Sociální zabezpečení migrujících osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální zabezpečení migrujících osob"

Transkript

1 Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1. EURES sluţba Úřadu práce 2. Volný pohyb pracovních sil 3. Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5. Podpora v nezaměstnanosti 6. Formuláře 7. Rodinné dávky státní sociální podpory

2 EURES EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES Evropské služby zaměstnanosti vznik 1993, iniciátor a koordinátor Evropská komise Od r je EURES v ČR součástí veřejných sluţeb zaměstnanosti Úřadu práce ČR (GŘ, MPSV) Poslání sítě EURES: Usnadnit volný pohyb pracovních sil mezi evropskými zeměmi. EURES je informační a poradenská síť spolupráce mezi sluţbami zaměstnanosti členských států EU (27 zemí), EHP (27 zemí EU + Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarska. V ČR působí na krajských pobočkách ÚP 15 EURES poradců, v celé síti EURES přes 850. Seznam všech EP:

3 Vnitřní trh EU 4 základní svobody: Volný pohyb zboţí Volný pohyb kapitálu Volný pohyb sluţeb Volný pohyb osob

4 Volný pohyb pracovních sil Česká republika má otevřený trh práce pro: - pro všechny pracovníky z 31 zemí EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky - občany z třetích zemí: - s trvalým pobytem v ČR - s dlouhodobým pobytem za účelem sloučení rodiny - studenty českých SŠ a VŠ a absolventy těchto škol - azylanty, existují i další výjimky.. - bez nutnosti pracovního povolení (info. karta) Čeští občané mohou pracovat ve všech státech EU/EHP a Švýcarsku bez pracovního povolení. Registrační postupy pro jednotlivé státy na portále EURES Od není potřeba pracovní povolení do Německa, Rakouska a Švýcarska

5 Nařízení o koordinaci soc. zabezpečení Uznávání kvalifikací Právo na pobyt Evropské občanství Víza Volný pohyb pracovníků Od 1. května 2010 platí aktualizovaná nařízení koordinace sociálního zabezpečení Nařízení č. 883/2004 a 987/2009 aplikace pouze mezi státy EU Ve vztahu k Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku se ustanovení nových Nařízení nepouţijí - nadále se postupuje podle Nařízení 1408/71 a 574/72

6 Kompetentní stát, pojmy stát posledního zaměstnání /SVČ stát bydliště - prokazování vazby na stát bydliště dotazník bydliště - občané ČR, kteří naposledy pracovali v zemi EU/EHP,Š. Bydliště - podle čl. 1 písm. j) nařízení 883/2004 se rozumí obvyklé bydliště osoby, nemusí se shodovat s trvalým pobytem. Přeshraniční pracovník Příhraniční pracovník pendler osoba, která se alespoň jednou týdně vracela během svého posledního zaměstnání/svč do státu bydliště, tzn. bydlí v jednom státě, pracuje ve státě druhém.

7 ČR kompetentní k rozhodování o nároku na DvN posouzení zachování bydliště vazby k ČR Dotazník bydliště, čl. 11 Nař. 987/09 - prvky pro určení bydliště nezaměstnaná osoba (ČR, EU ), která naposledy vykonávala výdělečnou pojištěnou činnost v ČR nezaměstnaná osoba, která si během poslední výděl. činnosti v jiném členském státě zachovala bydliště v ČR (tzv. přeshraniční pracovníci) pendleři mohou ţádat o DvN pouze ve státě bydliště nezaměstnaná osoba má bydliště v ČR ke dni podání ţádosti o PvN, nutná osobní registrace na ÚP

8 Nárok na PvN v ČR Základní informace pro české občany, práva a povinnosti: Nutná osobní evidence + prokázání bydliště Evidence na ÚP jako uchazeč o zaměstnání s nárokem na PvN - občan ČR, který pracoval v ČR nebo v jiném členském státě, zachoval si vazby k ČR a doloţí dobu pojištění alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky. - občané EU/EHP a Š. pokud je ČR státem posledního pojištění - doby ze zahraničí se sčítají Délka podpůrčí doby poskytování PvN: 5 měsíců (do 50 let věku), 8 měsíců (50-55), 11 měsíců (nad 55 let) Výše PvN: 65 % z průměrného čistého výdělku z posledního zaměstnání nebo vyměřovacího základu u OSVČ první 2 měsíce, 50 % další 2 měsíce, 45 % po zbytek doby ( max. výše činí Kč / měsíc)

9 Formuláře Strukturované elektronické dokumenty SEDy zjednodušují a zefektivňují výměnu informací mezi institucemi. Během přechodného období od 1. května 2010 do 1. května 2014 bude moţné pouţívat dokumenty SED v tištěné podobě. Přestávají se pouţívat tištěné verze elektronických formulářů E-formulářů. V některých případech však budou informace ţadateli poskytnuty v podobě přenosného dokumentu PD. PD se dávají přímo UoZ, SEDy slouţí pouze institucím! Od pouze elektronická komunikace mezi kompetentními institucemi pomocí SEDů. Formuláře řady: U Un-employment = nezaměstnanost F Family benefits = rodinné dávky P Pension =důchody S Sickness = nemoci DA Disease, Accident = pracovní úrazy a nemoci z povolání A příslušné právní předpisy

10 Doby pojištění ze zahraničí Pokud se nezaměstnaný občan ČR, který naposledy pracoval v jiném čl. státě registruje na ÚP v ČR a ţádá o PvN, doloţí doby zaměstnání ze zahraničí, ÚP zaţádá u zahraniční instituce o formulář: PDU1/E301/SED002+U004 doby, které se zohlední pro přiznání dávek v nezaměstnanosti ÚP ţádá kompetentní instituci v zahraničí. Vystavení trvá aţ několik měsíců (VB, Španělsko, Itálie, Řecko ), urgence přes GŘ po 3 měs. U1/E301 slouţí pouze pro účely ÚP a výpočet PvN, neslouţí pro doloţení ZP. Pro neevidovaného uchazeče ÚP dokumenty neţádá. Překryv evidence a dob pojištění je moţný Klient si můţe zaţádat sám. Ţádosti pro klienty o U1/E301 a postup je na portále EURES:

11 Potvrzení dob pojištění z ČR Ţádost o vystavení U1 na ÚP předkládá: žadatel sám (osobně, písemně, fax, ) potvrzeno na přenositelném dokumentu PD U1 kompetentní instituce potvrzeno na SEDu/ PD U1 na kontaktní pracoviště ÚP ČR (referát Trhu práce) dle sídla posledního zaměstnavatele/ bydliště OSVČ či styčné místo. Během přechodného období je kaţdá instituce povinna přijmout relevantní informace na jakémkoli dokumentu vydaném jinou institucí, i kdyby byly tyto informace podávány v zastaralém formátu.

12 Potvrzování dob pojištění z ČR Doby pojištění OSSZ/ PSSZ Výdělek dle potvrzení od zaměstnavatele potvrdí ÚP. U OSVČ OSSZ. Pokud poslední výdělečná činnost není dobou pojištění (např. RD), je nutné potvrdit i předchozí výdělek z pojištěné činnosti. Peněžitá pomoc v mateřství - doba pojištění, potvrdí OSSZ/ PSSZ - v PD U1 bod 2.1.1, v SEDu U002 bod 4 Rodičovský příspěvek - náhradní doba zaměstnání, potvrdí KoP na základě rodného listu dítěte a čestného prohlášení, v PD U1 bod 2.1.4, v SEDu U002 bod 13 Náhradní doby zaměstnání v souladu s 41/3 ZoZ KoP

13 Doby pojištění získané ve třetích zemích pro účely rozhodování o PvN jsou uznávány pouze v případě zemí, se kterými ČR uzavřela bilaterální smlouvu, která zahrnuje oblast dávek v nezaměstanosti, tj.: Ukrajina, Chorvatsko, Srbsko, Černá Hora, Republika Makedonie, Turecko Od 1. ledna 2011 bezesmluvní vztah s Kosovem Seznam bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení viz

14 Transfery dávek čl. 64 Nař. 883/04 Lze transferovat pouze PvN, ne evidenci! po 28 dnech evidence (u výjimek moţnost dříve např. sloučení rodiny) Vystaví se PD U2, nebo E303 (do zemí EHP, Š.), transfer moţný na 3 měsíce (výjimečně lze prodlouţit aţ na 6) do 7 dnů nutná evidence na ÚP v zahraničí, resp. v ČR (na formuláři uveden datum) okolnosti ovlivňující nárok na dávky oznámí UoZ zahraniční instituci i KoP při řádném ukončení nároku na dávku se asistující instituci v zahraničí neposílá ţádné oznámení, pokud skončí dříve, zaslat U014

15 Transféry u třetizemců s nárokem na PvN Občané třetích zemí s TP v ČR (ne rodinní příslušníci): s přiznanou PvN můţe být v souladu s Nař. 883/2004 povolen transfer Legalizace pobytu v jiném čl. státu EU však transfer neřeší, uchazeč si musí zjistit podmínky legálního pobytu ve státě, do kterého odchází Pobytové otázky řeší MV (OAMP), info lze získat i na příslušných ambasádách Rodinní příslušníci: Upraveno směrnicí 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území čl. států (čl. 5 a čl. 23) Transfer lze povolit, neřeší ale legalizaci pobytu

16 Bývalí zaměstnanci EU, námořníci Národní experti: spadají pod národní legislativu Smluvní zaměstnanci: moţnost výběru, pod které právní předpisy budou spadat, typicky smlouvy na dobu určitou Úředníci (officials): sociální nároky se řídí tzv. Staff regulations, jmenováni na dobu neurčitou Nař. Komise (ES) 780/2009; Staff Regulations No. 31(EEC) Sociální zabezpečení těchto zaměstnanců se neřídí Nař. 883/04 a 987/09!! Postup institucí EU, vnitrostátních orgánů i samotných uchazečů je podrobně popsán v Pokynech - Pokyny i formulář jsou přílohou Nař. 780/09 Námořníci - stát pojištění - pod kterou vlajkou pluje loď

17 Nařízení 495/2011 Rodinné dávky SSP Zajišťuje přístup k sociálním výhodám Tento předpis nezkoumá, zda je dávka vyplácena v jiném členském státě EU. Věcný rozsah: Příspěvek na bydlení, Porodné, Jednorázové pěstounské dávky Osoby podléhají právním předpisům jen 1 členského státu Migrující osoba musí být v okruhu společně posuzovaných osob Za rodinné příslušníky jsou dle tohoto nařízení povaţováni: manţel, manţelka, registrovaný partner, nezaopatřené děti a předci v přímé linii. Druh, druţka nejsou dle nař. 492/2011 rodinnými příslušníky.

18 Nařízení 1408/71 Rodinné dávky SSP Vztahuje se na občany Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Švýcarska kteří ţijí nebo pracují na území ČR a občany ČR, kteří ţijí nebo pracují v některé z těchto zemí a jejich rodinné příbuzné a pozůstalé. Věcný rozsah: Přídavek na dítě, Rodičovský příspěvek, Pohřebné, Opakované pěstounské dávky kompetentní pro výplatu rodinných dávek mohou být 2 státy Za rodinné příslušníky jsou dle tohoto nařízení povaţováni: manţel, manţelka, registrovaný partner, druh, druţka, nezaopatřené děti a předci v přímé linii.

19 Nařízení 883/04 Rodinné dávky SSP Vztahuje se na občany členského státu EU, osoby bez státní příslušnosti nebo uprchlíky, pokud bydlí v některém členském státě EU, občany třetí země, občany Alţírska, Maroka a Tuniska. Věcný rozsah: Přídavek na dítě, Rodičovský příspěvek, Pohřebné, Opakované pěstounské dávky kompetentní pro výplatu rodinných dávek mohou být 2 státy Novinkou tohoto nařízení oproti předchozímu 1408/71 je varianta bydliště. Pokud na území ČR mají bydliště občané jiného čl. státu, kteří nemají příjmy z výdělečné činnosti a ani důchod, mohou z titulu bydliště pobírat na území ČR rodinné dávky.

20 Rodinné dávky SSP Existuje-li více států, které rodině mají poskytovat rodinné dávky dle nař. 1408/71 a 883/2004, pouţijeme pravidla přednosti pro určování kompetentnosti států: 1. Zaměstnání (zaměstnanci, OSVČ a nezaměstnaní evidovaní na ÚP s PvN nebo podporou při rekvalifikaci) 2. Důchody 3. Bydliště Kaţdé nařízení kryje jinou skupinu osob, z jiných států 492/11 zaměstnaní, OSVČ, nezaměstnaní a rod. příslušníci ţijí na území našeho státu 1408/71 zaměstnaní, OSVČ, důchodci, nezaměstnaní, rod. přísl. 883/04 občané EU, bez státní příslušnosti nebo uprchlíci, ze 3. zemí, občané Maroka, Tuniska, Alţírska, rodinní příslušníci

21 Zdroje informací o dávkách v EU MISSOC srovnávací databáze dávkových systémů Koordinace sociálních ochranných systémů EUROPA Portál Evropské unie Formuláře pro výměnu informací:

22 Kontakty Ing. Kateřina Křikavová, EURES poradce pro Královéhradecký kraj Úřad práce ČR Krajská pobočka v HK Wonkova 1142, Hradec Králové tel.: Mgr. Barbora Lavická, EURES poradce pro Liberecký kraj Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Liberci Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn Barbora. tel:

Sociální zabezpečení migrujících osob

Sociální zabezpečení migrujících osob Sociální zabezpečení migrujících osob Obsah prezentace 1.EURES služba Úřadu práce 2.Volný pohyb pracovních sil 3.Nařízení o koordinaci soc. zab. EU 4. Kompetence států 5.Podpora v nezaměstnanosti 6.Formuláře

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Liberec, 10.4.2012 Eva Knoblochová Metodik ČSSZ pracoviště Ústí nad Labem Lidéna prvním místě 1 Profil ČSSZ ČSSZ je největší a v rámci

Více

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění

Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Koordinace sociálního zabezpečení v EU se zaměřením na zdravotní pojištění Bakalářská práce Autor: Radka Štofirová Bankovní management,

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podpory

Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podpory OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce:

Více

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění při cestách po Evropské unii Tereza Podaná Centrum mezistátních úhrad ve spolupráci s CMU (Centrum mezistátních úhrad) styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče (pověření státem) CMU

Více

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kreuzplatz 20 8008 Zürich, Schweiz 044 933 07 33 Fax: 044 932 52 03 info@pazdera.ch www.pazdera.ch Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRACOVNÍ PRÁVO ES ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům základních svobod, zejména svobody volného pohybu osob, byla již od začátku jasná

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí

Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Systémy zdravotního a sociálního pojištění u nás a v zahraničí Diplomová práce Autor: Bc. Renáta Davidová Finance Vedoucí

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie Evropská komise Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva,

Více

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva

Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Ověření způsobu navrácení příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stručná zpráva Drahomíra Fischlová Danica Čerňanská VÚPSV prosinec 2001 Obsah: 1. Úvod 3 2. Podmínky zaměstnávání cizinců v SRN a pojištění

Více