Zrušení obchodní společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrušení obchodní společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zrušení obchodní společnosti se zaměřením na zrušení z rozhodnutí společníků Bakalářská práce Autor: Daniel Hůza Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Zdeněk Sovák Praha Březen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne... Daniel Hůza

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat JUDr. Zdeňku Sovákovi za neobyčejnou laskavost, profesionalitu a ochotu převzít moji bakalářskou práci na poslední chvíli, neboť čas byl neúprosný. Můj dík patří i mému okolí a přátelům, kteří již dávno dostudovali a neocenitelně mě při mé práci podporovali.

4 Anotace Tématem bakalářské práce je zrušení obchodní společnosti, jako sdružení soukromého práva práva obchodního. Práce se zaměřuje na obecné otázky zrušení obchodní společnosti, ale pohlíží též hlouběji do problematiky tím, že se dále zaměřuje na zrušení společnosti s likvidací z rozhodnutí společníků, resp. orgánu společnosti, a vypočítává rozdílnosti institutu u jednotlivých forem obchodních společností, včetně společností nadnárodních. Není opomíjena ani praktická stránka tématu, tedy pohled judikatury a její vliv na aplikaci institutu. Se zrušením společnosti je spojen zásah do práv třetích osob. Tato práva musí být právním řádem náležitě chráněna, proto je úprava zrušení společnosti zaměřena zejména na zájmy těchto osob. Annotation The subject matter of the bachelor work is dissolution of a company, as an association of civil law company law. The work focuses on general questions of dissolution of company, but also looks upon the view for dissolution of company by liquidation through corporate resolution, and enumerates differences in the institute between various types of companies, including transnational companies. It is included also practice point of topic, which is practice of the courts and its impact on application of the institute. The intervention to the third part rights is linked with the dissolution of company. These rights must be protected by the law properly, therefore legal regulations of dissolution of company is based on protection of these rights.

5 OBSAH Prohlášení:... 2 Poděkování... 3 Anotace... 4 Annotation... 4 OBSAH... 5 ÚVOD... 6 Definiční znaky obchodní společnosti... 6 Počátek a konec ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBECNĚ Právní úprava Zrušení vs. zánik Způsoby zrušení obchodní společnosti Důvody zrušení Judikatura LIKVIDACE Obecně Zahájení likvidace Právní kroky po přijetí disociačního usnesení Likvidátor Vypořádání pohledávek a závazků Ukončení likvidace a výmaz společnosti z obchodního rejstříku Judikatura ZVLÁŠTNOSTI JEDNOTLIVÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Osobní vs. kapitálové společnosti Nadnárodní formy společností Přijetí disociačního usnesení Ručení společníků a rozdělení likvidačního zůstatku Judikatura ZÁVĚR Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Přílohy Vybraná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Rozhodnutí o likvidaci společnosti Oznámení o likvidaci společnosti Oznámení o vstupu do likvidace v Obchodním věstníku Přihláška pohledávky do likvidačního řízení Konečná zpráva o likvidaci osnova

6 ÚVOD Jedním z nejdůležitějších prvků dnešní společnosti jsou obchodní společnosti. Jsou prvkem tržního hospodářství a neodmyslitelným subjektem podnikání. Jsou středem zájmu mnoha vědních oborů přes oblast ekonomiky, účetnictví, psychologii, etiku až po jejich právní regulaci. Obsahem této práce je právě poslední ze zmiňovaných právní regulace obchodních společností, a to zejména ve vztahu k tzv. poslední vývojové fázi obchodních společností jejich zániku, resp. zrušení. Mým cílem je nahlédnout hlouběji do problematiky zrušení obchodní společnosti s likvidací zejména ve vztahu k disociačnímu usnesení včetně ochrany třetích osob. Definiční znaky obchodní společnosti Obchodní společnosti 1 jsou právnickými osobami, soukromoprávním sdružením fyzických či právnických osob, založeným na základě smlouvy většinou za účelem podnikání. Od jiných právnických osob, jako jsou např. družstva, organizační složky státu a společenství občanského práva, se odlišují svou povahou uvedenými definičními znaky. Právnická osoba je společenský útvar, jemuž právní řády jednotlivých států přiznávají právní subjektivitu. Tedy je (nikoli stejně jako fyzická osoba člověk) nositelem práv a povinností. Je umělým výtvorem práva. Představuje zvláštní formu účastenství jednotlivých lidí na právním dění ve společnosti, na hospodářském životě, přičemž právo stanoví současně mechanismus tvorby společné vůle lidí tvořících takovýto společenský jev a projevování jeho společné vůle navenek. 2 Sdružení mohou být jak soukromoprávní, tak veřejnoprávní povahy. Určujícími znaky obou dvou je způsob jejich vzniku, povaha členství a povaha činnosti sdružení. Soukromoprávní sdružení jsou ta, jež jsou zakládána smlouvou, účast ve sdružení je dobrovolná a účelem sdružení je dosahování právem dovoleného cíle, ať již je tento 1 56 odst. 1 ObchZ: Obchodní společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. 2 Citace PELIKÁNOVÁ I. a ČERNÁ S.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl. Praha. ASPI, a.s., 2006., str. 30 6

7 materiální (dosažení zisku) či imateriální (charitativní činnost) povahy. Naopak veřejnoprávní sdružení, označované jako veřejnoprávní korporace (zejména stát, obec, vyšší územní celky, profesní komory a jiné zájmové svazy), vznikají na základě zákona, členství v nich bývá povinné, spojené s určitými znaky člena (např. povolání, bydliště) a automatické, tj. není třeba projevu vůle člena (pokud ano, tak je osoba k tomuto projevu nucena) a povaha činnosti sdružení je blízká výkonu veřejné správy s možností vydávání vrchnostenských aktů. Tzv. společenská smlouva 3 hraje roli zakladatelskou. Jsou v ní upraveny základní vztahy ve společnosti. Je právní skutečností, jíž se obchodní společnost zakládá. Musí být uzavřena osobně všemi zakladateli (pravost podpisů úředně ověřena) nebo jejich zmocněncem (na základě plné moci, podpis též úředně ověřen). V případě, že zákon připouští, aby byla společnost založena jen jedním zakladatelem, je třeba, aby tzv. zakladatelská listina měla formu notářského zápisu. Některé zákonem předepsané náležitosti společenské smlouvy jsou natolik podstatné, že s jejich absencí zákon spojuje možnost prohlášení společenské smlouvy za neplatnou a soud může z tohoto důvodu (po zápisu společnosti do obchodního rejstříku) prohlásit neplatnost společnosti, což má za následek vstup společnosti do likvidace. 4 Podnikání je činnost, která je provozována soustavně, samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. 5 Je třeba poznamenat, že ne všechny obchodní společnosti nutně musí být založeny za účelem podnikání. 56 ObchZ 6 výslovně dovoluje založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti i za jiným účelem, např. kulturním, zdravotním, charitativním atd., pokud nejde o účel obecně 3 Právní skutečností, kterou se zakládají obchodní společnosti, je buď společenská smlouva, nebo zakladatelská listina rozdíl je v počtu zakladatelů, zda je jeden, nebo jich je více. Společenská smlouva, kterou se zakládá akciová společnost, je zákonem nazvána zakladatelská smlouva. 4 68a odst. 2 a 3 ObchZ: (...) (2) Neplatnost společnosti může prohlásit jenom soud, a to i bez návrhu, jestliže a) nebyla uzavřena společenská nebo zakladatelská smlouva nebo nebyla pořízena zakladatelská listina nebo nebyla dodržena jejich předepsaná forma, b) předmět podnikání (činnosti) je nedovolený nebo odporuje veřejnému pořádku, c) ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, zakladatelské listině nebo ve stanovách chybí údaj o firmě společnosti nebo o vkladech společníků nebo o výši základního kapitálu, jestliže zákon takový údaj předepisuje, nebo o předmětu podnikání (činnosti), d) nebyla dodržena ustanovení o minimálním splacení vkladů, e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům, f) v rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižší než dva. (3) Ke dni právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti vstupuje společnost do likvidace. ( ) 5 2 odst. 1 ObchZ: Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 2 ŽZ: Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem odst. 1 ObchZ: Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. 7

8 právem zakázaný. Naopak i jiná sdružení než obchodní společnosti mohou být založena za účelem podnikání. Jsou jimi např. zájmové sdružení právnických osob dle 20f až 20j OZ, družstva 7 a obecně prospěšné společnosti 8. Obchodními společnostmi jsou dle 56 odst. 1 ObchZ veřejná obchodní společnost, komanditní společnost (jako společnosti osobní), společnost s ručením omezeným, akciová společnost (jako společnosti kapitálové), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení (nadnárodní formy společnosti). Počátek a konec Počátek a konec života obchodní společnosti mají mnohé společné, obojí stojí na samém okraji života společnosti a charakteristická je pro ně dvoufázovost. Prvním krokem nově vznikající společnosti je její založení tedy sepsání společenské smlouvy 9. Až poté může společnost vzniknout a to ke dni zápisu do obchodního rejstříku 10. Stejně tak se společnost ke konci svého života nejprve zrušuje (s likvidací nebo bez likvidace, přecházíli jmění na právního nástupce) a až teprve poté zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku 11. Její právní subjektivita je ohraničena vznikem a zánikem. Zrušení společnosti je přirozenou součástí života obchodní společnosti. Její formy, důvody a způsoby jsou mnohotvárné, jejich vymezením se budu zabývat v následující kapitole. Hlavní pozornost věnuji konkrétně zrušení obchodní společnosti s likvidací z rozhodnutí samotných společníků, jakožto hlavnímu tématu celé práce (druhá kapitola). V poslední kapitole se zaměřím na odlišnosti institutu u jednotlivých obchodních 7 Teoreticky není zcela jednoznačně rozhodnuto, zda jsou či nejsou družstva obchodními společnostmi. V oblasti pod vlivem germánského práva se za obchodní společnosti nepovažují, naopak teorie pod vlivem francouzského práva se přiklání ke druhému názoru. Pro účely této práce nebudu družstva považovat za obchodní společnosti. 8 Právnická osoba, na základě z. č. 148/1995 Sb. možnost tzv. doplňkové činnosti, tedy i podnikání ObchZ: (1) Nevyplývá-li z jiných ustanovení tohoto zákona něco jiného, zakládá se společnost společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu. (2) Uzavírá-li společenskou smlouvu zmocněnec na základě plné moci, musí být na ní podpis zmocnitele úředně ověřen. Plná moc se přiloží k společenské smlouvě. (3) Připouští-li tento zákon, aby společnost založil jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu. Zakladatelská listina musí obsahovat stejné podstatné části jako společenská (zakladatelská) smlouva odst. 1 ObchZ: Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti ( 57) nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. Není-li návrh podán ve stanovené lhůtě, nelze již na základě průkazu podnikatelského oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku ObchZ: viz dále odst. 1.2 Zrušení vs. zánik. 8

9 společností. Ke každé problematice připojím pohled praxe, tj. řešení konkrétní situace judikaturou. 9

10 1 ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBECNĚ 1.1 Právní úprava Zrušení obchodní společnosti jako významný institut obchodních vztahů musí být vzhledem k ochraně všech zúčastněných subjektů velmi pečlivě a bohatě upraven tak, aby pokrýval všechny praxí přinášené situace. Vzhledem k tomu, že obchodní společnosti jsou, jak již bylo řečeno, právnickými osobami, s jejich zrušením je spojen i zánik, který ukončuje život společnosti definitivně. V mnoha případech se tedy stane, že obchodní společnost jako osoba zcela přestane existovat - bez právního nástupce a možnosti třetích osob se případně domáhat svých práv. Aby mohly třetí osoby uplatňovat v procesu zrušení obchodní společnosti svá práva, musí být tento postup upraven zcela a jasně a práva a povinnosti zúčastněných osob být stanoveny v jasných mantinelech. Hlavní úpravu zrušení obchodních společností nalezneme v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Ve společných ustanoveních pro všechny obchodní společnosti - 68 a následující a konkrétně poté u ustanovení k jednotlivým obchodním společnostem - 88 a následující ObchZ pro veřejnou obchodní společnost, 102 a následující pro komanditní společnost, 151 a následující ObchZ pro společnost s ručením omezeným a 218 a následující ObchZ pro akciovou společnost. Důležitá jsou též ustanovení týkající se obchodního rejstříku, tedy Hlava III. ObchZ. Zrušení evropské společnosti upravují nařízení Rady č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti, a zvláštní zákon přijatý k provedení nařízení č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Avšak tento zákon výslovně zrušení společnosti upravuje jen ve dvou paragrafech, 5 a 6 zákona. Právní poměry evropského hospodářského zájmového sdružení upravuje nařízení o evropském hospodářském zájmovém sdružení č. 2137/85 a zákon č. 360/2004 Sb., o evropském hospodářském zájmovém sdružení. Zvláštní úpravu zrušení sdružení však neobsahuje a odkazuje na obchodní zákoník. S účinností od by přijat zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, který úpravu přeměn společností převedl z obchodního zákoníku do zákona samostatného. Dále upravuje specifický způsob zrušení obchodních společností zákon č. 183/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), účinný od Dříve 10

11 oblast insolvence upravoval zákon o konkurzu a vyrovnání. Nesmím zapomenout ani na občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), který se zabývá procesní stránkou zrušení obchodních společností v případě, že se do procesu zapojuje soud (včetně jeho úlohy jako soudu rejstříkového). 1.2 Zrušení vs. zánik 68 ObchZ říká, že společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v odstavci 3 písm. f) 12 a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. Jak již bylo výše uvedeno, stejně jako vznik obchodní společnosti, má i její zánik dvě stadia. V prvním se společnost zrušuje způsoby stanovenými v ObchZ (viz následující podkapitola). V druhém stadiu společnost ke dni zápisu jejího výmazu do obchodního rejstříku zaniká jedná se tedy o zápis konstitutivní povahy. Do tohoto dne společnost jako osoba trvá, má tedy právní subjektivitu a může vystupovat i v procesních vztazích (procesní subjektivita). I přes fakt, že ObchZ v některých případech možnost nabývat práv a povinností obchodním společnostem ve stadiu zrušení značně omezuje 13, nemá toto omezení vliv na jejich právní a procesní způsobilost. Jinými slovy by se dalo říci, že zánikem společnost přestává existovat (bez ohledu na skutečnost, zda na jejím místě vzniká jiný subjekt, či nikoli). Kdežto zrušení je jednou z fází existence společnosti, a to fází závěrečnou, která vede právě k jejímu zániku odst. 3 písm. f) ObchZ: zrušením konkursu po splnění rozvrhového unesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující odst. 5: Byla-li společnost zrušena nebo bylo-li ohledně ní vydáno rozhodnutí o úpadku, vykonává statutární orgán svou působnost jen v takovém rozsahu, v jakém nepřešla na likvidátora nebo insolvenčního správce. Obdobně to platí, rozhodl-li insolvenční soud, že oprávnění nakládat s majetkovou podstatou společnosti zcela nebo zčásti přechází na insolvenčního správce. Dokud není likvidátor jmenován, nebo jestliže skončila jeho funkce a není jmenován likvidátor nový, plní povinnosti související s likvidací společnosti její statutární orgán. a 72 odst. 1: Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku. 11

12 Novela ObchZ z roku význam zrušení obchodní společnosti trochu relativizovala. V určitých případech totiž připustila, aby zrušení obchodní společnosti neskončilo jejím zánikem, popř. aby byl změněn způsob zrušení společnosti před jejím zánikem (např. z likvidace na přeměnu fúzí). Podle 68 odst. 8 ObchZ mohou společníci rozhodnout o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti. 4 ZPŘEM 15 následně umožňuje učinit rozhodnutí o přeměně i v případě, že společnost již vstoupila do likvidace. Zároveň ObchZ umožňuje obnovení likvidace i po jejím skončení, dokonce obnovení společnosti po jejím výmazu z obchodního rejstříku to však jen ve zcela mimořádných případech. 16 Zrušení společnosti může vést, jak již jsem zmínil, k zániku osoby, na jejíž místo nastupuje jiný subjekt (její právní nástupce), který v procesu zrušení společnosti převezme veškerý její majetek a povinnosti (univerzální sukcese), nebo k takovémuto převzetí nedochází. Nesprávně se hovoří o zrušení s právním nástupcem jako o zrušení bez likvidace, což však není přesný termín s ohledem na to, že bez likvidace se společnost zrušuje i v jiných případech (např. jestliže po konkurzu nezbude žádný majetek). 1.3 Způsoby zrušení obchodní společnosti Způsoby zrušení společnosti se liší podle toho, za jakým účelem se zrušení provádí a jaké jsou jeho okolnosti. Na základě zvoleného způsobu je rozdílný průběh zrušovacího procesu. Zrušení společnosti můžeme rozdělit do tří košů. Do prvního koše patří zrušení společnosti s likvidací, které upravuje ObchZ. Dále existují dvě skupiny způsobů, kde zákon uvádí, že se likvidace neprovádí, popř. nevyžaduje jsou to tzv. přeměny společnosti, kdy do právních vztahů zrušované společnosti nastupuje její právní nástupce (zrušení společnosti v důsledku přeměny) a zrušení společnosti v důsledku zrušení konkurzu (po splnění rozvrhového usnesení nebo z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující). Přeměny společností jsou upraveny samostatným zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev (ZPŘEM). Poslední skupina spadá pod oblast insolvenčního práva a nachází se v insolvenčním zákoně (IZ). Volba jednoho ze způsobů zrušení společnosti nemusí být definitivní. Zákon uvádí celou řadu případů, kdy lze, pokud bylo původní rozhodnutí učiněno samotnou společností, 14 zákon č. 370/2000 Sb. 15 Dříve 69 odst. 5 ObchZ 16 75b ObchZ 12

13 přejít na jiný způsob zrušení společnosti např. z likvidace na přeměnu. V zásadě je tato změna možná jen do určitého okamžiku, poté již jen výjimečně. Zároveň je v některých případech stanovena povinnost přistoupit na konkrétní způsob zrušení společnosti, pokud jsou pro něj důvody. Tato povinnost se vztahuje výlučně k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení (např. jestliže likvidátor v průběhu likvidace zjistí předlužení společnosti). Zrušení společnosti s likvidací bude věnována celá druhá kapitola této práce, proto krátce vysvětlím ostatní dva způsoby zrušení obchodních společností. Přeměny společností jsou důsledkem dobrovolného rozhodnutí společnosti 17 (viz dále). Jejich společným znakem je statutární modifikace 18, tedy zejména zánik společnosti a současně vznik společnosti nové, která se stává jejím univerzálním nástupcem. Ne všechny přeměny společností znamenají současně jejich zrušení (při změně právní formy ke zrušení společnosti nedochází) zrušení společnosti přichází v úvahu ve spojitosti s fúzí, rozdělením a převodem jmění na společníka. Důležitý je u všech druhů přeměn společností jejich ekonomický účel, který je do jisté míry spojuje ve většině případů se jedná o pokus o zlepšení ekonomické situace podniku. S přeměnou společnosti jsou spojeny též změny v ovládacích vztazích, zasahuje tak do oblasti koncernového práva. Zároveň je předmětem úpravy práva soutěžního, neboť zejména v souvislosti s fúzí dochází k zásahům do hospodářské soutěže. Právní úprava přeměn chrání zájmy společníků, třetích osob a zdravou hospodářskou soutěž. Rozlišujeme dvě formy fúze sloučení a splynutí. Při sloučení zaniká jedna nebo několik společností na základě zrušení bez likvidace a jejich jmění přechází na společnost nástupnickou, která není společností nově vzniklou, ale již existující. Společníci zanikajících společností se stávají společníky společnosti nástupnické. Naopak, při splynutí dochází k zániku všech zúčastněných společností bez likvidace a vzniká nová nástupnická společnost, která ovšem není zúčastněnou společností, neboť v době uskutečňování operace neexistovala. Společníci zúčastněných společností se stávají společníky společnosti nástupnické. Zvláštním druhem přeměn je převod jmění na společníka. Společníkem, na nějž přechází jmění zanikající společnosti, může být kdokoli (tedy fyzická či právnická osoba 17 Realizována je prostřednictvím smlouvy o přeměně, ale též jednostranným aktem (v případě rozdělení). 18 Citace Pelikánová I. a Černá S.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl. Praha. ASPI, a.s., str

14 s jakoukoli právní formou). V tomto institutu se tak skrývá možnost sloučení obchodní společnosti s jakoukoli právnickou osobou fúze mimo rámec obchodního práva. Rozdělení může mít dle 243 ZPŘEM formu rozdělení se vznikem nových obchodních společností, rozdělení sloučením, kombinaci obou zmíněných, rozdělení odštěpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností, nebo rozdělení odštěpením sloučením, nebo kombinací obou forem rozdělení odštěpením. U prvních třech případů rozdělení rozdělovaná společnost zaniká. Jejímu zániku předchází zrušení bez likvidace s tím, že do jejích právních vztahů nastupuje jedna či více nástupnických společností a její společníci se stávají společníky těchto nástupnických společností. U druhých třech forem rozdělení rozdělení odštěpením se rozdělovaná společnost neruší ani nezaniká, ale trvá nadále. Jen vyčleněná část jejího jmění přechází na existující nebo nově vzniklé společnosti. 246 ZPŘEM stanoví, že zanikající, rozdělované i nástupnické společnosti musí mít při rozdělení stejnou právní formu, nestanoví-li ZPŘEM jinak. Poslední formou přeměn obchodních společností je změna právní formy společnosti, v jejímž důsledku však nedochází k jejímu zrušení. Právnická osoba, která mění svou formu, trvá dál. Insolvenční řízení, resp. konkurz, je posledním z možných způsobů zrušení společnosti. Přichází v úvahu v případech, kdy je společnost předlužena, je v úpadku, nebo jí úpadek hrozí. V insolvenčním řízení rozhoduje insolvenční soud usnesením. Řízení lze zahájit jen na návrh, oprávněné osoby k podání návrhu jsou věřitel nebo dlužník. 98 IZ přitom stanovuje povinnost dlužníka podnikatele podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo přináležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Konkurz může skončit několika způsoby. Za prvé může soud insolvenční návrh zamítnout pro nedostatek majetku dlužníka, a to tehdy, byla-li společnost zrušena rozhodnutím soudu. Takové rozhodnutí je podkladem pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Za druhé bude konkurz zrušen z důvodů uvedených v 308 IZ: a) zjistí-li soud, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí-li soud, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li soud, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom 14

15 se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, d) též na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji podepsaly. 311 IZ uvádí, že dojde-li v důsledku zrušení konkursu podle písm. c) a d) (viz výše) ke zrušení a zániku dlužníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce podle zvláštního právního předpisu, neuspokojené pohledávky nebo jejich neuspokojené části zanikají, pokud nebudou uspokojeny ze zajištění. 312 odst. 3 nadto říká, že zrušení konkurzu dle písm. d) je podkladem pro výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Z uvedeného vyplývá, že za splnění určitých předpokladů, vede konkurz k výmazu společnosti z obchodního rejstříku a je tak jedním ze způsobu zrušení obchodní společnosti. 1.4 Důvody zrušení Důvody zrušení vyjmenovává 68 odst. 3 a 6 ObchZ a 68a ObchZ. Jedná se o právní skutečnosti, jež mají za následek zrušení obchodní společnosti. Tento výčet je použitelný však jen subsidiárně, neboť je třeba vzít v úvahu speciální ustanovení o jednotlivých formách obchodních společností v ObchZ a zvláštní zákony, které upravují zejména odchylky pro zvláštní předměty podnikání (bankovní sektor atp.). Mezi tzv. obecné důvody zrušení obchodní společnosti patří následující: a. Uplynutí doby: 19 Trvání společnosti může být již zakladatelskou listinou omezeno na určitou dobu. Tato skutečnost musí být ve společenské smlouvě výslovně uvedena. Uplynutím této doby dochází ke zrušení společnosti a ta vstupuje ke stejnému dni do likvidace, aniž je třeba dalšího právního úkonu. Avšak společníci se mohou dohodnout, že změnou společenské smlouvy tento okamžik oddálí, popř. změní trvání společnosti na dobu neurčitou. Tuto možnost mají před uplynutím doby, na kterou byla společnost založena. Ustanovení 62 odst. 2 ObchZ upravuje nevyvratitelnou domněnku, že není-li při založení společnosti výslovně určeno, že se zakládá na dobu určitou, platí, že byla založena na dobu neurčitou odst. 3 písm. a) ObchZ: Společnost se zrušuje uplynutím doby, na kterou byla založena. 15

16 b. Dosažení účelu: 20 Trvání společnosti je možné definovat též určitým účelem. Dosažení tohoto účelu je nutné v zakladatelské listině přesně definovat. Dnem, k němuž je takový účel dosažen, vstupuje společnost bez dalšího do likvidace. Byl-li by účel vymezen příliš široce či vágně, jednalo by se o neurčitý právní úkon a rejstříkový soud by společnost neměl vůbec zapsat. Dojde-li i přes to k zápisu společnosti do obchodního rejstříku, nebude se jednat o důvod neplatnosti společnosti. K rozvazovací podmínce, kterou dosažení účelu bezpochyby je, se nebude přihlížet a společnost bude existovat nadále. Ustanovení o zrušení společnosti dosažením účelu, pro který byla společnost založena, není příliš praktické. Jeho použití přichází v úvahu ve výjimečných případech, např. při realizaci velké stavby. c. Disociační usnesení: 21 Z povahy obchodní společnosti jako soukromoprávního subjektu vyplývá možnost smluvních stran nakládat s takovým společenstvím strany společenské smlouvy mohou smluvní vztah ukončit vzájemnou dohodou. Ke zrušení společnosti na základě dohody jsou oprávněni buď společníci, a to u osobních společností (kde společníci přímo rozhodují, aniž by vytvářeli kolektivní orgán valnou hromadu), nebo orgán společnosti (valná hromada). Právní úkon, který je důvodem zrušení společnosti disociační usnesení zásadně určí, kterým okamžikem ke zrušení dochází. Dle 68 odst. 3 ObchZ je jinak dnem zrušení společnosti den, kdy bylo toto rozhodnutí přijato. Zmíněné ustanovení ObchZ rozděluje disociační usnesení na ta, která směřují ke zrušení společnosti s likvidací a ta, kdy v důsledku přijetí usnesení dochází k zániku společnosti fúzí, převodem jmění na společníka nebo rozdělením. d. Rozhodnutí soudu: 22 V případech zákonem jasně stanovených může rozhodnout o zrušení společnosti soud. Osoby oprávněné podat návrh na zahájení řízení o zrušení společnosti jsou: státní odst. 3 písm. b) ObchZ: Společnost se zrušuje dosažením účelu, pro který byla založena odst. 3 písm. c) a e) ObchZ: Společnost se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, nebo dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato odst. 3 písm. d) ObchZ: Společnost se zrušuje dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. 16

17 orgány (v zásadě jakékoli) či osoby, které osvědčí svůj zájem. Dle 200e odst. 3 OSŘ rozhoduje soud v těchto případech usnesením, které nabývá právní moci, jestliže bylo doručeno a nelze se proti němu odvolat. Věcně a místně příslušným je v prvním stupni krajský soud, v jehož obvodu má společnost sídlo. O věci není třeba nařizovat jednání. Ke zrušení společnosti dochází dnem uvedeným v rozhodnutí a není-li takový den uveden, dnem právní moci rozhodnutí. Důvody soudního rozhodnutí o zrušení společnosti jsou vyjmenovány v 68 odst. 6 ObchZ a dalších speciálních ustanovení ObchZ. Všechny jsou určitým výrazem nečinnosti společnosti nebo porušování jejích povinností. Zároveň odst. 7 téhož ustanovení ObchZ dává časový prostor pro podniknutí potřebných kroků vedoucích k obnovení činnosti společnosti. 23 Soud může na návrh oprávněných osob rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci, jestliže: a) se v uplynulých dvou letech nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyly zvoleny orgány společnosti, kterým skončilo nebo jejichž všem členům skončilo funkční období před více než jedním rokem, nestanoví-li ObchZ jinak, anebo společnost po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost; b) společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti; c) zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti, anebo jestliže společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky; d) společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond; e) společnost porušuje ustanovení 56 odst. 3 ObchZ 24 ; f) společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit uloženou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zvláštního právního předpisu. 68a ObchZ se zabývá zrušením společnosti z důvodu její neplatnosti. Vychází z toho, že po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí, jímž se povoluje zápis společnosti do obchodního rejstříku, ani se nelze domáhat, že společnost nevznikla. Neplatnost společnosti ze zákonem stanovených důvodů, a to pouze v nejzávažnějších případech, může prohlásit jen soud (i bez návrhu) výčet důvodů je taxativní 25. Ke dni právní moci odst. 7 ObchZ: V případech, kdy tento zákon umožňuje zrušení společnosti rozhodnutím soudu, stanoví soud před rozhodnutím o zrušení společnosti lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo zrušení navrženo, jestliže je jeho odstranění možné. 24 Činnost, k níž je potřeba živnostenské či jiné oprávnění může společnost vykonávat pouze pomocí osob, které k činnosti mají oprávnění a odst. 2 písm. a) až f) ObchZ: a) nebyla uzavřena společenská nebo zakladatelská smlouva nebo nebyla pořízena zakladatelská listina nebo nebyla dodržena jejich předepsaná forma, b) předmět podnikání (činnosti) je nedovolený nebo odporuje veřejnému pořádku, c) ve společenské nebo zakladatelské smlouvě, zakladatelské listině nebo ve stanovách chybí údaj o firmě společnosti nebo o vkladech společníků nebo o výši základního kapitálu, jestliže zákon takový údaj předepisuje, nebo o předmětu podnikání (činnosti), d) 17

18 rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti vstupuje společnost do likvidace. Důsledky prohlášení neplatnosti jsou tedy stejné, jako při zrušení společnosti s likvidací soudem podle 68 odst. 6 ObchZ. e. Konkurz: 26 Dřívější znění ObchZ obsahovalo jednodušší úpravu zrušení společnosti v důsledku konkurzu. Ke zrušení společnosti docházelo okamžikem prohlášení konkurzu na společnost. Avšak toto ustanovení způsobovalo řadu paradoxních situací, kdy konkurz z různých důvodů neproběhl a společnost dále existovala, i když byla zrušena, např. nebyly důvody pro konkurz. Novela ObchZ z roku 1996 úpravu zpřesnila a právní okamžik zrušení společnosti posunula (po novele z roku 2006) až k rozhodnutí soudu o zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. V případě, že po zrušení konkurzu zbude nějaký majetek, provede se likvidace. 27 V praxi k takové situaci může dojít jen zřídka, kdy společnost takový majetek nabude zpravidla až po ukončení insolvenčního řízení. V ostatních případech se likvidace neprovádí. Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku je pokladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, nejde-li o právnickou osobu zřízenou zákonem. 28 Z toho vyplývá, že se společnost zrušuje též tímto způsobem. Na rozdíl od předchozích dvou však tento způsob ObchZ neuvádí, není tedy zahrnut ani pod 68 odst. 4 ObchZ. 29 Zvláštní důvody zrušení obchodní společnosti jsou pro veřejnou obchodní společnost stanoveny v 88 a 90 odst. 1 ObchZ; pro komanditní společnost v 102 ObchZ; pro společnost s ručením omezeným v 113 odst. 6, 119, 151 a 152 odst. 2 ObchZ; a pro akciovou společnost v 161b odst. 4, 161c odst. 2, 161f odst. 2 a 194 odst. 2 ObchZ. Vesměs se jedná o důvody, které jsou sankcí za nesplnění zákonem dané nebyla dodržena ustanovení o minimálním splacení vkladů, e) všichni zakládající společníci jsou nezpůsobilí k právním úkonům, f) v rozporu se zákonem je počet zakladatelů nižší než dva odst. 3 písm. f) ObchZ: Společnost se zrušuje zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující odst. 4 ObchZ odst. 4 IZ 29 Provedení likvidace v případě, že společnosti zbude majetek. 18

19 povinnosti či reakce na střet zákonem daných předpokladů existence společnost a nastalé situace (smrt jednoho ze společníků u osobních společností). Ve všech případech se společnosti dává určitá lhůta na uvedení do souladného stavu, pokud se tak nestane, mají oprávněné osoby právo domáhat se u soudu zrušení společnosti, příp. soud společnost zruší i bez návrhu. 1.5 Judikatura Soudní judikatura má významný vliv na aplikaci právních předpisů a mnohdy je jediným nástrojem, který může zhojit nedostatky zákona tím, že se k v zákoně neřešenému problému postaví čelem a silou autority rozhodne o správnosti konkrétního řešení. V kapitolách věnovaných judikatuře vyjmenuji pár takových soudních rozhodnutí, vztahujících se vždy k jednotlivým kapitolám celé práce a pokusím se nejen nastínit výklad ustanovení ObchZ, ale též ukázat, jak mohou být někdy tato rozhodnutí důležitá a jindy časem pozbudou významu vzhledem k novelizacím zákona. Soudy se ve svých rozhodnutích zabývají nejen řešením konkrétní kauzy, ale v souvislosti s ní též vyslovují svůj právní názor. Tak např. je-li obchodní společnost zrušena na základě jedné právní skutečnosti, poté nastalá právní skutečnost, jež by jinak měla za následek zrušení této společnosti, již takový účinek nemá. 30 Soud se zde zabýval okrajově vahou zrušovacích důvodů společnosti. Z jiného rozhodnutí: V případě, že společnost je tvořena dvěma společníky, z nichž jeden podal řádnou výpověď společenské smlouvy, nemůže docházet k dalším změnám společenské smlouvy a do společnosti být přijímán další společník (společníci) a prováděny jiné změny společenské smlouvy. V důsledku výpovědi společníka dochází ke zrušení společnosti bez právního nástupce a jediným možným následkem je likvidace společnosti. 31 Zrušovacím důvodem je tedy nesplnění zákonných požadavků na samotnou existenci společnosti (nejméně dva společníci, vyjma jednočlenné společnosti s ručením omezeným). Dnem, kdy nastane skutečnost zakládající porušení zákona, nastává, pokud sám ObchZ nedává společníkům, resp. společnosti, možnost nápravy ve lhůtě, zrušení společnosti s likvidací. 30 Soudní rozhledy 10/2005 str Právní rozhledy 12/1995 str

20 Otázku vztahu insolvenčního řízení a likvidace řešil Nejvyšší soud v usnesení ze dne , když vyslovil názor, že dlužník může namítat, že není v úpadku formou insolvence, jen pokud se dostal do prodlení se splacením splatných pohledávek svým věřitelům proto, že vstoupil do likvidace, ve které řádně pokračuje. Pokud by tedy dlužník nebyl schopen splácen pohledávky ani před likvidací, musel by likvidátor podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, příp. by na dlužníka oprávněně podali návrh jeho věřitelé a obranou dlužníka by potom nemohlo být, že je v likvidaci. Věřitel dlužníka právnické osoby v likvidaci se může úspěšně domáhat prohlášení konkursu na majetek dlužníka pro úpadek formou insolvence bez zřetele k tomu, že takový dlužník je povinen podat návrh na prohlášení konkursu na svůj majetek, jen je-li předlužen (tedy je-li dlužník v likvidaci). 32 Sp.zn. 29 Odo 306/

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu

Likvidace. Co je to likvidace? Kdy musí být provedena likvidace? 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Likvidace 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Co je to likvidace? Likvidace = právem upravený postup pro vyrovnání závazků společnosti s věřiteli a dlužníky před výmazem společnosti z obchodního

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Mgr. Michal Novotný, katedra práva

Mgr. Michal Novotný, katedra práva Mgr. Michal Novotný, katedra práva Email: novotny@fakulta.cz Úprava přeměn právnických osob je obecně upravena v NOZ. 174 a násl. NOZ připouští možnost všech PO přeměňovat se. Obecná úprava vystihuje pouze

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Zrušení právnické osoby ( 168-173 NOZ) Zánik právnické osoby ( 185-186 NOZ) Zrušení s právním nástupcem přeměna ( 174-184 NOZ, dále pro OK: Z 125/2008 Sb.) Neplatnost

Více

ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - SE ZAMĚŘENÍM NA ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ MAJETKU Z ROZHODNUTÍ SPOLEČNÍKŮ

ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - SE ZAMĚŘENÍM NA ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ MAJETKU Z ROZHODNUTÍ SPOLEČNÍKŮ Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Eva Stiborová ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - SE ZAMĚŘENÍM NA ZRUŠENÍ S LIKVIDACÍ MAJETKU Z ROZHODNUTÍ SPOLEČNÍKŮ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof.

Více

Obchodní korporace (pojem, charakteristika a členění); tichá společnost

Obchodní korporace (pojem, charakteristika a členění); tichá společnost Obchodní korporace (pojem, charakteristika a členění); tichá společnost obecná úprava právnických osob (a tedy obchodních korporací) se nachází v NOZ spolu se závazkovými vztahy, kdežto korporátní právo

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

15.10.2014. 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Právní úprava: 187 209 NOZ (+ 129 NOZ, + 169 NOZ). Pro OK dále: 94 ZOK Likvidace právem stanovený postup majetkového vypořádání závazků PO, která byla zrušena

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou

Předpis OS KOVO č. 48/ P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou Předpis OS KOVO č. 48/2014 - P Vznik, zánik a likvidace organizačních jednotek Odborového svazu KOVO s právní subjektivitou I. Předmět předpisu Tento předpis upravuje vznik, zánik a likvidaci organizačních

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 79/2002 Sb., č. 428/2003 Sb. a č. 376/2004 Sb. Parlament se usnesl

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Z nového občanského zákoníku

Z nového občanského zákoníku Z nového občanského zákoníku Zrušení právnické osoby 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Strana 5423 414 VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2011 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 32 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Zakládací listina ústavu

Zakládací listina ústavu Zakládací listina ústavu Čl. I Zakladatel Jméno fyzické osoby: Mgr. Martin Šťastný Trvalé bydliště: Nad Plovárnou 3737/9 r. č.: 660530/1923 (dále jen zakladatel ) Čl. II Název a sídlo ústavu 1. Název ústavu

Více

Postavení věřitele při likvidaci podniku. 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát

Postavení věřitele při likvidaci podniku. 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát Postavení věřitele při likvidaci podniku 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát Zrušení společnosti v. zánik společnosti ukončení provozování podniku zrušení a zánik společnosti mohou, ale nemusí

Více

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 72/2014 N 74/2014 STEJNOP/S Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, ul. Smetanova čp. 1137, PSČ 755 01, dne pátého února roku dvou tisícího čtrnáctého (5.2.2014), JUDr. Danou Menclerovou,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornarfgky63) IV. Platné znění vyhlášky č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, s vyznačením navrhovaných

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1

Obsah. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: ÚVODNÍ A OBECNÉ VÝKLADY... 1 I.1 kapitola: Společnost s ručením omezeným jako pojem pozitivního práva... 1 1. oddíl: Společnost

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA

313/2007 Sb. VYHLÁŠKA 313/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů Změna:

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise

Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise Smluvní strany: Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise 1. ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 1146/30, IČ: 00050784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 10. 3. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více