Vegetativní nervový systém. Milan Sova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vegetativní nervový systém. Milan Sova"

Transkript

1 Vegetativní nervový systém Milan Sova

2 Parasympatikus Receptory N (nikotinový) Nn (neuronální) Nm (muskulárn rní) M (muskarinový( muskarinový) M1 (nervové buňky, enterochromafinní b., žaludeční b.) M2 (srdce) M3 (hladké svaly, žlázy)

3 Účinky PASY Zvýšen ení sekrece žláz Zvýšen ení tonu a frekvence kontrakcí střeva Konstrikce bronchů Neg. Chrono, dromo, tropní Zvýšen ení tonu sfinkterů

4 Acetylcholin Neurotransmiter v periferním m i centráln lním nerv. syst. Všechny PASY neurony. Všechny pregang.. SY neurony. Synteza: cholin acetyltransferaza Rozklad: acetylcholinesteraza Mediátor

5 PASYmimetika 1. Přímá- agonisté na PASY receptorech. 2. Nepřímá- inhibují acetylcholinesterázu Reverzibilní Ireverzibilní

6 Přímá PASYmimetika Karbachol- siln silné PASYmimetické účinky, miotikum, snižuje nitrooční tlak. I: vyvolání miozy u očních o operací Pilokarpin- siln silné mimetikum,, proto jenom lokáln lní aplikace. I: akutní a chronický glaukom NÚ: pocení,, průjem, nauzea, zvracení,, akomodační křeč KÚ: bronchiáln lní astma, CHOPN, AV blokády, sinusová bradykardie, srdeční selhání, kardiogenní šok

7 Nepřímá PASYmimetika Inhibitory ACHesterázy zy. Fyzostigmin- siln nepoužívá Neostigmin silné nežádouc doucí účinky, proto se téměřt I: útlum střevn evní peristaltiky, pooperační atonie moč. měchýře, myasthenia gravis, antidotum nedepolarizujících ch myorelaxancií

8 Nepřímá PASYmimetika Pyridostigmin- působ sobí déle než neostygmin I:myasthenia gravis,, centráln lní a periferní parézy, střevn evní atonie Distigmin I: profylaxe a terapie pooperačních střevn evních atonií a paralytického ileu KI: obstrukční ileus, retence moči i vyvolaná mechanickou poruchou NÚ: stejně jako přímáp PASYmimetika

9 Další inhibitory AChesterazy Ovlivňuj ují kognitivní funkce pacienta a působp sobí jako psychostimulans. Donepezil I: léčba l mírnm rné až středn edně těžké formy Alzheimerovy nemoci Rivastigmin I: stejně jako donepezil+ sympromatická léčba mírnm rné až středn edně závažné formy demence u pacientů s Parkinsonovou chorobou

10 Ireverzibilní inhibitory ACHesterazy Organofosfáty ty, insekticidy Plyn VX- zakázán n v roce 1993 Antidotum- atropin, oximy

11 PASYlytika Specifičtí antagonisté na PASY receptorech

12 Atropin Alkaloid z Atropa Belladonna Kompetitivní inhibitor Mydriatikum,, snížen ení nitroočního tlaku Ruší vliv vagu na srdce I: premedikace před p celkovou anestezií, antidotum při i otravě inhibitory ACHesterazy, fibrilace a flutter síní s pomalou komorovou odpovědí, bradykardie při p i resuscitaci

13 Atropin II NÚ: Atropinizace: : zčervenz ervenání,, suchá kůže, mydriáza, tachykardie, dále d halucinace, zmatenost, KI: glaukom, stenóza pyloru, hypertrofie prostaty, mukoviscidóza za,, tachykardie a tachyarytmie,

14 PASYlytika Homatropin Tropikamin- kr I: mydriatika Ipratropium- krátký poločas, očnío kapky I: inhalační podání bronchodilatans léčba bronchospazmu spojeného s CHOPN i.v. terapie bradyarytmií Skopolamin- oční lékařství,, v 50. letech droga pravdy

15 Sympatikus Receptory α1(hladké svalstvo) α2 2 ( inhibi( inhibiční zpětnovazebný receptor ) β1 1 (srdce) β2 (hladké svalstvo bronchů,, uteru) β3 3 (tuková tkáň)

16 Účinky SY Příprava těla t na fyzický výkon. ( fight( or flight ) Relaxace bronchů. Inhibice sekrece žláz Snížen ení tonu střeva, uteru, moč.. měchým chýře Zvýšen ení tonu sfinkterů Zvýšen ení prokrvení svalů,, snížen ení prokrvení periferie Poz. Účinek chrono, dromo, ino, bathmo tropní

17 Mediátor Noradrenalin Postgangliové sympatické neurony Synteza: tyrozin L-dopa dopa Noradrenalin Rozklad: COMT+ MAO

18 Noradrenalin Zvýšen ení krevního tlaku Centralizace oběhu I: i.v. Profylaxe a terapie akutní hypotenze, terapie šokových stavů KI: subaortáln lní stenóza, feochromocytom, tachyarytmie,, hypertenze

19 Adrenalin Stimulace všech v adrenergních receptorů Hormon distribuci krví Syntéza v dřeni d nadledvin Zvýšen ení krevního tlaku, tepové frekvence Dilatace bronchů Zvýšen ení glykolýzi a lipolýzy Centráln lně stimulační působení

20 Adrenalin- použit ití Lokáln lní aplikace konstrikce malých cév, c zástava krvácen cení I.v. srdeční zástava, oběhový šok, anafylaktický a endotoxinový šok, I.m. anafylaktický šok (Anapen( Anapen) KI: jako noradrenalin

21 Další katecholaminy Dopamin- transmiter v expy systému I: oběhový šok, s nízkým n prokrvením m ledvin NU: nauzea, zhoršen ení tachyarytmií, ischemie srdce Dobutamin- inotropn inotropní účinek, I: podpora myokardu při p i léčběl srdečního selhání, kardyomyopatii,, septickém m a kardiogenním šoku, zátěžové testy (dobutaminov( dobutaminové echo) NÚ: : tachykardie, arytmie Isoprenalin- přednostn I: Bradykardie ednostněβ1 1 receptory

22 α1 mimetika Použit ití při i hypotenzi, šokových stavech, při p překrvení sliznic Fenylephrin- sou součást st přípravků proti chřipce, nosních kapek Efedrin- centr centrální stimulans, v nosních kapkách, Nafazolin Tetryzolin (Visine) Oxymetazolin (Nasivine) Xylomethazoline (Olynth) Všechny pro lokáln lní použit ití k dekongesci sliznic

23 α2 mimetika stimulacíα2 2 receptoru zvyšuj ují zpětn tné vychytávání NA sympatolytický účinek Klonidin- antihypertenzivum, antiglaukomatikum, malé využit ití α methyldopa- antihypertenzivum,, možné použit ití u těhotných

24 β1 mimetika Dopamin Dobutamin- inotropní účinek, I: podpora myokardu při p i léčběl srdečního selhání, kardyomyopatii,, septickém m a kardiogenním šoku, zátěžové testy (dobutaminov( dobutaminové echo) NÚ: : tachykardie, arytmie Isoprenalin- přednostn I: Bradykardie ednostněβ1 1 receptory

25 β2 mimetika Bronchodilatancia relaxace hladkécho svalstva bronchů,, terapie bronchiáln lního astmatu a CHOPN Krátce působp sobící (SABA) 4-6h4 Salbutamol (Ventolin) Fenoterol (Berodual) Dlohodobě působící (LABA) 12h Salmeterol (Duaspir) Formoterol (Symbicort) Clenbuterol (Spiropent)

26 α sympatolytika Poruchy periferního prokrvení, antihypertenziva,, léčba l benigní hyperplazie prostaty Neselektivníα sympatolytika- námelové alkaloidy Dihydroergotamin Dihydroergokristin- dříve antihypertenzivum Dihydroergotoxin Nicergolin

27 α1 sympatolytika Prazosin- antihypertenzivum,, krátký poločas, ortostatická hypotenze Terazosin Doxazosin Doxazosin- v kombinaci s další šími antihypertenzivy Tamsulozin Alfulosin Alfulosin- léčba benigní hyperplazie prostaty NÚ: ortostatická hypotenze, závratz vratě,, tachykardie

28 α2 sympatolytika Yohimbin- vazodilatace v pánevní oblasti, léčba l psychogenně podmíněné poruchy erekce

29 β sympatolytika (betablokátory) omezení fyziologického vlivu sympatiku antagonismus pozitivně inotropní,, chronotropní a dromotropní účinky, snižuj ují spotřebu O2 myokardem antagonismus metabolických účinků na lipolýzu a glykogenolýzu

30 Rozdělen lení betablokátor torů neselektivní vs. selektivní (β1+ β2 vs β1 1 ) sympatomimetická aktivita ISA (+ vs -) rozpustnost (lipofilní vs hydrofilní) přítomnost blokády α receptorů

31 Indikace Hypertenze Arytmie Ischemická choroba srdeční Hypertrofická kardiomyopatie Chronické srdeční selhání Migréna Anxiolytický účinek Glaukom Tremory

32 Význam kardioselektivity větší dopad na snížen ení mortality i morbidity v sekundárn rní prevenci i při p i léčběl srd. selhání nižší výskyt nežádouc doucích ch metabolických projevů lepší tolerance (vazo( vazo- a bronchokonstrikce)

33 Vnitřní sympatická aktivita antagonistický i agonistický efekt na β1 rec potlačen ení farmakodyn. účinků (zejm. bradykardie) snížen ení terapeut. efektu v rámci r sek. prevence- menší vliv na mortalitu po IM účinek na stimulaci β sympatomimetických receptorů (parciáln lní agonismus)

34 Mechanismus účinku snížen ení minutového výdeje snížen ení periferní cévní rezistence inhibice reninu vliv na CNS snížen ení žilního návratun změna citlivosti baroreceptorů

35 Neselektivníβ blokátory 1. Bez ISA Propranolol- velké nežádouc doucí účinky, nepoužívá se Timolol Sotalol- antiarytmikum 2. s ISA pindolol bopindolol- prodrug,, podání pouze 1x denně

36 Selektivníβ1blok 1blokátory snížen ení tepové frekvence snížen ení stažlivosti snížen ené diastolické plnění 1. s ISA acebutolol, celiprolol 2. bez ISA atenolol, betaxolol, bisoprolol, metoprolol...

37 αβ blokátory Blokádou α1 1 receptoru vyvolávaj vají vasodilataci, blokádou β1 receptoru blokují reflexní tachykardii Labetalol Carvedilol

38 Lipofilita betablokátor torů pronikají do CNS účinkují na β 1 receptory v CNS s ovlivněním srdečníčinnosti účinnější antiarytmické působení (ovlivnění CNS) příklady: metoprolol, carvedilol, celiprolol

39 Vasodilatace stimulací rec. β2 2 (celiprolol( celiprolol) uvolněním m NO (nebivolol( nebivolol) blokádou kalciového kanálu (betaxolol)

40 Metabolické účinky lipidový metabolismus- bez ISA- zvýšen ení triglyceridů a snížen ení HDL snižov ování sekrece insulínu nu beta2 blokádou, blokáda glykogenolýzy v játrech j při hypoglykemii insulinem indukované

41 Kontraindikace betablokátor torů Absolutní: asthma bronchiale,, AVB II-III III st., akutní srdeční selhání Relativní: CHOPN, hypotenze,, ICHDK, vazospastická AP

42 Nežádouc doucí účinky bradykardie bronchospasmus hypoglykemie poruchy prokrvení- chladné končetiny, parestezie nauzea, zvracení poruchy spánku, deprese, halucinace, únava pozor na rebound fenomen při i vysazení poruchy potence, přírustek hmotnosti

43 Hypertenze diuretika betablokátory tory ACE inhibitory Ca antagonisté

44 Hypertenze hyperkinetická cirkulace ICHS, po IM hypertrofie LK DM (selektivní,, s ISA) migréna tremor

45 Arytmie II. skupina dle Vaughana Williamse SVT tachyarytmie (síňov ová tachykardie, fibrilace síní, s flutter síní) komorové arytmie- benigní,, maligní (sotalol) arytmie u poruch štítné žlázy

46 ICHS snížen ení spotřeby O2 myokardem, snížen ení srdečního výkonu zvýšen ení tolerance zátěžz ěže snižuj ují počet symptomatických ischemií a němé ischemie

47 Akutní koronárn rní syndrom - snížen ení výskytu stenokardií - snížen ení vývoje IM a úmrtnosti - pozor u vazospastických forem - prevence maligních arytmií - snížen ení mechanických komplikací

48 Sekundárn rní prevence ICHS snížen ení mortality o 20% snížen ení náhlé smrti o 30% snížen ení výskytu IM v prvním m roce o 35-40% zlepšen ení kvality života snížen ení nutnosti intervence zvyšuj ují fibrilační práh

49 Srdeční selhání dříve absolutní kontraindikace nyní léčba- snížen ení napětí sympatického nervového systému, snížen ení srdeční frekvence, prodloužen ení diastoly, zvýšen ení denzity beta adrenergních receptorů

50 Srdeční selhání celkem v klinických studiích více v než 13 tis pac. zlepšen ení kvality života, tolerance zátěžz ěže, zlepšen ení funkce LK a snížen ení úmrtnosti selektivní STUDIE CIBIS II (bisoprolol( bisoprolol) - snížen ení mortality o 34% STUDIE MERIT-HF (metoprolol( metoprolol) - snížen ení mortality o 34% STUDIE COPERNICUS(carvediol carvediol)-snížení mortality o 35%

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ

ANTIDEPRESIVA. Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ ANTIDEPRESIVA Biochemickou příčinou depresivních poruch je deficit serotoninu, noradrenalinu a dopaminu. A) INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ MONOAMINŮ 1. GENERACE: TRICYKLICKÁ A TETRACYKLICKÁ AD inhibují

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc

Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc Klinické aspekty kardioprotekce kardiovaskulární komplikace jsou vedoucí příčinou morbidity

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie

Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie Zátěžové testy v pneumologii: Spiroergometrie MUDr. Patrice Popelková TRN klinika Přednosta MUDr.J.Roubec,Ph.D. Obsah Co je to spiroergometrie? Jaké jsou indikace ke spiroergometrii? Jaké jsou absolutní

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

CHEMIE MUŽSKÉ SEXUALITY. KATEŘINA VALENTOVÁ a, PAVLA ENTNEROVÁ b, JAROSLAVA URBANÍKOVÁ c. Obsah

CHEMIE MUŽSKÉ SEXUALITY. KATEŘINA VALENTOVÁ a, PAVLA ENTNEROVÁ b, JAROSLAVA URBANÍKOVÁ c. Obsah EMIE MUŽSKÉ SEXUALITY KATEŘIA VALETVÁ a, PAVLA ETERVÁ b, JARSLAVA URBAÍKVÁ c a VILÍM ŠIMÁEK a a Ústav lékařské chemie a biochemie, Univerzita Palackého v lomouci, něvotínská 3, 775 15 lomouc, b Psychiatrická

Více

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol, Praha Lidský organismus je v optimálním stavu, jsou-li jeho orgánové systémy a jejich funkce v náležitých

Více

AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho

AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho AURICULARIA Auricularia polytricha jidášovo ucho - léčba oběhového systému + Reishi - snižování rizika trombózy + Reishi - prevence a doplňková terapie arteriosklerózy + Reishi, Shiitake - regulace úrovně

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011 Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls213877/2011. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lercaprel 20 mg/10 mg potahované tablety enalaprili maleas/lercanidipini hydrochloridum

Více