Vegetativní nervový systém. Milan Sova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vegetativní nervový systém. Milan Sova"

Transkript

1 Vegetativní nervový systém Milan Sova

2 Parasympatikus Receptory N (nikotinový) Nn (neuronální) Nm (muskulárn rní) M (muskarinový( muskarinový) M1 (nervové buňky, enterochromafinní b., žaludeční b.) M2 (srdce) M3 (hladké svaly, žlázy)

3 Účinky PASY Zvýšen ení sekrece žláz Zvýšen ení tonu a frekvence kontrakcí střeva Konstrikce bronchů Neg. Chrono, dromo, tropní Zvýšen ení tonu sfinkterů

4 Acetylcholin Neurotransmiter v periferním m i centráln lním nerv. syst. Všechny PASY neurony. Všechny pregang.. SY neurony. Synteza: cholin acetyltransferaza Rozklad: acetylcholinesteraza Mediátor

5 PASYmimetika 1. Přímá- agonisté na PASY receptorech. 2. Nepřímá- inhibují acetylcholinesterázu Reverzibilní Ireverzibilní

6 Přímá PASYmimetika Karbachol- siln silné PASYmimetické účinky, miotikum, snižuje nitrooční tlak. I: vyvolání miozy u očních o operací Pilokarpin- siln silné mimetikum,, proto jenom lokáln lní aplikace. I: akutní a chronický glaukom NÚ: pocení,, průjem, nauzea, zvracení,, akomodační křeč KÚ: bronchiáln lní astma, CHOPN, AV blokády, sinusová bradykardie, srdeční selhání, kardiogenní šok

7 Nepřímá PASYmimetika Inhibitory ACHesterázy zy. Fyzostigmin- siln nepoužívá Neostigmin silné nežádouc doucí účinky, proto se téměřt I: útlum střevn evní peristaltiky, pooperační atonie moč. měchýře, myasthenia gravis, antidotum nedepolarizujících ch myorelaxancií

8 Nepřímá PASYmimetika Pyridostigmin- působ sobí déle než neostygmin I:myasthenia gravis,, centráln lní a periferní parézy, střevn evní atonie Distigmin I: profylaxe a terapie pooperačních střevn evních atonií a paralytického ileu KI: obstrukční ileus, retence moči i vyvolaná mechanickou poruchou NÚ: stejně jako přímáp PASYmimetika

9 Další inhibitory AChesterazy Ovlivňuj ují kognitivní funkce pacienta a působp sobí jako psychostimulans. Donepezil I: léčba l mírnm rné až středn edně těžké formy Alzheimerovy nemoci Rivastigmin I: stejně jako donepezil+ sympromatická léčba mírnm rné až středn edně závažné formy demence u pacientů s Parkinsonovou chorobou

10 Ireverzibilní inhibitory ACHesterazy Organofosfáty ty, insekticidy Plyn VX- zakázán n v roce 1993 Antidotum- atropin, oximy

11 PASYlytika Specifičtí antagonisté na PASY receptorech

12 Atropin Alkaloid z Atropa Belladonna Kompetitivní inhibitor Mydriatikum,, snížen ení nitroočního tlaku Ruší vliv vagu na srdce I: premedikace před p celkovou anestezií, antidotum při i otravě inhibitory ACHesterazy, fibrilace a flutter síní s pomalou komorovou odpovědí, bradykardie při p i resuscitaci

13 Atropin II NÚ: Atropinizace: : zčervenz ervenání,, suchá kůže, mydriáza, tachykardie, dále d halucinace, zmatenost, KI: glaukom, stenóza pyloru, hypertrofie prostaty, mukoviscidóza za,, tachykardie a tachyarytmie,

14 PASYlytika Homatropin Tropikamin- kr I: mydriatika Ipratropium- krátký poločas, očnío kapky I: inhalační podání bronchodilatans léčba bronchospazmu spojeného s CHOPN i.v. terapie bradyarytmií Skopolamin- oční lékařství,, v 50. letech droga pravdy

15 Sympatikus Receptory α1(hladké svalstvo) α2 2 ( inhibi( inhibiční zpětnovazebný receptor ) β1 1 (srdce) β2 (hladké svalstvo bronchů,, uteru) β3 3 (tuková tkáň)

16 Účinky SY Příprava těla t na fyzický výkon. ( fight( or flight ) Relaxace bronchů. Inhibice sekrece žláz Snížen ení tonu střeva, uteru, moč.. měchým chýře Zvýšen ení tonu sfinkterů Zvýšen ení prokrvení svalů,, snížen ení prokrvení periferie Poz. Účinek chrono, dromo, ino, bathmo tropní

17 Mediátor Noradrenalin Postgangliové sympatické neurony Synteza: tyrozin L-dopa dopa Noradrenalin Rozklad: COMT+ MAO

18 Noradrenalin Zvýšen ení krevního tlaku Centralizace oběhu I: i.v. Profylaxe a terapie akutní hypotenze, terapie šokových stavů KI: subaortáln lní stenóza, feochromocytom, tachyarytmie,, hypertenze

19 Adrenalin Stimulace všech v adrenergních receptorů Hormon distribuci krví Syntéza v dřeni d nadledvin Zvýšen ení krevního tlaku, tepové frekvence Dilatace bronchů Zvýšen ení glykolýzi a lipolýzy Centráln lně stimulační působení

20 Adrenalin- použit ití Lokáln lní aplikace konstrikce malých cév, c zástava krvácen cení I.v. srdeční zástava, oběhový šok, anafylaktický a endotoxinový šok, I.m. anafylaktický šok (Anapen( Anapen) KI: jako noradrenalin

21 Další katecholaminy Dopamin- transmiter v expy systému I: oběhový šok, s nízkým n prokrvením m ledvin NU: nauzea, zhoršen ení tachyarytmií, ischemie srdce Dobutamin- inotropn inotropní účinek, I: podpora myokardu při p i léčběl srdečního selhání, kardyomyopatii,, septickém m a kardiogenním šoku, zátěžové testy (dobutaminov( dobutaminové echo) NÚ: : tachykardie, arytmie Isoprenalin- přednostn I: Bradykardie ednostněβ1 1 receptory

22 α1 mimetika Použit ití při i hypotenzi, šokových stavech, při p překrvení sliznic Fenylephrin- sou součást st přípravků proti chřipce, nosních kapek Efedrin- centr centrální stimulans, v nosních kapkách, Nafazolin Tetryzolin (Visine) Oxymetazolin (Nasivine) Xylomethazoline (Olynth) Všechny pro lokáln lní použit ití k dekongesci sliznic

23 α2 mimetika stimulacíα2 2 receptoru zvyšuj ují zpětn tné vychytávání NA sympatolytický účinek Klonidin- antihypertenzivum, antiglaukomatikum, malé využit ití α methyldopa- antihypertenzivum,, možné použit ití u těhotných

24 β1 mimetika Dopamin Dobutamin- inotropní účinek, I: podpora myokardu při p i léčběl srdečního selhání, kardyomyopatii,, septickém m a kardiogenním šoku, zátěžové testy (dobutaminov( dobutaminové echo) NÚ: : tachykardie, arytmie Isoprenalin- přednostn I: Bradykardie ednostněβ1 1 receptory

25 β2 mimetika Bronchodilatancia relaxace hladkécho svalstva bronchů,, terapie bronchiáln lního astmatu a CHOPN Krátce působp sobící (SABA) 4-6h4 Salbutamol (Ventolin) Fenoterol (Berodual) Dlohodobě působící (LABA) 12h Salmeterol (Duaspir) Formoterol (Symbicort) Clenbuterol (Spiropent)

26 α sympatolytika Poruchy periferního prokrvení, antihypertenziva,, léčba l benigní hyperplazie prostaty Neselektivníα sympatolytika- námelové alkaloidy Dihydroergotamin Dihydroergokristin- dříve antihypertenzivum Dihydroergotoxin Nicergolin

27 α1 sympatolytika Prazosin- antihypertenzivum,, krátký poločas, ortostatická hypotenze Terazosin Doxazosin Doxazosin- v kombinaci s další šími antihypertenzivy Tamsulozin Alfulosin Alfulosin- léčba benigní hyperplazie prostaty NÚ: ortostatická hypotenze, závratz vratě,, tachykardie

28 α2 sympatolytika Yohimbin- vazodilatace v pánevní oblasti, léčba l psychogenně podmíněné poruchy erekce

29 β sympatolytika (betablokátory) omezení fyziologického vlivu sympatiku antagonismus pozitivně inotropní,, chronotropní a dromotropní účinky, snižuj ují spotřebu O2 myokardem antagonismus metabolických účinků na lipolýzu a glykogenolýzu

30 Rozdělen lení betablokátor torů neselektivní vs. selektivní (β1+ β2 vs β1 1 ) sympatomimetická aktivita ISA (+ vs -) rozpustnost (lipofilní vs hydrofilní) přítomnost blokády α receptorů

31 Indikace Hypertenze Arytmie Ischemická choroba srdeční Hypertrofická kardiomyopatie Chronické srdeční selhání Migréna Anxiolytický účinek Glaukom Tremory

32 Význam kardioselektivity větší dopad na snížen ení mortality i morbidity v sekundárn rní prevenci i při p i léčběl srd. selhání nižší výskyt nežádouc doucích ch metabolických projevů lepší tolerance (vazo( vazo- a bronchokonstrikce)

33 Vnitřní sympatická aktivita antagonistický i agonistický efekt na β1 rec potlačen ení farmakodyn. účinků (zejm. bradykardie) snížen ení terapeut. efektu v rámci r sek. prevence- menší vliv na mortalitu po IM účinek na stimulaci β sympatomimetických receptorů (parciáln lní agonismus)

34 Mechanismus účinku snížen ení minutového výdeje snížen ení periferní cévní rezistence inhibice reninu vliv na CNS snížen ení žilního návratun změna citlivosti baroreceptorů

35 Neselektivníβ blokátory 1. Bez ISA Propranolol- velké nežádouc doucí účinky, nepoužívá se Timolol Sotalol- antiarytmikum 2. s ISA pindolol bopindolol- prodrug,, podání pouze 1x denně

36 Selektivníβ1blok 1blokátory snížen ení tepové frekvence snížen ení stažlivosti snížen ené diastolické plnění 1. s ISA acebutolol, celiprolol 2. bez ISA atenolol, betaxolol, bisoprolol, metoprolol...

37 αβ blokátory Blokádou α1 1 receptoru vyvolávaj vají vasodilataci, blokádou β1 receptoru blokují reflexní tachykardii Labetalol Carvedilol

38 Lipofilita betablokátor torů pronikají do CNS účinkují na β 1 receptory v CNS s ovlivněním srdečníčinnosti účinnější antiarytmické působení (ovlivnění CNS) příklady: metoprolol, carvedilol, celiprolol

39 Vasodilatace stimulací rec. β2 2 (celiprolol( celiprolol) uvolněním m NO (nebivolol( nebivolol) blokádou kalciového kanálu (betaxolol)

40 Metabolické účinky lipidový metabolismus- bez ISA- zvýšen ení triglyceridů a snížen ení HDL snižov ování sekrece insulínu nu beta2 blokádou, blokáda glykogenolýzy v játrech j při hypoglykemii insulinem indukované

41 Kontraindikace betablokátor torů Absolutní: asthma bronchiale,, AVB II-III III st., akutní srdeční selhání Relativní: CHOPN, hypotenze,, ICHDK, vazospastická AP

42 Nežádouc doucí účinky bradykardie bronchospasmus hypoglykemie poruchy prokrvení- chladné končetiny, parestezie nauzea, zvracení poruchy spánku, deprese, halucinace, únava pozor na rebound fenomen při i vysazení poruchy potence, přírustek hmotnosti

43 Hypertenze diuretika betablokátory tory ACE inhibitory Ca antagonisté

44 Hypertenze hyperkinetická cirkulace ICHS, po IM hypertrofie LK DM (selektivní,, s ISA) migréna tremor

45 Arytmie II. skupina dle Vaughana Williamse SVT tachyarytmie (síňov ová tachykardie, fibrilace síní, s flutter síní) komorové arytmie- benigní,, maligní (sotalol) arytmie u poruch štítné žlázy

46 ICHS snížen ení spotřeby O2 myokardem, snížen ení srdečního výkonu zvýšen ení tolerance zátěžz ěže snižuj ují počet symptomatických ischemií a němé ischemie

47 Akutní koronárn rní syndrom - snížen ení výskytu stenokardií - snížen ení vývoje IM a úmrtnosti - pozor u vazospastických forem - prevence maligních arytmií - snížen ení mechanických komplikací

48 Sekundárn rní prevence ICHS snížen ení mortality o 20% snížen ení náhlé smrti o 30% snížen ení výskytu IM v prvním m roce o 35-40% zlepšen ení kvality života snížen ení nutnosti intervence zvyšuj ují fibrilační práh

49 Srdeční selhání dříve absolutní kontraindikace nyní léčba- snížen ení napětí sympatického nervového systému, snížen ení srdeční frekvence, prodloužen ení diastoly, zvýšen ení denzity beta adrenergních receptorů

50 Srdeční selhání celkem v klinických studiích více v než 13 tis pac. zlepšen ení kvality života, tolerance zátěžz ěže, zlepšen ení funkce LK a snížen ení úmrtnosti selektivní STUDIE CIBIS II (bisoprolol( bisoprolol) - snížen ení mortality o 34% STUDIE MERIT-HF (metoprolol( metoprolol) - snížen ení mortality o 34% STUDIE COPERNICUS(carvediol carvediol)-snížení mortality o 35%

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova

Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika. Milan Sova Antianginózní látky, kardiotonika, antiarytmika Milan Sova Antianginózní látky Antianginózní látky Léčba anginy pectoris projev Ischemické choroby srdeční (ICHS) Používan vané skupiny látek: l Organické

Více

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM Vegetativní nervový systém = autonomní (nezávislý na vůli) Udržuje základní životní funkce, řídí a kontroluje tělo, orgány Řídí hladké svaly (cévní i mimocévní), exokrinní sekreci

Více

BETABLOKÁTORY. Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha. České kardiologické dny

BETABLOKÁTORY. Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha. České kardiologické dny BETABLOKÁTORY Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha České kardiologické dny 29. 30. 11. 2013 KARDIOVASKULÁRNÍ INDIKACE BETA- BLOKÁTORŮ Hypertenze Ischemická choroba

Více

Farmakologie. Vegetativní nervový systém. 25. března 2010

Farmakologie. Vegetativní nervový systém. 25. března 2010 Farmakologie vegetativního nervového systému Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 25. března 2010 Proč Využití v léčbě řady chorob ICHS srdeční selhání arytmie hypertenze glaukom ileus křeče šok rýma hyperplazie

Více

Léčiva ovlivňující VNS a jejich využití v medicíně. PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK www.cdfarmacka.unas.

Léčiva ovlivňující VNS a jejich využití v medicíně. PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK www.cdfarmacka.unas. Léčiva ovlivňující VNS a jejich využití v medicíně PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK www.cdfarmacka.unas.cz Schéma nervové soustavy NS se dělí na CNS a PNS PNS VNS Somatický NS

Více

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém Látky ovlivňující vegetativní nervový systém Vyvstal mi studený pot na čele Stoupla mi krev do hlavy řízení bez naší vůle Anatomie NERVOVÁ SOUSTAVA Nervový systém periferní nervový systém, centrální nervový

Více

PŘEHLED Antiarytmické terapie

PŘEHLED Antiarytmické terapie PŘEHLED Antiarytmické terapie Klinická praxe a ESC doporučení Bezpečnost a riziko léčby Speciální klinické případy Porucha automacie SA uzlu Porucha tvorby vzruchu fokální vznik signálu Porucha vedení

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

ANTIARYTMIKA, ß-BLOKÁTORY, INHIBITORY ACE a SARTANY. Jan Bultas 2007

ANTIARYTMIKA, ß-BLOKÁTORY, INHIBITORY ACE a SARTANY. Jan Bultas 2007 ANTIARYTMIKA, ß-BLOKÁTORY, INHIBITORY ACE a SARTANY Jan Bultas 2007 ANTIARYTMIKA - významn skupina léků v léčbě život ohrožujících chorob určená převážně do rukou specialisty Léčba arytmií AA mají často

Více

Farmakologická lečba arytmií. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU

Farmakologická lečba arytmií. Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU Farmakologická lečba arytmií Jiří Vítovec 1.interní kardioangiologická klinika FN u sv.anny a LF MU ARYTMIE 1. Poruchy tvorby impulzu - abnormální automaticita SA uzlu - přesun pacemakerové aktivity z

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls154707/2012 sukls154712/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FOTIL FOTIL FORTE Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fotil: Pilocarpini hydrochloridum Timololi

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls209805/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SECTRAL 400 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acebutololi hydrochloridum v množství odpovídajícím 400 mg

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls156125/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TENSAMIN Koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dopamini

Více

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém

Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém Vegetativní (autonomní) nervový systém (VNS) nepodléhá přímé volní kontrole, ovlivňuje základní životní funkce, např. srdeční výkon, průtok krve jednotlivými

Více

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém

Látky ovlivňující vegetativní nervový systém Anatomie Látky ovlivňující vegetativní nervový systém Nervový systém periferní nervový systém, centrální nervový systém Periferní nervový systém vegetativní nervový systém, somatický nervový systém Vegetativní

Více

Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Metoprolol AL 100. Tablety (metoprololi tartras)

Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Metoprolol AL 100. Tablety (metoprololi tartras) Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls230825/2012 Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Metoprolol AL 100 Tablety (metoprololi tartras) Držitel rozhodnutí o registraci: Aliud Pharma

Více

Farmakoterapie hypertenze

Farmakoterapie hypertenze Farmakoterapie hypertenze Tab. 4. - stratifikace hypertenze Kategorie Systolický TK Diastolický TK Normální

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BISOCARD 5 BISOCARD 10 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bisocard 5: Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 5 mg Bisocard

Více

13. Léčiva vegetativního nervového systému (1)

13. Léčiva vegetativního nervového systému (1) 13. Léčiva vegetativního nervového systému (1) Kontrola a integrace tělesných funkcí: a) endokrinní systém s převážně chemickým přenosem informace pomocí hormonů přenášených krví b) nervový systém využívající

Více

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí

Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí Využití rutinního stanovení koncentrací moderních hypotenziv metodou LC/MS/MS v léčbě i v monitorování efektu léčby u jedinců s hypertenzí B. Sokolová, T. Gucký, M. Branný, V. Krečman, H. Skřičíková, L.

Více

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.

Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění. Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění. Centrální nervový systém Aferentní systém MOZEK A MÍCHAM Eferentní systém Periferní nervový

Více

Parasympatikus. Anna Kubešová.

Parasympatikus. Anna Kubešová. Parasympatikus Anna Kubešová kubesova@pcp.lf3.cuni.cz Vegetativní nervový systém součást periferního nervového systému převod vzruchů mezi CNS a efektorovými tkáněmi nezávislými na kontrole vůlí PS a S

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls20502/2011 a sukls20503/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RIVOCOR 5 RIVOCOR 10 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bisoprololi fumaras 5 mg nebo

Více

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut.

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut. sp.zn. sukls60536/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adrenalin Léčiva injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (= Epinephrinum 1 mg) v 1 ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls25947/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ditropan 5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje oxybutynini hydrochloridum 5 mg v jedné tabletě. Pomocné

Více

& Systematika arytmií

& Systematika arytmií Fyziologický srdeční rytmus & Systematika arytmií Štěpán Havránek II.interní klinika kardiologie a angiologie 1.LF UK VFN Kardiocentrum VFN Fyziologický srdeční rytmus Anatomické poznámky Sinoatriální

Více

SYMPATIKUS - /NOR/ ADRENERGNÍ NEUROTRANSMISE. Seznam použitých zkratek. Seznam použitých zkratek

SYMPATIKUS - /NOR/ ADRENERGNÍ NEUROTRANSMISE. Seznam použitých zkratek. Seznam použitých zkratek SYMPATIKUS - /NOR/ ADRENERGNÍ NEUROTRANSMISE Doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D. Ústav farmakologie Seznam použitých zkratek ADR adrenalin ACh acetylcholin BAV biologická dostupnost camp cyklický adenosinmonofosfát

Více

Periferní nervový systém. Farmakologické ovlivnění vegetativního nervového systému. Somatický ovlivnitelný vůlí inervuje kosterní svaly

Periferní nervový systém. Farmakologické ovlivnění vegetativního nervového systému. Somatický ovlivnitelný vůlí inervuje kosterní svaly Farmakologické ovlivnění vegetativního nervového systému Tyto podklady nejsou oficiálním studijním materiálem. Periferní nervový systém Vegetativní autonomní (neovlivnitelný vůlí) regulace funkce vnitřních

Více

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči

Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Léčba arytmií v anestezii a intenzivní péči Miroslav Solař I. interní kardioangiologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Arytmie v anestezii Poruchy srdečního

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SECTRAL 400 mg. acebutololum potahované tablety

Příbalová informace: informace pro pacienta. SECTRAL 400 mg. acebutololum potahované tablety sp.zn. sukls16230/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta SECTRAL 400 mg acebutololum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls208364/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VISTAGAN Liquifilm 0,5 % Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Levobunololi

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bisogamma 5 potahované tablety Bisoprololi fumaras

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bisogamma 5 potahované tablety Bisoprololi fumaras sp.zn.sukls112700/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Bisogamma 5 potahované tablety Bisoprololi fumaras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BETALOC SR 200 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ Metoprololi tartras 200 mg v jedné potahované tabletě. Úplný seznam

Více

Autonomní nervový systém. Sympatikus

Autonomní nervový systém. Sympatikus Autonomní nervový systém Sympatikus Hlavní funkce kontrakce a relaxace hladkých svalů funkce všech exokrinních a některých endokrinních žláz srdeční rytmus některé metabolické pochody Homotropní a heterotropní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pipecuronii bromidum 4 mg v 1 lahvičce. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pipecuronii bromidum 4 mg v 1 lahvičce. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARDUAN Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Pipecuronii bromidum 4 mg v 1 lahvičce. Úplný seznam pomocných látek

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls114088/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls114088/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls114088/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BETALOC SR 200 mg Tablety s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ Metoprololi tartras

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls250585/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SALBUTAMOL WZF POLFA 2 SALBUTAMOL WZF POLFA 4 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

sp.zn. sukls127336/2013 sukls53259/2014

sp.zn. sukls127336/2013 sukls53259/2014 sp.zn. sukls127336/2013 sukls53259/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BETOPTIC S oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml suspenze obsahuje betaxololum 2,5 mg

Více

BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad

BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad BETABLOKÁTORY p.o. Posouzení farmakoterapeutické skupiny při pravidelné revizi úhrad Dokument popisuje přístup Ústavu k předmětné farmakoterapeutické skupině při plánované revizi úhrad. Na základě tohoto

Více

sp.zn.: sukls244423/2009, sukls244425/2009

sp.zn.: sukls244423/2009, sukls244425/2009 sp.zn.: sukls244423/2009, sukls244425/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RIVOCOR 5 RIVOCOR 10 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bisoprololi

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls219575/2012. Příbalová informace: informace pro uživatele NORADRENALIN LÉČIVA

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls219575/2012. Příbalová informace: informace pro uživatele NORADRENALIN LÉČIVA Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls219575/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele NORADRENALIN LÉČIVA Norepinephrini tartras injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls232288/2012 Sp.zn. sukls232289/2012 Sp.zn. sukls232290/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sobycor 2,5 mg Sobycor 5 mg Sobycor 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

sp.zn. sukls163075/2014

sp.zn. sukls163075/2014 sp.zn. sukls163075/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-ACEBUTOL potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acebutololi hydrochloridum 443,6 mg (odpovídá Acebutololum 400

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. BERODUAL roztok k rozprašování ipratropii bromidum/fenoteroli hydrobromidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. BERODUAL roztok k rozprašování ipratropii bromidum/fenoteroli hydrobromidum sp.zn. sukls170899/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele BERODUAL roztok k rozprašování ipratropii bromidum/fenoteroli hydrobromidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické mechanismy šoku Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Šok Klinický syndrom projevující

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atenolol AL 25 Atenolol AL 50 Atenolol AL 100 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Atenololum 25 mg, 50 mg a 100 mg v 1 tabletě 3. LÉKOVÁ FORMA

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls74848/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONO MACK DEPOT MONO MACK 50 D tablety s proslouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Autonomní nervový systém. Parasympatikus

Autonomní nervový systém. Parasympatikus Autonomní nervový systém Parasympatikus Cholinomimetika Napodobují stimulaci cholinergního nervového systému Ovlivňují muskarinové (M) a nikotinové (N) receptory muscarinic receptor M 1, M 3, M 5 receptory

Více

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Popis přípravku: tvrdá bezbarvá tobolka dlouhá přibližně 16 mm obsahující bílý prášek.

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Popis přípravku: tvrdá bezbarvá tobolka dlouhá přibližně 16 mm obsahující bílý prášek. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INHAFORT 12 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje formoteroli fumaras dihydricus

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls256115/2011 a sp. zn. sukls256188/2011 1. Název přípravku VASOCARDIN 50 VASOCARDIN 100 tablety (metoprololi tartras) 2. Kvalitativní a kvantitativní složení metoprololi

Více

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS

Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Betablokátory v primární péči při terapii AH a CHSS Nebivolol má výsadní postavení mezi betablokátory??? MUDr. Igor Karen, praktický lékař odborný garant SVL za KV oblast Betablokátory v primární péči

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls179122/2011, sukls179170/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Nitresan 10 mg Nitresan 20 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls220584/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls220584/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls220584/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Timdolux 20 mg/ml + 5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls249285/2011, sukls249280/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CARVESAN 6,25 CARVESAN 25 tablety carvedilolum Přečtěte si pozorně

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016

Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016 Zkušební otázky VŠCHT Farmakologie 2015/2016 1. Adrenergní mediace (syntéza, uvolňování mediátoru, receptory, dělení látek ovlivňujících sympatikus). Hypnotika, sedativa mechanismus účinku; charakteristika

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů Dušan Merta (dusan.merta@seznam.cz) září 2013 1 Úvod Stáří relativní pojem Už to není co bývalo... není jednoznačná korelace mezi biologickým a kalendářním

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Cvičení z fyziologie SYMPATIKUS A PARASYMPATIKUS

Cvičení z fyziologie SYMPATIKUS A PARASYMPATIKUS Cvičení z fyziologie SYMPATIKUS A PARASYMPATIKUS Nervový systém ANS (Autonomní nervový systém = vegetativní, viscerální) Součást neurohumorální regulace organismu cílem je integrace funkce a činnosti vnitřních

Více

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6 mg.

1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6 mg. sp.zn. sukls65458/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Otrivin Rhinostop 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a ipratropii bromidum 0,6

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Betaloc ZOK 25 mg Betaloc ZOK 50 mg Betaloc ZOK 100 mg Betaloc ZOK 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Betaloc ZOK 25 mg Betaloc ZOK 50 mg Betaloc ZOK 100 mg Betaloc ZOK 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaloc ZOK 25 mg Betaloc ZOK 50 mg Betaloc ZOK 100 mg Betaloc ZOK 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Metoprololi

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

27.9.2013. Farmakoterapie srdečního selhání. Obrovská denní spotřeba energie

27.9.2013. Farmakoterapie srdečního selhání. Obrovská denní spotřeba energie - definice Farmakoterapie srdečního selhání Ústav farmakologie FN a LF UP v Olomouci 25. září 2013 Nedostatečný srdeční výdej k naplnění potřeb tělesných tkání nejdříve při zátěži, později i v klidu ICHS,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls144430/2014 1. Název přípravku Ebrantil 30 retard Ebrantil 60 retard Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. Kvalitativní a kvantitativní složení Jedna tobolka

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg, odpovídá 8,48 mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje bisoprololi fumaras 10 mg, odpovídá 8,48 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Enilor 1,25 mg potahované tablety Enilor 2,5 mg potahované tablety Enilor 3,75 mg potahované tablety Enilor 5 mg potahované tablety Enilor 7,5 mg potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls241408/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Secatoxin forte 2,5 mg/ml perorální kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje codergocrini mesilas

Více

Co by měl anesteziolog vědět. Farmaka ovlivňující děložní činnost. Pavlína Nosková

Co by měl anesteziolog vědět. Farmaka ovlivňující děložní činnost. Pavlína Nosková Co by měl anesteziolog vědět z porodnictví: Farmaka ovlivňující děložní činnost Pavlína Nosková Úvod - proč? Léky běžně užívané v porodnictví během anestézie, před a po ní 1. Uterotonika - kontraktilita

Více

Doporučuje se, aby ošetřující lékař měl zkušenosti s terapií chronického srdečního selhání.

Doporučuje se, aby ošetřující lékař měl zkušenosti s terapií chronického srdečního selhání. sp.zn.sukls239637/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bisoprolol Orion 2,5 mg Bisoprolol Orion 5 mg Bisoprolol Orion 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls32256/2007, sukls32257/2007 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU UNIPRES 10 UNIPRES 20 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

DOPORUČENÍ DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH POSTUPŮ U ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE verze 2004

DOPORUČENÍ DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH POSTUPŮ U ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE verze 2004 DOPORUČENÍ DIAGNOSTICKÝCH A LÉČEBNÝCH POSTUPŮ U ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE verze 2004 Doporučení České společnosti pro hypertenzi Renata Cífková, Karel Horký, Jiří Widimský sr., Jiří Widimský jr., Jan Filipovský,

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls239541/2012; sukls239549/2012 a sukls239550/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bisoprolol PMCS 2,5 mg Bisoprolol PMCS 5 mg Bisoprolol PMCS 10 mg tablety

Více

Patofyziologie kardiovaskulárního systému

Patofyziologie kardiovaskulárního systému Patofyziologie kardiovaskulárního systému Kardiovaskulární systém - opakování http://www.tv3.ktv-plzen.cz/zdr/zdr-praxe/pohybove-aktivity/pri-onemocneni-srdecniho-cevniho-systemu.html Fyziologická klasifikace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls216345/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-METOPROLOL 50 APO-METOPROLOL 100 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje metoprololi tartras 50 mg

Více

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu

Antihistaminika HISTAMIN HISTAMIN. Poznámky ke cvičením z Farmakologie II ZAŘAZENÍ, KLASIFIKACE. výskyt : základní funkce v lidském organismu Antihistaminika Poznámky ke cvičením z Farmakologie II Mgr. Barbora Ondráčková PharmDr. Ondřej Zendulka Ph.D., MUDr. Jana Nováková, Ph.D. Tento studijní materiál slouží výhradně pro výuku praktických cvičení

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls35395/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls35395/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls35395/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE Dobutamin Admeda 250 Infuzní roztok Dobutamini hydrochloridum Přečtěte si pozorně

Více

Chlopenní vady v dospělosti

Chlopenní vady v dospělosti Chlopenní vady v dospělosti Hynek Říha KAR KC IKEM, Praha KARIM 1. LF UK, Praha Sylabus edukační lekce dospělý pacient indikovaný k velkému chirurgickému výkonu vady mitrální a aortální chlopně vady trikuspidální

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls107754-5/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bisoprolol Pfizer 5 mg potahované tablety Bisoprolol Pfizer 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

sp.zn.: sukls122057/2010

sp.zn.: sukls122057/2010 sp.zn.: sukls122057/2010 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VASOCARDIN 50 VASOCARDIN 100 tablety 2. KVALITATINÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje metoprololi tartras 50 mg. Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaloc ZOK 25 mg Betaloc ZOK 50 mg Betaloc ZOK 100 mg Betaloc ZOK 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls239373/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls239373/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls239373/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYREZ 2,5 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tyrez 2,5 mg, potahované

Více

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4

1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 Obsah V A Obecné principy klinické farmakologie 1. Náplň oboru 3 A Klasifikace a názvy léčiv 4 2. Farmakokinetické principy 7 2.1. Příklady zjednodušených farmakokinetických výpočtů 9 2.1.1. Optimalizace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls111315/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Protradon 100 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg. Úplný seznam

Více

Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet

Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet Léčiva ovlivňující dopaminergní, serotonergní a histaminový systém + opakování na zápočet Seminář v rámci Obecné farmakologie magisterského studia všeobecného lékařství 3. úsek studia 3. lékařská fakulta

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls139212/2010, sukls139213/2010, sukls139215/2010 a sp.zn.: sukls191384/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Concor COR 2,5 mg Concor COR 5 mg Concor COR 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls174437/2011 a příloha ke sp.zn.sukls49144/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls174437/2011 a příloha ke sp.zn.sukls49144/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls174437/2011 a příloha ke sp.zn.sukls49144/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Concor Combi 5 mg/5 mg, tablety Concor Combi 5 mg/10

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. 19239/07 a 19240/07 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-METOPROLOL 50 APO-METOPROLOL 100 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls15449/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adrenalin Léčiva 1 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epinephrinum 1 mg (ve formě epinephrini hydrochloridum

Více