VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne podpis a razítko:

2 OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy Popis budovy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Spolupráce s rodiči a s veřejností Správní zaměstnanci školy Základní vzdělávání a vzdělávací programy Zápis k povinné školní docházce Příjímací řízení na střední školy Výsledky vzdělávání žáků Zájmové kroužky Účast v soutěžích a olympiádách Akce v rámci environmentální výchovy Výchovně vzdělávací programy, exkurze a výlety Výcvikové kurzy Projektové dny Kulturní vystoupení žáků ZŠ pro veřejnost Kulturní akce pro děti Různé Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Poděkování

3 1. Základní informace a charakteristika školy Název školy: Adresa: Zřizovatel: IČO: IZO: Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221, Budišov Městys Budišov ( Městys Budišov, Budišov 360, ) Vedení školy: Mgr. Milan Procházka e- mail: Školská rada: Předsedkyně: Členové: Ing. Jana Švaříčková za zřizovatele Anežka Nováčková, Bc. Michaela Večeřová za rodiče Mgr. Zdeněk Smrček za zřizovatele Mgr. Jiří Horák, Mgr. Jiří Hort za pedagogický sbor Základní škola byla zřízena Městysem Budišov jako příspěvková organizace zřizovací listinou ze dne Od je škola samostatným právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. V rejstříku škol MŠMT je vedena pod kódem (IZO). Sídlem organizace je Budišov 221, Budišov. Telefon , ová adresa školy Podrobné údaje jsou uvedeny na webových stránkách školy Vymezení úkolů je uvedeno ve Zřizovací listině. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Základní škola byla vybudována poblíž centra obce v blízkosti budišovského zámku. Původně byla projektována pro cca 300 žáků, nyní ji navštěvuje 225 dětí. Žáci jsou zpravidla v jedné až dvou třídách v ročníku. O vzdělávání a chod školy se stará pedagogický sbor, vychovatelky ŠD, ekonomická pracovnice, školník, uklízečky a pracovnice školní jídelny. Školní jídelna je součástí školy. Zabezpečuje zdravou výživu žáků dle platných norem a předpisů. Žáci mají možnost kromě obědů využít i nabídku svačinek během velké přestávky. V tuto dobu mohou žáci využít v rámci pitného režimu várnice s čajem, který připravuje školní jídelna. Pro žáky 1. stupně odebíráme ovoce v rámci projektu Ovoce do škol. Školní družinu tvoří 2 oddělení s kapacitou 50 žáků. V současné době je plně vytížena. Zajišťuje ranní o odpolední provoz, převážně pro děti z 1. stupně. V rámci školní družiny mohou prostory do jisté míry v rámci potřeby využít i starší žáci. Na naší škole úspěšně pracuje Školní parlament, ve kterém mají zastoupení žáci od 3. do 9. ročníku. Pod vedením pedagogů se účastní pravidelných schůzek, předkládají své návrhy a připomínky k provozu školy a organizují různé akce pro žáky. 3

4 Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Škola nabízí žákům mnoho různých zájmových kroužků i dalších mimoškolních aktivit. Tato nabídka je realizována na základě poptávky z řad rodičovské veřejnosti a dětí. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaným žákům se věnuje výchovný poradce a ostatní pedagogové. Na 1. i 2. stupni vyučujeme žáky se SVPŠD v kmenových třídách podle individuálních vzdělávacích plánů. V odpoledních hodinách jsou využívány některé prostory školy pro činnost Základní umělecké školy Náměšť nad Oslavou a Sokol Budišov, které na této škole působí dlouhodobě. Ve školním roce 2012/2013 byla nabídka rozšířena o výuku bojového umění Taekwondo. Pro činnost ŠD a odbornou výuku některých předmětů (TV, prvouka, zeměpis, přírodopis apod.) je využívána školní zahrada včetně zelené učebny a zámecký park. V rámci výchovně-vzdělávacího procesu je škola zapojena do těchto projektů: Ovoce do škol, Zdravé zuby, Recyklohraní, Činorodá škola, Adopce na dálku. V současné době pokračuje práce na digitálních učebních materiálech v rámci projektu EU peníze školám Inovace ve výuce. V rámci udržitelnosti pokračuje projekt Perspektiva II Učíme s projekty. V rámci prevence před škodlivými a sociálně-patologickými jevy byl vytvořen Minimální preventivní program. Orientuje se především na zkvalitnění a prohloubení spolupráce s rodiči a veřejností, zlepšení a zkvalitnění klimatu školy a klimatu ve třídách a na systematickou výuku ke zdravému životnímu stylu. Spolupracujeme s odborníky a dalšími institucemi (STŘED, o. s., PPP Třebíč, OSPOD, Policie ČR, nízkoprahové zařízení Klub Zámek, Úřad práce, 22. základna letectva Náměšť nad Oslavou) Významné postavení ve výchovně-vzdělávacím procesu má také environmentální výchova. V rámci této činnosti navštěvují žáci výukové programy SEV Ostrůvek, exkurze a tematické vycházky, účastní se různých soutěží a olympiád apod. Škola užívá označení Partnerská škola nakladatelství Fraus. Tento certifikát se uděluje školám, které ve výuce používají výukové materiály vytvořené dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání a které podporují zavádění efektivnějších forem výuky. 2. Popis budovy Budova školy je zděná z cihel s kamenným soklem ve tvaru písmene U. Jedná se o dvoupatrovou budovu s mezi podlažími. V přízemí se nachází tělocvična, školní dílna, keramická dílna a učebna informatiky. Současně jsou zde umístěny šatny a sprchy pro tělesnou výchovu. V 1. patře se nacházejí kmenové třídy 1. stupně, kabinet 1. stupně, odborná učebna fyziky a chemie včetně kabinetů, žákovská knihovna a školní družina. Ve 2. patře jsou kmenové třídy 1. a převážně 2. stupně, multimediální učebna a kabinety. V prvním mezipatře jsou šatny a cvičná kuchyň. Ve druhém mezipatře je sborovna a kanceláře vedení školy a ekonomky. 4

5 V další části budovy školy se nachází školní jídelna a školní kuchyň s veškerým technickým zázemím. Zároveň je tu kulturní sál se zázemím a s galerkou. Součástí komplexu je školní park, pozemky a zelená učebna. V blízkosti školy se nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem a travnaté fotbalové hřiště. Nedaleko od školy je rozlehlý zámecký park. 3. Vybavení školy Škola z velké většiny disponuje nábytkem a pomůckami z doby jejího vzniku. Postupně se vybavují třídy novými lavicemi a židličkami. V posledních letech se podařilo zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti informačních technologií. Třídy byly vybaveny interaktivními tabulemi a dataprojektory, notebooky a další technikou. Toto bylo financováno z prostředků ESF v rámci projektů OPVK (Perspektiva II., Inovace ve vzdělávání). Během školního roku 2012/2013 došlo k modernizaci prostoru šaten, klecový systém byl plně nahrazen šatními skříňkami. Původní nevyhovující jídelna s kuchyní byla v roce 2006 nahrazena přístavbou s moderním vybavením. 4. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří učitelé, kteří splňují plnou kvalifikovanost. Při pedagogické práci prosazují osobní zodpovědnost, zainteresovanost a autoritu vycházející z osobních a profesionálních kvalit pedagoga. Na škole pracuje asistentka pedagoga pro žákyni se speciálními vzdělávacími potřebami. Se žáky, učiteli i rodiči spolupracuje výchovný poradce, koordinátor ŠVP, koordinátor ICT a správce počítačové sítě, koordinátor sociálně patologických jevů a koordinátor environmentální výchovy. V práci pedagoga je kladen důraz na soustavné další vzdělávání, které tvoří nedílnou součást pedagogické práce. Pedagogičtí pracovníci Mgr. Procházka Milan Ing. Jana Janová Mgr. Křečková Věra Mgr. Bočková Jana Mgr. Nováčková Marie Mgr. Stará Vladimíra Mgr. Šubertová Jana Mgr. Smrčková Jana Mgr. Ležáková Veronika Mgr. Šabatová Eva Mgr. Hošková Ivana ředitel zástupce ředitele učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka Mgr. Smrček Zdeněk Mgr. Horák Jiří Mgr. Hort Jiří Mgr. Štefaňáková Jiřina Bc. Procházková Lenka Stará Hana Svobodová Ivana Mgr. Miroslav Konečný pracovní učitel učitel učitel učitelka učitelka vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD, asistent pedagoga učitel (dlouhodobá neschopnost) 5

6 5. Charakteristika žáků Naši školu navštěvují žáci od 1. do 9. ročníku ZŠ. Téměř 50% z nich jsou žáci z Budišova. Ostatní dojíždějí z okolních vesnic (Nárameč, Kojatín, Pozďatín, Valdíkov-Doubrava, Pyšel, Kamenná, Klementice, Hodov, Rohy) a také ze SDD Holeje. Zvláštní péče je věnována mimořádně nadaným žákům, žákům s poruchami učení a žákům integrovaným. Počet žáků a tříd na konci školního roku 2012/2013 ročník tříd žáků chlapci / dívky I / 13 II / 13 III / 7 IV / 19 V / 6 VI / 9 VII / 17 VIII / stupeň: stupeň: 102 Celkem 225 IX / 7 6. Spolupráce s rodiči a s veřejností Naše škola pravidelně spolupracuje s rodiči. Ti se mohou informovat na činnost školy na pravidelných třídních schůzkách i v konzultačních hodinách. Při ZŠ Budišov pracuje školská rada složená z řad rodičů, zástupců zřizovatele a pedagogů. Svoji činnost aktivně vyvíjí i s SRPDŠ. Komunikace s rodiči, veřejností a Městysem Budišov pomáhá zdárně rozvíjet činnost školy. 7. Správní zaměstnanci školy Hort Vladimír Mejzlíková Blanka Hladká Marie Hortová Miroslava Abesková Dagmar Dvořáková Miroslava Pacalová Jitka Seifertová Romana školník, topič uklízečka uklízečka účetní vedoucí ŠJ kuchařka kuchařka pomocná kuchařka

7 8. Základní vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo podle ŠVP-ZV ZŠ Budišov, který je platný od (opravené III. vydání platné od ). Učební plán pro ročník vytváří obsahové a organizační podmínky pro realizaci záměrů a cílů ŠVP ZV. Přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem I. stupně ZŠ. Vymezuje oblasti vzdělávání. Tabulka počtu hodin učebního plánu podle předmětů a) Učební plán pro I. stupeň ZŠ I. stupeň celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Výtvarná výchova celkem b) Učební plán pro II. stupeň ZŠ II. stupeň celkem Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk, Německý jazyk Rukodělné činnosti Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova

8 Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a práce Volitelný předmět celkem c) Volitelné předměty Název Ročník Celkem hodin Ruský jazyk Německý jazyk Rukodělné činnosti Domácnost Pohybem ke zdraví Věda je zábava Cvičení ČJ d) Nepovinné předměty Název Náboženství Poznámky k učebnímu plánu a) pro I. stupeň ZŠ: Jako cizí jazyk je na I. stupni vyučován anglický jazyk. Předmět Anglický jazyk vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. b) Volitelné předměty Jako volitelné předměty byly ve školním roce 2012/2013 na základě průzkumu zájmu žáků vyučovány tyto: Ruský jazyk, Německý jazyk, Rukodělné činnosti, Domácnost, Pohybem ke zdraví, Věda je zábava, Cvičení ČJ. Ve všech ročnících byly zpracovány plány rozvržení učiva pro jednotlivé předměty podle hodinových dotací. Byly zpracovány doplňky k tematickým plánům k volbě povolání a k ochraně člověka za mimořádných událostí. 8

9 9. Zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2013/2014 se dostavilo 14 žáků, z nichž 12 nastoupí povinnou školní docházku od 2. září 2013 (8 chlapců, 4 děvčata). Dvě děti nenastoupí z důvodu odkladu školní docházky. 10. Příjímací řízení na střední školy Ve školním roce 2012/2013 opouští naši školu 25 žáků z 9. ročníku. Všichni byli přijati na střední školy či čtyřletá gymnázia. 2 žáci z 5. ročníku odcházejí na víceleté gymnázium. počet střední škola obor sídlo SŠ okres 1 Gymnázium gymnázium Třebíč Tr 1 Gymnázium gymnázium Jihlava Ji 1 Gymnázium VG Vel. Meziříčí Zr 2 Kat. gymnázium gymnázium Třebíč Tr 1 Kat. gymnázium VG Třebíč Tr 3 Stř.škol.staveb. truhlář Třebíč Tr 1 Stř.škol.staveb. instalatér Třebíč Tr 2 Obchodní akademie Třebíč Tr 1 Stř. um. pr. škola reklamní tvorba Jihlava - Helenín Ji 1 Stř.zdrav.škola zdrav. asistent Třebíč Tr 1 Hotelová škola hotelnictví Třebíč Tr 1 Hotelová škola kadeřník Třebíč Tr 2 Hotelová škola aranžér Třebíč Tr 2 Hotelová škola hotelnictví Vel. Meziříčí Zr 1 Stř. prům. škola strojírenství Třebíč Tr 1 Stř. prům. škola informační technologie Třebíč Tr 1 Stř. prům. škola obráběč kovů Třebíč Tr 4 Stř. škola řemesel opravář zem. strojů Třebíč Tr 11. Výsledky vzdělávání žáků Chování žáků: Během školního roku pedagogická rada řešila několik přestupků. I nadále se objevuje vulgární chování mezi žáky a i nevhodné chování vůči učitelům. Během roku bylo uděleno 78 napomenutí třídního učitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek a neplnění školních povinností), 36 důtek třídního učitele a 18 důtek ředitele (nejčastěji za zapomínání vyučovacích pomůcek, neplnění školních povinností, za vulgární vyjadřování, nevhodné chování). Chování u 11 žáků bylo hodnoceno jako uspokojivé a u 2 žáků bylo hodnoceno stupněm neuspokojivé (za neplnění školních povinností, nevhodné chování k vyučujícím, odmítání práce v hodinách a falšování známek v žákovské knížce). Pochvalu použili třídní učitelé během školního roku 47 krát (nejčastěji za reprezentaci školy, vzornou práci ve třídě, pomoc při akcích). Pochvalu ředitele školy získal 1 žák. 9

10 Klasifikace prospěchu: Ve škole se hodnotí klasickým způsobem, klasifikační řád je součástí ŠVP. I. pololetí třída vyznamenání prospělo neprospělo absence prům. známka I ,027 II.A ,2 II.B ,184 III ,518 IV.A ,275 IV.B ,341 V ,421 VI ,711 VII ,211 VIII ,615 IX ,747 II. pololetí ročník vyznamenání prospělo neprospělo absence prům. známka I ,097 II.A ,219 II.B ,253 III ,726 IV.A ,497 IV.B ,467 V ,516 VI ,764 VII.A ,7 VII.B ,992 VIII ,609 IX ,84 10

11 12. Zájmové kroužky Pěvecký kroužek DOMINO Děti v kroužku rozvíjí své pěvecké dovednosti a schopnosti. Učí se novým písním, správnému posazení hlasu, zpívají první i druhý hlas. 11

12 Atletika Kroužek atletiky rozvíjí pohybové dovednosti žáků a motivuje je k lepším výkonům. Keramika - Berušky a Dráček Děti se naučí základním postupům práce s keramickou hlínou a glazování. Cílem kroužku je u dětí rozvíjet pečlivost, trpělivost a manuální zručnost. Užijí si i spoustu legrace. Keramika -MOTÝLEK 12

13 Literární kroužek Cílem je naučit žáky číst a chápat sdělený text v osobní rovině. Nacházet radost ze čtení a psaní, poznávat bohatost a jedinečnost mateřského jazyka ve všech formách. Poštolka Přírodovědná vycházka Taneční kroužek Tanec je krásný způsob, jak být spolu. Angličtina 2. B 13

14 Kytarový Kytarový kroužek bývá realizován ve dvouletém výukovém období. Je určen žákům od třetí do osmé třídy. Věnuje se výuce převážně trampské kytary. Rukodělný kroužek 14

15 Sportovní kroužek Cvičíme na nářadí, skáčeme přes švihadla, hrajeme hry s míči, věnujeme se gymnastice. Školní časopis 13. Účast v soutěžích a olympiádách Během školního roku se žáci naší školy zapojují do různých soutěží, sportovních klání i tematických olympiád. 15

16 Atletická olympiáda pro 2. stupeň Atletická olympiáda pro žáky 2. stupně se stala již tradicí. Účastní se jí nejen žáci ZŠ Budišov, ale přijíždějí i sportovci z okolních škol. Turnaje ve florbalu Turnaje ve vybíjené 16

17 Okresní kolo v plavání Žáci deváté třídy se 10. prosince zúčastnili okresního kola v plavání, které se konalo v Moravských Budějovicích. Družstvo ve složení Šubert D., Nestrašil J., Tasovský V., Křeček M., Molnár M., Svoboda A. obsadilo 3. místo. I v soutěži jednotlivců dosáhli na medaile Svoboda A. 3. místo (50m kraul), Šubert D. 3. místo (25m motýlek). Pohár rozhlasu Turnaj ve stolním tenise Vládce nebes hod papírovou vlaštovkou V pondělí 20. května od 13 hodin na chodbě základní školy uskutečnila soutěž v hodu vlaštovkou. Zájemci si přinesli jeden z deseti nabízených modelů, se kterým se postavili na startovní čáru. 17

18 Šachový turnaj Výstup do schodů Členové Školního parlamentu ZŠ Budišov uspořádali již tradiční sportovní akci - výstup do schodů. Den rekordů 4. června se odpolední vyučování pro žáky druhého stupně změnilo ve chvíle překonávání vlastních rekordů. Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ Děti MŠ a ZŠ si mohly vybrat ze čtyř témat: 1. Namaluj skřítka 2. Pohádková zahrada 3. Zemědělské družstvo očima dětí 4. Příroda a zvířata 18

19 Soutěž o nejkrásnější kraslici Během měsíce března jsme na naší škole vyhlásili soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici. Celkem se jí zúčastnilo deset dětí. Kraslice byly dekorované různými způsoby a všem se moc povedly. Olympiáda v ČJ Olympiáda v AJ V lednu se konala školní kola Olympiády v anglickém jazyce. Žáci ukázali svoje dovednosti v konverzaci a poslechu. Biologická olympiáda Mladí přírodovědci nevymřeli, ale sešli se na školním kole biologické olympiády. Letos byly otázky zaměřeny na ekosystémy rybníků. Do okresního kola postoupili tři nejúspěšnější z obou kategorií. 19

20 Matematický oříšek Pythagoriáda Dyslektická olympiáda Dne 21. května se zúčastnili žáci naší školy Dyslektické olympiády na ZŠ ul. Kpt. Jaroše v Třebíči. Soutěž je zaměřena matematicky, přírodovědně a sportovně. Hlavním cílem olympiády je zajistit pocit úspěchu ze soutěžení také žákům, kterým byla diagnostikována některá z poruch učení, zejména dyslexie. Soutěž mladých zdravotníků 16. června pět žáků 8. třídy reprezentovalo naši školu na soutěži mladých zdravotníků v Třebíči. Soutěž organizoval Český Červený kříž v prostorách DDM Hrádek. 14. Akce v rámci environmentální výchovy Nedílnou součástí EVVO na naší škole jsou i výukové programy pořádané SEV ve Velkém Meziříčí. Jsou určeny podle svého zaměření pro žáky od 1. do 9. třídy. Ve školním roce 2012/2013 byly vybrány tyto: Staročeské Vánoce Společný svět Včely a ti druzí Ptáci Kouzelné bylinky Velikonoce 20

21 Ornitologická vycházka V neděli 14. dubna uspořádala ZŠ Budišov ornitologickou vycházku, jejíž trasa vedla sluncem prozářeným zámeckým parkem, alejí k vrchu Věterák a polní cestou zpět do Budišova. Krásné jarní počasí vylákalo ven téměř čtyři desítky dětí i dospělých, kteří vybaveni dalekohledy nadšeně sledovali každého opeřence, který se nám v tomto čase námluv a hnízdění připletl do cesty. Výpravou za ptačím zpěvem nás provedla ornitoložka Mgr. Dana Konečná, která nám vyprávěla o tom, jak rozlišit ptačí druhy nejen podle vzhledu, ale také podle zpěvu a tvaru hnízda. Čistá Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina V. ročník úklidu prostranství u silnic a ostatních komunikací našeho kraje. Naše ZŠ letos poprvé využila nabídky Kraje, přihlásila se do tohoto projektu a zapojila se do sběru a třídění odpadu. Zdarma jsme obdrželi reflexní vesty a igelitové pytle na třídění odpadu. Sbírali jsme nejen u silnic mezi obcemi, ale i uvnitř městyse Budišov. Odměnou žákům i pedagogům byl pocit z dobře vykonané práce. Vyvěšování budek na školní zahradě V dubnu 2013 se žáci 2. stupně pustili s chutí do výroby a vyvěšování ptačích hnízdních budek. Dozvěděli se, kde je nejlépe budky vyvěšovat, pro které druhy ptáků je vhodný konkrétní typ budky, a že je dále nutné o budky pečovat. 21

22 15. Výchovně vzdělávací programy, exkurze a výlety O tom, jak je důležité třídit odpad a chránit životní prostředí, poutavě pojednával program Tonda Obal na cestách, určený pro všechny žáky ZŠ. S touto tématikou byly spojeny i dvě uskutečněné exkurze. Děti ze 3. a 4. ročníku navštívily TTS Třebíč a třídírnu odpadů ESKO-T rovněž v Třebíči. Oblíbené u žáků jsou i exkurze do Hvězdárny a planetária v Brně. Letos se zúčastnili několika výukových pořadů, které obohatily probrané učivo z různých předmětů o nové poznatky. Velký ohlas mezi dětmi vzbudila i exkurze na 22. leteckou základnu do Náměště nad Oslavou. Akce se uskutečnila v rámci MPP. Žáci obdivovali hasičskou záchrannou techniku, zblízka si prohlédli různé druhy letadel, zúčastnili se ukázky výcviku psů. Žáci 9. ročníku zase navštívili ZD v Budišově, prohlédli si moderní provozy a seznámili se s provozem nové bioplynové stanice, čímž obohatili své vědomosti z oblasti přírodovědných předmětů. 3. a 4. ročník rozvíjel své znalosti z oblasti vlastivědy a přírodovědy při návštěvě budišovského zámku, kde je umístěn zoologický depozitář MZM v Brně. Poutavému výkladu paní průvodkyně dovedly děti naslouchat více než hodinu, zajímaly se o různé exponáty a chtěly vědět co nejvíce detailů ze života zde umístěných zvířat. 22

23 Z oblasti estetické výchovy byla exkurze do obřadní síně Městyse Budišov, kde své obrazy vystavovala bývalá žákyně naší ZŠ, současná studentka výtvarného umění Drahomíra Maloušková. Název výstavy zněl Paní s kudrnatýma vlasama a žáci mohli obdivovat mnoho zajímavých nápadů a překvapivých spojení technik a reálu. Výstavu navštívila většina žáků školy. Nedílnou součást výchovně-vzdělávacího procesu tvoří besedy a akce zaměřené na první pomoc, ochranu před různými sociálně-patologickými jevy a zdravý způsob života. I těch se ve školním roce 2012/2013 uskutečnilo několik. Zaměřeny byly převážně na žáky 2. stupně, některých se zúčastnili i žáci mladší. S blížícím se koncem školního roku se tradičně konají školní výlety. Jejich cílem je rozšířit probrané učivo a zároveň děti pobavit a užít si trochu zábavy ročník kromě oblíbeného zábavného parku Bongo v Brně navštívil Antrophos a Technické muzeum, další děti zhlédly skanzen na Veselém kopci, starší žáci obdivovali krásy Telče a okolí, případně pamětihodnosti Jihlavy, jiní zase sportovali v rekreačním středisku Záseka. Výlety byly jedno i vícedenní, dle věku dětí i uvážení pedagogů. 16. Výcvikové kurzy V rámci výuky některých předmětů se pravidelně uskutečňují různé akce. Nedílnou součástí vzdělávání dětí je dopravní výchova. Ve spolupráci s Policií ČR se žáci 4. třídy pravidelně zúčastňují výcviku na dopravním hřišti v Třebíči. Zde se teoreticky i prakticky seznamují s pravidly silničního provozu a bezpečnou jízdou na kole. Pro žáky 3. a 4. ročníku každoročně probíhá pod vedením zkušených lektorů výuka plavání na plaveckém bazénu Laguna v Třebíči, a to v rámci TV v rozsahu 10 x 2 vyučovací hodiny. 23

24 Oblíbenou součástí TV na 2. stupni jsou výcvikové kurzy. V 7. ročníku je to týdenní lyžařský kurz, v 8. ročníku letní výcvikový kurz, který je zaměřen na turistiku, jízdu na kole i sjíždění řeky na lodích. Žáci zde získají mnohé dovednosti a zkušenosti a odnesou si nezapomenutelné zážitky. V letošním školním roce měli možnost učit se lyžovat i žáci 1. stupně. ZŠ zorganizovala několik výjezdních kurzů na Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí, určených právě pro mladší děti. 17. Projektové dny Stromy Tato akce nabídla rozmanité zpracování tématu prostřednictvím dětského chápání a pohledu na stromy kolem nás a v nás. Cílem bylo nabídnout široké veřejnosti zprostředkovaný pohled na výtvarné práce žáků školy. Po zahájení vernisáže vystoupila děvčata čtvrtého ročníku s pásmem písní, po kterém si mohli účastníci vyzkoušet připravený doprovodný program: v čajovně uvítali ochutnávku čajů z dřevin a bylin, ve školní zahradě vytvářeli mandaly z přírodnin či obrázky s přírodní tematikou, cestovali po nebi pomocí zrcadlení a poznávali vůni našich stromů. Advent Ve středu 28. listopadu proběhl v naší škole projektový den Advent. Již třetím rokem se děti sešly, aby vytvářely krásné vánoční výrobky, které pak prezentují na vánočním jarmarku. Každá třída 1. stupně si vytvořila dílničku, zatímco žáci z 2. stupně pracovali na výrobcích na jarmark v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností během listopadu. 24

25 Na čtvrtek 29. listopadu připravili žáci a učitelé naší školy Adventní odpoledne pro širokou veřejnost. Navázali tak na tradici vánočních jarmarků, které probíhaly v minulých letech. Celé odpoledne začalo minimuzikálem Andělské poselství, poté následoval samotný jarmark, kde byly prezentovány výrobky žáků celé školy. Byl doplněn zajímavým povídáním manželů Syrových o včelaření a ukázkou tvorby svíček ze včelího vosku. Přítomní si mohli vyzkoušet také odlévání voskových zvonečků či vyrobení vánočního přání. Završením Adventního odpoledne byl pěvecký koncert dětí naší školy. Večer všichni odcházeli s úsměvem na tváři a příjemnou předvánoční náladou. Sběrové dny Stalo se již tradicí, že dvakrát během školního roku, na podzim a na jaře, vyrazí žáci se svými učiteli sbírat starý papír. Obyvatelé Budišova a přilehlých obcí již tuto akci znají, a tak připraví svázané balíčky před dům a děti je na kárkách odvezou ke škole. Zde si papír odváží firma zabývající se touto činností. Budišov a okolí 20. února proběhl na naší škole projektový den s názvem Budišov a jeho okolí. Jedenáct žákovských družstev, složených podle místa bydliště, na jedenácti stanovištích prokazovalo soutěžní formou své znalosti místních reálií. Na řadu postupně přišla orientace v mapách, místních památkách, znacích obcí, znalost přírody, obyvatelstva, historie, schopnosti početní i jazykové (včetně představení místních reálií v anglickém jazyce). 25

26 Vítaným zpestřením a pootevřením nových obzorů byla pro žáky i učitele milá návštěva manželů Strnadových z obce Rohy, kteří v kulturním sále krátce představili Horácký soubor písní a tanců Třebíčan včetně vzpomínek na své dlouhodobé působení v něm, fotografií a ukázek místních lidových krojů spolu se zasvěceným výkladem. Černobílá Afrika Stalo se už tradicí, že ZŠ Budišov věnuje několik dnů v jarních měsících multikulturní tematice. Letos multikulturní dny vyvrcholily 21. a 22. března a byly věnovány africkému kontinentu pod názvem Černobílá Afrika. Proč jsme si letos vybrali Afriku? Nejvíce stimulující jsou hlavně sociální a etnické způsoby chápání života místního obyvatelstva, jedinečná flóra či fauna, architektura, tradiční pokrmy apod. Nepřeberné množství atraktivních témat se stalo součástí výukového dne , který byl rozdělen celkem do šestnácti dílen vedených učiteli ZŠ. Dílny měly charakter spíše činnostní, jiné byly postaveny na znalostech a dovednostech žáků. Následující den proběhly v rámci výuky besedy s hosty, kteří podlehli kouzlu afrického kontinentu a problematiku Afriky dobře znají. Významnými hosty byli Dr. Ivan Mrázek, známý svými publikacemi o černém kontinentu, Ing. Rostislav Tesař zprostředkovatel celého setkání, Vítek Jaša, který Afriku projezdil a Leonardo Taca, který s dětmi besedoval česky. Odpoledne proběhla vernisáž výtvarných prací a výstupů žáků z dílen. Vernisáž byla uvedena kulturním programem žákyň čtvrtého ročníku. Zazněly tu i africké rytmy a k vidění byla projekce fotografií. Den s J. A. Komenským Pátek 5. dubna jsme na naší škole věnovali J. A. Komenskému. Cílem výuky tento den bylo nejen přiblížit dětem osobnost slavného učitele, ale současně také získat ucelenější představu o životě v 16. a 17. století. Žáci se seznamovali s Komenského mládím, zeměmi, které procestoval, s jeho pedagogickými reformami a s dějinami školy obecně, s nezkresleným pohledem do historie školy, který jim třeba trochu pomohl poznat cenu současného hravějšího vyučování. 26

27 Den zdraví V úterý 30. dubna jsme uspořádali pro žáky prvního i druhého stupně den naplněný nejrůznějšími aktivitami, které se zabývaly zdravým způsobem života. Žáci plnili různé úkoly, sportovali, učili se zásadám první pomoci, pili ovocné koktejly a vyřezávali ornamenty do ovoce technikou carving - kouzlení s ovocem a zeleninou nebo vyhledávali informace na bannerech výstavy Nakupování pod drobnohledem. 18. Kulturní vystoupení žáků ZŠ pro veřejnost Lidové písně z Horácka Ve čtvrtek 27. září v 18 hodin, v předvečer Dne české státnosti, se na nádvoří budišovského zámku uskutečnil pěvecký koncert Lidové písně z Horácka. V podání žáků Základní školy v Budišově zazněly v netradičním prostředí převážně méně známé skladby z našeho regionu. Horácko je kraj poměrně chudý, jeho písně jsou však velmi rozmanité a svou barvitostí a krásou nás přesvědčují o tom, že mají své místo v naší lidové kultuře. Že se koncert vydařil, o tom svědčí neutuchající potlesk přítomných diváků a posluchačů, kteří si vyžádali dokonce přídavek. Účinkující chlapci a děvčata byli tímto odměněni za dlouhé hodiny příprav, které nácviku písní věnovali. A tak nás může hřát pocit z dobře vykonané práce. Vánoční zpívání v DPS Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase žáci naší školy navštěvují obyvatele DPS, aby jim zpříjemnili adventní období. Při společném setkání zaznívají vánoční písně a koledy, děti recitují vánoční básně, připomínají se vánoční zvyky a obyčeje. Nejinak tomu bylo i letos. Ve středu navštívila skupinka děvčat obyvatele DPS. V příjemné atmosféře proběhlo krátké vystoupení, které u obyvatel vyvolalo potlesk i úsměvy na tvářích. Doufejme, že příští rok se všichni znovu sejdeme. 27

28 DOMINO zpívá seniorům Ve čtvrtek 20. prosince potěšily seniory z Budišova děti z pěveckého kroužku Domino. Děti vystoupily v nedalekém Sportovně tělovýchovném zařízení u Kundelova. Domino si připravilo pásmo písniček a společně se všemi přítomnými své vystoupení zakončilo koledami, které naladily příjemnou vánoční atmosféru. Rodičovský ples Sdružení rodičů a přátel dětí a základní škola společně zorganizovali v sobotu 26. ledna rodičovský ples. Zahájení už tradičně patřilo předtančení žáků ZUŠ a žáků 9. třídy ZŠ Budišov. Besídka ke Dni matek V sobotu 11. května se uskutečnila již tradiční besídka ke Dni matek. Žáci ZŠ si pod vedením svých učitelek připravili různá vystoupení. Zpívalo se, tancovalo, cvičilo i recitovalo. Na celé akci se podílelo téměř 150 dětí. Potěšil také zájem veřejnosti: sál i balkon byly zcela zaplněny. Vystoupení se dětem povedla, a tak všichni odcházeli domů spokojeni. 19. Kulturní akce pro děti Divadlo Polárka Brno Žáci 2. stupně v letošním roce 2x navštívili divadelní hru v Divadle Polárka v Brně. Tato netradiční scéna vždy děti zaujme a rozšíří jejich kulturní obzory. Kromě Polárky navštěvujeme se žáky podle možností i Janáčkovo a Mahenovo divadlo v Brně nebo Horácké divadlo v Jihlavě. 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 10.9.2014 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy... 3

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více