JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI"

Transkript

1 JAK LZE VYUŽÍT GRAFICKÉHO ZOBRAZENÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU PŘI VÝUCE JAZYKA A SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI Jana Mádlíková - Jan Nouza Laboratoř počítačového zpracování řeči na Technické univerzitě v Liberci se již delší dobu zabývá problematikou zpracování řeči pomocí počítače. Významnou část svého výzkumu věnuje využití metod zpracování řeči při vývoji systému pro nácvik řeči u neslyšících osob. Vyvíjený systém byl již v minulosti testován neslyšící osobou, která dosáhla poměrně dobrých výsledků [1]. Toto testování ověřilo funkčnost systému i možnosti jeho využití v oblasti výuky řeči neslyšících. Naším dalším cílem bylo nalézt kvantifikovatelnou míru vlivu grafického zobrazení řeči na úspěšnost výuky. Bylo tedy nutné navrhnout metody či možnosti, jak vlastnosti vyvíjeného systému průběžně a objektivně vyhodnocovat, a to nejen prostřednictvím pokusů s neslyšícími, což bývá časově i organizačně velmi náročné, ale též přímo samotnými tvůrci systému. Vznikl tak projekt, jehož cílem bylo navrhnout a ověřit metody, kterými by bylo možné nasimulovat situaci podobnou té, v níž se ocitá neslyšící člověk, který se s pomocí vizualizačního programu, a případné další osoby (terapeuta specialisty), snaží zlepšovat svou výslovnost. Jako vhodná možnost simulace tohoto problému byla nakonec vybrána úloha, kdy se slyšící člověk učí cizímu jazyku, jehož skutečnou výslovnost nezná. Zde bylo nutné najít takový jazyk, jehož akustická podoba není běžně známa. Cíle a podstata projektu Cílem projektu bylo navrhnout a vyhodnotit metodu napodobující alespoň částečně situaci člověka učícího se správné výslovnosti a odkázaného na jinou než přirozenou sluchovou formu zpětné kontroly. Předmětem vlastního testování se stal prototyp systému umožňujícího nácvik řeči prostřednictvím zpětnovazební vizuální informace. Jde o systém vyvinutý v naší laboratoři a označovaný pracovním názvem VICK (VIsual feedback). Program VICK je komplexní program, který v sobě sdružuje několik funkcí: a) záznam signálu řeči, b) vykreslení tohoto signálu ve formě časového průběhu a spektrogramu, c) rozpoznání signálu v rámci daného slovníku, d) vykreslení až 3 dalších referenčních průběhů signálů téhož slova, e) tvorba protokolu výsledků. Nácvik je umožněn a usnadněn tím,

2 že uživatel má možnost prohlédnout si záznam své promluvy a porovnat jej se záznamy ostatních referenčních mluvčích. Podrobnější informace [1, 2]. Kromě již zmíněného systému VICK, jsme využívali i program pro záznam a předzpracování řečových dat s názvem WGET. Program umožňuje automatizované nahrávání slov z daného slovníku. Podmínky experimentu Možnosti využití vizuální zpětné vazby při výuce řeči jsou testovány na vybraném okruhu slov, a to v jazyce, který není testovaným (slyšícím) osobám běžně znám. Důležité bylo zvolit cizí jazyk s těžko odhadnutelnou výslovností a se zápisem v latince. Rozhodovala rovněž dostupnost rodilých mluvčích a tzv. supervízora (osoby ovládající češtinu a vybraný jazyk, která plnila funkci poradce). Na základě výše uvedených kritérií jsme zvolili vietnamštinu. Supervizorem se stal vietnamský doktorand s velmi dobrou aktivní znalostí češtiny působící na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Po dohodě s ním byl vybrán testovací slovník skládající se z 20 slovních jednotek. Vybraný slovník nahrálo 6 vietnamských mluvčích (3 ženy a 3 muži). Samotné testování prováděli 4 studenti TUL (2 ženy a 2 muži). Celý projekt byl rozvržen do pěti základních fází (Tab. 1). Každá z nich byla zaměřena na vyhodnocení určitého momentu výrazně ovlivňujícího výuku výslovnosti. Na závěr každé fáze každý mluvčí na základě získaných znalostí desetkrát namluvil celý slovník. Tento materiál byl použit pro vyhodnocování úspěšnosti každé fáze. Vyhodnocování se dělo formou testu, v němž bylo každé zaznamenané slovo předloženo rozpoznávacímu systému naučenému na záznamech originální (vietnamské) výslovnosti. Míra úspěšnosti se měřila na základě procentního podílu správně rozpoznaných slov. Protože v každé fázi se test skládal celkem z 200 slov (20 slov x 10 opakování), znamenala 1 chyba při klasifikaci pokles o 0,5 procenta. Rozčlenění experimentu do jednotlivých fází Přípravná fáze zahrnuje pořízení nahrávek vybraného slovníku od rodilých vietnamských mluvčích a vytvoření modelů jednotlivých slov. Fáze 1: Testující osoby měly k dispozici pouze textový zápis slovníku. Mluvčí se mohl při výslovnosti řídit jen svým odhadem. Každý z nich s použitím programu W GET nahrál celkem 10 opakování celého slovníku. Jejich vyhodnocením - na základě počtu správně klasifikovaných slov - byla zjištěna jakási startovací, či základní, úroveň kvality výslovnosti. Fáze 2: Druhá fáze byla dalším vývojovým stupněm nácviku, v níž bylo možno porovnávat záznam jednotlivých slov pořízených experimentátory se třemi záznamy téhož slova tak, jak jej nahráli vietnamští mluvčí. Záznam mužského a ženského hlasu téhož slova není shodný, což vyplývá z obecné hlasové diference obou pohlaví, která je např. dána hlasitostí,

3 důrazem a dynamikou verbálního projevu. Pro porovnávání bylo možno zvolit buď záznamy žen, nebo záznamy mužů, popř. kombinaci obou. Fáze 3: Ve třetí fázi se do nácviku zapojil i vietnamský supervízor, který se snažil experimentátorům pomoci při správné výslovnosti. Mohl tak však činit jen neverbální, buď písemnou, či mimickou formou. Tímto způsobem jsme se chtěli alespoň částečně přiblížit situaci neslyšícího uživatele. Fáze 4: Čtvrtá fáze se vyznačovala možností nového individuálního nácviku pomocí programu VICK, avšak již za předpokladu vyššího stupně znalosti výslovnosti, získané v předchozí fázi konzultacemi se supervizorem. Fáze 5: Poslední fáze měla za cíl zjistit, nakolik lze výslovnost ještě dále zlepšit, pokud se testované osoby seznámí se skutečnou výslovností. V této fázi tedy experimentátoři poprvé slyšeli od supervízora originální výslovnost. Tab. 1: Souhrn stručných charakteristik jednotlivých fází projektu FÁZE fáze 1 fáze 2 fáze 3 fáze 4 fáze 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA Pořízení 10 nahrávek vybrané slovní zásoby pomocí programu W_GET bez jakékoliv znalosti výslovnosti jednotlivých slov trénováni vybrané slovní zásoby v programu VICK pořízeni 10 nahrávek vybrané slovní zásoby programem W_GET neverbální konzultace s vietnamským supervizorem pořízení 10 nahrávek vybrané slovní zásoby programem W_GET trénování vybrané slovní zásoby v programu VICK pořízení 10 nahrávek vybrané slovní zásoby programem WGET verbální konzultace správné výslovnosti se supervizorem pořízení 10 nahrávek vybrané slovní zásoby programem W GET Shrnutí dosažených poznatků Každý jednotlivec je jinak vybaven schopností přijímat a učit se používat nové poznatky. Je tomu tak i při výuce cizích jazyků. Z výsledků jednotlivých experimentátorů je patrné, že každý z nich může být jinak nadán jazykovými schopnostmi, možnostmi pochopit a využívat vizuální zpětnovazební informaci, schopností zafi- xovat si novou výslovnost a zároveň i pracovat v podmínkách časového limitu či momentální indispozice a únavy (Graf č. 1, č. 2). Výsledné hodnoty skóre úspěšnosti rozpoznaných slov se u účastníků projektu liší, byť ne příliš. Z hlediska globálního posouzení budou však výsledky v jednotlivých fázích uváděny jako průměrné hodnoty získané od všech mluvčích.

4 Fáze 1: Podstatou první fáze bylo zjistit dolní mez míry správné výslovnosti bez jakékoliv přípravy a tréninku. V konkrétním testování se tato hodnota pohybovala v průměru kolem 49 %. Fáze 2: Tato fáze umožňuje rozpoznat a natrénovat slova s chybnou výslovností. Program VICK dovoluje identifikovat místa s výrazně odlišnou výslovností (zejména díky grafickému zobrazení spektra) a umožňuje sledovat, zda-li se při opakovaných pokusech výslovnost posunuje směrem k referenčním promluvám. Zásadní výhodou této fáze se jeví možnost samostatně pracovat na své výslovnosti pomocí vizualizace záznamu a porovnávat ji se záznamy referenčních mluvčích, což umožňuje identifikovat a následně odstraňovat své chyby ve výslovnosti. Během této fáze se všichni mluvčí zlepšili, a to průměrně o 9 % vůči první fázi, což znamená na celkové skóre 58 % správně rozpoznaných slov. Fáze 3: Třetí fáze se vyznačuje významnou pomocí supervízora, který se neverbálně snaží navést mluvčího na správnou výslovnost. Tato fáze byla přínosem pro získání informací o výslovnosti slov, jež se nepodařilo v předchozí fázi správně identifikovat a nacvičit pomocí vlastního tréninku. Tato fáze zaznamenala celkový nárůst o 4 % vůči předcházející fázi (tzn. o 13 % vůči počáteční fázi) na celkové skóre 63 %. Fáze 4: Pro čtvrtou fázi byli mluvčí teoreticky proškoleni", mohli tudíž samostatně pracovat na své výslovnosti pomocí programu VICK. Tato fáze je dle účastníků projektu považována za klíčovou v celém procesu učení, což je doloženo dosaženými výsledky. Celkové skóre se v průměru pohybovalo kolem 77 %, což představuje zlepšení o 14 % vzhledem k předešlé fázi (a tedy o 28 % k počáteční fázi). Základním problémem zde opět bylo časové omezení tréninku. Fáze 5: Poslední fáze byla pouze orientační (neboť pro neslyšící pozbývá smyslu). Překvapivě jsme se zde setkali s opačným efektem. Kromě jediné osoby se všechny ostatní v této fázi zhoršily, a to v průměru o 4 %. Vysvětlujeme si to tím, že všichni experimentátoři byli již natolik ovlivněni předchozími fázemi a nekonečným" opakováním téhož slovníku, že si již ke každému slovu vytvořili výslovnostní stereotypy, kterých se nebyli v krátkém čase schopni zbavit. Závěr Série experimentů, při níž se skupinka testovaných osob snažila naučit výslovnosti několika slov v jim neznámé exotické řeči, a to pouze prostřednictvím poznatků zprostředkovaných jinak než sluchovou formou, ukázala, že systém vizuální zpětné vazby je použitelný. V našem případě lze zlepšení výslovnosti dokumentovat na základě výsledků získaných nepřímým měřením s využitím techniky automatického rozpoznávání řeči. Osoby, jejichž výslovnost byla na začátku experimentů rozpoznávacím systémem hodnocena správně pouze z 45 až 50 %, dosáhly v závěru nácviku úspěšnosti o 20 až 25 % vyšší (Graf č. 2). Výše uvedené závěry potvrzují naši hypotézu

5 o možnosti využití systému pro nácvik akustické stránky řeči. Projekt byl zároveň pojat jako přípravná fáze pro testování systému přímo u sluchově postižených osob. V nynější době jsou prováděny testy na skupince neslyšících dětí a dětí se zbytkem sluchu, které probíhají ve spolupráci se Školou pro neslyšící v Liberci. Předpokládáme, že s výsledky probíhajících testů budeme moci veřejnost seznámit v nejbližší době - opět v tomto časopise. Graf č. 1: Grafický záznam výsledků - mluvčí ZJM Vliv vizuální zpětné vazby při nácviku řeči v jednotlivých vývojových stupních S 60 e g fáze projektu Graf č. 2: Komplexní přehled výsledků dosažených jednotlivými mluvčími - experimentátory Výsledné průběhy vlivu vizuální zpětné vazby pro výuku řeči fáze projektu

6 Literatura: [1JSTRNADO VÁ, V. -NOUZA, J.: Některé z možnosti využiti počítače ovládaného hlasem ve speciální pedagogice. Speciální pedagogika, č. 3, Praha s [2]NOUZA, J.: Visual Processing ofspeech: Tools for Education, Aids for Handicaped. Proc. of Int. Conference on Speech Processing (ICSP '97), Seoul, Korea, 1997, s m

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě

Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených. Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Grundtvig partnerský program ve vzdělávání Dobrá praxe pro zlepšení jazykové výuky dospělých zrakově postižených Projekt Pedagogika a jazyková výuka pro dospělé nevidomé a slabozraké v Evropě Obsah Úvod

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL

PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL SONDA MATURANT PO 11 LETECH PŘEDBĚŽNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ MATURITNÍCH ROČNÍKU STŘEDNÍCH ŠKOL Tento materiál obsahuje stručnou charakteristiku projektu a souhrnné výsledky z testování Sonda maturant

Více

POHLEDY NA VÝUKU FYZIKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY: SOUHRNNÉ VÝSLEDKY CPV VIDEOSTUDIE FYZIKY

POHLEDY NA VÝUKU FYZIKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY: SOUHRNNÉ VÝSLEDKY CPV VIDEOSTUDIE FYZIKY 29 POHLEDY NA VÝUKU FYZIKY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY: SOUHRNNÉ VÝSLEDKY CPV VIDEOSTUDIE FYZIKY TOMÁŠ JANÍK, MARCELA JANÍKOVÁ, PETR NAJVAR, VERONIKA NAJVAROVÁ Anotace: Příspěvek seznamuje s metodologickým

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ

PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ PŘÍRUČKA, JAK VE ŠKOLE PODPOROVAT SPOLUPRÁCI UČITELŮ Konsorcium a autoři příručky Konsorcium Generational Change in the Teaching Profession (2AgePro) vzniklo jako řešitelský tým projektu Grundtvig financovaného

Více