Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost"

Transkript

1 Udr iteln st Zpráva za rok 2014

2 Značku Parker najdete všude, kde se něco pohybuje. Poskytujeme vysoce přesná inženýrská řešení pro širokou škálu aplikací v oblasti mobility, průmyslu a letectví. S ročními tržbami přes 13 mld. dolarů v účetním roce 2014 je společnost Parker předním světovým výrobcem technologií a systémů pro řízení pohybu. Díky své inženýrské odbornosti a široké škále klíčových technologií pomáháme zákazníkům zvýšit produktivitu a ziskovost a přispíváme k řešení hlavních světových inženýrských výzev. O této zprávě Tato zpráva popisuje, jakým způsobem společnost Parker používá své klíčové technologie, aby změnila svět k lepšímu. Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje se vztahují k účetnímu roku 2014 (to pro společnost Parker znamená od 1. července 2013 do 30. června 2014). Předchozí zpráva se vztahovala na účetní rok Společnost Parker má v úmyslu takovou zprávu vydávat každý rok. Rozsah Údaje v tomto dokumentu se vztahují na globální výrobní provozy, které společnost Parker ovládá alespoň z 50 % nebo je jejich většinovým vlastníkem. Týkají se rovněž zaměstnanců těchto provozů i příslušných centrál a distribučních center, jež společnost Parker vlastní. Zpráva se nevztahuje na dodavatele, zákazníky, distributory a poskytovatele služeb a na společné podniky, v nichž má společnost Parker menšinový podíl. Kontakt Společnost Parker uvítá vaše připomínky a dotazy ohledně udržitelnosti na ové adrese Obsah Vzkaz generálního ředitele 2 Udržitelnost 5 Řízení podniku, etika a dodržování předpisů 9 Zaměstnanci 13 Planeta 19 Odpovědnost za výrobky 23

3 za rok končící 30. červnem (v tis. dolarů s výjimkou údajů vztažených na akcii) 2014 Čisté tržby Hrubý zisk Čistý zisk připadající na kmenové akcionáře Čistý peněžní tok z provozní činnosti Zředěný zisk na akcii 6,87 Počet zaměstnanců Strategie Win V duchu tradičních cílů společnosti Parker, kterými jsou poskytování špičkových zákaznických služeb, dosahování dobrých finančních výsledků a ziskového růstu, představuje strategie Win ucelenou, konzistentní obchodní strategii, která od svého uvedení v roce 2001 přispěla k transformaci společnosti a lepšímu provádění jejich aktivit na celém světě. Strategie Win je koncipována jako nástroj provozní změny a je to důležitý dokument, kterým se řídí všechny závody Parker. 1

4 Vzkaz od V posledních letech společnost Parker expandovala na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. S rostoucí globální působností roste i šance pozitivně ovlivnit životy lidí kolem nás i prostředí, v němž pracujeme. Ukázalo se, že naše vize udržitelného podnikání doplňuje naši schopnost poskytovat špičkové zákaznické služby a dosahovat žádoucích finančních výsledků. V roce 2014 jsme jako vodítko vytvořili formální rámec udržitelnosti, který se zaměřuje na zaměstnance, planetu a výrobky. K hlavním prioritám společnosti Parker patří zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance. Usilujeme o vybudování kultury, která klade bezpečnost na první místo a kde se všichni zaměstnanci podílejí na jejím zvyšování. Za tímto účelem zavádíme provozní postupy, které dále omezují riziko pracovních úrazů. K pravidelnému měření a hodnocení dosažených výsledků budeme využívat robustní systémy řízení. Thomas L. Williams, generální ředitel 2

5 Minimalizace bezpečnostních rizik začíná lepším pochopením jejich příčin díky ucelenému vzdělávání a školení. Zvýšené povědomí o rizicích a jejich prevenci v kombinaci s vhodným bezpečnostním zařízením ve všech provozech vytváří prostředí, v němž můžeme dosáhnout cílů v oblasti bezpečnosti. Společnost Parker se chce co do bezpečnosti řadit do nejvyššího kvartilu průmyslových výrobců. Pracujeme na dosažení tohoto cíle a činíme zásadní kroky k dalšímu omezení pracovních úrazů. Manažeři společnosti Parker po celém světě přispívají k tomu, aby všichni zaměstnanci a hosté, kteří navštíví naše závody, odešli domů bez úhony. Vzhledem k velikosti a rozsahu obchodní činnosti společnosti jsme si vědomi své povinnosti jednat odpovědně a aktivním přístupem k ochraně životního prostředí zachovávat dynamická společenství, která jsou nám domovem. Měli bychom šetřit, kdekoli je to možné, a vyzývat k témuž i ostatní. Zaměstnanci společnosti Parker mají prostor k přetváření různých aspektů naší činnosti, abychom omezili spotřebu vody, paliva, elektřiny a dalších zdrojů. Tímto způsobem zavádějí zaměstnanci do praxe nápady na snížení provozních nákladů a sladění našich finančních cílů s udržitelností a přispívají k větší konkurenceschopnosti společnosti Parker ve stále náročnějším obchodním prostředí. Nadále hledáme nové způsoby, jak zlepšit výkonnost. V nedávné době společnost Parker rozšířila svou strategii udržitelnosti přidala problematiku obalů mezi oblasti důležité pro šetrné využívání zdrojů. Ve spolupráci se zákazníky nyní vyhodnocujeme několik dalších možností včetně programu zpětného odběru obalů, zvýšeného využívání recyklovaných materiálů a výroby opakovaně využitelných obalů. Jelikož máme v portfoliu stovky tisíc výrobků a systémů, může tato iniciativa výrazně omezit náklady a spotřebu surovin a zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce společnosti Parker. Naši konstruktéři jsou zapálení pro inovace a navrhují lehké výrobky z těch nejbezpečnějších materiálů, které fungují s vyšší účinností, vydrží déle a snáze se recyklují. Inovace považujeme za změny dějící se z vůle zákazníků a design výrobků vylepšujeme, abychom zákazníkům pomohli naplnit cíle v oblasti udržitelnosti tím, že sníží spotřebu energie a provozní náklady a minimalizují ekologickou stopu. Společnost Parker využívá řadu příležitostí změnit svět k lepšímu od výrobků a systémů, jež vyrábíme, až po pozoruhodné lidi, které zaměstnáváme, a prvotřídní zákazníky, s nimiž spolupracujeme. Díky tomu, že pracujeme v souladu s revidovaným závazkem k udržitelnosti, jsme schopni dosahovat ziskového růstu a zároveň chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života pro dnešní i budoucí generace. Thomas L. Williams generální ředitel Duben

6 4 Smysluplným měřítkem působení společnosti Parker je schopnost zlepšovat životy lidí, kterých se její činnost týká.

7 Udržitelnost je rozsáhlý, složitý koncept. Určit ideální způsob uplatňování udržitelných postupů v práci globální organizace je velká výzva a zároveň výrazná příležitost. Po mnoha letech komplexního výzkumu, srovnávání se s dalšími společnosti z odvětví a prostého učení se ze zkušeností jsme závazek k udržitelnosti definovali takto: Odpovědné řešení největších inženýrských výzev světa v zájmu trvalého úspěchu společnosti, jejích zákazníků a komunit. Důsledky tohoto závazku lze dále upřesnit podle tří klíčových oblastí, kde má společnost Parker příležitost maximalizovat dopad své snahy o udržitelné podnikání. Zaměstnanci Smysluplným měřítkem působení společnosti Parker je schopnost zlepšovat životy lidí, kterých se její činnost týká. Konkrétně pomáháme zaměstnancům dodržovat zdravý životní styl, vytváříme zajímavé, bezpečné pracovní prostředí a posilujeme komunity na celém světě, které jsou pro společnost Parker domovem. Planeta Společnost Parker má provozy v 50 zemích světa, a její výrobní postupy tak mohou mít významný, široký dopad. Společnost si je plně vědoma své odpovědnosti a je odhodlána docílit pozitivního ekologického dopadu. Využíváním ekologických materiálů, snížením objemu odpadů díky různým programům recyklace a aktivním snižováním spotřeby zdrojů, jako jsou voda a energie, ve výrobních provozech přispívá společnost Parker k ochraně životního prostředí pro budoucí generace. Výrobky Jakožto globální výrobce může společnost Parker svět nejsnáze ovlivnit pomocí svých výrobků a systémů. Naši konstruktéři analyzují celý životní cyklus výrobků od nápadu až po likvidaci a přicházejí s výrobky, které vznikají z udržitelných materiálů, fungují se špičkovou účinností a po likvidaci mohou být znovu využity či recyklovány, aby se omezilo množství odpadu vyváženého na skládky. 5

8 Potenciální rizika a hranice Vzhledem k rozmanitosti našich výrobků a trhů, jež obsluhujeme, a k velikosti a složitosti našeho dodavatelského řetězce se potkáváme s řadou příležitostí a rizik, jež ovlivňují naši schopnost dosahovat cílů v oblasti udržitelného podnikání. Naše výrobky nemohou fungovat bez energie a změna jejího zdroje může ovlivnit konstrukci výrobku i související náklady. Na složení a designu výrobků se může promítnout i nedostatek některého ze široké škály kovů a organických materiálů, jež společnost Parker ve výrobě využívá. Každý zásadní aspekt naší obchodní činnosti má jasné, udržitelné parametry a v různých ohledech je relevantní pro úspěch společnosti: spotřeba energie a emise ovlivňují výsledky v oblasti životního prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost jsou důležité pro spokojenost zaměstnanců, absence dětské práce a diskriminace souvisí s našimi výsledky oblasti lidských práv, ochrana komunit je výrazem naší sociální odpovědnosti a konečně hospodářské výsledky jsou měřítkem naší finanční výkonnosti. Veškeré klíčové aspekty a ukazatele výkonnosti sledujeme od příjmu dodávek zboží a služeb až po distribuci hotových výrobků. Momentálně společnost provádí měření pouze v oblasti nákupu surovin a aplikace konečného výrobku, jelikož tyto oblasti se vztahují k prvkům udržitelnosti, jako jsou energie, emise, bezpečnost, lidská práva a výsledky v sociální sféře. Oproti předchozí zprávě nedošlo k výrazným změnám. 6

9 Zapojení zainteresovaných stran Zapojení zainteresovaných stran Společnost Parker usiluje o setrvalé zlepšování a zapojuje do svých iniciativ řadu zainteresovaných stran, aby posílila své strategie směřující k udržitelnosti. Od zákazníků získává společnost podněty díky přímé vazbě od prodejních a marketingových týmů. Zaměstnanci mají možnost účastnit se pololetních průzkumů. To, zda dodavatelé dodržují naše požadavky na udržitelnost, sledujeme na dodavatelském portálu. Manažeři se mohou vyjádřit v rozhovorech a anketách. Partnerství s dodavateli Zakládáme si na spolupráci s prvotřídními dodavateli, kteří dbají nejen na špičkové zákaznické služby a dodržení těch nejpřísnějších standardů kvality a včasnosti, ale také na snížení spotřeby zdrojů a produkce odpadů. Společnost Parker prostřednictvím svého dodavatelského řetězce vydává více než 6 mld. dolarů, takže snaha o zlepšení udržitelnosti v tomto ohledu představuje atraktivní příležitost ke snížení naší globální stopy. Společnost Parker navíc analyzuje indexy udržitelnosti a zpětnou vazbu od akcionářů a srovnává se s rozmanitou skupinou obdobných společností podnikajících ve stejném odvětví. GALLONS OF WATER SAVED PER YEAR kw ELEKTŘINY UŠETŘENÝCH ZA ROK Divize chlazení New Haven, IN, USA Zaměstnanci navrhli a postavili uzavřený chladicí systém, který snížil spotřebu vody o litrů za rok, a instalovali vysoce účinné LED osvětlení, které za stejné období ušetřilo kw elektřiny. Náklady divize na vodu a energie tak poklesly o více než dolarů. POKLES NÁKLADŮ NA VODU A ENERGIE 7

10 Způsob provádění obchodní činnosti je základem trvalé hodnoty a dlouhodobého úspěchu naší společnosti. 8

11 Bezprostřední zkušenost společnosti Parker s etickým chováním a poctivým podnikáním sahá již takřka sto let zpátky. Způsob provádění obchodní činnosti je základem trvalé hodnoty a dlouhodobého úspěchu společnosti začíná to vytvářením trvalého partnerství se zákazníky i dodavateli a najímáním čestných, vynalézavých zaměstnanců v souladu s naší vizi. Obchod v dnešní době funguje rychle a svět se může nepředvídaně měnit, ale hodnoty společnosti Parker jsou neochvějné a stálé. Při řešení zásadních inženýrských výzev našeho světa, poskytování prvotřídních zákaznických služeb i při podpoře místních komunit se společnost Parker vždy snaží jednat správně. Řízení společnosti Naši manažeři musejí jít příkladem všem zaměstnancům společnosti a vštěpovat jim přísné standardy etického chování. V případě společnosti Parker začíná závazek spojit udržitelný, dlouhodobý růst se společenskou odpovědností u jejího představenstva. Představenstvo je povinno zastupovat zainteresované strany při dohledu nad obchodní strategií a otázkách řízení. Jedenáct ze čtrnácti ředitelů společnosti Parker lze dle příslušných standardů newyorské burzy a příslušných interních standardů považovat za nezávislé. Každý ředitel musí svou funkci rok co rok obhajovat ve volbách. Máte-li zájem o další informace o představenstvu společnosti Parker, navštivte stránku Globální kodex obchodního chování Globální kodex obchodního chování je spolehlivým zdrojem pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich původ či pracoviště. Stanovuje jasná vodítka slušného chování, zdůrazňuje důležité zásady a shrnuje jisté základní právní požadavky, jimiž se zaměstnanci musejí při práci řídit. Dále uvádí, na koho se zaměstnanci mohou obrátit, mají-li otázky či podněty v souvislosti s možným právním či etickým problémem. 9

12 Poctivost a etika Společnost Parker se v celé své historii snažila ve všech zemích působit ohleduplně a eticky. V důsledku toho má se svými zaměstnanci, zákazníky a investory vztahy založené na důvěře a cení si své pověsti spolehlivého, čestného obchodního partnera. V nedávné době společnost Parker přijala nový přístup k etickému chování v podobě souboru globálně přijímaných kladných vlastností, který zavádí společný jazyk překračující kulturní hranice. Tento rámec je vysvětlen v publikaci s názvem Winning With Integrity, která je doprovodným dokumentem ke Globálnímu kodexu obchodního chování a Zásadám společnosti Parker. Zaměstnanci společnosti Parker se aktivně podílejí na zachování dobré pověsti společnosti i ochraně její finanční síly dodržováním přísných standardů etického chování a den co den prokazují žádoucí charakterové vlastnosti, jelikož jsou v přirozeném souladu s jejich osobními hodnotami. Globální kodex obchodního chování a dokument Winning With Integrity jsou k dispozici v několika jazycích a každý zaměstnanec společnosti obdrží svůj vlastní výtisk. Obě publikace jsou k dispozici online na adrese Dodržování předpisů Mechanismy společnosti Parker nejsou nastaveny tak, aby jen zajistily soulad s definovaným souborem pravidel a nařízení, nýbrž tak, aby podněcovaly obchodní postupy, jež odrážejí podnikové standardy etického a odpovědného chování. Viceprezident pro audit a dodržování předpisů poskytuje všem zaměstnancům, akcionářům, obchodním partnerům, zákazníkům a široké veřejnosti pokyny k otázkám, jež se týkají implementace postupů popsaných v Globálním kodexu obchodního chování. Na místní úrovni sestává podniková síť manažerů pro dodržování předpisů z více než 140 kolegů, kteří spolupracují s managementem, uvádějí do praxe školicí programy a zprostředkovávají otevřenou komunikaci v zájmu dodržování předpisů a šíření hodnot společnosti Parker v celé organizaci. Tyto ctnosti jsou ambiciózní a inspirativní. Díky nim můžeme vytěžit z naší kultury maximum. S jejich pomocí se snažíme jednat správně. Jedná se o významný nástroj rozvoje, který nám pomáhá dosahovat udržitelných obchodních výsledků. Andrew D. Ross, viceprezident společnosti a prezident Engineered Materials Group 10

13 Etická linka Je-li zaměstnanec společnosti Parker svědkem chování, které je podle jeho názoru v rozporu s hodnotami společnosti, může se důvěrně a anonymně obrátit na etickou linku. Ta je ve všech zemích, kde společnost Parker působí, k dispozici prostřednictvím zabezpečené stránky a na bezplatném telefonním čísle. Zaměstnanci na celém světě jsou pravidelně informováni o existenci této linky a o způsobu, jak se na ni obrátit. Společnost Parker splňuje zvláštní požadavky Evropské unie. Všemi případy ohlášenými na etickou linku se budou zabývat kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou vyškoleni k zákonnému, spravedlivému a důvěrnému prošetření incidentů. Vzdělání a školení Chceme-li se vyhnout všem krokům, které mohou být považovány za neetické či dokonce nezákonné, musíme nejprve dobře pochopit standardy obchodního podnikání společnosti Parker. Společnost Parker všem svým zaměstnancům včetně nejvýše postavených manažerů poskytuje ucelené školení o základních otázkách etiky a dodržování předpisů. Na základě pracovních rolí jednotlivců a s nimi spojených rizik poskytuje společnost osobní školení o tématech, jako jsou antimonopolní zákony, obchodní právo a korupce v podnikání. Setrvalý závazek Společnost Parker mění svůj program dodržování předpisů včetně zásad, postupů a souvisejících školení v reakci na novou legislativu a požadavky regulátorů, trendy ve vymáhání práva, politické a veřejné otázky, trendy v širším obchodním a finančním prostředí. Například zavedla důkladný protikorupční program a zvyšuje povědomí o těchto otázkách prostřednictvím interních školení. O svém postoji rovněž informuje své obchodní partnery. Společnost Parker se domnívá, že tyto kroky jsou zásadní pro zachování respektu a důvěry všech zainteresovaných stran. 11

14 Její zaměstnanci jsou zdrojem jejího úspěchu. 12

15 Budování kultury, v níž mají všichni zaměstnanci prostor na rozhodnutí, která ovlivňují výkon. Rozhodný důraz na bezpečnost na pracovišti. Individuální přístup k odbornému rozvoji a kariérnímu postupu. Nabídka co nejširších možností pro zdraví a wellness. Tento seznam možná vypadá ambiciózně, ale přesně tyto i další kroky společnost Parker podnikla v zájmu zaměstnanců, kteří jsou základem úspěchu společnosti. Posilování působnosti a nasazení zaměstnanců Z řady oblastí, na které se musíme zaměřit, jsme jako základ naší strategie Win již dávno vybrali Prostor pro zaměstnance. Toto rozhodnutí odráží význam, který společnost Parker připisuje tomu, aby její zaměstnanci měli možnost využívat své znalosti a odbornost k předkládání nápadů a přijímání rozhodnutí, která mají výrazný dopad na obchodní činnost společnosti. Pod záštitou Rady pro posilování působnosti zaměstnanců běží několik iniciativ, které podporují spolupráci v různých funkčních oblastech i mezi nimi a sdílení odpovědnosti za průběžné zlepšování aktivit mezi velkým počtem zaměstnanců. Zavedením vysoce výkonných týmů, což je strukturovaný přístup k týmové práci a kolektivnímu rozhodování, dává společnost Parker svým zaměstnancům nástroje ke společnému zlepšování zákaznických služeb a dosahování strategických obchodních cílů. Parker Kanada > dolarů NA PODPORU KANADSKÉ SPOLEČNOSTI PRO BOJ S RAKOVINOU Více než dvě stovky zaměstnanců v našich kanadských závodech spojily síly ke zvýšení povědomí o různých typech rakoviny a vybraly přes amerických dolarů ve prospěch Kanadské společnosti pro boj s rakovinou. 13

16 Globální program wellness V návaznosti na úspěšnou iniciativu spuštěnou před více než deseti lety společnost Parker letos uvedla globální program Path to Wellness, který dále rozšiřuje nabídku aktivit, jež mohou zaměstnanci využít ke zlepšení a udržení svého zdravotního stavu. Vzhledem k flexibilní struktuře programu lze nabídku programu Path to Wellness přizpůsobit pro daný region. Specializovaný tým zaměstnanců v každém závodě společnosti Parker připraví programy zaměřené na specifická zdravotní rizika, jež odrážejí jedinečné potřeby, kulturu, demografické charakteristiky a finanční možnosti každého pracoviště. Program Path to Wellness je koncipován tak, aby umožnil zaměstnancům žít zdravě: zahrnuje vyváženou, výživnou stravu, pravidelné cvičení a svědomité zvládání každodenního stresu. PŘEBUDOVÁNO NA Prodejní společnost Madrid, Španělsko Zaměstnanci přestavěli staré skladiště na tělocvičnu, která nabízí hodiny cvičení a organizuje přednášky o výživě, wellness a bezpečnosti. 14

17 Začlenění významných změn do každodenního života může být náročné, a proto program Path to Wellness stojí na uceleném vzdělání a podpůrném prostředí. Zaměstnanci jsou zváni k účasti na skupinových školicích programech a přednáškách o zdraví. Mají také přístup k soukromým konzultacím s výživovými a fitness poradci. Díky těmto vzdělávacím příležitostem a řadě zdrojů, jako jsou digitální zpravodaje a videa, mohou vzít své zdraví do vlastních rukou a změnit svůj život k lepšímu. Společnost Parker nabízí také možnosti přírodní léčby, které podporují imunitní systém. Vytvořila síť lékařů využívajících konvenční i alternativní přístupy, což podporuje aktivní přístup k wellness. Diverzita a začleňování Společnost Parker si zakládá na vybudování rozmanitého týmu zaměstnanců, který podporuje začleňování a respektuje jedinečný pohled a přínos každého jednotlivce jakožto cenného aktiva organizace. Strategie společnosti spočívající v podpoře kultury začleňování a rozmanitosti stojí na třech pilířích: vůdcovství a vlastnický přístup, povědomí a mezikulturní kompetence, struktury a procesy podporující začleňování. Tyto charakteristiky společnost dále rozšiřuje a podporuje školeními pro globální manažerský tým a rozvojem vůdcovského profilu, který podporuje zaměstnance na celém světě. Globálně organizovaný průzkum mezi zaměstnanci navíc zahrnuje otázky, díky nimž může společnost průběžně měřit pokrok při budování rozmanitého, začleňování nakloněného pracovního prostředí a vypracovávat strategie, které toto prostředí podpoří díky přímé zpětné vazbě od zaměstnanců. Schopnost využít rozmanitého původu a pohledu všech zaměstnanců je klíčem k tomu, abychom zůstali špičkovou globální organizací. Tento závazek na sebe společnost vzala, aby zákazníkům poskytovala co nejlepší služby k tomu totiž potřebuje přilákat, rozvíjet a udržet si ty nejbystřejší talenty na celém světě. OVOCE A ZELENINA Divize čerpadel a motorů, Evropa Saská Kamenice, Německo V kreativním programu Buďte fit i v zimě divize bezplatně rozdává ovoce a zeleninu a podněcuje zaměstnance, aby během chladných zimních měsíců nezapomínali na své cíle v oblasti zdraví a wellness. 15

18 Společenská odpovědnost Důležitým aspektem kultury společnosti Parker jsou dobrovolnictví a dárcovství na místní úrovni. Její zaměstnanci jsou hrdí na to, že dělají něco pro komunity, v nichž pracují, a pro organizace, které mění svět k lepšímu. Řada výrobních závodů společnosti Parker sídlí ve venkovských oblastech, kde existuje úzká vazba mezi závodem a obcí. Vážíme si vztahu s příslušníky místních komunit a organizacemi, jež tam působí. Tyto vztahy jsou zásadní pro úspěch společnosti. K hlavním cílům společnosti Parker patří zlepšování a dostupnost vynikajícího vzdělání. Zaměstnanci společnosti Parker poskytují štědré dary institucím a charitám a v různých dobrovolnických programech se dělí o své znalosti s místními studenty nebo je mentorují. Společnost tomu napomáhá prostřednictvím Nadace Parker Hannifin. Studenti, kteří se těchto programu účastní, jsou budoucími motory obchodu, technologického rozvoje a svých komunit. Mnozí z nich by bez pomoci měli jen omezenou možnost získat vyšší vzdělání a plně rozvinout svůj potenciál. Oblasti, na které se zaměřuje Nadace Parker Hannifin Vzdělání 41 % Umění 17 % Zdraví 18 % Do budoucna bude společnost Parker dále rozšiřovat a formalizovat své iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti, aby plně využila svou schopnost měnit k lepšímu životy svých zaměstnanců, utvářet místní komunity a chránit životní prostředí. V roce 2014 darovali zaměstnanci společnosti Parker v USA více než dolarů charitativní organizaci United Way. Bezpečnost na pracovišti Klíčovými ukazateli úspěchu společnosti jsou produktivita a ziskovost, avšak pro společnost Parker není nic důležitějšího než to, aby se každý zaměstnanec po práci vrátil bezpečně domů. Společnost si zakládá na udržení bezpečného pracovního prostředí, aby ochránila své zaměstnance, zákazníky a další hosty, kteří navštíví její závody. Náš program bezpečnosti zahrnuje tyto aspekty: Elektrická bezpečnost Bezpečnost zařízení a strojů Ergonomie Příprava na nebezpečné situace 16 Občanská společnost / komunita 24 %

19 Prostřednictvím programu bezpečnosti nastavuje společnost Parker v celé organizaci standardy, jež doplňují místní, regionální a národní zákony a nařízení. Tyto standardy zajišťují jednotný přístup k rozpoznávání a řízení bezpečnostních rizik a dopadů na životní prostředí. Všechny výrobní závody společnosti každé čtvrtletí zjišťují, jak si při plnění bezpečnostního programu vedou, abychom mohli určit oblasti, kde se musíme průběžně zlepšovat. v závodech společnosti Parker k žádnému smrtelnému úrazu. Míra zaznamenatelných pracovních úrazů Počet pracovních úrazů vztažený na 100 zaměstnanců ročně ,22 2,15 Společnost Parker se nedávno rozhodla v každém závodě ustavit vysoce výkonný tým (HPT) zaměřený na bezpečnost, který má do aktivního přístupu společnosti k řízení bezpečnosti vtáhnout i zaměstnance ,59 1,76 Celosvětové výsledky v oblasti bezpečnosti měříme pomocí míry zaznamenatelných pracovních úrazů, což je počet pracovních úrazů, jež vyžadují lékařské ošetření nad rámec první pomoci, vztažený na 100 zaměstnanců ročně. Od roku 2011 se společnosti Parker podařilo snížit tuto míru o 28 % a v roce 2014 jsme dosáhli 10% zlepšení. Během fiskálního roku 2014 nedošlo 17

20 Společnost Parker momentálně recykluje více než 80 % odpadu, který vyprodukují její výrobní závody. 18

21 V souladu se svou pozicí globálního lídra v technologiích řízení pohybu chce společnost Parker být také průkopníkem udržitelných postupů. Neustále hledáme nové způsoby, jak snížit spotřebu energie a vody v závodech, minimalizovat množství surovin potřebných na výrobu, rozšířit recyklaci a omezit objem odpadů, jež posíláme na skládky, a navrhovat výrobky, které toho zvládnou více s menší spotřebou energií. To vše ve jménu odpovědného podnikání a ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Péče o životní prostředí Nebezpečné látky Během uplynulých několika desetiletí se společnost Parker maximálně snažila nevyužívat ve výrobě materiály, které by mohly poškodit životní prostředí. Využívání chlorovaných rozpouštědel snížila o více než 90 % a vyřadila z výroby více než 80 % chemikálií ze seznamu amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA). V roce 2004 rozšířila tento postup i na elektřinu a zemní plyn a od té doby snížila spotřebu těchto komodit o více než 52 % (na jednotku tržeb). Sanace Společnost Parker se podílí na nápravě minulých ekologických škod: aktivně investuje a zapojuje se do sanace půdy poškozené znečištěním nebo nepatřičným chemickým hospodářstvím. Mnohé lokality, které se nyní sanují, byly znečištěné již předtím, než je společnost Parker získala. K 30. červnu 2014 měla společnost Parker na pravděpodobné a rozumně odhadnutelné ekologické problémy rezervu ve výši 13,6 mil. dolarů. Řízení ochrany životního prostředí Společnost Parker se chce udržitelnosti ve všech závodech věnovat soustavněji a význam tohoto tématu hodlá posílit vzdělávacími materiály a nástroji včetně podrobných zásad popisujících minimalizaci spotřeby zdrojů a vyřazení recyklovatelných materiálů z toku odpadů. Dosavadní výsledky iniciativ směřujících k udržitelnosti jsou slibné: více než 50 % globálních provozů společnosti Parker má certifikaci ISO a společnost momentálně recykluje přes 80 % odpadů, jež její závody vyprodukují. Společnosti se také do značné míry daří vyřazovat z výrobků a procesů vysoce rizikové látky, jako jsou chlorovaná rozpouštědla, kadmium a šestimocný chrom. 19

22 Hospodaření s energií Hospodaření s energií je ve společnosti Parker záležitostí všech. Vítáme návrhy zaměstnanců na procesní zlepšení, která optimalizují energetickou efektivnost a omezí emise uhlíku, i jejich pomoc při implementaci těchto opatření. Programy řídí a zaštiťuje manažer odpovědný za spotřebu energií a jsou vytvářeny na místní úrovni na základě specifických energetických cílů každé obchodní jednotky. Na každém pracovišti byl jmenován manažer odpovědný za energie, který podstupuje pravidelná školení věnovaná rozpoznávání a využívání příležitostí ke snížení spotřeby energie. Příležitostí ke zlepšení je ještě mnoho, avšak roční cyklus plánování, realizace, analýzy a vylepšování plánů na omezení spotřeby energií již nese ovoce. Od kalendářního roku 2004 společnost Parker: snížila spotřebu energie měřenou energetickým indexem (MWh/tržby v dolarech) o 55 %, přičemž tržby se zvýšily o více než 77 % z 7,4 mld. dolarů na 13,1 mld. dolarů, snížila ve svých provozech celkové množství emisí skleníkových plynů o 11 % z metrických tun na metrických tun (v přepočtu na tržby došlo dokonce k 50% snížení). V loňském roce společnost Parker: snížila roční spotřebu energií o 18 % (ve vztahu k tržbám o 6 %), tj. o více než MWh, snížila emise skleníkových plynů o 11 %. OD ROKU 2004 ENERGETICKÝ INDEX EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ TRŽBY Z MLD. DOLARŮ 13,1 NA MLD. DOLARŮ RŮST O 77 % 20

23 Spotřeba energií a emise Výsledky omezení MWh/USD Energetický index = celková spotřebovaná energie (ekvivalent MWh) / celkové čisté tržby (mil. dolarů) Emise skleníkových plynů Měřeno v tisících metrických tun 2004 Základ Základ 697, , , , ,525 LIKVIDACE ODPADU O 200 TUN MÉNĚ ODPADU MÉNĚ NA SKLÁDKÁCH SKONČILO O SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA LIKVIDACI ODPADŮ O VÍCE NEŽ Divize Racor Beaufort, SC, USA Díky dodržování přísného recyklačního programu divize snížila objem odpadů k likvidaci o 79 %. Na skládkách tak v roce 2014 skončilo o 200 tun odpadu méně, což představovalo snížení nákladů na likvidaci o více než dolarů. 21

24 22

25 Společnost Parker využívá jedinečný přístup k vývoji nových výrobků. Jmenuje se Winowation a pro každou fázi procesu stanovuje konkrétní výstupy, čímž výzkumu a vývoji nových technologií dodává pevnou strukturu. S využitím zpětné vazby od zákazníků a rozšiřujícího se spektra znalostí o životním prostředí a jeho ochraně objevují konstruktéři společnosti Parker nové způsoby, jak snížit hmotnost výrobků a systémů, zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich efektivitu. Společnost Parker nachází nová řešení problémů, která nejen zvyšují produktivitu a ziskovost jejích zákazníků, ale také snižují dopad na životní prostředí. Je hrdá na to, že mezi tisícovkami jejích výrobků, které byly navrženy s využitím široké škály technologií pro řízení pohybu, roste počet těch, které svědčí o užitečnosti myšlenky udržitelnosti. V souladu se svým závazkem podporovat udržitelnost bude společnost Parker nadále zkoumat nové metody zlepšení a kvantifikace ekologických přínosů svého procesu produktových inovací a ve spolupráci se svými zákazníky bude řešit zásadní inženýrské výzvy. OD ROKU 2005 BYLO POMOCÍ WINOVATION VYVINUTO VÍCE NEŽ ZA KTERÉ SPOLEČNOST UTRŽILA VÍCE NEŽ 8 MILIARD DOLARŮ. 23

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava

Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008. ArcelorMittal Ostrava Zpráva o firemní odpovědnosti společnosti za rok 2008 ArcelorMittal Ostrava Obchodní jméno: ArcelorMittal Ostrava a.s. Adresa: Ostrava, Kunčice, Vratimovská č.p. 689, PSČ 707 02 Česká republika IČ: 45193258

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti Zpráva o společenské odpovědnosti 2009 2009 O společnosti 2 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Dosažené výsledky v roce 2009 6 Podpora odpovědné konzumace alkoholu 8 Minimalizování dopadů na životní prostředí

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Životní prostředí. Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Kvalitní a udržitelné životní prostředí pro nás i budoucí generace Životní prostředí Ochrana životního prostředí jde ruku v ruce se zachováním naší konkurenceschopnosti 2 P O L I

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více