Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost"

Transkript

1 Udr iteln st Zpráva za rok 2014

2 Značku Parker najdete všude, kde se něco pohybuje. Poskytujeme vysoce přesná inženýrská řešení pro širokou škálu aplikací v oblasti mobility, průmyslu a letectví. S ročními tržbami přes 13 mld. dolarů v účetním roce 2014 je společnost Parker předním světovým výrobcem technologií a systémů pro řízení pohybu. Díky své inženýrské odbornosti a široké škále klíčových technologií pomáháme zákazníkům zvýšit produktivitu a ziskovost a přispíváme k řešení hlavních světových inženýrských výzev. O této zprávě Tato zpráva popisuje, jakým způsobem společnost Parker používá své klíčové technologie, aby změnila svět k lepšímu. Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje se vztahují k účetnímu roku 2014 (to pro společnost Parker znamená od 1. července 2013 do 30. června 2014). Předchozí zpráva se vztahovala na účetní rok Společnost Parker má v úmyslu takovou zprávu vydávat každý rok. Rozsah Údaje v tomto dokumentu se vztahují na globální výrobní provozy, které společnost Parker ovládá alespoň z 50 % nebo je jejich většinovým vlastníkem. Týkají se rovněž zaměstnanců těchto provozů i příslušných centrál a distribučních center, jež společnost Parker vlastní. Zpráva se nevztahuje na dodavatele, zákazníky, distributory a poskytovatele služeb a na společné podniky, v nichž má společnost Parker menšinový podíl. Kontakt Společnost Parker uvítá vaše připomínky a dotazy ohledně udržitelnosti na ové adrese Obsah Vzkaz generálního ředitele 2 Udržitelnost 5 Řízení podniku, etika a dodržování předpisů 9 Zaměstnanci 13 Planeta 19 Odpovědnost za výrobky 23

3 za rok končící 30. červnem (v tis. dolarů s výjimkou údajů vztažených na akcii) 2014 Čisté tržby Hrubý zisk Čistý zisk připadající na kmenové akcionáře Čistý peněžní tok z provozní činnosti Zředěný zisk na akcii 6,87 Počet zaměstnanců Strategie Win V duchu tradičních cílů společnosti Parker, kterými jsou poskytování špičkových zákaznických služeb, dosahování dobrých finančních výsledků a ziskového růstu, představuje strategie Win ucelenou, konzistentní obchodní strategii, která od svého uvedení v roce 2001 přispěla k transformaci společnosti a lepšímu provádění jejich aktivit na celém světě. Strategie Win je koncipována jako nástroj provozní změny a je to důležitý dokument, kterým se řídí všechny závody Parker. 1

4 Vzkaz od V posledních letech společnost Parker expandovala na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. S rostoucí globální působností roste i šance pozitivně ovlivnit životy lidí kolem nás i prostředí, v němž pracujeme. Ukázalo se, že naše vize udržitelného podnikání doplňuje naši schopnost poskytovat špičkové zákaznické služby a dosahovat žádoucích finančních výsledků. V roce 2014 jsme jako vodítko vytvořili formální rámec udržitelnosti, který se zaměřuje na zaměstnance, planetu a výrobky. K hlavním prioritám společnosti Parker patří zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance. Usilujeme o vybudování kultury, která klade bezpečnost na první místo a kde se všichni zaměstnanci podílejí na jejím zvyšování. Za tímto účelem zavádíme provozní postupy, které dále omezují riziko pracovních úrazů. K pravidelnému měření a hodnocení dosažených výsledků budeme využívat robustní systémy řízení. Thomas L. Williams, generální ředitel 2

5 Minimalizace bezpečnostních rizik začíná lepším pochopením jejich příčin díky ucelenému vzdělávání a školení. Zvýšené povědomí o rizicích a jejich prevenci v kombinaci s vhodným bezpečnostním zařízením ve všech provozech vytváří prostředí, v němž můžeme dosáhnout cílů v oblasti bezpečnosti. Společnost Parker se chce co do bezpečnosti řadit do nejvyššího kvartilu průmyslových výrobců. Pracujeme na dosažení tohoto cíle a činíme zásadní kroky k dalšímu omezení pracovních úrazů. Manažeři společnosti Parker po celém světě přispívají k tomu, aby všichni zaměstnanci a hosté, kteří navštíví naše závody, odešli domů bez úhony. Vzhledem k velikosti a rozsahu obchodní činnosti společnosti jsme si vědomi své povinnosti jednat odpovědně a aktivním přístupem k ochraně životního prostředí zachovávat dynamická společenství, která jsou nám domovem. Měli bychom šetřit, kdekoli je to možné, a vyzývat k témuž i ostatní. Zaměstnanci společnosti Parker mají prostor k přetváření různých aspektů naší činnosti, abychom omezili spotřebu vody, paliva, elektřiny a dalších zdrojů. Tímto způsobem zavádějí zaměstnanci do praxe nápady na snížení provozních nákladů a sladění našich finančních cílů s udržitelností a přispívají k větší konkurenceschopnosti společnosti Parker ve stále náročnějším obchodním prostředí. Nadále hledáme nové způsoby, jak zlepšit výkonnost. V nedávné době společnost Parker rozšířila svou strategii udržitelnosti přidala problematiku obalů mezi oblasti důležité pro šetrné využívání zdrojů. Ve spolupráci se zákazníky nyní vyhodnocujeme několik dalších možností včetně programu zpětného odběru obalů, zvýšeného využívání recyklovaných materiálů a výroby opakovaně využitelných obalů. Jelikož máme v portfoliu stovky tisíc výrobků a systémů, může tato iniciativa výrazně omezit náklady a spotřebu surovin a zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce společnosti Parker. Naši konstruktéři jsou zapálení pro inovace a navrhují lehké výrobky z těch nejbezpečnějších materiálů, které fungují s vyšší účinností, vydrží déle a snáze se recyklují. Inovace považujeme za změny dějící se z vůle zákazníků a design výrobků vylepšujeme, abychom zákazníkům pomohli naplnit cíle v oblasti udržitelnosti tím, že sníží spotřebu energie a provozní náklady a minimalizují ekologickou stopu. Společnost Parker využívá řadu příležitostí změnit svět k lepšímu od výrobků a systémů, jež vyrábíme, až po pozoruhodné lidi, které zaměstnáváme, a prvotřídní zákazníky, s nimiž spolupracujeme. Díky tomu, že pracujeme v souladu s revidovaným závazkem k udržitelnosti, jsme schopni dosahovat ziskového růstu a zároveň chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života pro dnešní i budoucí generace. Thomas L. Williams generální ředitel Duben

6 4 Smysluplným měřítkem působení společnosti Parker je schopnost zlepšovat životy lidí, kterých se její činnost týká.

7 Udržitelnost je rozsáhlý, složitý koncept. Určit ideální způsob uplatňování udržitelných postupů v práci globální organizace je velká výzva a zároveň výrazná příležitost. Po mnoha letech komplexního výzkumu, srovnávání se s dalšími společnosti z odvětví a prostého učení se ze zkušeností jsme závazek k udržitelnosti definovali takto: Odpovědné řešení největších inženýrských výzev světa v zájmu trvalého úspěchu společnosti, jejích zákazníků a komunit. Důsledky tohoto závazku lze dále upřesnit podle tří klíčových oblastí, kde má společnost Parker příležitost maximalizovat dopad své snahy o udržitelné podnikání. Zaměstnanci Smysluplným měřítkem působení společnosti Parker je schopnost zlepšovat životy lidí, kterých se její činnost týká. Konkrétně pomáháme zaměstnancům dodržovat zdravý životní styl, vytváříme zajímavé, bezpečné pracovní prostředí a posilujeme komunity na celém světě, které jsou pro společnost Parker domovem. Planeta Společnost Parker má provozy v 50 zemích světa, a její výrobní postupy tak mohou mít významný, široký dopad. Společnost si je plně vědoma své odpovědnosti a je odhodlána docílit pozitivního ekologického dopadu. Využíváním ekologických materiálů, snížením objemu odpadů díky různým programům recyklace a aktivním snižováním spotřeby zdrojů, jako jsou voda a energie, ve výrobních provozech přispívá společnost Parker k ochraně životního prostředí pro budoucí generace. Výrobky Jakožto globální výrobce může společnost Parker svět nejsnáze ovlivnit pomocí svých výrobků a systémů. Naši konstruktéři analyzují celý životní cyklus výrobků od nápadu až po likvidaci a přicházejí s výrobky, které vznikají z udržitelných materiálů, fungují se špičkovou účinností a po likvidaci mohou být znovu využity či recyklovány, aby se omezilo množství odpadu vyváženého na skládky. 5

8 Potenciální rizika a hranice Vzhledem k rozmanitosti našich výrobků a trhů, jež obsluhujeme, a k velikosti a složitosti našeho dodavatelského řetězce se potkáváme s řadou příležitostí a rizik, jež ovlivňují naši schopnost dosahovat cílů v oblasti udržitelného podnikání. Naše výrobky nemohou fungovat bez energie a změna jejího zdroje může ovlivnit konstrukci výrobku i související náklady. Na složení a designu výrobků se může promítnout i nedostatek některého ze široké škály kovů a organických materiálů, jež společnost Parker ve výrobě využívá. Každý zásadní aspekt naší obchodní činnosti má jasné, udržitelné parametry a v různých ohledech je relevantní pro úspěch společnosti: spotřeba energie a emise ovlivňují výsledky v oblasti životního prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost jsou důležité pro spokojenost zaměstnanců, absence dětské práce a diskriminace souvisí s našimi výsledky oblasti lidských práv, ochrana komunit je výrazem naší sociální odpovědnosti a konečně hospodářské výsledky jsou měřítkem naší finanční výkonnosti. Veškeré klíčové aspekty a ukazatele výkonnosti sledujeme od příjmu dodávek zboží a služeb až po distribuci hotových výrobků. Momentálně společnost provádí měření pouze v oblasti nákupu surovin a aplikace konečného výrobku, jelikož tyto oblasti se vztahují k prvkům udržitelnosti, jako jsou energie, emise, bezpečnost, lidská práva a výsledky v sociální sféře. Oproti předchozí zprávě nedošlo k výrazným změnám. 6

9 Zapojení zainteresovaných stran Zapojení zainteresovaných stran Společnost Parker usiluje o setrvalé zlepšování a zapojuje do svých iniciativ řadu zainteresovaných stran, aby posílila své strategie směřující k udržitelnosti. Od zákazníků získává společnost podněty díky přímé vazbě od prodejních a marketingových týmů. Zaměstnanci mají možnost účastnit se pololetních průzkumů. To, zda dodavatelé dodržují naše požadavky na udržitelnost, sledujeme na dodavatelském portálu. Manažeři se mohou vyjádřit v rozhovorech a anketách. Partnerství s dodavateli Zakládáme si na spolupráci s prvotřídními dodavateli, kteří dbají nejen na špičkové zákaznické služby a dodržení těch nejpřísnějších standardů kvality a včasnosti, ale také na snížení spotřeby zdrojů a produkce odpadů. Společnost Parker prostřednictvím svého dodavatelského řetězce vydává více než 6 mld. dolarů, takže snaha o zlepšení udržitelnosti v tomto ohledu představuje atraktivní příležitost ke snížení naší globální stopy. Společnost Parker navíc analyzuje indexy udržitelnosti a zpětnou vazbu od akcionářů a srovnává se s rozmanitou skupinou obdobných společností podnikajících ve stejném odvětví. GALLONS OF WATER SAVED PER YEAR kw ELEKTŘINY UŠETŘENÝCH ZA ROK Divize chlazení New Haven, IN, USA Zaměstnanci navrhli a postavili uzavřený chladicí systém, který snížil spotřebu vody o litrů za rok, a instalovali vysoce účinné LED osvětlení, které za stejné období ušetřilo kw elektřiny. Náklady divize na vodu a energie tak poklesly o více než dolarů. POKLES NÁKLADŮ NA VODU A ENERGIE 7

10 Způsob provádění obchodní činnosti je základem trvalé hodnoty a dlouhodobého úspěchu naší společnosti. 8

11 Bezprostřední zkušenost společnosti Parker s etickým chováním a poctivým podnikáním sahá již takřka sto let zpátky. Způsob provádění obchodní činnosti je základem trvalé hodnoty a dlouhodobého úspěchu společnosti začíná to vytvářením trvalého partnerství se zákazníky i dodavateli a najímáním čestných, vynalézavých zaměstnanců v souladu s naší vizi. Obchod v dnešní době funguje rychle a svět se může nepředvídaně měnit, ale hodnoty společnosti Parker jsou neochvějné a stálé. Při řešení zásadních inženýrských výzev našeho světa, poskytování prvotřídních zákaznických služeb i při podpoře místních komunit se společnost Parker vždy snaží jednat správně. Řízení společnosti Naši manažeři musejí jít příkladem všem zaměstnancům společnosti a vštěpovat jim přísné standardy etického chování. V případě společnosti Parker začíná závazek spojit udržitelný, dlouhodobý růst se společenskou odpovědností u jejího představenstva. Představenstvo je povinno zastupovat zainteresované strany při dohledu nad obchodní strategií a otázkách řízení. Jedenáct ze čtrnácti ředitelů společnosti Parker lze dle příslušných standardů newyorské burzy a příslušných interních standardů považovat za nezávislé. Každý ředitel musí svou funkci rok co rok obhajovat ve volbách. Máte-li zájem o další informace o představenstvu společnosti Parker, navštivte stránku Globální kodex obchodního chování Globální kodex obchodního chování je spolehlivým zdrojem pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich původ či pracoviště. Stanovuje jasná vodítka slušného chování, zdůrazňuje důležité zásady a shrnuje jisté základní právní požadavky, jimiž se zaměstnanci musejí při práci řídit. Dále uvádí, na koho se zaměstnanci mohou obrátit, mají-li otázky či podněty v souvislosti s možným právním či etickým problémem. 9

12 Poctivost a etika Společnost Parker se v celé své historii snažila ve všech zemích působit ohleduplně a eticky. V důsledku toho má se svými zaměstnanci, zákazníky a investory vztahy založené na důvěře a cení si své pověsti spolehlivého, čestného obchodního partnera. V nedávné době společnost Parker přijala nový přístup k etickému chování v podobě souboru globálně přijímaných kladných vlastností, který zavádí společný jazyk překračující kulturní hranice. Tento rámec je vysvětlen v publikaci s názvem Winning With Integrity, která je doprovodným dokumentem ke Globálnímu kodexu obchodního chování a Zásadám společnosti Parker. Zaměstnanci společnosti Parker se aktivně podílejí na zachování dobré pověsti společnosti i ochraně její finanční síly dodržováním přísných standardů etického chování a den co den prokazují žádoucí charakterové vlastnosti, jelikož jsou v přirozeném souladu s jejich osobními hodnotami. Globální kodex obchodního chování a dokument Winning With Integrity jsou k dispozici v několika jazycích a každý zaměstnanec společnosti obdrží svůj vlastní výtisk. Obě publikace jsou k dispozici online na adrese Dodržování předpisů Mechanismy společnosti Parker nejsou nastaveny tak, aby jen zajistily soulad s definovaným souborem pravidel a nařízení, nýbrž tak, aby podněcovaly obchodní postupy, jež odrážejí podnikové standardy etického a odpovědného chování. Viceprezident pro audit a dodržování předpisů poskytuje všem zaměstnancům, akcionářům, obchodním partnerům, zákazníkům a široké veřejnosti pokyny k otázkám, jež se týkají implementace postupů popsaných v Globálním kodexu obchodního chování. Na místní úrovni sestává podniková síť manažerů pro dodržování předpisů z více než 140 kolegů, kteří spolupracují s managementem, uvádějí do praxe školicí programy a zprostředkovávají otevřenou komunikaci v zájmu dodržování předpisů a šíření hodnot společnosti Parker v celé organizaci. Tyto ctnosti jsou ambiciózní a inspirativní. Díky nim můžeme vytěžit z naší kultury maximum. S jejich pomocí se snažíme jednat správně. Jedná se o významný nástroj rozvoje, který nám pomáhá dosahovat udržitelných obchodních výsledků. Andrew D. Ross, viceprezident společnosti a prezident Engineered Materials Group 10

13 Etická linka Je-li zaměstnanec společnosti Parker svědkem chování, které je podle jeho názoru v rozporu s hodnotami společnosti, může se důvěrně a anonymně obrátit na etickou linku. Ta je ve všech zemích, kde společnost Parker působí, k dispozici prostřednictvím zabezpečené stránky a na bezplatném telefonním čísle. Zaměstnanci na celém světě jsou pravidelně informováni o existenci této linky a o způsobu, jak se na ni obrátit. Společnost Parker splňuje zvláštní požadavky Evropské unie. Všemi případy ohlášenými na etickou linku se budou zabývat kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou vyškoleni k zákonnému, spravedlivému a důvěrnému prošetření incidentů. Vzdělání a školení Chceme-li se vyhnout všem krokům, které mohou být považovány za neetické či dokonce nezákonné, musíme nejprve dobře pochopit standardy obchodního podnikání společnosti Parker. Společnost Parker všem svým zaměstnancům včetně nejvýše postavených manažerů poskytuje ucelené školení o základních otázkách etiky a dodržování předpisů. Na základě pracovních rolí jednotlivců a s nimi spojených rizik poskytuje společnost osobní školení o tématech, jako jsou antimonopolní zákony, obchodní právo a korupce v podnikání. Setrvalý závazek Společnost Parker mění svůj program dodržování předpisů včetně zásad, postupů a souvisejících školení v reakci na novou legislativu a požadavky regulátorů, trendy ve vymáhání práva, politické a veřejné otázky, trendy v širším obchodním a finančním prostředí. Například zavedla důkladný protikorupční program a zvyšuje povědomí o těchto otázkách prostřednictvím interních školení. O svém postoji rovněž informuje své obchodní partnery. Společnost Parker se domnívá, že tyto kroky jsou zásadní pro zachování respektu a důvěry všech zainteresovaných stran. 11

14 Její zaměstnanci jsou zdrojem jejího úspěchu. 12

15 Budování kultury, v níž mají všichni zaměstnanci prostor na rozhodnutí, která ovlivňují výkon. Rozhodný důraz na bezpečnost na pracovišti. Individuální přístup k odbornému rozvoji a kariérnímu postupu. Nabídka co nejširších možností pro zdraví a wellness. Tento seznam možná vypadá ambiciózně, ale přesně tyto i další kroky společnost Parker podnikla v zájmu zaměstnanců, kteří jsou základem úspěchu společnosti. Posilování působnosti a nasazení zaměstnanců Z řady oblastí, na které se musíme zaměřit, jsme jako základ naší strategie Win již dávno vybrali Prostor pro zaměstnance. Toto rozhodnutí odráží význam, který společnost Parker připisuje tomu, aby její zaměstnanci měli možnost využívat své znalosti a odbornost k předkládání nápadů a přijímání rozhodnutí, která mají výrazný dopad na obchodní činnost společnosti. Pod záštitou Rady pro posilování působnosti zaměstnanců běží několik iniciativ, které podporují spolupráci v různých funkčních oblastech i mezi nimi a sdílení odpovědnosti za průběžné zlepšování aktivit mezi velkým počtem zaměstnanců. Zavedením vysoce výkonných týmů, což je strukturovaný přístup k týmové práci a kolektivnímu rozhodování, dává společnost Parker svým zaměstnancům nástroje ke společnému zlepšování zákaznických služeb a dosahování strategických obchodních cílů. Parker Kanada > dolarů NA PODPORU KANADSKÉ SPOLEČNOSTI PRO BOJ S RAKOVINOU Více než dvě stovky zaměstnanců v našich kanadských závodech spojily síly ke zvýšení povědomí o různých typech rakoviny a vybraly přes amerických dolarů ve prospěch Kanadské společnosti pro boj s rakovinou. 13

16 Globální program wellness V návaznosti na úspěšnou iniciativu spuštěnou před více než deseti lety společnost Parker letos uvedla globální program Path to Wellness, který dále rozšiřuje nabídku aktivit, jež mohou zaměstnanci využít ke zlepšení a udržení svého zdravotního stavu. Vzhledem k flexibilní struktuře programu lze nabídku programu Path to Wellness přizpůsobit pro daný region. Specializovaný tým zaměstnanců v každém závodě společnosti Parker připraví programy zaměřené na specifická zdravotní rizika, jež odrážejí jedinečné potřeby, kulturu, demografické charakteristiky a finanční možnosti každého pracoviště. Program Path to Wellness je koncipován tak, aby umožnil zaměstnancům žít zdravě: zahrnuje vyváženou, výživnou stravu, pravidelné cvičení a svědomité zvládání každodenního stresu. PŘEBUDOVÁNO NA Prodejní společnost Madrid, Španělsko Zaměstnanci přestavěli staré skladiště na tělocvičnu, která nabízí hodiny cvičení a organizuje přednášky o výživě, wellness a bezpečnosti. 14

17 Začlenění významných změn do každodenního života může být náročné, a proto program Path to Wellness stojí na uceleném vzdělání a podpůrném prostředí. Zaměstnanci jsou zváni k účasti na skupinových školicích programech a přednáškách o zdraví. Mají také přístup k soukromým konzultacím s výživovými a fitness poradci. Díky těmto vzdělávacím příležitostem a řadě zdrojů, jako jsou digitální zpravodaje a videa, mohou vzít své zdraví do vlastních rukou a změnit svůj život k lepšímu. Společnost Parker nabízí také možnosti přírodní léčby, které podporují imunitní systém. Vytvořila síť lékařů využívajících konvenční i alternativní přístupy, což podporuje aktivní přístup k wellness. Diverzita a začleňování Společnost Parker si zakládá na vybudování rozmanitého týmu zaměstnanců, který podporuje začleňování a respektuje jedinečný pohled a přínos každého jednotlivce jakožto cenného aktiva organizace. Strategie společnosti spočívající v podpoře kultury začleňování a rozmanitosti stojí na třech pilířích: vůdcovství a vlastnický přístup, povědomí a mezikulturní kompetence, struktury a procesy podporující začleňování. Tyto charakteristiky společnost dále rozšiřuje a podporuje školeními pro globální manažerský tým a rozvojem vůdcovského profilu, který podporuje zaměstnance na celém světě. Globálně organizovaný průzkum mezi zaměstnanci navíc zahrnuje otázky, díky nimž může společnost průběžně měřit pokrok při budování rozmanitého, začleňování nakloněného pracovního prostředí a vypracovávat strategie, které toto prostředí podpoří díky přímé zpětné vazbě od zaměstnanců. Schopnost využít rozmanitého původu a pohledu všech zaměstnanců je klíčem k tomu, abychom zůstali špičkovou globální organizací. Tento závazek na sebe společnost vzala, aby zákazníkům poskytovala co nejlepší služby k tomu totiž potřebuje přilákat, rozvíjet a udržet si ty nejbystřejší talenty na celém světě. OVOCE A ZELENINA Divize čerpadel a motorů, Evropa Saská Kamenice, Německo V kreativním programu Buďte fit i v zimě divize bezplatně rozdává ovoce a zeleninu a podněcuje zaměstnance, aby během chladných zimních měsíců nezapomínali na své cíle v oblasti zdraví a wellness. 15

18 Společenská odpovědnost Důležitým aspektem kultury společnosti Parker jsou dobrovolnictví a dárcovství na místní úrovni. Její zaměstnanci jsou hrdí na to, že dělají něco pro komunity, v nichž pracují, a pro organizace, které mění svět k lepšímu. Řada výrobních závodů společnosti Parker sídlí ve venkovských oblastech, kde existuje úzká vazba mezi závodem a obcí. Vážíme si vztahu s příslušníky místních komunit a organizacemi, jež tam působí. Tyto vztahy jsou zásadní pro úspěch společnosti. K hlavním cílům společnosti Parker patří zlepšování a dostupnost vynikajícího vzdělání. Zaměstnanci společnosti Parker poskytují štědré dary institucím a charitám a v různých dobrovolnických programech se dělí o své znalosti s místními studenty nebo je mentorují. Společnost tomu napomáhá prostřednictvím Nadace Parker Hannifin. Studenti, kteří se těchto programu účastní, jsou budoucími motory obchodu, technologického rozvoje a svých komunit. Mnozí z nich by bez pomoci měli jen omezenou možnost získat vyšší vzdělání a plně rozvinout svůj potenciál. Oblasti, na které se zaměřuje Nadace Parker Hannifin Vzdělání 41 % Umění 17 % Zdraví 18 % Do budoucna bude společnost Parker dále rozšiřovat a formalizovat své iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti, aby plně využila svou schopnost měnit k lepšímu životy svých zaměstnanců, utvářet místní komunity a chránit životní prostředí. V roce 2014 darovali zaměstnanci společnosti Parker v USA více než dolarů charitativní organizaci United Way. Bezpečnost na pracovišti Klíčovými ukazateli úspěchu společnosti jsou produktivita a ziskovost, avšak pro společnost Parker není nic důležitějšího než to, aby se každý zaměstnanec po práci vrátil bezpečně domů. Společnost si zakládá na udržení bezpečného pracovního prostředí, aby ochránila své zaměstnance, zákazníky a další hosty, kteří navštíví její závody. Náš program bezpečnosti zahrnuje tyto aspekty: Elektrická bezpečnost Bezpečnost zařízení a strojů Ergonomie Příprava na nebezpečné situace 16 Občanská společnost / komunita 24 %

19 Prostřednictvím programu bezpečnosti nastavuje společnost Parker v celé organizaci standardy, jež doplňují místní, regionální a národní zákony a nařízení. Tyto standardy zajišťují jednotný přístup k rozpoznávání a řízení bezpečnostních rizik a dopadů na životní prostředí. Všechny výrobní závody společnosti každé čtvrtletí zjišťují, jak si při plnění bezpečnostního programu vedou, abychom mohli určit oblasti, kde se musíme průběžně zlepšovat. v závodech společnosti Parker k žádnému smrtelnému úrazu. Míra zaznamenatelných pracovních úrazů Počet pracovních úrazů vztažený na 100 zaměstnanců ročně ,22 2,15 Společnost Parker se nedávno rozhodla v každém závodě ustavit vysoce výkonný tým (HPT) zaměřený na bezpečnost, který má do aktivního přístupu společnosti k řízení bezpečnosti vtáhnout i zaměstnance ,59 1,76 Celosvětové výsledky v oblasti bezpečnosti měříme pomocí míry zaznamenatelných pracovních úrazů, což je počet pracovních úrazů, jež vyžadují lékařské ošetření nad rámec první pomoci, vztažený na 100 zaměstnanců ročně. Od roku 2011 se společnosti Parker podařilo snížit tuto míru o 28 % a v roce 2014 jsme dosáhli 10% zlepšení. Během fiskálního roku 2014 nedošlo 17

20 Společnost Parker momentálně recykluje více než 80 % odpadu, který vyprodukují její výrobní závody. 18

21 V souladu se svou pozicí globálního lídra v technologiích řízení pohybu chce společnost Parker být také průkopníkem udržitelných postupů. Neustále hledáme nové způsoby, jak snížit spotřebu energie a vody v závodech, minimalizovat množství surovin potřebných na výrobu, rozšířit recyklaci a omezit objem odpadů, jež posíláme na skládky, a navrhovat výrobky, které toho zvládnou více s menší spotřebou energií. To vše ve jménu odpovědného podnikání a ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Péče o životní prostředí Nebezpečné látky Během uplynulých několika desetiletí se společnost Parker maximálně snažila nevyužívat ve výrobě materiály, které by mohly poškodit životní prostředí. Využívání chlorovaných rozpouštědel snížila o více než 90 % a vyřadila z výroby více než 80 % chemikálií ze seznamu amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA). V roce 2004 rozšířila tento postup i na elektřinu a zemní plyn a od té doby snížila spotřebu těchto komodit o více než 52 % (na jednotku tržeb). Sanace Společnost Parker se podílí na nápravě minulých ekologických škod: aktivně investuje a zapojuje se do sanace půdy poškozené znečištěním nebo nepatřičným chemickým hospodářstvím. Mnohé lokality, které se nyní sanují, byly znečištěné již předtím, než je společnost Parker získala. K 30. červnu 2014 měla společnost Parker na pravděpodobné a rozumně odhadnutelné ekologické problémy rezervu ve výši 13,6 mil. dolarů. Řízení ochrany životního prostředí Společnost Parker se chce udržitelnosti ve všech závodech věnovat soustavněji a význam tohoto tématu hodlá posílit vzdělávacími materiály a nástroji včetně podrobných zásad popisujících minimalizaci spotřeby zdrojů a vyřazení recyklovatelných materiálů z toku odpadů. Dosavadní výsledky iniciativ směřujících k udržitelnosti jsou slibné: více než 50 % globálních provozů společnosti Parker má certifikaci ISO a společnost momentálně recykluje přes 80 % odpadů, jež její závody vyprodukují. Společnosti se také do značné míry daří vyřazovat z výrobků a procesů vysoce rizikové látky, jako jsou chlorovaná rozpouštědla, kadmium a šestimocný chrom. 19

22 Hospodaření s energií Hospodaření s energií je ve společnosti Parker záležitostí všech. Vítáme návrhy zaměstnanců na procesní zlepšení, která optimalizují energetickou efektivnost a omezí emise uhlíku, i jejich pomoc při implementaci těchto opatření. Programy řídí a zaštiťuje manažer odpovědný za spotřebu energií a jsou vytvářeny na místní úrovni na základě specifických energetických cílů každé obchodní jednotky. Na každém pracovišti byl jmenován manažer odpovědný za energie, který podstupuje pravidelná školení věnovaná rozpoznávání a využívání příležitostí ke snížení spotřeby energie. Příležitostí ke zlepšení je ještě mnoho, avšak roční cyklus plánování, realizace, analýzy a vylepšování plánů na omezení spotřeby energií již nese ovoce. Od kalendářního roku 2004 společnost Parker: snížila spotřebu energie měřenou energetickým indexem (MWh/tržby v dolarech) o 55 %, přičemž tržby se zvýšily o více než 77 % z 7,4 mld. dolarů na 13,1 mld. dolarů, snížila ve svých provozech celkové množství emisí skleníkových plynů o 11 % z metrických tun na metrických tun (v přepočtu na tržby došlo dokonce k 50% snížení). V loňském roce společnost Parker: snížila roční spotřebu energií o 18 % (ve vztahu k tržbám o 6 %), tj. o více než MWh, snížila emise skleníkových plynů o 11 %. OD ROKU 2004 ENERGETICKÝ INDEX EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ TRŽBY Z MLD. DOLARŮ 13,1 NA MLD. DOLARŮ RŮST O 77 % 20

23 Spotřeba energií a emise Výsledky omezení MWh/USD Energetický index = celková spotřebovaná energie (ekvivalent MWh) / celkové čisté tržby (mil. dolarů) Emise skleníkových plynů Měřeno v tisících metrických tun 2004 Základ Základ 697, , , , ,525 LIKVIDACE ODPADU O 200 TUN MÉNĚ ODPADU MÉNĚ NA SKLÁDKÁCH SKONČILO O SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA LIKVIDACI ODPADŮ O VÍCE NEŽ Divize Racor Beaufort, SC, USA Díky dodržování přísného recyklačního programu divize snížila objem odpadů k likvidaci o 79 %. Na skládkách tak v roce 2014 skončilo o 200 tun odpadu méně, což představovalo snížení nákladů na likvidaci o více než dolarů. 21

24 22

25 Společnost Parker využívá jedinečný přístup k vývoji nových výrobků. Jmenuje se Winowation a pro každou fázi procesu stanovuje konkrétní výstupy, čímž výzkumu a vývoji nových technologií dodává pevnou strukturu. S využitím zpětné vazby od zákazníků a rozšiřujícího se spektra znalostí o životním prostředí a jeho ochraně objevují konstruktéři společnosti Parker nové způsoby, jak snížit hmotnost výrobků a systémů, zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich efektivitu. Společnost Parker nachází nová řešení problémů, která nejen zvyšují produktivitu a ziskovost jejích zákazníků, ale také snižují dopad na životní prostředí. Je hrdá na to, že mezi tisícovkami jejích výrobků, které byly navrženy s využitím široké škály technologií pro řízení pohybu, roste počet těch, které svědčí o užitečnosti myšlenky udržitelnosti. V souladu se svým závazkem podporovat udržitelnost bude společnost Parker nadále zkoumat nové metody zlepšení a kvantifikace ekologických přínosů svého procesu produktových inovací a ve spolupráci se svými zákazníky bude řešit zásadní inženýrské výzvy. OD ROKU 2005 BYLO POMOCÍ WINOVATION VYVINUTO VÍCE NEŽ ZA KTERÉ SPOLEČNOST UTRŽILA VÍCE NEŽ 8 MILIARD DOLARŮ. 23

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

Co pro nás znamená zelené?

Co pro nás znamená zelené? reen Co pro nás znamená zelené? Zelená chemie se skládá z chemikálií a chemických procesů navržených pro snížení nebo eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Globální průmyslový standard, který

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Práce na Evropském účetním dvoře

Práce na Evropském účetním dvoře Práce na Evropském účetním dvoře Práce, která má skutečný smysl Atraktivní balíček Odborná příprava a karierní rozvoj Jak pracujeme Co říkají naši zaměstnanci Platové podmínky Zaměstnanecké výhody Ostatní

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek)

Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) Balanced Scorecard (vyvážený soubor měřítek) ESF MU J.Skorkovský KPH Cíle a měřítka BSC Cíle a měřítka BSC zbavit se strnulého modelu finančního účetnictví a přitom zachovat tradiční finanční měřítka Tato

Více

Udržitelný marketing začíná od výrobku? Lidija Erlebachová Fórum pro udržitelné podnikání březen 2013

Udržitelný marketing začíná od výrobku? Lidija Erlebachová Fórum pro udržitelné podnikání březen 2013 Udržitelný marketing začíná od výrobku? Lidija Erlebachová Fórum pro udržitelné podnikání březen 2013 1 Co pro nás znamená udržitelnost? Dobrý život lidí v mezích určených přírodními zdroji naší planety.*

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Etika v podnikání Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Ústecký kraj

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER

POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER EDITORIAL Vážení kolegové, Svět kolem nás se mění rychle, přináší nové výzvy a příležitosti k rozvíjení nových efektivních řešení pro spotřebu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Dovolte abychom Vám alespoň v krátkosti představili světoznámou značku CARRIER...

Dovolte abychom Vám alespoň v krátkosti představili světoznámou značku CARRIER... Dovolte abychom Vám alespoň v krátkosti představili světoznámou značku CARRIER... CARRIER VYUŢÍVÁ PODPORU VÝZNAMNÉ TECHNOLOGICKÉ KORPORACE UTC. Carrier Corporation je součástí United Technologies Corporation

Více

ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR

ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR Každý z nás se ve svém profesním životě podílí na odpovědnosti a prestiži společnosti Essilor. Musíme tudíž znát a dodržovat zásady, které platí pro všechny. To znamená, že musíme

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení

Údržba, oprava, obnova, ochrana. Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Údržba, oprava, obnova, ochrana Řešení pro údržbu a spolehlivost výrobního zařízení Henkel - řešení pro všechny problémy v údržbě. Údržba, oprava, obnova a ochrana strojního zařízení. Maximalizace produkce,

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly

Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly Obchodní strategie společnosti a strategické plánování pracovní síly Jakub Hejsek Manager MOD EU květen 2012 Představení Philip Morris International PMI je přední mezinárodní tabákovou společností Vyrábíme

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services

Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Uptime Maximální dostupnost Vašich konvergovaných ICT infrastruktur. Uptime Maintenance and Support Services Obsah 02 Úvod 04 Multi-vendor 06 Znalostní báze 08 Servisní portál 10 Globální servisní centra

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Skanska v České a Slovenské republice. Juraj Novodomec

Skanska v České a Slovenské republice. Juraj Novodomec Skanska v České a Slovenské republice Juraj Novodomec Přehled Skanska ve zkratce Organizace Aktivity Dobrá praxe Safety road map Výzvy bezpečnosti Why you should remember us? Hodnoty ztrátové projekty

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor obce Základní údaje o organizaci Obec: Sídlo obce: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně: Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím,

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více