnicí, technické dovednosti práce s náøadím, prostorová pøedstavivost, dovednost pracovat podle plánku. Africký tanec Den: úterý 17:00-18:00 Vìk: let Tanec je velmi významným symbolem Afriky. Každý tanec však má svá pravidla a pøedevším velmi hluboký smysl. V Africe se stal souèástí obøadù a rituálù. Každá naše lekce zaè?n? rozcvièkou s dùrazem na izolace, potom se procvièuje technika konkrétních pohybù a nakonec se vìnujeme choreografii. Sport, tanec, zábava na taneèn?ch podložk? ch (simul? torech tance) - pestr? svìt hudby a taneèních krokù... Sebeobrana Den: pondìlí 16:00-18:00 Vìk: let Základy efektivní sebeobrany po dìti, možnost zlepšení fyzické kondice, rychlosti reakcí a pohotovosti v krizových situacích

4 P R O Z P A O M B Y A Š V L E E N Í Í A A P P R R O Z P A O M B Y A Š V L E N Í Podzimní zábava aneb Co víme o pouštìní drakù? Podzimní pouštìní drakù má u nás pøibližnì pìtisetletou tradici. Skuteèný pùvod však mají draci v Èínì asi pøed 2200 lety. Odtud pronikli do Japonska, kde je zaèali stavìt o 1000 let pozdìji. Tažní draci oproti tomu slouží tøeba k jízdì po zemi, snìhu èi na vodì. Vznikly tak rùzné nové sporty, napøíklad tzv. kite-boarding, pøi nìmž se èlovìk na surfovacím prknì nechá táhnout drakem po hladinì moøe. Vypadá to trochu jako varianta na vodní lyžování. Draci mohou být z papíru, plastové fólie nebo látky. Nebo vlastnì z èehokoli, pokud vytvoøíte dostateènou plochu, do které se mùže opøít vítr. Souèasn? draci jsou rozdìleni do tøí kategorií: základní èi zábavní, øiditelní (akrobatiètí) a tažní. Poèet lidí, kteøí pouštìjí na podzim draky pro zábavu, odhadnout nelze. Obecnì však mùžeme øíci, že jde o rodiny s malými dìtmi. Akrobatickým drakùm se u nás vìnuje pravdìpodobnì tisícovka lidí a asi další dva tisíce to zkoušejí s tažnými draky. Obyèejný drak je upoutaný na jedné šòùøe a v podstatì pouze ve vìtru létá. Pokud je vítr stabilní, tak v nìm vlastnì visí. Øiditelný drak má dvì až ètyøi šòùry a dají se s ním pøedvádìt podobné kousky jako s modelem letadla øízeným rádiem. Existují i speciální draci, s nimiž se dá létat pøi bezvìtøí, nebo dokonce v halách. Jsou totiž tak lehcí, že staèí zatáhnout za šòùru a vzletí. Ve vzduchu se pak pohybují, aniž by potøebovali vítr. Výrobci udávají, že existuje okolo dvaceti základních typù drakù, které samozøejmì mají další úpravy S pøíchodem výkonných, komerènì prodávaných drakù se také objevilo døíve neznámé omezení. Na základì pøedpisù o leteckém provozu teï nesmìjí draci létat výše než sto metrù.

5 P R O P O B A V E N Í A P R O Z A M Y Š L E N Í Kachní hádanka (øešení najdete na konci stránky) Dvì kachny sedí pøed jinými dvìma kachnami. Dvì kachny sedí za jinými dvìma kachnami. Dvì kachny sedí vedle jiných dvou kachen. Kolik je všech kachen dohromady? Øidièská hádanka Øidiè j el pøes mìsto. Nesvítil mìsíc ani hvìzdy. Nesvítila svìtla. Najedno u do silnice v stoupila dívka. Øidiè vèas zabrzdil. Jak bylo možné, že dívku vid ìl? Detektivní hádanka V nedìli ráno byl zavraždìn muž. Jeho žena okamžitì zavolala policii. Když policisté vyslechli všechny, kdo byli v domì, získala tyto výpovìdi: Manželka tvrdila, že si èetla v ložnici knihu. Sluha tvrdil, že v jídelnì leštil støíbro. Kuchaø tvrdil, že v kuchyni vaøil snídani. Služebná tvrdila, že pøebírala právì došlou poštu. Zahradník tvrdil, že sázel kvìtiny. Policie ihned zatkla pachatele. Kdo to byl, a jak to policisté poznali? Klasická hádanka Mám strnulý høbet a jsem po všech stránkách bledá, však pøíbìhy vyprávím, jimž odolat se nedá. Kd o jsem? Øešení: Kachní hádanka: 4, protože sedí takto: XX XX Detektivní hádanka: byla to služebná, protože v nedìli nechodí pošta. Øidièská hádanka: bylo to ve dne. Klasická hádanka: kniha

6 ORANŽÁDA - OBÈASNÍK DDM PRAHA 8 ØÍJEN 2010 CO PRO VÁS PØIPRAVUJEME Dny odemèených dveøí záøí 2010 Dny odemèených dveøí s možností zápisu do kroužkù. Èas: 13:00-19:00 h Místo: Pøemyšlenská Cena: ZDARMA Urèeno: široká veøejnost Informace: Alena Rýgrová, l Zastávka: Volný èas 8. záøí 2010 Volný èas dìtí døíve a dnes, tradièní øemesla - výroba svíèek, keramika, korálkování, ale také skákací boty, trampolína, DDR deska, výtvarná dílna, tanec. Èas: 13:00-18:00 h Místo: Florenc Cena: ZDARMA Urèeno: 0-99 let Informace: Markéta Píchová, l Tvoøení v ZOO 12. záøí 2010 Pojeïte s námi na tradièní celodenní akci. Èeká vás cesta parníkem, soutìže u stánkù v dolní èásti ZOO a podiová vystoupení. Lístky na parník a zvýhodnìné vstupenky do ZOO budou k dispozici v záøí v Pøemyšlenské. Místo: ZOO Trója Cena: parník zdarma (platí se pouze vstup do ZOO) Urèeno: široká veøejnost Informace: Markéta Píchová, l Osmièkové šlápoty 25. záøí 2010 Pojïte se s námi vypravit po romantických a málo známých cestièkách v Praze 8. Na trase bude umístìna nepovinná keška, GPS s sebou. Délka trasy do 8 km. Start: koneèná autobusu 200, 102 Sídlištì Bohnice, 9:00 10:00 h Cena: 30 Kè, dìti do 6 let zdarma Urèeno: široká veøejnost Informace: Lenka Kosinová, -6-

7 C O P R O V Á S P Ø I P R A V U J E M E Draci bez provázku Procházka spojená s pouštìním drakù a opékáním. Draka a vuøty èi brambory s sebou, tìšíme se na vás! Cena: 70 Kè Informace: Alena Rýgrová, Jílové - Tajemství døeva Výlet za turistickými atrakcemi Jílového a do døevoøezbáøské dílny. Cena: 20 Kè Informace: Hana Králová, Benešovské kešky Výlet do okolí Benešova spojený s hledáním pokladù. Cena: 40 Kè Informace: Jana Vargová, Dinopark + ZOO Plzeò Výlet do Plznì za zvíøaty spojený s nejedním dobrodružstvím. Cena: ZDARMA Informace: Jana Vanìèková, Vykutálený den - Kolín Výlet do kolínského Vodního svìta a do otevøeného klubu Céèko. Cena: 200 Kè èlenové kroužkù, ostatní 230 Kè Informace: Martina Ježková, Kontakty na pracovníky Domu dìtí a mládeže v Praze 8 Budova v ul. Pøemyšlenská, telefon a fax: , , na pracovníky: Budova v ul. Dolákova, telefon a fax: , , na pracovníky:

8 P Ø E M Y Š L E N S K Á ØÍJEN Prostøih filmová dílna: herectví, kamera, režie, støih, pro zájemce let, 10:00-17:00, cena: 50 Kè Vìèný karneval IV. výroba masek a larp, cena: 50 Kè, rezervace nutná Šipka v akci I. Ovoce a zelenina pro pøedškoláky s rodièi, 9:00-11:30, cena: 50 Kè, dìti z CPD 30 Kè, rezervace nutná Hraní RPG všem otevøené I. od 13:30, cena: 20 Kè, rezervace nutná Pùlnoèní cirkus celodenní lunapark pro dìti i dospìlé; cena veèerní show: 30 Kè DIVADELNÍ KLUB OSMA: Poezie na téma recitaèní pøehlídka, 19:30, cena: 30 Kè KLUB NA DESCE: pondìlí, støeda, pátek 15:00 19:00, úterý, ètvrtek 16:00 22:00 CENTRUM PRO PØEDŠKOLNÍ DÌTI ŠIPKA: pondìlí - pátek 8:00 13:00 D O L Á K O V A Sportovní dopoledne pro pøedškoláky 9:30-11:30, zdarma O S T A T N Í Za pražská humna pochod Prokopským údolím, 12:30-17:00, cena: 30 Kè Rybaøíme na Berounce rybáøský výlet, zdarma Malá kopaná turnaj, ZŠ Glowackého, zdarma Jílové Tajemství døeva výlet do øezbáøské dílny, cena: 20 Kè Draci bez provázku pouštìní drakù, 8:30-16:45, cena: 70 Kè TeeBall turnaj, ZŠ Dolákova Házená turnaj, 8:00-13:00, ZŠ Burešova, zdarma Benešovské kešky výlet za keškami, cena: 40 Kè Podzimní volejbalový turnaj SH Kolovraty, 9:00, cena: 100 Kè/družstvo Softball turnaj, ZŠ Dolákova Do pražských parkù za zábavou za sportem i za knihami, 10:00-16:00, cena: 20 Kè Vykutálený den: Kolín výlet do aquaparku a klubu deskových her Céèko, cena: 230 Kè, èlenové ZÚ 200 Kè Dinopark + Zoo Plzeò výlet, zdarma (vstupné si hradí každý sám) Roztleskané podzimky soustøedìní roztleskávaèek, cena: Kè Podzimky v pøírodì cena: Kè - 8 -

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì

R A N Ž Á D A. Vyrazili jsme na Jarní pochod. Kaèeøi vytvoøili rekord. Vaøili jsme zel(e)òaèku. Otevøeli jsme knihovnu v zahradì R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2014 roèník 8, èíslo 8 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Vyrazili jsme na Jarní pochod V sobotu 26. dubna se uskuteènil

Více

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod

LISTY OZNAMUJE. Povodeò se stále projevuje. O Z N Á M E N Í o dobì a místì konání voleb do zastupitelstev obcí. Vydává město Stod STODSKÉ LISTY Volby do zastupitelstev Hasièi se doèkali Sprejeøi øádili Oprava ve školce Z historie Stoda Zájezd pro milovníky dechovky Nové cestovní pasy DDM - Den otevøených dveøí Vydává město Stod Èíslo

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse

NAPAJEDELSKE ZÁŘÍ 2002. Podzimními Chřiby. Veřejná diskuse NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VII. ZÁŘÍ 2002 Podzimními Chřiby Klub èeských turistù TJ atra-slavia Napajedla poøádá v sobotu 12. øíjna již 31. roèník pochodu podzimními Chøiby. Pøipraveny

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé

Ostrovský mìsíèník. Pony klub je tu pro dìti i dospìlé Ostrovští hasièi oslavili 140 let své èinnosti a pøispìli na zakoupení invalidního vozíku pro Terezku z Ostrova. 8 XIII. roèník Tip na výlet - nauèná stezka Blatenský pøíkop 3 11 14 Pony klub je tu pro

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních.

Ostrovský mìsíèník. Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele. 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních. Program adventu a Vánoc v Ostrovì 12 XIII. roèník Tradièní výstava betlémù v klášterním kostele Úspìchy cyklisty Davida Zadáka Zdarma 2011 3 8 14 Ohlédnutí za èinností ostrovských radních V øíjnu loòského

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

ZPRAVODAJ NOVÉ EXPOZICE V ZOO HLUBOCKÝ. Naučná stezka hlubockým parkem. Ateliér Fantazie. Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 - KVĚTEN 2013 - CENA 15 KČ Vydra v hlubocké ZOO. Foto www.janpirgl.net NOVÉ EXPOZICE V ZOO Naučná stezka hlubockým parkem Ateliér Fantazie Časy, kdy benzín voněl ricinovým olejem

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky.

XXNìkolik dní se kolemjdoucím. hradbami naskýtal šokující pohled na rozbité náhrobní kameny, zlomený køíž a vysypanou urnu s lidskými ostatky. ZRCADLO DISTRIBUÈNÍ 12 ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo ZRCADLO SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003

9/2003 VOLBY DO ORJ V ROCE 2004 PØEDSTAVENÍ BRNÌNSKÉHO SKAUTINGU VEØEJNOSTI. SOBOTA 13. ZÁØÍ 2003 od 10 do 16 hod AKTUALITY ORJ BM 9/2003 Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 532 193 168 E-mail: brj@junak.cz www.junakbrno.cz 9/2003 Úøední hodiny kanceláøe Tajemník Po 14.00-18.00 Út 13.00-15.00 Èt 14.00-16.30 Pá 13.00-15.00 Hospodáøka

Více