S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 66 Vydána dne Obsah: Usnesení zastupitelstva města Zpráva o vyřízení interpelací Doplnění návrhu plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok Návrh na volbu člena finančního výboru Návrh zástupců statutárního města Mladá Boleslav v orgánech obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s Návrh na uzavření smluv o investičních dotacích se společností Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o Návrh na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. OStRMR/2008/14 ze dne Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/ Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 3/2, použití finančního daru od Škody Auto a.s Návrh na rozpočtové opatření č. 3/3 v roce Návrh na rozpočtové opatření č. 3/4 v roce 2012 (p. Herink, p. Neuman) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/5 v roce Návrh na rozpočtové opatření č. 3/7 v roce 2012 (Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí) Návrh na schválení úhrady nákladů na stavební úpravy (zhodnocení) nebytového prostoru č. 1052/16 na náměstí Republiky čp. 1052/III, Mladá Boleslav (Alena Tomíčková) Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/9 v roce 2012 navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/10 příspěvek Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Příbrami na úhradu mzdových nákladů na veřejně prospěšné práce Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže 1255

2 Mladá Boleslav na nákup hygienických potřeb pro klienty Domu péče Českého červeného kříže v roce Návrh na schválení budoucí koupě pp. 876/3 a pp. 876/16, v katastrálním území Debř (Obec Josefův Důl) Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a odsouhlasení prodeje a budoucího prodeje částí pp. 127/1 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Škodovi) Návrh na schválení budoucí koupě pp. 876/26 a části pp. 878/1, v katastrálním území Debř (JUDr. Petr Douša) Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/ Návrh na poskytnutí podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce Návrh na schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program zóna Severní sídliště za rok Návrh na vydání nové Obecně závazné vyhlášky číslo 2/2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška číslo 2/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Návrh na schválení záměru koupě pozemků v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, k.ú. Chloumek u Mladé Boleslavi a k.ú. Nepřevázka formou přihlášení Statutárního města Mladá Boleslav do výběrového řízení (ČR Ministerstvo obrany) č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na zasedání zastupitelstva v měsíci únoru 2012 b e r e j i n a v ě d o m í. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2012 doplnění plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2012 o bod č. 3. Následná kontrola hospodaření příspěvkové organizace Městské divadlo Mladá Boleslav, naplnění usnesení ZM č ze dne 25. srpna

3 Kontrolované útvary : odbor školství, kultury a tělovýchovy, příspěvková organizace Městské divadlo Mladá Boleslav Termín provedení kontroly : srpen prosinec 2012 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na volbu člena finančního výboru o d v o l á v á paní Ilonu Baborákovou z funkce člena finančního výboru I v o l í JUDr. Václava Nováka, bytem xxx členem finančního výboru č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu zástupců statutárního města Mladá Boleslav v orgánech obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s. návrh, aby na valné hromadě obchodní společnosti FK Mladá Boleslav a.s., IČ , se sídlem Mladá Boleslav, U Stadionu 1118, PSČ byl navržen za člena představenstva Ing. Miroslav Olšák, nar. xxx, bytem xxx, za členy dozorčí rady byli navrženi Ing. Jiří Bouška, nar. xxx, bytem xxx a Ing. Adolf Beznoska, nar. xxx, bytem xxx 1257

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na uzavření smluv o investičních dotacích se společností Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. a) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši ,00 Kč z prostředků statutárního města Mladá Boleslav na pokrytí investičních nákladů spojených s přípravou výstavby městského krytého bazénu v Mladé Boleslavi se společností Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. IČ , se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy b) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši ,00 Kč z prostředků statutárního města Mladá Boleslav na pokrytí investičních nákladů na projektovou dokumentaci městského krytého bazénu v Mladé Boleslavi se společností Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. IČ , se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy c) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši ,00 Kč z prostředků statutárního města Mladá Boleslav na pokrytí investičních nákladů souvisejících se zjišťovacím řízením EIA na výstavbu městského krytého bazénu v Mladé Boleslavi se společností Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. IČ , se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy d ) uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši ,00 Kč z prostředků statutárního města Mladá Boleslav na pokrytí investičních nákladů souvisejících s dodávkou a montáží mantinelů na II. ledové ploše zimního stadionu v Mladé Boleslavi se společností Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. IČ , se sídlem Viničná 31, Mladá Boleslav, dle přílohy č. 4 důvodové zprávy č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o. a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce č. OStRMR/2008/14 ze dne a) v souladu s 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 55 mil. Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ: , na vybudování sportovních a rekreačních zařízení na území statutárního města Mladá Boleslav dle schváleného vzoru. b) Dodatek č. 1 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy ke Smlouvě o půjčce č. OStRMR/2008/14 ze dne mezi statutárním městem Mladá Boleslav a společností Koupaliště Mladá Boleslav, s.r.o. (v současnosti právní nástupce je Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o., Viničná 31, Mladá Boleslav, IČ: ) 1258

5 I vedoucímu OStRM realizovat výše uvedené usnesení nejpozději do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/1 rozpočtové opatření č. 3/1 v roce 2012: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč, přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 06, org. 209 Granty - snížení výdajů na paragrafu Využití volného času dětí a mládeže, pol Neinvestiční transfery občanským sdružením a navýšení výdajů na stejné položce v tomto členění : 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,- Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace ,- Kč 3541 Prevence před drogami, alkoholem a jinými návyk. látkami ,- Kč 3543 Pomoc zdravotně postiženým ,- Kč Celkem ,- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 3/2, použití finančního daru od Škody Auto a.s. a) rozpočtové opatření č. 3/2 v roce 2012 : navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů kap. 06, org. 213 par. 3392, pol přijaté neinvestiční dary a navýšení výdajů kap. 06, org. 213, par. 3392, pol dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s. b) poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a.s., se sídlem Dukelská 1093, Mladá Boleslav, IČ ve výši ,- Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s pořádáním Reprezentačního plesu města Mladá Boleslav 1259

6 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 3/3 v roce 2012 rozpočtové opatření č. 3/3 v roce 2012 použití části přebytku hospodaření města v roce 2011 v objemu ,- Kč na a) doplnění příjmové strany schváleného rozpočtu města na rok 2012 za snížený objem dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy o částku ,- Kč (obec Řitonice) - snížení příjmů na položce 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - navýšení příjmů (financování) na položce Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech b) navýšení příjmů rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč použitím části přebytku hospodaření města v roce 2011, pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a navýšení výdajů par. 6402, pol Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi: ÚZ Příspěvek na péči, částka ,- Kč, ÚZ Dávky hmotné nouze a pro osoby se zdravotním postižením, částka ,- Kč, ÚZ Dotace na sociálně právní ochranu dětí u obcí, částka ,- Kč, ÚZ Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, částka ,- Kč a ÚZ Dotace na zajištění voleb do zastupitelstev v obcích, částka 4.462,- Kč. I vedoucímu ekonomického odboru neprodleně realizovat výše uvedené usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 3/4 v roce 2012 (p. Herink, p. Neuman ) rozpočtové opatření č. 3/4 v roce 2012: 1260

7 změnu schváleného rozpočtu města Mladá Boleslav, přesun finančních prostředků na výdajové straně rozpočtu ve výši ,-Kč v rámci kap. 03 OSMM z org. 231, par. 2219, pol cyklostezka Jemníky, na org. 231, par. 3639, pol výkup pozemků - p. Herink, p. Neuman č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/5 v roce 2012 rozpočtové opatření č. 3/5 v roce 2012: snížení výdajů na org. 208, kap. 06, par. 3421, pol (Dotace využití volného času dětí a mládeže) v částce ,- Kč a navýšením výdajů na org. 208, kap. 06, par. 3429, pol (Dotace ostatní zájmová činnost a rekreace) o tuto částku č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na rozpočtové opatření č. 3/7 v roce 2012 (Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí) rozpočtové opatření č. 3/7 v roce 2012: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,00 Kč navýšení příjmů čerpáním překlenovacího úvěru pol krátkodobé přijaté půjčené prostředky a navýšení výdajů kapitoly 07 OStRM: org. 3302, par. 3639, pol Areál volnočasových aktivit na Staroměstském náměstí 1261

8 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení úhrady nákladů na stavební úpravy (zhodnocení) nebytového prostoru č. 1052/16 na náměstí Republiky čp. 1052/III, Mladá Boleslav (Alena Tomíčková) a) uzavření dohody o vypořádání mezi statutárním městem Mladá Boleslav, se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, IČ , a paní Alenou Tomíčkovou, nar. xxx, trvale bytem xxx, jejímž předmětem bude vypořádání částky ve výši ,- Kč, jako náhrady za zhodnocení nebytového prostoru provedením stavebních úprav b) rozpočtové opatření č.3/8 v roce 2012 snížením výdajů na kapitole 3 org. 260, par. 3612, položka 5169 o částku ,- Kč navýšením výdajů na kapitole 3, org. 260, par. 3613, položka 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - o částku ,- Kč I vedoucímu odboru správy majetku města zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/9 v roce 2012 navýšení rozpočtu statutárního města a neinvestiční transfer Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci a) rozpočtové opatření č. 3/9 v roce 2012: navýšení rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav o částku ,80 Kč - navýšení příjmů dotace na akci EU peníze školám pro Základní školu a Mateřskou školu Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkovou organizaci pol. 4116, ÚZ 33123, NZ 325 ve výši ,18 Kč, pol. 4116, UZ 33123, NZ 321 ve výši ,62 Kč a s navýšením výdajů kapitoly 06, org. 608, par. 3113, pol. 5336, ÚZ 33123, NZ 325 o ,18 Kč a org. 608, par. 3113, pol. 5336, ÚZ 33123, NZ 321 o ,62 Kč - neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace) 1262

9 b ) neinvestiční transfér Základní škole a Mateřské škole Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvkové organizaci, IČ o částku ,80 Kč na akci EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/10 příspěvek Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Příbrami na úhradu mzdových nákladů na veřejně prospěšné práce rozpočtové opatření č. 3/10 v roce 2012: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Příbrami (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org par pol ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč náhrady mezd v době nemoci, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč náhrady mezd v době nemoci, kap. 01 org par pol ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, 1263

10 kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč platy zaměstnanců, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na sociální zabezpečení, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 1 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, kap. 01 org par pol ÚZ zdroj 5 nástroj ,- Kč povinné pojistné na zdravotní pojištění, č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap. 11 sociální věci, Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Mladá Boleslav na nákup hygienických potřeb pro klienty Domu péče Českého červeného kříže v roce 2012 poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, kap sociální věci, na rok 2011 ve výši ,--Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Mladá Boleslav, se sídlem Tovačovského 300, Mladá Boleslav, IČ na nákup hygienických potřeb tj. plenkových kalhot, inkontinenčních vložek a antidekubitních přípravků Menalind pro klienty Domu péče Českého červeného kříže I vedoucí odboru sociálních věcí zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení budoucí koupě pp. 876/3 a pp. 876/16, v katastrálním území Debř (Obec Josefův Důl) 1264

11 budoucí koupi pozemkové parcely 876/3 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře do 174 m 2 a pozemkové parcely 876/16 (trvalý travní porost) o výměře do 131 m 2 v katastrálním území Debř z majetku Obce Josefův Důl, IČ , se sídlem Josefův Důl 6, PSČ , do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav za účelem narovnání majetkoprávních vztahů v rámci akce Zajištění přístupu k lokalitě Láskov, za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m 2. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne a odsouhlasení prodeje a budoucího prodeje částí pp. 127/1 v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi (manželé Škodovi) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne v bodě I. v plném rozsahu I 1. prodej části pozemkové parcely 127/1 (lesní pozemek) o výměře 614 m 2 (dle nového GP č /2012 ze dne pozemkové parcely 127/22) v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Miloslava Škody, nar. xxx a Marty Škodové, nar. xxx, společně bytem xxx, za cenu 50,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím že nabyvatel zajistí svojí péčí a nákladem vynětí převáděné části pozemku z pozemků plnících funkci lesa 2. budoucí prodej části pozemkové parcely 127/1 (lesní pozemek) o výměře 866 m 2 (dle nového GP č /2012 ze dne pozemkové parcely 127/23) v katastrálním území Čejetice u Mladé Boleslavi z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do společného jmění manželů Miloslava Škody, nar. xxx a Marty Škodové, nar. xxx, společně bytem xxx za cenu 50,- Kč/m 2 s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje, s tím že nabyvatel zajistí svojí péčí a nákladem vynětí převáděné části pozemku z pozemků plnících funkci lesa a za podmínky úhrady celé kupní ceny nejpozději do I I 1265

12 vedoucímu odboru SMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení budoucí koupě pp. 876/26 a části pp. 878/1, v katastrálním území Debř (JUDr. Petr Douša) budoucí koupi pozemkové parcely 876/26 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře 43 m 2 a části pozemkové parcely 878/1 (orná půda) o výměře do 294 m 2 v katastrálním území Debř z majetku JUDr. Petra Douši, nar. xxx, bytem xxx, do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav za účelem narovnání majetkoprávních vztahů v rámci akce Zajištění přístupu k lokalitě Láskov, za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m 2. I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 3/12 rozpočtové opatření č. 3/12 v roce 2012 přesun finančních prostředků ve výdajích schváleného rozpočtu města Mladá Boleslav na rok 2012 na kapitole 01 v celkové částce ,-- Kč: Snížení výdajů na org. 104, par. 5311, pol , ,-- Kč - platy, org. 106, par. 6171, pol ,-- Kč - nákup materiálu (autodoprava), org. 106, par. 6171, pol ,-- Kč - nákup služeb (autodoprava), org. 106, par 6171, pol ,-- Kč - opravy a udržování (autodoprava), org. 107, par. 6171, pol ,-- Kč - nákup materiálu, org. 107, par. 6171, pol ,-- Kč - nákup služeb, 1266

13 org. 107, par. 6171, pol ,-- Kč - opravy a udržování a navýšení výdajů na org. 105 par pol technika 1, ,-- Kč - výpočetní č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na poskytnutí podílu města k dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR v roce 2012 poskytnutí finančních prostředků k úhradě podílu města k dotaci v rámci státního Programu regenerace MPR a MPZ ČR v roce 2012 a to: 1/ Židovské obci v Praze, se sídlem Maiselova 18, Praha 1 (IČ ), zastoupené společností MATANA a.s., Malá Štupartská 1, Praha 1 (IČ ) - na obnovu a restaurování náhrobků a opravu ohradní zdi židovského hřbitova v Mladé Boleslavi ve výši 200 tis. Kč (k navržené státní dotaci 275 tis.kč) 2/ Vítězslavu Sekáčovi (nar. xxx), bytem xxx, jako vlastníkovi nemovitosti na opravu průčelí domu čp. 32 v Železné ulici v Mladé Boleslavi ve výši 43 tis. Kč (k navržené státní dotaci 125 tis. Kč) I vedoucímu odboru stavebního a rozvoje města zajistit realizaci usnesení do , pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program zóna Severní sídliště za rok 2011 roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program zóna Severní sídliště za rok 2011, dle přílohy tohoto materiálu. 1267

14 I manažerovi IPRM IOP, Ing. Beránkovi, odevzdat v tištěné a elektronické podobě Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na vydání nové Obecně závazné vyhlášky číslo 2/2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška číslo 2/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2012, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, loterie a jiné podobné hry, kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška číslo 2/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, dle přílohy tohoto usnesení. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne k návrhu na schválení záměru koupě pozemků v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi, k.ú. Chloumek u Mladé Boleslavi a k.ú. Nepřevázka formou přihlášení Statutárního města Mladá Boleslav do výběrového řízení (ČR Ministerstvo obrany) a) záměr koupě nemovitostí ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Praha-Hradčany do majetku Statutárního města Mladá Boleslav a to přihlášením Statutárního města Mladá Boleslav do vyhlášeného Výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce nepotřebného nemovitého majetku státu. Jedná se o tyto nemovitosti: - pp. 289/25 (orná půda) o výměře 138 m 2 v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi - pp. 132/3 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 212 m 2 - pp. 132/4 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 277 m 2 - pp. 132/5 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m

15 - pp. 132/7 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m 2 - pp. 132/9 (ostatní plocha ostatní komunikace) o výměře m 2 - pp. 132/10 (ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha) o výměře m 2 - pp. 132/11 (ostatní plocha neplodná půda) o výměře 597 m 2 - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 1206/1 o výměře m 2 v katastrálním území Chloumek u Mladé Boleslavi - pp. 666 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 - pp. 707/2 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 - pp. 707/3 (vodní plocha koryto vodního toku umělé) o výměře 323 m 2 - pp. 707/4 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 - pp. 707/6 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře m 2 - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 692 o výměře m 2 - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 693 o výměře m 2 - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ pozemkový katastr (PK) 732 o výměře 101 m 2 v katastrálním území Nepřevázka b) úhradu vratné kauce ve výši ,- Kč na účet vyhlašovatele Výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce nepotřebného nemovitého majetku státu České republiky Ministerstva obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 I vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM 1269

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 41 Vydána dne 23.9.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1357. Zpráva o vyřízení interpelací 1358. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 160 Vydána dne 25.4.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5286. Zpráva o vyřízení interpelací 5287. Protokol

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 102 Vydána dne 14.12.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3270. Návrh na zajištění rozpočtových opatření v závěru

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 155 Vydána dne 26.3.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4987. Zpráva o vyřízení interpelací 4988. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 153 Vydána dne 28.2.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5015. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 76 Vydána dne 25.5.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2453. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 44 Vydána dne 21.10.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1480. Zpráva o vyřízení interpelací 1481. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 Číslo 54 Usnesení zastupitelstva města 1798. Zpráva o vyřízení interpelací S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Obsah: 1799. Návrh Obecně závazné vyhlášky o

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 7 Vydána dne 22.12.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 217. Zpráva o vyřízení interpelací 218. Návrh na navýšení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 22 Vydána dne 27. dubna 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 555. ke zprávě o vyřízení interpelací z jednání zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

SBÍRKA USNESENÍ Návrh na schválení Smlouvy o sdružení zadavatelů a spolupráci, realizace akce Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi

SBÍRKA USNESENÍ Návrh na schválení Smlouvy o sdružení zadavatelů a spolupráci, realizace akce Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 119 Vydána dne 24. července 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3979. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 111 Vydána dne 22.5.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3675. Zpráva o vyřízení interpelací 3676. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2723. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 160 Vydána dne 23.4.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5132. Návrh na navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 31 Vydána dne 1.7.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1063. Zpráva o vyřízení interpelací 1064. Návrh závěrečného

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 7 Vydána dne 22. prosince 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 134. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav na rok

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 16. 12. 2015 USNESENÍ č. 84/07-15 Z 1. Změnu č. 25 Seznamu bytů ze dne 7. 12. 2011 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 5 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 18 Vydána dne 27. 3. 2015 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 572. Návrh na schválení II. etapy revitalizace domů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne č.j.: 237/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 19.04.2017 Úprava rozpočtu roku 2017 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 141 Vydána dne 24. března 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3463. k informaci o aktuálním stavu projektu výstavby BONDY

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 79 Vydána dne 29. srpna 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2479. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 115 Vydána dne 26.6.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3844. Zápis o kontrole plnění usnesení Rady města Mladá

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 151 Vydána dne 26.2.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4837. Zpráva o vyřízení interpelací 4838. Zpráva o

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 8 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 83 Vydána dne 25. září 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2595. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav,

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 131 Vydána dne 23.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4315. Zpráva o vyřízení interpelací 4316. Návrh na změnu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 123 Vydána dne 28.8.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4084. Zpráva o vyřízení interpelací 4085. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 176 ze dne Rozpočtová opatření v roce I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 176 ze dne Rozpočtová opatření v roce I. Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 176 ze dne 12.03.2018 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s rozpočtovými opatřeními městské části Praha

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 309/11/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 Rada města Přerova

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 21. 12. 2016 USNESENÍ č. 80/06-16 Z 1. Rozpočtové opatření č. 44/2016 par.3341 rozhlas a televize, pol.2111 příjmy z poskytování služeb

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 166 Vydána dne 21.5.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5280. Zpráva o vyřízení interpelací 5281. Zpráva o

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 12. 9. 2012 USNESENÍ č. 50/6-12 Z 1. Rozpočtové opatření č. 34/2012 pol.4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 35.000,-

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 45 Vydána dne 26. října 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1277. ke zprávě o vyřízení interpelací ze srpnového zasedání

Více

U S N E S E N Í 105. (4. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 26. února 2007

U S N E S E N Í 105. (4. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 26. února 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 105. (4. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 26. února 2007 40.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 105. (4.) zasedání: 1) Zahájení 2) Volba

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 4 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 176 Vydána dne 29.9.2014 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5921. Zpráva o vyřízení interpelací září 2014 5922.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 225 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 225 ze dne 11.04.2018 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE

U S N E S E N Í. z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE U S N E S E N Í z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Kunratice ZE DNE 26.9.2018 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele v o l í MUDr. Miloslav Mandík Ing. Svatomír

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne

USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne USNESENÍ Zastupitelstva města Šternberka dne 15.02.2012 218 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 15.02.2012 219 / 9 Zastupitelstvo města Šternberka č. 4 bere na vědomí

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 170 Vydána dne 25.6.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5431. Návrh závěrečného účtu Statutárního města Mladá

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 19. 12. 2012 USNESENÍ č. 70/10-12 Z I. o d k l á d á rozhodnutí o prodeji nemovitostí za 1,- Kč - stavba čp. 358 na stp.č. 1256, -

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 2. 5. 2012 USNESENÍ č. 27/4-12 Z 1. Rozpočtové opatření č.14/2012 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol. 8115 změna stavu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 211 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 211 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 211 ze dne 10.04.2019 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 147 Vydána dne 19. května 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3645. ke zprávě o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra

Usnesení. Místostarosta 12/3.1 Zpráva o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Svazku obcí Čistá Odra Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 21.09.2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ulici Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva Města Bechyně konaného dne 12. 3. 2008 USNESENÍ č. 4/2-08 Z I. n e s o u h l a s í s udělením výjimky z Pravidel pro pronajímání městských bytů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014

U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23,06,2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A K R U P K A A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.04.2014 a

Více

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 12. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 15. 12. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ

ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 26. 10. 2016 Usnesení č. 314/16 ZM program 14. zasedání Zastupitelstva města Brtnice. Usnesení č. 315/16 ZM složení

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 15. schůze Rady města Bechyně konané dne 15. 6. 2015 (usnesení č. 207-221) USNESENÍ č. 207/15-15 R I. s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě čp. 669 v Bechyni,

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 26.06.2019 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti

Více

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor ZÁPIS 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály: p. Zácha plavecký areál

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva.

Usnesení. ZM schvaluje zprávu o činnosti Rady města za uplynulé období včetně kontroly plnění usnesení zastupitelstva. Usnesení 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Třebenice, konaného v sále Městského úřadu Třebenice, Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin. Z důvodu zajištění ochrany

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 20.3.2019 36/4/ZM/2019 Kontrola plnění úkolů kontrolu plnění úkolů ke dni 20.03.2019.

Více

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 5440/2017 č. j.: 8385/2017 z 22. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 26. 1. 2017 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 677 ze dne č.j.: 742/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 677 ze dne 30.10.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 65 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 65 ze dne Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 65 ze dne 11.06.2019 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské

Více

U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. Ing.

U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE Zastupitelstvo MČ. s c h v a l u j e. Ing. U S N E S E N Í Z 12. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 26.11.2008 Zastupitelstvo MČ návrhovou komise ve složení Ing. Vrba Jaroslav Ing. Potluka Oto ověřovatele zápisu z dnešního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2018 PŘÍJMY ODPA POL ÚZ ORG POPIS ČÁSTKA v tis. Kč Daňové příjmy 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 69 1341 Poplatek ze psů 43 1342 Poplatek za

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 219 PŘÍJMY Daňové příjmy 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 144 1341 Poplatek ze psů 43 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 1343 Poplatek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 13. 6. 2012 USNESENÍ č. 38/5-12 Z 1. Rozpočtové opatření č. 23/2012 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol. 8115 změna stavu

Více

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík.

ZM po projednání Usnesením č. 44/2016/13 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Dostál, Ing. Karel Chotovinský, p. Josef Králík. Usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 26. 5. 2016 od 18:00 hodin v malém sálu kina SPEKTRUM, nám. T. Bati 701, Sezimovo Ústí Usnesením č. 43/2016/13 program

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

U S N E S E N Í. v o l í. Matoušek Milan

U S N E S E N Í. v o l í. Matoušek Milan U S N E S E N Í Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 20. 9. 2017 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele v o l í Ing.Čihák Pavel Ing. Langr Miloš

Více

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné Plnění rozpočtu výdajů na rok 2006 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - investiční dotace 30 000,00 30 000,00 Opravy komunikací

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 19.12.2018 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 133 Vydána dne 27. ledna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3299. k návrhu na úpravu čl. 24 Jednacího řádu zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více