III. Program pro spokojené bydlení občanů, příjemné a zdravé prostředí pro život:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Program pro spokojené bydlení občanů, příjemné a zdravé prostředí pro život:"

Transkript

1 Program strany ŠŤASTNÁ SEDMIČKA PRO LIBERECKY KRAJ volební program strany Nová budoucnost pro Liberecký kraj I. Červená korupci a klientelismu, zelená pro odbornost a transparentnost: Usilujeme o vymýcení korupce a klientelismu na všech úrovních. V této oblasti je nezbytné přijmout nové zákony a citelně novelizovat stávající. Hlavním způsobem boje proti klientelismu a korupci je průhlednost. Požadujeme vypisování výběrových řízení na přidělování míst v představenstvech a jiných řídících orgánech s jasnými pravidly tak, aby rozhodovala pouze odbornost. Nikoliv příslušnost k určité politické skupině. Dalším kamenem úrazu je přerozdělování veřejných peněz. Ohýbání pravidel a možnost šití zakázek na míru v současnosti představují skutečný magnet pro korupci. Usilujeme o zavedení jednoznačných pravidel pro žadatele o dotace a pro soutěžící o veřejné zakázky. Stejně, jako v případě výběrových řízení, je i v případě přerozdělování peněz potřeba zajistit, aby zadavatel neměl na samotné výběrové řízení žádný vliv. V případě rozdělování zakázek a dotací je potřeba maximalizovat dohled veřejnosti. Zde opět usilujeme o povinnost zveřejňovat na internetu všechny smluvní vztahy, příjmové a výdajové doklady, výkazy a další dokumenty, které s veřejnou zakázkou souvisejí. Garant: Mgr. Pavel Žur II. Program pro zajištění každodenní bezpečnosti občanů a pro posílení pravomocí místní samosprávy Usilujeme o zvýšení počtu strážníků a policistů v ulicích obcí dotčených kriminalitou. K dosažení tohoto cíle kraj musí podpořit městské rozpočty směřující na bezpečnost a ochranu občanů tak, aby si jednotlivé obce mohly zřídit městskou policii. V této souvislosti celorepublikově podporujeme snahu o rozšíření pravomocí městské policie a maximalizaci její spolupráce se státní policií. Zároveň se stavíme za rozšíření pravomoci místních úřadů řešících správní delikty (například přestupky). Zejména podporujeme možnost místních úřadů udělit zákaz pobytu pro chronicky problémové jedince, na které jsou při současné zákonné úpravě všichni krátcí. V souvislosti s rozšiřováním pravomocí však zároveň usilujeme o posílení osobní odpovědnosti všech zúčastněných strážníků, policistů nebo úředníků v přestupkovém řízení tak, aby nemohli své pravomoci zneužít k trestání nevinných lidí.

2 Ruku v ruce s uliční kriminalitou jde zneužívání sociálních dávek. Je třeba rázně posílit pravomoci příslušných úřadů tak, aby případné zneužívání dávek mohly kontrolovat a zároveň mohly sociální pomoc státu směřovat konkrétním osobám. K zabránění vzniku ghett, které vždy znamenají nárůst kriminality, je třeba změnit legislativu. Nový zákon by umožňoval obcím stanovit minimální počet čtverečních metrů na jednoho obyvatele nemovitosti. Problémům lze předcházet i zvýšením odpovědnosti majitele nemovitosti, který by tak zodpovídal za svoje nájemníky. Taková změna musí být zároveň doprovázena posílením práv majitele nemovitosti, aby v případě opakovaného páchání deliktů jeho nájemníků mohl bez průtahů ukončit nájemní vztah. Garant: Ing. Jiří Rulc III. Program pro spokojené bydlení občanů, příjemné a zdravé prostředí pro život: Považujeme za nezbytné posílit ochranu občanů před praktikami monopolních dodavatelů vody, tepla, elektřiny a plynu, kteří si mohou diktovat ceny, aniž by občané měli jakoukoli možnost obrany. Je nezbytné posílit dohled příslušných orgánů regulujících ceny těchto komodit. Prosazujeme, aby kraj pomáhal obcím při získávání dotací na rozšiřování ploch zeleně, stavbu nových nebo opravu stávajících parků a obnovu sídlišť. K dosažení tohoto cíle chceme zlepšit čerpání peněz z Evropských fondů, což v současnosti značně pokulhává. V oblasti bydlení budeme celostátně podporovat lepší dostupnost nových bytů pro rodiny s dětmi, čehož chceme dosáhnout zvýšenou podporou družstevního typu vlastnictví. Pro splnění tohoto bodu budeme prosazovat změnu daňových zákonů tak, aby byla bytová družstva osvobozena od placení některých daní, zejména pak od daně z nemovitosti. Dlouhodobě se taktéž stavíme proti odlivu lidí z menších obcí do velkých měst. Změnou legislativy chceme podpořit malé obce tak, aby bydlení v nich bylo pro občany výrazně levnější než bydlení v městech a tím pádem se zastavil odliv občanů. K dosažení tohoto cíle budeme podporovat spravedlivé přerozdělování peněz vybraných z daní ku prospěchu malých obcí. Garant: Mgr. Miloš Krčmář IV. Program pro dopravu a dopravní obslužnost na území celého kraje: Stavíme se za zefektivnění výstavby v dopravě. Zejména upozorňujeme na nesmírné předražování výstavby a oprav silnic. Aby mohlo dojít ke zlevnění výstavby a oprav silnic, je potřeba zavést průhledný systém rozdělování veřejných zakázek. To obnáší potřebu změnit legislativu v této oblasti tak, aby rozhodujícím kritériem byla cena a aby nebylo možné ušít parametry veřejné zakázky na míru pro konkrétního soutěžícího. Stejně tak je potřeba posílit pravomoci zadavatele tak, aby evidentně nekvalitně odvedenou práci neměl povinnost uhradit a mohl se dožadovat uvedení věcí do bezchybného stavu. Takováto změna by prospěla

3 zejména při opravách silnic, které se v současnosti donekonečna plátují. To však nepřináší žádný efekt, ale pouze zakládá na další problémy hned po následující zimě. Také u železniční dopravy se stavíme za průhledný a spravedlivý systém při rozdělování veřejných zakázek. V případě krajské dopravy prosazujeme posílení autobusových i železničních spojů do odlehlých obcí. Tím chceme bojovat proti odlivu lidí z malých obcí do měst, při respektování potřeb obyvatel obce. V krajské železniční i autobusové dopravě bychom rádi viděli konkurenci v podobě živnostníků a menších firem Tím by došlo k celkovému zlevnění a krajské peníze určené na dopravu by nešly do kapsy několika málo vybraných společností. Garant: Ing. Roman Gaal V. Program pro spokojené stáří: Jako klíčový krok považujeme zvýšení podpory pro výstavbu domovů pro seniory a domovů s pečovatelskou službou. Finanční prostředky pro takovou činnost je možné získat z dotací, zejména z Evropských fondů, které se v současné době čerpají značně neefektivně. Stejně tak hodláme podpořit rozvoj volnočasových aktivit pro seniory. V současnosti je pro ně nejznámější možnost, jak se potkat se svými vrstevníky, návštěva u lékaře. Chceme podporovat sdružení, která seniorům umožní setkávání s vrstevníky v důstojném prostředí a za přijatelných podmínek. Chceme obohatit volný čas seniorů podporou sportovních, vzdělávacích a kulturních akcí pro seniory, tak aby byly finančně i dopravně dobře dostupné. Pro seniory s pohybovými problémy chceme zavést dotovanou asistenční službu. Na celostátní úrovni se stavíme za legislativní změny, které umožní seniorům důstojný život. Zejména se jedná o pravidelnou valorizaci důchodů a s ohledem na stále rostoucí ceny nájmů možnost čerpání příspěvků na bydlení. Garant: Ing. Aleš Rozkovec VI. Program pro zdraví: Prosazujeme efektivní čerpání finančních prostředků pro zdravotnická zařízení tak, aby se našla rovnováha mezi platy zdravotnického personálu a investičními prostředky. Stavíme se za adekvátní platové ohodnocení lékařů vzhledem k odvedené práci a míře zodpovědnosti, kterou jejich činnost přináší. K dosažení tohoto cíle je nezbytně nutné přizpůsobit síť nemocnic v Libereckém kraji tak, aby základní zdravotní péče, tj. taková, která pomůže, pokud jde o život, byla dostupná z každého místa v kraji během deseti minut. Ostatní zdravotní péče, tj. taková, která přímo nesouvisí s přežitím, by měla být dostupná po celém kraji do dvaceti minut. Kraj by dále měl poskytnout prostředky na dostupnou stomatologickou péči, tak aby stomatologická pohotovost byla dostupná nejvýše do dvaceti minut. I v případě nemocnic, a zde možná zejména, nám jde o presumpci odbornosti před politickou příslušností. Ve vedení nemocnic musí stanout skuteční odborníci zdatní manažersky i odborně, a ne vysloužilí politici nebo jejich kamarádi, jako je tomu nyní.

4 Jsme proti uzavírání nemocnic!!! Velice by se tak snížila dostupnost pro pacienty, zvláště v horském terénu. Nesouhlasíme s tím, aby ministr zdravotnictví s pomocí VZP diktoval, které nemocnice jsou potřebné, a ostatní likvidoval s tím, že s nimi nebude uzavřena nová smlouva. VZP chce paradoxně omezit péči poplatníkům, z jejichž peněz je placená. My navrhujeme vypracovat koncepci, kde bude zohledněna spádovost, odbornost a návaznost péče, a to na základě doporučení nezávislých lékařských odborníků, kteří posoudí problémy LK. Počet lůžek, oddělení a druhy operací musí určit odborníci v oblasti medicíny nelze to dovolit politikům! Doporučujeme specializaci nemocnic a jejich návaznost a spolupráci místo nezdravého soutěžení. Lidské zdraví není běh o medaile, ale o život. Klademe důraz na nejdůležitější oblast v medicíně, kterou je prevence. Nechceme jen utrácet za letáčky, ale zainteresovat pacienty. Pacient má mít definována práva, ale také povinnosti. Například pokud nedodrží pravidla preventivních prohlídek daných odborníky, tak se mu zvýší pojistné. Stává se tak rizikový a jeho budoucí léčba bude dražší. Chceme odstranit tu nespravedlnost, že nepřizpůsobiví, kteří ani nepracují ani nedodržují prevenci, mají tutéž péči jako lidé, kteří poctivě pracovali celý život. Chceme zamezit plýtvání ve zdravotnictví při nákupu nejen přístrojů, léků, pomůcek pro pacienty v LDN a domovech důchodců, ale i drobností. Naším plánem je zachovat a rozšířit primární péči. Chceme řešit nedostatek praktických a zubních lékařů. Zabezpečíme fungování a dostupnost malých nemocnic, vybavenost a prestiž našich stěžejních nemocnic v Liberci a v Jablonci. Připravíme vybudování nové nemocnice v České Lípě. Zasadíme se ve spolupráci s nedonošeneckým oddělením UPMD Pododlí a Apolináře o vybudování a personální obsazení oddělení nedonošených dětí v Liberci. Jsme jediný kraj, který nemá oddělení zajišťující péči o předčasně narozené děti do 34. týdne. Transport těchto dětí do center v Praze a Ústí nad Labem je velice problematický, zvláště v zimě. Pak bychom mohli tuto službu zajišťovat i pro část středočeského kraje. Garant: MUDr. Jiří Hassa VII. Program pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch: Usilujeme o koncepční řešení situace v síti regionálního školství. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný, síť škol je z hlediska dlouhodobého vývoje zcela mimo reálné potřeby kraje, které vycházejí z demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů rozvoje kraje. Optimalizace sítě středních škol je nutným krokem k zachování rovnováhy ve financování regionálního školství. Vzdělávací systém musí adekvátně a přitom pružně reagovat na potřeby na trhu práce. Mnohé kvalifikace ( zejména technické obory na různých úrovních dosaženého vzdělání) se stávají nedostatkovými a absolventi jiných oborů (ekonomické, management apod.) se stávají dlouhodobými klienty Úřadu práce.

5 Znepokojující je i fakt, že vzdělanostní úroveň obyvatel libereckého kraje patří mezi nejnižší v ČR. Následky jsou potom velmi jasné: horší uplatnitelnost na trhu práce, nezaměstnanost nízké finanční ohodnocení, nedostatečná kupní síla obyvatelstva je brzdou ekonomického rozvoje kraje nízký sociální status, vznik sociálně patologických jevů a kopírování sociálně nežádoucích vzorců chování obyvatelstva LK Je tedy nutné provést optimalizaci středního školství rychle a zejména odborně: ne náhodné, nekoncepční rušení a slučování škol na základě dohod, studií a jednání za účasti partnerů z řad odborníků, zaměstnavatelů, úřadů práce, vedení škol, obcí.. optimalizace musí probíhat nejen v oblasti sítě škol, ale také v oblasti nabídky jednotlivých oborů V oblasti kultury chceme podporovat spíše menší kulturní akce konané v menších obcích před většími kulturními událostmi. Chceme taktéž posílit spolupráci mezi kulturními centry, jako jsou divadla, galerie, muzea apod. tak, aby mohla pořádat společné kulturní akce a v součinnosti zajímavé programy pro návštěvníky. Otevřeme otázku spolufinancovat Divadlo F.X Šaldy, Zoo, Botanickou zahradu výkladní skříň nejen Liberce, ale celého Libereckého kraje. Usilujeme o lepší využití přírodních a kulturních památek pro cestovní ruch. Zároveň je třeba, aby kraj lépe dbal na podporu cestovního ruchu. V této souvislosti zejména navrhujeme využít naši krásné přírody, kde lze s minimem finančních prostředků vybudovat cyklostezky, běžkařské stopy, turistické stesky apod. V této souvislosti se taktéž stavíme za podporu výstavby nových nebo opravy stávajících cvičišť, sportovišť a podobných sportovních center. To bude znamenat jednak navýšení cestovního ruchu a jednak službu pro občany. Garant: Mgr. Iveta Rejnartova

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I.

Dluhy, korupce a agresivní politici. Neslibujeme všechno všem ČÁST II. ČÁST I. Parlamentní volby VOLEBNÍ PROGRAM TOP 09 3 Dluhy, korupce a agresivní politici Předčasné volby jsou přímým důsledkem politické krize. Ta vyvrcholila pádem vlády v březnu 2009. Příčinou byl jednak nesoulad

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016

Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve volebním období 2012-2016 Základní hodnoty a východiska Jihomoravská sociální demokracie odpovědně spravuje krajskou samosprávu

Více

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj

Volební program ČSSD. pro volby do krajského zastupitelstva. Karlovarský kraj Volební program ČSSD pro volby do krajského zastupitelstva Karlovarský kraj Úvod Kraje se pod vedením hejtmanů z ČSSD poslední čtyři roky ze všech sil brání neustálým experimentům pravicových vlád, které

Více

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010

Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Otevřený volební program KSČM pro volby do PS PČR 2010 Úvodní slovo předsedy ÚV KSČM Vážení spoluobčané, k volbám do PS PČR půjdeme v letošním roce za vyhrocené společenské a zejména ekonomické situace.

Více

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz

11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz 2 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010

Jakou Prahu chceme. Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Jakou Prahu chceme Komentáře kandidátů do zastupitelstva Prahy k otázkám na územní rozvoj města, komunální volby 2010 Sdružení Arnika spolu s Ústavem pro ekopolitiku zpracovali před komunálními volbami

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace

IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace IV. - GLOBÁLNÍ AKČNÍ PLÁN: Strategie realizace A. Úvod 53. Na první Konferenci Organizace spojených národů - Habitat, konané ve Vancouvru před dvaceti lety, byl přijat program rozvoje lidských sídel. Od

Více

Úvod. Filip Humplík Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. předseda pražské ODS kandidát na primátora. www.odspraha.cz

Úvod. Filip Humplík Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. předseda pražské ODS kandidát na primátora. www.odspraha.cz Úvod Nová, personálně obměněná pražská ODS má veškeré předpoklady vytvořit v Praze lepší prostředí pro růst příštích generací. Zastupují ji nejen kvalitní komunální politici, za kterými je vidět veliký

Více

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více