Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udr žiteln Zpráva za rok 2014 ost"

Transkript

1 Udr iteln st Zpráva za rok 2014

2 Značku Parker najdete všude, kde se něco pohybuje. Poskytujeme vysoce přesná inženýrská řešení pro širokou škálu aplikací v oblasti mobility, průmyslu a letectví. S ročními tržbami přes 13 mld. dolarů v účetním roce 2014 je společnost Parker předním světovým výrobcem technologií a systémů pro řízení pohybu. Díky své inženýrské odbornosti a široké škále klíčových technologií pomáháme zákazníkům zvýšit produktivitu a ziskovost a přispíváme k řešení hlavních světových inženýrských výzev. O této zprávě Tato zpráva popisuje, jakým způsobem společnost Parker používá své klíčové technologie, aby změnila svět k lepšímu. Není-li uvedeno jinak, veškeré údaje se vztahují k účetnímu roku 2014 (to pro společnost Parker znamená od 1. července 2013 do 30. června 2014). Předchozí zpráva se vztahovala na účetní rok Společnost Parker má v úmyslu takovou zprávu vydávat každý rok. Rozsah Údaje v tomto dokumentu se vztahují na globální výrobní provozy, které společnost Parker ovládá alespoň z 50 % nebo je jejich většinovým vlastníkem. Týkají se rovněž zaměstnanců těchto provozů i příslušných centrál a distribučních center, jež společnost Parker vlastní. Zpráva se nevztahuje na dodavatele, zákazníky, distributory a poskytovatele služeb a na společné podniky, v nichž má společnost Parker menšinový podíl. Kontakt Společnost Parker uvítá vaše připomínky a dotazy ohledně udržitelnosti na ové adrese Obsah Vzkaz generálního ředitele 2 Udržitelnost 5 Řízení podniku, etika a dodržování předpisů 9 Zaměstnanci 13 Planeta 19 Odpovědnost za výrobky 23

3 za rok končící 30. červnem (v tis. dolarů s výjimkou údajů vztažených na akcii) 2014 Čisté tržby Hrubý zisk Čistý zisk připadající na kmenové akcionáře Čistý peněžní tok z provozní činnosti Zředěný zisk na akcii 6,87 Počet zaměstnanců Strategie Win V duchu tradičních cílů společnosti Parker, kterými jsou poskytování špičkových zákaznických služeb, dosahování dobrých finančních výsledků a ziskového růstu, představuje strategie Win ucelenou, konzistentní obchodní strategii, která od svého uvedení v roce 2001 přispěla k transformaci společnosti a lepšímu provádění jejich aktivit na celém světě. Strategie Win je koncipována jako nástroj provozní změny a je to důležitý dokument, kterým se řídí všechny závody Parker. 1

4 Vzkaz od V posledních letech společnost Parker expandovala na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. S rostoucí globální působností roste i šance pozitivně ovlivnit životy lidí kolem nás i prostředí, v němž pracujeme. Ukázalo se, že naše vize udržitelného podnikání doplňuje naši schopnost poskytovat špičkové zákaznické služby a dosahovat žádoucích finančních výsledků. V roce 2014 jsme jako vodítko vytvořili formální rámec udržitelnosti, který se zaměřuje na zaměstnance, planetu a výrobky. K hlavním prioritám společnosti Parker patří zajištění bezpečného pracovního prostředí pro zaměstnance. Usilujeme o vybudování kultury, která klade bezpečnost na první místo a kde se všichni zaměstnanci podílejí na jejím zvyšování. Za tímto účelem zavádíme provozní postupy, které dále omezují riziko pracovních úrazů. K pravidelnému měření a hodnocení dosažených výsledků budeme využívat robustní systémy řízení. Thomas L. Williams, generální ředitel 2

5 Minimalizace bezpečnostních rizik začíná lepším pochopením jejich příčin díky ucelenému vzdělávání a školení. Zvýšené povědomí o rizicích a jejich prevenci v kombinaci s vhodným bezpečnostním zařízením ve všech provozech vytváří prostředí, v němž můžeme dosáhnout cílů v oblasti bezpečnosti. Společnost Parker se chce co do bezpečnosti řadit do nejvyššího kvartilu průmyslových výrobců. Pracujeme na dosažení tohoto cíle a činíme zásadní kroky k dalšímu omezení pracovních úrazů. Manažeři společnosti Parker po celém světě přispívají k tomu, aby všichni zaměstnanci a hosté, kteří navštíví naše závody, odešli domů bez úhony. Vzhledem k velikosti a rozsahu obchodní činnosti společnosti jsme si vědomi své povinnosti jednat odpovědně a aktivním přístupem k ochraně životního prostředí zachovávat dynamická společenství, která jsou nám domovem. Měli bychom šetřit, kdekoli je to možné, a vyzývat k témuž i ostatní. Zaměstnanci společnosti Parker mají prostor k přetváření různých aspektů naší činnosti, abychom omezili spotřebu vody, paliva, elektřiny a dalších zdrojů. Tímto způsobem zavádějí zaměstnanci do praxe nápady na snížení provozních nákladů a sladění našich finančních cílů s udržitelností a přispívají k větší konkurenceschopnosti společnosti Parker ve stále náročnějším obchodním prostředí. Nadále hledáme nové způsoby, jak zlepšit výkonnost. V nedávné době společnost Parker rozšířila svou strategii udržitelnosti přidala problematiku obalů mezi oblasti důležité pro šetrné využívání zdrojů. Ve spolupráci se zákazníky nyní vyhodnocujeme několik dalších možností včetně programu zpětného odběru obalů, zvýšeného využívání recyklovaných materiálů a výroby opakovaně využitelných obalů. Jelikož máme v portfoliu stovky tisíc výrobků a systémů, může tato iniciativa výrazně omezit náklady a spotřebu surovin a zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce společnosti Parker. Naši konstruktéři jsou zapálení pro inovace a navrhují lehké výrobky z těch nejbezpečnějších materiálů, které fungují s vyšší účinností, vydrží déle a snáze se recyklují. Inovace považujeme za změny dějící se z vůle zákazníků a design výrobků vylepšujeme, abychom zákazníkům pomohli naplnit cíle v oblasti udržitelnosti tím, že sníží spotřebu energie a provozní náklady a minimalizují ekologickou stopu. Společnost Parker využívá řadu příležitostí změnit svět k lepšímu od výrobků a systémů, jež vyrábíme, až po pozoruhodné lidi, které zaměstnáváme, a prvotřídní zákazníky, s nimiž spolupracujeme. Díky tomu, že pracujeme v souladu s revidovaným závazkem k udržitelnosti, jsme schopni dosahovat ziskového růstu a zároveň chránit životní prostředí a zlepšovat kvalitu života pro dnešní i budoucí generace. Thomas L. Williams generální ředitel Duben

6 4 Smysluplným měřítkem působení společnosti Parker je schopnost zlepšovat životy lidí, kterých se její činnost týká.

7 Udržitelnost je rozsáhlý, složitý koncept. Určit ideální způsob uplatňování udržitelných postupů v práci globální organizace je velká výzva a zároveň výrazná příležitost. Po mnoha letech komplexního výzkumu, srovnávání se s dalšími společnosti z odvětví a prostého učení se ze zkušeností jsme závazek k udržitelnosti definovali takto: Odpovědné řešení největších inženýrských výzev světa v zájmu trvalého úspěchu společnosti, jejích zákazníků a komunit. Důsledky tohoto závazku lze dále upřesnit podle tří klíčových oblastí, kde má společnost Parker příležitost maximalizovat dopad své snahy o udržitelné podnikání. Zaměstnanci Smysluplným měřítkem působení společnosti Parker je schopnost zlepšovat životy lidí, kterých se její činnost týká. Konkrétně pomáháme zaměstnancům dodržovat zdravý životní styl, vytváříme zajímavé, bezpečné pracovní prostředí a posilujeme komunity na celém světě, které jsou pro společnost Parker domovem. Planeta Společnost Parker má provozy v 50 zemích světa, a její výrobní postupy tak mohou mít významný, široký dopad. Společnost si je plně vědoma své odpovědnosti a je odhodlána docílit pozitivního ekologického dopadu. Využíváním ekologických materiálů, snížením objemu odpadů díky různým programům recyklace a aktivním snižováním spotřeby zdrojů, jako jsou voda a energie, ve výrobních provozech přispívá společnost Parker k ochraně životního prostředí pro budoucí generace. Výrobky Jakožto globální výrobce může společnost Parker svět nejsnáze ovlivnit pomocí svých výrobků a systémů. Naši konstruktéři analyzují celý životní cyklus výrobků od nápadu až po likvidaci a přicházejí s výrobky, které vznikají z udržitelných materiálů, fungují se špičkovou účinností a po likvidaci mohou být znovu využity či recyklovány, aby se omezilo množství odpadu vyváženého na skládky. 5

8 Potenciální rizika a hranice Vzhledem k rozmanitosti našich výrobků a trhů, jež obsluhujeme, a k velikosti a složitosti našeho dodavatelského řetězce se potkáváme s řadou příležitostí a rizik, jež ovlivňují naši schopnost dosahovat cílů v oblasti udržitelného podnikání. Naše výrobky nemohou fungovat bez energie a změna jejího zdroje může ovlivnit konstrukci výrobku i související náklady. Na složení a designu výrobků se může promítnout i nedostatek některého ze široké škály kovů a organických materiálů, jež společnost Parker ve výrobě využívá. Každý zásadní aspekt naší obchodní činnosti má jasné, udržitelné parametry a v různých ohledech je relevantní pro úspěch společnosti: spotřeba energie a emise ovlivňují výsledky v oblasti životního prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost jsou důležité pro spokojenost zaměstnanců, absence dětské práce a diskriminace souvisí s našimi výsledky oblasti lidských práv, ochrana komunit je výrazem naší sociální odpovědnosti a konečně hospodářské výsledky jsou měřítkem naší finanční výkonnosti. Veškeré klíčové aspekty a ukazatele výkonnosti sledujeme od příjmu dodávek zboží a služeb až po distribuci hotových výrobků. Momentálně společnost provádí měření pouze v oblasti nákupu surovin a aplikace konečného výrobku, jelikož tyto oblasti se vztahují k prvkům udržitelnosti, jako jsou energie, emise, bezpečnost, lidská práva a výsledky v sociální sféře. Oproti předchozí zprávě nedošlo k výrazným změnám. 6

9 Zapojení zainteresovaných stran Zapojení zainteresovaných stran Společnost Parker usiluje o setrvalé zlepšování a zapojuje do svých iniciativ řadu zainteresovaných stran, aby posílila své strategie směřující k udržitelnosti. Od zákazníků získává společnost podněty díky přímé vazbě od prodejních a marketingových týmů. Zaměstnanci mají možnost účastnit se pololetních průzkumů. To, zda dodavatelé dodržují naše požadavky na udržitelnost, sledujeme na dodavatelském portálu. Manažeři se mohou vyjádřit v rozhovorech a anketách. Partnerství s dodavateli Zakládáme si na spolupráci s prvotřídními dodavateli, kteří dbají nejen na špičkové zákaznické služby a dodržení těch nejpřísnějších standardů kvality a včasnosti, ale také na snížení spotřeby zdrojů a produkce odpadů. Společnost Parker prostřednictvím svého dodavatelského řetězce vydává více než 6 mld. dolarů, takže snaha o zlepšení udržitelnosti v tomto ohledu představuje atraktivní příležitost ke snížení naší globální stopy. Společnost Parker navíc analyzuje indexy udržitelnosti a zpětnou vazbu od akcionářů a srovnává se s rozmanitou skupinou obdobných společností podnikajících ve stejném odvětví. GALLONS OF WATER SAVED PER YEAR kw ELEKTŘINY UŠETŘENÝCH ZA ROK Divize chlazení New Haven, IN, USA Zaměstnanci navrhli a postavili uzavřený chladicí systém, který snížil spotřebu vody o litrů za rok, a instalovali vysoce účinné LED osvětlení, které za stejné období ušetřilo kw elektřiny. Náklady divize na vodu a energie tak poklesly o více než dolarů. POKLES NÁKLADŮ NA VODU A ENERGIE 7

10 Způsob provádění obchodní činnosti je základem trvalé hodnoty a dlouhodobého úspěchu naší společnosti. 8

11 Bezprostřední zkušenost společnosti Parker s etickým chováním a poctivým podnikáním sahá již takřka sto let zpátky. Způsob provádění obchodní činnosti je základem trvalé hodnoty a dlouhodobého úspěchu společnosti začíná to vytvářením trvalého partnerství se zákazníky i dodavateli a najímáním čestných, vynalézavých zaměstnanců v souladu s naší vizi. Obchod v dnešní době funguje rychle a svět se může nepředvídaně měnit, ale hodnoty společnosti Parker jsou neochvějné a stálé. Při řešení zásadních inženýrských výzev našeho světa, poskytování prvotřídních zákaznických služeb i při podpoře místních komunit se společnost Parker vždy snaží jednat správně. Řízení společnosti Naši manažeři musejí jít příkladem všem zaměstnancům společnosti a vštěpovat jim přísné standardy etického chování. V případě společnosti Parker začíná závazek spojit udržitelný, dlouhodobý růst se společenskou odpovědností u jejího představenstva. Představenstvo je povinno zastupovat zainteresované strany při dohledu nad obchodní strategií a otázkách řízení. Jedenáct ze čtrnácti ředitelů společnosti Parker lze dle příslušných standardů newyorské burzy a příslušných interních standardů považovat za nezávislé. Každý ředitel musí svou funkci rok co rok obhajovat ve volbách. Máte-li zájem o další informace o představenstvu společnosti Parker, navštivte stránku Globální kodex obchodního chování Globální kodex obchodního chování je spolehlivým zdrojem pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich původ či pracoviště. Stanovuje jasná vodítka slušného chování, zdůrazňuje důležité zásady a shrnuje jisté základní právní požadavky, jimiž se zaměstnanci musejí při práci řídit. Dále uvádí, na koho se zaměstnanci mohou obrátit, mají-li otázky či podněty v souvislosti s možným právním či etickým problémem. 9

12 Poctivost a etika Společnost Parker se v celé své historii snažila ve všech zemích působit ohleduplně a eticky. V důsledku toho má se svými zaměstnanci, zákazníky a investory vztahy založené na důvěře a cení si své pověsti spolehlivého, čestného obchodního partnera. V nedávné době společnost Parker přijala nový přístup k etickému chování v podobě souboru globálně přijímaných kladných vlastností, který zavádí společný jazyk překračující kulturní hranice. Tento rámec je vysvětlen v publikaci s názvem Winning With Integrity, která je doprovodným dokumentem ke Globálnímu kodexu obchodního chování a Zásadám společnosti Parker. Zaměstnanci společnosti Parker se aktivně podílejí na zachování dobré pověsti společnosti i ochraně její finanční síly dodržováním přísných standardů etického chování a den co den prokazují žádoucí charakterové vlastnosti, jelikož jsou v přirozeném souladu s jejich osobními hodnotami. Globální kodex obchodního chování a dokument Winning With Integrity jsou k dispozici v několika jazycích a každý zaměstnanec společnosti obdrží svůj vlastní výtisk. Obě publikace jsou k dispozici online na adrese Dodržování předpisů Mechanismy společnosti Parker nejsou nastaveny tak, aby jen zajistily soulad s definovaným souborem pravidel a nařízení, nýbrž tak, aby podněcovaly obchodní postupy, jež odrážejí podnikové standardy etického a odpovědného chování. Viceprezident pro audit a dodržování předpisů poskytuje všem zaměstnancům, akcionářům, obchodním partnerům, zákazníkům a široké veřejnosti pokyny k otázkám, jež se týkají implementace postupů popsaných v Globálním kodexu obchodního chování. Na místní úrovni sestává podniková síť manažerů pro dodržování předpisů z více než 140 kolegů, kteří spolupracují s managementem, uvádějí do praxe školicí programy a zprostředkovávají otevřenou komunikaci v zájmu dodržování předpisů a šíření hodnot společnosti Parker v celé organizaci. Tyto ctnosti jsou ambiciózní a inspirativní. Díky nim můžeme vytěžit z naší kultury maximum. S jejich pomocí se snažíme jednat správně. Jedná se o významný nástroj rozvoje, který nám pomáhá dosahovat udržitelných obchodních výsledků. Andrew D. Ross, viceprezident společnosti a prezident Engineered Materials Group 10

13 Etická linka Je-li zaměstnanec společnosti Parker svědkem chování, které je podle jeho názoru v rozporu s hodnotami společnosti, může se důvěrně a anonymně obrátit na etickou linku. Ta je ve všech zemích, kde společnost Parker působí, k dispozici prostřednictvím zabezpečené stránky a na bezplatném telefonním čísle. Zaměstnanci na celém světě jsou pravidelně informováni o existenci této linky a o způsobu, jak se na ni obrátit. Společnost Parker splňuje zvláštní požadavky Evropské unie. Všemi případy ohlášenými na etickou linku se budou zabývat kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou vyškoleni k zákonnému, spravedlivému a důvěrnému prošetření incidentů. Vzdělání a školení Chceme-li se vyhnout všem krokům, které mohou být považovány za neetické či dokonce nezákonné, musíme nejprve dobře pochopit standardy obchodního podnikání společnosti Parker. Společnost Parker všem svým zaměstnancům včetně nejvýše postavených manažerů poskytuje ucelené školení o základních otázkách etiky a dodržování předpisů. Na základě pracovních rolí jednotlivců a s nimi spojených rizik poskytuje společnost osobní školení o tématech, jako jsou antimonopolní zákony, obchodní právo a korupce v podnikání. Setrvalý závazek Společnost Parker mění svůj program dodržování předpisů včetně zásad, postupů a souvisejících školení v reakci na novou legislativu a požadavky regulátorů, trendy ve vymáhání práva, politické a veřejné otázky, trendy v širším obchodním a finančním prostředí. Například zavedla důkladný protikorupční program a zvyšuje povědomí o těchto otázkách prostřednictvím interních školení. O svém postoji rovněž informuje své obchodní partnery. Společnost Parker se domnívá, že tyto kroky jsou zásadní pro zachování respektu a důvěry všech zainteresovaných stran. 11

14 Její zaměstnanci jsou zdrojem jejího úspěchu. 12

15 Budování kultury, v níž mají všichni zaměstnanci prostor na rozhodnutí, která ovlivňují výkon. Rozhodný důraz na bezpečnost na pracovišti. Individuální přístup k odbornému rozvoji a kariérnímu postupu. Nabídka co nejširších možností pro zdraví a wellness. Tento seznam možná vypadá ambiciózně, ale přesně tyto i další kroky společnost Parker podnikla v zájmu zaměstnanců, kteří jsou základem úspěchu společnosti. Posilování působnosti a nasazení zaměstnanců Z řady oblastí, na které se musíme zaměřit, jsme jako základ naší strategie Win již dávno vybrali Prostor pro zaměstnance. Toto rozhodnutí odráží význam, který společnost Parker připisuje tomu, aby její zaměstnanci měli možnost využívat své znalosti a odbornost k předkládání nápadů a přijímání rozhodnutí, která mají výrazný dopad na obchodní činnost společnosti. Pod záštitou Rady pro posilování působnosti zaměstnanců běží několik iniciativ, které podporují spolupráci v různých funkčních oblastech i mezi nimi a sdílení odpovědnosti za průběžné zlepšování aktivit mezi velkým počtem zaměstnanců. Zavedením vysoce výkonných týmů, což je strukturovaný přístup k týmové práci a kolektivnímu rozhodování, dává společnost Parker svým zaměstnancům nástroje ke společnému zlepšování zákaznických služeb a dosahování strategických obchodních cílů. Parker Kanada > dolarů NA PODPORU KANADSKÉ SPOLEČNOSTI PRO BOJ S RAKOVINOU Více než dvě stovky zaměstnanců v našich kanadských závodech spojily síly ke zvýšení povědomí o různých typech rakoviny a vybraly přes amerických dolarů ve prospěch Kanadské společnosti pro boj s rakovinou. 13

16 Globální program wellness V návaznosti na úspěšnou iniciativu spuštěnou před více než deseti lety společnost Parker letos uvedla globální program Path to Wellness, který dále rozšiřuje nabídku aktivit, jež mohou zaměstnanci využít ke zlepšení a udržení svého zdravotního stavu. Vzhledem k flexibilní struktuře programu lze nabídku programu Path to Wellness přizpůsobit pro daný region. Specializovaný tým zaměstnanců v každém závodě společnosti Parker připraví programy zaměřené na specifická zdravotní rizika, jež odrážejí jedinečné potřeby, kulturu, demografické charakteristiky a finanční možnosti každého pracoviště. Program Path to Wellness je koncipován tak, aby umožnil zaměstnancům žít zdravě: zahrnuje vyváženou, výživnou stravu, pravidelné cvičení a svědomité zvládání každodenního stresu. PŘEBUDOVÁNO NA Prodejní společnost Madrid, Španělsko Zaměstnanci přestavěli staré skladiště na tělocvičnu, která nabízí hodiny cvičení a organizuje přednášky o výživě, wellness a bezpečnosti. 14

17 Začlenění významných změn do každodenního života může být náročné, a proto program Path to Wellness stojí na uceleném vzdělání a podpůrném prostředí. Zaměstnanci jsou zváni k účasti na skupinových školicích programech a přednáškách o zdraví. Mají také přístup k soukromým konzultacím s výživovými a fitness poradci. Díky těmto vzdělávacím příležitostem a řadě zdrojů, jako jsou digitální zpravodaje a videa, mohou vzít své zdraví do vlastních rukou a změnit svůj život k lepšímu. Společnost Parker nabízí také možnosti přírodní léčby, které podporují imunitní systém. Vytvořila síť lékařů využívajících konvenční i alternativní přístupy, což podporuje aktivní přístup k wellness. Diverzita a začleňování Společnost Parker si zakládá na vybudování rozmanitého týmu zaměstnanců, který podporuje začleňování a respektuje jedinečný pohled a přínos každého jednotlivce jakožto cenného aktiva organizace. Strategie společnosti spočívající v podpoře kultury začleňování a rozmanitosti stojí na třech pilířích: vůdcovství a vlastnický přístup, povědomí a mezikulturní kompetence, struktury a procesy podporující začleňování. Tyto charakteristiky společnost dále rozšiřuje a podporuje školeními pro globální manažerský tým a rozvojem vůdcovského profilu, který podporuje zaměstnance na celém světě. Globálně organizovaný průzkum mezi zaměstnanci navíc zahrnuje otázky, díky nimž může společnost průběžně měřit pokrok při budování rozmanitého, začleňování nakloněného pracovního prostředí a vypracovávat strategie, které toto prostředí podpoří díky přímé zpětné vazbě od zaměstnanců. Schopnost využít rozmanitého původu a pohledu všech zaměstnanců je klíčem k tomu, abychom zůstali špičkovou globální organizací. Tento závazek na sebe společnost vzala, aby zákazníkům poskytovala co nejlepší služby k tomu totiž potřebuje přilákat, rozvíjet a udržet si ty nejbystřejší talenty na celém světě. OVOCE A ZELENINA Divize čerpadel a motorů, Evropa Saská Kamenice, Německo V kreativním programu Buďte fit i v zimě divize bezplatně rozdává ovoce a zeleninu a podněcuje zaměstnance, aby během chladných zimních měsíců nezapomínali na své cíle v oblasti zdraví a wellness. 15

18 Společenská odpovědnost Důležitým aspektem kultury společnosti Parker jsou dobrovolnictví a dárcovství na místní úrovni. Její zaměstnanci jsou hrdí na to, že dělají něco pro komunity, v nichž pracují, a pro organizace, které mění svět k lepšímu. Řada výrobních závodů společnosti Parker sídlí ve venkovských oblastech, kde existuje úzká vazba mezi závodem a obcí. Vážíme si vztahu s příslušníky místních komunit a organizacemi, jež tam působí. Tyto vztahy jsou zásadní pro úspěch společnosti. K hlavním cílům společnosti Parker patří zlepšování a dostupnost vynikajícího vzdělání. Zaměstnanci společnosti Parker poskytují štědré dary institucím a charitám a v různých dobrovolnických programech se dělí o své znalosti s místními studenty nebo je mentorují. Společnost tomu napomáhá prostřednictvím Nadace Parker Hannifin. Studenti, kteří se těchto programu účastní, jsou budoucími motory obchodu, technologického rozvoje a svých komunit. Mnozí z nich by bez pomoci měli jen omezenou možnost získat vyšší vzdělání a plně rozvinout svůj potenciál. Oblasti, na které se zaměřuje Nadace Parker Hannifin Vzdělání 41 % Umění 17 % Zdraví 18 % Do budoucna bude společnost Parker dále rozšiřovat a formalizovat své iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti, aby plně využila svou schopnost měnit k lepšímu životy svých zaměstnanců, utvářet místní komunity a chránit životní prostředí. V roce 2014 darovali zaměstnanci společnosti Parker v USA více než dolarů charitativní organizaci United Way. Bezpečnost na pracovišti Klíčovými ukazateli úspěchu společnosti jsou produktivita a ziskovost, avšak pro společnost Parker není nic důležitějšího než to, aby se každý zaměstnanec po práci vrátil bezpečně domů. Společnost si zakládá na udržení bezpečného pracovního prostředí, aby ochránila své zaměstnance, zákazníky a další hosty, kteří navštíví její závody. Náš program bezpečnosti zahrnuje tyto aspekty: Elektrická bezpečnost Bezpečnost zařízení a strojů Ergonomie Příprava na nebezpečné situace 16 Občanská společnost / komunita 24 %

19 Prostřednictvím programu bezpečnosti nastavuje společnost Parker v celé organizaci standardy, jež doplňují místní, regionální a národní zákony a nařízení. Tyto standardy zajišťují jednotný přístup k rozpoznávání a řízení bezpečnostních rizik a dopadů na životní prostředí. Všechny výrobní závody společnosti každé čtvrtletí zjišťují, jak si při plnění bezpečnostního programu vedou, abychom mohli určit oblasti, kde se musíme průběžně zlepšovat. v závodech společnosti Parker k žádnému smrtelnému úrazu. Míra zaznamenatelných pracovních úrazů Počet pracovních úrazů vztažený na 100 zaměstnanců ročně ,22 2,15 Společnost Parker se nedávno rozhodla v každém závodě ustavit vysoce výkonný tým (HPT) zaměřený na bezpečnost, který má do aktivního přístupu společnosti k řízení bezpečnosti vtáhnout i zaměstnance ,59 1,76 Celosvětové výsledky v oblasti bezpečnosti měříme pomocí míry zaznamenatelných pracovních úrazů, což je počet pracovních úrazů, jež vyžadují lékařské ošetření nad rámec první pomoci, vztažený na 100 zaměstnanců ročně. Od roku 2011 se společnosti Parker podařilo snížit tuto míru o 28 % a v roce 2014 jsme dosáhli 10% zlepšení. Během fiskálního roku 2014 nedošlo 17

20 Společnost Parker momentálně recykluje více než 80 % odpadu, který vyprodukují její výrobní závody. 18

21 V souladu se svou pozicí globálního lídra v technologiích řízení pohybu chce společnost Parker být také průkopníkem udržitelných postupů. Neustále hledáme nové způsoby, jak snížit spotřebu energie a vody v závodech, minimalizovat množství surovin potřebných na výrobu, rozšířit recyklaci a omezit objem odpadů, jež posíláme na skládky, a navrhovat výrobky, které toho zvládnou více s menší spotřebou energií. To vše ve jménu odpovědného podnikání a ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Péče o životní prostředí Nebezpečné látky Během uplynulých několika desetiletí se společnost Parker maximálně snažila nevyužívat ve výrobě materiály, které by mohly poškodit životní prostředí. Využívání chlorovaných rozpouštědel snížila o více než 90 % a vyřadila z výroby více než 80 % chemikálií ze seznamu amerického Úřadu pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA). V roce 2004 rozšířila tento postup i na elektřinu a zemní plyn a od té doby snížila spotřebu těchto komodit o více než 52 % (na jednotku tržeb). Sanace Společnost Parker se podílí na nápravě minulých ekologických škod: aktivně investuje a zapojuje se do sanace půdy poškozené znečištěním nebo nepatřičným chemickým hospodářstvím. Mnohé lokality, které se nyní sanují, byly znečištěné již předtím, než je společnost Parker získala. K 30. červnu 2014 měla společnost Parker na pravděpodobné a rozumně odhadnutelné ekologické problémy rezervu ve výši 13,6 mil. dolarů. Řízení ochrany životního prostředí Společnost Parker se chce udržitelnosti ve všech závodech věnovat soustavněji a význam tohoto tématu hodlá posílit vzdělávacími materiály a nástroji včetně podrobných zásad popisujících minimalizaci spotřeby zdrojů a vyřazení recyklovatelných materiálů z toku odpadů. Dosavadní výsledky iniciativ směřujících k udržitelnosti jsou slibné: více než 50 % globálních provozů společnosti Parker má certifikaci ISO a společnost momentálně recykluje přes 80 % odpadů, jež její závody vyprodukují. Společnosti se také do značné míry daří vyřazovat z výrobků a procesů vysoce rizikové látky, jako jsou chlorovaná rozpouštědla, kadmium a šestimocný chrom. 19

22 Hospodaření s energií Hospodaření s energií je ve společnosti Parker záležitostí všech. Vítáme návrhy zaměstnanců na procesní zlepšení, která optimalizují energetickou efektivnost a omezí emise uhlíku, i jejich pomoc při implementaci těchto opatření. Programy řídí a zaštiťuje manažer odpovědný za spotřebu energií a jsou vytvářeny na místní úrovni na základě specifických energetických cílů každé obchodní jednotky. Na každém pracovišti byl jmenován manažer odpovědný za energie, který podstupuje pravidelná školení věnovaná rozpoznávání a využívání příležitostí ke snížení spotřeby energie. Příležitostí ke zlepšení je ještě mnoho, avšak roční cyklus plánování, realizace, analýzy a vylepšování plánů na omezení spotřeby energií již nese ovoce. Od kalendářního roku 2004 společnost Parker: snížila spotřebu energie měřenou energetickým indexem (MWh/tržby v dolarech) o 55 %, přičemž tržby se zvýšily o více než 77 % z 7,4 mld. dolarů na 13,1 mld. dolarů, snížila ve svých provozech celkové množství emisí skleníkových plynů o 11 % z metrických tun na metrických tun (v přepočtu na tržby došlo dokonce k 50% snížení). V loňském roce společnost Parker: snížila roční spotřebu energií o 18 % (ve vztahu k tržbám o 6 %), tj. o více než MWh, snížila emise skleníkových plynů o 11 %. OD ROKU 2004 ENERGETICKÝ INDEX EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ TRŽBY Z MLD. DOLARŮ 13,1 NA MLD. DOLARŮ RŮST O 77 % 20

23 Spotřeba energií a emise Výsledky omezení MWh/USD Energetický index = celková spotřebovaná energie (ekvivalent MWh) / celkové čisté tržby (mil. dolarů) Emise skleníkových plynů Měřeno v tisících metrických tun 2004 Základ Základ 697, , , , ,525 LIKVIDACE ODPADU O 200 TUN MÉNĚ ODPADU MÉNĚ NA SKLÁDKÁCH SKONČILO O SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA LIKVIDACI ODPADŮ O VÍCE NEŽ Divize Racor Beaufort, SC, USA Díky dodržování přísného recyklačního programu divize snížila objem odpadů k likvidaci o 79 %. Na skládkách tak v roce 2014 skončilo o 200 tun odpadu méně, což představovalo snížení nákladů na likvidaci o více než dolarů. 21

24 22

25 Společnost Parker využívá jedinečný přístup k vývoji nových výrobků. Jmenuje se Winowation a pro každou fázi procesu stanovuje konkrétní výstupy, čímž výzkumu a vývoji nových technologií dodává pevnou strukturu. S využitím zpětné vazby od zákazníků a rozšiřujícího se spektra znalostí o životním prostředí a jeho ochraně objevují konstruktéři společnosti Parker nové způsoby, jak snížit hmotnost výrobků a systémů, zlepšit jejich výkonnost a zvýšit jejich efektivitu. Společnost Parker nachází nová řešení problémů, která nejen zvyšují produktivitu a ziskovost jejích zákazníků, ale také snižují dopad na životní prostředí. Je hrdá na to, že mezi tisícovkami jejích výrobků, které byly navrženy s využitím široké škály technologií pro řízení pohybu, roste počet těch, které svědčí o užitečnosti myšlenky udržitelnosti. V souladu se svým závazkem podporovat udržitelnost bude společnost Parker nadále zkoumat nové metody zlepšení a kvantifikace ekologických přínosů svého procesu produktových inovací a ve spolupráci se svými zákazníky bude řešit zásadní inženýrské výzvy. OD ROKU 2005 BYLO POMOCÍ WINOVATION VYVINUTO VÍCE NEŽ ZA KTERÉ SPOLEČNOST UTRŽILA VÍCE NEŽ 8 MILIARD DOLARŮ. 23

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vynález, který změnil svět

Vynález, který změnil svět Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce 1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin

Recyklace je ekologická a ekonomická. Recyklace šetří zdroje surovin Sklo zůstává sklem Recyklace je ekologická a ekonomická Zákazníci dávají dnes přednost výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Sklo jednoznačně překonává ostatní obalové materiály, protože se vynikajícím

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER

POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER POKYNY PRO ZAMĚSTNANCE REXEL, BUILDING THE FUTURE TOGETHER EDITORIAL Vážení kolegové, Svět kolem nás se mění rychle, přináší nové výzvy a příležitosti k rozvíjení nových efektivních řešení pro spotřebu

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení

Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení Spolehlivostní systémy SKF Asset Efficiency Optimization TM Optimalizace efektivnosti technologických zařízení... a její přínos pro vás Společnost SKF vám může pomoci optimalizovat efektivnost technologických

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR

ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR ZÁSADY SPOLEČNOSTI ESSILOR Každý z nás se ve svém profesním životě podílí na odpovědnosti a prestiži společnosti Essilor. Musíme tudíž znát a dodržovat zásady, které platí pro všechny. To znamená, že musíme

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE

INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE ETICKÝ KODEX PODPORUJÍCÍ ROZVOJ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC A JEHO PŘÍNOSY INFORMACE O PROJEKTU TRANSPARENSE koordinátor SEVEn duben 2013 září 2015 20 partnerů z 20 členských zemí EU hlavním cílem

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Skanska v České a Slovenské republice. Juraj Novodomec

Skanska v České a Slovenské republice. Juraj Novodomec Skanska v České a Slovenské republice Juraj Novodomec Přehled Skanska ve zkratce Organizace Aktivity Dobrá praxe Safety road map Výzvy bezpečnosti Why you should remember us? Hodnoty ztrátové projekty

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY

KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY KULTIVAČNÍ PNEUMATIKY NAŠE PŘEPRAVNÍ KAPACITA. VAŠE VÝNOSY. PNEUMATIKY VYVINUTÉ PRO VÝZVY DNEŠNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ Současné postřikovače se vyvíjejí rychlým tempem. Stávají se většími, těžšími, výkonnějšími

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2

MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ. Panorama Business Center Škrétova 12/490, 120 00, Praha 2 MONITOROVÁNÍ A ÚSPORA ENERGIÍ Panorama Business Center Škrétova 12/49, 12, Praha 2 Klient: Vypracováno: Deka Praha First Real Estate, s.r.o. Praha 7 Holešovice, Jankovcova 1569/2c PSČ 17 IMPACT-CORTI a.s.

Více