Postavení věřitele při likvidaci podniku. 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postavení věřitele při likvidaci podniku. 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát"

Transkript

1 Postavení věřitele při likvidaci podniku 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát

2 Zrušení společnosti v. zánik společnosti ukončení provozování podniku zrušení a zánik společnosti mohou, ale nemusí spadat do stejného okamžiku zrušením společnosti není dotčena právní subjektivita společnosti, trvají dál její práva a povinnosti zrušením společnosti přestává společnost sledovat svůj účel (ukončení provozování podniku) právní subjektivita zaniká výmazem společnosti z obchodního rejstříku zánikem společnosti zanikají práva a povinnosti společnosti, pokud nemá právního nástupce zrušení v. neplatnost společnosti rozhodnutí o zápisu společnosti do obchodního rejstříku nelze zrušit, soud bez návrhu zrušit společnost slikvidací, pokud byla založena neplatně

3 Varianty zrušení společnosti 1. zrušení bez právního zástupce I. dobrovolné zrušení na základě rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti II. zrušení rozhodnutím soudu na návrh státního orgánu a nebo osoby, která projeví právní zájem orgány neplní svou funkci společnost neprovozuje činnost po určitou dobu určitou nebo pro rozpory mezi společníky společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti zaniknou předpoklady vyžadované zákonem nevytváří rezervní fond společnost neplní povinnosti uložené ÚOHS

4 Varianty zrušení společnosti III. zrušení ze zákona uplynutím doby dosažením účelu zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu zdůvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující 2. zrušení s právním zástupcem přeměny zákon č. 125/2008 Sb. fúze rozdělení převzetí jmění změna právní formy

5 3. zastřené zrušení Varianty zrušení společnosti I. prodej podniku II. zastřený prodej podniku III. přesídlení do zahraničí IV. faktické ukončení provozování podniku 4. zrušení bez likvidace I. u přeměn II. zrušení konkurzu, kdy nezbude majetek

6 Účinky rozhodnutí o likvidaci vstup do likvidace změna obchodní firmy omezená možnost společnosti jednat jen úkony směřující klikvidaci, nové smlouvy jen vsouvislosti ukončením nevyřízených obchodů nebo kzachování hodnoty majetku a jeho využití, nejedná-li se o pokračování provozu podniku omezení působnosti statutárního orgánu

7 Proces likvidace rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti s likvidací a volbě likvidátora zápislikvidace do obchodního rejstříku mimořádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu vstupu do likvidace zahajovací rozvaha ke dni vstupu do likvidace a soupis jmění oznámení všem známým věřitelům o vstupu do likvidace 2 x zveřejněnívobchodní věstníku oznámení o vstupu do likvidace svýzvou věřitelům, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě ne kratší 90 dnů rozprodej majetku a uspokojení závazků

8 Proces likvidace zpráva o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku účetní závěrka ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o schválení zprávy a návrhu výmaz společnosti z obchodního rejstříku likvidace trvá minimálně cca 4 měsíce

9 Ochrana věřitelů likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům zveřejnění výzvy v obchodním věstníku právo na zaslání soupisu jmění do sbírky listin se zakládá rozhodnutí o zrušení společnosti, zpráva o průběhu likvidace, seznam společníků, kterým byl vyplacen podíl na likvidačním zůstatku pohledávky věřitelů musí být vlikvidaci uspokojeny zcela (mimo likvidace po konkurzu): společníkům nelze poskytnout plnění z důvodů jejich práva na podíl na likvidačním zůstatku, a to ani ve formě zálohy, dříve, než jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů společnosti, kteří včas přihlásili své pohledávky je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze rozdělit likvidační zůstatek, jen byla-li věřiteli poskytnuta odpovídající jistota

10 Ochrana věřitelů likvidátor odpovídá za výkon své působnosti týmž způsobem jako členové statutárních orgánů, zároveň ručí za závazky společnosti za určitých okolností věřitel, jenž na tom osvědčí právní zájem, může navrhnout soudu odvolání likvidátora, který porušuje své povinnosti, a nahradit ho jinou osobou ručení společníků do výše podílu na likvidačním zůstatku, nejméně jako za ručení společníků do výše podílu na likvidačním zůstatku, nejméně jako za trvání společnosti

11 Likvidace v. Insolvence 98 insolvenčního zákona: Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou -podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. uvedenou povinnost má dle 98/2 insol.zák. i likvidátor dlužníka, za porušení povinnosti odpovídá působnost likvidátora přechází na insolvenčního správce 115 insol.zák. není možné moratorium 316/3 insol.zák. reorganizace není možná v likvidaci

12 Likvidace v. Insolvence přihláška do likvidace nenahrazuje přihlášku v insolvenci! řízená likvidace na místo insolvence fakticky likvidace může proběhnout i když je dlužník vúpadku, uspokojují se totiž jen pohledávky likvidátoru známých věřitelů; může proběhnout likvidace společnosti se záporným vlastním kapitálem pokud po zrušení konkurzu zbude majetek proběhne likvidace, uspokojují se nejprve náklady likvidace, mzdové nároky a pak dle splatnosti, pohledávky se stejnou splatnost poměrně

13 Specifika vymáhání pohledávky v likvidaci likvidací není dotčena procesní ani věcná legitimace dlužníka likvidací není dotčen běh promlčecích lhůt likvidací nejsou dotčena zahájená soudní řízení o pohledávky výmazem dlužníka po proběhlé likvidaci zaniká i pohledávka věřitele sledovat pravidelně obchodní věstník a obchodní rejstřík

14 Specifika vymáhání pohledávky v likvidaci věřitel by měl oznámit likvidátorovi své pohledávky vůči dlužníkovi a vyžádat si soupis jmění dlužníka, a to nejpozději do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění oznámení o likvidaci v obchodním věstníku pokud je likvidátor nečinný, podat žalobu a informovat rejstříkový soud dlužníka, že existuje neuspokojená pohledávka, případně navrhnout soudu výměnu likvidátora, případně podat insolvenčnínávrh, nebo požádat o předběžné opatření po výmazu společnosti lze pohledávku uspokojit jen: z odpovědnosti likvidátora za škodu z dosud neznámého majetku dlužníka z ručení společníků z odpovědnosti statutárních orgánů a ovládajících osob

15 Odpovědnost likvidátora likvidátor není statutární orgán 71/5 obch. zák. - Likvidátor za výkon své působnosti odpovídá týmž způsobem jako členové statutárních orgánů. 66/6 obch.zák. Ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. škoda zneuhrazené pohledávky vzniká skončením likvidace

16 Odpovědnost likvidátora 194/5 obch. zák. - Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. 194/6 obch. zák. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.

17 Odpovědnost likvidátora 29 Cdo2072/ povinnost likvidátora vymáhat náhradu škody - Prvním z napadaných usnesení valná hromada uložila likvidátorovi, prověřit činnost předsedy představenstva a předchozího likvidátora z hlediska jejich hmotné či trestní odpovědnosti a podle výsledků uplatnit náhradu škody, případně učinit další odpovídající opatření. K tomu Nejvyšší soud uzavřel, že úkol uložený likvidátorovi v tomto usnesení je pouhým připomenutím povinností, které pro něj vyplývají z jeho funkce, neboť z ustanovení 71 odst. 5 a 72 a násl. ve vazbě na ustanovení 194 odst. 5 a 6 obch. zák. zcela jednoznačně vyplývá, že likvidátor je povinen po převzetí funkce prověřit, zda společnosti nevznikla škoda působením konkrétních osob a pokud vznik takové škody zjistí, domáhat se od odpovědných osob její náhrady.

18 Odpovědnost likvidátora PR 6/2000 tunelování Nevýhodnost uzavřené kupní smlouvy může mimo jiné spočívat již ve skutečnosti, že jedna z organizací byla takovou smlouvou zbavena majetku sloužícího k jedinému reálně fungujícímu podnikání, a tím ji bylo znemožněno i to podnikání samotné, z jehož výnosu byla organizace v době před uzavřením smlouvy schopna uhrazovat své závazky, např. nesplacený bankovní úvěr. Nevýhodnost se může projevit též v nižší smluvní ceně, než za jakou mohl být určitý majetek jedné z organizací ve skutečnosti prodán, případně v tom, že byl prodán nesolventnímu kupujícímu, s dlouhou splatností kupní ceny, takže organizace, na jejíž úkor byla smlouva uzavřena, nemohla své závazky uhrazovat ani z prostředků získaných uskutečněným prodejem.

19 Odpovědnost likvidátora 220, 221 TZ - Porušení povinnosti při správě cizího majetku: objektivní stránka trestného činu: majetek =veškerá aktiva společnosti, bez ohledu na to, zda se o nich účtuje cizí = patří zcela nebo zčásti někomu jinému než statutárnímu orgánu, majetek obchodní společnosti povinnost opatrovat nebo spravovat = zahrnuje i povinnost péče řádného hospodáře 194 odst. 4 obch. zák. škoda nikoliv malá = Kč a více u úmyslného činu, Kč a více u nedbalosti subjektivní stránka úmysl, hrubá nedbalost trestní sazba: úmyslný čin -sazba 0 2 roky, škoda od Kč do 5 mil. Kč sazba 6 měsíců 5 let, škoda nad 5 mil. Kč sazba 2 8 let nedbalostní čin sazba 0 6 měsíců, nad 5 mil. Kč 0 až 3 roky

20 Odpovědnost likvidátora 222 TZ Poškozování věřitele - Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že: zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku, postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného, zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti, předstírá splnění závazku, nebo předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

21 Odpovědnost likvidátora subjektivní stránka úmysl nepřímý trestní sazba sazba 0 2 rok (původně 1 rok), škoda nad ,--Kč sazba 6 měsíců až 3 roky, škoda 5 mil. Kč (nebo úpadek) 3 roky až 8 let. 223 TZ -Zvýhodňování věřitele nově nutná škoda nikoliv malá; nově přísněji trestné způsobení úpadku druhého trest odnětí svobody 2 8 let 224 TZ Způsobení úpadku nově trestáno způsobení si úpadku, ne jen předlužení, a hrubá nedbalost namísto vědomé nedbalosti 225 TZ porušení povinnosti v insolvenčního řízení již není výslovně uvedeno nepodání insolvenčního návrhu 255 TZ zneužití informace a postavení v obchodním styku insidertradinga self trading

22 Likvidace jako nástroj zkrácení vymahatelné pohledávky vstup do likvidace snižuje sám o sobě hodnotu společnosti vstup do likvidace může být zastřeným převodem podniku výmazem zobchodního rejstříku zaniká právní subjektivita obchodní společnosti, tedy i nesplněné závazky likvidátor odpovídá za úhradu jen pohledávek známých věřitelů likvidátor má právo a zároveň povinnost prodat majetek/podnik dlužníka - prodej za neobvyklých podmínek neznamená neplatnost, ale může mít za následek vznik odpovědnosti likvidátora

23 Jednotlivé formy přeměn obchodních společností z hlediska věřitele právní účinky přeměn nastávají zápisem do obchodního rejstříku informace o přeměně - 33 ZoP: projekt přeměny založen do sbírky listin alespoň 1 měsíc před rozhodnutím o přeměně zveřejnění oznámení vobchodním věstníku alespoň 1 měsíc před rozhodnutím o přeměně lze nahradit uveřejněním na internetových stránkách zúčastněné společnosti

24 Jednotlivé formy přeměn obchodních společností z hlediska věřitele ochrana věřitelů - 35 ZoP: věřitelé osob zúčastněných na přeměně snesplatnými pohledávkami mohou do 6 měsíců úd zápisu přeměny do obchodního rejstříku požadovat dostatečnou jistotu, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost pokud se zhorší dobytnost pohledávky podstatným způsobem, může věřitel požadovat poskytnutí jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku odpovědnost za škodu členové statutárního orgánu, dozorčí rady, znalci, promlčecí lhůta 5 let od zápisu přeměny (od právní moci rozhodnutí další 2 roky)

25 Jednotlivé formy přeměn obchodních společností z hlediska věřitele fúze sloučením x splynutím nástupnická společnost vstupuje do právního postavení zanikající společnosti, soukromoprávní závazky přecházejí na nástupnickou společnost rozdělení rozštěpením x odštěpením jmění přechází na nástupnickou společnost 257 zákona o přeměnách Každá z nástupnických společností ručí za závazky, jež přešly v důsledku rozdělení ze zaniklé nebo rozdělované společnosti na ostatní nástupnické společnosti nebo zůstaly rozdělované společnosti při odštěpení, společně a nerozdílně s ostatními nástupnickými společnostmi až do částky ocenění jmění, jež na ni mělo přejít podle projektu rozdělení uvedené v posudku znalce pro ocenění jmění.

26 Jednotlivé formy přeměn obchodních společností z hlediska věřitele 258 ZoP Rozdělovaná společnost nebo rozdělované družstvo ručí za závazky, jež přešly v důsledku odštěpení na nástupnickou společnost nebo družstvo nebo na více nástupnických společností nebo družstev, do výše svého vlastního kapitálu vykázaného v zahajovací rozvaze. 261 ZoP Není-li z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek a jaké závazky zaniklé společnosti nebo družstva přešly na kterou nástupnickou společnost nebo družstvo, stávají se nástupnické společnosti nebo družstva spoluvlastníky tohoto majetku, z těchto pohledávek jsou oprávněny společně a nerozdílně a k plnění těchto závazků jsou zavázány společně a nerozdílně. Není-li z projektu odštěpení zřejmé, zda určitý majetek nebo závazek přešel na některou z nástupnických společností nebo družstev, platí, že tento majetek nebo závazek je majetkem nebo závazkem rozdělované společnosti nebo družstva.

27 Jednotlivé formy přeměn obchodních společností z hlediska věřitele 262 ZoP Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo obdržet od každé zúčastněné společnosti nebo družstva informace o tom, jaký majetek a jaké závazky přecházejí na jednotlivé nástupnické společnosti nebo družstva. 264 ZoP Není-li věřiteli známo, na kterou z nástupnických obchodních společností nebo družstev přešel dluh zaniklé nebo rozdělené společnosti nebo družstva, může vyžadovat splnění závazku na kterékoliv z nástupnických společností nebo družstev.

28 Jednotlivé formy přeměn obchodních společností z hlediska věřitele převod jmění na společníka jmění přechází na přejímajícího společníka změna právní formy jmění nepřechází, 373 ZoP-společníci ručí stejně jako před změnou právní formy, ledaže je ručení dle nové právní formy vyšší

29 Prodej podniku z hlediska věřitele Smlouva o prodeji podniku a násl. obch. zák. 477/1 obch. zák. na kupujícího přecházejí všechny závazky, na které se prodej vztahuje 477/3 K přechodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající však ručí za splnění převedených závazků kupujícím. 477/4 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu oznámit věřitelům převzetí závazků.

30 Prodej podniku z hlediska věřitele 478/1 obch.zák. Zhorší-li se nepochybně prodejem podniku dobytnost pohledávky věřitele, může se věřitel domáhat podáním odporu u soudu do 60 dnů ode dne, kdy se dověděl o prodeji podniku, nejpozději však do šesti měsíců ode dne, kdy prodej byl zapsán do obchodního rejstříku ( 488 odst. 1 obch.zák.), aby soud určil, že vůči němu je převod závazku prodávajícího na kupujícího neúčinný. 488/2 obch.zák. Právnická osoba, jež prodala podnik tvořící její jmění, může ukončit svou likvidacia být vymazána z obchodního rejstříku teprve po uplynutí jednoho roku po tomto prodeji, jestliže v této době nebylo zahájeno soudní řízení podle 478, nebo později, když byly zajištěny nebo uspokojeny nároky, jež byly v tomto řízení úspěšně uplatněny.

31 Zastřený prodej podniku z hlediska věřitele situace, kdy nejsou splněny formální podmínky pro prodej podniku, smlouva je absolutně neplatná může mít podobu: prodej majetku kupní smlouvou ukončení smluv na jednom subjektu a otevření smluv na jiném odpůrčí žaloba - 42a obč. zák. úkony učiněné vúmyslu zkrátit věřitele, úmysl musel být znám druhé straně, lze do 3 let předběžné opatření

32 Kontakt Švehlík & Mikuláš advokáti s.r.o. Mgr. Ing. Marek Švehlík Purkyňova 74/ Praha1 Tel.: IČO: DIČ: CZ

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více